Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1902

ir svau r y w M o 8815 Woensdag 4 Juni 1903 41ste Jaargang mmm courant Diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TffcrooR Ne Kk ADVERTÉNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centz n iedere regel meer 10 Centen Groote lettera worden bertikend naar plaatemimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uiur lè ibII $ IdefauD M De Uitgave dezer Courantgfeschiedt dagelijks niet uitzondering van SCon en Fee stitag en De riJ8 per drie maanden is 1 25 franco per jM st 70 Afzonderlijke Nommert VIJF CENTEN PBMSGHE STOOMVEBVEEU If ehemlseke Wasseberij H OPPEnillEIMER 19 KruUkade Hotlertlatn Oebreveteord door Z M dea Koning dor B gen HoofddepAt voor UOUDA de FJmt II G TItlJKUIJKG Korte Tiendeweg D 7 dpeeialiteit voor bet itoomen ev verven van alle Ueerenen Dameagarderoben alsook alle ICpdergoederen Speciale ioricbting voor b itoom n van ptnche manteli veeren bont i Oordgoen Uielkleeden em worden nur de nienwite en laatu methode gevertd Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Hederlandseke uitgave De booldtekK van dit ballmaando Tourist lyksche tyèschrift bestaat oit do HeHohrijvlng eener Hein om de Aarde die do Heer E T Eeknstka Kuii kr in opdracht der Vennoot cbap maakt Elk nummer i rijk gelUiintreerd naar elffen photo yrtiphliiohe opnii Ieder inteekcnanr ontvangt per juar ongeveer XO AnHirhtl aarteii die hem n eigen of een ntider door hem oji te geven ailren door onae reiziger worden toegezonde £ Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plantHen in Arahiii Perzie Vooren Acbter Indii Dirma Malacca enz Pnji ptT jaargttni 7 90 inH de AmichikaarUn De intoekening i te allen tydo opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld TourUt Haarlem Echt Zeeiiw8cli Tarwebrood eent de K Q b j A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 £ ENIBSE OTTANTm Heil wordt verzocht op t MEUK te letten UIT HKT MAOiZUN TJiK M RAVKNSWAAYZONKX OORINOHEBi Deze THËËIEÏN worden nfgele rerd in verzegelde pakjes van t i Ueee en een half en ftn S ed om met vermelding van Nomnier er iPryii voortien van uerenstoand Merk volgeni de Wet gedepo neerd ü ioh tot de uitvoertog van geeerde orders aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BREEBAAR J La TUmy i Woadnbftliiffl ia lo geheele wereld bekend on goroomtt OuovertrulfiMi middol lugfln allo Morst Long Lr ver lagzlrkteii eni Iimonilig U zoowel ali ouk uitweudig iii bijua hIU ciokUigevtülen ntet goed gevolg Jwï Ui womlen Prili per Aacou UJ t 1 wr tutu I 1 15 TUin i Wendmalf bttit eenaluog oiiKekoiide K tie Vrft li en heilume vt rking Maakt moosUl elke pynlijke n gevurvolle optimtio goheel overbotlig Met doie KRif wenl oon Ujaar oad voor oii feDeesll k rehonden oMnteiwel uu onlKtiRs on li jria 1 Mr kukerlU eii feneien Brengt geneiing eu versAoktinfc der pijnoii b j wouden onUttikingon enz fan allerlei aanl Prijs per pot f 1 50 per poit f 1 60 Centr Depdt voor Nederland Apathoker IIENItl NI ÜKRS RokiuSAmstonltim Wwr gMttdnpAt i bntellc men direotaRfeT dia Se iuU iia utKck tlu A TUIKKSY itt Pngnda bel MfaitMh OMterreidi QeticT prwpMtui t QBtbMen hij h t ContrMl Dtpdt fwndar lUhia 8 ABrtwduL GUOOTE VERLOTING goedgekeurd bö Kon besluit van 2 Febrnari 1 U2 No 19 vauirege de MfOeellug HM iSTi$BCUT eu Omttrekeu er Hollanétche naaUchapplJ tan ÊMudhoUHs OP Mil41DAQ 16 JLNI 1009 HOOF D 1 R I J ZEN 1 Een soiled ÜTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard 2 Een EAASBRIK bespannen met één Paard rerOer PaartUm tMmmerem liauabonwtcerklulge metten wz em PRIJS PLU LOT 50 CENTS opbreugal demer l erlaUug mal na a irek der oncermIJdeUJke kotten geheel Korden betteed lot aankuop eau rrU en Do trekking zal plaats hebben ten overstaan vai den te Haastsecht roaidoerenden Notaris 1 KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente ollvan een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen Gemeente Ambtenaar a De liOter zon verkrijgbaar bij de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN o Hekoonkoeeu en bij de verschillende wedorverkoopers zijnde o a voor tJOHda bfl A BKINKMAN en ZOON Ie Op Ie groote tentoonstejling in Breinen 1 K 1 werd aan wereldberoemde echte Russisehe Yetza baard en haarbulsem lc groole gouden medaille toegedeeld De baard eroclt op gladde gezlcliten en hel lianr groell op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echte Bua ieche Yetza Balsem bewerkt de choonste volle baard of kne el a mede haarop he hoofd Verltniet nHcha lelBk Volkomei garantievoor erupibetaling van het eld indien het niet helptvolgt hiermede Indien lut niet waar ia betaal ik iOO Gulden aan den kooper Prii voor sterkte 1 3 Galden Sterkte H 4 Jolden 0 Cents Sterkte III werkt in a 3 weken 7 Jalilei 50 ent Wordt overal in do wereld ver onil luet m V n I i eroenigt om meerdere bassen Ie koopen worden u altyd franco gezonden Van de talrijke eerende dankschrijven en erkennende en aanbevelende getuiirenlsson vol r hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verioek U m 4 bussen van Uwe echte balsem van de sterkste kradit te imiêi welke nige van muM kennissen mg verzocht hebben te bezorgen üeliJktjjdiK beschouwIk het 1 mune phohl U te veroorloven het volgende te pubbceeren i e bafsera wel ik omalïeeks eene maand geleden v n TI kocht heeft wonderwerken gedaan zhLlTni naraeluk muii haar terug gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil ee rliik toesla da toen ik het eerst van Uwe balsem boorde spreken had ik er n et v ll llro wêi wel 1 waar had k van versch llendai gehoord wien zjj tot baard verholpen had maar kgelooide dat het eene onmogelukheld was n haar terug te verkrjig 1 en het oen verloren had m r nu kan k werkel k zien dat ik mij vergisL heb Nooit r al ik do wel aad vergeten die U m bewezen hebt Nog eens man hartelüken dank ü kunt gelovendat Ik IJ vele koopers verschaffen zal Met hoogaehtmg Anna Jensen Nansensgade 24 B 4Copenhagen T j baardbalsera moet bepaa d de grootste uit indin van hot 19 laarhonderd zfln aangezien ik dezelve sterkte 111 slechts korten tjjd gebezigd heb on daarbn de ichoonato volle baard van de wereld verkregen h b yaarom ik een ieder iveJke een spoedige baardgroei wenscht recommandeeren kan eene bus van de echte haisen io beproeven P Hansen Uerluf Trallesgado 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrjging van baard mjj van collegs eanbevolen is rerzoek ik U hiermede m ton spoedigste eene bus sterkte III te zenden Ik beu uu 37 jaren oud Hoogaebtenil L maar heb nooit baard gehad hetwelk aomtyds onaangenaam ziju kan P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De baardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van mijne kennissen dit hoorde veraochthfl mg Ln spoed se eene bus sterkte III te laten koln welke ik hiermede bestel J Stenstróm de stoelfabriek Vernamo Zweden Ik verzoek U miJ eene bes te zenden van deze fde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien uign broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zü reeds op inü gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Ueeusche rroée Copenhagen Na eene bus van de echte Yetza hsarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over het boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mgn haar verl reeg neds na de eerste behandeling een mooi krutsel even als het blank en week g worden is Ik bespeur tegalgk een zeer sterk verfrisschend gevoel in 4fi iKx em van het hoofd en ik ben mijne zenuwachtige hooldpgn geheel en al kwgt geraakt Myn haar is buitendien voller en langer geworden Met ho gaohting Mevrouw Ingeborg Nielsen Luudsgade 7 Copenhagen i j Patent H Stollen iC nuRUrr Mt fSt uiiuK fruit Inmtrm iffl99H iKUnriUtli niiiuii Mfitny Fiimua r r ifroBMi JBrfolg étu tfff r Patent H StoUêm vrunim hit Mêu m nruAiêdtMH u rihtoëen Sachahmutifftm fit tkit kaafê d i iinur $ utetd ttehnrfr n H tHaUan wir MA tm i rtet oOtt lo êolehtn kêMMttiluntta tl Warnung Deze naamteeïenitig is diegene van den uitvinder en Eal op elk pakje gevonden worden anders is bet vervalaoht en zonder garantie Prljslr ekklni il Ju soo ooo MiU Bi hoofdpril i kol gelukkigst ge al i ie li l mouwsie grooto ioldverloting d e Jo Ho aTwaXd 1 Set J De oord lig i ric i g a liol ieuwo pLio hostaal daarin dul i de l o leohl we m 6 raaandea in 7 wloUngin 118 000 lot i 59 0 0 prijzen bedragend 11 202 000 Mark Ifl pr a M 10 000 58 pr a M 5 000 108 pr a M S iOO 166 pr a M 2 000 4 pr a M 1 500 612 pr a M 000 1 30 pr n M 800 3B0Ö8 pr a M Ifiö 20968 pr a M 2H 200 150 U8 lï lOÖ 78 45 y ter volledige bHsHaaing zullen komon daaronder Vevindeu zioU boofdpnjzfii van evenlueel B00 000 Mark speciaal echter 1 prgs a M 800 000 1 prjis a M 200 000 1 priji a M 100 000 1 prijs a M 75 000 i pryzen M 70 000 i prijs fl M 6 000 1 prijs a M 60 000 prijs E m 58 000 prijzen a M BO OCO 1 prijs a M 40 0001 pnjs a M 30 0001 prijs ft M 80 000 Üe aaustaando eerste prijiitrtickiis lezer oate door clön FtJiit ga iiarborKdo CielfUertotiujï heeft 10 aU zulk a smbtBWCgü bopanld plaats op don ff Juni e k eu kost hiorroor 1 Koli el origineel lot alochta Mark 8 of fi 3 O ot l kwart 11 j 8o tegen inzending van liet bsdrag per püstwiatei of togen romb urs Allo bestellingen worden onmi ldellyl met do imoest zorj vuIilighci l ten uitioergobraplil en peder speler ontvangt van ons de van bet waien yau den Slaat Toorzieue Originuole Loton elf in banden IJij ledeie bestelling wonit het voreischto ofiicieete plan wiiaruit dy virdeoing der prijzon op dü voracbillüfide klassen alaook da betrof f ndc iiiloggebien taiernemen ia gralisbygoïoegd en ndvn wij onze cHonièle oüa ngorrungd irn elke trekkinR de ofliciefie lyHon Dü iiitbelalmg di r irijzan pescbiedl ateods prompt ouder waarborg van iien Staat en kan loor rt cbtstrt okschu loez nduig of ook naar Torkie ing der lieliirisl ebbenden in alte grootere plaats rj van Noderlimil plaata beblieii Ous dobiot is stee a tloor bet geluk begunstigd rn onder vtle anib ro aaiizienlijice pryzen bebb u wij merrniHlen votijens officieele bewijzen do eerste Hiiofilprg en verkregen on cnze baguiisligar zelf uitbelaald o a Mark 260 000 100 00 80 0 O 6 000 0 000 enz Htt is te voorzit n dat by iloae op don hecblaten grondslag gevestigde u iiterniiiiuig van alle kanten op oene uïturst lielmistrijke doislntming bepojlil kan wo den f erokoml men gelieve derhalve wegena de reetls ophanden ynde trekking alle orders tt n s oedigbte rechtatrcoks te zonden aan Eaufmann Simon Bankiers en Teblwisaulaars in HAMBURG Den ïa April jl viel alwader do lloofdprys van 40000 Mark in onze door bet goliik bo oorr cblo collecte en werd aan don gel kkigen win er oniniddolijk nitbotaald Hollandsche A USTEBDA V Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en srovc Thee 45 i cl Oiitbijl üron65 Nafiilddaii 75 tiXtralini CIi CongotlicelOO Alleen verkrijgbaar bü P H J vak WANKUM Oosthaven B 17 Ondergeteekende beveelt zich beleetd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlgke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvc rlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gferard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Druk van A BRINKMAN Zo Gouda Buileniaodscli Ovorzicbl De volgende zjjn do voornaamste artikelen v n 4e overeenkomst met do Boeren welke door Balipor in het Lagerhuis word voorgelezen lo De burgers te velde zullen onmiddellijk de wapenen neerleggen en alle geweren en wnmunitio in hun bezit uitleveren Zj zullen afzien van allen tegenstand tegen het gezag des Konings dien zjj als hun wettigen sonverein erkennen Toejuichingen 2o Alle burgers te velde buiten de grenzen van Transvaal en de Oranjerivier Kolonie en do krijgsgevangenen buiten Zoid AIrika dio burgers zijn zullen als zjj y orklaren do positie van onderdanen des K oninga aan te nemen teruggebracht worden naar hun huis zoodra in het transport kan worden voorzien en de middelen van bestaan verzekerd zjjn 3o De burgers zoowel zjj die zich overgeven als zjj die terugkeeren zullen niet van hun persoonlgko vrüheid ol bezittingen berooid worden Toejuichingen 4o Geen vervolging noch ci iol noch crimineel zal worden ingesteld tegcu de burgers zoowel die zich overgeven als die terugkeeren voor eenige handelingen in verband met hot voeren van den oorlog maar deze clausule is niet toepasselijk op zekere dij4$Diii strijd mot de ooilo gebruikon welke voor een krijgsraad zullen llehandeld worden na het sluiten dor vyandeljikbeden 5o Do Hollandsche taal zal onderwezen worden op dB openbare scholen in Transvaal en de Oranjerivier Kolonie waar de ouders van de kinderen zulks wensclion en zal zoo noodig wordentoegelatcn in de gerechtshoven 6o Het bezit van geweren zal geoorloofd zijn aan personen die ze noodig hebben voor hun bescherming na verkregen vergunning 7o Het militair bestuur zal zoo spoedig mogelijk gevolgd worden door een burgerlijk bestuur on zoodia de omstandigheden het toelaten zullen vertegenwoordigende instellingen leidende tot zelfbestuur worden ingevoerd 8o In elk district zal oen commissie worden benoemd om to helpen bü bet terugbrengen der bevolking naar hare haardsteden en om haar te voorzien van het noodige tot wederopbouw der hoeven De Itegeering zal 3 000 000 p st ter beschikking der commissieleden stollen en boven en behalve deze vrije schenking zal de Eegeering bereid zijn voorschotten ter leen te verstrekken tot dat doel vrij van interest gedurende twee jaren en terng te betalen over een periode vanjaren tegen 3 pCt interest Geen vreemdelingen ol rebellen zullen van deze bepaling genieten FEVtLLETOJX BE TWEE niTEBSTEÏ 90 En gevoelt ge u niet ongerust dat ge eenman met zulke heltige denkbeelden als uw opzichter aan het hoofd van uwe inrichting heb zeiLady Firebrace tot itiijnheer Traftord die glimlachend neen knikte r Hoe heet die knappa man die ons rondleidde vroeg Lord de Mowbray Hij heet Gerard mijnheer Trafiord Ik geloof dat dat een naam is die veel indeze streken voorkomt zei t ord de Mowbray ietwat verward Nwt zoo veel zei Mijnheer Traflord het iseen oude naam en de familie heeft zich verspreidmaar alle Gerards hebben dezeUde afkomstgeloof ik en men zegt dat mijn opzichter vanedele afkomst is Daar ziet hij wel naar uit zet Lady lUttd Allen die een goeden naam dragen makendaar aanspraak op zei lord De Mowbray enzich toen tot mevrouw Trattord wendende overstelpte hij haar met allerlei beleefdheden hij preesalles nog eens eerst in het algemeen en daarnain bijzonderheden de fabriek die hij bovenxtjn kuteel scheen te stellen bet huls dat nog UlilM Ten aanzien van do behandeling der rebellen las lord Milner aan do Booroagedele geerdcn oen verklaring voor waarvan de hoofdzaak als volgt luidt De behandeling van de Kaapsche en Natalsche rebellen die zich nu overgeven zal als zi naar de koloniènr terugkeeren bepaald worden door do koloniale regceringen in overeenstemming met de wetten der kolonidn De Kaapsche regeering is van meening dat van de rebellen de gewone manschappen raceten gestraft worden met ontzetting uit het stemrecht voor het leven en dat de vcldkornetten en allo rebellen die een voornamen rang bekleeden biJ da vijandelijke strijdmachten wegens hoogverraad moeten terecht staan doch de doodstraf zal in geen geval worden toegepast Do overeenkomst was geteokond door Kitchener en Milner voor de Eegeering door Steyn De Wet Olivier on rechter Hertzog voor den Vrijstaat door Schalk Hurger Keitz Louis liotha on Do lu Eey voor Transvaal Koning Edward hoeft de volgende proclamatie gericht tot het lOngelsche volk Üo Koning ontving het welkome nieuws van het staken der vijandelijkheden inZuidAttika met zeer groote voldoening en vertrofiwt dat de vrede spoedig gevolgd moge vfForden d r het herstel van den voorspoed in zijne niouwo bezittingen en dat de gevoelens du noud akoiykorwijze door do ooriog zijn ontstaan plaats zullen maken voor den ernstigcn wil bij al Zijner Majesteita ZnidAfrikaanscbo onderdanen om samen te werken tot bevordering der welvaart van hun gomecnschappeliik land De Times zegt in zijn hoofdartikel Wjj komen uit den oorlog te voorschijn on onze imperiale zending to vervolgen met hernieuwden geest jonger in het bescl van onze macht en jonger in hoop dan toen onze dappere tegenstanders die wij nu wolkom lieeton als onze medeburgers ons tot den oorlog noodzaakten De ochtendbladen maken met voldoening melding van het sluiten van den vrede en brengen linlde zoowel aan do Boeren als aan do Hritsche troepen Do Standard schetst de Boeren als do meest dappere tegenstanders die ooit door het lot tegenover Kngolscho en Koloniale troepen zijn geplaatst De Morning Post acht het een gelukkig einde van den strijd waardoor de Koning zal worden gekroond als het Rijk waarover Zijne Majesteit heerschen zal krachtiger is dan ooit te voren De Daily News zegt dat oen grootscher weer de tabriek overtrof de tuinen waarvan hij nog grootere voldoenmg verwachtte dan van het huis Kn dit leidde van zelf tot de uitnoodiging om ze eens te gaan zien Kn zoo was het luncheon afgeloopen Mevrouw Traftord keek hare gasten aan men hoorde eenig geritsel van japonnen en geschuif en beweging en iedereen zou de tuinen gaan bezien die lord De Mowbray zoo geprezen had Ik ben er voor om eens naar die mooienon te gaan kijken zei Mountchesney tot lordMütord Ik denk er over den fabrikant te verzoekenmij aan haar te willen voorstellen antwoorddezijn lordschap Intusschen had Ëgremont zich aan de fabriek by Gerard gevoegd Ge hadt wat eerder moeten komen zei Gerard dan hadt ge te gelijker tijd met groote luikunnen rondgaan We hebben hier een gezelschapvan het kasteel gehad Dat heb ik gemerkt zei Egremont en daarom ben ik een anderen kant uitgegaan O zulk gezelschap bevalt je niet he i zeihij lachend Nu zij waren zeer vriendelijk tenminste voor zulke aaozienlijke leden Ken graaf Graat De Mowbray ik geloof dat hij met Willemden Veroveraar hier in het land is gekomen Mijnheer Trafford laat zijn inrichting graag zien en ikgeloof wel dat de bezoekers er behagen in scheppen evenab in alles wat eenigszins vreemd ofnieuw i Er waren enkele jongere heercn bij lie met heel veel schenen te weten Ik meende hetjccht te hebben om mij ook te vennaken en ik taak dan het voeron van den oorlog vuor Eogelaud ligt het doou ontstaan van barmoiüa en gelak JA bet vorwardu gebied opdat aan de Boeren getooad srI worden dat Engeland evenjirood kan aitblMcen in vrede als in coring Do Daily Telograph acht het gelukkig voor ISngeland dat do criyis thans ontstond en ktM worden bezworen Later zon liet te laat geweest zgn het gev Kr dat Engeland ontmoette en overineesfwr e was een duedelijk gevaar Onder de avondgodsüienstoefoiting in de Jcerken word door de predikanten mededeoling gedaan van den vrede die tot stand kwam De i weento tond op en zong het volkslied do krrkktokken werden geluid in d fitratun werd vunrwerk afgestoken Het was overal vol met oen opgewonden menigte die zingende on mot vlaggen zwaaiende duur de straten trek geheel als toen bet ontzet van Mafeking bekend werd De oorlog is den Hen October 1899 om 5 af f Am namiddags aangevangen toen wiis hot tlfdperk In het ultimatum van Krug r gentdfnd verstreken Hü is den Uien MqI des stonds te 10 uur Ï0 geftindigd Hy heeft dus geduurd 2 jaar 7 maanden en 20 dagen Den 2Hen Mei IftOO word de Vrijstaat door li BIngolschen voor guaimexcord verklaard hm iu p Vm i m d r gebeurde dit met Tr tii vaa In ZnidAlrika zjin volgens de ovgavcn van het War Office gedurende den ooriog gesneuveld of aan ziekte gestorven meer dan 20 00 Britsclie officieren on soldaten Niet onwftarschjjniyk is dit getal nog grootor geweest De directe nitgavon weike Engeland zich had te getroosten bedroegen circa 2 0 milHoen pond aterling twee milliard vierhonderd mtllioen gulden i e indirecte uitgaven en finaucieele nadeelen wolke de oorlog aan Groot ÜrittannH berokkende zgit vooralsnog niet te becijferen De verliezen aan Floerenzgdo waren evoneens groot maar do opgaven daaromtrent ontbreken voor het laatste tijdperk van den oorlog byna geheel l£ot grootste gedeelto van de manneiyko Boeronbcvolking is krggBgovangen en bevindt zich op 8t Helena ilcrmuda Ccylon en in vOrschillendo plaatsen van Vó6rIndii5 Hoe grbot het aantal dJer krygsgevangenen is werd door de Britsche autoriteiten geheimgehouden Ken ander deel waa in de concentratiekampen opgesloten terwgl een nogj onbekend aantal zich tot het teekenen dor capitulatie op commando bevonden De bevolking van de voormalige Zuidafrikaansche republiek bedroeg in 18 8 2HH 75 n oet zeggen dnt ik er heol veel schik In had een van hen met zijn lorgnet naar de machinerieën te zien kijken Kr was er een bij die nog al een waaghals scheen ik dacht een oogenblilt dat hij van plan was hut vliegrad te grijpen maar ik gaf hem een draai die hem zeker net leven redde hoewel hij vreemd stond te kijken Het was een lord Die dochters zijn rijke erfgenamen zegt mente Mowbray zei Egremont Dat zou ik denken zei Gerard Ken jaarge eden had deze graal een zoon een eenigenzoon en toen waren zijne dochters geen rijke erfgenamen Maar de zoon stiert en nu is het harebeurt Kn misichien zal het op een goeden dagde beurt van een ander worden Als ge de eb envloed in hot leven wilt leeren begrijpen dan gaater niets Iwven de oude perk imenten van het eenot andere landgoed Nu heer dan knecht Hij die vroeger bediende was is nu heer en meester en zeer dikwijls verwisselt de laaggeborene zijnelivrei met de baronnen of gravenkroon terwijler voor hen die van edelen bloede zijn nietsis overgebleven dan droomcn niet waar mijnheerFranklm i Hel schijnt dat gij de geschiedenis vandezen lord de Mowbray kent Nu men leert en hoort dan ook heel wat inden loop van den tijd en voor hen die in dezestreken wonen blijtt er weinig geheim van deaanzienlijken Het recht op zijne uitgestrekte bezittingen is hem vroeger al eens betwist gewordenmijn vriend Werkelijk i inwoners waarvan Hiö 4 K van liet niannelyk en 122 lï50 van hot vronwfljjk geslacht Die van den Vrgstaat 1890 77 716 waarvan 40 ö7l mannen en 37 145 vrouwen Vermoodeiyk waren de Boeren echter voet talrgker dan in de officieelo bescheiden is opgegeven De Fransche Kamer is eergisteren byeengekomen Zaterdag waren reeds voorvergaderingen gehonden daarby waren de groepen gevormd en waren candidaten gesteld voor hot presidentschap der Kamer en voor de verschillende posten van het barean Da radicalen hadden den heer Leon Bonrgeois die thans als afgevaardigde voor Marseille optreedt tot candidaatvoor het proKidentscbap gesteld De rechtor2ydo bad zich weder vereenigd om i aut Doschanel den af tredenden president te herkiezen Te twee uur werd Zondag do zitting geopend Het oudste lid in jaren de onderdomspresident der KAmer de heer Rauline hield een openingsrede waarin hy naar gewoonte veel mooie woorden gebruikte om te kunnen zwygon over datgene wat hy rtiet kon voorzien omdat de toekomst het nog voor hem vorborgon hield Toen werd met inachtneming van do noo dige voorzorgen die in verband atonden met het nog niet goedgokeurd zyn der geloofs brieven overgegaan tot het verkiezen vwi een voorluopigen president Eerst wanneer de mandaten van ullo leden door de Kamer zOn goedgekeurd wordt de president deilnitiof benoemdMaar de groole slag die zou doen zien hoe de partyverdeeling dor Kamer is en aan welke zyde de meerderheid staat is die verkiezing van eonvüorloupigcn prosidont toch reeds Hot is gebleken dat delinkerzyde in deze nieuwe Fransche Kamer zooalg trouwens verwacht werd een vrü groote meerderheid hoeft Want fieon Bourgeois werd gekozen tot president der Kamer mot i03 stemmen tegen 267 op den aftredenéen president Paul Deschanel zal dns zyn mooie woning in het l alais Bonrbon moeten ontruimen Voordat In bet Pruisische Hois van afgevaardigden beraadslaagd kon worden over de wetsvoorstellen van conservatieven en vrye conservatieven tot verhooging der beschermende rechten op landbouwproducten verklaarde de Hgkskanselier dat de regeering geen deel zon nemen aan deze beraadslaging aangezien bet onderwerp nitslnitend behoorde tot de bevoegdheid van deuKyksdag Ken geiyktydige beraadslaging erover in den Ja ik mocitt er van ka wel aan denken zei Gerard toen hij mij met zijne gemaakte stem vragen deed en met zijne witte handen aan de wol plukte en die tiet eien aan zyne vrouw die ze eventjes met haar pink aanraaktu en zijne dpch ters die aU pauwen rondliepen lady Joan en lady Maud Lady J oan en lady Maud herhaalde Gerard op sarkastischen toon De rest kon mij niet veel schelen maar die lady Joan en lady Maud kon ik niet uitstaan Ik ben nieuwsgierig of Sybil ze gezien heeft Intusschen had mevrouw Tratford iemand uitgezonden om Hybil optexoekcu Utt deu boodschap had zij opgemaakt dat de gasten vertrokken waren en baar gloeiende wangen waren hel ïwwiJB hoc haastig zij aan het verzoek voldaan had Zich voortspoedende met eene blijdschap in het hart die nan haar schoonheid nog meer glans bijzette zag zij zich plotseling m den tuin omringd door lady Maud en haar vriend n De dochter van lord de Mowbray die niet kon begrijpen dat haar hoogroode kleur en haar ontstehfgelaat van iets anders het gevolg konden zijn dan van nederigheid trachtte haar door een vloed van vrienclelijke neerbuigend vriendelijke woorden lyeer gerust te stallen terwijl zij zich dikwijh lot haar vrienden wende en met bein nderende uitroepen en vragen de schoonheid van SybU prees Wc y vervólg4 4