Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1902

visschersboot met werklui dia dienst zouden doen bij het verbranden of begraven der lijken Nauwelijks waren die werklui geland of er volgde een verschrikkelijke uitbarsting de arbeiders keerden in vliegende haast naar de boot terug en zetten weer koers naar Fort de France Dadelijk daarna zagen de opvarenden van de Estafette een 50 tal vluchtelingen aan den oever Deze vluchtelingen nam de Estafette op Bij de nieuwe uitbarsting van de Pelée van eergisteren ploften geweldige hoeveelheden lava in zee en in het noorden waren aschwolken zichtbaar van myien groot Er I heerschte een ware paniek onder de bevolking De mensclion vluchtten in alle richtingen 20 000 personen waren op straat onder een regen van asch en steenen Eergistereuochtend werd een gedeelte van I het gehucht Le Carbet door een vloedgolf I vernietigd I De waarnemende gouverneur Lhuerre en de senator Knight zgn dadelgk aan boord I van de Sachet gegaan ten einde een verI kenningstocht te nouden langs de kust van I het eiland I Algemeen vreest men dat tooneelen van I verwoesting zich ook op andere plaatsen I voordoen I De bevolking is nu geheel waarhopig I Fort de Franco wordt ontruimd de bewoI ners vertrekken naar zuidelijker plaatsen I op het eiland of naar Guadeloupe Hevige I knallen werden eergisteren gehoord op DoI mtnica Guadeloupe Antigna en St ChrisI toffel zelfs tot op St Thomas garnizoen gelden bijeen te verzamelen voor het aangegeven doel De uitvoeringen zouden naar het oordeel der redactie hot best kunnen plaats hebben na afloop der najaarsoefeningen Het hoofdbestuur der vereeniging Trouw aan Koning en Vaderland heeft zp medewerking aan de redactie toegezegd Mocht het geheele bedrag der giften meevallen dan zou de som behalve voor een flinke feestgave kunnen worden aangewend om de wekelijkeche toelage eenigszins te verhoogen In een brief nit Johannesburg in de N 1 R Ct wordt het volgende meegedeeld om 1 trent het deelnemen van Kaffers aan den I oorlog op last van de Engelschen wat dezen 1 voortdurend hebben ontkend 1 Ik heb toch ook behoefte om te schrij 1 ven over de ergernissen uit het Engelsche I Parlement Men ontkent daar dat Kaffers I als gewone soldaten meevechten in het 1 Engelsche leger Hiet wordt het niet tegengesproken dat Kaffers bg duizenden in de 1 Kaapkolonie gewapend zgn en dat zjj dienst 1 doen als deel van het leger Ook hier in I Transvaal zien wij vele gewapende Kaffers 1 Ën aan den Delagoaspoorweg zijn alle blok I hnizen door Kaffers bezet die onder offl 1 I ci ren van het Engelsche leger werken en I vechten Maar de National Scouts Nationale VerI kenners dan door de Boeren genoemd I National Scoundrels Nationale Schurken I door de Tommies National Scandals NaI tionale Schandalen F Chamberlain doet mededeeling dat i 4 5000 het Engelsche leger I helpen Dillou noemt hen verraders enz I De voorzitter zegt dat Dillon mannen beI leedigt die voor koning Ednard vechten Maar zgn zij geeri deel van het leger 1 WaarI schijnlijk zegt Brodrick ook van hen dat zii I geen deel hoegenaamd uitmaken van het I leger Worden zlJ veracht die Scandals I Door de Tommies ja maar door de offlcieI ren naar het schijnt niet öing Lord KitI chener niet voor om in de kampen de Boeren I op te wekken tot de Nationale Verkenners I toe te treden t Worden zjj niet aangevoerd I door Engelsche hoofdofficieren En helaas I juist door officieren die den indruk geven I van fatsoenlijke lieden te zijn Majoor HosI kins majoor Legett zoovele anderen voeren ze aan zorgen voor ze Verder bevat de brief een beschrijving van de ellende en eenige staaltjes van Engelsche wreedheid 2034 4402 79 43 2182 69 2239 4523 Men schrijft aan de N R Ct In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnewoudo zwierf eergisteren een als heer gekleed man rond die overal de woningen binnendrong voorgevende veekoopman te zgn Geld had hij niet bij zich doch wel een scherp gepnnt mes waarmede h j steeds dreigde zoodat de bewoners hem met vereende krachten den weg naar Halfweg wisten op te krügen waar de politie per fiets gewaarschuwd den man aanhield en naar Amsterdam bracht Daar bleek dat hiJ krankzinnig was en te Breukelen thuis hoorde Hij werd daarheen vervoerd Men meldt aan de N R Ct De arbeiders in de Neder Betuwe lijden in deze Meimaand meer gebrek dan gewoonlijk midden in den winter Velen hunner hebben dit jaar nog bijna niets kunnen verdienen doordat op de steenovens en landerijen nog maar weinig dagen kon gewerkt worden tengevolge van het natte weer De wintervoorraad is opgeteerd en de meeste armbesturen die natnnrlijk niet op zoo n buitengewoon lange werkloosheid gerekend hebben ziJn niet bij machte hulp van eenige beteekenis te verleenen Op 16 Mei jl des morgens is langs den I spoorweg Eoermond Vlodrop bij wachtpost I no 6 onder de gemeente Herkenbosch geI vonden een levend kind van het mannelyk I geslacht 14 k 20 dagen oud ongekleed I gewikkeld in een oud zeer vuil vrouwenI hemd 1 Bovendien was om het hoofd van het kind I een roode zakdoek gebonden De vergevorI derde onreinheid waarin de voorwerpen die I om het kind waren zich bevonden doet I denken dat de vondeling van iemand afkomI stig is die een zwervend leven leidt I De commandant der brigade Koninklijke I Marechaussee te Vlodrop verzoekt opspoI ring der moeder c q van den persoon die I bovenbedoeld kind te vinden heeft gelegd In het zuiden van Frankr k sneeuwt het bijna lederen dag de schade aan den wijnoogst toegebracht is zóó groot dat vele landbouwers wanhopig zijn Te Pariis heeft het Dinsdagmorgen hevig geonweerd Een man werd door den bliksem getroffen een paard gedood Een metselaar woei door den hevigeu wind ter hoogte van de vierde verdieping van een stelling en werd zeer ernstig gewond En alle weerkundigen voorspellen dat er voorloopig nog geen uitzicht is op beter en zachter weer Volgens de laatste berichten uit Hanston 1 in Texas zgn ten gevolge van den werve 1 storm die Zondag over de Qoliad heeutrok 1 zesennegentig menschen om het leven g 1 komen onder wie eenendertig blanken ter 1 wijl honderd drie menschen gekwetst zijn 1 vi entwintig doodelijk naar het schpt De I schade in de stad en in den omtrek teweeg 1 gebracht wordt op 200 000 dollars gescha 1 De gouverneur van Texas heelt een beroep I gedaan op den bijstand van de burgemeester 1 der andere steden er zijn meer dan 3000 1 noodlijdenden i I De wervelstorm heeft niet langer dan vijf I minuten geduurd Hij kwam uit het zuid I westen niets had zijn nadering aangekon digd Over vier staten tot in Kentucky I is de tornado beengetrokken Een afgepaste 1 strook ter breedte van en paar blokken 1 huizen werd in de stad vernield vooral 1 negers werden door de ramp getroffen de handelswijk bleet gespaard Ook in andere plaatsen van Texas is veel schade aange 1 richt maar persoonlijke ongelukken worden 1 alleen nog vermeld uit San Antonio 1 De toestand te Martinique begint er weder allesbehalve rooskleurig uit te zien Opnieuw I beeft de Pelée zich hevig geweerd en steeds 1 worden de streken die op 8 Mei gespaard I bleven bedreigd door den vulkaan I Een agent van Latfans bureau is aan 1 boord van de stoomboot Estafette van 1 Fort de France naar St Pierre gestoomd 1 Van dien tocht seint hj de volgende bijzon 1 derheden 1 Over den geheelen weg werden we met 1 asch bestoven en steeds omhulden ons rook 1 wolken Tegenover Le Carbet ontvingen we 1 een teeken van den wal om te stoppen 1 omdat het verder onveilig was Later ging 1 de Estafette toch door gevolgd door een Tengevolge van precoire finanoieele omstandigheden heeft de grootgrondbezitter ridder Franz von Stanek zijn twee zoons één zijner dochters en zijn vrouw terwijl zj sliepen met een revolver gedood en zichzelf met een jachtgeweer door het hart geschoten zoodat hij dadelijk dood was Sedert eenige dagen schrijft het Batav Nbl van 18 April worden hier en in de binnenlanden voor rekening van het Gouïernement koelies aangeworven voor Djambi Die menschen krijgen een voorschot van t 35 en een traktement van f 10 per maand zij worden te velde gevoed als de inlandsche soldaat en moeten het voorschot aanzuiveren in twintig maandelijksche termijnen De overeenkomst geldt voor twee jaren zp vóór dien tyd hun diensten in Djambi niet meer noodig dan worden ziJ van hun verplichtingen ontslagen Het Gouvernement hoopt op die manier niet minder dan 3000 koelies te krijgen ook al om verbetering te brengen in het onderhouden der gemeenschap met de patronilles welke nog heel wat te wenschen laat De voorwaarden verlokken vele inlanders om zich aan te melden maar de meeste aspiranten worden na een strenge keuring in het militair hospitaal lichamelijk ongeschikt bevonden Zoo zgn gistor van 168 man slechts 35 goedgekeurd en het zal heel wat moeite kosten eer men er 3000 biJ elkaar heelt die aan alle eischen voldoen Uit Renkum meldt men 1 Sedert de laatste dagen is de Rijn sterk 1 wassende zoodat nu reeds de uitgegraven 1 gronden biJ de steenfabrieken zgn onderge 1 loopen ook de binnenvelden en bet Broek 1 worden met overstrooming bedreigd De I overtocht per gierpont heeft nog plaats doch 1 zal spoedig gestaakt moeten worden 1 Op 6 December zal t 70 jaren geleden 1 zijn dat liet Metalen Kruis werd uitgereikt I Het dankbare vaderland dat een aantal 1 van die vaderlandslievende mannen van 18 S0 1 heeft laten verkommeren heeft nu nog 145 i behoeftige Metalen Kruisers van wie do 1 armsten thans f 6 s weeks ontvangen 1 De redactie van de Soldatonkrant 1 wenscbt nu een poging te doen om tegen 6 I December voor die behoeftigen de noodige I fondsen bijeen te brengen om hen op dien 1 dag te verblijden met een flinke feestgave I Het d ontvangst van de giften heeft zich 1 belast kapitein W J H Feber te Breda De redactie doet ook een beroep op al de 1 vereenigingen van onderofficieren en minde1 ren in dan lande en in de koloniën om I door het geven van een uitvoering in ieder De commissaris van politie te Groningen De heer Van Karnebeek vroeg ol een mill tair die niet ter verspreiding bestemde op 1 rsiends geichrilten voorradig heett disdpli I nair gestraft kan worden f De regeeringscommissaris betoogde tegenover de heer Schaper dat bet ter verspreiding en in voorraad hebben van opmiende geschriften te ernstig feit is om disciplinair af te doen Voorts deed spreker nitkomen dat een disciplinaire bestntmng niet altslnit later stratrecbtelgke berechting en omgekeerd De minister van oorlog bestreed het amen dementSchaper Deze wgzigde daarop zijn amendement zoodanig om alleen in vredestgd ondermijning der krijgtncht door geschrift enz niet strafrecbteiyk maar disciplinair te straffen Dit amendement werd door de regeering overgenomen en art 2 aldus gewijzigd goedgekeurd nadat de minister van oorlog nog pertinent verklaard had dat het bezit van opruiende geschriften strafbaar zal gesteld worden In de dienstvoorschriften De heer Melchers heeft verlof bekomen later den minister van bnitenlandsche zaken te interpelleeren over de nitzetting uit het Pruisisch gebied van twee nederl arbeiders te Eheine vroonachtig De leden van de Eerste Kamer der StatenGeneraal zjn tot hervatting der werkzaambedeu bijeengeroepen tegen Maandag 26 dezer des avonds balt negen Om te voorkomen dat meisjes misleid worden en in verkeerde handen vallen treft men in sommige groote steden van hot buitenland op de stations bij aankomst der treinen dames aan die de meisjes afwachten en al wie dat begeeren gaarne met goeden raad en voorlichting dienen Zulk een Slatiommrk it nu ook te Amsterdam begonnen Voortaan znllen vrouwen en meisjes op het Centraal Station te AnuUrdam altijd een of meer dames aantreffen kenbaar aan eéne broche met de woorden tBescherming van jonge meiejes die op een licht blauwen band op den arm of op een roset van dezelfde kleur op de borst wordt gedragen Deze dames aan wie ieder meisje gerust haar vertrouwen kan schenken zijn gaarne bereid kosteloos gewenschte inlichtingen te verschaffen die ieder meisje bevorderljk kunnen zijn om gerust en veilig te Amsterdam te verkeeren Zy zijn daartoe o a voorzien van kaarten vermeldende het adres van het Tehuis Koningin Wilholmina het Vrouwen Logement Tehuis en andere nuttige wenken H M de Koningin heeft gisteren andere vertrekken betrokken Met de ontsmetting die geschiedt onder leiding van den arts Pot en den hofapotheker Bom n is men nog bezig De biljetten besmettelijke Ziekte zijn van het paleis verwperd De ontsmetting geschiedt met gasvormig formal de hyde Gemengde Berichten Men meldt uit den Haag Het grootste gedeelte van het werkvolk aan de Buitenhaven heeft Zaterdag voor eenige weken gedaan gekregen hoofdzakelijk ook door het ruwe weer en daardoor voorkomende woelige zee Men wil een kalme zee afwachten Ben klein gedeelte van het werkvolk ijn nu werkzaam tot het fabriceeren van de andore betonstukken waarvan er nog 200 stuks moeten gemaakt worden Aan het Noorderhoofd moeten nog 10 zware stukken in zee gelaten worden en de volgende drie caissons als eindpunt Aan het Zuiderhoofd zal eerst met kracht de arbeid aanvangen wanneer het Noorderhoofd gereed is waartoe dezelfde kraan moet dienst doen I waarschuwt voorzichtig te zijn met het aanI knoopen van handelsbetrekkingen met C I Remkes firma Remkes Ntjhoff en Klook I die in verschillende bladen vooral in het I zuiden des lands advertenties doet plaatsen I voor de levering van goedkoop veevoeder I Herhaaldelijk komen klachten in over de I geheele waardeloosheid van het geleverde I en over het niet afleveren van het bestelde I als van te voren is betaald I Te Casariche had de pastoor verboden I dat een stierengevecht zou worden ehonI den De bevolking is toen de kerk blnI nengedrongen en geeft daar allerlei heiligI schennis bedreven Toen de pastoor op zjjn I besluit teruggekomen was en had afgekondigd dat het stierengevecht zou plaats hebI ben ging er aanstonds een groot gejuich op I ter eere van de Heilige Maagd en den geesI telijke Een nieuw rapport van generaal J C I Smuts staals procureur en assistent kommanI dant generaal der Z A Republiek aan preI sident Kruger is nitgegeveii door het Alg I Ned Verbond en exemplaren daarvan zfln I tegen f 0 25 verkrijgbaar I Hit dit rapport blijkt dat bij de bespreI kingen van do beide regeeringen en de hooldI otflcieren op 20 Juni 1901 ts Waterval waar I werd besloten dat er geen vrede zou geI maakt worden of zelfs onderhandelingen aanI geknoopt worden dan allein op grond van I onafhankelijkheid aan generaal de la Rey I werd bevolen zoo spoedig doenlijk het opperI bevel in de Kaapkolonie te gaan voeren I De la Rey en Smuts kwamen overeen dat Smuts eerst met een kleine afdeeling de I Kaapkolonie zpu gaan verkennen en dat de I la Rey op ziJn rapport en aanbevelingen dam I zou volgen en handelen I De order aan de la Bey om zich naar I de Kaapkolonie te begeven werd later InI getrokken doordat Smuts tot assistent komI mandant generaal der Z A Ropnbliek metljj I de Kaapkolonie tot militair ressort benoemd I was geworden I Smuts zegt nu in zijn rapport I I Toen ik de republiek in het begin van dezen zomer verliet was de niilitaire toe ji I stand aldaar kortelüks als volgt velgens de fi I opgaven der verschillende officieren waren I er mg minstens 20 000 burgers opjlomman It I do alle districten in beide republi ken wa I ren nog in ons volle bezit behalve het gedeelte van het district Boemfon èin tueI Bchen den spoorweg Petrusburg fi BoomI plaat hetwelk ik omringd vond i door een I cirkel van vijandelijke forten en kampen I Ik trok er echter zelf zonder tegenstand I door De vijand was alleen in net bezit I van de spoorwegen dorpen en steden er I langs gelegen en eenige andere dorpen De I groote meerderheid van dorpen hadden zg I ontruimd en afgebrand Wij hadden nog geI noeg paarden genoeg ammunitie genoeg I voedsel en genoeg moed en lust om den oorI log krachtdadig voort ts zetten I Het is hieruit duideiyk dat de toestand I in October 1901 veel beter van een militair I oogpunt was dan in Oct 1900 ik ga verder I en ik vraag Was onze toestand in Oct 1901 I zooveel slechter dan in Oct 1899 dat de I vijand met eenigen schgn van recht kon zeg I gen dat wj een hopeloozen strj d voeren I Zooals U H Ed weet had ik veel te doen met de mobilisatie onzer burgermachten van het begin van den oorlog af en ik was goed bekend met de getalsterkte onzer verscheidene kommandos in de republieken en inde kolonies mgn opinie is dat wij nooit meer dan 32 000 in het veld hadden om den v jand tegenstand te bieden Onze getalsterkte is dis verminderd bij omtrent 12 000 of omtrent Vi van het totale getal Wanneer echter in aanmerking genomen wordt dat deze 32 000 burgers van alle soorten insloten waarvan velen maar weinig geschikt waren voorden krijgsdienst en dat er groot gebrek aan discipline bestond terwijl thans de ongeveer 20 000 in het veld als gedisciplineerde veteranen zgn het uitgelezen overblijfsel van onze vroegere legermachten dan zal O H Ed geredelgk erkennen dat onze huidige strijdmacht niet aanmerkelijk zwakker is dan die waarmee wiJ den oorlog begonnen De vgand is wel in bezit onzer spoorwegen en hoofdsteden maar wat kost hem dat niet Volgens mgn berekening behoeft de I vgand minstens 100 000 man om de spoorI wegen door de republieken en de voornaamI ste dorpen er van te bezetten Dit cijfer I wordt steeds verhoogd door het noodeloos I oprichten van nieuwe Ignon van blokhuizen I en ons bedreigen der spoorwegen en dorpen I in het verre westen der Kaapkolonie Dit I is een dood getal daar dezen niet vechten I maar alleen lijnen van communicatie heI schermen terwijl de Boeren geen dorpen I of lijnen van communicatie beschermen en I dus iedere Boer op kommando een vrchtsI man is Verder heeft de ondervinding m geleerd dat iedere vechtende Boer geljk staat met omtrent vtjf Engelsche soldaten zoodat de vsand oen vochtmacht van omtrent 100 000 paardemiters moet aanhouden teneinde zich staande te houden tegen de Boerenvechtmacht van 20 000 paardemi ters De vijand heeft dus voor de beide republieken alloen een macht van omtrent 200 000 min noodig Hierbij moet nu nog gerekend worden over de 50 000 soldaten die noodig zijn voor den opstand in de Kaapkolonie Het is dus duidelijk dat de vijand minstens een kwart millioen soldaten waarvan omtrent de helft paardemiters noodig heeft onder de hnidige omstandigheden in ZnidAfrika Niet alleen moet de vijand de onkosten verbonden aan deze legermacht bestrijden de Boeren leven eveneens op de Britsche schatkist Al onze geweren en grof geschut ai onze ammnnitie onze paarden zadels en tpomen ja gedeeltelijk zelfs onze kleederen worden van den ocuitputtelijken voorraad f n lord Kitchener genomen Dit geldt ook m groote mate voor ons voedsel dat onafgebroken van den altt Bri in onzey opgerdinl tot de kant dien vanft Do vij noeg in ¥ it dit alles is het duidelijk ipet hoemigi grond van recht de vijand vqorgeeft dat wij B hopeloo en strijd voeren Wanneer ik edenk hoe moede en óedeloos She officieren en soldate ijjn diepanden vallen hoe welgeihiied en des Boeren vechten dan kom ik jlrortuiging iai de koon aai onzen Il de l l opeloosjreid j j wlnhc den Vjand 3 ö ziet dit o4k zeker duidi Am is h t daiM Ble 6n meer zjn toovjucitf ne Jjlt im d handelwijzen welke eim miskerihing j recht menschelijkhei n zii eJ heic I WS ADS j GOUDA 23 Mei 1902 pe Min van binnenl zaken heelt hfipld 4 t het eindexamen aan het gymnasiulnH iier zal worden gehouden dp 16 en 17 flAi en daarbij Is gecommitteerden aangewezen dr J S Speyer i dr B Symons en dr P H Schoute hoogleeraren aan de rijksuniversiteit te Groningen I Voordracht voor onderwijzeres te Moerkapelle mejn C Grendel Gouda A J Knoop Zoelmond R C Eibergen Amersfoort De kapt voor spec dienst G P üheriexi van het 4e reg inf heeft verzocht op pensioen te worden gesteld De le luits N J Kooiman en W F Waldeck beiden van het 4e reg inf worden 1 Nov ontheven van hunne detacheering aan de hoogere krijgsschool te s Gravenhage Gisteren slaagden voor het akte examen lager onderwijs te s Gravenhage de dames W de long van Ammerstol en J A Rosbergen van Boskoop Rechtszaken De Artondissements Rechtbank te Rolterdam veroordeelde gisteren den 26 jarigen hoedenmaker A C G Van Elferen te Rotterdam die op 22 Maart in drift z in vader een mes in de borst stak tengevolge waarvan deze eenige oogenbükken daarna overleed tot twee jaar gevangenisstraf PosterUen m Telegraphic Verplaatst 16 Mei de surnumerairs der posterijen en telegraphic P H Koolhaas van Rotterdam telegraafkantoor naar Utrecht postkantoor en J van den Blink van Rotterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage postkantoor de vrouwelijke klerken der posterijen en telehraphie Iste klasse C C M Smidt van het hooldtelegraalkantoor naar het bjpost en telegraafkantoor Hemonystraat te Amsterdam en J S Baerents van het hoofdtelegraafkantoor naar het bijpost en telegraafkantoor Hobbemastraat te Amsterdam de klerk der osterijen en telegraphic 2de klasse H van Tintelen van Wageningen naar Amsterdam telegraafkantoor 1 Juni de commies der posterijen 4de kl J Willinck van Amsterdam spoorwegpostkantoor no 2 naar s Hertogenbosch en D Verhaal van s Hertogenbosch naar Amsterdam spoorwegpostkantoor no 2 1 Juli de commiezen der telegraphic 3de klasse K H Vos van Terborg naar Am sterdam en I Grooneveld van Amsterdam naar Terborg Een jaar verlol verleend onder stilstand van anciënniteit aan 1 Juni de vrouwelijke klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse L A Beekman te Rotteidam AÉfegraalkantoor Eervol dViagen op verzoek 15 Mei de vrouwelijke klerk der i posterijen en telegraphic 2de klasse 0 van Wep Claterbos thans mot langdurig verlol Overleden 5 Mei de ciBimios der posterijen Iste klasse C van GlHrt to Zwolle i J VËItG DKlIf GVANDFJCeUËOTËIlUn yittJDAG 23 MEI 1902 Voorzittmj De BurgemeesterjTegenwólrdig zjjn de hh Noothoven vanGoor NedïMIiorst IJssel do Schepper Herman Jongajlurger Lnger Engels van Galen van Itersooi fle Lang Krook Donker Straater Dessing Viftberling en MujjliWp j AfwQzi j4e hh Prince van de Velde on ScheltemaiLfJ De VooWltor De heer Prince heett bericht ezoftjiin verhinderd te zgn deze vergadering büMc wonen en voorts deel ik de leden van Jflen Gomeenteraafd mede dat er dankbetniB cn zun gekomm van Z K H den Prins fl Nederlanden dji van H M de Koningin o deri i De Utiif voorgelezili Door besluit t ling diel Fo l ke nib g voM oudHinibtcna geiifemen vpor ennisgevi g del vorige yer dering nfArden lji n dnveilindiird gocdgckcMd l JStaten is goedgekemd het Sadsj zi ing vaijlae giiiieente bcj roO ïtursf idcu H f van do fa ni Va het j vMl onioentp BodterB ir V iDo ou baver nefestl heïsft de gémcenW g di edij d enjd tóeée de ïcndö öit velo zen 1 Sf f Bgen men vo5r ftennis QVttg jriel van den heer W jB Sïecr de Is lid der Coraml si yoof keu en wegens gezondh isrc5 é Voor I Boute m tp Sstcn e ontfflag i M oH sfauinieulen wegens gezontthc li sr0 j De Voorzitter pe heer Begeer im van de opriohting der gaarkeuken al zitting gehad in de Cbmraiss o en daaraan vele dionatsn bewezen de leden znllen zeker met leedwezen hiervan kennis nemen Aangenomen voor kennisgeving Een briel van Regenten van hot Bestedelingenhnis inzendende eene suppletoirebegrooting Ter visio De rekeningen der gesnbsidieerde instellingen van weldadigheid over 1901 Worden gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de bh van Galen Donker en IJssel de Schepper 5 De rekening der dd Schutterij ver 1901 Wordt gesteld in handen eener commissie waarin worden benoemd de hh Noothoven van Goor Straater en Mnjjlwijk 6 De rekeningen van het Hollmansgesticht en de Volksgaarkeoken over 1901 Worden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de hb van Galen Herman en Engels Voordracht van B en W tot hetbenoemen van 28 kiezers tot plaatsvervangende leden voor de stemhureaux Een voorstel van B en W tot continnatie der heffing van brug en kaaigelden ZiJn gedrukt rondgedeeld en voor heden aan de orde Een voorstel van B en W om dehuur van een stok land aan de Lazarnskadeop te zeggen en daar te maken een begraafplaats van afgekeurd vee Ter visie Een voorstel tot het in orde brengenvan het gymnastieklokaal aan de Spieringstraat voor bureaox voor de met 1 Juli inwerking tredende gezondheidswet en woningwet Ter visie Een adres van den heer J Breebaart Lz betreffende bet bouwen van eenhuis in het Regentesseplantsoen met rapportvan de commissie van fabricage Ter visie 12 Een briel van den archivaris metrapport van B en W over de Korenbeurs Ter visie 13 Een adres van het hooldbestnur derMaatschappij tot bevordering van bouwkunstom de Korenbeurs te restanreeren Ter visie 14 Een adres van de R K Patroonsvereeniging Gildebond en van den beer J Vergeer tot afwijzing van het voorstel vanB en W tot verhooging der gasprijzen Zal worden behandeld biJ pnnt 5 dor agenda Wordt vervolgd 3iTXETJ Z01ll li8T0FFE 70or HEERENKLSEDma VAN OS Marchand Taiileur Kleiweg E 73a GOUDA Telephoon o ti licut s van Amsterdam Vrkrs Slotkrs 80 s Vi iV Si a 99 91 8 V IV 81 34 l l 8 l 97 67 85 ïiV ht 104 4 ii MEI nu Curt Ned W S l l 80V dilo dito dllc S UR dito dito dito 8 lioNOlBl Übl GouJl 1881 113 i TAl llt la oUrgringl66S 81 6 OosTlHa Obt in papier 1868 I dito ia zilver 1868 6 PoaTITOAL Q1 1 mut coupon 8 4ito tickot 3 30 90 676 9 101 1801 8S l 106 112 18l ituiuirD abl Biuneal 1894 4 duo Gecons 1880 4 dito bij Rothi 1889 1 dito b i Hop 1889 80 4 dito in goud leon 1883 6 ditq dito dito 1884 6 PAMl J orpBt ohuia I SSI 4 uiiimJ Ropr CooT loefi 1890 i Gee leemng serie D Geo leoiuii serieC uidAfr Up V oblg 189 5 iilca Cib it $oli 1890 6 Vike iii a Obl o i p 1881 4 Amstirdau Obligation 1895 3 BoTTEaDAX Stad Iwii 1894 3 N D N Afr H ndolsv aand Arondïb T b Ig Cortiliriton DüUMaatsrhftïipy dito 1 Am HypolbeekU panilbr 4 Oult Mj dorVoj tenl a nd Gr llyt lbi okt pandbr 4 é Nedorlsiidafbo bltiiic yind j Nod Ibindilmaatach dito N W 4 Pac llyp b pnndbr 3 Eott lly iolliookb pandbr 4 l Utr potheekb dito 41 09811 O i t lWnB bank aand Hu b Ilyijotbookhank paudb 5 AHl iWKA Eq it hy pcU li panilb 4 a Maiff ïi G l r fiiun rert 8 IViD Hol lJ 9pour w Mij anndJ MijJtok Bipl St Spw aand aand Spoürwetf jn Ntd Zuid Afr Spiii aand 6 dife cjlito dito 1 1 duo 4 llALlli oori 188W89A Eobl ia ZuldIlal Spumij AjH oU 3 59 104V Poli n Warschau Woonen aand i Bbbi Hr lluss 8pw Mii l obl 4 Baltiaohe dito aand j 8 loo 2 316 140 108 107 105 38 Fasiowa dito nand 6 j Wang llombr dito aand 6 Kurek Oh Azow 9p kap obl t dito dito oblif 4 69 64 99 Ahbkika Cunt Pac SpiMij obl 6 Chic Kortb W pr C aan I dito dito Win W Peter obl 7 Denver b Eio Gr Spm oen T a llllnoia Central obl iu Koud 4 Lquïbt Nashrilli Cer t aand Mexico N Spw M i le hyp 6 Miss Kansas v 4pGt pref aaad N Tork Onlasio Weit aand Poon dto Ohio oblig 6 ore gon Calif le hyp in goud 81 Paul Minn Hanit obl Uo Pao Hooflun ob ig 6 dito dito Lino Col le hyp O 5 Canada Can South Ohert y aan 1 Vl 0 lUllw ltNa lcb d c O Auisterd Omnibus Mij aand Rotlerd TramwOK Maals aand 101 lO s 1011 103 n i 117 108 41 Nbd 8tad Amsterdam aand i i Btad tlolterdam aand 8 Bkloii Stall Antwerpen 1887 3 Stad Bruasol 1886 i l MiWiJ Theiss Eegulh Gosolsoh 4 O sTio Staataloenig I860 5 K K Ooit B Cr 1880 8 Sha j 8ud Madrid 3 1868 der Toekomst Onderkleeding uit InAlnehe Netel Veselii Nbii Vrr 11 Arb Spoel oert s IJ Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral biJ grooto warmte een i aangename Onderkleeding Verhit do H huid niet broeit niet laat de lucht tot I de huid door zonder gevaar van sterke C I afkoeling of kouvatten en is uitstekend b4ter voorkoming on verdrijving van 5 BumatMame K Bljzondergeaomkt voor alle Sport 3 Aanbevolen door de grootste medische 1h J aotoriteiten t 3 Krimpt niet bederft niet in de wascb ts 3 en behondtdeoorspronkelgkeziideglans Verkrijgbaar uitsluitend voor Gouda a en omstreken bd I D 8AINISOM iouda 369 Staats loteriJ 5e Klasse Trekking van Vrijdag 23 Mei No 10382 f 1000 15697 en 16451 ieder f 400 5323 6009 6908 10190 12181 en 14203 isder f 200 851 1099 1899 6508 5984 6444 7428 8780 9125 10021 11838 13101 14085 16381 I59OO 18107 19209 en 20770 ieder f 100 Prijzen van f 70 ll4l 58 17959 18040 68 18169 18228 18495 18789 18850 96 19072 19153 19242 53 19353 19473 19547 19761 19958 77 20019 20 20271 20475 20544 60 206148 63 67 83 20832 92 20913 15 15497 15512 62 15606 15764 69 15871 16057 63 87 16143 78 16297 16598 16604 11 16780 88 16802 17060 17146 76 17250 17301 34 43 83 17470 76 81 17602 7 17620 71 17713 12352 12412 35 36 12529 75 12631 12835 12921 13061 86 13116 13229 13300 13418 13584 13750 74 13912 14212 62 69 14318 36 14447 14S3ë 14740 14803 49 79 15058 15121 15249 15314 84 6097 61 52 6216 6344 54 69 6570 6647 6748 82 9185 9529 59 9806 21 59 62 9940 47 92 175 3837 323 3917 50 97 422 4016 31 644 873 1004 1135 4114 1264 78 1362 4320 1431 22 86 10021 6801 10393 75 1562 83 10430 6914 10788 7234 10928 7347 63 94 737542 11022 2517 69 2776 4665 82 4775 4852 55 78 3043 4971 3146 5042 69 82 86 5179 3239 5360 3 0 5406 69 5 3706 85 3813 5983 29 77T9 99 7880 1I132 8016 11210 2889 28 39 8203 11398 11427 8378 85 8438 11638 8664 86 119 52 8768 89 8810 12011 75 98 87 121 5 8930 122799041 12314 AovKiVTi i rn iN Sovliildt Ons Gcnnegon ZATERDAGAVOND Gebakken Bot Voor een drnk bezoek houd ik my beleefd aanbevolen Af W IIOFfxH tN TelepliooiiEet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor perccülen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Hot net is aangesloten aan het Rijks Intercommunaalbureau Op 10 Mei 127 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTEE DE VISCHMAEKT Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van TouRisr De hoofdtekst van dit ballmaandelijksche lydscbrift bestaat nil do BeHChrilittny eener RelHomileAiirile die de Heer E T Fbenstra Kuii KR in opdracht der Vennootschap mankt Elk nainmer i s rijh leUluntrcenl tiatir eigen phtitti Tsr yraphiKclie opnn Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer aO AHftlehth atirten die hemfton eigen of een ander floor hetn op te geven miren door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perziê Vooren Achter IndiS Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 20 ind de Avsirhikaarten Do inleekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde 1 geleverd I Bureau De Wereld Toarisl Haarlem