Goudsche Courant, donderdag 22 mei 1902

der Toekomst ontvangst van den president der Hepoblick nil dien tcragkeer Bit Kosland De borgemeestor van Choisy lo Eoy h e t by bargemeesteriyk beslait aan alle bedienaren van den godsdienst rerbodon bcl aleoissen te vergezellen anders dan in n gesloten rytnig Outeren en eergfstaren Hepen er te Parys weder gerochtcn ver de kablnctserisls Waldeck KonHuean zou reeds lang zyn ontslag hebben aangeboden doch dat wordt eerst tegen do eerste Kamerzitting openbaar als t openbaar wordt president Lonbet wil liever dat Waldeck Itoas ean biyft j Op do Place de la Sorboqins te Parya ia Zondag een standbeeld opgericht ter ere van dcn fllosool Angmte Corate waarby do niinistor van oorlog namen de rcgecring het wo rd voerde terwijl later de internationale huldiging van den denker in Veelheid van woorden plaats had HrSLAKD Toon de gouverneur van Wilna lnitenan generaal Wahl in den naeüt van Zondag op Maandag omstreeks 12 nur den cirens verliet loste oen man die van achteren o den goovenienr toetrad twoe revolverschoten op hem die do linkerhand en den rochitorvoct kwetsten De misdadiger werd door de politie mot behulp van bet pnbliek gegrepen Toen hy op den grond lag losto by con derde schot I gevangene noemt zich Kirsch Lobort en geelt zich oit voor Ben kleinen burgor uit het gouvernement Kowno BINNENLAND Hot bulletin van Dinsdagochtend 9 uur Inidt De toestand van H M de Koningin biyit eer bevredigend De toename dor krachten veroorlooldo eergisteren voor hot eerst sedert het begin dor ziekte dat Hare Majesteit nn dageiyks gednrcnde korten tgd let bed vcrwim U voor oen rostbank t PWT arts Hen seint uit den Haag Hot van l uravao tot hot verleenen van halp naar Martiniqao uitgezonden pantserBchlp Koningin Regentes is hiykons hier ontvangen bericht Maandag ann het geteisterde eiland aangekomen Hot schip heelt een zoo groot raogciyko hoeveelheid levensmiddolon aan boord tor vordecling onder de noadjydendo bevolking i llet een welkomstwoord opendo de voorzltt mr li Fokker te s Bravenhage gisteren de tweedo algomeene vergadering dor Xuidhollandsche vereeniging Het Oroene Krols Aaagcnaam was het dfn voorzitter to knnndh raedodeelen dat de Vereeniging in wasdom toeneemt en thans reed 21 al fleelingeB tolt met rnim ItOOÜ leden In varsobiliende provinciën zgn atdeeiingen op eficht ol nog n wording Hnlde werd gebracht aa den secrotaris den heer W Poolman vopr zynon Jver on yno toowydlng applaas Vertegenwoordigd waron by don aanvang dor irergadorlng 18 aldoelingen uitbrengende 70 stemmen Modedeelfng word gedaan van verschillende ovoriienkomaten welke zjjn hangegaan on van regelingen wolko z n gcHrollon in hel belang der veroeniging Uit het jaarverslag van den secretaria bleek geiyk boven reeds is medegedeeld dat de veroeniging in bloei toeneemt en zcits reeds fien zekere voimaardheid heelt gekregen De kas sluit met een klein vooidoollg saldo Hierna volgde oen overzicht van de werkzaamheden dor aldoelingen en hnn toestand die bevredigend kan worden genoomd Speciaal worden herdacht do aldoelingen Maassluis Sllodrecht On Lijkkorkork dio builengewone kracht hebben ontwikkeld Het verslag zooraede de rokinlng en vorant woordlng werden goedgekeurd mot do gebruikolgko dankbetuigingen De aldceling Boskoop werd aangewezen voor het naziun der rekening voor 1902 Aan do orde waren alsnn voorstellen van het hootdbestnur Ie Om hot hooldbestuur te machtigen ont over 19U2 f lOU te bestedoo voor het gedooltolgk dekken der onkosten aan het vsrt trekkon van v rpleegsters aan onvermogondon verbonden Dit voorstel werd aangenomen met iio tegen 14 a emmen In den loop d r vergadering was nog een afdoellng mot 4 stemmen binnengekomen 2do Om aan het hooMbostuur een crediet vun 1 100 too to staan om daaruit te bestrgdon oen door van de onkosten gopaard aan het nit enden in overleg met Mdeelingsbesturen van oen dertigtal zwakke en he stellendo kinderen godnrondo drie weken naar oen gezundheidskolonlo Ds nigevaardigdo voor de afdeollng Sllodrecht had in opdracht de woordun dertigtal en drie weken uit het voorstel te doen schrappen en om het cglor I 100 to vervangen door I 250 Door het hooldbostnur werd medegedeeld dat 3 weken verblgl balten noodig ia wil bet eflect hebben Melden zl b meer dan 30 kinderen aan dan znllen twoe ol meer kolonies worden uitgezonden Een contribntie te geven aan de centrale vereeniging voor kinderkolooies in plaats van zelt een kolonie uit te zenden achtte het Hootdbeatoar Binder ewenscht ook met het oog op de propaganda Details te be proken ol vast te stdlen acbtte het hooldbestuur thans praematunr Door den heer Knappert werd alsnn nog als amendement voorgesteld om 1 26 contributie te geven aan de centrale vereeniging voornoenra Do penningmeester deelde mede dat de kas onmogelgk een bedrag van 1 250 kan missen Hy ontraadde tot zyn leedwezen ernstig het amendement SIledrecht op dat pant Het amendement Knappert werd door het hooldbestunr bestreden als roageerende op een in November genomen beslalt Het amendement Knappert aid Kinderdgk werd niet ondersteund geiyk na de discassle bleek terwgl hot amondement SIledrecht werd ingetrokken Hi t voorstel van het hootdbostuar werd daarna aangenomen met 54 tegen 20 stemmen Aan de flrma Oeorge Wilson gasmeterlabrlkant to s Oravenhage is do levering opgedragen van do tfn fevolgo der ontplolfliig te Wormervoor beschadigde lubriokstoestellcn n I do beide gasregalateurs en bybehoorcnde alsluiters Gemeng de Berichten De collecte in stede van Zaterdag kan de fabrieken te Enschede gehouden bracht op I 1248 49 volgons opgave Men deelt ons mede dat verschillende belanghebbenden niet van do Pinkstor nitkeiring wildon proflteeren die alleen op uitdrukkeiyk verlangon word uitgekeerd Men meldt van gister nlt Enschede In verband mot mededeelingen over do vergadering te Amstordam is in do gister aldaar gebonden arboidorsvergadering slechts een enkele stom vernomen tegen voortzetting van den stryd Do heer J Tnsveld redacteur van Recht door Zee is overleden Met het oog op do mishandeling van ten Hove te Hengelo trad de politie eergisterenavond aan t station by aankomst van don trein van hall ell wel wat te kras op Er wordt over geklaagd het verbod van samenscholingen werd met getrokken sabels öisterenmiddag werden nioawe arbeiders verwacht Hen meldt nit den Haag Niettegenstaande het ongunstige weer heorschte r op do Pinksterdagen vooral Maandag buitengewone drukte aan het HoUandsohe spoorstation Hulm hai oen in den nacht vertrok vanhier de laatste trein Hot vervoor der stoomtram H IJ 8 M leed natnuriyk gedocht door do regenachtige woorsieeteUlheid Het aantal vervoerde personen bedroeg 17 000 tegen 40 000 In hot vorigo jaar Het Is niet togen te spreken dat de grootekwaal van onzen tyd do onzalige moedor van zooveel kleine kwaaltjes die denlg dorshet le en tot een ergernis en henzolveu toteen last voor hnn omgeving maken dezenuwachligheid is egt het Hbl O diezenuwen I Beods hot opkomende geslacht Igdtonder dlo plaag on wel veeljneer dan menvermoedt u i Ken Engelsche dame die op meisjesscholen tockonlos geelt en zich dus genoeg in onderwuszakon beweegt otp zich een oordeel to kunnen vormon klaagt Mk over overlading maar niet hooldzakelgk In het onderwös In oen klasse van leerlingen endorde zeventien jaar waren er drie die een rustknur moesten ondergaan en een ander jongmelsje van haar kennis ook slechts zeventien jaar oud had een maand in eou ziekenverpleging door e1 bracht om te rusten anders zou zg met hn staat zjn in hot begin van Mei aan het hol te wordon voorgesteld Kon Kngelsche spo Btelt in hersen en zenuwzlekt n zegt ovcllmt onderworp Jonge meisjes ov rdrgven alles Zg rgden paard fietsen dansen schermen en gaan alt en alles voel fe druk en to gelgk zgn zy nog op School e nomen les BJ zulk een leventje moeten zfl wel overspannen raken en zenuwiyderessen worden voir ha ir achttiende jaar Ik zou Willen dat aankomende meisjes van vgltlen tot zeventien jaar veel Irisscho lucht zouden genieten zich niet te vcol vermoeie en zoo rustig leven als m r raogolgk Is Zou hierin ook geen wenk voor ons liggonf vrtBgt het Hbl ll n schrift nU MeppsJ oao b t H Ukd Ten hsize van den landbonwer R Halder 1 te Nyeveen in de nabgheid van Meppel is een brolloftsleest gevierd met een tragischen afloop De gasten IA groeten getale opgekomen ontdeden zich van de gouden en zilveren versierselen welke door de gastvrouw in een belendend vertrek werden opgeborgen Men amuseerde zich op echt Drentscbtra ditloneele wgze nltstekend den gebeden dag tot laat in den avond Haar toen de laatste4ronk aan t verloolde paar gewgd was en moeder de vroaw de geborgen voorwerpen aan de genoodigden wilde ter hand steflen werden vele gemist waaronder een taschje met gouden armbanden met brillSnten bezet Qezocht en bij herhaling gezocht zo ider resultaat Onwillekeurig werd aan di lstal gedacht by de p litie aangllle gedaan elke bet ondanks een yverlg onderzoek niei ge i lukken mocht licht in deze zaak te brongen De zenuwachtige opgewondenheid der pstvronw vermeerderd door de ergdenkicnde praatjes der booze wereld gal aanleiding tot ernstige ongesteldheid vandaar datIhaar man de som van 150 uitlooldo voor den ene die eenig spoor vun de dader ol daders kon aanwgzen Toevallig kwam een buurman van zgn veldarbeid die t bewuste taschje in ongeschonden staat op l land terugvond torwgl de overige voorwerpen eveneens op t crl van den boer sommigen io t water verspreid lagen Van cigenlgken dielstal kan geen sprake zyn veeleer een ongepaste grapi Het is een aloud gebruik In dit gedeelte van Drenthe dat boerenjongens die niet tot de genoodigden behooren in alle stilte in huis sluipen en al wat van hun gading is zooals natte boeronjungons gebak en wat dies meer zg inpalmen om daarbuiten t brniloltsleest in miniatnur mede te vieren Men veronderstelt dan ook dat dit ook hier t geval is gowecst de boeren niet kunnende vinden hetgeen ze zochten hebben waarschgniyk medegenomen de voorwerpen welke voor de hand lagen ten einde een zekere revanche te nemen voor tolonrgestelde ver wachtingen By nader onderzoek is hnn zeker gebleken dat die grap al te ernstig is en wel eens tot naweeën kan aanleiding geven vandaar t verspreiden der voorwerpen Het is te hopen dat de ongesteldheid der gastvrouw voorbggaand moge zgn en dat soortgeiyke ingewortelde boerenvermaken weldra voor goed tot de geschiedenis behooren 1 De SoorabaJA Courant vermeldende dat den aSston April eone maansverduistering was waar te nemen merkte daarbg op Het is dan juist volle maan zoodat het verschgnsel prachtig zal zyn te zien Zooals het Indisch Nicnws van den Dag zegt de redactie is boter op do hoogte van hot corpus juris dan van de cosmographie Van de schepping der wereld al ia het bg maansverduistering toch aitgd volle maan Algevaafdigden van 70 arboidersorganisatiOn uit alle doelen dos lands vergaderden Maandag te Amsterdam op uitnoodiging van het organisatiecomité te Enschedé om do middelen te beapioken om krachtiger steun voor de uitgesloten dekenwevers teverkrygon De heer H Polak deelde mee dat het bestuur van don 4 N D B het plan heeft een extra contributie aan do leden van dien bond voor te stellen waardoor waarschgnlgk 11000 per weok beschikbaar zou komen De S D A P zal waarschgnlgk 1 50Ü in de week kannen bgdragen Besloten werd dat de besturen in hun vereenlglngen zullen aandringen op vaste bydragen voor Enschedé en in het permanente comité namen mannen van verschillende richtingen zitting o a de hoeren Ketelaar Loopuit S D A P Huizinga Patrimonium en Smit R K Volksbond In oen hulshoudelgke vergadering werd op voorstel van mr Troelstra do volgende motie aangenomen De vergadering protesteert tegen het misbruik van macht dat de firma van Heek tracht te plegen door van do a oidors te elschen dat zy hnn voorvechten in den str d aan do willekeur van de patroons znllen overleveren acht het den plicht der Nedorlandsche arbeiders en van ieder weldenkende de Enschedeescho arbeiders in staat te stellen aan dien scliandelgken eisch weerstand te bieden en verklaart alle krachten te zullen Inspannen opdat aac de staking en aitsluiting hg de firm Van Heek een eervol einde kunne worden gemaaki Er zyn dit jaar byzonder voel nachtegalen in de omstreken van Haarlem In don Hoot zgn er een groote menigte Haar natanriyk zgn er ook velen op uit om de vogels te vangen Het eenlge middel om dit vangen tegen te gaan is geen nachtegalen te koopen En dit zal wel t meest bevorderd worden door t bekend maken van het feit dat het diertje in de kooi niet biyit zingen een paar dagen na het vangefi houden zy met zingen op en zwggen dan voor aitgd tenzg men ie da vryheid ternggeeft De nachtegaal is zeer nuttig voor het verdelgen van massa s schadeiyke insecten Zondagavond had te Laren N H een moordaanslag plaats waarvan de oorzaak de volgende is Eonige maanden geledon werd op den Naarderweg by Laren een meisje aangerand dojr den ongeveer 20 jarigen G Majoor arbeider Dit meisje vertelde haren vader wat haar waa overkomen en deze de bejaarde D Donker koster der Prot kerk maakte werk van deze geschiedenis door de justitie met het gebeurde in kennis te stellen met het gevolg dat U Hajoor veroordeeld werd tot een maand hechtenis Dit beviel dezen niet byzonder en iu plaats van zich zolven do jichuld te geven weet hy alles aan D Donker Deze was volgens hem de oorzaak van zjin veroordeeling Hy zou hem wol krggen Zondagavond te ongeveer hall tilraall begal de dader zich naar do woning van D Donker Hy klopte aan en Donker opende de deur Plotseling werd de oude man met een mes in den buik gestoken Na deze lalle daad verwgderdo de dader zich oogenblikkelyk na echter herkend te zgn De gestokene begal zich toon met zgne dochter naar den burgemeester hg wien de gemeentedokter woont doch deze laatste was niet thnis Daarna naar dr Tenkinck gegaan zgndo werd Donker aldaar verbonden waarbg bleek dat do wonde zeer ernstig was Onbegrgpeiyk is dat de burgemeester bg de aangifte verwees naar den v ldwachter die natnuriyk zonder machtiging van den burgemeester hulpofficier van justitie den dader niet kon arresteeren Het gevplg was dat particulieren den officier van justitio te Arasterdam moesten waarschuwen en dat de dader eerst Maandagmiddag werd gearresteerd na eerst nog kalm een uurtje te hebbeu muziek gemaakt alsof by van don prins geen kwaad wist Hbld üit Azcwgn gom Borgh verneemt de Post het volgende over eon brutale aanranding op J F die vroeger daar een botorlabriek bestuurde en sedert de opholfing der labriek het huis aldaar Is biy ven bewonen Toen hy Donderdag was thuisgekomen van een bezoek in de buurt word hy in zgn woning aangerand door een zekeren t H die oen gedeelte van zgn huis bewoont en daarin een soort logement houdt met 2 logeergnsten dier inrichting Met z n driefjn bonden ze J F aan handen en voeten met nog een doek over den mond bovendien Zoo gekneveld word J F op oen kruiwagen geladen en weggevoerd Onderweg werd hg bedreigd door de vraag wat hem liever was zgn leven ol oen zekere som gelds die de 3 individuen eischten Natnuriyk verkoos J F zyn leven boven het geld dat by bovendien niet eens ryk was Haar geen nood als by maar eon schuldbekentenis wilde algeven voor het gevorderde bedrag dan zou hy weer thuisge bracht en in vrpeid gesteld wei don J F belooldo dit en gal ook werkelijk de schuldbekentenis al doch naderhand kwam hü hier aangilto van het voorgevallene doen bg de politie die spoedig een onderzoek instelde mot het gevolg dat de 3 aanranders werden gearresteerd en gevahkeiyk naar Arnhem gebracht waar ze ter beBchlkHlng van de justitie gestold zgn en zich npg in hechtenis bevinden De Alg Nederl Typogralenbond hield op do Pinksterdagen te Rotturdam zyn 36e jaarvergadering De bond was op 81 December jl rnim 1100 leden sterk over 34 aldoelingen De ontvangsten beliepen f 10 590 de uitgaven f 11 449 aan werkloozen werd 2040 uitgekeerd Het pensioenfonds bezit thans f 5049 on heeft zeven geponsionneerden Besloten is dat de bond zich als zoodanig zal terugtrekken uithet comité voor algemeen kiesrecht De afdeelingen biyveu vry Het bestuur zal by de Regeering aandringen opi spoedige indiening v n een wet tot regeling van de arbelds en rnsttyden van volwassen personen Aan do Regeermg zal warden gevraagd den Inspecteurs van den arbeid op te dragen ruimer gebruik te maken van de hun verleende bevoegdheid om jongens beneden l i jaar en vrouwen nit werkpladisen te weren waar door den aard van hetbedrgf groot gevaar voor ontreiniglng der lucht met sc adeiyke stoften aanwezig Is Beslaten word dat voortaan bondsleden die do r eigen schuld werkloos worden geen recht p uitkeering uit de kas on evenato recht 6p reisgeld zullen kunnen latet f don ets d t bondsloden die door eigBB fi uit hun betrekking ontslagen worden eei weer een maand gewerkt en gecontrBm moeten hebben om weer tocht op aitkeenng te krggen Een voorstel van het bestaur om het door Se vorige Alg vergadering genomen beslalt tot het doen van een aitkeering aan de nabestaanden van overleden bondsleden in te trekken werd verworpen do nitkeering ia dos gehandhaafd Door drie afdeelingen was voorgesteld dat de bond zich zou terugtrekken alt het Nat Arbeiderssecretariaat omdat de bond bet geld dat aan het N A S wordt afgedragen beter kan besteden en omdat het N A S het karakter van een politieke vereoiiging heeft verkregen zoodat de bond er geen deel meer van zou mogen uitmaken Nadat o a de hooding der sociaal democraten tegen het N A ü was besproken n was gezegd dat dezen door elk jaar dit twistpunt op den beschryvingsbrief te brengen de werklieden tegen elkander in het harnas jagen en de vakorganisatie willen maken tot slippendraagster der Soc dem Arbeldersparty worden de voorstellen tot afscheiding met 24 te en 11 stemmen en 2 in blanco verworpen STADSNIEUWS GOUDA 21 Hei 1902 VERO ADERING vanden GEMEENTERAAD op Vrgdag 23 Hei s namiddags 1 1 uur Aan de orde De benoeming van 28 plaatsvervangendeleden der stombareaax voor hot tydvakvan 15 Hel 1902 tot 15 Hel 1903 Iiig St No 39 Hot voorstel tot het toekennen eenerschadeloosstelling aan den eervol ontslagen opzichter van het Provoniershuis P Jfappef Ing St No 36 Het voorstel tot verbnnr der woning WykO No 6 0 aan de Wed E Luxon doWeger Ing St No 37 Het voorstel tot continuatie der heffingvan kaaiof liggelden en van een bruggeld Ing St No 40 Het voopstel tot verhooging der gasprgzen Ing St No 30 De voorstellen In zake do heffing eninvordering van schoolgeld op de lagerescholen der gemeente Ing St No 35 In de heden gehouden Alg Vergadering Van Aandeelhouders dor öoudsche Waterleiding Haatschappg werd het dividend over liKIl bepaald op f 62 por aandeel on tot Consissarls in plaats vaii wglen Hr W van der Vliet gekozen de heer J Schotel te Rotterdam De orgelconcerten zgn weer begonnen en daarmede een gowcnselite ontspanning voor zoo vele Gouwenaars Nu het prachtige instrument waar nog onlangs voor restauratie zooveel voor nitgngoven is leent zich daartoe bg uitstek Eu dan de heer Spaanderman de organist der St Janskerk weet het den bezoeker in een uurtje tgd zoo genotvol mogelgk te maken Komt hg met werken van Bach Hendelssohn Bartholdy enz uit dan weet hg aan dat prachtvolle orgel tonen te ontlokken die iemand eenlge oogenblikken in andere sfei en verplaatst Zgn Fraeludinm A moll van Bach Cantolène Pastorale van Guilmant maar bovenal Pfingsten van W Rudnick zo doon ons kennis maken met dat fraaie orgel In de Groote Ker £ en met de capaclteltnn van den bespeler Toch is uitsluitend orgelmuziek een nur lang te ermoeiend voor den toehoorder en de heer Spaanderman had ook daarom voor deze gelegenheid een paar medewerkers ver zocht hem ter zgdé te willen staan In de allereerste plaats koos hy daartoe een Rotterdamache sopraan mejuüronw H Quispel die met haar schoon geluid op uitstekende wyze voordroeg Aria nit Ellas Du best die Prnh van Fr Schubert en Panis Angelicas van Gesar Frank Vooral in het laatste stuk kwam haar fraai en krachtig geluid ten zeerste uit en ware applaus niet verboden dan had de St Jan bepaald op hare grondvesten getrild AU tweede medewerker trad de heer 8 B Coelho uit Amsterdam op die met zgn cello weer voor de zooveelste maal bewees welk een dankbaar instrument dit J9 en hoe goed het voldoet niet het minst in een ruime Waar die cello alleen aan het woord was en wel in Kol Nidrei van Max Broch en in Air van J 8 Bach en Tranmerei van S Schaman bleef men met ingehouden adem luisteren naar al het lehoorn wat elkaar opvolgde By die soli s toonde de beer Spauderm an dat zyn kolossaal instrument zich onder bekwame hand ook goed leent ter begeleiding en laat ons eeriyk zyn daarin toonde zich de heer S een meester De soli s zooveel mogelgk tot bun recht te doen komen dat ia hlerbyeen vereischte en daarvoor zorgde de heer 8 We wenschen hem geluk met deze eerste orgelbespeling en durven hem gerust in dit seizoen wanneer hy zoo elk wat wils geeft steeds een groot en dankbaar publiek Toonpellen Te wenschen is het evenwel dat do orgelconcerten drukker bezocht worden de geringe entree zal toch voor niem and een beletsel zgn Te Rotterdam speelde voor de competitie Victoria II tegen Gouda oen cricket match Victoria maakte in de eerste innings 54 runs waarvan Kolfl 4 Goedhart 12 en Schuil 11 Van de Gondsche bowlers hadden het meeste succes van Rgn 2 wickets voor 1 run en Wgnands 3 voor 8 In de eerste innings maakte Gouda 13 runs veroorzaakt door het goode spelen van Victoria s zgde Zoo nam o a Schuil 5 wickets voor i runs Goedhart 3 voor 4 Gouda speelde daarentegen in de tweede inning beter en maakte 51 runs waarvan Pino 12 Schuil nam 2 wickets voor 18 Goedhart 2 voor 18 en Verster 2 voor 8 Do ontbrekende runs verkreeg Victoria zonder een icket te verliezen Waarink 10 not out Victoria II won dus met 10 wickets ScHoasHOVBii In eene hnishoudeiyke vergadering der Liberale Klesvereeniging alhier werd omtrent het klesrocht vraagstuk besloten De invoering van het algemeen kiesrecht worde urgent verklaard Tot voorzitter der aldeeling in de plaats van den heer H G van Duyi die naar Zullen was verhuisd werd gekozen de heer F M Hemmes Stki Tot bestuurslid van den polder Willens is gekozen de heer A de Graaf 369 Staats loteriJ 5o Klasse Trekking van Woensdag 21 Mei No 20S 0 f 1500 3327 3483 6814 7032 16080 17512 19129 196 70 on 20239 ieder f KJOO No 6409 en 7292 ieder f 400 4770 5052 13818 17215 en 20862 ieder f 200 No 6109 6834 9533 9936 10059 15944 17144 18711 19654 n 20535 ieder f 100 Pryzen van f 70 88 3 222 5500 9180 119 0 15797 18917 268 71 44 88 37 15802 75 429 3389 5786 9224 79 15985 82 55 3473 42 41 12025 16033 19214 61 82 96 9367 49 161 50 19422 549 87 5881 9401 75 99 50 725 3500 95 14 90 16207 79 807 9 5974 9712 12322 47 19 549 930 3647 217 14 33 48 52 31 85 86 89 12 543 79 77 1041 96 90 9817 92 82 19687 85 3781 0725 75 12608 16452 19725 93 3944 33 10119 10 10039 31 1227 4140 6906 10509 12819 10786 19841 81 98 61 60 54 17028 69 1338 4224 7290 77 99 17310 19Ö42 1428 30 7318 10606 13000 16 89 46 65 7423 54 13313 17466 20042 96 66 49 10718 13711 17535 20175 1545 75 55 10819 46 17610 97 90 92 7521 74 13855 17740 20202 2000 4305 60 83 86 17844 21 2113 12 7638 10924 14113 96 60 2246 28 44 38 33 17968 20443 84 4483 68 61 75 92 20501 2341 4099 7766 82 14240 18018 6 2407 4832 8085 11048 14356 18110 20648 34 35 8371 61 14709 18277 76 2726 4952 8421 11151 15032 18378 20738 43 5024 8501 11241 64 94 66 75 75 46 46 15271 18418 20869 2819 5211 76 11326 15300 18568 20921 84 57 8638 11617 3 18754 27 2916 5314 67 69 15495 18839 47 50 24 9150 11766 15658 88 65 3089 5424 VERSCHEIDENHEID By oen myngasontplofflng in de steenkolenmynen van Fratervillo en Thistle te C oalcreek zgn 130 man om het leven gekomen Slechts één man Ontkwam De Tarksche grootvizier Said Pacha heeft zyn ontslag gevraagd Hy had onlangs mot heel veel moeite het bedrag byoongegaard voor een maand salaris voor de Staatsambtenaren en had de nitbetaling reeds aangekondigd Nauweiyks echter was de bigde tgding bekend of van Vildlz Kiosk kwam bevel om aan de leden van het Keizeriyk Huis hun achterst lige jaargelden uit te betalen en daarmede was de geheele bgeengebrachte som gemoeid Na deze ervaring oordeelde Said Pacha het maar beter af te treden De Beriynsche Hochbahn is aangeklaagd U wegens verstoring van fiea eeredienbt De electrische tram gaat bg d en Laussitzor Platz vlak langs de nienwe Emmanskerk en raa kt zooveel rumoer dat de gemeentf niet alleen iif haar aandacht wordt gestoord mad r van tgd tot tgd de predikant zelfs niet te verstaan ia ZOMEirSTOFFËN voor HEERENKLEEDINQ VAN OS Harrband Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TeleitkooH to 1Ê Ucurs van Aiiisterüaiu 11 MEI Vikrs Sletkn 81 MlDIILASD Gert Hwl W S lOVi dito doo ditc V6V ilito dito dito S D ViilloHa UU Oon ll ia l 94 7 lrALIl InMluijTiligl8 lll t tlV o TMs OU m pajiier liSi I tl diu ia iiWerllSI i I1 l OBTDa i Obl met coupon 8 dito tloksl 3 14 tlviuao Obl BiiilHml 18 4 S0 dito ieoooi 1880 4 a dilobijBunil 188a 4 dito bij Hon 1889 10 4 ditü io goad teon 1883 8 dito dito dilo 18S4 iPiil P rpet toiiuM 1881 4 7V rusxiu Qopr OoDit leoD 1I 0 H 6 r k ornng jrio D Ooo leomn MtieO un Ar Rp v obl i Uil i loiy SCaiIoo Ob iLSoh 18 0 Tisailiau Obl on luji 1881 30 Tiaoiill ObliRitioa 18tS 3 90 Romanill Stml lmi 1894 3 8S KlD N Aiy lUndoli uod Ariniilsli TabMij Corlillo len 8 5 DoliHulicliiirpi dilo I 415 Am Hyputhculcb pand or 4 ClulLMfj dar Vontonl uod lOr ll potK kb psndbr 4 Noderiandarho bink lUilld 194 Ked HuiJo nuUeb ito N W k F 0 Hyp b psndbr 8 9 l i Rolt H7 ottieukb p mlbr 4t l Ulr Uypotbookli dilo 4 101 Oonssa O t HoDg Innk aiad 1 0 Ruit HypotheoKbsnk pKndb 5 Amnuha K iiI by potb piuiilb 4 Mliw I I I r Um nsrl S Hid IIoII IJ S K iir r Mg and 108 Hg lol Kip at 4p und Ui Nad Iii l Spoorwiig m amid I18V Nod Zoid Afr Bpio und dilo dilo dilo 1891 duo 41 1 UI Spoor 1887 89A Kobl S SB ïaid lt 1 8pwiiiij H obl 19 Poif N r ib u Woenoo uiud 1041 Eu Or Rui 8pw Miil oM 4 I B m o1ie dito und j Fuiowii dito tand 6 Wang Dorabr dilo aaod 5 181 Kunk Ch AK W 8p kap obl 100 Tn I 140 f 10 I 107 dilo duo obliK AmaiIA Juni Pao Sp Mg obl 5 Chick North Wpr C ï Mill dito dito Wio Ijl PoUr obl 7 Deufer tt Rio Gr Spin mrX f a IlUnola Central obl lu oud 4 Loulav k Kaabiilli Cor r aand UiM Kuuai 4pGt prof aaod N Tork Oulaa o k Weil aand H8iko N W I t 1041 1 101 lOhï 1011 108V 1 m 117 109 Onderklee4ing Pena dlo Ohio oblig 8 nn goD Calif io byp 10 goud Bi Paul UlO l k Haait obl Ua Pao HooriuD obig dilo dito Lino Col Ie byp 0 5 Cakaiul Can Soutb Cborl i aan I Van C Rallw k Ka In b it 0 0 Aniatord Omnibua Mij aaod I SC UIBSHEW UlllDVEKÏÏERi E De OM ElttiÓEDiKE uit IndlHChe yetel Vexeln Is poreus sneeuwwit duhizaam en i legnnt Vooral by groote warmte een aangename Onderkleoding ikrhit de huid niet broeit niet laatdeluchttot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of konvatten en is uitstekend 1 tervoorkoming en verdry ving van BumathUme BIjionder g eaobikt voor alle Sport Aanbevolen ddor de grootste mcdische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behondt deoorspronkelgkczgdeglans yerkrygbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken hg D 8AMSOM Gouda APVERTKNTIKN V DoHeerenHevrouwDr G SCHENKBKaREB geven kennis van de geboorte van een Zoon Heppcl 20 Mei 1902 Heden overleed zacht en kalm na een langdurig doch gednhiig lyden tol mgne diepe droefheid myne innig geliefde Echtgonooto ADRIANi STDIJ in den ouderdom van byna 30 jaren mg nalatende èèn kind nng to jong om dit zwaar verlies te kunnen bestllen Stolwgkefsluls 21 Hel 1902 h A n JONO Opsnbaro Aant ssteding BUKUEHEESTER en WETHOUDERS van OOUDA zullen DINSDAG den 27 HKI X MJti doS namiddags ton Ant tume ure in hot Raadhuis aldaar by enkele inschryviog aanbesteden t Het oiulcrhouilen derknni muren ffcihireiide 1902 Het bestek ligt ter inzage op hot Kantoor Stadsorl Inlichtingen worden gegeven door den Oomoonte Bouwmeostor Te BEVERWIJK bg Haarlem zoo sp edt mogelgk gevraagd oeno Dienstbode P Q Fi br lett O Eiiiiia ANrONUSËN Beverwgk Ondergeteekende beveelt zich buleold aan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPEHS v K r Piii tijcn liruilofteii enz Alsook nUondi rlgko Hcliotols on alles wat tot hot küksvak behoort desv rlangd met bglcvcrlng van servies zilver talelllnnen enz enz Aanbovelond Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven T28 FEMSCHE STOOMVËEVEEIJ a cliemi sctie Wïsschcrlj II OPI BMIIEIMEK Utbnretucrii door j M den Koniuu der BelfCflD Uoofddeitöt roor OOUDA de Jémr II i TltlJSUtlKi korte Tiendiiwv D 7 fpeciaiiteit Tixir liflt looniflii mh vurvon vun ftlia üeeren en Hma Kardt ro Miu aliwnk allf Ktndcrgoedoren i Hpeeiale inrichting ruor h it4 om n hu fjtiicbemtttiUli veernn btmt wden ent mélhöde ifeverld V Uordgoen tafeik lettden vox wordoti tioar t i ilieüirsle ËD laatet EENIS BITOT TAN TEEB ilfpu wordt verxticht t lIKItK telettHii UlT tllET Ma M£IJH TaH RAVENSWAAY ZONK aORINCHEM Deze TllËKEN worden afgele verd in verzegelde pakjes van tri M n en hoi eü eê AW prnmet vermelding van Noninier eil rga TQorzien van nerenstaau l Merk volgens de Wet eponeêrd Zich tot de oitvoerioK van geëerde orders aonbeviyendfe 1 C BIJL voorheen J BKEKBAAI T ht