Goudsche Courant, dinsdag 3 juni 1902

Vrkra Slatkn 801 80 V 94 99 l SIV 81 84 011 l 9 9 z 97T 85 ♦ 104 30 90 881 976 41S Van H M do Koningin heeft de Vereeniging Centraal Israel Ondo Mannen en Vrouwenhuis te Gouda een gift van f 100 ontvangen ten behoeve der uitbreiding van het Gesticht Nog werd het gesticht verbiyd met een gift van ruim f 200 van een ingezetene die niet bekend wil zjjn De 2e Kamer der Staten Generaal heeft den 29 Mei jl besloten het request van Gerrit Jansen schoensmeerfabriknnt te Gouda met alle bglagen nedor te leggen ter Griffie ter inzage der leden in welk request de adressant de hulp der 2o Kamer inroept om na alles wat hg als bglagen by zyn request gevoegd heeft ingezien te hebben te doen wat nog tot redding der schuldige justitieleden aangewend kan worden Hedea morgen werd te s Huge aanbesteed het inhangen en leveren van een paar buitensluisdenrcn in de Mallegatsinis alhier met daarbg behoorende werkzaamheden Ingeschreven werd door C W den Hoed voor f 5880 J J Duim f 5856 W A Verbrngge f 5824 J Slegt f 5625 J P Boot f 5618 en ü V W Dessing voor f 5450 De begrooting was f 5300 Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressortoerende hnlpkantorcn werd gedurende de maand Mei in de Bykspostspaarbank ingelegd f 20041 11 Terugbetaald f 20726 89 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9267 PARASOLS eii lladariikeleii A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA 3 Beurs van Amsterdam 89 MEI iDliiLiND ü rt Nb I W 3 J il dilo di o lllc 9 dito dito dito SHoHao UU Oouai 18tl9S4lTUl Insiihr iiiig ismSi 5 OoSTINl Obl m papier 1898 I dito in iilver 1998 PoanisiL 01 1 mot ooiipon Sdito ticket 3 KliUND Obl liinoeol 1894 4 dito Oeoons 1860 4 dito bil Holhil 1889 4 ilito bij Hop 1889 90 4 dito in ouü leon 1883 8 dito dito dito 1884 i SriMti Ferpel whuld 1881 4 Tl illliJ Gepr Coiir loeu 1890 4 ior lueiiing Mrio D j Oec leeiiin MriflC I oiliAm Bp v obig 189 SMliloo Oh II Sob 18 0 9 Vlüurau Obl oniwp 1881 4 Amnaoill Obllnalion 1895 3 RomiuH Stad leou 1894 3 Nbd N Afr HiDdelsv luad Ar Qilab Tab M CerUËo tanOeIi MaatBohappij dito Am llypotheokb paudbr 4 i Cult Mij derVontonl aand aOr jlypolhaolsb puti lbr 47 Nederlaodscbo la tic HAnd i Nfld HandelliiaalKch uito I N W k Vm llyp b pandbr 3 ttotl Hy olhookb paiiiU r 4i Utr lly olbuokb dito 4 OosTIB Cl ► l llong baok aan I HOI Real Kypotlieiikbank inoiib 6 Am UKA Kqii Iiv potb pairlb 4 Mmw L l r 1 K ii iwl 3 Bi I XiD Ho 8po r Mi ina lOll M j lol Kip Si Spw and 114 Ked litd d ioürw t ï rn HH id 8181 iVod Zuid Afr S m aaiid dito dito dit 1891 dito V ll l lï8poor l lSH7 89A ll obl 3 Zuidhal 8p ii ii A H 3 f OL M Warichau VVuuiieii aaud RvaL Or Ru 3p r U j l obl 4 Balliache dito aard Faslowa dito aand 5 Iwanf Iloinbr ditu aand Kunk Cb Asow Sp kap ob l dilo dito obliu 4 Amrkika Ounl Pao Sp Mg obl 6 Ob o il Norlb W pr O aan I dito dilo Win 91 I oler obl 7 Gisteren was in het bondsgebouw van den Ned R K Volksbond tentoongesteld het cadeau dat de afdeeling aan haren Beschermheer don Zeereerw heer deken Malingré op zgn jubilé zal overhandigen Het is een kostbare vaas aangekocht in de Plateelbakkerg Znid Holland een meesterstuk van kunst op dat gebied De Stedelgke Zwemschool is een aardige en nnttige inrichting rgker geworden n 1 een kondwater douche Voor men in het bad gaat kan men zich hg deze warmte eens kostelgk verfrisschcii Kr werd Zaterdag en gisteren dun ook druk gebruik vn gemaakt 194 9 y 99 1041 369 Staats loterij 5e Klasse Trokking van Maandag 2 Juni No 5097 en 5798 ieder f 1000 593 10738 12626 14676 14763 20271 en 20312 ieder f 400 2109 5295 6503 7929 11123 13628 en 19669 ieder f 200 1356 1764 2657 2865 3679 4727 9281 U195 12644 12930 13028 14090 18033 en 19112 ieder f 100 Prgzen van 70 3649 6274 9103 12464 15379 17929 24 58 15423 18320 61 62 1 5582 22 9213 72 15664 18403 9 177 12 544 15760 18539 9514 12752 85 73 60 95 94 18673 9612 13220 16915 18737 01 13412 43 84 9703 13516 92 19051 48 27 16344 56 9904 66 16475 19140 7313 10110 97 16525 19317 7460 62 98 96 67 91 10367 13767 16606 19503 7580 10419 13825 8 23 7677 10531 13985 33 55 7786 57 14021 58 19644 7807 10651 24 68 74 8023 10706 47 16990 99 8192 10890 14149 93 19789 8219 10991 14297 17014 20005 34 11060 14375 69 18 8477 11136 14426 80 28 90 11310 14604 91 68 94 68 33 17127 20176 8036 11411 89 70 20339 87 11635 14744 88 20402 8716 41 76 17205 13 8958 68 14964 53 20585 84 12029 79 17317 20695 9018 83 15230 17707 20859 70 12113 15325 17829 20907 87 12214 46 8 lOOV 9 11 il li I 140 IlonvBr 11 Rio Or Spm rl v a 40li Ulinoia iinlral oM in goud 4 1091 Loai T il Na h illi Cler aand 107 Meiico N Spir M i l6hyp a9 103 Miaa Kanaas r 4pCt prof nanil N Tork Oulaiio 11 Weit aand 891 PoBn dlo Obio obhg 9 I Oru gon Galif la hyp in goud I04I 8t Paul limit t Uanit obl Uo Fu Hooflgn oblig 9 dilo dito Lino üol lo byp ü l 99 CAHaDA Can South Chort v aan 1 64 Vi O Rallw Na lo h A 0 0 99 Amilerd Omnibnt Mij aand N o BUd Amatordam atad I 101 Stad Rotterdam aand 3 10 Kr uan Stad Antworpeu 1887 lOU Stad Bruaaol 1886 i lOSV lloHO Theisa Ro iilIr Q anlach 4 1 lv Ounlll Staataleenig 1890 b 117 K K Oo t B Cr 1880 3 108 SPA Stad Madrid 1 l i 8 4l NiD Vnt B z Arl Spo 1 cvTt Onder kleeding der Toekomst I ll IUVEit$TERKE DË 01EIIGI EI ERE9l uit Indische Netel VexrlH U poreas sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral bj grooto warmte een 3 aangename Onilerkleeding Verhit de S j lioid niet broeit niet l tat de lucht tot 1 de huid door zonder gevaar van sterke 1 afkoeling of kouvatten en is uitstekend hjtor voorkoming on verdrijving van j BUzondergesohlkt vooralleSport Aanbevolen door de grootste medische 9 aatoriteiten N Krimpt niet bederft niet in de wasch Sf en beboadtdeoorsproukeljjkeziideglana ii 1 Verkrijgbaar uitsluitend voor öonda S en omstreken bjj I D SAIMSOM jouda Het onderzoek van het water der Waterleiding had gedurende de maand Meihet volgende resultaat 22 Mei 12 9 permang kalicns per 1000 cc 28 10 7 Gedurende de maand Mei 1902 werden in de Volksgaarkeuken verkocht In de eetzaal 3923 halve portiën soep aardappels en groenten 749 heele portiën vleesch Afgehaald 2505 halve portiSn soep aardappels en groenten 69 heele portiën vleesch Het zesde internationale woningcongrea wordt van 16 tot 19 Juni a s te Düsseldorf gebonden De Deutsche Tageszeitnng protesteerttegen de raadgevers des keizers inzake deverleening van het standbeeld van Fredorikden Grooto aan het Amerikaansche volk waardoor dg keizer in een uiterst pjjniykepositie is gekomen BINNENLAND Het bulletin van Zondagmorgen 9 nnr luidt Het herstel van H M de Koningin maakt zichtbare vorderingen zoodat Hare Majesteit reeds een groot gedeelte van den dag buiten het bed doorbrengt en gisteren voor Uet eerst in de buitenlucht is gebracht kunnen worden Ter bespoediging van algeheel herstel zal Hare Majesteit gedurende eenigci tijd verblijf houden op het kasteel Schaumburg gelegen in het Lahndal Dr HOESSINGH h POT arts Uit Apeldoorn wordt nog gemeld Telegrammen van gelnkwensch met het herstel der Koningin komen nog dageluks ook uit Indie op het Loo aan Zondagmorgen ontving H M uit Rotterdam een prachtig bloemstuk van de echtgenooten van de ofücieren bij het Nederl Indische leger Prins Hendrik woonde Zondagmorgen de godsdienstoefening b j in de Ned Herv kerk te Vpeldoorn H M de Koningin is Zaterdagochtend voor het eerst in de buitenlucht geweest In een draagstoel van Hare appartementen naar het koninklijk park gebracht heeit H M daar eenigen tijd vertoefd onder begunstiging van prachtig zomerweder In de vergadering der Tweede Kamer van morgen Dinsdag zal als eerste punt van behandeling aan de orde gesteld worden het wetsontwerp op de krijgstucht Het geval dat zich Vrödag in de Tweede Kamer heeft voorgedaan herinnert sprekend aan de gedenkwaardige Maartdages van 1894 Toen was het kiesrechtoutwerp van den minister Tak van Poortvliet in behandeling en werd door den heer De Megier een ver zoeningsamendement voorgedragen omtrent de kenteekenen van maatachappelijken welstand de omschrijving van do woning Omtrent dit omenderaent verklaarde de ministor Tak slet dat hij het onaannemeluk vond maar dat hij der Kamer niet kon aanraden zich ermede te vereenigen Den volgenden dag werd het smendemeut aangenomen met 57 tegen 41 stemmen Daarop verklaarde de Minister dat bij de verdediging van een ontwerp welks karakter door do wijziging verloren was gegaan niet langer kon voortzetten on daarom met machtiging van de Koningin Regentes het ontwerp introk Men weet wat hierop volgde Ontbinding der Tweede Kamer de noerlaag dor Takkianen en het kieswotgetob waardoor onze staatkundige toestand nog altijd wordt beheerscht Ook nu is het ministerie door de daad van een zijner aanhangers in moeilijkheid gebracht Zulk een vaart als in 1894 zullen dogevolgen der goedkeuring van hot amendementMalefljt welk oen ominense naam in dit opzicht I wol niet nemen I Het verstandigst ware dat reeds aanstonds of bij de tweede lezing van het ontwerp de fout zooveel mogelijk werd goedgemaakt bijv door de bepaling dat het beklag alleen dan de toepassing der tuchtstraf schorst wanneer de chef zicTi ter zelfder plaatse bevindt of binnen een te bepalen korten tijd bereikbaar is Zoo kan het gestrande schip wellicht weder vlot komen Gelukt het niet met een dergelijkcn pleister de wond te bedekken dan sch nt intrekking van het tuchtontwerp niet te kunnen nitbltjven met belofte van latere regeling Dat de minister van oorlog deze nederlaagniet zou mogen overleven in figuurlijkenzin natuuriyk zal wel niemand beweren Het is zeer gewenscht dat hy zich met deverdere uitvoering der legerwetten biyvebelasten Hand In politieke kringen gelooft men dat deBegeering aan do Kamer zal verzoeken hetVrüdag geamendeerd artikel van de Krügstachtwet alsnog te verwerpen teneinde hotte kunnen vervangen door oen waarin schorsing van straf bg reclame wordt veroorloofdin geval van eerste overt eding en niet by recidive Vad Als een van de middelen om te voorkomen dat door de aanneming van het amen dementDe Waal Malefljt het wetsontwerp op de krygstucht zon worden ingetrokken noemt De Nederlander do afstemming van art 6ö op welk artikel het amendement is aangenomen zonder dat over het artikel lelt nog gestemd is De regssring zou dan zegt het blad een gewyzigde redactie kunnen voorstellen Bu de opening van de Zaterdag te Amsterdam gehouden vergadering van de Liberale Unie word een telegram van gelukwensching met Haar aanvankeiyk herstel gezonden aan M M de Koningin De heer dr Roysch herinnerde in zgiibpenings toespraak aan de afscheiding van vele leden na de vergadering van 2G Januari waarin de meerderheid niet kon instemmen met het algemeen kiesrecht v66r alles tot verkiezingsleuze te maken Toch gaf niet minder belangstelling in het kiesrechtvraagstnk miiar de cisch van practische politiek den doorslag by de beslissing De loop der omstandigheden brengt als van zelf mede dat dit vraagstuk op den voorgrond treedt en de Liberale Unie moet een behoorIgk geregeld kiesrecht nader voorbereiden en paragraaf een nader omschryven en aan do goedkeuring der algemeene vergadering onderwerpen Daarvoor is dan ook eene commissie aangewezen en zg zal een rapport opmaken voor eene buitengewone bgoenkomst Uit het jaarverslag bloek dat het ledental bedraagt 8000 over 49 kiesvereonigingen met 300 beschermers en buitenlieden Tot leden van het bestuur werden gekozen do hoeren mrs Goeman Borgesins te s Gruvenhage Bink te Tiel en C Loly te s Grnveohage De heer mr Ph de Kanter leidde het debat over armenzorg in Na de pauze word gedebatteerd door de hoeren mr Goeman Horgesius dr Rugsch en mr Dolk Dr Rngsch deelde aan het plot der vergadering mede dat hg het presidium zal nederleggen Geineng de Berichten Aan de Frankfurter Ztg wordt uit het dal van de Lahn het volgende geschreven over het kasteel Schaumburg waar koningin Wilhelmina eenigen tyd tot herstel van krachten zal vertoeven Het kasteel Schaumburg bg Balduinstein is het glanspunt van een reis door het Lahndal en kan met goed gevolg wedyveren met de mooiste plekken van Duitschland Prachtig op een bazaltkegel van 279 M hoogte gelegen en den omtrek ver in het ronde beheerschende is het kasteel uit een van de oudste burchten van de Lahnstreek ontstaan Deze burcht de Schowenbnrg wordt reeds in 915 in een oirkonde van Koenraad I en daarna weer in 1194 genoemd tpen hg in bezit was van de heeren van Isenburg Graaf Herman van Virneburg aan wien de helft door oen erfenis ten deel viel wilde den burcht tegen den wil van de Isenburgors vergrooten De aartsbisschop van Trier legde het daarover ontstane geschil in 1232 bg In 1266 gaf Gerlach van Isenburg zgn helft als leen aan den aartsbisschop van Keulen In 1279 ging de burcht aan graaf Hendrik van Westerbnrg over wiens nakomelingen in de veertiende eeuw hier woonden Tegen hen bouwde de oorlogzuchtige keurvorst en aartsbisschop van Trier in 1319 den brucht Balduinstein Na herhaaldeiyk van eigenaar verwisseld te zyn word de Schowonburg iii 1656 met de heeriykheid voor 70 000 guldens aan gravin Agnes weduwe van don keizerlijken generaal Peter Meiander ryksgraaf van Holzappel verkocht Haar dochter Elizabeth Charlotte trouwde met Adolf van Nassau Dillenburg In de eerste helft van de vorige eeuw zien wg den burcht welks naam gaandeweg veranderde in Schaumburg in het bezit van aartshertog Stephanos van Oostonrgk Toen deze door zgn liberale houding tydens 1848 aan het Woensche hof in ongenade was geraakt koos hy den burcht als verblgf en vertoefde daar byna onafgebroken tot 1867 Van 1850 tot 1855 liet hy het oude stgl on smakelooze gebouw veranderen in een grootsch kasteel in modernen Gotisohen styi tegelgkertgd werden de prachtige tuinen er omheen aangelegd Bovendien bracht de aartshertog een verzameling boeken var 20 000 deelen byeen en een verzameling delfstoffen die tot de best geordende in Duitschland gerekend werd Deze laatste verzameling is ten slotte aan den Pruisischen staat gekomen Ook verder waren er nog vele bezienswaardigheden in het kasteel en aartshertog Stephanas die zich door liefdadigheidszin en gastvrijheid bemind maakte toonde die met groot genoegen aan de vele bezoekers Hy had bg uiterste wilsbeschikking de Schanmbarg aan hertog Georg Ludwig II van Oldenburg vermaakt maar de naast recl thebbende erfgenaam de vorst van Waldeck spande er een proces over aan Na langdurige en kostbare processen wees het ryksgerechthof te Leipzig ten slotte in 1887 het kasteel defiinitiel toe aan vorst Georg Victor van Waldeck Als men het kasteel wil bezoeken komt men door de oude met gzer beslagen poort uit het jaar 1677 op het langwerpige voorplein vandaar op het eigeniyke slotplein I waar men het hoofdgebouw met vier achthoekige torens voor zich ziet Voor de poort van het middengebouw staan twee koperen hera ite figuren van professor Keil te Berlgn naast don hoofdtoren ziet men een standbeeld van den bovongenoemden Peter Meiander De groote achthoekige toren is tegelgkertyd bet middelpunt van de Nassausche trigonometrische landmeting Van den hoofdtoren dien men bestggt langs een traji van 237 treden heeft men een overweldigend fraai gezicht op hot Lahndal en verder over de hoogvlakte en de met bosch begroeide hoogten In het zuidoosten breiden zich zoover het oog reikt bosschen nit tallooze dorpen treffen uit het onafzienbare rgke en liefelgke bergland het oog van den waarnemer Onwillekeurig moet men denken aan wat Goethe in zgn Wahrheit nnd Dichtung van het Lahndal zeide Mein Auge geUbt die malerischen und übormalerischen schiinheiten der Landschaft zo enldecken schwelgte in Betrachtung der Nfthen und Formen der bebuschten Felsen der sonnigon Wiplel der feuchten Grtinde dor thronendon Schlosser nnd dor aus der Feme lockendon blauen Beriu eihen De O Haarl Ct schrgft De jnstitiij is gverig bezig mot het onderzoek naar aanwgzingen omtrent den vermoedelgken dader van den lafhartigon moord op mej Van Weemen Te dien einde zyn eergisteravond opnieuw gehoord door den rechter van instructie mr I Von Beeken ten paleize van justitie de hee I ren Brakel Van Dobben die in den laten 1 avond van Vrydag eenig gerucht in het per 1 ceel no 9 hoorden en Romegn die eenige I werkzaamheden voor de vermoorde ver I richtte en Vrgdag tnsschen 5 en 6 ore ten I harent zon komen om het geld te ontvangen alsmede de schoorsteenveger Ottolini Het I verhooren duurde ongeveer 1 uur doch meer licht kon noch de een noch de ander 1 geven alleen werd door den heer Brakel overgelegd een briefje door hem gevonden 1 by de plaats der misdaad en dat naar zgn meening misschien eenigo aanwgzing kan geven Totnogtoe is niemand in betrekking totdezen moord gearresteerd hoewel eenig vermoeden is gerezen op een gevaarlgk individu dat verdacht wordt na zgn ontslag uitde gevangenis na gevangenisstraf van 9 jaren in het laatst van het vorige jaar verschillende inbraken hier ter stede tehebben gepleegd Zelfs vreest men dat hgook de moordenaar is der beide vrouwtjesaan den Raamsingel die op dezelfde wgze als mej Van Weemen werden gedood Toen verdacht men hem reeds Opmerkelgk is dathg reeds als jongen met turf ventende eenzekere voorliefde aan den dag logde omoude vrouwtjes te bezoeken en haar zgnbrandstol te verkoopon De verdachte weetzich e ouwel verborgen te houden en bevreemdend is het dat zulk een persoon niet dadelgk na zgn ontslag in het oog is gehouden I Wat velen ook hen die haar nu en 1 dan ontmoeten zeer bevreemden zal ishet feit dat do justitie niet alleen verschillende min cl meer kostbare voorwerpen doch ook een vrg dikken bundel effecten benevens bankpapier en specie heeft in beslag genomen Het vrouwtje had dus ineer 1 dan men dacht en dan ook de moordenaar 1 heeft geweten Behalve door den inspecteur van politie I Nolthenius zgn van het lijk photographieen 1 genomen door den heer Berend Zweers 1 Na het verhoor ten Paleize van Justitie 1 begaf de justitie zich eergisterenavond ter 1 verder onderzoek naar het Gasthuis Gisterenmiddag om 31 uur had door den kantonrechter mr Van der Mersch de verzegeling van een en ander in het sterfhuis dat nog altgd het voorwerp van groote 1 nieuwsgierigheid en belangstelling uitmaakt plaats Omtrent het slachtoffer doen thans ver 1 schillende geruchten en mededeelingen de ronde allerlei verhalen omtrent haar zui 1 nigheid en haar vrggovigheid niettemin ze 1 was gewoon tamelgk vaak en vrg hooge 1 fooien aan de werklieden te geven Minder hekend is dat zy sedert 1884 als dames lid toegang had op de bniten sociëteit van Tron moot Blycken en jarenlang 25 30 jaren geloden als sopraan meezong bg do Zangvereeniging van de Maatsch tot bevordering der Toonkunst Het is nog niet bekend wanneer de teraarde bestelling van het stoltelgk overschot van hot slachtoffer zal plaats hebben de justitie heeft daarvoor toestemming te geven 1 Bg geruchte vernemen wg dat een 8 jarig 1 knaapje gezien heeft dat Donderdagavond 1 een man een vlaggestok tegen het huisje 1 op de Raamvest plaatste daartegen opklomen op het dak zynde den stok innam De jongen had daarnaar met zooveel belangstelling staan kgken dat hg te laat thuiskwam en deswege werd berispt 1 Heden is in de stad Haarlem verspreid de 1 volgende bekendmaking I De officier van justitie te Haarlem verzoekt met aandrang een ieder die eenige inlichtingen kan geven betreffende den moord gepleegd in don nacht van 29 op 30 Mei II op mejuffrouw Van Weemen Duuglas Raamvest te Haarlem zulks ten spoedigste te doen schriftelgk of porsooniyk hetzg aan hem officier paleis van justitie SLJans straat hetzg aan den commit saris van politie te Haarlem aan diens bureau in de Smede straat Parket Haarlem den SOen Mei 1902 De officier van justitie voornoemd i g H A PELEfilN De correspondent der N E ct te Haarlem meldt nog dat van den verdachte bggenaamd Haarlemsche Frans het portret pertinent is herkend als dat van den persoon die Donderdagavond tegen 11 uur op de Raamvest werd gezien zeer verdacht doende on die zich ontdekt ziende de kraag van zyn jas opzette om niet horkend te worden Het Leidseh DM vernam dat men onder Zoeterwonde en Leiderdorp waar vele putten zyn afgekeurd thans genoodzaakt is water uit den Rgn to gebruiken dat niet anders dan gekookt mag worden gedronken De menschon daar zien er met verlangennaar uit dat aansluiting aan de Loidschawaterleiding op ruime schaal kan plaaUi hebben 3 In de duinen is nog water genoeg meent het blad dat het in ruimen overvloed wil doen vloeion over Leiden en do omliggende gemeenten Voor Leiden zal t echter dunkt ons wel verstandig zyn als men eerst eens naar dien overvloed onderzoekt Daaruit zou dan meteen ook voor dan Haag misschien iets te loeren zgn De Fransche admiraal Servan die zich aan boord van zgn vlaggeschip voor Fortde France bevindt heeft verklaard dat St Pierre nooit weer opgebouwd mag worden want het gevaar van nieuwe uitbarstingen van den Ment Pelée zal nog eeuwen lang bestaan en Fort de France mag zeker niet vergroot worden Hg wil al zyn invloed aanwenden om aan de windzgde van het eiland een nieuwe stad te doen bouwen hetzg bg Trinité of bg Caravelle die de hoofdstad van het eiland zal worden Te Rozeau op Dominica is Dinsdag nit Martinique een hoeveelheid asch neergekomen voel grooter dan bg de eerste uitbarsting Van St Vincent wordt gemeld dat delaatste regens de lyken van do pas begravenslachtoffers hebben bloot gewoeld 1 üit Steenwgk meldt mon aan de N R Ct Hoe treurig het er in vele huisgezinnen der veenarbeiders ook uitziet en straks zal uitzien toch weigeren ze iets van hun eischen aan de bazen gesteld te laten vallen Hetzg uit vrees voor de leiders hetzg uit wantrouwen in de bazen wil het volk het werk niet beginnen Sommigen maken by adverten ic bekend dat ze niet anders willen spitteo dan bg de 4 meter en tegen den prgs van 95 cent Van de dievenraaat zooals ze die van 4 75 M noemen willen ze in geen geval weten Een der bazen biedt loon aan 10 ct meer per roede dan hot vorige jaar en dan bg de vier meter Toen deze week in een buiten op het land gehouden vergadering gestemd werd over do vraag of men den arbeid zou beginnen stemden er meer dan 700 tegen en slechts 3 voor j De Londensche politie heeft een onderzoek ingesteld naar den vernielden luchtballon van Santos Duraont m het Kristallen Paleis 1 Gebleken moet zgn dat het ongeluk gebeurd jl is op het oogenblik dat de ballon werd op gehangen en dat het mogelgk is dat hd versleten omhulsel gescheurd is aan eet spyker Santos Dumont echter houdt vol dat een misdadige hand den ballon vernield heeft De aangerichte schade bedraagt 12 000 gulden Naar aanleiding van het overvaren van de achtriemsgiek van de Delftsche Stndenten Roeiveroeniging Laga Zondagmiddag door een boot der reederg De Schie is op last van den burgemeester van Vrgenban dooi de Bgksveldwachters die zich bevonden op het geïmproviseerde politiebootje Picolo een uitvoerig proces verbaal opgemaakt vu het gebeurde en ingeleverd by den burgemeester van Vrgenban Het proces verbaal is vervolgens in handen gesteld vau den officier van justitie t s Gravenhage Na bestudeering van het geding van Scheepers zal het Engelsche Parlementslid de advocaat Atherley Jones in het Lagerinis de veroordeeliug van dit slachtoffer noyM besproken daar hem gebleken is daf r onrecht gedaan is Ter gelegenheid van de September B noeuvres zal de Dnitsche Keizer zgn hoofdkwartier te Posen vestigen en daar eenige dagen met de Keizerin en den kroonprins en een gevolg van 80 personen verblgf houden 12000 man troepen worden er voor die gelegenheid ingekwartierd Op 3 en 4 Sept worden groote feesten gegeven By de intocht van t Keizeriyke paar zullen 20 muziekkorpsen in de hoofdstraat zyn opgesteld Tgdens het voretelgk verbiyf zullen t nieuwe museum de Keizer Wilhelm bibliotheek geopend het Keizer Friedrich monument onthuld en in de voorstad Wilda door do Keizerin de eerste steen voor een nieuwe Evangelische kerk gelegd worden In den nacht van Donderdag hebben hoven Parys drie buitengewoon hevige onweders achter elkaar gewoed Er vielen buitengewoon groote hagelsteenen die in de omstreken grooto schade aanrichten Sommige moestuinen zyn geheel vernield In de buurt van Modoc heeft een hevige orkaan gewoed Hagelsteenen ter grootte van duiveneieren hebben den oogst vernield De huizen staan onder water en vele mured zgn ingestort Te Mézières is de Maas buiten haar oevers getreden De laaggelegen woningen staan onder water Boomen zgn ontworteld daken afgerukt Verscheidene personen zgn gewond Te Dussuldorf heeft een onweder Vrydag eveneens vrg groote schade aangericht In de Gnrtenstrasse stortte door den hevigon wind de gevel van een in aanbouw zgnd huis in waaronder eenige arbeiders voor den regen schuilden Een opperman werd gedood tweo andere werklieden kregen levensgevaarlgko verwondingen De tentoonstellingsgebouwen hadden zoo goed als niets te Igden Aan mej Betsy Perk is een onderscheidingten deel gevallen Op de 32o jaarvergadering van Arbeid Adelt te Haarlem heeft de voorzitster mevrouw Vening Meincsz aan mej Peik als stichteres van Arbeid Adelt endaardoor ook van Tesselschado herinnerd en voorgesteld haar als bewys van waardeering oen huldeblgk toe te kennen in overeenstemming met de draagkracht van liet pensioenfonds Onder algemeene instemming werd haar daarop zegt do N Arnh Ct eon keten gouden schalmen vereerd die jaarIgks levenslang zal worden vernieuwd STADSNIEUWS GOUDA 2 Juni ia02 06 208 41 63 73 74 348 564 77 880 976 1037 1404 1516 58 1020 88 1788 2025 73 2108 21 2222 2411 2691 2813 62 2948 3034 91 3343 3572 96 3628 6560 63 66 32 6744 6870 88 0917 52 7090 7177 5053 7278 5181 83 5217 5339 55 5464 5 542 47 72 80 5634 82 89 5746 89 5808 28 87 5936 6176 0201 30 86 3807 3980 4111 4287 4405 4549 62 4723 Zaterdagavond gaf de Volksklasse een onderatdeoling van de gymnastiekvereoniging Excelsior in do zaal Kunsimin een uitvoering onder haren directeur den heer H Ouderkerk die welgeslaagd mag heeten niet alleen maar byzonder veel succes had De verschillende nnmmers vrge toestel on staafocfeningen ze werden bepaald fraai uitgevoerd en het trof ons de liefhobbery der jongens in deze sport na zoo n korten oeteningstgd Die lust bg jongens welke overdag reeds hun bezigheden hebben aan te brengen op een wgze als we Zaterdag met genoegen mochten ontwaren dat pleit voor den directeur en voor zyne trawanten leden van Excelsior De voordrachten ter afwisseling gegeven waren bepaald aardig en het aandeel dat de leden van E ten slotte in de uitvoering namen zeer prgzenswaard We wenschen ten slotte uitvoerders directeur en de leden van E geluk met deze zoo goed geslaagde uitvoering en voegen er den wensch hy dat zg nog door vele mag gevolgd worden Zaterdagavond had in de zaal van den heer Montague een vergadering plaats van de miliciens der lichtingen 1895 96 en 97 De Secretaris der afdeeling de heer W van de Putte behandelde breedvoerig de vraag Wat moeten wg doen nu het wets ontwerpLobman Heemskerk c s is aangenomen en de lichting 97 daarmee wordt nitgesloten Genoemde heer werd daarop bg stemming als afgevaardigde gekozen om een voorstel dienaangaande te bepleiten op het Landelgk Congres dat deze week te Utrecht staat gehouden te worden Ook dè afd Haastrecht was op deze vergadering vertegenwoordigd Veemarkt te Rotterdam Maandag 3 Juni 1903 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prijien waren voor ie kwaliteit 35 2e kwal 32 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit a ade kwaliteit 24 3cle kwaliteit 20 cent per hall KI Vette varkens goede aanvoer istc kwal 24 ig rt kilo 2e kwal 23 3e kwal ïi cent de ha l kilo Schapen en lammerea redelijk aangevoerd Handel in schapen en i mmeren prijshoudend Vet vee traag vette kalveren eu vette varkens zeer flau minder in prijs F03TE R IJ ffiIsr POSTKANTOOR TE GOUDA LIJST van onbekende en geweigerde brieven en briefkaarten aan dit Kantoor ter post bezorgd gedarende de 2e helft van de maand Mei Onbekende brieven Binnenland Plaats afzending Gouda D Boer P A Cathel Amsterdam mej de Haan de Bilt Mej van Nes Boskoop Van goethand Kraliogseheveer merr Ochtate ribbe Amsterdam Kees Waalvink Breda mej m de Vrj Bdam Wed U L Sehat Arnhem Onbekende brieven Buitenland Victor de Schreöe Qrammond Onbekende briefkaarten Michel Schneider Haag Me A T d Post id me 0 Warmenhoven Rdam me W Dubbeldam ld A Vretken f Geweigerde stukken Me Rika Grouwer Roiend Hu ppostkantoor Sloten Dames Cor on Mies Reinders A dam Gouda 1 Juni 1902 De DireotSnr M C HENNEQÜOf I MÖE Z Ó ND as H MijrJaer dt Redacteur I en steeds duurt de ellende voort In cijfers spichtig als do Groote Gehaltene die zS laat pobliceeren wordt procentsgewgze uitgedrukt hoeveel er telkens weer gestorven zijn Soms komt t met een halve nlt Een goede rekening sluit immers inot een halfje niet waar P Flegmatiek constateert Chamberlain dat t met de sterfte in z jn concentratie kampen is als met zijn orchideeën Daarvan gaan er ook niet altjjd per week b v evenveel dood Go herinnert U neg wel de prikkaarten der kinderen P Die Icleintjes geholpen door ouderen willen opnieuw de arme vrouwen en kindoren in de moordkampen bijstaan zy hebben daartoe onder leiding van hun leermeester den heer Spaanderman een operette ingestudeerd En als gü entree wilt betalen zullen z i voor U op hunne naïvo wjze Do Woudkoningin opvoeren Ge moest eens hooren hoe z over honderden guldens spreken als waren t dubbeltjes Zooveel denken zij voor de Boeren te verdienen O zeker al wat familie en konnissen van de jonge acteurs is zal in Ons Genoegen komen Maar dat is niet genoog Er zijn nog zooveel anderen I En de kindoren verwachten up lederen stoel een luisteraar We hopen hartelijk èn voor hen kn voor het goode doel dat hunne verwachting volkomen zal worden verwezenlijkt J V AüVERTEI riElM De ondergeteekcnden allo leden van de Volksklasse dor Gymiiastlek Vereeniging EXCELSIOR betuigen bjj dezen bunnen liartelijken dank voor de welwillende medewerking ondervonden van de H H OUDERKERK BIK DE RAADT en LUGTHAHT op Zaterdagavond ondervonden Uit aller naam G STRENG birooBa Of 10 Tmioob Pnn ScktMBipp eiuur GtoN S I10 OUn r i t ii i txm midd l voer hti loadar kiurlf po Mi n 11 tw rU D cckl nrdt H rea üaiDM De pachter van de ü O werxoekl beleefd Inzending wandeHEHEilllIVGeM bet ribrbklniwk Arnhnn Zenuw en llaa rlijdcrs wordt nit ovorlaiging Is een werkelyke hulp in den nood het boek SBD bevolen Nft ontvftDgst van adrefl per briefkaart viordi d t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOfiL S Boekb Zaltbommal