Goudsche Courant, vrijdag 30 mei 1902

HolUndsche o 88i3 Zaterdag 31 Mei 1002 41s e Jaapgaii 4 mimm coürmt iMeuwS en Advertentieblad voov Gouda en Omstreken ji AMSTEBVAltl Drinkt uitsluitend Per 6 ons Slof en grove Thee 45 55 cl OntbUt ron65 iXainiddaK 75 ExtradneCh ConKotlieefOO Alleen verkrjgbaar by P H 7 vah WANKÜM Oosthaven B 17 ONTVANGEN Alle soorten SCHOENWïlEK voor a R saisoen in hel i onlliraliaiiüieh Schoen en Laarzeninu iizijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteop irleronii M De Uitgave dezer Courantg eschie h dagelijks mei uitzondering van Zon en Feestdagen De i rijs por drie inaandeil is 1 25 h anco per post 1 70 Atzonderlijke Nommers VIJF K ST£W TMernoR Hu ns worden geplaatst van 1 S regels a 50 Uenten iederi 10 Centen Gi oote letters naar plaatsruimte A D V K il T K N T I E N regel meer worden berekend Inzending van Advertentiën tot 1 Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wie zeker zyn wu d Echt Eikel CaeaO te ODtruigoii ceumen C ld eo u vol proerntmiogen is den dal gekomen onder den naam dei aitrlsdert Dr Miohaelil vervaardigd p d beat machines ia het wereldbeematt étabblisaenunt van Gebr StoUWCTok t Kmlan Itch J F n2ie 2 en Bikel Cacao In TitrkantsB hnsMn Dan Bikot Cacao h m t melk gekookt een aangsnama gazonita drank voor daniykacb gebruik een t 2 thealapli via t ponder voor een ksp Ohooolata Ala mneeakracbtige drank bQ val van diarrhee akidita met water to lebroiken Terkrygbaar by de voomaamal H 1 Apothakan ens t Kft Vt t praiftuijea TIM cTÏSö o a35 Pr a Baraalvnt genwooTdig r vaor Nadm aland hilius MattsnkiMtt i a tordam KnlveTstraat ion Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der N derlandacht uitgave van De hoofdtekst van dit halfiiraande lyksche tüdschritt bestaat uit de Jie nehrljving eentr BeU om de Aarde die de Heer E T F ENSTHA Kui e b in opdracht der Ven nootsr hap maakt Elk nummer is rijl gellluatreerd naar tlgen ithotu yraphinche opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 Anëinhthanrien ïie hem a n Myei of een ander door hem op te goren udrea door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende Jilnatsen in Arable Perziè Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 0 incl dt Annchtkaartm De inteekenlng is to allen t de npcngosteld Ook de TelepliooB iiet G ouda Abonnement 40 per jaar voor porceulen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Interf ommnnaalbnrean Óp 10 Mei 127 verkregen aansluitingen Contracten on voorwaarden vïrkrggbaar aan het Bureau ACHTEE DÈ VISCHMARKÏ fcE RÈ LD Tourist Hiermede hebben wy het genoegen aan onze begunstigers mede te deelen dat door ons de nog aanwezige voorraad WMN en ClEl IS1 lf iL RKIin der vroeger alom gerenommeerde firma ROEST VAN DER HOOP é Co is OVKHGE HOMEiV zoodat wg met nog meer vrymoedigheid durven verzekeren dat dezelfde WIJNEU en WIJASOOKTHy als vroeger door bovengenoemde flrma geleverd thans by ons voorradig zgn iets hetgeen geen andere Srma kan verklaren Aanbevelend Gouwe BOEST m LIVEÜIlll C GOUIIA ÉTALAGE ilresdvner Chrmiscli Laltoraloriuni Llngn r GROOTE VERLOTING goedgekeurd by Kon besluit van 25 Februari 1902 No 1 vanwege ae SfdeeUng U i IHTItBCÊiV en omttremn der Uothmdtehe naattehapplj ean iMnainmw OP MAAIU IG 16 JUll 1009 HOOFDPEWZEN 1 Een soiled ÜTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Z Een KAASBRIK bespannen met één Paard WerOer Paarden iMmmeren l audbouieu erklufgen Hel eu eaz enz PRIJS PEK LOT 50 CENTS We opbreiigti deifer i erlotlng aal na aftrek der oncermIJdeUJke kollen geheel worden betleed tot aankoop eau Pr f en De trekking zal plaats hebben ten overstaan vai den te Haastrecht rosideercnden Notaris 1 KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente of van een door Burgemeester en Wethouders aan te wazen Öemeento Arabtenaar n Do Loten zi n verkrygbaar by de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te MehoonhoeeH en by de verschillende wedorverkoopurs zynde o a voor Uotlda by A BEINKMAN en ZOON J T SVVAETSENBUHG Kleiweg en LODIS BISSCHOP Dubbele Buurt i nfni i n ffii f i fi n ri rs rs ir mwm PRAEPARATEN VAN VgUllla gl tJVliVi loowel bij kinderen i volwawenen gebrek aar eetlust ilechte spUivenertne zenuwbooldplln ter Tcraterking na tiekte of kraambed koorta en hare gevolKen OUINAXAROCHE ïRRUOINEUX in het bijwndet tegen Bloedjabrek Blegknicbt kwalen van Krltiachen leefUja eni Verktljebaar m flacon 1 00 en L J I iL aI ll fl TO i aam vereterkend angenaamvRn maak YoordafieUiklchgBb lik i llVd Vygwaw yaoTB yoor kinderen iwakken en klierachtlge gaatellen leer aan te b velen Als genecakracbtlge drank Imj atoornlasen der apijaverteringaorganen en dtarrbée ook oot luigelingen en ktane kmdei en Pnjs ier liui t H K rr A 70 Kgi O OO t Kgr 0 60 Chemtach M Allxcilf lr t Speciaal voor Kindervoeding in buaaen A H Kgr 0 90 Ac4Vimo a vsarAifAn HetrookeneenerhaWe Cigarette II ▼ otdocndtterbeatr allllll l V l ai CH ll di jj heyljata aanvaUen van AatHm clo In M Joo ie a Ó 60enyi5 BÖ HH i Tamarinde Bonbons Zi SS TSffJii v öörTmJereii Uwi iini U TBmarInde Bonbons van KRAEPEI IEN HOI M belangrijke diensten ür het kmd begetr Ujlc en de maak a ogeoa m u Pnji per dooije O OO en 0 50 Ca1mlalr 3£lc4lllckC alcemeen erkend als het BESTE huUmiddel OaimirtK fitatmca j verkoudheid en K elpl n bet Ueen aiymoploisend en veruchtend middel bij uitnemendheid uitalmtend ia □ flcschjes verkrij gbaar Puj ƒ 0 20 per flesc hje 0 1h Pra pnrat m ram KRAÏPELIEK k HOLM te Zeist Üwi o rf i ran MÜmMtitm watwop de maam tn hrnKtlooktmii t ptrtrvplatm éif Ot moert HpaiJUJurt Ml t rfifittm KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AliÉkfl ALVEETENTlUïf Ï7 alle Couranten worden aang enomen door het I Adwcrteiitie Burean van A BHIi KMAN ZOON PrIJstr ekking II Juni 500 000 IHIRK U hoofdprij in hel gelnkkigal g a bieilUe Dieows e groota Oeld erloting die iloor ilo Hoogc Kegeering van Hainbur goaügekeunl on gownarimrgd ia Dr voor leel K8 inriohüng van het uwe plao Ijeslaol daarin dat in den loon an alechta wemiga maandeb in 7 rlolingen Tan 118 000 loten 69 0 O prijien bedragende 11 202 000 Mark ter volledige basUaaing zullen komen daaronder V eviad6D zich botkfdpryzen van eventueel 500 nOO Mark spaolaïl echter 1 prgs a M SOO OÓO 1 prijs a M 200 000 1 prgs a M 100 000 1 prijs a M 76 100 8 prijzen a M 1 pr s M 10 000 5t pr s M 5 000 102 pr a M S OOO Ue pr a H 2 000 70 0Q0 000 80 000 5 000 tO n O O O00 30 000 4 pr a M 1 500 1 pnja 1 prijs 1 prijs t prgzan 1 prijs 1 prjja 1 prgs M aM a U a M a M a M 618 pr a M 1 000 l 30 pr a M 300 Sflllïe pr a M 169 0968 pr a M i O 200 150 Uf l 100 78 1 21 prijbtrokkiBlï liezor a M SO O O Ju HniiBtaanilo aerste groita lüfir d j i tuit kom tnrborgile GeliUertotiuK ht ft Bo als zulks van am UswCKa bapaaUl plaats op dan fff Juni e h on koBt liiervoor 1 golitiel originoel lot BlechU Mark t of 6 3 O et l l ftlf M 75 l kwart l j o tef en inzemling van liet bjdrag per poslwiBSrl of togen romb ura Allo bestnlIin oH word u oiimitUiellijk ii i du imaoBto Borj vuldiglieid ten uitvoer gebracht tyi peder speliir ontvangt van oqs de vun liet vcaen van den S nat roorzlene Origmeele Loten olf in liaodeo Bij iedere beatelliug wordt het vereischte officieele plan waaruit de vcrdee ing dor prijsen op du verschilletidc klassen alsook da botroff nde ioleggelflen te vernemen is graiia bggevoegd en zciidvn wij onzo olienlèle onaniigevrnagil na elke trukkinj ü ofücieele lijsten Ue uitbetaling der prijzen gesckiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kau itoor reclitstreekscbo loozfnding of ook OAar verkiezing der belanghebbenden in alld grootere plaatsi n van Nederbuid plaats hebbea Ons debiet is steq 8 door het geluk brguostigd en onder vele andi re aanzidiilijke prijzen liebb n wy meerranlen volsjena otficieele bewijzen de eerste Hoofdprgzen vorkregen en cnze bogunsligerB zelf uitbetaald o a Mark SöO nOI 100 000 80 0 O 6 000 0 000 enz Het ia ie vooTziin dat bij duEe op den beolilsten grondslag gevestigde omlernomiag Tan alle kanten op oono uiterst bel nitrijke deelneming bepoald kan wo den gerekend men yelieve derlialve wegens de reeds ophanden zijnde tnikkiuR alle orders ten s oedigste rechtstreeks te zenden aan Eaufmann Simon Bankiers en GeMwisaelaara in HAMBURG Den 89 April jl viel alweder de Hoofdprijs van 400O0 Mark in onze door hit geluk bevoorrechte collecte en werd aan den gel kkigen winder onraiddelijk iiiibetaald EANSCEil STOOMVEEVERIJ IS ctie iii clit tt assi htirij II OPPKNIIËIMËU 19 KfttlHhnde Botterdam iïebreT t i r d r Z M den Koning der Belgen iloulddepöt TOOT GOUDA de Heer H G TIUJ8BIJBG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit Toor het ntoomen en verven van aWü Ueerou ea Üatuea arderoben alsook all Kindffgoedereu Speciale inrichting voor hf atoom n van plncbe mantelB veeren bont t Gordgnen tafelkleeden ens worden naar da nieuwste en laait methode severfd Kclil Zeeiiwsch l arwebrood I cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Drnt van A BRINKMAN Zn öooda Uullenlandscb Overzichi De conicrentie te Pretoria is Donderdag gesloten De gedelegeerden ziJn naar Vereeniglng teruggekeerd De berichten wüien op een bevredigenden uitslag der onderïandelingen Er is reden te gelooTen dat er geen bezwaren gemaakt zyn om den Boeren het recht toe te staan wapens te behuaden voor hon verdediging tegen inboorliiigen en wilde dieren Lord Milner vertrok gistermorgen naar Johannesburg Minister Balfour zei gisteren in het Lagerhuis dat hg hoopte Maandag het Huis te kannen mededeelen do resultaten van de jongste bespringen in Znid Afrika Hg kon echter ni verklaren dat hg zeker hiertoe in staat zol zgn BaUour voegde daaraan toe Totdat een verklaring kan worden afgelegd ach ik het niet geweuscbt de begrooting te bespreken Dinsdag zeido hg Ik acht het niet gewenscht het budget te behandelen terwgl de zaken nog hangende zgn De uitdrnkkiug terwgl de zaken nog hangende zgn is onjuist opgevat als zoude zjj betrekking hebben op besprekingen en verdeeldheid in het kabinet betreffende do begrooting Dit is echter niet het geval het CenigC Ittria was m aai mjv iaui jït i vi wgze kan worden gevraagd de begrooting te bespreken voordat wjj precies weten hoe wjj staan tegenover de onderhandelingen diethans in ZuidAfrika hangende zgn Daar er nog een schaduw van twgtel bestaat of ik in staat zal zgn Maandag een bevredigende verklaring at te leggen stel ik voor dat do begrooting Woensdag zal worden behandeld V President Loubet is van zgn Russische reis teruggekeerd en heeft in Duinkerken een redevoering gehouden die in parlementaire kringen groot opzien heeft ver vekt Want uit die redevoering maakt men op dat de President der Republiek niet voornemens a de radicalen aan het bewind te roepen maar het eens beproeven wil met een staatkunde van concentratie waarbg ook de Mélinisten of ten minste de linkervleugel dier partg tot de Regeel ing ïnllen worden geroepen Een andere beteekenis kan men aan zijn woorden over de noodzakelgkheid eener verzoening tnsschen alle groepen der Republikeinsche partg niet hechten De radicalen zgn hierdoor een weinig uit het veld geslagen Hunne organen zwggen eil men verwacht dat de heden bijeengeroepen bgecnkomst wel een antwoord geven FEVILLETOX SE TWEE ÜITEmEN 87 HOOFDSTUK VUI Men was overeengekomen dat Egrelhont eenige dagen na zijn morgen wandeling met Sybd ae labriek van mijnheer Tralford zoude bezoeken waartoe hij den wensch te kennen had gegeven Gerard verliet zijiie woning altijd bij het aanbreken van den dag en daar Sybil haar gewone bezoek nog niet gebracht had aan haar vfiend en beschermer die de racester was van haar vader besloot men dat Egtemont haar op een lat en schikter uur in den morgen mu vergezellen en dat zij dan allen te gelijk zouden terugkeeren De fabriek lag ongeveer een twintig minuten van hun huis af dat ook aan mijnheer TraJford toetïehoorde en door hem gebouwd was Hij was de jongste zoon van eene familie die reeds sedert eeuwen daar gevestigd was geweest maar die niet tevreden met de wijze waar op de maatschappij de jongere leden van grondbezitlersfamilies schadeloos stelt voor hunne armoede had gebruik gemaakt van de gelegenheid die zich aanbood en w dde zijn geestkracht en zijne kranis aan die zal op de redevoering van Loubet Maar de nationalisten juichen De Echo de Paris hun hoofdorgaan zegt De gedachte van Loubet staat recht tegenover die der verbonden Kamergroepen welke slechts denken aan vervolging en onierdrukking Op zgn reis heeft de president ingezien dat het land niet loven kan van ttvist en krakeel Eu de Bépublique hot orgaan van Méline De redevoering van Loubet toont hoe wg gelgk hadden toen wg de oorlogsverklaring van een paar fanatici verwachtten die pogen in het Palcis Bourbon den baas te spelen on den jongen onervaren afgevaardigden schrik in te boezemen De Soleil vraagt r Zal Loubet sterk genoeg zijn om aan den bond vaft revolutionnaire begeerigltoid het hoofd Ie bieden v Z n verleden geeft ons geen waarborg voor de toekomst De inulois verneemt dat het ontslag van het goheole kabinet door Waldeck Eouaseau aan don President zal worden aangeboden De Matin voegt daaraan toi dat dit eerst gebeüVen zal den dag vóór de bgeenkomst der nieuwe Kamer De zitting dor Uijksdagscoramissio voor de verloop De commissieleden bebooronde tot het centrum on tot de conservatieve partg deden bg monde van den afgevaardigde Fuldu het voorstel de verdere beraadslagingen uit te stellen tot den len October aanstaande Zoowel graaf Posadowsky als freiherr Von Eichthofen verzetten zich met nadruk tegen deze nieuwe poging om de regeling der suikerquaestie op de lange baan te schuiven In een vorige bgeenkomst der commissie was reeds besloten de besprekingen omtrent een ratificatie der Brusselscho snikerconventie uit te stellen tot na de behandeling der ontwerp suikerbelasting Ten slotte moest de afgevaardigde Fulda voor de scherpe bestrijding door de regeering en door de uiterste linkerzgde het hoofd buigen en werd het vordagingsvoorstel door hem ingetrokken zonder dat het nog in stemming was gebracht In den ministerraad die Dinsdagavond te Madrid is gehouden heelt Sagasta te vergeefs beproefd om de toestemming van Oanalejas en Moret te verkrggen voor het utstellen Van de bgeenroeping der Cortes Canalejas verzekerde dat hg inet een zitting nieuwe bronnen van rijkdom en welvaart die zijne voorouders niet gekend hadden Eer t waren zijne pogingen ze r zwak geweest zij moesten gelijken tred houden met zijn vermogen maar met zijn klein kapitaaltje ofschoon zijne winsten met aanzienlijk waren kreeg hij langzamerhand ondervinding Met edel bloed In de aderen en met echt oud Engclsche gevoelens kreeg hij reeds in het begin van zijn loopbaan een juist inzicht m de betrekkmgen die er zouden moeten bestaan tusschen den patroon en den arbeider Hij gevoelde dat er tusschen deze twee nog andere banden moesten bestaan dan het uitbetalen en ontvangen van loon Een verre en kinderlooze bloedverwant die hem een bezoek bracht ingenomen met zijne energie en zijne onderneming en getroffen door het ontvouwen van zijne maatschappelijke denkbeelden liet hem eene aanzienlijke som na op een oogenblik dat er eene gunstige gelegenheid zich voordeed voor iemand met kapitaal en bekwaamheid Trafford die eene goede school doorloopen had en gevormd was door strijd zooal niet door tegenspoed was de geschikte man voor de onderneming Hij werd zeer rijk en nu liet hij geen tijd verloren gaan om de plannen ten uitvoer te brengen die hij gekoesterd had in de jaren toen zijne gedachten met meer waren dan drooraen Aan de oevers van de Mowe had hij eene fabriek opgericht die thans een van de wonderen van het distrikt was men zou bijna wel kunnen zeggen van het geheele land eene enkele ruimte waarin meer dan twee duiund van drie dagen tevreden zou zgn om aan het land bekend te maken dat het hoofd van den staat een besluit geteekend had waarbg do indiening van het wetsontwerp op de vereenigingen word toegestaan en om openbaar te maken dat een liberale regooring voor do eischon van het Vatikaan bezweek Kreeg hg die voldoening niet dan zou Canalejas in elk geval bedunken Moret wilde thans de Corles vergaderd zien era te laten stemmen over oen wet tot bet beteugelen van werkstakingen en om het voorstel van wet tot invoering van de decentralisatie van het bestuur te kunnen indienen De ministerraad vergaderde drie nren lang maar kwam niet tot een beslissing De ministerpresident hoopte steeds dat hg Moret nog zou kunnen overhalen om toe te stemmen d in zou de crisis beperkt bljjven tot den minister van landbouw Oarialeja En Sagasta hoeft inderdaad zg n doel bereikt na een oonferenlie tusschen hein en Moret heeft laatstgenoemdi gisteren ziJn ontslagaanvrage weer ingetrokken Puicerver al nu du opvolger van Canalejas worden die van geen toegeven weten wil De congregaties zullen nu wel niet ter sprake komen roor October als de Cortes bgeen zjllen komen Het talfgkc publi ek dat gisteren te Pargs in het paleis van Justitie aanwezig was voor de behandeling van do zuak Henry Reinach de weduwe van den kolonel eischt een schadeloosstelling van 200 000 fr wegens een artikel van Reinach 26 November 1898 opgenomen in de Siècle waarin Henry vjorgesteld werd als de medeplichtige van Esterhazy medeplichtige van een verrader werd teleurgesteld Elk der partgen beschilit over twee advocaten doch noch mevrouw Henry noch Reinach waren tor plaatse aanwezig en nadat een advocaat van de eischeres voorlezing had gedaan van eenigo artikelen uit de Siècle verzocht een der advocaten van Reinach verlof om bewgzen aan te brengen van een groot aantal feiten Vermoedelgk zul het daartoe niet komen en zal de rechtbank den eiscb van mevrouw Henry afwijzen op grond van de omstandigheid dat aanvallen op overledenen alleen dan strafbaar zjjii wanneer de er geiiamen er door geschaad worden wat in het onderhavige geval niet zoo is zoodat dus sensationeelo onthullingen vermeden zouden kunnen worden werklieden bezig waren het gebouw besloeg eene oppervlakte van ongeveer twee morgen Het uit kruisbogen beslaande dak waarin zich ventileerende en tevens lichtgevende koepels bevonden op eene hoogte van aciittien vost werd gadragen door hol Ie kolommen van gegoten ijzer waardrjor de atwa tering an hef dak plaats had De hoogte van de gewone vertrekken waarin de arbeiders in fabrieken werken bedraagt niet meer dan van negen tot eli voet en deze zijn dan gebuuwd met verdiepingen zoodat de hitte en de uitdamping n van beneden vertrek ken ook doordringt tot de hooger gelegene en de moeilijkheden om eene goede ventilatie te verkrijgen onoverkon eli k zijn Bij mijnheer Trafford had door eene vernuftige inrichting die veel o ereenkomsthad met die wel ke in het Lagerhuis werd toegepast de ventilatie ook van beneden af plaat zoodat het geheele gebouw op een vaste temperatuur gehouden werd die weinig veranderingen onderging ten gevolge van den invloed der atmostetr Uephysischc voor deelen om op deze wijze het geheele werk in een vertrek te doen verrichten zijn groot de verbeterde gezondheidsto s tand van de arbeiders het mindere gevaar van ongelukken vooral voor vrd wen en jongend en de mindere vermoeienissen door at men nu niet naar boven en bene len behoeft te loopen en materialen naar boven behoeft te drag n Maar de morecle voordeden die het gevolg zijn van beter toezicht zijn van niet minder behing het kind werkt onder de oogen zgncr ouders dezen onder die van denho ger geplaatsten werk DuiTSOHLiSD De keizer zal op don terugkeer van zKn gewone Noorsche reis den 26en Jpli as op do reodo te Reval aankomen om daar dan deel te nemen aan de manouvros der Kussische vloot voor den tjjd van vier dagen waarbg de keizer echter niet aan land zal gaan evenmin als de czaar t vorige jaar bg de Duitscho vlootmanoonvres op de reede van Dantzig vóór zijn nh naar Prankrp Wegems eon tweegevecht mot doodoliikewapenen te Hannover tusschen i wee reserveofacieren werden de beide betrokkenen veroordeeld respectievelijk tot vijf en driemaanden veatingstraf en den getuige tot één Hot heet dat de minister ran openbarewerken Von Thielen aan t einde der huidigeLanddagzitting met elf jaar dienst als PraiMsch ministor zal terugtreden om gezundheidsredenen en als zjjn opvolger wordt genoemdde minister van landbouw eerst van postergon Von i odbielski oud gnieraal of dogoponsionnecrde generaal Von 8chubart biJnenl andT T r K e JU u M im B Zitting van Donderdag 29 Mei Goedgekeurd is de suppletoiro binnenlandsche begrooting voor salnrissei enz der ge zondheidsraden in verband mot de uitvoering der woningelf gczondholdawotteni zoomeda de wetsontwerpen betreffende pensioenen der ambtenaren van de Rijksmunt en den aanbouw van loodsvaartttigen Bij het voortgezet debat over de wet op de krijgstuchtwet liep allereerst de discussie over de vraag of bg commune delicten bedreren door militairen en burger do militaire dan wel do burgerlgke rechter zal beslissen De heer Van Raalte verdedigde nader het amendement om in het wetsvoorstel niet te spreken van den militairen rechter maar eenvoudig van d i rechter omdat zijns inziens anders geprejudiceerü wordt Dit amendement weid na bestrijding door 4o regeoring en do commissie van voorbereiding verworpen mot 44 tegen 2J stemmen By paragraaf I betrekkelijk het beklag over opgelegde krijgstuchtelgke straf bestreed de hoer Tydemun de voorgestelde regeling als onpractisch en onvoldoende ZiJn hoofdbezwaren waren lo dat de rechtspositie der minderen wordt verzwakt 2o de positie van man de opzichter of patroon kan mei eentfhkelen blik allen overzien Ah de werkheden van den heer Trafford diens fabriek verlieten werden zij niet vergeten Diep had nagedatht over den invloed van den patruon op de gezondheid en tevredenheid van zijne arbeiders Hij zag zeer goed ïn dat huiselijke deugden afhankelijk waren van het bestnan van een thuis en een zijnjpr e rstc fiogingen was ge wecst een dorp te boiiwen waar ieder gezin goe t gehuisvest kon worden Hocwsl hij de voornaamste eigenaar was moedigde hij toch zijne werklieden aan om hunne woning te kooien en enkelen waren er die gehl genoeg konden besparen om du Ie doen zij waren Irotsch op hun huis en hun tuintje en op de tuinbouwmaatachappij waar zij jaarlijks mededongen met wat zij zelven op hnn grond teelden In iedere strcat was een waterput achter de fabriek waren de publieken balden de scholen stonden on ler opz cht van den geestelijke der kerk dif mijnheer Traflord ofschoon elf rooinsch katholiek bad opgericht en rijk bcffiftigd Midden in het dor omringd door praciitige tuinen die den lust tot tuinieren bij allen opwekten stond het huis van Trafford zelf die ijne pobitie te oed begreep dan dat hij zich uu de omgeving zijner ondergeschikten zou hebben teruggetrokken hij deed het beginsel der oude baronnen m een nieuwen vorin hurleven gewij igd aU het moest wonlen naar de mildere denkwijzen en veranderde omstandighe e n van citen t j IVprdi vervolgd