Goudsche Courant, dinsdag 20 mei 1902

Algemeene Maatscbapplj van Levensverzekertiig en Lijfrente JtJHLIJhKIHI pr i l eor y 1000 Ooidgtkaiil U Kialiillljk B lut tu 1 onmbat laao Ho maKcrEL BEN tr 8 L SCHEnCBAIU E W SCtTT n J r L ILdkkKiBUC SeoMariii der DlrwOe Ir J 8C8EIICIUVEI Voltnknd Hutach pp l k K piUal ƒ 1 000 000 IU r op ai Ccmler leoO raim 11 Bï 000 Ontv inKf t i in WOO 7 000 000 V kiT l Ki intm 1 raiin 101 fO CIO VD tekcnU B i t rnim 1 835 000 ÜMlaiUk 11 iXkiïritMSr ƒ I 11 M t S8 BS SS Wij besleindeii voor oiixe 33 alifi prciniëii verlolliis der anieeliiig JCiild Hollaiid 29prachtiggedecoreérdeHwal compleeteTafelserviezen 24 platte borden 12 diepe borden 12 dpssert borden gedekte sclmlen vleeschschaal 2 vleesclischotPis 1 vischschotel 1 soepterrien 8oeptcrrieiiR hot l souskommen 2 fruitschalen 1 pudding schaal 4 zuurschaall es 1 saladeschaa Üfi Totaal 08 stuks Zie ets lsLg es iaa ojclzq w iz2 3s=els Aandcelen worden van af heden ZAÏKHDAtJ toegeffeven b Natuurbotcr Mélang cs Marg arine Kaas Eieren Koffie en Thee A BLIJYSSE ZO E 138 rWn winkels IIKT WAIM A V ASTF Te GOUDA iillcen VI lslraat A IfiO liticpresident te Berlijn in een d gordcr allen politiebeambten medegedeeld dut zjj ontslagen ïouden worden indien iSilinn slem uitbrachten voor sociaal democraten al ware het ook in onwetendheid 1 BINNENLAND 8T ATEN G EN EU A AL T § f K B 10 K U M n K H Zitting van Vrijdag 16 Mei De Kamer heeft goedgekeurd de verlenging der overeenkomst met don Koninklijken West IndiBchen Maildienst wegens nitvoering der vaart van Amsterdam naar West Indiê nadat de Minister van Waterstaat aan den beer Hubrecht had beloofd bg latere onderhandelingen over verniouwingen van het contract te zullen trachten geregelden veertiendaagaehcn maildienst te verkrijgen Voort werd goedgekeurd hot onteigenmgsontwe voor den spoorweg Assen Htadskanaal de Provinciale heffingen in Groningen on Overjsel De Minister van Binnenlandsche Zaken verklaarde dat bij Gedep Htaten van Overijsel het plan bestaat eerlansj ook automobielen en dergeiyko voortuigen in de heffing op te nemen Daarna werd behandeld het ontwerp tot bekrachtiging dor nadere overecnkosist met do Kxploitatiemaatschappij betreffende het personeel der voormalige Rhijnspoornmatscbappij De heer Melchers afkeurende dal op alle mogelijke wózo op het recht van het personeel is beknibbeld en do Regeering in plaats van volledige compensatie te geven zich voor een koopje van de zaak heeft afgemaakt betreurde dat do gehoolo aangelegenheid langs bnreancratischen weg is afgedaan zonder dat bet personeel in de zaak is gekend De heeren Van der Zwaag en De Klerk bepleitten gunstiger pensioenregeling voor het personeel De Minister van Waterstaat ontkende dat de liegeering zich van do zaak beeft willon afmaken en de Kxploitatie raaotschappij de rechten van het personeel heeft geschonden Het personeel van den Kgnspoorweg had geen aanspraak op pensioen tenzij hot deelnam aan het ponsioentunds der exploitatiemaatschappij waartoe een staateb idrage bet personeel vergemakkelijkt De grooto fout is geweest dut hg de liquidatie der Könsioormaatschapptl bet onderstouningsfond van het personeel niet is aangewend voor inkoop van het personeel in liet pensioenfonds der staatsspoor Daarom is do Uogeering thans het personeel tegemoet gekomen m de Ministor betoogde dat hot overgenomen Kijnspoorpcrsoneel in boter ronditio is dan gewoon Htuatsspoorporsoneol Het ontwerp hetrokkelgk het llhgiispoorpersonool word goedgekeurd evenals een ontwerp betrekkolgk grenswijziging tusschon ItnsBum on Hilversum waarbij de minister van binnenlandsche zaken aan don heer De i tuors bülootde dat op de tarieven voor het geven van afschriften uit gemeentearchieven IJohoorlijk controle zal worden uitgeoefend Dnaina werd het debat over het militair strafrecht voortgezet De regeering hoeft art 24 gesplitst zoo dat de strafbedreiging tegen het ter verspreiding in voorraad hebben van beleedigende geschriften niet toopasselijk zal zgn op de miliciensvorlofgangers Do overige amendeinonton werden van regeeringswege zeer nadrukkelijk bestreden Zij werden daarop verworpen torwijl het regeeringsartikel goedgekeurd werd evenals do verdere artikelen tot 122 Ai VEiiTi iNTiii N Ondergeteokende betuigt ook namens hare Kinderen baron bartoiyken dank aan Mejuffrouw VAN DAM Huismoesleres van het üude Mannenhuis voor de liefderijke en goede hulp mij verleend gedurende m ne ongesteldheid Mejuffrouw de Wed W J V LEEUWEN Spieringstraat oii elbkspi li in Ie Groote ofÖt Janskeik op DINSDAG 20 ME1 1902 des avonds 7 i i door den Hoor J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw H CJIIISPEL Sopraan Rotterdam en den Heer S B COELHO Cello Amsterdam Programma s tevens bewijzen van toegang zijn tegen betaling van 10 cent vorkrügbaar bij do Boekhandelaars J vi BKNÏUM ZOÜN en bjj den Koster StIBtl op Zondag IS Mei des avonds ten S are in de Zaal KUNSTMIN der Sociëteit ONS GENOEGEN Te geven door EKARD GIESEN Bas Chantant met welwillende medewerking van de Dames CHHtóTINE VAN WESTERHOVEN Sopraan Ned Opera E VAN DE OLL Alt EVA ELZAS SER Harpiste Ned Opera en de Heeren 1ULE8 MOES Tenor Amsterdam MARTs WOI fER S Viool Amsterdam J H B SPAANDERMAN Piano accompagnement Zangeressen en Zangers zjju leerlingen vaa Mej CORNÉLIE VAN ZANTEN Hoofdleerares aan bet Jonservatorium Amsterdam Plaatskaarten zjjn verkrijgbaar in den Boekhandel van den HeerSWARTSENBüRG en in den Muziekbandel van Mevrouw do Wed MART BOUMAN Voor leden der Sociëteit Ons Genoegen f O SO nietleden der Sociëteit f leerlingen der Sted Muziekschool f O SO Plaatsbespreking Vrgdag 16 en Zaterdag 17 Mei van 10 1 uur k lü et oïtra Tekstboekjes s avonds aan de zaal verkrijgbaar lig X Snii nguinoae is het plantaardig tonicum dat thans ongetwijfeld het meest gebruikt wordt Sanyiilnote wekt den eetlust op üanoulnone versterkt de hersenen Stmt uinoite overwint de vermoeidheid Snnyiiluone bestrtidt do slapeloosheid attingutnotte werkt gunstig op de maag Sanyutnotie bevordert een algeheele levensopgewektheid ganyulnotte wordt door de delicaatste gestellen verdragen SnnffuinoHe is in alle plaatsen van 1 6 I ons land verkrijgbaar Siingninoie kost per fi f 1 5 l 6 II 8 12 f 16 Te Gouda bij WOI KB Oo Openbare Aanbesteding BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zullen DINSDAG den 27 MIJI 1902 des namiddags ten al twee ure in het Raadhuis aldaar bij enkele inschrijving aanJbes leden Het onderhouden dei kaaimuren gedurende 1902 Het bestek ligt ter inzage op het Kantoor Stad serf Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester Fijne WiUePorl f 1 50 per fl Aanbevelend Slotemaker Sl Co Ondergeteokende beveelt zich beleefd aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies silver tafellinnen ens ens Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 138 0PENBAREY£RK00PIH6 De Notaris H GROENENDAAL te Gouda is voornemens op MAANDAG den 26 MEI 1902 des voormiddags 11 uur in het H6tel Dk Zalm aan da Markt te Gouda in ééne zitting in het openbaar te Vellen en Veikoopen IVommer I Een vóór weinig jaren nieuw gebouwd WINRELHIIS en ERF aan den Kleiweg wgk E no 1 te Gouda kadaster sectie C no 1678 groot 82 centiaren VerhuurdaandenHeerJ P HOOFTMANPz lot 1 Mei 1904 voor f 450 s jaars IVommer 2 Een vóór 8 jaren nieuw gebouwd MAGAZIJN ingericht voor Rijwielhandel met afzonderlijken opgang hebbend BOVENHUIS aan den Korte Tiendeweg wjjk D no 74 en 74o te Gouda kadaster sectie C no 2648 groot 1 are 28 centiaren Het Bovenhuis is verhuurd tegen f 260 s jaars Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen niommer 3 Het zeer gunstig gelegen met daarop staande getimmerten langs de Veersteeg en aan de Prins Hendrikstraat en 3 Woningen met Erf en Gang daarvoor uitkomende aan den Turfsingel to Gouda uitmuntend geschikt voor Bouwterrein geheel groot 3S aren 75 centiaren in 2 perceelen welke b j den afslag zallen worden gecombineerd als a de drie Woningen en Erf mot daarnaast gelegen 3ang aan den Turfsingel wijk P nos 109 110 111 en 112 te Goudakadaster sectie E nos 648 749 1087 en 1088 groot 2 aren H7 centiaren b de Getimmerten Erven en open grondlangs de Veersteeg en aan de Prins Hendrikstraat te Gouda kadaster sectie K nos 219 892 894 895 il91 en 1192 samen groot 31 aren 38 centiaren De drie woningen onder a omschreven zjjn verhuurd per week elk voor f 1 10 Betaling der kooppenningon van no 1 op 1 Augustus 1902 en van nos 2 en 3 op 3 Juli 1902 Te bezichtigen perceel 1 en 2 drie werkdagen voor den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping van 9 11 uur en perceel 3 alle werkdagen Nadere informatidn geeft genoemde Notaris GRO ENENDAAL Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalburean Op 10 Mei 127 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT P P SOOS TIENDEWEG 59 Bericht de ONTVANGST vnn een prachüge CoUectie ALBOID fenilTenl os Tenikkdd mmElk ïlUki Uitnoodiging tot deelnetning in de kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin zeker U Mülioen 202 000 Uark gewonnen moeten worden De prijjsen van deze veel voordeel bietknde Geldloterij die volgens het plan Blechts llS f Ofl loten bevat zijn de volgende De hOOCtSte prijs ia eventueel 500 000 Mark Premie van 300 009 M 18 prijz ilO 000 M I prijs k iOO OÜO M SS prijz a 5000 M 1 prijs k l OOOM 102 prijz i SOf Ü M Iprtjs k 7M00M 166 prijz auOOM i prijzen k 70 000 M 4 prijz k I 00 M 1 prijs a 66 000 M fillpr z a 1000 M prijs a 00 00 M lOSO pnjzen k SOO M prijs a 65 00 M 20 prijzen u S O M prijien ü fiO O O M 77 prijzen k 200 M 1 pnjs i 40 000 M S805S prijzen ü 16 M 1 prijs a 80 000 M 9989 pnjz i 160 1 48 l prijs i 20 000 M 115 100 M l08S3prijxJi78 4B fl Totaal 69 010 prijzen De Hooidprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de tekl tot b OOO M in de Se tot 6 00 i M in de e tot 65000 M in de Ee tot 70 000 M in de 6e lot 76 000 M in de 7e tot 200 00 M en met de premie van SOO OOO event tot f 00 000 Mark Voor de eerste prigstrekking die officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Guld 3 50 een halt origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 a De mleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het oflicieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats geh hebbende trekking de officieele trekkingsUjst De nUbetallni en f erzendinir ran prUsoi geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours Men wendo zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo sjKiedig mogelijk of uiterlijk tot 22 MEI e k ir met vertrouwen tot Samuel Heckscber Senr Banliier en Wisbelkantoor in HAMBURG Diiitschlaiid J Ëeii fetlepel SOüEX zal io den regel beter voliloen dan 1 4 Kilo genoneSoda Hotel DE 7 KERKEN VAN ROME Spui 271 Den Haag verlangt tegen 1 Juni eene flinke Kamer Werkmeid van goede getuigen voorzien Qehèel Nieuwe Zending Heeren Dassen STRIKJES ZELFBINDBRS PLASTROHS in zwart en gekletird in de nieuwste dessins en modellen Laagste prijzen t coiilaot J B J kOKTK MWl Ë liir lloog slraal A 114 Zenuwen Uaag lijdeps wordt Bit overtaiging als een werkelïka holp jn den nood het boek aanbevolen Nb ontvangat van adiwpm bii fkaart ordt d t boekje franco per post toeffesonden door BLOKFOBLS Boekh ZaltSommet Borneo Sigaren 25 Cent er pakje 10 stuks worden bymnder aanbevolen a i elk servies bestiiande uit IPT S van Wijngaarden Hold en Café DE PAUW MA K KT alhier beveelt zich bizonder aan in de gunst van do Gouilsclie Ingezetenen voor do levering vnn uitstekende Coiisiimplic tegen billijke prijzen steeds verkrijgbaar warme en koude SPIJZEN GELEGENHEID VOOR VERGADERINGEN 1 Van af heden is wederom verkrijgbaar het vroeger met veel Huneen in de Bierhallc Zeugestraat 86 door mg vertapte fljnp PÜsnerUer i 10 et en Ie soort Gerste i 7 et beide per HALVE LITER Awbevelend JT H I OOIDE BiLFt ilHE Sl Qlie Heden avond echt REICHELBRAU uil liiJLilB l€H Sociëteit ONS GENOEGEN P HOOFTMAr f en ZiM I Kleiweg GOUDA Bloemwerken vm kunstensmaak ZZS Z5X3 T A I A O E PV Flinke Bijverdienste aangeboden filndii jaren ffeveatlyile MIJ v Levenmter vraagt een aclicvon AOKÜTB01 Ef tegen to f e or om met reiziger groot Agentuur larvoruiou Uitorslo biilüke tarieven Br fr onder lett H T Alg Adv Bur A DK LA MAK Azn Anipterdam Goudsche Melkiiiricliliiig Tiirfsluscl Vel ilo 91 ETiraa a SZ waliteit Nieuwe Grasboler J 1 40 per K U ÜOEÜE KWALITEIT f voor stoof on keukengebruik 1 i per K G WF Bestellingen worden geregeld met den meesten I spoed thuis bezorgd middel tegen Bb u k H enz mag in geen breken In fle en O et WJ en Droeiaten im bi a Weiii Co ROHER AM Dit EOfde oude Hui tlek Jicht ïerlU 4enkel HuiJgezinont chen i 1 25 Ti mtApothekcr Te Araster b ii v Tuyll Prima On vervalschte Melk NKER PAIN F XPEiLER ADYHETENTIM m alle Couranten worden aangcüicSien door het Adverleiitle Bureau van A BKINKMAN ZUüM t