Goudsche Courant, zaterdag 31 mei 1902

o 8813 Maandag 2 Juni 1903 41ste Jaargang Ill IIII1III iiini in lM 11 I w iMiiiii i Mnu iiiiii mn i ii n wlii iiiiiii i iimil IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Drak van A BRINKMAN i Zn Gouda PrUstrekking II Juni SOO IÖÖ IIIARK all hoofdprija in hot gotukkigst gbval biedt de aieuTTBle grooto Geld verloting die door do HoDge Kvgcoring tuti Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ig I e Toordeelige iürichting vati het nieuwe plaa liesluat daaria dat in den loop van lochia weinige maandea in 7 Terlotin eii van 118 000 loten 69 010 prijzen bedragende 11 202 000 Mark ter volledige b sHflBtng zuilen komen daaronder ovindoD zich hoofdpryzfn vtn eventueel 600 000 Mark speciaal ecliter 1 prijs a M bOO OOO 16 pr a M 10 000 1 prya a M 800 000 66 pr aM 6 000 l prya a M 100 000 102 pr a M S 00 P3 prya a M 76 000 166 pr a M 8 000 prijzen a M 70 000 4 pr a M 1 5001 pr a a M 6 000 612 pr a M 1 0001 prijs a M 60 000 li 80 pr a M 300 l prijs a U 66 000 86066 pr a M 169 S prijzen aM 60 ObO S096B pr a M UO 1 prijs a M 40 000 200 160 Ufl a M 80 000 li 100 78 pryi a M ÏO OfO 45 31 Do aanatannde eerste pr Btr kki g dezer grooto door den ftaat gewaarborgde üeldverloting heuft 10 als zulka van ambtswege bepaald plaatfl op don it Juni e k en kost bierroor 1 geheel origineel lot sleobts Mark 6 of fl 8 O et 1 half 3 76 90 L kwart 1 tegen inzending ran bet bedrag per poitwiaBeï of tegen remb nri Alle baatellingen vrordeu onmiddeil k met de imeeste zorgvuldigheid ten nitioergebrat lit en peder speler ontvangt van ons do van la t warn van den S nat voorziene Originoele Loten ulf in handen üij iedeie beatolling wordt bet vertiischto offièieele plan waaruit do v rdce iug dor prijzen op do verschil lend o klassen alsook de betreff ndo inloggoldon te vernemen ia gratia bygevoegd en ndttn wij onze olieniulo onaangevrnagd na elke trekking de offioieele lyston l e uitbetaling dor prijzen goscUiüdt flteeda prompt onder waarborg van uen Staat en kan door rfchtatreekaehe loez ntliug of ook nanr verkiezing der belangliebbenden in ftllu grootere pl al8 n van Nederland plaat hubbeB OuB debiet ia atoe s door het guluk bi gunBtigd en onder vele andfre aanzionlijlco prijzen hebbtn wjj meermaïen vdijens olticioelebewijeen de eerste Hoofdprijzen verkregen en cnze begunatigera zelf uitbetaald o a Mark 260 000 lÜO dOO 80 0 O 6 000 40 000 enz Htt ia ie voorzien dat bij doze op den heohtaten grondalag gevestigde onderneming van alle kanten op eono uiterst belsnarijke deelneming bcpoald kan worden gerekend men gelieve derhalve wegens de reeds ophanden zijnde trokking alle orders ten s oedigste rechtstreeks to zenden aan Eaiifmana Simon Bankiers en GeUlwi elaars in HAMBURG Den 8 April jl viel alweder de Hoofdprya Tan 40000 Mark in onze door hot geluk bevotirreohte collecte en werd aan don gol ikkigen win or onmiddetijk uitbetaald Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandscke uitgave TbURISr De hooidtekst van dit haUmaandeliikscho tjjdschritt bestaat nit de He Hehriluliiff eciirr HetnoindeAnriIf die de Heer E T Fkkkstk KuiPBB in opdracht der Vennootschap inniikt Kik nummer is rijl ffelUiiiitreeril naar tigen iihoto Ci yriiphincheoiJiKinieti leder inteekenaar ontvangt por jaar ongeveer ao AnHichll mirten die hem nnii Mgen of een antler door hem oi te geven mire door ome reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 iO ittcl de Anmhtkaar te 1 0 inteekening is to allen tydo opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureftu De Wereld Tourist Haarlem VAN BlOMMESTEIN S i Ocfondei vindelijk de BESTE volkomen ONSCHADLUJK APELDOORNHOI LAND GllOOTE VliRLOTING goedgekeurd bvi Kon besluit van 2n Februari 1902 No 19 vanwege t Mfileeltng ff f t TUKVÊIT en Omttrekeu der lloUanétche Maultcltappy can ÊMuAbnnie Ol MAAIill tCi 16 JUi l 1003 HOOF IJ P R IJ Z K N 1 Epn soiled ÜTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard 2 Een KAASBRIIC bespannen met één Paard fertler l aartten Ijammereu iMndhouwwerklulgen tielêeti mï enz PRIJS PLU LOT 50 CEJNT8 ffe opbrengêt demer l erlollug mal na a trek der onvermljdeiyke kOÊleu geheel worden betteed tot aankoop can Prifmen Do trekking zal plaats hebben ten overstaan vai den te Haasteecut resideerenden Notaris J KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente o van eon door Burgemeester en Wethouders aan te wjjzen Gemeente Ambtenaar jgf De Loten zjln verkrijgbaar bü de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te McAoonAocen en bjj de verschillende wedorverkoopors zjjnde o a voor fJouda bg A BRINKMAN en ZOON J T SWAKTSENBÜRG Kleiweg en LOUIS BISSCHOP nnbbele Buurt Op de gi oote tentoonstelling in Bremen 1 01 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en liaarbalsem lc groole goiideii medaille toegedeeld De baard $ irocll op gladde gi ziclileii en hit haar groell op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echt Russische Yetza Ualseni bewerkt de Hchoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoüffl Verft niet Oiischailelijk Volkomen garantie voor terii jbeta ini van het geld indien hot niet hel it volgt hiermede Indien liet niet waar is betaal ik 600 Gulden aan len kooper Prijn voor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Onlilen 50 Cents Storkle 111 werkt in 2 3 weken 7 Golden 50 Penis Wordt overal in de wereld verslonden niet ge briiilia innwsjzinjf en bewns on g riuitie m nlle talen vun Kuropn tegpn vooruilbetiil ng of postvo irschot van hi t skundinavisch Houfddepot lleprt B nt nt vonr IJuitschliind en Holland H vltliY NIKLSEN iSnscmarkt 9 Mausuko 185 Duitsehland Indien men zich vereenigt om meerijere bassen te koopen worden zy altyd franco gezonden Van de talrijke eereude dankschrjjven eu erkennende en aanbevelende getuigen asen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch lk verzoek ü mvj 4 basaan van Uwe eciite balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mijne kennissen mjj verzocht hebben te bezorgen ïeljjktjidig beschouw Ik het als mijne plicht U te veroorloven hot volg nde te pnbliceercu De balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van U kocht heeft wonderwerken gedaan zjj heelt niü namelijk myn haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlgk toestaan dat toen ik het eerst van llwe balsem hoorde spreken had ik er met veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien zjj tot baard verholpen had maar ik gelooide dat het eene onmogelijkheid was zijn haar terug te verkrjjgen als raen het eens verloren had maar nu kan ik werkeljik zien da ik m j vergist heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die U mij bewezen hebt Nog eens raijn hartel jken dank ü kont geloven dat ik U vele koopers verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Naiisensgade 24 B 4 Copenhagen Do van IJ verkochte baardbalsom moet bepaa d de groolste nitri idin van het 19 iaarhonderd zjjn aangezien ik dezelve sterkte III slechts korten tjj 1 eebezigd heb en dasrbü de schoonste volle baard van de wereld verkre en h b waarom ik een ieder welke een spoedige baardgroei wenscht recommandeereu kan eene bus van de echte balsem te beproeven P Hansen Herlnf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard mjj van oollegas aanbevolen is verzoekik U hiermede mjj ten spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik ben nu 27 jaren oudmaar heb nooit baard gehad h itwelk somtijds onaangenaam zgn kan Hoogachtend LP Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mjjne kennissen dit hoorde verzocht hjj mj ten spoedi ste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström do stoelfabriek Veraamn Zweden lk verzoek U m j eene bos te zenden vao deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien n jjn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zij reeds op mü gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil 11 Madsen luitenant in de Deeusche armee Copenhagen Na eene bus van de echt Yetza haarbalsem gebezigd te h bben ben ik ten hoogste verbaasd over het hiven alle vei jlrachting verkregen uitstekend resultaat Mjjn haar verkreeg reeds na de eerste behandeling een mooi krulsel even als het blank eu week g worden is Ik bespeur tegeljjk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodera van het hoofd en ik ben mijne zenuwachtige hoofdpijn geheel en al kwjjt geraakt Mjjn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lnudagade 7 Copenhagen iSS Patent H Stollen 5J Per ffroMse Er nfft rfw errungên hat Anius i tehieOêtttn wtrihtnuen Nachahtnungfn £ j w Hui kaufe dihtr amert tUelH $ charfen H StolU n mif wt iMt i treet odv h ulohan Eltaatiêndlur an ti 0iww ëttsif PItkit Wh ntöMittlMtéJ iut tlténtt tt Pr i lU n wirf Ztntgniaêe gnlk ma frame Deze naamteekenlng 1b diegene van dea uitviader en zal op elk pakje gevonden worden anders is het vtrvalscht en zouder garantie FEANSCIB STOOMYEEVEEIJ KN chemische WasscheriJ VAN II ÜPPEllilEIMlUt W iirnlnhniie TfoftrrfJam l ri v n v r I r Z M Kf ü ü itr Buigen Ilooldtiepót voor üOUDA de Heer II ii TltlJSUtlUi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit Toor het atoomeu en Terven van ftlle tleerenen Uameagarderoben aUoob alle Kindergoedereu Speciale inricbCing roor hf 110001 d tbh pluchemantels veeren bont 2 üord nen tafelkleeden enz worden qiat da nieuwste en laatt methode ffeverfd Kicaw oiiovertrollen Prof pr Liebers wolbekend 2SStlW KfiACST II tXIB Alleeti eobt met Ftbriekimerk tot Tourtdarende radicalo eu ÜBTiMM genezing van alle zelfs l li H de meest hardnekkige xenuwSP Ê lekten ooral ontstaan door Ir i V atdwalingen op jeugdigen leeftjjd enezing van elke zwakte Ulee Ixdcht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spgsvertering Onvermogen llnipolenz Pollotiqne enz U t voerige prospectaaaen rnjircr insch fl 1 11 ft 3 duhbulj lusf i n f Cenfin I Dopöt Mutth v d Vüt to Zaltbom mo U putn M Uitban h Oo Rutterdam F lliippül 8 jra enhage 1 Hlmmnns i u Jong J Ceo Rotterdam Wel IT k f o aouda on hv alle drofl isten Wie eker ijn wu i £ clit 1 HJK6I C CllO te oDtrangen tesamen I gesteld en na v le projtoömingea hi den L handdl gekomen onde den ntam des 1 flitvindera Dr MiohaelU Tenrwrdigd p da besta machines m het wereldb l foemda étabbliaaement ran Oeb Stollvorck t Kenlan elscha J p n2icfeacüy Cikel Cacao in vterkinten bnsnn Deie Eilel Ctcao a mat melk geboU J een aangenuna gezoaAe drank voor dê1 gelijkadi gebruik een il i the l p Ii na 1 t p £der TOOT een kop Chocolat Abl geneeakracbtige drank by nl ran I diarrhee sleuhts net water te gebroikeQ 1 Verkrijgbaar by de voc nuniil H 1 Apothskars on p Ko V T ptcaftn lea f 1 80 c 0 90 0 0 85 Qenerulvgrtegenwoordiger TO r Nsdw land Jufius Mattenkltdt Amnterdam Kalveistraat 103 Thieny a Wendnbalita ia do gebeele wereld betond ea geroemd Onovertroffen middel tegen alle UorBt Lonir LeverU a a b z 1 e k t e II enz inwündig zoowel a s ook uitwendig in bijna itUö zioktegeyatlen met goed gevolg I itan te wenden Pr S per fltlCOl t 1 per püst t l Iö Thierrj s Wo dsfsalf be it eon aUiiog onitokende geneeskriicli en böilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvotlo opf ratie geheel overbodig Met leze zalf won een 14 tuir oad voor oui eneesli l rehondeii beengezwel en ohlaa s een bijna Si jaar kaukeriyden feaezen Brengt genezing en verzachting der pgnon bij wonden ontstekingen ens pan allerlei aard Priijs per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederlftnd Apotheker HENRI MiNDERS Roktn 8 AmsteixlAiii Vtnr geen depot i luatcllp men direct aao die ScfanUenapothekt de A THIËRHY in Pngrkd bel Kohiticli Oeiterieioh QelieTfl proipeotui t oatbie leD b het Centrul Depdt Sandtf BtiroonJi op i Tnto m I HWlie en twk te iHiBe ta9é m mm 4t Prima SchoeDimrennir htrlM GloM Scliii GUiiKréoi f u Ü m 4 beilc islddclcii toor bcti adar UMU liaqng poenBn Vis Ue iwwW tn feklnrd H er a DHMf V f Hokm S initardBm Bullenlandscli Ovurzicbl Eosebery heett gisteravond te Leeds gesproken Hjj 2ci dat het land voor drie kwesties stond Do eene was zal er vrcdo zgn fljj geloofde dat zij binnen enkele dagen zon worden aangekondigd Hu hoopte dat allen in staat zouden zgn om de regeering te steunen in do staatkunde van patiflcatie Wij sluiten geón vrede met een verpletterden vijand maar wij moeten beproeven onze dappere vijanden te verandere in dappere vrienden Dit moet gosctiioden op liberale beginselen niet op dolf grondslag door Salisbury aangeduid toen hö zeide dal nog geslachten lang oen resoluut bestuur zou noodig wezen Do tweede kwestie waarover het land volgens Rosebery staat het tweede grooto en meest dringende van onze vraagstukken is de opvoeding Na hot beleid der regeering in dezen aan een breedvoerige kritiek to hebben onderworpen kwam Bosebery over de graanrocbten te spreken welke men zei hjj van plan was in te voeren als voorspel tol een soort van Zollverein dDO heel het Engolsche r jk De voordeelen moeten wel zeer groot zjjn om zulk eon stap te rechtvaardigen dio het opgeven zou boteekenen van het toezicht van ons fiskale stelsel op do koloniën Rosebory wekte de liberalen ernstig op zich te verzotten tegen de plannen der rogeering Sir Edward örey een van Rosehery s voornaamste aanhangers heeft op een liberale vergadering te Alnwick hot woord voerende verklaard dat li j de Boeren gaarne op edelmocdigo wjjze zou geholpen zien om hun hoeven te herstellen en het land weer op orde te brengen Hy hoopte dat do regeering wanneer do vrede zou zjjn verklaard den weg bereiden zou tot koloniale zelfrcgeering in Zuid Afrika Hj pleitte voor eon groote federatieve Znid Afrikn kolonie En hij geloofde dat noch de tegenwoordige Engelscho regoering noch eone andere met mogelijkheid do politiek kan volgen van onvoorwaardelijke overgaaf Voorts verklaarde de spreker zich tegen oen graanbelas ing die leiden zou tot de instelling van prefercntieelo rechten tasschen onze koloniën en vreemde landen Een Reuter telegram uit Kaapstad meldt dat het ontslag van Smartt minister van openbaio werken van do Kaapkolonie een gevolg is van verschil van meening met Sir Gordon Sprigg den eer ston ministor over de kwestie van schorsing van de Kaapsche grondwet De Times heeft juist dezer dagen over dat vraagstuk een belangrijken brief uit Kaapstad opgenomen De scliry ver dringt daarin met kracht aan op schorsing van die grondwet gelijk reeds 42 leden van het Kaapsche Parlement in een verzoekschrift aan den gouverneur hebben gedaan voor een jaar of zooveel langer als noodig zal blijken Hij acht dat wenschelijk en noodig op de volgende gronden 1 Er wordt in de Kaapkolonie nu toch al ongrondwettig geregeeid het Parlement FEVtLLEÏOXr li TWEE CITEltSm 88 En van welken aard was de invloed van zulk een patroon en zutk een stelsel op de zeden en gewoonten van de werklieden Die invloed was groot was fer weldadig De nabijheid van een arbeider tot zijno werkplaats betzij bij land ot tabrieksarbeider is is op zich zclt reeds n groot voordeel De nabijheid van den patroon brengt netheid en orde teweeg omdat er dan toezicht bestaat en de arbeiders worden aangemoedigd In de nederzetting van Trafford was misdaad geheel onbekend en het aantal kleinere misdrijven was zeer gering Er was geen enkel persoon in bet dorp die als slecht bekend stond De mannen waren goed gekleed de vrouwen zagen er friscb en gezond uit dronkenschap was onbekend terwijl de zedelijke toestand van de zwakke sekse naar evenredigheid verhoogd was Ue uitgestrekte fabrieksgebouwen de daken en tuinen van het dorp de schoorsteenen van het huis van Trafford de torenspits van de gothisch kerk de heldere rivier en de achtergrond van bosscben vertoonden zich plotseling aan het oog van Ëgremont is niet op den voorgeschreven tijd bijeengeroepen al het geld dut in den laatston tijd is uitgegeven is ongrondwottig uitgegeven Heropening van het Parlement zonden ooriog root alle bitterïieid in de vergaderzaal overbrengen zeUs loyale Hollands he Alrikaanders zouden door den stamstrijd inde oppositie worden gedreven en do regeering zou moeten steunen op de Bondspartyen aan deze Roncessies moeten doen Üeschrijver beweert dat in don wetgevendenraad do Bondspartü oen stem meerderheidheeft terwijl in de wotgcvendo vergaderinger 44 Bondsicden en 44 progressieven zijnmet 7 twijfelachtigen Do schorsing van do grondwet en detydeiyke vervanging van de regeering dooreen licstanr van Londen uit zou oen stevigbewind invoeren onatbankelijk van stommin gou zou den vrede in den lando liorsteUonen amnestie op ruime acbaal mogelijk maken on oindeiyk bevorderlijk zon aan het verbondvan ZuidAfrikaansche koloniën dat de Bondsparty anders zou tegenhouden Een der argumenten van don 8cbröver is nog dat do progressieven d z de loyalen of jingo s op bet oogenblik geen flinkon leider hebben en er niemand is dio aangewezen is t te worden terwyi do leiders van deii Bond duchtige staatslieden zyn In de zitting der Üostonryksche Delogalio heeft de afgevaardigde Stein Alduitscher zich scherp uitgelaten tegen do wÜzo van oorlogvoeren van do J lngelschen Jlg vroeg den Minister van Buitenlandsche Zaken waarom üostenryk zich van interventie in Zuid Afrika had ontbonden en of de Minister wel gcprotestoerd liad tegen Kngolands weigering om Oostonrijkscben nmbu1 inces den doortocht naar do Boeren te yerieencn Stein deed ook oen aanval op Koning Edward en werd door den voorzitter tot de orde geroepen Het toeval dient dat de jeugdige Koning van Spanje voor meer dan één lastige quaestie komt te staan goed om zich to oefenen Behave do netelige kloosterzaak is er ook een hoog politieke De president van den Senaat overwegende dat de zitting van do Cortes niet by Koninkiyk besluit gesloten is heeft den Senaat tcgon Maandag bycengeroepen Do premier Sagasta die de afgevaardigden en senatoren liever wat rust laat heeft besloten den Koning voor te stellen de zitting te sluiten Over dit voorstel zal de kleine Alfonso moeten beslissen Men verwacht dat hy in dezo zaak allereerst verschillende staatslieden zal raadplegen Men beweert dat bet eind wel eens zon kunnen zyn dat bet koninkje Sagasta vroeg of hy nog geen beboofte heeft aan rust Do eerste president van de Cubaansche republiek Palma heeft zyn eerste boodschap aan het eerste congres oitgebracht Hy begon met een woord van waardeering aan de Ver Staten die de party van Cuba hadden opgenomen in den onafhankelgkheidsstryd Cuba was nu in staat zyn verplicb Zij waren dan ook in de nette dorpsstraat voordat hij het goed wist Enkele heve kinderen kwamen haastig uit een huisje naar Sybil toe onder het geroep van de koningin de koningin bet eene hing aan haar kleed het andere greep haar arm en een derde nog te klem om mot de anderen mee te stoeien stak zijne lipjes toe om gekust te worden Mijne onderdanen zei Sybil lachende terwijl zij hen allen begroette en toen liepen zijweg om aan anderen te vertellen dat hunno koningin was aangekomen Anderen kwamen even schoon en jong Terwijl Sybil en Egremont voort wandelden scheen hel geslacht dat nog te zwak was voor den arbeid uit ieder huisje te voorschijn te komen om hunne koningin te begroeten Hare bezoeken waren in den laatsten tijd chlzaam geweest maar zij werden nooit vefgeten het waren belangryke gebeurtenissen in de dorpsannalen der kinderen van wie enkelen zich slechts den heerlijken tyd konden herinneren toen Sylnt Gerard in het groote huis woonde en eiken dag daar te midden van allen schitterde glimlacnend en met gltmlaclijes begroet zegenend en steeds gezegend En hier zei ze tot Egremont moet ik afscheid van u nemen en deze kleine jongen terwijl zij een kleinen dreumes op het hootd tikte diehare zijde nog geen oogenblik verlaten had enhaar hand met allekrachtstijf vasthield deze kleinejongen zal uw gids zijn Het is geen honderdel meer K lein ge moet mijnheer Franklin naarde fabriek brengen en naar Gerard vragen £ n zij tingen en al zyn beloften na te komen en met byzondere zorg zon daarom deze eerste begrooting moeten worden opgemaakt Do president beval aan zich toe te leggen op de veeteelt ook moesten landbouwstations worden opgericbt en de suiker en tabaksindustrieën dienden te worden verbeterd Daarop sprak do president nog over ouderwys en verkeersbelangon drukte gyn tevredenheid nit dat Engeland en B ankryk o m de ouafhankelykbeid van Cuba hadden erkend turwyl zy hoopte dat andore staten eveneens zouden baudelea daar Cuba in vriendschappeiyke verstandhouding moest Htaan mot alle naties en gunstige handelsverdragen moest zien at te slaiten Toen kwam de president met oen enkel woord op de snikerquae tio terug do tegenwoordige suikorcriais beschouwde hy als oen gevolg van de over urudnct e van beetwortelsuiker in Karopa Het beste geneosmiddel zou ziJn een vermindering van het Amerikaanscbo suikertarief bet zou zyn best doen deze vermindering te verkrygen Dit aanroeren van de auikerquaestie is wol het voornaamste gedeelte van de prosidentieele boodschap daar het wel en wee van Cuba van de suiker afhangt Uet moet hard voor president Palma geweest zü geen bidder tyding aan zyn Congres te kunnen brengen byvoorbeeld dat hy zekerheid had dat de Ver Staten een vermindering der inkomende rechten op Cubhanscbe suiker zouden toestaan Maar die hoop is niet groot De vorige maand had do financieele commis iie uit het Amerikaauscbo Huis van Afgevaardigden besloten do Cubaansche suiker voor een jaar 20 pCt minder inkomende rechten te laten betalen Dit viel den Cubanen nl tegiMi doch in bet Huis zelf werden er zulke bozwarende amendementen aan toegi voügd dat hoewel bet ot rf pronkelyke voorstel der 20 p U reductio reeds door den Sersfl4 V aangonoraon het gewgzigde ontwerp bQna zeker niet zal worden aangenomen Verspreitlt IJerichten Frankrijk Terwyi Jules Lemaitre in do Ecbo do Paris is komen vorklaren dat er door Coppeé s uittreding uit do Ligue de la Patrie niets gewgzigd is in het program der Ligue heeft Coppée aan de Patrio gemoldt dat hy voor het oogenblik zyn medewerking aan het blad staakt Door ongesteldheid van don advocaatvan Roinach is do zaak Henry Keinachuitgesteld tot Woensdag der volgende week Het heet dat Deschanel de Kamerpresident rare dingen doet om zyn horkiezing er door to krygen hy loopt al de Kamerleden af on zendt met kwistige handvrybiljetten voor do schouwburgen rond een nieuwigheid welko slechts by heel weinigen wuardeoring vindt DülTSCÜl AND Heden by de groote voorjaarsparade van zette haren weg voort Zij waren nog geen vijf minuten van elkaar af of het geluid vdn wielen bereikte het oor van Egremont en loen hij rondkeok zag hij een aanzienlijken stoet snel naderbij komen dames en heeren te paard een prachtige etjuipage met postiljons en vier paarden eneene massa rijknechten Egremont ging op zijde I e ruiters en amazones reden hem vröölijk voorbij liet prachtige rijtuig passeerde hem de onbeschaamde knechten keken hem troisch aan Hunne meesters en meesteressen waren geene vreemdelingen voor hem hij herkende met eenigen schrik de livrei en daarna bot wapen van lord de Mowbray en zag het koele trolsche gezicht van lady Joan en het meer beweeglijke gelaat van lady Maud beiden te paard en omringd door eenige bewonderaars ook te paard Egremont vleide er zich mede dat men hem niet herkend had en zijn kleinen gids wegzendende sloeg hij een andere weg in in plaats van naar de tabnek te gaan en bracht een bezoek aan den kerk De vrouw van Tratford omhelsde Sybil herhaalde malon Zij scheen even blij te zijn aU de kinderen van het dorp dat de vreugde en het zonnetje van haar huis evena s dat van zoovele anderen was teruggekomen al was het ook maar voor enkele uren Haar man zei ze had juist het huis verlaten hij moest naar de labriek om een talrijk en aanzienlijk gezelschap ontvangen dat hij dien morgen verwachtte d iar men hem verscheidene dagen geledon schriftelijk verlot had gevraagd zijne inrichting te komen zien bet garnizoen van Potsdam vóór den sfaab zal voor de eerste maal door bet eerste gar deregiment te voet uitgevoerd worden de parademarsch uit do dagen van Frederik don Groote voor welke malle vertooning wekenlang geoefend is En dan zegt men nog dat een tweejarige diensttgd veol te kort is Eergistermorgen is de kroonprins van Siam te Berlijn gearriveerd en ontvangen door prins Eitel Friedrlch en eergiateravond om zes uur arriveerde de shah van Pcrzlö die ontvangen werd door den keizer met de prinsen on een uur later den keizer in het Nieuwe Paleis een contra viaite bracht voor welke vriendeiykbeid de Perzische beergclier den Zwarten Adelaar kreeg uit des keizers handen waarop de shab nataurlfjk dadeiyk ook met iets dergelijks nit zyn achterzak voor den dag kwam I Ben tienden Jolt aanvaardt de keiier zyn reis naar t Noorden tot den vijfden Augustus en b j zou dan eerst den vgltieo den d av naar Hnsland gaan Te Stuttgart dreigt een staking van trambeambten waarbij als eiscben worden geformuleerd loon per maand 150 mark als maximum acht nnr dienst per dag met om de week één dag vry en om de vier weken een Zondag met behoud van loon terwyl alle maatregelen der directie onderworpen moeten worden aan de goedkeuring van het verbond van werklieden van het verkeerswezen met hoofdzetel te Beriön BINNENLAND 8TATEN UE E KAAL V m K B n K U M im B n Zitting van Vrijdag 30 Mei Bü het voortgezet krügstMhtdebittwjjajg do de Hogeoring artikel 6ti in dien in dat gestraften zes dagen tgd wordt gelaten beklag in te dienen en dat indien een zich in arrest bevindende gestrafte met anderen wil beraadslagen over het indienen van beklag de voor hemAangewezen personen hoogstens i in getal tot hem inlleg worden toegelaten wanneer tenminste door den commandeerenden officier do aanw zighoid van bedoelde personen niet onraadzaam wordt geacht Do Uogeeringacommissaris en de Minister van Oorlog bestreden nader liet door den heer Verhey van de commissie van voorbereiding overgenomen amendement om do gitvoering der straf van verlaging te schorsen Ijjdens de behandeling van het beklag tegen de straf De heer Htaalman critiseerdo de wy e van bestrijding door don Begeeringscommissarisen den heer Lobman on den Minister van Oorlog van het amendement HcIjaper o n hangende de reclame do uitvoering der straf te schorsen Sproker betoogde dat het niet aangaat ten koste van het recht zich van de qnaestie af te maken door op te merken dat het niet anders kan De heer De Waal Malefijt adviseerde om Wij verwnchten hen daarna hier aan huia om het tweede ontbijt te gebruiken jci mevrouw Trafford eene zeer beschaafde dame maar die niet gewoon was zich in veel hoogere kringen te bewegen en die wel wat tegen het bezoek opzag och Sybil toe blijf jij bij me om ze te ontvan gen Dit verzoek deed Sybil zoodanig ontstellen dat zij opstond zDodra zij dit eenigerniate kon doen en terwijl zij zeide dat ze enkele bezoeken in hef dorp had af te leggen beloofde ze terug te keerun als mevrouw Trafïord het minder druk had Ren uur ging er voorbij er wenl luid gescheld nan de groote deur het talrijke en aanzienlijke gezelschap wai aangekomen Mevr Traflord WAS gereed voor de ontvangst en trachtts er zoo kalm en bedaard mogelijk uit te zien toen de deuren opengingen en haar man hen allen binnen liet en aan haar voorstelde lord en lady de Mowbray hunno docliters lady Fircbr ice mijnheer Jer my i die nog altijd op het kasteel toelde en de heeren Alfred Mountchesney en lord Mllford die op hun reis naar Schotland even een liezoek brachten aan Mowbray een soort verkenningstocht naar de beide vrouwelijke erfgenamen Lord de Mowbray was vol lol en komplimenten Zijn lordschap liep dikwijls gevaar al te burgertijk te worden