Goudsche Courant, maandag 2 juni 1902

Oinsdag 3 Juni lOOS 41ste Jaargang nmmmÊBMmsmmmÊÊÊ mmmn mi msmm De grootste Sorteering k jmmi GëÜËËIi karpetten i aprERS v loerzeilen en iindleüms 1 Tafelkleedeii Afgepaste Villages eii Beliaiigselpapieieii in de nieuw§te Dessin § voorradig in iiel T A P WT M A G A W H van Firma B DE JONG oouwe i85 gouda l rlerniiii o Mt De lJi gave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feesfdag en Dl i rijs cr drie maanden is 1 2 5 franco per p st 1 70 Afzonderlijke Nonimers VLIF CENTEN Teleroon Ko Ut A D V E U T E N T I E N worden geplant st van 1 S reg els a HO Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden herekeiid naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des inidd De Meuwe Winkel JÜAW RT A 00 tiroote sorteering WA8CHÉCHTE Jongens Blousen CHEVIOT JONGENS BROE Truien en Sporthemden IJZBBBTEBKB SCHOOLZOÏÏSEW i in alle maten LAGE PRIJZEN AANBEVELEND C A B IN HET Verliclitings Magazijn lie Avondster DUBBELE BUURT itjn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§liallou8 alsmede een raimo sortoering 6AS0RNAMENTEN ÖA8K00KPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concnrreerende prjjzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst by H H Winkeliers bier ter stede Denkt aan het groote genul van een BADINRICHTINÖ compleet van af 1 80 en hooger Minïaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter De Echte Normaal 1 Wollen JAliEK Ondergoederen bij ons verkrijgbaar KATQBNEN TRICOT ONDERGOBDBREN Votr Mannen Vrouwen en Kinderen Schenk é Zn lleneeUepelSODEX I brlrr toldoen dan t 4 Kilo gewo u il den regel J o gewone Soda P HOOFÏMAN en Z00i Kleiweg GOUDA B oemwerken van kunsten smaak ZIE DB T L A CS B DE MATADOR lileedins Ma aziJn 5 SPECIALITEIT in lleeren en Kinderkleediiin Eenig adres MARKT U evelend Aanbevelend GROOTE VERLOTING goedgekeurd bj Kon besluit Tan 25 Februari 1902 No 19 tanwege de SfdeeUug UM THBCÊIT en Omêtreken Oer MoUanilêche naaUehappU van iMndbouie OP MAANDAG 10 JUUl 1909 HOOF DPR IJ ZEN 1 Een soUed UTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Z Een EAASBRIK bespannen met één Paard rerder Paarden iMmmerem iMHdbeuicwerklulgen Pleteen em om PRIJS PtU LOT 50 CENTS We opbreugtl demer l erMIng mal na aftrek der ttneermUdeUfke koeten geheel tcordeu betteed tot aank op van frOmen Do trekking ïul plaats hebben ten overstaan van den te Haastrecht resideorenden Notaris T KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente ofjvan een door Burgemeester en Wethouders aan te wgzen Gemeente Ambtenaar De Loten zjn verkrijgbaar bjj de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN t te tcllo nA ee en bjj de verschillende wederverkoopers zgnde o a voor tionda biJ A BRINKMAN en ZOON Rnime Woorraad GEKLEURDE en WITTE HEBREN OVERHEMDEN met geplooide Borst en Manchetten Heeren Qordels en Sportriemen Badbroeken en Ba l banddoeken ii7ii ï ni MüUMimw lioo slraal A 114 i B J HOUIi I iM a rM lt lM III B 1 J fOlJtB OU D i SCHIEDAMMEli GEUEVEE Merk i NIGHTOAl Vurkrijghoar bijt 51 PKKTKHS h N B AU bo iJ8 f n echtlioiil i p cachot on kurk itewU voor ÜHI EPAM I J on van don nanfii dor Kirmi P HOPPE GEELE en GROENE CIIABTRKLSE lienedlclloe enScoih enirlsb Aanbevelend Firma C LOU B S TELEPHOON No 28 Ondorgeteekende beveelt zich beleeld an voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOrPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzondorlöko schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvsrlangd met bylevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 ONTVANGEN Alle soorten SCHOENWEEK voor a s saisoen in bet Noorilbrdbantsch Sciioen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SlITS Alle reparatiën en aangemeten werk Borneo Sigaren 26 Cent per pakje 10 stwks worden bi itonder aanbevolen S van Wijngaarden Druk van A BRINKMAN Zn ÖOBii 44 So 8814 n ISË i l8Gii VlL G BURGEMEESTKR en WETHOUDERS iler gemeente Gouda Gezien Artikel iSi der Gemeentewet Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat het uitvoerig en beredeneeid Verslag van den toestand der Gemeente m 1901 ter Plaatselijke Secretarie in drnk verkrijgbaar i3 tegen betaling van Een Gulden Goiid t ilen 2 Juni 1902 liiirgemeester en Wethouders voornoemd R ï MARTENS De Secretaris BROUWER i ii i isGiï vi ti BURi b Ml ESTKR en WETHOUDERS v m Clüiuln brengen tei kennis van de nigezelcnen iaX iiot Primitief Kohier lier pta itselijke directe hel lsting naar het inkomen m de e Gemeente voor heL dienstjaar 1902 duor Gedeputeerde Staten v in iiid tluU ind goedgekeurd in alschrift gedurende Vijf Maanden füor een ieder ter leziiif ia nedergeleg l op de Secretarie der Geaieenlc en dat voormeld Kohier ter invordering is toegezon den aan den Gemeente Ontvanger Gouda den 2 Juni 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARIENS De Secretaris BROUWER liuUcnianflscli üverzicbl Lord Kitclioner seinde ondor dagteokeiiing van 31 Jlei Het document inbondende de voorwaarden van overgave werd gisteravond te hall elf ondcrtetskcnd door alle Boerengodelegcerden lord Milner en lord Kitchener Do bekendmaking van de sluiting van den vredü werd te Londen door het volk met zeer griote geestdrift ontvangen Aan Masion Hause werd een wit plakkaat aangeplakt waarop in roode letters staat De vrede is afgekondigd l e lord mayor verscheen op bet balkon en sprak de menigte toe De straten zijn vol menschen die vador landscho liederen zingen De menigte neemt gedurig in aantal toe De klokken van do kpiken en van andere gebouwen luiden Er heerscht ontzaglpe geestdrift De Franscho Kamer koos tot haar voorloopigen voorzitter den beer Leon Bourgeois niet Ï03 stemmen tegen 2ü7 op den heer Doschancl den president van do oude FEVILLEJOX Il TWEE niTEBSTEN 89 Zijn afkomst wilde zich nog al eens duidelijk toonen Vandaag was hij geheel en al de koftiehuiabediende Hij prees alles de machinerieën de werklieden de verwerkte en de ruwe katoen zelfs den rook Maar mevr Trafford wilde den rook niet verdedigd zien en zijn lordschap deed dit dan ook niet meer maar alleen om haar genoegen te doen Wat Lady de Mowbray betrctt zij was als gewoonlijk beleefd en nederbuigend vriendelijk met een we zouden kunnen eggen smeulenden glim lach op haar fijn besneden gelaat waarop deels genoegen deels verbazing te lezen stond over de vreemde menschen waaronder zij zich bevond Lady Joan was trotsch en wetenschappelijk sprak over veel haar goedkeuring uit maar vooral over het ventilatiestelsel waarover zij een aantal vragen deed hetgeen mevr Trafford zeer in veWegenheid bracht die dan ook even een kleur kreeg en naar haar man keek of die haar niet te hulp kon komen maar hij was in gesprek met lady Maud die vol geestdrift was en naar alles met sympathie vroeg zich met het fabrieksstelsel bijna evenzeer vereenzelvigde als zij dat met de kruistochten had gedaan en er sterk naar verlangde om op Kamer De heer Brisson verkreeg éénstem Rosebery s redevoering te Leeds waarin hy de onderwüswet en de graanreclitoii aanviel hebben vooral de aandacht en do verbittering van do jingo pors gaande gemaakt vooral is do laatste woedend dat hjj zeide dat Engeland in overweging moest nemen geen vrede te sluiten mot een vyand die verpletterd was met wien inon niét s meer uitstaande bad dan er voor te zorgen dat hy de vredesvoorwaarden nakwam ons streven vervolgde Eosebery behoort te ziJn dappere vyanden tot dappere vrienden en tronwo modeburgers van een herboren ZuidAfrika te maken maar zulks geschiede overeenkomstig vrözinnigo bogiiiseli n goeiisziiis volgens het recept van Salisbury toen hiJ zeide dat de bevrediging van Ziiid Alrikn nog gesliichti M lang ei n krachlig bestuur ou iioodig maken Hoe eerder zoo besloot Itosebery wjj den oorlog met de Boeren vergoten hoe beter dit zal zjjn Daarby t iokcnt de Standaard nydig aan dat liosebory niets gedaan hoeft om do ro eei ing te steunen üi dun loop van den oorlog daarom liee t de regeoring tcr ijl zjj vrede maakt molde Boeren zyn adviezen niet van noode De Times die telkens meer water in haren wgn doet zegt slechts dat Rosebery vaderlandslievender zou gehandeld hebbi n door tlians Salisbury s verklaring niet op to rakelen Ook aan örey richt de Times een vermaning omdat dic in zp rede nog eens de f raze van de rcgcering heeft opgerakeld dat de Boeren zich onvoorwaardelp moesten onderwerpen Daarmee zoo redt de Times er zich uit is nooit iets anders bedoeld dan dat de Boeren hun onafhankeiykheid onvoorwaardelijk moesten jirys geven Graal Bernhard ven Büloir de Duitsche RÖkskanselier heeft zich laten interviewen door een Fransch journalist een rediictenr VtTn den Figaro P n tegenover don vreemdeling hoeft graaf Bernard zich nitge sproken over alle quaesties van do Duitsche zelfs van de Pruisische staatkunde Dat begon al dadelp met de Polenqnaestie De kanselier vreesde dat raen daar in Frankrijk niet het rechte begrip voor hebben zou Want in Frankrijk is de volkseenheid reeds sedert eeuwen 700 hecht en vast gegrond dat B ransehen lie moeiclijkboden niet kunnen begrijpen die Rusland Engeland Oostenrijk en Duitschland hebben door de nationaliteitenqnaesties De Duitsche staatkunde tegenover de Polen acht en eerbiedigt hunne grond zangsch len onderwys te geven publieke ttunen te stichten en fonteinen voor het volk te laten springen Ik geloof dat hetgeen we gezien hebben heel mooi is zei lord Milford terwijl hij eenc pastei doorsneed maar mevrouw Trafford alles is hier even verrukkelijk wat ik echter het mee tvan alles bewonderd heb ia een jong meisje dat we ontmoet hebben ik geloof wel het mooibte dal ik ooit gezien heb Met den mooisten hond van den wereld zei Montchesney O dat moet Sybil geweest zijn riep mevrouw Trafford uit En wis 8 SybiH vroeg lady Maud Dat is een naam die in onze familie veel voorkomt We vonden hem allen even schoon Zij is een kind van het huis zei mevrouw Trafford of liever dat was ze want het spijt mij te moeten zeggen dat zij reeds lang bij ons vandaan is Is het eene non vroeg Lord Milford want haar kleeding zag er eenigszins kloosterachtig uit Zij heeft voor korten tijd het klooster te Mowbray verlaten zei mijnheer Trafford zijn antwoord richtende tot Lady Maud en tamelijktegen haar zin Zg is gehecht aan de kleeding waaraan zij daar gewoon was En woont zij nu bij u in Neen ik zou heel graag willen dat het waar was Ik kan wel haast zeegen dal ïij onder dit dak groot gebracht is Zij woont nu bij haarvader wettige rechten maar is tevens beslist nationaal Op dat punt kan van toegeven geen sprake zjjn Caprivi heeft wel eens er over gedacht op een andere wjjzo op te treden maar de gebeurtenissen hohbor hem ongclp gegevo i en de openbare meening stond niet aan zijn zyde Do zaak is eigenlijk ongeveer zoo wanneer ik in dit park tien hazen en viJf konen loslaat zullen er het volgende jaar vijftien hazen en honderd konijnen zjjn Tegenover znlko verschijnselen pogen wij onze nationale ceniieid te verdedigen De tweede qnaostie die naar de kanselier meende van belang was is de tariefqnaestio Dio noemde hijingewikkelder dan de andore en beide partijen hebbon voor bun nieoniugen gewichtige groiideu in het debat gebracht De landbouw klaagt dut zjj bjj de tractaton van 1H91 het loodje hooft moeten loggen de handel de niiveiheid en het bankwezen vreezen de slachtoffers der agrarische eischcn te zullen worden Tusschcn die beide parlijen insl i inde vulgt de kanselier do eenig mogelijke sta Ukundc naar zjjn mcening de diagonale Kn hoopt dat de wet waarin die diagonale staatkunde is neergelegd nog voor hot einde van het jaar zal wortien aangenomen Veel rooskleuriger is de opinie van Von Blilow over denbuitenlandsobenstaatkundigen toestand Behalve hetgeen reeds door Reuter is overgeseind aangaande aïgelegde verklaringon over bet Drievoudig Verbond en de FriinschRussisohe alliantie liet de Eijkskaïiselier zich ook nog uit over enkele andere vraagstukken die op het oogenblik alle opmerkzaamheid verdienen Zoo b v de politieke constellatie in hot Verre Oosten Duitschland denkt er niet aan zich aan de zjjdo van een der beide bestaande allianties te scharen die den vrede op zichzelf roods verzekeren Ook zal het zich niet met de Veroenigde Staten tot een dorde combinatie aaneensluiten Engeland toch bezit in Azié Indiö en Burma Frankrijk Indo Ohina Rusland door Siberiö en Japan hebben door bun nabijheid een onmiddellijk belang bü de gobeurtonisFïii in het Verre Oosten wat voor Duitschland niet hot geval is Het bewaard blijven des vredes en de ontwikkeling van zijn handel ziedaar alles wat Daitschland wenscht En de vrede wordt voldoende door de beide geproclameerde allianties Frankrijk Rusland en lapan Bngeland gewaarborgd DoMarokkaanschoquaoslio wordtdoorVon Billow niot tot de questions brulantes gerokend Ook daar wenscht Duitschland het behoud van den vrede en handelsvrijheid ende o En wie is zoo gelukkig haar vader te zijn f vro g mijnheer Mountchesney Haar vader is mijn opzichter de man die ons vanmorgen heett rondgeleid Zoo die knappe man dien ik zoo even bewonderd hob zei Latly Maud met dien echt arit tokratischen blik Pa zei ze tot Lord de Mowbray de opzichttr van de fabriek van mijnheer Trafford de man met dat iristokr itische voorkomen waar op ik u opmerkzaam maakte is de vader vandat mooie meisje Hij scheen een zeer verstandig en ontwikkeld man te zijn zei Lord de Mowbray glimlachend Ja zei Traflord hij is een bekwaam en rechtschapen man Ik zou h ra alles tot de groot ste waarde toe durven toevertrouwen Het eenljic wat ik zou wenschen voegde hij or glimlachend en op minder luiden toon tot Lady de Mowbray bij het eenige wat ik zou wenschen is dat hij zich wat minder graag met de politiek bezig hield Ih hij erg heftig vroeg haar Ladyschap op suikerzoeten toon Al te heftig ei Tiafford en hij heeft zonderlinge denkbeelden En mij dunkt toch zei Lord Milford dat hij het heel goed moet hebben Nu ik moet dan ook zeggen dat hij niet uit egoisme ontevreden is zei Trafford hij betreurt den toestand van het volk Indien we den bestand van het volk moeten beoordeelen naar hetgeen wij er hier van zien zei Lord de Mowbray dan valt er niet veel ta klagen ol te betreuren Maar ik vrees dat deze schijnen door do jongste toenadering tusschon Frankrijk en Italië waarover Duitschland zich oprecht verhoogt afdoende verzekerd Ten slotte zeide de Duitsche rpskanselier nog dat in geen jaren zoo weinig dreigende wolken aan den politieken horizont waren zichtbaar geweest als op dit oogenblik Over Zuid Atrika is geen woord gewisseld Verspreide Uerieliten B RiNKHIJK t Loopt in do staats tabaks en sigarenfabrieken mis reeds hebben de werklieden van de fabrieken te Pantin on te Oroa Jail lou besloten zich aan te sluiten bij hun kameraden van Henilly zoodat er een 3t 00 man staken on oen algemeene staking wordt geducht indien do raini stor van flnancisn niet ingaat op do te zijner kennis gebrachte eiscben Naar aanleiding van een gereehtolpsaanklacht aangaande vervalsching van deopricbtersiysten inzake hot Snez kanaal waardoor erfgenamen benadeeld zonden zyn door de onthouding van oprichtersaandeelen beeft er ten huizo van Charles de Losscps en diens moeder de vrouw van Ferdinand huiszoeking plaats gevonden DUITBOHUSD De Bund von Landwirto dreigt met openbaarmaking van de namen der zonder afdoende verontschuldiging afwezig zgndo Rijksdagafgevaardigden De voorjaarsparade te Potsdam tenaanschouwo van den keizer den shah en den kroonsprlns van Siam op liet Tompelboferveld te Beriyn is goed nlgeloopen tonpleiziere van den keizer die natnurlyk inzyn element was in zga maarscbalkunilormen den shah byzonderlyk onderscheidde jaaan het banket zelfs een redevoering uitsprak rakende de goede wederzijdsche Betrekkingen die reeds van ouden datum zynen naar by zoide te hopen mogen voortdnren tot in lengte van dagen waarop doshah repliceerde in t Perzisch Het bestuur der postoryen en telegrallo van Beieren beeft naar aanleiding vande vele ziektegevallen onder het vrouwe lyke personeel van den telefoondienst zwakke personen gaan aan norvositeil en bloedarmoede lyden besloten dat in t vervolg op de aanneming van vrouwen voor den dienst gostrengeiyk toegezien zal worden Do groothertog van Hessen Darmstadt gaat de kroningspret te Londen meemaken voorbeelden niet zoo menigvuldig voorkomen als we zouden kunnen w nschen Gij zult zeker wel f roote uitgaven hebben moeten doen mijnheer rafford Nu zei deze wat mij betreJl ik heb er altijd zoo over gedacht dat niets zoov el uiljjaven vereischte als een verdorven slechte bevolking Ik hoop dat ik ook nog een en ander doel voor oogen had bij hetjreen ik gedaan hfb dan geldelijke schadjioostelhng Men zegt wel eens dat ieder mensch zijn stokpaardje heeft het mijne ia altijd geweest om den toestand mijner arbeiders te verbeteren om te zien wat goode woningen en goede scholen en billijke looncn die eerlijk uitbetaald worden en de aanmoediging tot be tchavende be ziglieden zouden kunnen doen om hen te doen verheffen hen op een hoogerefl trap te brengi n Ik zou mij ruimschoots beloond achten door do grootere zedelijkheid en de meerdere stolfelïj e welvaart in deze gemeente maar wanneer ik de za ik uit een geldelijk oogpunt beschouw dat is het eenfl geldbelegging geweeit zoo winstgevend als ik er ooit eene gehad heb en ik verzeker u ik zou mijne arbeiders niet willen ruilen voor de Baamgeraapte meDtgte die in andere tabrieken werkt al kon ik het dubbele verdienen De invloed van den atmosfeer op den toestand van den arbeider is een onderwerp dat een nauwkeujig onderzoek verdient zei Lady Joan tot mijnheer Jermiji die haar aanstaarde en boog IVardt vervolgd