Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1902

Woensdag 38 Mei 1908 No 8809 41s e Jaargang mimm coiramt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken U lelui ii Xii 1 9 5 e Jitg ave dezer Courant g eschietU dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden i s l franco per Ijost 1 70 Alzonderlijke Nommers VUF CKNTEJS Telefoon No ADVEKTElfiTIEN wordert geplaaLst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen jtr ole lctter s worden berekendnaar plaatsruimte fn endin van Advertentiën tot pHttlle midd Verspreide hten Drnk van A BRINKMAN Zn Gouda FEANSCHE 5T00MVEEVEEIJ II ebeniisohe WisscherlJ 11 OPPEMHEIlllËK 19 Kruiskade RotterdamUebrereteord door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer H G TKIJSilUBG Korte Tiende weg D 7 $ pecialiteit voor het stoomen en verven van alia Heeren en Dameagarderoben alacok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hf itoom n van plnohemantets veeren bont Qordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatb methode ffeverid Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van i EWERBLbM Tourist De hoofdtekst van dit hallmaandelijksche tijdschrift bestaat nit de Beschrfjving eener Bei om de Aarde die do Heer E T Fbekstra Kuu Ek in opdracht der Vennootschap maakt Elk nammer is rijli geïUuatreerd naar eigen photographisehie opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO Anaiehtkaarten dio hem aan higen of een ander door hem o i te geven adrea door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prljt per jaargang f t iO md de Amiih kaarten r e intookening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Woreld Touriat Haarlem IN HET Verlicttings Magazijii U Avoiid§ter DUBBELE BUÜKT zön heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§liallou § alsmede een ruime sortefering GASOENAMENTEN GASKOOKPLATBN en ÖASFORNÜIZEN tegen concorreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages net succes geplaatst bfl H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter ndinj i Wo dnbtliia in do geheelo wereld bokead on geroomd Onovertroffen midaol tegen bIIo Uorst LoDU lever HaafziektPn enz Inwendig t zoowel 1 ook uitwendig in bijna idle ziektegevallen met goed gevolg laan to wenden PrU per flacon h 1 per post 1 1 15 Thiirry a Wo dinalf beiit een alsnog ongekende g o n o o a k r o h en beUzame werking Miakt meeatnl elke pijnlflke n gevaarvolle operatie gelioel overbodig Met dozo zalf werd een 14 a r oud voor oiigeneesll k f ehoudeu beenjeiwel en onlang een bijnn JH aar k nkerl deu genezen Hrengi genezing en vorzaoliling dor pijnen bij wonden onlatekingen enz van allerlei aard Prijs par pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dopöt voor Nederland Apotheker IIEAIKI StBiUKIIS lUikin 8 Amsterdam WÏ een dcpSt ii b toll mnn direct i il di SoliatuoapolkBh de THIKUBY mfnmi M HohiHth Oml rr n li Oüliei froipMtui t ontbioJun bg hst Ceutn l U p t S nd r VAN BlOMMESTEIN S INKT is proofondenVindilijk de BESTE onvolkomen ONSCHADELIJK APFLOOORN HOLIAND Rokin 8 Ainlttrdui GROOTE VERLOTING goedgekeurd bg Kon besluii van 2 5 Februari 1902 No 19 vanwege de Afdeeling UM IMTMMBCIêT en omtlreken der UoUandMche naaUchappiJ van iMiidhouw OP MAANDAG 16 Jlii l 1009 HOOFDPRIJZEN 1 Een soiled UTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard 2 Een KAASBRIK bespannen met één Paard Verder Paarden l ammeren tMUdbouwwerklulgen Vletten mi enz PRIJS PtU LOT 50 CENTS lie opbrengtt deuer l erlotlng mal na aftrek der onvermijdelijke kotten geheel worden betteed tot aankoop eau Pry en De trekking zal plaats hebben ten overstaan var den te Hüstbecht resideerendenNotaris J KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente of van eendoor Burgemeester en Wethouders aan te wijzen Gemeente Ambtenaar F De Loten ziJn verkrijgbaar bg do Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN w te Heltoouhoven en bS de verschillende wederverkoopera zijnde o a voor Uouda by A BRINKMAN en ZOON Op de groote tentoonstelling in Bremen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem de groole goiideu medaille toegedeeld De baard groeit op gladde gezichten en tiet haar groeit op de kaie plaals op de lioofden Oe wereldberoemde echte Ruasischo Yetza Ltalsem bewerkt de schoouate volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verft niet Onschadelijk Voliionien garantie voor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien ht niet waar is betaal ik 500 Gulden aan don kooper Prjjs voor sterkte I 3 Gulden Sterkt II 4 tJuldenSO Cents merkte III werkt in 2 3 wtken 7 Gulden 50 Cents Wordt overal in de wereld verzonden met gebrailisaanwijzing en bewijs van garantie m alle talen van Europa tegen vooruitbetal hg of postvoorschot van het Skaudiuavisch Hoofddepot Itepres nlnnt voor DuitschInnd en Holland H I UY NIBILSKN Giiiisem trkt 9 HaHBUHO 183 Doitachland Indien men zich vereenigt om meerdere bussen tekoopen worden zfl alt d franco geionden u j Van de talrijke erende dankschrgven en erkennende en aanbevelende getoigen ssen volgen hier eenige weinige vertaald in bet Nedeylandsch Ik verzoek U mij 4 bussen van Uwe eehte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mg verzocht hebben te bezorgen Gelijktijdig beschouw Ik het als mijne plicht ü te veroorloven het volgende te pnbliceeren De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zij heelt miJ nameiyk mjjn haar terug gegeven hetwelk k geheel verloren had Ik wil eerlijk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er niet veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zij tot baard verholpen had maar ik geloofde dat het eene onmogelijkheid was zvjn li 8 verkrjjgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk lien dat ik mjj vergisl heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die ü rag bewezen hebt Nog eens mjjn hartelijken dank U kunt geloven dat ik U vele koopera verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgkde 24 B 4 Copenhagen waarom ik een ieder welke bus vau de echte balsem te De van U verkochte baardbalsem moet bepaad de grootste uitvinding van het 19 iaarhonderd zjjn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tjj 1 gebezigd heb en daarby de schoonste volle baard van de wereld verkregen heb een spoedige baardgroei wenscht reoommandeeren kan eenf beproeven P Hansen Herluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrgging van baard mjj van collegas aanbevolen is verzoekik U hiermede mg ten spoedigste eene bus sterkte Hl te zenden Ik ben nu 27 jaren oudmaar heb nooit baard gehad hetwelk somtgds onaangenaam z c kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaaflord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mjjne kennissen dit hoorde verzocht hjj mü ten spoedigste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de stoelfabriek Vernamo Zweden Ik verzoek Ü mü eene bus te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mgn broeder ten hoogste verbaasd ia over de uitwerking welke lii reeds op mij gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na cpne bus ijan de echt Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste erbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haar verkroeg reeds na de eerste behandeling een mooi krnlsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegelgk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mpne zennwachtige hooldpyn geheel en al kwgt geraakt Mjjn haar ia buitendien voller fa langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lundsgnde 7 Copenhagen EcMe WWo NaaimacMiies voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle huishoudelijk naaiwerk Onderricht gratis ook in het moderne borduren SmGEE MAATSCHAPPU GOUDA Lange Tiendeweg 27 Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders Is het vtrvalsoM en zonder garantie Prijstre kklng 11 Juni 800 ÓÖÖ HARK als hoofd rys a het gelukkigst geval biedt da liiüiiws e grooto üeldverloting die door do Hooge lUgeoring aii Hamburg goedgekoonj oa gewaarborgd is De Toordeelige inrichting van bot nieuwa plao bestaat daarin dat in den loop van slecbts weinige maancien in 7 rerlotlngen taa 118 000 loten 59 0 0 prijzsn bedingende 11 202 000 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder lovindea zich boofdprijzfü van eventueel tOO tlOO Mark speciaal echter 1 prijs a M BOO OOO l prijs a M 200 000 1 prijs 8 M 100 000 1 prjjs a M 76 000 1 prijzen a M 70 000 1 prijs a M 61 000 1 prijs a M 60 000 1 prijs a U 55 000 i prijzen a M 60 000 1 prijs a M 0 000 1 prijs a M S0 000 1 prijs a M 20 0 0 16 pr a M 10 000 66 pr a M 6 000 102 pr a M S l 00 166 pr a M 2 000 4 pr a M 1 600 612 pr a U 1 000 Il SO pr a M SOO 36056 pr a M 169 20968 pr a M itO 200 160 148 11 100 78 45 21 De aanstaande eerste prijatrskkia dezer groote door dan ftaat gewaarborgde Geldverloting heeft Bo als zulks van ambtswege bapnald plaats op den ff Juni e Ie en kost liiorvoor 1 geheel origmeel Iot slechts Mark 6 of tl 3 t O et 1 half S 76 1 kwart ll 90 I6gen inzending van het bddrag per postwissel of tegen remb urs Alle bt atüllin on worden onmiildellgk inetde iraoeBt zorgvuldigheid ten uitroer gebracht on peder apoler ontvangt van ona de van bet wa n van dan S nat voorziene Ofigineele Loten ülf iu banden Bij iodeie bestelliiig wor t het vereischta oificiecle plan waaruit do VtrdceMug der prijzen op do voracbillende klaastn alsook de botrefftnde inleggohlen to vernemen is gratis bggevoegd en Z ndan wij onzo cUonièle onaangevniagd ua elke trekkinf de ofticieele Ijjeten Do uitbelftlinjt der prijzen gescliiedl steeds prompt onder wuiirborg van aen Staat en kun door ncbtstreekschü toez ndiug of ook naar verkiezing der belangliebbeuden in allu grootere pluats n van NüilerlaiiJ plaats hebben ÜiiB debiet is stee s door hot geluk begunstigd rn onder vele and re aanzienlijke pryzen hebb a wij raeermnlen eolifcns officie lu bewijzen de eerste Hoofdpruzen verkregen eo onzo begunstigers zolf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 0 O 6 000 10 000 enz Htt is té voorzit n dot by dote op den hecUlBteu grondslag gevestigde oBderueraitig van alle kanten op eene uiterst bolangrgke deelneming bepeald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reetla ophanden zijnde trjjkking alle orders ten ajoedigste rechtstreeks te zenden aan Kaïifmann Simon Bankiers en Gelilwisselaara in HAMBURG Den 29 April jL riet alweder do Koofdprys van 400O0 Marb in onze door liet geluk bevoorrechte collecte en werd aan don gel kkigen winner onmiddolijk uitbetaald Wie zeker zijn wu d Echt EllLel Cacao te ODtvugen ttaomenpsteld en n vele prosbemiiigen ia den Wdal gekomen onder dn num dm mtrindeni Dr Miohaelis verrurdigd op de beste machines ia het wereldberoemde fttabblieaemeat ran Gebr Stollwok te Keulen tltcht J FTI2ie 2 ieIir Bikel Cacao in TlerktnbsD buaaen Deie Eikel Cecaa is met gekookt eene ungemune gezonde drank Toor d gelijkach gebruik een k t iheelepaU na t poeder voor eeo kop Chooole il genee racbtige drank by fmi Tan diarrhee kohls met water ts lebroiken Verkrijgbaar by de Toemumita H 1 Apotbekars ens Vt Kg V Kt praftni ea t uo cTOö V ass 0 oatB lT riegenin rdig r tmt Ned r j and Julius Mattenklwtt Bcirooodi op 10 TeBUoB ItUliDf ook t 1 Htfc iSfi 1 Prwu Schoewop Monr PtfflM GloM Sitio GlioMrJmi mt ijia 4 ImiM üudiaMD TOor het to itr aMiU knric vMtum vin lic iwutt AUiird Hwrea D iMl M Hiadtncliocnan V r krljfb wiokeilM lo cCMawnk GaUotnltB T0Mfl en CU Hea letto 0 d op fcet f hriektniwk ST Atli W eardnminii fa l Amoterdam Ealveietraat 103 Uultentandseli Ovurzlchl In het Lagerhuis zeido de heer BaHour dat hjj niet kon aangeven wanneer hjj in staat züu zyn eenige verklaring af te leggen betrellcndo don stand der onderhandelingen Van de vredesonderhandelingen weten wjj op het oogenblik niets nieuws meer te melden Misschien z jn er nog telegrammen op de komst De Press Association meldde Zaterdagavond dat du Engelsche regeering dien dag uit Zuid Afrika geen gewichtig nieuws had ontvangen en beweerde dat men by do regeering de vredesonderhandelingen in de eerste dagen nog niet tot een einde ziet komen De Times waarschuwde Zaterdag tegen de berichten die er in de bladen over den loop der onderhandelingen staan de ministers bewaren het geheim strikt zegt zjj en men doet dus best niet aan te nemen wat men beweert lo weten Dit is een goede raad al mag niet vergeten worden dat do Times wol eens meer vin inlichtingen verstoken bljjft die kranten van minder betoekenis weten machtig te worden en het dan niet onmogeluk is dat er onder de mededeelingen over de vredesonderhan delingen van de bladen wel juiste dingen voorkomen Het is alleen de moeilükheid W ar van onwaar te onderscheiden In een beschouwing van de Standard zien wjj tot ons genoegen de Wet weer met Steyn aan thooïd vandeonverzoenlijkeu geplaatst De vredelievende beminnelyke de Wet van eenige Kngelsche berichten was geen aangename figuur al was zg slechts nit dei dichtende verbeelding ontstaan In België hebben Zondag de aauvullingsverkiezingen voor de Kamer en den Senaat plaats gehad De helft der Kamerleden trad af en bovendien moesten 14 nieuwe leden gekozen worden omdat het aantal volksver tegenwoordigers niet meer overeenkwam met het grondwetteiyk voorschrift na de laatste volkstelling Algemeen werden deze verkiezingen met groote belangstelling te gemoet gezien Men verwachtte eeu herleving van de politieke opgewektheid nu do uitslag der verkiezing van invloed zjn kon op de vraagetukken der grondswetsherziening en der uitbreiding van de kiesbevoegdheid Die verwachting is echter zeer teleurgesteld Biykens de Belgische bladen was de deelneming aan de verkiezingen veel geringer dan voorzien werd En de resultaten zjn dan ook zeer teleurstellend voor de Belgische liberalen Niet alleen hebben zjj geen enkelen FEViLLElOX Il TWEE nmsm 84 Ja we hebben eciit tngclsich bloed inonreaaderen al zijn we maar boeren en de zoons vanboeren Maar een onzer heeft te Agin ourtpijl en boog gehaftleerd en ik heb nog wel vangrooter dingen gehoord maar dat houd ik vooroudewijvcnpraatjes We hebben ten minste niets anders over zei Sybil dan ons oude geloof en daaraanzijn wij in voor en tegenspoed getrouw gebleven En nu zei Gerard moet ge my niet kwalijk nemen ik sta met den leeuwerik op bestebuurman Franklin maar voordat gij heengaat zal Sybil ons een requiem zingen dat ïk gaarne hoorhet brengt den geest tot kalmte voordat we onsin de armen van den sïaaii werpen die hedennacht de dood kan zijn rn die dit zeker een3moest wezen HOOFDSTUK VI Het was morgen een eigenaardig waas bedekte den heroei Een zacht gouden licht verspreidde zich in de gansche vallei behalve waar een lichte nevel nog g deeltelijk over de rivier hing die zetel gewonnen maar zelfs twee stemmen verloren Te Diiiant werd de aftredende liberale candidaat niet herkozen maar vervangen door don clericttle en de uitslag der aanvullingaveikiezingen bracht in den bestaanden toestand geen verandering Van do 14 nieuwe Kamerzetels vielen er 7 toe aan do Kegccringspartij en 7 aan do gecombineerde linkerzyde De nieuwo Kamer zal dus ecu clericiilo meerderheid hebben van 26 slemmen in plaats van 20 zooals de oude Kamer h ad Zy zal bestaan nit 90 clericalen tegen 70 leden der lirikeizyde Üf het moedeloosheid was die de liberalen weerhield van een nitcrste krachtsinspanning of het meervoudig stemrecht en do wyzo waarop het wordt toegepast de linkerzydo toch geen kans op slagen gaf of de stemming van het volk bniten Brussel niet zóó warm is voor kiesreclitherziening als in de hoofdstad zeker is het dat deze uitslag door do Belgische liberalen niet werd verwacht en als een grooto nederlaag wordt beschouwd De Senaat zal bestaan uit 62 katholieken 41 liberalen en progressisleii O socialisten De katholieke regecringsmeerderheid is U stemmen in den vorigeii Senaat was do meerderheid 14 De Kamer heeft verleden Donderdag geiyk wy hebben medegedeeld de begrooting ill derde lezing goedgekeurd on wel met 154 togen 119 stemmen Daarna kwuin terstond aan de orde de spoedeischende motie van den Poolsch democratischen afgevaardigde Breiter waarby de Kamer wordt gevraagd haar meening te zeggen over do kwestie van hot Oostenryksch Hongaarsche vergeiyk en den minister president om een verklaring af te leggen over den huldigen stand der onderhandelingen met Hongarye Von Koorber bestreed de motie en weigerde by voorbaat er gevolg aan te geven o ider voorgeven dat het oogenblik er toe aan den vooravond eener beslissing zoo ongeschikt mo eiyk was Hy wenschte alleen te zeggen dat de gedachte die by de Oostenryksche regeering voorzal was om de economische gemeenschap met Hongarge Ie handhaven maar waarby niet vergelen werd de mogeiykheid van beslissingen in juist tegenovergestelden zin als hg daartoe gedwongen werd Daar von Koerber linea recta uit Boedapest kwam waar hg weer met Szell aan t overleggen was geweest verwekten zyn woorden groote sensatie in do Kamer De motie Brei r werd vermoedelgk onder den indruk daarvan met 121 legen 53 stem echter toch nu on dan in den zonneschijn straalde en schitterde Een fantastibche glans lag er over het landschap dat hoewel duidelijk zichtbaar toch zijne scherpe omtrekken verloren had de bosschen in de verte de groepen hooge boomen die zich nabij de oude grijze brug verhieven de schoorsteenen die hunne n okwolkjes in de blauwe stille lucht deden opstijgen te midden van talrijke boomgaarden en bloemen en moestuinen O wat is er zoo trisch en vroolijk als eenzomermorgen i Die lentetijd van den dag wanneer het hootd helder en het hart moedig is de tijdvan durven en van hopen het uur dat den menschals het ware hernieuwt Daar trad de broeder van Lord Marney uit zijne kamer om de heerlijkheid van het leven te genieten te midden van zonnige tuinen en de stemmen van bijen en vogelen O dat is verrukkelijk dacht hij Dat noemik leven Goddank dat ik hier ben dat ikdien vormelijken en harteloozen Marney vooraltijd heb verlaten AU ik het niet om mijn moeder het dan z u ik vorder mijnheer Franklin blyven Ik wou dat ik werkelijk journalist was mits ik steeds een opdracht had in het dal van Mowbray Of dat ik het doet er niet toe wat ware als ik maar st eds hier kon zijn Afgezien vanal het andere staan deze raensclien veel hooger dan die ik tot nog toe gewoonlijk ontmoette Waarom boezemen ze mij zooveel belang in P Zijgevoelen en zij denken twee gewoonten die ondermijn vrienden zoo ze al ooit bfcstaan hebben geheel en al in onbruik zijn geraakt En die iijne men verworpen V Lord Eosebory hield Vrgdag oen belangrgko redevoering in de National Liberal Club te Londen Belangrgk omdat zg een nieuwe zwenking van den oud premier aankondigt deze maal naar de zydo der liberalen De unionisten die hem reeds tol do hunnen rekenden zyn hevig vertoprnd De Times is woedend en verwgl den lord op schamperen looi dat hy hel tabernakel waarop hg zool afgaf wedor wil biiinenlrekkon en de afgezaagde niaclitsprenken van het liberalisije weder tol de zgne maakt Rosobory trok krachtig te velde tegen de rcgeeriiig Hy vond deOartwright Quaesli een schandaal en zeido dat de liberalen in die zaak nog veel kiachtiger haddon moeten optrefoi dan reeds gedaan was de graanrechten keitrdö lig af en gaf zonder omwegen als zgii meèniüg te kennen dat de liberale partg met vrjpandel moest overwinnen of sterven Ook inzake de onderwgswet nam hy deze maal stelling tegenover de regeering hoewel hg bg fcen voiigo gelegenheid zich niet bepaald vgandig aan liet rogooriugsvourstel had getoofad Aan Chamberlain die onlangs in eeu openbare redevoering op de kiosche manier welk hoij eigen is den redenaar had voorgehouden dal deze eigenlgk oen unionist was hfiiv i golttkgewenscht met hot afzweren van zjn vroegere beginselen en uitgenoodigd om zich by zgn partg aan te sluiten gaf lord Kosohery een govoeltgen tik De koloniale secretaris zeide hg een loespelling makende op Uhamberlains ongepasten niUallegonover Dillon is een goed heoordeelaar van afzwcringen is a good judge of recantation Hiermede gaf lord Kosohery to konnon dat hg van de avanchos van Jiamherlain niet gediend was en er van een verbond lasschen hem on den beruchten renegaat geen quaeslie kon zgu Over Te graanrechten en hel proteclionismo sprekende zeide lord Kosebery nog dat hg part noch deel wenschte te hebben aan de vage denkbeelden omtrent de vorming van een Zollvorein derBrilsche landen waarvanChamberlain onlangs gesproken had De liberale party moest front maken tegen dergeiyke plannen en indien zg door zulk een strgd niet kon opgewekt worden tol nieuwe inspanning en tot krachtige aaneensluiting dan zouden zy die het goed met dio party raoenen wel moeten wanhopen De liberale bladen jubileeren en grondvesten reeds luchtkasteelen op dozo redevoering Er zou dan toch nog eon eendrachtig samenwerken van do verschillende fracties der liberale party mogelgk zgn manieren die bestudeerde en gekunstelde bebchaafdheid die een vergoeding moet zijn voor de harteloosheid en de domheid waartoe wij gedoemd zijn heeft dan mijn gastheer van gisterenavond die fijne vormen niet Al kent hij onze conventioneele gebruiken t hij heeft toch eene natuurlijke beschaafdheid lUdaar ver boven staat ik heb bij hem geen enkel woord of geen enkele h mdelirg waargenomen die niet wordt ingegeven door dat fijn ontwikkelde gevoel dat de zekere bron is voor goedon smaak Die Gerard schijnt mij een flinke man toe m den vollen zin van het woord hij is vol kennis die hij zelt verwerkt heeft heelt veel omvattende maar toch gezonde begrippen en het is veel wat beter ontwikkeld dim Lord de Mowbray ot mijn broer en die nemen t n minste nu en din nog eens een boek ter hand wat onder onze klasse met de gewoonte is En zijne dochter ja zijne dochter I Er is iets verhevens en toch te gelijker tijd iets zonderling liefta liga in dat meisje zelden ziet men zoo iets hoogs gepaard gaan met zooveel eeflvoud Want er IS geen spoor van gemaaktheid of opgeschroeftiheid bij haar te ontdekken niets overdrevens niets onnatuurlijks Daar donkere oogen en haar glanzend gelaat en de plechtige lieftalligheid van haar trillende stem zij gaan mijn niet uit de gedachten zij zijiiinij bijgebleven van het eerste oogenblik af aan dat ik haar als een geestverschijning ontmoette te midden van puïnhoopen onzer abdy En ik behoor nog wel tot de familie der heihgschenners Als zij dat eens wist I En ik behoor nog wel tot de Fhankruk De gewone commnnobotooging eergisteren te l args op het kerkhof van Pèrola Chaise heeft zich door niets onderschoiden van do vele vorige de socianldcmocfati sche vereenigingen kwamen groepsgewgze doch zonder kabaaltjes ging t niet zoodat enkele tientallen lawaairaakers ingerekend moesten worden on zoUs een roode vlag door do politic vermoosterd word Gisteren is do president dor Republiekmet den minister van bnitenlandsche zakende gast geweest van den koning van Denemarken Ie Kopenhagen geheol volgens ketprogramma waarby dozo hot sehoone vaderland van Loubel en Loubet het dappere Deenscho volk liet loven naast en benevens den koning en den president zelvennalnuriyk voldoende voor enkoio Pnrgsch o bladen om uil dit op enkele uren berekende verbiyf de mogelgkheid te distilloeren van oen aansluiting van Denemarken bg Frankryk en Rusland Tgdens de zitting van don gemeenteraad van Marsoilk Zaterdag is het erg rumoerig geweest en na afloop ontstond erzelfs zoo n godrang in do richting van dentogoncandidaat van borgemeeatet B laissièros by do verkiezingen dal do politie driearrestaties moest uitvoeren Een vgfliglal Fransche matrozen mankeerden bg het vertrok van hel Franschoeskader uit Kroonstad DUITSCIII AND Aan het foestraoal tor cere De onthulling van het standbeeld vanden Ürooton Keurvorst te Fehrbellin bepaald op 18 Juni a s is ten pleiziore vanden keizer die er bg wil wezen uitgesteldtot don achttienden October BINNENLANDo Hot bulletin van Zondagmiddag Maandagochtend gepubliceerd luidde De beterschap van H M do Koningin neemt thans in die mate toe dal H M tweemaal per dag gedurende drie kwart uur hel bed verffisselt voor eono rustbank klasse der veroveraars die zij beschuldigt Als zij dat ook eens wist Ja er val veel te weten Vooral wat de toekomst zal baren Weg de boom der kennis is de boom des dood Ik wil geene heoachten koesteren die niet even vroolijk en heerlijk zijn als deze morgen liij verliet zijn tuintje en wandelde den weg langs in de richting van Gerards woning die ongeveer een kwartier verder stond Men kon bijna dien aistand overzien de zonnige weg kronkekie een weinig en rees ook eenigszina Met huisje zelf was tussrhen boomen verscholen Terwüt Kgremont in gedachte zich bezig hield met iemand die ondef dat d tk woonde ag hij in de verte Sybil Ztj hep ntet vluggen luchtigen Ired voort Haar zwart gewaad deed haar welgevormde en buigzame figuur poed uitkomen Haar kleine voetjes raakten beurtelings voor een korte pooa den grond aan Een lange rozenkran hing aan haar zijde en haar hoofd was gedeeltelijk bedekt met een kap die tot haar schouders aihing ij scheen opgeruimd te zijn want Harold hleei verheugd voor haar uitdraven om dan telkens naar zijne meeslereb terug te keeren om haar heen t i dansen en haar door zijne vroolijke sprongen bijna omver te werpen Ik groet u heilige zuster zei Ëgremont O vindt ge dit niet een heerlijken morgennep zij met een van genot btralende blik uit IVordt vervolgd