Goudsche Courant, woensdag 28 mei 1902

m i rt 3 rs j De Toedselopname ii zeer TOldosnde De lust tot het verrichten van meer geestesarbeid vermeerdert in verhouding tot de toename van krachten Dr E0E8SINGH L POT arts De toestand van H M blgft gelukkig vooruitgaande Indien dit gunstig verloop blöft aanhouden zal binnen niet al te langen tp H M volkomen herstel zoeken in eene bergachtige streek in het buitenland Op de boerderij in het Koninklijk Park is men nog druk bezig met verbeteringen aan te brengen Behalve den nieuwen stal zal de melkkamer thans worden ingericht op eene wijze dat zij aan de strengste eiscben der hygiëne voldoet Zoodra dit gereed is zal t vee na voorafgaand onderzoek op tabcrcalose worden aangekocht Nog maar pas is de storm die de oprichting van een stedelijk slachthuis in de gemoederen van de anders rustige Leidenaars beeft verwekt weer aan het liwcn of er dringt zich een nieuwe quaestie op den voorgrond die stellig niet miii4er rumer in casa zal verwekken Onze veemarkt deugt niet Niet alleen is zij te Mein ook do vorm en inrich Sf fev f mdoelmatig zijn De gevallen Iwbben zich voorgedaan dat boeren naar andere gemeenten ter markt gingen oradat hier geen plaats was De Kamer van Koophandel en Fabrieken heeft de zaak aan het rollen gebracht en terecht waar wü weten dat de veemarkt zoo niet de voornaamste dan toch een der voornaamste i bronnen van welvaart voor onze gemeente il Door een adres van eenige belangheb benden aan den Gemeenteraad dat in handen van B en W is gesteld om preadvies lal e zaak eerlang ook in don Raad aanbangig gemaakt worden De vraag zal wel hierover loopen of mende bestaande markt zal kunnen veranderen of zal moeten overgaan tot algeheele verplaatsing naar een voldoend groot vrü terrein In haar oordeel geleid door mannenvan de praktijk meent de Kamer van Koop handel het laatste vooral nu door do ope I ning van het stedelijk slachthuis Leiden niet onwaarschijnlijk zal blijken aangewezen tej zijn om een groot deel van Nederland en het I buitenland van geslacht vee te voorzien I waardoor de aanvoer van vette koeien en I vette varkens belangrijk rul toenemen I Het is echter te voorzien dat togen alge beele verplaatsing een sterke oppositie zal i komen vooral van hen die aan de bestaande I markt zaken uitoefenen Doch deze bezwa I ren kannen niet onoverkomelijk worden ge acht waar andere steden o a Amsterdamen Rotterdam in de herhaalde verplaatsing I van markten met goed succes zijn voorge I gaan Het algemeen belang gaat toch boven het belang van enkelen Gemengde Berichten Men meldt uit Haarlem Bergisterenavond tusschen 7 en 8i is iier een brutale inbraak gepleegd op de Raamvest nO 7 Met een looper zijn de inbrekers binnengekomen Alles is opengebroken de brandkast was geforceerd Ontvreemd zijn eenig geld en byouteriën Een looper zat afgebroken in het slot De inbrekers hadden een brandend spiri tnslicht tusschen overhoop gehaald goed geplaatst Naast het perceel waar ingebroken werd is een koffiehuis waar menschen op de stoep zaten In het huisgezin van de familie Scherff teBatenburg bekend d or de Appelternscherooordgeschiedenis is het naar men onsschrijft weer niet pluis Aart Scherff isreeds overgedracbt naar een gesticht voorzenuwlijders te Loosduinen Ook Hannesbegint zulke wondere dingen te doen datopzending naar zulk een gesticht voor hemook hoogst wenscbelijk is De geheele gemeente verkeert in spanning Wanneer kindereu uitgaan krijgen zij de vermaning meeniet dicht biJ het huis van Scherff te komen of de vlucht te nemen wanneer ziJ iemandvan Scherff ontmoeten Tel De ipMtregel welke op 13 Juni door de FabrikaHten vereeniging te Enschedé zal worden genomen zal 6 k 7000 arbeiders treffen Twee fabrikanten die gezataenlijk ongeveer 450 personen in dienst hebben zijn geen lid van die Vereeniging President Lonbet in Denemarken Eergisteren is de President in gezelschap van den minister Delcassé en met zijn gevolg aan boord der Cassini in Denemarken aangekomen De Koning kwam aan boord van de Cassini en heette zijn gast welkira Deze stelde daarop de heeren van het gevolg voor aan den Koning die zich met allen minzaam onderhield De kroonprins en verscheiden andere prinsen vergezelden den Koning Op de kaden stond een aanzien lijke menigte die den President hartelijk toejnicbte De Koning geleidde zijn gast naar het kasteel Amalienborg Aan het dejeuner dat hier plaats bad werden twee toosten uitgebracht De Koning zeide Ik haast injj u mijn oprechten dank te betuigen voor uw vriendelijk bezoek en betreur slechts dat het zoo kort duurt Ik drink op de gezondheid van den President en op zijn ichoon vaderland President Loubet antwoordde Bij den terugkeer nit het land dat ons dierbaar is kan niets miJ aangenamer z jn dan den eerwaardigen souverein te begroeten van de natie voor welke Frankrijk achting en sympathie heeft Ik drink op den Koning de geheele koninklijke familie en op den voorspoed van het dappere Deensche volk Nadat Loubet met den Koning een rit had gemaakt door de binnenstad begaf hij zich na een hartelijk afscheid om 4 uur s namiddags aan boord van de CaBsini die koers zette naar het noorden Het internationaal congres van mijnwerkers dat thans te Dusseldorf vergadert en waar 114 afgevaardigden van bonden met te zamen bijna l j millioen arbeiders z jn verschenen heeft met algemeene stemmen op 3 na uit Durham de invoering van den werkdag van 8 uren verlangd den tj d van neerdalen en opstijgen meegerekend Voorts zal naar wettelijken waarborg voor een laagste loon worden gestreefd en ten slotte werd de wensch uitgesproken dat alle mijnen staatseigendom zullen worden Levendig was gedurende de maand April onze handel in rundvee met België Kuim 1000 stuks vee werden in die maand uit ons land alleen langs de grenskantoren meer naar België gezonden dan in de maand Maart van dit jaar De geheele invoer bedroeg 5700 stuks welke bijna alle uit ons land kwamen Ruim 4000 stuks waren bestemd voor de slachtbank en gingen in geplombeerde wagens uit ons land rechtstreeks naar de slachthuizen van Gent Antwerpen Brussel Luik en Mechelen Veel vraag was er ook naar goed fokvee Prachtige melkkoeien werden tegen f 225 tot f 275 door Vlaamsche kooplui op de markten te Rotterdam Leeuwarden Purmerend en Zwolle opgekocht Aan invoerrechten werd betaald de som van 114 611 francs Mond en klauwzeer kwam in de maand April onder hetMeder landsche vee dat naar België gezonden werd in het geheel niet voor Wel werden een honderdtal koeien als verdacht van tuberculose met gaatjes in het oor naar ons land teruggezonden Ook de handel in schapen en lammeren was in de maand April bijzonder levendig Een duizendtal schapen en lammeren werden in April meer in België gevoerd dan in Maart Het geheele aantal bedroeg 16 748 stuks tegen 15 728 in Maart en 15 069 in April 1901 België koopt steec s meer en meer tehapen en lammeren in ons land Was vroeger Duitsohland de grootste leverancier van het wolvee thans overtreft de invoer uit het kleine Nederland die van het groote Duitschland Vooral de Hollandsche lammeren zijn in België zeer gezocht De handel in paarden en veulens was minder dan gewoonlp Toch werden in Zeeuwscb Vlaanderen een 200 tal werkpaarden en veulens door Vlaamsche kooplui opgekocht In de maand April werden 268 463 kilogram boter nit ons land Dnitschland en Oostenrgk naar België gezonden Veel vraag was er in de maand April niet naar Hollandsche boter In deze maand wordt er in België zelf veel boter bereid de uitvoer bedroeg in April zelfs 258 920 kilogram zoodat er alleen uit ons land ruim 75 m kilogram boter in April minder naar België gezonden werd dan in Maart Bijzonder levendig was echter de handel in vlas Wagenvrachten gedroogd vlas werden in April vooral uit Zeeuwsch Vlaanderen naar de Belgische linuenfabrieken vervoerd De geheele invoer bedroeg 14 811 396 kilo tegen 8 769 808 kilo in Maart dus ruint 6 millioen kilo meer Naar aardappelen was van Belgische zijde ook veel vraag ofschoon de prijs laag bleef Ruim 2 millioen kilogram werden tegen f 2 f 2 25 per honderd kilo vooral nit de zuidelijke provincies van ons land in April naar België gezonden Over de uitbarsting op Martinique van 20 Mei heeft de N E Ct het volgende verhaal Van een lid van den raad van Fortde France die met zijn familie thans op Santa Lucia vertoeft Zaterdag werd de hemel boven Fortde France verduisterd door een aschregen en s middags om 5 uur was het donker in de stad De bevolking was zeer opgewonden Zondag was het helderder maar de aschregen hield aan soms vermengd met steen tjes Een dreigend gerommel kwam van de richting van den berg Maandag om 5 uur s middags nam men een vreemdsoortig verschijnsel waar Witte wolken als reusachtige strnisveeron stegen zeer hoog in de lacht in t noordoosten Ze waren hel verlicht aan den rand Eerst dachten we dat dit een krans van vlammen was maar het was de Tcerkaatsing der zonnes ralen Dit verschijnsel wekte groote ontsteltenis s Middags begon de zee te werken Het strand kwam een heel eind bloot te liggen en dan weer kwam de zee met geweldige golven terug zonder evenwel veel schade aan te richten De aschregen verdubbelde tegelijkertijd en aanstonds viel er een hagel van kiezelsteenen en stukken rotssteen van 3 tot 12 pond gewicht Hierdoor ontstond een paniek Vele bewoners vlnchtten naar de bergen binnen in het land anderen zochten hun heil op de schepen in de haven De grootste Verwarring heerschte overal Heele gezinnen waren op het strand bgeen meest geknield ze riepen Inide tot de schepen om hen tich op te nemen er waren er zelfs die in zee sprongen en naar de stoombooten zwommen Een Engelschman zwom in het hemd naar den kruiser Indefatigable De meeste dezer vluchtelingen werden s avonds weer aan wal gezet toen do vulkanische verschijnselen niet meer zoo dreigden De Potomac heeft ook weer beproefd om by St Pierre te landen doch het terrein der verwoeste stad was onbereikbaar Wat nog was blijven staan bij de vorige uitbarsting was deze maal vernietigd I e groote bazalten torens der kathedraal waren tot poeder geslagen De stad ligt onder een geweldige massa asch en stcenen Men denkt dat een wervelstrora van vlammende gassen over deze plaatsen is gegaan Deze laatste uitbarsting heeft nieuwe slachtoffers gemaakt Vlak ten noorden van den vuurspuwenden berg ligt aan zee het plaatsje la Grande Rivière en een groot getal inwoners meest vrouwen en kinderen ziJn door die lavastroomen omsingeld men kan ze hoeren jammeren om hulp maar het schijnt niet mogelp een te verlossen daar de scheidende lavastroom steeds breeder wordt De tsaar heeft aan de Fransche regeering voor de noodlijdenden f 125 000 ter beschikking gesteld üe werkelijkheid in Homerus De opgravingen en onderzoekingen die door Schliemann omtrent Troje on Mycenae en later door anderen elders in KIcin Azië en Griekenland zün gedaan hebben allengs meer aan het licht gebracht van de geschiedkundige waarheid die in de onsterfly ke heldendichten van Homerus opgesloten ligt Een zeer belangrijke bijdrage voor dit onderzoek komt voor in de Revue des deux Mondes Van 15 Mei De heer Victor Bérard betoogt daar op klemmende wijze dat aan de Odusseia het verhaal der omzwervingen van Ulysses blijkbaar een of andere Fhenicische reisbeschrijving tot grondslag heeft gediend Uit een plaatselijk onderzoek toont hg o a aan dat het eiland van Kalypso waar Ulysses vele jaren heeft doorgebracht hoogstwaarschijnlijk is geweest t Perejil eiland Peterselieeiland een onbewoond eilandje dat tegenover Gibraltar vlak aan de Afrikaansche kust zeer verborgen is gelegen De beschrijving daarvan in de Odusseia komt op zeer verrassende wijze overeen met den toestand van dat eiland en ziJn omgeving Bjj dit belangwekkend betoog wordt ondersteld dat het Qrieksch heldendicht afkomstig is uit den tijd dat de Pheniciërs de beerschappij voerden in de Middellandsche Zee of kort daarna Dat wordt bevestigd door een aantal dubbele plaatsnamen waarvan de eene Semietiscb de andere Grieksch is met gelijke beteekenis De naam Kalypso beteekent in t Grieksch verborgen en komt overeen met Ispania d i verborgen eiland in het Semiotisch Van dit Ispania is de naam dan overgegaan op het groote er tegenovei gelegen land Spanje Hispania dat de Pheniciërs reeds lang kenden vóór de Romeinen er heen kwamen De heer Bérard vnlt zijn betoog op merkwaardige wijze aan uit de thans bestaande zeevaartkundige handboeken die uitvoerige beschrijvingon bevatten van de eilanden en kusten der Middellandsche Zee in t belang van de zeevarenden Met de werkelijkheid daarin opgeteekend omtrent winden stroomingen ondiepten havens schuilplaatsen water enz komen de beschrijvingen en bewoordingen in de Odusseia telkens overeen De schrijver zal eerlang zijn bevindingen in haar geheel uitgeven in een werk getiteld Les Phéniciens et l Odyssée toegelicht door kaarten en photographische afbeeldingen Alweer uitbreiding van ons gezag De Javabode ontving 22 April hot volgende telegram uit Solok De Mentaweiëra beschoten met pijlen de t opvarenden van een handelspranw behoorende aan de firma Haacke Co te Padang een man van die opvarenden werd daardoor gedood Het blad teekent het volgende hierbij aan Dit telegram uit Solok komt op merkwaardige wijze bevestigen wat viij schreven omtrent de niet langer af te wijzen noodzakelijkheid om op meer afdoende w ize ons gezag te vestigen op de Mentawei eilanden Wederom is iemand van een handelspranw behoorende aan een firma te Padang door die lieden vermoord terwijl een tuchtigingsexpeditie ternauwernood de hielen gelicht heeft Misschien is deze moord we een wraakoefening over het meenemen ala waarborg voor de voldoening alsnog van de aan de Mentaweiers opgelegde boete door controleur Rahder van twee hunner prauwen Worden deze inlanders niet onder geregeld bestuur gebracht dan gaat het daar van kwaad tot erger en die vlak onder de kust van Sumatra gelegen eilanden eenvoudig prijs te geven gaat toch ook niet Wij heb ben te kiezen of te deelen Rechtszaken Het hof te s Gravenhage vernietigde gisteren het vonnis der Haagsche rechtbank in de zaak van een Berlijnsche firma in damesmantels tegen bet RiJk op grond dat door haar in Nederland ingevoerde damesmantels te Oidenzaal door de douane bij de visitatie aangehouden nadat tegen de waardeschatting door de verificateurs bezwaren waren ingebracht bij de commissie van beoordeeling doch met de schatting dier commissie door de firma was genoegen genomen en de dienvolgens verschuldigde rechten en boeten door baar waren betaald door vertrommelinffili en onoordeelkundige behandeling zoo waro gedeterioreerd dat z j voor den handel ten eenenmate onbruikbaar waren De firma had geweigerd ze van den ontvanger der invoerrechter terug te nemen en eveneens de door den min v financiën aangeboden schadevergoeding van f 75 De Haagsche rechtbank had de eischeres niet ontvankelijk verklaard in hare vordering tot schadevergoeding omdat de Staat niet civielrechtelijk aansprakelijk is voor wat zgne ambtenaren doen Het hof was het daarmede niet eens en verklaarde de eischeres wèl ontvankelijk omdat de wettelpe bevoegdheid der ambtenaren tot aanhouding en onderzoek van goederen niet medebrengt en das niet rechtvaardigt een slordige en onoordeelfcondiga behandeling daarvan zocdat de staat door zijne ambtenaren als organen onbevoegdolijk aldus handelende als rechtspersoon zich schuldig maakt aan hetzij een onrechtmatige daad hetzij eene nalatigheid waarvoor hg op grond der artt 1401 en 1402 B W tot schadevergoeding is gehouden Doch overigens ontzegde het hof eischeres hare vordering omdat uit de door haar gestelde feiten geenszins volgde dat de toestand der mantels aan de schuld der ambtenaren is te wijten Immers blijkt nit die feiten niet van een bepaald daarbij begaan verzuim te meer niet nu hnn recht en hnn plicht tot aanhouding noodzakelijk met zich bracht een herhaaldelijk uit en inpakken der mantels waarop de emballage niet berekend was De bewering des eisohers dat hier van toepassing zonden zijn de artt 1751 en 1752 B W omtrent bewaargeving waaruit zou volgen dat de douane had te bewjjzen dat het niet aan haar lag dat de mantels waren verminderd kon zoo overwoog het hof niet opgaan omdat de wet van 1895 het in bewaring geven der goederen eischt niet in het belang van den importeur maar in dat van den Staat Posteryeu eo l elegraphlc Vacante directie Post en telegraafkantoor te Valkonberg Jaarwedde f 2100 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2400 Borgtocht f 4402 reëel Overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 No 17 hebben de postambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden vóór 13 Juni a s Bevorderd t 1 Mei tot klerk der posterijen en telegraphic late klasse de klerken der posterijen en telegraphic 2de kl sse A Hol te Utrecht postkantoor mej A W F L Aalders te Zwolle mej F J Tempel te Groningen I Koster te Middelburg J A H Mattouch te Venio E H Poelman te Barneveld C van Bij te Brielle H Rademate Elbnrg J J de Leune te Kampen K H Bnschmann te Maassluis en L L Blokzgl te Rotterdam bjjpost en telegraafkantoor Veerkade Verplaatst 16 Mei de klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse M Knot van Amsterdam tel6graafkantoor naar Wageningen 1 Juni de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse W Schouten van het hootdtelegraafkantoor naar het bijpost en telegraafkantoor Boompjes te Rotterdam A L C Besnard van het bjjtelegraafkantoor Boompjes naar het hoofdtelegraafkantoor fe Rotterdam J P F Medendorp van Oss naar Waspik en H G Hoogenkamp van Waspik naar Oss de telephonisten A J Thie van Docknm naar Arnhem W E C de Jager van Rotterdam naar Docknm en J P M D Graat van a Gravenhage naar Kampen de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse P Hatterman van 4 i ordam bijpostkantoor Spiegelstraat naar Amersfoort 16 Juni de telegrafist F G van den Bosch van Amersfoort naar Utrecht bjjpostkantoor Catharijnekade de vrouwelijke klerk der posterijen en telegraphie 2de klasse A Vogel van het hoofdpostkantoor naar het bijpostkantoor Weistraat te Utrecht Opnienw belast met bet beheer voor één jaar 1 Juli van het bijpost en telegraafkantoor Groote Markt te Arnhem de commies der posterijen 2de klasse H G van der Weerd Eervol ontslagen op verzoek 1 Juni de telephoniste S M M Cassa te Arnhem STADSNIEUWS GOUDA 27 Mei 1902 Gisterenavond had in de Sociëteit Ons Genoegen de jaariyksche algemeene vergadering plaats tot het behandelen van de rekening en verantwoording over het societeitsjaar 1901 1902 Tot commissarissen werden benoemd de hh J J Prins van Doesburgh H Eijssen en A Jonker Kz m de plaats van de hh F Herman Fa en C G van der Post die bedankt badden en in de plaats van den beer J L van Marie die de gemeente had verlaten Heden middag werd aan de sergeant J van Leeuwen de medaille voor 24 jarigen dienst uitgereikt Het garnizoen wus daartoe op het kazerneplein aangetreden BiJ Kon Besl is de gepensionneerde lui tenantkolonel provinciale adjndnnt F P Francke met ingang van 1 Jnli benoemd tot militiecommissaris in het 2de militiedistrict van Zuid Holland Ook te Reeuwijk hebben op aanraden van den beer Van der Stolpe rjjksveearts alhier eenige inentingen plaats gehad bg varkens tegen vlekziekte Twee jongens te Bodegravo zagen een zeis in het land die een maaier daar had laten liggen Spoedig zon een der knapen eens probeeren of bjj met dat scherpe voorwerp ook kon maaien HiJ stelde zich in postnur zwaaide met de zeis maar in plaats van er gras mede te snijden sneed hij zgn makker die vlak hg hem stond zoo in zijn been dat deze op een kar naar zijn ouders moest vervoerd worden die onmiddellgk geneeskundige hulp inriepen Aan het gebouw van het provinciaal bestuur van Zuid Holland werd gisteren aanbesteed lo Het maken van kaden en kanaalgedeelten tot rectificatie van de Kromme Gouwe Minste inschrijver C Bos te Haarlemmermeer voor f 245 900 2o Het vernieuwen van beschoeiingen en steenglooiingen langs de Gouwe Minste inschrijver C Zanen Hz te Ammerstol voor t 19 284 J HiASTEGOBT De volgende candidaten zgn gesteld voor den gemeenteraad alhier door de achter hnn naam vermelde partgen W Dogterom lib H Montgn antir en chr hist J van der Steegt r k 369 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Dinsdag 27 Mei No 11562 f 100 000 3771 f 10 000 3435 3871 en 8155 ieder f 1000 3990 8837 9959 11559 15047 en 12834 19946 ieder f 400 8770 en 15309 ieder f 200 207 825 3220 9716 10732 11706 13702 13752 en 17437 ieder f 100 Prijzen van f 70 3 2986 5722 21 3020 5917 36 3119 6049 115 41 6210 61 53 96 228 77 6333 65 3234 39 337 42 48 8946 12192 15141 17615 93 12210 152B8 75 9105 21 52 17952 87 12350 15316 87 89 12604 15435 18006 9246 98 63 82 97 12813 15707 18183 9419 14 39 18286 99 3353 6406 9521 25 15809 96 4 8 3451 90 9638 71 27 18367 56 S 3588 6565 9718 12908 49 87 87 97 75 29 47 62 18407 601 3617 6652 34 13048 15911 87 88 43 6896 9829 13134 98 18633 802 3830 6931 31 41 16256 41 19 3934 7164 10103 66 71 65 97 40 50 7237 22 13369 84 94 966 4123 69 10213 13485 16301 98 76 4290 7467 56 13500 7 18630 1083 4368 72 77 18 63 18740 1236 4 503 7509 10339 13668 60 18831 1327 4603 82 55 13766 16413 18916 1460 59 7674 87 14036 16619 19149 1561 62 7881 99 14141 16711 19266 84 72 7936 10468 14251 16909 19311 1646 4766 8001 10638 14444 86 19499 1744 4834 25 53 84 17002 19813 1929 69 8ia2 10841 14649 55 19966 2054 4932 8270 10929 96 99 20021 2135 5116 8338 11336 14850 17126 20188 2236 60 83 11417 57 49 20212 2377 72 8434 18 69 58 20380 88 5273 43 11659 96 17265 20435 2419 93 68 11746 14916 17306 74 73 5406 84 11872 69 66 20663 2864 88 8512 11963 15069 70 20864 83 5614 8710 12126 98 17425 20902 2955 57 44 8914 85 15124 17524 67 VERSCHEIDENHEID In een kolenmgn bjj Fernie Britsch Colambtii heeft oen ontploffing 170 personen gedood 30 ontkwamen 800 arbeiders van de fabriek der tabaksregie te Reujlly by Pargs staken het werk Volgens de N Y World doet Morgan pogingen om een trust in bet leven to roepen van aiie stcenkoleningnen met een kapitaal van 300 millioen dollars Te Lanaing in Amerika heelt de bevolking een neger die zich aan een blanke vrouw vergrepen had levend verbrand Het Hoog Militair Gerechtshof heeft in hooger beroep den 2de li itenant van het 3e regiment vcst artillerie E W die in eersten aanleg door den krggsraad te s Hjige wegens openbare dronkenschap het verwekken van burengerucht en hot beleodigen van een ambtenaar te Torinctiem was veroordeeld tot drie boeten van samen f 45 met verbetering van dit vonnis schuldig verklaard aan eenvoudige beleediging van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zgner bediening en hem deswege veroordeeld tot 3 dagen gevangenisstraf met instandhouding overigens van de beide eerste schnidigverklaringen en de te dier zake opgelegde boeten van samen f 20 Vereeniging van gesloten beurzen Een Antifooien vereeniging is te Berlgn in wording De leden moeten er zich toe verbinden noch in hotels of koffiehuizen noch op trams of bg andere gelegenheden fooien te gevon Degenen wien de gebruikelgko fooien onthouden worden moeten er mot nadruk op gewezen worden dat zy van hnn werkgevers voldoend loon hebben te eiscben Indien zy zich tegcnove de anti fooiers oiibehoorlgk gedragen zal tegen hen worden opgetreden Uit Halitax bericht men een mgnontptofflng in Cown Pan die 1 20 mgnwerkcrs het leven kostte Met ingang van 1 Juni a zal de Bremer Lloyd een nieuwen internationalen sneltrein Inxe irein laten loopen die driemaal per week van Breinen naar Italië vertrekt onmiddellgk na aankomst van de schepen van den Lloyd nit New York Veemarkt te Rotterdam Ümedag 27 Mei 1902 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijzen waren Voor ie kwaliteit 35 ae kwal 32 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a8 2de kwaliteit 26 3de kwaliteit 22 cent per half KI Magere ossen melkvee en vaarkoeien goed aangevoerd De handel was in vet vee lager in prijs doordien er geen Vee meer naar jde Londensche markt gaat en dien handel afgeloopen is kalveren traa mager vee en stieren prijshoudendi ZOMËllSTOFFI i 7001 HEEEENHLEEDINCf A VAN OS Marchand Taillenr Kleiweg E 73a GOUDA TêêepiMom Mo ai Beurs van Amsterdam rrkra Siotkn aov 80V 9 V 8S1 HV 81 i M Ml i V I rv 8S mV lo v 80 to 8 V 67S 415 191 lOl i 120V 8 106 112 S18 6 l 6 1047 inov V 15 140 102 107 105 S6 104 i S9 4 tt ion 101 lOU 1031 H 1171 M SA MEI I NtüRRi vMi Cort Ned W S Vi dito di o ditc 8 dito dito dito S Hqnoab Obl Goudl 1B81 9S 4 talik Insohr rioglSSS Sl S OoRTKNii Obl in papier 188S I dito in silver 18S8 8 PomTuaAL 01 1 mot coopoo 9 dito ticket V RuiLAHP Obl Biaoenl 1894 4 dito Oeoons 1880 4 dito bij Eoths 1889 4 dito bji Hop 1889 90 4 dtto ia goud leen 1883 A dito dito dito 18S4 5 apAN s Perput BcbuM 1881 4 ronBij Qopr Couv looa 1890 4 G8 luening Boiie D 1 Gec leon n aerieC I ZDI A F Kp V oblg 18flï i Hbiico OIi it 3ch 1890 6 VlMMUlLA Obl OU ii p 1881 4 AvsTiBOAH Obligation 1895 3 BoTTiEDAH Stad leen 1894 3 Nbd N Afr ilandoUv aand Arendah Tab Mg Certificaten UoliMaatsoliappjj dito Ara Hypotheekb pandbr 4V CultjrMij der Vorstenl aaod Or Hypotheekb pandbr 4ViNodorlandst he baak aand Ned Haadaltnaataeh ditoN W fc Pao Hyp b pandbr 8 Roti Hypolheekh pandbr 4 Utr Hypotheekb dito 4V OoBTKNK O t Houg baukaand 1 RuaL Hypotheekbank pandb 6 AHEaiKA Ëqul hy poth paudb 4 M KW L O Pr Liou eert S NrD iiotl IJ Spoor w Mg aat d Mij te t Expl V 8t Spw aRQd l Ned lud Sjtoorweg m aaud Ned iiuid Afr 8pDi aand rt dito dito ditn 1891 duo 4V lTALlRSpoor l 1887 B9AKobl 3Znid ital Spwmy A EI obl S t oi i Warsf hau Wuenen aand RC8L Or Ruafl 3pw Mii l obl 4 Baliiactte Mto aaLd j Pa iowa dito aand Iwang Hombr dito aand h Knnk Oil Azov Hp kap uV ï dito dito oblig 4 Amesika ïoni Phc Sp My ol l B Chic Nurth W pr O v anu I diti Jito Win St Valer obl 7 Denver k Hio Gr Sptn corL v a Illinois Ontral old i gou l 4 Louiftv k Na ibvilli Cer v aand Mezi O N Spw M 1 Ie byp n fl Mins iCanta v 4pCt pref as id N York Oiifaa o Sc Woat aaal pL nn dto Ohio oldig 8 Qra goa Calif Ie hyp in goud dt Paul Uiii i k Mauit oIrU Ua Pao Hoof Ign ob ig 8 dito dito Line Col lo hyp O 5 Canaha Can South Chert v aan 1 Vim 0 Rallw k Na Ic h d 0 0 AiLitord Omnibus M aand Hotterd Tramwo MaatB aand Kiu Stad Amnterdam aand f Btftd Rotterdam aao I 3 Rrlgie Btad Antwerpen 18S7 S t Stad Brussel 1888 3 I oHo Tbeias ReguUr O Balsoh 4 f HTBNE Staatslceidg 1980 6 KK Oost B Cr 18 o A J Hu l Madrid 3 1SS8 Nku V r 11 t po d eort D SAM80M SPECIALITEIT IN KOU VE AUTÉ S UOtlit Ê Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad IToTiveauté s in Mantels COSTU II S on JAPONS I OKFKN B 1 o u 8 e II en Costuumrokkcn van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Ooat Aziö teliuis behoorende Netelveael of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeren T K I U O T ONDEBGOEDEKEN Burgert ij ke Stand ÖEBOREN 23 Mei Dirk Adrianus ouders C Nienwveld en E C Anders 24 Maarten ouders A Bnsger en H den Biyker 25 Arie ouders J J Hageman en J C Lammerts 26 Sophia Wilhelmina ouders J Hooimejjer en A A Leetiang 26 Leendert ouders L de Boom en A Qrootendorst OVEELEDEN 24 Mei M Brussé 4 m Heden werden wjj Terbljd door de geboorte van een Zoon J A THÖENES T A THÖENES VAN Es Manchester 26 Mei 1902 ♦ Tot ons leedwezen overleed heden na een kortstondige ongesteldheid onze geachte Opzichter L 8TEENWINKEL die gedurende een groot aantal jaren met jjver en nauwgezetheid voor ons werkzaam was U 80DDSCHE SIROOPFABRIEK Gouda 20 Mei 1902 Ondergeteekende betuigt mede namens zijne Kinderen on Behuwdkind zjjnen hartelyken dank voor de vele bijjken van belangstelling ondervonden bjj de ziekte en het overlijden van zjjne golielde Echtgenoote JOHANNA ANTHONIA MARIA NETTEN Uit aller naam J J WOÜDENBEHG Gouda 26 Mei 1902 WORDT GEVRAAGD te Bïvekwijk bü Haarlem in een klein gezin een nette goed kunnende koken en werken Adres Mevrouw DIERNOÜÏ Zeeweg Prachtig Rijwiel met bosto banden Westwood velgen fijne V pitcb Brampton rollenketting echte B S A trapbeweging 1 jaar lang oliehoudende naven buitengewoon gemakkelyk en zacht loopend slechts een paar maal bereden door omstandigheden van ziekte voor 73 00 o er te nemen Brieven lott K J bureau dezer Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlanduche uitgave èE WERELDToURISr De hoofdtekst van dit bulfmaande lijksche tijdschrift bestaat uit de BeHChrlJuing eener He iHomdeAa rtle die de Heer E T Ekenstha KuiPKK in opdracht der Vennootschap maakt Kik nummer is r Jh gellluëtreerd naar eigen photo yraphittche oitna leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer SO AnHlehlkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven iidren door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste mani komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prij per juanjang f 7 80 imi de Antiohtkaarten lie inteekoning is te allen Igde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t jdu geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Telephoonnet Gonda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onilerhoud gvati Het net is aangesloten aan bet Rps Intercommunaalbureau Op 10 Mei 127 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden ysrkrggbaar aan het Bureau ACHTER ÜÊ VISCHMARKT ü SCHIEDAMMEli GENEVEE Merhi NlG IlTCA Verkrijgbatr byi M PEETERS Jz N B Ala bew fl ran eclithoid i p cachet en kurk tteoda voor J HTEDAMT iten d den naanidur Firma b p HOPFB