Goudsche Courant, zaterdag 24 mei 1902

SIGAREN MAGAZIJN M E XI C O Rleiweg E 43 Gouda en Korte Polen 26 Den Haag M So 8807 aandag 36 Mei 190S 41ste Jaargang GOÜDSCHE eOlRMT Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Vraagt VOOR AL de merken T7 OissTE3iT3L iaiTiDBiT NEEMT PROEEI Deze l§ilGAHEN voldoen Iedereen L AANBEVELEND J S EXALTO A r OLTE Gouda Sigarenfabriek Mexicoc Stoofsteeg Gouda A C BAKKER Den Haag HoUandsche AMSTERDAM Driiikt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 et OntbUl Uron65 Namiddag 75 ExtraflneCh CongotheelOO Alleen verkrijgbaar biJ P H J van WANKOM OoBthaven B 17 FEANSCHE STOOMVEEYHtllJ IN ebeuii$ch WasscheriJ Ti H OPPËNHEIMËR 19 Kruiskade Botterdam Oebtevetecrd door Z M den Koning der Belgen Booradepdt Toor GOUDA de Heer II G TBIJSBURG Kopte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit toot het stoomen en verven van tUe ïleerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hr stoom n van plnche mantela veeren bont 2 Qord nen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatb methode geverld Nieuw onovertroSen Prof Dr LiebetB wolbekend ZIIDW KKACBT UIZia Allnn cEht mit Fibmkamnk tot voortdurende radicale en lekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwHekten vooral ontslaan door afdwalingen op jeugdigen leeftyd Xolale genezing van elke zwakte Bleeh lljtdcht Benauwdheid Hoofdpjn IJMigraine Hartklopping Maagpyn Islecbte apgsvertering Onvermogen llmpoten PoUutione enz üitIvoerige prospectussen Irtijarcr flesoli B 1 fl 2 8 dubbele ewli fflOentninl Dep6t Matth v d VeBte Zattbommel iDcpAts M Olfljan i Oo Plotterdam ffl 1 Happel B Gravenhage m II almroaDB de Joog J Czn Botterdam WoUr fc Oo aoada OU bi alle drof ateu Ondergeteekende beveelt zich beleeld dan oor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Ëruiloften enz Alsook alzonderlgke schotela en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bfllevering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 GRÜOTE VERLOTING goedgekeurd b j IKon besluit van 25 Februari 1902 No 19 vanwege Ae AfaeeUug U êMHTHmCIIT en Omêtreken Her UoUanatche maatêchapplj van iMudbouui OP MAANDAG 16 JUNI 1909 HOOFDPRIJZEN W Een soiled UTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard l Een HAASBEIE bespannen met één Paard Verder PaarOe iMtnmeren f andbenicicerikfiiftfe Cfelie enz enz PRIJS Plitt LOT 50 CENTS Ue opbrengst demer ferlotiug aal na a trek der onvermIJdeHJke kollen geheel worden beiteed tot aankoop van Prfjuen De trekking zal plaats hebben ten overstaan vai den te Haastkecut resideerendenNotaris J KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente of van oendoor Burgemeester en Wethouders aan te wijzen GemeenteAmbtenaar g P De Loten zijn verkrijgbaar bij de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te NcAoonlkODeit en bj de verschillende wederverkoopcrs zijnde o a voor tloudu bij A BEINKMAN en ZOON Het groote aantal zenuwkwalen u D rhoofdpijn af tot i voorafgaandekeatwlcenen van apoplexie heraenberoorte toe troteeerei nog steeds alle middelen door de mediactie wetenscliap aangewotid EerRt aan den nienwen tijd komt de eer toe dat bIJ door het febrnik mivken van den eenvondi ati3Q weg namelijk lange de linid eeaf physlolodsche ontdekking gedaan heeft die na honderde proeEiiem logon tlianeover dn goheele wereld verbreid ie en terwijl Elfm nreteniolmppelijke kringen dn hooXBtebelangeteiltng wekt tevens eens weldaad blijkt te aijn voor de aan aennwltwaleii lijdende meniohheid Deze geneeewjïo ia oUgevonden door den geweeen Of Beier v u Oezondbeit Ur Eoman WeUimaiti taVllshofen en bemstop de on dervmding opgedaan in bm H arlge praktijk Uoor ivns rhine nn liet hoofd eeDinnnl prr ilBK worden dnnrtoegeaehlkiesloffcn door de hnld onnilddolllJItaBn hetxenotvECBtel medegedeeld Het dtae geneeswtlEe werden werkel k sotaitterende reaoltaten verkregOB en ElJ maakte io veeI opgang dat van een dot den nitvlndor gesehreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomiiia an genezlnp binnen korten tijd reeds de Sle dmk vererhenen ia Dit boekje bevat niet alleen vor het grtota publiek vMstaanbare verklaringen omtieut het weien dor nieuwero therapie en de daarmede eelfi in wanliopigR gevalien verkregen uitweiking maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verImiidellngeu alt de medlaeliebtndeii dteaandezp geneGawi z gewUd zijn loomede afechrift van tai vHu getuifaohriftcn van hoogfjeplaatste geneenkuudigen onder welke P Meniere med dr profflMor aan du polyklinleli tn PaNji rus Rouoetnonl 10 Stemgre iBr med dr praklliearend genecilieer aan het krank ilnnlüen Beitlght dt Charenton Sanltaterath Ur Colin te Steld Qroismann med dr arrond arts ls ahllni en Or P Forostler geneeih Br iHreoliiur vap tiel loipltaal te Apen QelHlmrath Dr eherln kasteel Qutenfeli 8ad Ems Darioi med dr genseslieer dirE tBur der galvano tharipeutlichs Inrlohtlng vaar lanuwtljderi te Parijs rue 8t Honoré 334 Consul ven Asclisniiaah mad dr te Corfu Or fiuibaoh arrend arts de Zlrknlti OberiiabtLfit Jflchl med dr te Wsenen Dr C Bongawel IsLa Farrlère Eura lidvaadfiaContellCentral d hyglina et de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier KennwKealel meer of minder M ns dMtli 1 of ann xoBonaaiada KeimnBClHIsliefd lijden waarvan de kenteekenen zijn ohronleiiltv hDofdp Jn migraine ichels hoofdpijn bloedandrang iroote prikkelbaarheid gejaagdhe J ilapeleoihelil llohamelllke snruil n ontietiagelllke tsealand verder alle afeken die door beroerte getroffen weiden n nog lijden aan da gevolgen daarran EOoala verlammingen onvermogen tot ipreken rware tongval moBielIJk illfcksn Itfjnield dar gewriaftten met voort durende pijn plaatael l e zwakte VArtwakklng van aaheugen n ilJ e reeda ooder geneesktmdlga behandeling gewecat zijn maar door de bekende middelen ata onthoudiogien an kondwaterknur wniven elci trlseeion atoomlooi of zeebaden geen geneEing of leniging honnar kwaal gevonden hebben en ton alotte eIJ die vi e a etwoelen voor beroerte anaaattoe reda hebben wegens verschijnselen als ilori aanhoudend angttlg voelen verdoovlng la hal hoofd hoordpljn met dulzellglield flikkeringen an donker werden voor de oogen drukkends pl n onder hot voorhoofd iiil ing In de ooren het vaa en van krlaoellng In en het ilapen van hinden bn voeten tan al deie drla oategoriSn van cennwlljders all ook aan Jonge mpliles lijdende aan bkefciuoht en kraohleloeiheld ook an gezonde zelfs aan Jongs personen die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden slch taet boven vermelde werkje aan te scbaffeo hetwelk op aanvrage koitelooi en anoo ver anden wordt door AmHterdam door SI CLBRAK ék Co Helllgeweg 48 Rotterdam F E van SA TE HOLFP Apotheker Eorta Boofsteag 1 rtreehl l OBBY A POKTOS Oiidegracht bij ds Qaardbtng V tC Op de Jongste hyglenniSDh medlainaie tentoon stal II ngle de I i Wetaansana sohe Qeneea vUh wot de UedUoha JarlJ et de Zilveren Hndallle hnbrooad ECHT op de Jtandteékexiiaff met rood lottezv T Oberlahnstein OIHECTEUKDCfl VICTOKtABRON OBCRLAHHSTeiN Overal 42££ £ft verkrijgbaar MtMtaehappii tot XkepMtalie van de Ftetorüi Bron £ a 9 r voor SederkatA Boompjea éO Rotterdam 2 Ceaats Slg aar 2V 2V NEEMT PROEEI I PrIJstre kkliig 11 Juni 00 000 HARK nis hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de Dieuwsie groota Geld verloting die door do Hooge Hugeenng an Hamburg goedgekeurd OQ gowanrborgd is De roordealige iarichtiiig van het nieuwe plao bestaat daarin dat in den loop van sleohtg weinigö maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 59 0 10 prijzen bedragende 11 202 000 Mark tor volledijïo böslisaing zullea komen dnaronder bovindao zich lioofdprijzfo van evenluool 100 000 Mark speciaal eclitor 1 prns aM SOO OOO l prijs a M 200 000 1 prg a M 100 000 prija a M 76 000 prijzen a M 70 0001 prija a M 6 0001 prijs a M 80 0001 prijs a M 5P 000 prijzen a M BO OC0 1 prijs a M 40 0001 prijs a M S0 000l prija M 20 0D0 18 pi a M 10 000 56 pr a M 6 000 102 pr n M S 00 1B8 pr a M 2 000 4 pr a M 1 600 613 pr a H 1 000 1 30 pr a M 800 36066 pr a U 16 I10B88 pr a M 10 200 160 U8 r 100 78 45 81 üfl aanataandfl eerste prijstrakltiBg dezer groote door daa Ptaat gewaarborgde Geldïerloting heeft 80 als zulks van ambtswege bepaald plaats op den fl Jnnt e k oa kost bierroor l geheel origiaeel lot slechts Mark I of S 3 t O et 75 1 half iVs 1 kwart tegen inzending van het bedrag por poatwiss 1 1 of tegen remb ura I Alle besteUiniten worden onmiddellijk met d I imeoata zorgvuldigheid ten uitvoer gsGraoU e I peder speler ontvangt van ons de van het wa1 en van den S aat voorziene Origineele Lote zelf in handen Bij iedere bestelHiig wordt het vereiaclit I officieele plan waaruit de verdeeling der prij 1 zen op do vorachillende klassen alsook de bo I treffende inloggelden te vernemen ia gratis bij I gevoegd en zenden wij onze oliontcle onaan 1 gevraagd na elke trekkinj dö officieele lijaten De uitbetaling der prijzen geschiedt steed prompt onder waarborg van den Staat en kan door rechtstreeksche toezanding of ook naar verkiezing der belanghebbend en in alle grootere plaatsen van Nederland plaats hebbei Qua debiet ia stee s door het geluk bpgunBtigd pn onder vele andere aanzienlijke prijzen hebbtn wij meermalen volgens oificiei Ie bewijzen de eertte Hoo ilpryzeo verkregen en onze begunaligerB zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 0 O 6 000 0 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming Van alle kanten op eeno uitent belangrijke deelneming bepeald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trekking alle orders ten B oedigste rechtstreeks te zenden aan Kaufmann Simon Bankisra en Geldwisselaaia i HAMBURG Dan 29 ril jl viel alweder de Hoofdprijs Tan 400O0 Mark in onze door het geluk bevoorrechte collecte en werd aan den gelukkigen winner onmiddehjk uitbotitald Echt Zeeiiwsch Tarwebrood I eent de JT G bil A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Druk yan A BEINKMAN Zn öouda UuUenlandscli Overzicht Renter s Agentschap verneemt dat de bespreking dor voorwaarden tuaachen de Britscho vertegenwoordigers te Pretoria en de zea Boerengedelegeerden ten einde loopt Alle liootdpnnten z jn naar men verneemt geregeld maar er zijn quaeaties van ondergoBchikten aard die bö het Kabinet in overweging zjn geweeat Het antwoord zal aan de Boerengedepnteerden ter hand gesteld worden die dan naar Verecniging zullen terugkeeren om de voorwaarden aan hun collega s voor te leggen De laatste beraadslaging die misschien eenigen tp zal dnren zal daar gehouden worden en de definitieve beslissing over het al of niet aannemen der voorwaarden zal dan genomen worden Het is onzeker ol de gedelegeerden dan nog weer naar Pretoria zullen terugkeeron maar het definitie besluit der Boeren kan per telegraaf aan Kitchener worden meegedeeld Minister Brodrick hield gisteren aan een feestmaal alhier een redevoering Sprekende over de vredesonderhandelingen zeide hy Ik zou mün plicht te buiten gaan indien ik uitweidde over de mededeelingen die nu gewisseld worden on die naar wg allen h pen het voorspel zijn van de overgave der Boeren te velde De Kegeering is besloten niets op te offeren wat zou strokken tüt een duurzame veiligheid en vrede in Zuid Afrika President Loubet heeft met de gewone plichtplegingen Petersburg verlaten en zal op de terugreis het Deenscho hof bezoeken De Vorwttrta het orgaan der Duitsche aociaal democraten is allesbehalve goed te spreken over het ontworp Polenwet Schamper wj et het blad op het feit dat na meer dan een eenw van Pruisische onderdrukking de Poolsche nationaliteit op het oogenblik sterker en vaster aaneengesloten is dan voor de Ie verdeeling van het koninkrijk Waar de reeds vroeger door de Pruisische regeering beschikbaar gestelde 200 X 0 000 mark voor aankoop van grond en immigratie van Duilschers in Posen en West Pruisen niet konden verhinderen dat het grondbezit en de invloed der Polen in die deelen van het koninkrijk toenamen daar zullen ook de nieuwe 250 000 000 mark slechts den Polen ten goede komen Dit is aldus de Vorw lrta een Leipziger Bank Beter ware het naar het blad meent om het kwart millioen dan maar onmiddellijk af te staat als bprage aan den geheimzinnigen nationalen Poolschen schat die ergena in Zwitserland moet worden bewaard De Köln Ztg is een geheel andere meening toegedaan ZiJ hoopt alleen dat indien de 260 millioen door den Landdag mochten worden toegestaan ze ook goed zullen worden besteed Tot dusver zijn de verpoolschingakredieten altijd op een veel te bekrompen bureaucratische wijze toegepast Minder sleur en meer practische koopmanszin bij degenen FEVILLETOX DE TWEE PIIERSTEM 82 En toen keerde haar vader terug terwijl hij iemand binnenleidde met de woorden Hier is mijn vriend Franklin van wien ik gesproken heb Sybil mijnheer wordt onze buurman ga Hggen Harold gauw en hij stelde zijne dochter den metgezel voor van mijnheer 8t Lys op het bezoek bij den wever toen lij zelve den vicar van Mowbray had ontmoet Sybil stond op en terwijl zij haar boek op tafel neerlegde ontving zij Egremont met eene ongekunstelde bevalligheid en eene zekere gemakkelijkheid Wat men gewoon iB beschaving te noemen maakt ons dikwijls lomp en onhandig want we worden in een soort onzekeren toestand gebracht Eenigszins in verlegenheid zoeken wij dikwijls ons heil in aanmatiging ea onze verwarring trachten wij te verbergen door gemaaktheid De Bedoein en de Roodhuid verliezen nooit hunne tegenwoordigheid van geest en eene boerin begroet u dikwijls als gij hare woning binnentreedt met eene houding en een blik die gunstig afsteken bij die van de eene ot andere aanzienlijke dame die hare gasten óf begroet met eene bespottelijke hoffelijkheid of met eene overdreven aanmatigende zelfbeheerKbing die over de toetestane gelden zullen hebben te beschikken zijn volgens de KOln Ztg strikt noodig Do Times correspondent te Berlijn seint aan zjjn blad een uittreksel uit het regeeringsontwerp en spreekt daarbij zijn twijfel uit over een slagen der anti Poolsche politiek Vooral het zeer snel numeriek toenemen der Poolsche bevolking en het feit dat zich langzamerhand een uitgebreide welvarende en energieke Poolsche middenstand heeft gevormd zal alle Pruisische pogingen doon mislukken De Oostenrpache legatie zou bijeenkomen om de boodschap to overwegen die haar door de Hongaarscho zuster is gezonden over de gemeenschappelijke huishondingskosten Hongarije stelt in die boodschap voor om maar by de tegenwoordige verdeeling te biyven nl 65 6 voor Oostenryk togon 34 4 voor Hongarge En niet alleen daaruit blgkt dat deze Er zit aan zulk een lange tydsbopaling al heel wat vast Mon denke slechts aan do toltaricven en do handelsverdragen die er in zulk een nauw verband mede staan En na alles wat er bii de vaststelling van het werkprogram der Oostonrpksche delegatie over gezegd is door verschillende loden van den Egksraad zullen do Hongaarscho voorstellen zeker heel wat kritiek on verzet uitlokken Waarschyniyk zullen de quota wel biyvon zooals ze zgn maar of Oostenrijk zich tot 1911 do handen zal binden is zeer twyfelachtig V In de Bulgaarsche Kamer heeft de Minister Uldikof een rede gehouden waarin hy zeide dat men hot nationale ideaal van Bulgarge niet moest zoeken in de verceniging met Macedonië daar de groote mogendheden ook Eusland zich daartegen verzotton maar m een confederatie van do Balkanstaten Eumenië vierde het zilverfeest an zyn onafhankeiykheid De Koning ontving van de officieren een groot album en een soiiildery met een allegorische voorstelling iet daden van de dynastie De Koningin optying een met goud en zilver ingelegde plaat ten geschenke met voorstellingen van gewondon door de Koningin verpleegd en van den intocht des Konings binnen Plevna De minis terpresident hield als waarnemend minister van oorlog een rede waarin hg de verdiensten des Konings voor het land en het leger prees en uitweidde over de goede eigenschappen van het Eumeensche volk Verspreide Berichten Frankrijk In zgn kwaliteit van directeur van de Petit Parisien heeft de minister van landbouw Jean Dupuy geprotesteerd bg den U hebt zeker zei Egremont terwijl hij voor Sybil eene buiging maakte u hebt zeker onz narmen vriend den wever nog wel gezien sedertwij elkander daar ontmoet hebben Den dag waarop ik Mowbray verliet zei Sybil Zij zijn niet zonder vrienden O hebt gij mijne dochter al eens ontmoet i Bij een Hetdebezoek zei Egremont Mij dunkt gij vondt de stad niet heel aangenaam mijnheer Franklin vervolgde Gerard Neen ik kon het er niet uithouden deavonden en nachten waren zoo benauwd en drukkend Bovendien heb ik een groote menigte aanteekcningen en ik verbeeld mij dat ik er beterin zou slagen mijn rapport samen te stellenwanneer ik mij tijdelijk wat afzonderde Daaromheb ik hier in de nabijheid eene kamer gehuurdmet een tuintje wel niet zoo Hef als het uwe maar een tuintje geeft toch licht afleiding en als iknadere inlichtingen noodig heb dan is Mowbray niet zoo ver af het is maar een korte wandeling Ge hebt gelijk ge hebt verstandig gehandeld Bovendien wordt het in Londen altijd laat s avonds en ge hebt geen gemakkelijk werk Debuitenlucht zal heel goed voor u zijn Het moetwel een vermoeiend werk zijn op die journalistenbank Stenografeert gij ï Ik houd er een soort van stenographie opmijn eif n houtje op na zei Egremont Ikvertrouw voor een groot gedeelte op mijn geheu pi esident van hot Syndicat do la ProBso Paui de Caasagnac tegen de tegen iicm door do Libre Parole uitgesproken beschuldiging ala zou hy betrokken zyn geweest by een schandaalzadk te Parys üe ininisterdagbladdiröcteur drjjigt aan op een grondig onderzoek DuiTaOItlAND Het internationale münwerkerscongrea te Diissel orf heeft zich met algemeene stemmen verklaard vóór de nationalisatie van alle mijnen De procureur generaal van do Heilige Synode dor orthodoxe kerk de veelbesproken zeloot Podifldonostef die eerst sinds enkele dagen te Wiesbaden een kuur volgde welke bestemd was om vole weken te duren is ondanks zyn lydonden toestand plotseling naar Petersburg teruggekeerd begeleid door een geheim politieman Zon er iets aan t handje wezen of zou dezo onverdraagzame geweldenaar nattigheid voelen P De aartsbisschop van Keulen dr Simar ligt ziek aan longontsteking en beeft zich de heilige sacrementen reeds laten toedienen hoewel do ziekte haar normaal verloop volgt De keizer heeft eergisteren te Metzeen dankbetuiging aangehoord voor de opheffing van den dictataurparagraaf van denburgemeester en dan den dom bezocht vanbinnen en van buiten om te vier uur weder naar het kasteel Urville terug te keeren Ruai AND Het verbly vun president Loubet te Petersburg met minister Delcassó eergisteren is prachtig verloopen De president bezocht bot klooster Alexander Nowsky on de kathedraal van het kloosti St Tzaak Overal langs don weg stond oen ontzaglijke menigte die hem toejuichte Toespraken waarin de B ransch Russische unie werd geroemd werden gewiss eid tusschen den president en de geestelijkheid on autoi iteiteii Verscheiden geschenken werden den president ter hand gesteld Tn het Winterpaleis ontving de president de ministers van binncnlandsche zaken en financiën deputation van den adel van Po tersbarg en Moskon van provinciale en gemeentelijke lichame i Verder nog deputa tifen van boeren die hem brood en zont aanboden De president ging dos avonds terug naar Zarskoö Selo BINNENLAND STAÏEN GENEUAAL T n K m Ë K H M NÊ E B Zitting van Vrijdag 23 Mei Het voorstelLohman c s om de lichtingen 1895 en 1896 van de horhaüngs oeieningen vry te stellen is tegen Dinsdag 11 uur aan de orde gesteld gen Ja gij zijt nog jong Mijne dochter heeft ookeen sterk geheugen Wat mij zelven betreft erzijn een aantal dingen waar ik volstrekt geenspijt van heb als ik ze vergeet Gij ziet dat ik doe zooals ge gezegd hebthuurmaan zei Egremont Als iemand oen geheelendag aan het werk is geweest dan voelt hij zichtegen dan avond wel wat eenzaam Zeer waar ongetwijfeld vindt ge dat schrijfwerk soms heel vervelend ik heb er nooit ietsvan terecht kunnen brengen Met een boek kan ikhet best vinden als het goed geschreven is enover een onderwerp handelt dat mij belang inboezemt maar toch luister ik liever dan dat iklees zjï ierard Ik zou werkelijk zeer in mijnschik zijn als ik den minnezanger en de vertellerzooals vanouds weder zag rondtrekken van de eeneplaats naar de andere Dat zou heel gemikkihjkzijn na en dag hard werken als men niet zooals ik nu een lief kind had om voor telezen Leest ge dit boek zei Egremont terwijl hijzijn stoel naar de tai el trok en Sybil aankeek die toestemmend knikte Ja het is een moei boek zei Gerard maarover een treurig onderwerp De Geschiedenis van de Verovering vanEngeland door de Normandiers zei Egremont terwijl hij het titelblad las waarop ook nog geschreven was Ursula Trafford aan Sybil Gerard Kent u het i zei Sybil Alleen bij naam Bij het voortgezet debat ovor de krygatnchtwet handhaafde de heer Schaper het amendement der socialisten om bykomenfle straffen als strafdiensten soldü inhouding koatvermindering en verbod vatt het wapendragen to doen vervallen Dit amendement werd namens de commissie van voorbereiding bestreden door den heer Ijohman die zich daarbij beriep op de aatoriteit van het commissie lid Verhey De heer Schaper splitste zijn amendement om de Kamór gelegenheid te geven zich uit te spreken over iedere bijkomendo straf De heer Staalman afkeurende bijkomende straffen protesteerde tegen den blaam door den Minister van Marine o a op het onderofficierscorps gelegd door te beweren dat nalatigheid van jonge onderofficieren bijkomende straffen noodig maakt De heer Kolkman bleef bestrijden de soldijin houding en kostvormindering De heer Van Vlijmen betoogde dat de heer Verhey niet de eenige autoriteit in de commissie was want ook hi had naar zijn krachten tot het werk in die commissie bijgedragen De heer Lohman had volgens spreker met eenige overdrijving zijn afwezigheid gedurende zekeren tijd in de commissie onderstreept omdat hü naar Rome was geweest dit optreden van den heer Lohman achtte spreker hoogst ongepast De heer Lohman antwoordde niet te hebben geweten dat do heer Van Vlijmen naar Rome was hü had niet de bedoeling iets onaangenaams te zeggen en t deed hem leed dat de heer Van Vimmen zjJn woorden zóó had opgevat De Minister van Oorlog bestreed het amen dementSchaper maar beloofde overweging van inkrimping van bet verbod op het sabel dragen De Minister van Marine protesteorde tegen des heeren Staalman s opvatting van het door hem gesprokene Bgkomende straffen ziJn noodig vo Jr handhaving dor discipline Verworpen werd met groote meerderheid verschillende deelen van het gesplitste amendöment der socialisten daarna werden do artikelen 4 en 5 ongewijzigd goedgekeurd Een Vrijdagochtend te 10 uur op Het Loo nitgegeycn bulletin luidt De toestand van H M de Koningin blyft zeer bevredigend Niet alleen wordt thans uitsluitend vloeibaar voedsel maar ook vast voedsel gebruikt Daar men gisteren begonnen Is mot het ontsmetten der ziekenkamer en aangrenzende vertrekken is H M naar een ander deel van het paleis overgebracht L POT arts De bijeenkomst van de Kerste Kamer der Staten Oeneraal is acht dagen uitgesteld zoodat de leden thans tegen Maandagavond 2 Juni zy n bijeengeroepen De Boiidsfeesten van den A N W B te Utrecht zullen plaats hebben op 2K en 29 Jani a s Do feestplannen beginnen met een Misschien stelt u niet zooveel be ang in hetonderwerp als wij zei Sybil liet moet allen belang in boezemen en al enin gelijke mate zei haar vader want wij zijn verdeeld in veroveraars en veroverden Maar geloott ge niet dat dit onderscheidal lang heeft opgehouden te bestaan In hoeverre i vroeg Gerard r zijn ongetwijfeld e n aantal dingen verdwenen die betrekking hadden op de onJerdrukkinK maar dat is gekomen door de verandtring in de gewoonten enniet door eene politieke erkenning van hun onrecht Te gelijkertijd dat er vele afgrijbelijkheden zijn verdwenen d e echter voor ons gevoel heel wat erger zijn dan voor hen die ze uitdachten of ondergingen zijn tevens een aantal verzachtende en lenigende omstandigheden anders geworden Al is de macht van den baron niet meer zoo groot en al kan die niet meer zoo meedoogenloos te werk gaan ook de kampioen dien wij in de kerk aantroffen is niet meer zoo vlu bij de hand De geest der verovering heelt zich gewijzigd niiar de veranderende omstandigheden der tijden en ofschoon de resultaten van vorm veranderen zijn ze inderdaad zoowat dezelfde gebleven Maar hoe vertoonen zij zich dan i Op velerlei wijzen dat hangt van verschillende klassen al ma r ik spreek van die welkeop mijn eigen stand betrekking hebben endaarom zeg ik dadelijk in de ontaarding en het verval van het volk Maar is dan liet volk zoo ontaard i Wordt vervolgd