Goudsche Courant, zaterdag 17 mei 1902

Daar dost de keizer dan te paard zjjn entree evenals eenmaal de keizers in de middeleeuwen I Er wordt een leeststraat aangelegd ecD vla triamplialis naar plannen van prolessoron tot aan den mnnnter waar 37 koningen gekroond zgn Dan gaat t evenals na de kroning gcbraikelfk was naar de keizercaal ten stadlinize en op do vrijtrap zal Wilhelm II een eeredronk aannemen en natanriyk een woordje ten beste gevenl Daarmee is de gekke vortooning dan nit en spoedig daarna pakt de keizer don trein naar villa Httgel bj Essen BINNENLAND STATEN ÜENEUAAL T W B B n ti U M im B R Zitting van Donderdag 15 Mei BH het voortgezet debat over het militair atrafrecht werd goedgekeurd het gewijzigd art 66 waarby van stralvervolging wordt nitgesloten dé deelnemer aan een samenspanning die voordat de Overheid met het bestaan daarvan bekend is haar op zoodanige wijze daarvan kennis geelt dat dientengevolge het plegen van een voorgenomen misdryi wordt Toorkomon Deze bepaling geldt niet voor hem van wien biykt dat hy aanlegger is Ken amendemont Melchors om alleen den aanlegger te straflen die do bedoeling had mededeelnemers te verraden wordt verworpen met 60 togen 16 stemmen Na langdnrig debat is bepaald dat het recht op strafvordering ter zake van desertie en opzetteiyk niet opkomen in werkelgkon dienst vervalt door verjaring in 12 jaren en de verjaringstermyn aanvangt don dag na dien waarop de afwezigheid is aangevangen Korgen halftwaalf behandeling van eenige wetsontwerpen o a onteigening voordespoorweg Assen Stadskanaal provinciale heffingen iu Groningen en Overijsol gronsrogoling tuischen Bassum on llilversnra en de overeenkomst met de cxploitatie maatschappü botrekkeiyk het personeel dor voormalige Rijn poor Dinsdag aanstaande geen zitting Uen meldt uit Apeldoorn De ontsmetting van de vertrekken van H M de Koningin zal waarschyniyk heden plaats hebben Voor do herstellende hooge patiünto worden vertrokken in oon ander ImI van b t paleis in gereedheid gebracht Nn de offlcioele bulletins niot meer geregeld vorschynon wordt van het IjOO gemeld dat volgens nit goode bron gedane mededeoling de arts de beer Pot ook over den toestand van H M de Koningin zeer tevreden is De verbetering biyft aanhouden Gemeng de Berichten j Men meldt uit Don Haag Gisteravond omstreeks 8 unr werd op het Stationsplein onder de overkapping van hot Holl Spoorstation waar de stoomtrams van Scheveningon aankomen een bejaard heer door een stoomtram overreden Den ongelukkige werden de beide becnen afgereden Hy werd naar het gemeenteziekenhuis vervoerd De dood volgde spoedig De naam van don overledene was gisteravond niot bekend Vermoedelgk was het een bewoner eoner andere stad Gisteren is een schryven van den volgenden inhoud door do nieuwe arbeiders der I flrma Van Hoek Oo verzonden aan den minister van binnonlandsche zaken Do ondergoteekendon allen arbeiders by de flrma Van Hoek Co te Enschedé verzoeken Uwo Kxcellentie beleefd alle maatregelen te willen nomen opdat de vrgheid i van beweging te Euschedé niet langer een ydole klank iQ Zy kunnen zich niet op straat begeven ol worden door een vüundig pttbliek voortdurend uitgescholden uitgejouwd mot steenon geworpen en op allo raogoiyko wy on ernstig bedreigd zonder dat hiertegen van politiewego ernstig wordt opgetreden Adressanten verzoeken Vvie Excellontio dringend in dezen toestand verbetering te brengen t welk doende Volgen 62 handleekeningeij De Redactie van Tubantia toekent bierby aan Met verbazing bobben wg van bovenstaand adres der nieuwe arbeiders van de firma kennis genomen De inhoud er van is natourlgk geheel voor rekening van de onderteekenaars maar wg meenen dat oene dergeiyke voorstelling van den toestand hier in strjjd met de feiten is Wy die zelf en door onze berichtgevers dagolgks van nabg mol wat op straat gebeurt op do hoogte zgn weten dat de politie onder degelgke en humane leiding alle mogoiyke bescherming verleent en hadden van de zgde dar adres eerenden een waardeering verwacht Zelfs l was do stad vol soldaten wat volkomen overbodig is en dus verkeerd zen zgn naar onze meening zon nog kunnen plaats vinden wat nu wel eens voorvalt wy voegen dit aan onze mededeeling van het adres toe opdat door het land geen verkeerde denkbeelden omtrent den toestand hier en de vervulling dei zware taak van gemeente en rgkspolitie ontsta Men meldt nit Enschedé van li Mei In verband met het bericht dat de eenstemmigheid onder de arbeiders niet meer zoo is als vroeger hebben wy een Jiader onderzoek ingesteld en daarby bleek ons dat do volgende briefwisseling plaats had Aan de firma Van Heek Co M H Toen wy verleden week op aandrang der nitgesloten arbeiders ons de benoeming als lid van do commissie van onderhandeling lieten welgevallen was het ons ernstig voornemen en koesterden wg de stellige verwachting dat het ons gelukken mocht om staking en uitsluiting tot een goed eindc te brengen En waar het ons nu blgkt duter factoren in het spel zgn die het ons zeer bemoeiiyken het beoogde doel te bereiken geven wg I Ed hierby kennis dat wg hedenmiddag ons mandaat in de vergadering bobben neergelegd nadat de uitslag der gehouden stemming werd medegedeeld die naar onze bescheiden meening is geJnflnenceerd door het besluit dat de stakende dekenwevers hebben aangenomen Hierdoor is UEd tevens het raadsel opgelost waarom het antwoord en bescheid op ons e raagde uitstel niet door ons als commissie was onderteekend N B Mocht UEd nog aan ons adres iets tot uw gemak willen adrossoeren met alle bescheidenheid zullen wg dit aan het rechte adres bezorgen Hoogachtend Ud dw get ö GODSCHALK De flrma antwoordde heden In antw4 rd op uw schrgven van gisteren dient dat wö het voorstel ons door Wesscis en Van Lier gedaan niet kunnen aannemen Wg zullen thans voortgaan nieuwe arbeiders aan te nemen Wg zeggen uwe commissie dank voor uwe bemoeiingen OU vorblgven Hoogachtend get VAN HEEK Co Aan t station Velp is Woensdagmiddag 1 uur een trein ontspoord Geen ongelukken maar veel opouthoid voor do andere treioMi In het jSoerab Hbl geeft do beer van Kol het volgende gesprek weer dat hg had met tookoe Daoed Toekoe Moeda Baid Daoed hoofd op ooioebalang te Selimeun een man van veel invloed en ontwikkeling een echte sluwe Atjeher werd in 1825 geboren Hg genoot de vereering der Polims die hom vreesden en ontzagen daar hg in Selimenm de vereeniging der karapongs wist te handhaven en uit te breiden Ofschoon wg zyn prostigo hebben gehandhaafd en zgn overgang zoo gemakkelgk mogelgk gemaakt om zgn aanzien te handhaven in het oog der bevolking was bg in vroeger jaren geenszins vry te pleiten van vexatiën en knevelary Wanneer de havens gesloten waren voor allen uitvoer kocht toekoe Daoed de peper op tegen spotprgzen Vermoedde hg dat eerlang de uitvoer weer zon worden toegestaan dan kocht h voor 20 k 40 dollars per kojang de peper die hy later te Penang met enorme winsten ou verkoopen Thans is zulk knevelen door ons toedoen onmogelgk geworden en vreest de hovolking hem niet meer zoolang we haar elechls willen beschermen tegen zyn grenzenlooze geldzucht Met dezen handigen Atjeber een geboren redenaar ontspon zich het volgende gesprek in den vorm van vragen en antwoorden Hoe was de toestand in dit land vóór de oorlog met de Keumpenie een aanvang had genomen Anarchie heerschte de groeten en de kleinen hadden evenveel gezag en elk ging zyneigen gang Seriboe orang seriboe moeloet Als men in het bezit was van eenwachthuis noodig om dat geld te beschermen Werd een sapie koe van twintig dollars gestolen dan moest men aan allerleihoofden wel vijftig dollars uitkeeren om hetgestolen rund ten slotte toch niet terug tekrggen zyn rol gednrende onze eerste en tweede expeditie Hy had aan den oorlog deelgenomen want een kleine haan kan het ook wel eens winnen van een grooten doch het vruchtelooze van verder verzet inziend had hü zich in 1880 bg generaal van der Heyden gemeld Uoe was zgn houding n den afval van tookoe Oemar in 1898 f Aan de beraadslagingen in de missigit I MoereSen had hj yverig deelgenomen Daar waren de voornaamste teongkoea panglima Polim en de sultan aknw zig toekoe Oemar echter was er niet by Henbesprak de houding bg deze hernieuwdeagressie aan te nomen de tenngkoes ridden aan hardnekkig en ten doode te vechten om den hemel te verdienen Daoed stemde daarmede in want wg willen allen wel denhemel verdienen doch de tenngkoes moesten ons voorgaan en niet alleen op aardeachterbigven Polim sprak toen wrevelig van Atjehers die wel den der kaffira zouden willen vreten Daoed antwoordde na veel plichtplegingen en beleefdheidsformules tegenover zyn doorluehtigen vorst dat dit niet noodig zon zgn want dat bg als werkelgk de krgg werd hervat voorzag dat velen der nn zoo hoog gestemden volgde een uitdrukking die we bier niet kunnen laten staan maar die op angst en benauwdheid duidde Was de toestand nu beter dan vroeger V Waren de inwoners tevreden met ons bestuur f De vogel groot geworden in een bladorloozen boom die nooit in de schaduw zat van lommerryke bladeren voelt zich ook d r senang hy beeft nooit anders gekend en voelt er zich op zgn gemak Is hg overtuigd dat de Keumpenie de volle vrgbeid van godsdienst aan allen waarborgt Ja Doch zg moest verder gaan en dolaawen aan hun godsdienstplichten herinneren Mocht zy echter ooit zijn godsdienstaanranden dan zou hg zich liever doodvechten Is hervatt ni van den oorlog denkbaar Wanneer een vogel lang in een kooi is opgesloten en men do deur opent vliegt hg er wel oens uit doch keert spoedig weder in zgn kooi terug Den oorlog vergeleek tookoe Daoed bg oen boom die zgn wortels slaat in de bergen doch wiens takken hangen in de vlakte Generaal van der Hoyden snoeide den boom en sneed alle nitspruitsels af generaal van Heutsz tastte den boom bg den wortel aan Wanneer hg zelf bet gezag in handen had wat zou hy dan anders wenschen Als ik verandering wenscbte dan mag ik wel oud zijn van jaren en stgf van ledematen toch zon ik nog kunnen ontloopen een bestour dat mg niet beviel Daarmede was het gesprek ten einde Artis te Amsterdam heeft weer een orangootang Het is een mooi jong dier van het vronwelgk geslacht yrooiyk levendig dat de tairgke toeschouwerB door baar gymnastische kunsten byzonder vermaakt Het dier is een geschenk van den beer 8 Fenanga gezagvoerder van de Soembala Een huweiyk per telefoon Een jonge weduwe van Dayton in Amerika en een koopman van Hopkinsville zgn dezer dagen per talefoon door den band des hnwelgks met elkander vereenigd Do aanstaande ecbtgenoote begaf zich in gezelschap van familie on getuigen en van een geesteiyke vergezeld naar het telefoonbnroel Daar vroeg de geestelijke verbinding met Hopkinsville en stelde toen den aanstaanden man de gebruikeiyke vragen die passend beantwoord werden Een predikant van Hopkinsville deed hetzelfde en ontving per telefoon van de bruid de toestemming tot het hnwelgk waarna dit gesloten werd verkijiard De kosten van het gesprek bedroegen 23 dollars De nieuwe echtgenoote is daarna onmiddellgk op reis gegaan naar haar man dien zg nog nooit gezien heeft Het is in Zwitserland zóó kojd dat de nachtvorsten een groot deel van den oogst den wgnoogst vooral hebben vernield Op menige plaats ligt het ijs weer op het water De insecten worden bg zwermen gedood gevolg is dat veel vogels van honger en kou sterven Zoo wordt uit Zurich bericht dat daar in het meer en langs de Limmat talrijke vogellgken worden gevonden Nu het aantal vronwelgke stndenten aan de Universiteit te Amsterdam zich gaandeweg uitbreid haar aantal is thans geklommen tot ver over de zeventig doet zich de behoefte gevoelen aan een eigen vereenigingscentrum schrgft het N v d D Er zgn bg de dames plannen tot oprichting van een clubgobonw en op het oogenblili circuleert een rondschryven waarin steun gevraagd wordt voor do stichting van een dani tudeu tensocieteit Geruststellend voor hen die van kievitseieren houden en ze kannen betalen is dat naar de Leeuw Ct verzekert het aantal kievilten bepaald niet vermindert Dit jaar zyn er t meer eieren gevonden dan in 1991 Een der voornaamste handelaars in den Zuid wethoek van Friesland verzond er 10 000 meer dan in t vorig jaar Iemand te IJselmonde in beschonken toestand thuis komende werd door zgn vrouw zoodanig met een bgl op het hoofd geslagen dat oen diepe wonde ontstond waardoor bo j edurende geruimen tgd zgn bewnstzün verloor Men vreest voor zju leven J van de Heysteg die wegens den op Mina de Leenw te Bassum gepleegden moord tot 20 jarpu gevangenisstraf werd veroordeeld IS naar Leeuwarden overgebracht om daar die straf te ondetgaan Gisternacht 12è uur werd een hevig uitslaande brand ontdekt in een perceel aan de Langegracht te Leiden waarin gevestigd da kruidenierswinkel van K Het huis met den inboedel en verderen handelainventaris brande geheel uit Toen de brand ontdekt werd had het onheil bereids zulk een omvang genomen dat het gezin bestaande uit man vrouw en 7 kinderen in allergl in nachtgewaad de brandende woning moesten ontvluchten De bittere koade van den laatston tgd die in zoo menig schoongemaakt bnishonden blauwe nenzen veroorzaakt is weer een ernstige waarschuwing tegen het wanbegrip dat met de schoonmaak en dan liefst in April reeds alle haarden dienen te verdwgnen In plaats van congressen te houden over het stemrecht en dergelgke schoone zaken mochten de vrouwen daarover wel eens mekaar voorlichten Nog maar altgd voor niet staat het oude rg mpje geschreven De vrouw die weduw worden wil Begint de schoonmaak in April Maar die haar man wenscht aan haar zjj Denkt daaraan niet voor t laatst van Mol Ziekte in bloembollen Zaterdag maakte prof dr J Ritzema Boa uit Amsterdam met de studenten die zgn colleges in phytopathologie plantenziektenleer volgen een excursie naar de bloembollenvelden te Sassenbeim on Noordwgk om do verschillende ziekten waar te nemen waaraan de bollen Igden Onder leiding van prof Ritzema Bos geschieden reeds eenige jaren proefnemingen to Noordwyk ten einde afdoende bestrgdingsmiddelen voor enkele ziekten te leerec kennen Sommige ziekten zooals byv het vuur in de narcissen kan men voldoende meester worden door een tgdige besproeiing met Bonillie Bordelaise torwgl bot ringziek der hyacinten zich niet behoeft nit te breiden als tgdig de aangetaste bollen met de omringende aarde worden verwijderd Een dynamietbom is eergisteravond door onbekenden neergelegd in de nabgheid van de ministerieele gebouwen te Lissabon De bom sprong en veroorzaakte eenige schade doch niemand bekwam letsel In één der bnitenwgken van Calais woonde een weduwe met haar zoon Beiden leden aan vervolgingswaanzin en meenden setirt geruimen tyd het voorwerp te zyn van misdadige bedoelingen van denkbeeldige vganden Woensdagmorgen besloten zy van dit leven te schelden maar te voren loste de zoon drie revolverschoten op een buurvrouw die by licht verwondde Vervolgens keerde hg in huis terug en loste twee schoten op zyn moeder een der kogels ging haar door den slaap en doodde haar onmiddollgk Toon de politie het hnis binnendrong vond zg de moeder dood op haar bed liggen Bg haar zat Jiaar zoon bespat met het bloed dat uit haar wonde vloeide Op het laatste oogenblik had den jongen de moed ontbroken de hand aan zichzelf te slaan Hg liet zich zonder tegenstand arresteeren Op Martinique schgnt het gevaar voor nieuwe valkanische uitbarstingen thans geweten daarentegen blgft men nog steedi bezorgd over wat de Sonffrière op St Vincent verder zal doen Deze valkaan was negentig jaren lang rustig geweest en begon voor het eerst weer twee weken geleden te werken j Woensdag voor een week vormden zich drie nieuwe kraters en baanden zich zes lavastroomen een weg langs da flanken van den berg met bet bekende gevolg De correspondent van de New York Herald seinde eergisteren uit Fort de France over de uitbarsting op St Vincent Het ia mogeiyk dat alle menschen ten noorden van een Ign van Chftteau Belair naar Georgetown zjn omgekomen bg de uitbarsting van de Sonffrière Er zgn zevenhonderd Igken gevonden Misschien zjju er tweeduizend slachtoffers onder wie alle Caraïben op het eiland en bgna alle menschen van deze stam die nog in West Indie voorkwamen Er zgn nog slechts enkele van deie inboorlingen op Dominica en St Lncia Honderden Java stroomen hebben een netwerk gevormd langs de hellingen naar den kant Tan Uome Sonlre In een lava bedding die aedert 1812 droog was geweest zag men een snellen lavastroom als gesmolten zilver zich kokend in zee storten Den lOden Mei hield de groote uitbarsting op en trokken er reddingsafdeelingen uit Zeven plantages en twee kerken zgn met lava bedekt en vele halzen zgn verzwolgen De Engelscbe stoomboot Chenet voer Zon dag over een afstand van 9 KH door den rook en had het hard te verantwoorden Voortdurend weerlicht het nog en er hangt een ontzaglgke rookkolom boven den krater Vele vluchtelingen zyn door den bliksem gedood en er wordt veel gebrek geleden Volgens een telegram nit Jamaica aan de Daily Mail heeft de koloniale secretaris daar eergisteren in de Wetgevende Vergadering medegedeeld dat de rgksregeering waarschgnlgk St Vincent zou prijsgeven wegens de opeenvolgende rampen en de geheole bevolking naar Gniana Trinidad en Jamnica zon overbrengen Volgens een telegram uit St Lncia aan de Daily Telegraph was de gevangene die bet onheil van St Pierre overleefd beeft een neger die als vurdacht van moord in een onderaardscbe gevangenis was opgesloten Toen hg Dinsd ig voetstappen hoordu boven zich begon hg luidkeels te schreeuwen Hg werd uitgegraven en rende daarna dadelgk bet bosch in Hg had in geen vier dagen gegeten Volgens een telegram uit Fort de France aan de Temps staan alle zaken op Martinique stil De geheele bevolking stroomt naar de kerken waar dagolgks diensten voor de slachtoffers worden gehouden Er is mondkost voor honderdduizend menschen noodig en een lading ongeblnchte kalk om de Igken te St Pierre onschadelgk te maken Dinsdagavond trachtte een insluiper in de Marnixstraat te Amsterdam door middel van valsche sleutels een woning binnen te gaan Juist haalde hg de deur open toen een agent hem gewaar werd De boosdoener zette t op een loepen mnar de agent wiens verijoedens hierdoor gesterkt waren achterhaalde hem en met hulp van twee andere agenten werd do insluiper gearresteerd In het politiebureau vond men vier loopers een slentel en een schroevendraaier in zgn zakken zoodat blgkbaar oen goede vangst is gedaan STADSNIËUWST GOUDA 16 Mei ia02 In een vergadering op gisteren van afgevaardigden en belangstellenden werd met algemoene stemmen besloten de Volksleeszaal vooiloopig voor een jaar in hoofdzaak op dezelfde wgze als tot heden te exploiteeren De toegezegde donatie s en vooral hot erlangen om zoo n nuttige Instelling zoo mogelgk te behouden gaven den doorslag tot dit besluit Do R C B heeft voor Zondag vastgesteld don wedstrgd Heraies Olympia öouda in Schiedam en voor tweeden Pinksterdag Victoria II Olympia Gonda te Rotterdam op het schuttersveld beide voor de Ie klasse competitie Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk te Ameide en Tienhoven door ds M van Grieken te Nienwerkerk a d IJsel Ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlgden van dr H J de Ridder is door den kerkeraacr der Remonstr Ger gemeente te Rotterdam het volgend alfabetisch gestelde 1 tal gemaakt H van Assendellt te Boskoop J H W Bisschop Boele te Groningen F Eldering em pred v Frederikstad dr H L Oort te Utrecht Door den inspecteur van bet Geneeskundig staatstoezicht en van den arbeid vergezeld van den secretaris van den Geneeskundigen Raad wordt een onderzoek ingesteld naar den toestand der personen werkzaapa op de steenovens langs den Hollandschen LJssel Gisteren werden do fabrieken te Qonderak bezocht Mej A C Klem te Zegwaard is benoemd tot onderwgzeres aan de gemeenteschool voor m n 1 o no 8 te Rotterdam MoosDBiOHT Door Stemgerechtigde ingelanden van den Zuidplaspolder zgn op 11 Mei jl herkozen als Dgkgraaf de hoer J H van der Torren Kz te Gouda en als Heemraad de heer W L Frengt te Zevenhuizen Burserlijke Stand Moordreobt GEBOREN Willemyntje ouders F Vink en J van Vlaardingen Frank ouders J van Jeveren en A Verwaal Pieter ondsn P C Bongen n ü Schipper Adriana ouders C van Vliet ea k Vonk OVERLEDEN W Kisman 2 m ZOMËKSTOFFËAI voor HEEEENELEEDINQ VAN OS Marehand Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA Televltoau Mo ai Beurs van Ainslerdani Slotkn suv 5V 85 Vrkr 80V 95 99 l a 8J IV 4 6 Va 97 Sl l 11 MEI tfiDiUiAHD Cart Ned W S aVi ililo di o Illc Sdito dito dito SHoxail Ubl OonJI Ittl tS t TAl lK lDaeiir Tiog 1861 81 Ei OosTlxa Obl m pipiar 1868 i dito ÏD iilrerlSRB 8 POaTUOAU 01 1 met coupon 8 I dito tiokut ü 97 88 V 0 i 1041 30 90 675 415 194 961 10 180 109 US J18V 56l 9 104V RnauND Obl Dinaaol 1894 i duo Oaconi 1880 4 dito bij Ilothl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito Id gouu leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 ipAMJR Perpet chuld iS81 4 CuftKlu Qepr Jüour loou 1890 4 Qe leaning serie D Gac leauin aorieC DinAr Rp V oblg 189 5 98Vj 100 lit 140 l 1011 107 105 86y 1041 101 101 7 10 l 103V UÏV 101 41V Faslowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aand 8 Korak Oh Azüw Sp kap obl 1 dito dito oblig 4 A HEUXA Gunt Pao Sp Mjj obl 5 übie fc North W pr Cr aan 1 dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio Or Spm aart r a lUinoia Central obl ia goud 4 Louiav k Na ihTUU Cor t aauii Mexico N Spw M j la hyp a 6 Uiaa Kanaaa v 4pCt pref aaud N York Outaa o k Weat aanl PeUD dto Ohio obhg 6 QK gon Cahr Ie byp in goud 81 Paal Uin i k lianil obU Ub Pao Hoof Inn ob ig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 OjjfAua Can South Chert T aaod Tis C Rallw k Na Ie h d e O Amalerd Omn bua Mij aand ftotterd TrajmwoifMaata Hand t iu Stad Aaaaterdam aand S Btad Bottordam aand 8 Biuiii Stad Antwerpen 1887 1 Slad Bmiael 1886 KoNQ Theiaa Roguttr Guaelaoh 4 Ooiniti Staatalaenig 1880 t E K Oost B Cr 1880 8 SriNIl Slud Madrid B 1868 Nap Ver B z Arb Spoel eert D SAMSOM SPECIALITEIT IN N O U V E A U ï É S tiOt US Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Uouvsauté s in Mantels COSTUMES en JAPONSTOFFEN B 1 o u 8 e n en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Oost Azié tehuis behoorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Hoeren T R I C O f ONDERGOEDEREN ADVKIITKNTIKIN FAILLISSEMENT Bg vonni i der Arr Rechtbank te Rotterdam dato U Mei 1902 is verklaard in staat van faillissement LEENDEHT f T £ jr B Jt o £ ir Koopman in granen mesting en landbouwartikelen wonende alhier met benoeming van den E A Hoor Mr S GRAÏAMA tot Rochtor Coraraissaris en van don ondergeteekende tot Curator De Curator Mr F H KRANENBURG GouDi 15 Mei 1902 op Zondag 18 Hel dos avonds ten 8 ure in de Zaal KUNSTMIN dor Sociëteit ÜNH GENOEGEN To geven door aEE ARD GIE dKN lias Chantant met welwillende medewerking van do Dames CHRISTINE VAN WESTERIIOVEN Sopraan Ncd Opera E VAN DE POLL AU EVA ELZAS S it Harpiste Ned Opora on do Hoeren JULES MOES Tenor Amsterdiira MAHTs WOLTEKS Viool Amsterdam J II B SPAANDERMAN i J Piuno accompagnement Zangeressen eu Zangers zgn Icorlingon van Mej UORNÉLIK VAN ZANTRN Hooldleerares aan hut Consorvatorinm Anistcrdnm Plnntskaarten zgn veikrggboar in den Hockliandel viui don HeorSWARÏSENRURO en in don Muziokhandcl van Mevrouw do Woil MAKT BOUllAN Voor lodou der Sooietoit Ons Genoegen f 0 A0 iiiotledon der Sociëteit 1 leerlingen dor Sfo Muziekschool f O SO Plaatsbcspreking Vrydag 10 en Zaterdag 17 Mei van 10 l nnr iV 10 ct oxtni Tekslbojkjes s avonds aan de zaal verkrijgbaar Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceolen binnen een kring van K M l Aanleg en ondoj lioud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 10 Mei 127 vorkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT AilI S voor Zenuw en Zielsziekten Goudschc Singel 51 ItOXTEHDAM SPREEKUREN 1 t 18RICHTIMGV00B PSY CHOTHERAPIE Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan oor do levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotehi en alles wat tot het koksvak behoort desvarlangd met bjlevering vnn servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 lenbiedehet jeluk ilebaDd iiijofdpnjb CY 500 000 Mk De pryzeiizijn door ilen Slaat gegarancWerd Uitnoodiging tot deelneming in de kansen van Ie door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Celdloterij waarin zeker U KiUioen 202 000 MarÜ gewonnen moeten worden I e pnjKn van deze veel voordoe biedende Geldloterij die volgens liA plan slechts 118 00 loten bevat rijn de volgende De hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark Premie van SOO OQf M I prijs k l prijs k prtjs k prijzen ik 1 prijs a prijs a I prijs n i prijzen a 1 pnjs ft 1 prijs a l prijs A IflprijzilO 000 M 2OP O00 M Sflprnz ü BOOO M IflÜ OOOM U 2prilz 3 0M 75 000 M Ifiöprijz a 2000 M 70 000 M 4prijz i IBOOM 85 000 M 61 prijü i ÏOOO M 60 OOM lO io prijzen i 200 M hsnooM aoprijïen 250 M 50 0 lOM 77 prijzen i 800 M ♦ O OOO M 36058 prijzen a 16 M aooo M ywsy pnjz k i bo l 48 SO OOOM lU 100 M 10882 prijz i78 4 81 Totaal 59 010 prijzen De IIootdpnjB m de Ie klasue bedraagt Mark 60 000 stijgt in de 8e kl tot S 00 M in de Se tot flO OU M tn de e tot 65000 M in de £ e tot 70 000 M in ile 6e lot 75 0011 M in de 7e tot 800 00 M en met de premie van 800 000 event tot 600 000 Mark Voor de eerste prystrokking dit ofticiecl is vastgestsld kobt een geheel origineel lot slcrhts luid 3 50een hall origmcel lot slet hts tluld 1 75 een kwart origineel lot blei hts iuld 0 B0 SDc inleggelden voor de volgende klagen zoowel als de juiste bjst cler prijzen worden aangegeven in het otlicieele trekkingsplan voortien van het Wapen van den Staat welk plan ik a J aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offiueelö tr kkingsUjst Iht uUbf tallnjc eu verzending vaii prUsen geschiedt dodr niij direct en prompt aan de winners en onder de strengste gelieimhouding Iedere bestelhng kan men eenvoudig per poütwissel opgeven ook tegen rembours Men wendü zich du met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking ZOU spoedig mogelijk of uitcrbjk tot 22 MEI e k met vertrouwen tot Samuel llecksclier Scnr HaiikuT en Wisselkantoor m IA M BURG Omtschland HoUandsche AUSTEIthAJI Drinkt uitsluitend l cr 5 ons Muf en grove Thee 45 ir ci Oiilbijl üpon 6 Nanilddau 75 t xlraflni Cli CoiiKotlievluO Alleen verkrgi baar hg P H 1 vas WANKÜM Oosthaven B 17 Thit 7 i Wo diibaliiffl in do golioele wurald bükt u l cii gorootad Uiioverlruirun inidilnl tugmi itllii It o r H L o u ft 1 1 e r NuarKlffkten ent Inwendig zoowol o s oük uitwöudifï lu lnju lUo ziokto tivailon mot K d vovulg iian tti vronduii Pr s per flubon i 1 per post t 1 U TUerry a Woaduitlf buzit oen aliiiog onf ükunilu K tl r U en lieilzamo working Maitkt nuiUHtat nlke pljiilgke en govaarvollo oikthIiü Roliuul oft rlK ilii Mot lo7D zalf werd eoii 14 uar oiid Vüof onireneeNli k fehouilen beeiiKezwel on onlanua uu lnjn i jaar kankerlUderi venezeu Hrunyt minczmg vn verzachting dur pgiion b j wunden uutatukinguii ouz van alterloi aard Pry 8 per pot f i BO por post f 1 00 Coalriuil Uo ót voor Nodorlarul ApoiWk r IIK IU SIKMEKS Uolm t Antetonlnni Wur een di pAt ii bfiUIle men direct ud ilin eiluUenli Hlthekfl dn A IHII KKY IU Pn b l ItuliiUoli OMterraicli Oeliere protpMtai te antlieden bij hst Ce trul I ti At Simder t Htt beite onichadalykatt n nukkelykite poetimlddel voor Heer tn voorait damu en Klndarichoenwerk la da Appretuur van C M Mülltr 1 Ct ItrlU B ut i 8tr 14 Men lette good ÓlW p naam en fabrldtsmerk VerfcrylMir ky NMrtii Wlekrittr ir uhewwerk itlutM lw t r tttrm tu Ma 8 w l 0 Mt bin W tarlMtw Anriwa Kokm ft A nuterduD