Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1902

i p i mf wf Onder Sykidag en in den Landdag zon alechti ten doel knnnen hebben invloed nit te oefenen op den Rgksdag De recliterzyde van bet Hnis hoorde deze verklaring met stg gende opgewondenheid aan linki werd de kan elier herhaaldelijk toegejnicht De ministers verlieten de vergaderzaal Verspreide Berichten FRAIfKEUK AUred Dreyfns de balling van het Dnirelseiland die reeds aardig in t vergeetboek begint te geraken wat nn joist niet zoo heel oogelnkkig voor hem is heeft te Parijs heel veel moeite om onder dak te komen ali jood Telkens wanneer hij ergens gehaard heeft komen de overige haarden er tegen op ze willen met 700 n individu niet onder één dak Wonen on op den boalevard Halesherbes weigerde een hnnrder zeker een vriend van den geweldigen Drnmont I nadrukkelijk de sleutels af te geven toen hy hoorde dat de ex kapitein zjjn opvolger zon wezen een prachtig ding voor onwillige en slecht betalende hoorders t Zoodat Dreylns zich tot den eigenaar gewend heeft waardoor de onwillige wel gedwongen zal worden zijn malligheden te staken Admiraal Ronstan beeft tot bet üost zeeeskader dat Loabet naar Petersburg begeleid heeft bij dagorder ziJn tevredenbeid betuigd over het uithoudingsvermogen de gewilligheid en de flinkheid waarmeo demanschappen zich steeds hebben gedragen terwijl de discipline en de houding onberispeiyk zjjn geweest wat ook de presidentder Bepubliek vond President Loubet ia na weer gehuldigd als staatshoofd te Montelimar waar hij een maziekfeest bijwoonde en deelnam aan een banket biJ welke occasie de burgemeester releveerde dat t onder Iioabet alles zoo gezegend gaat en dat hjj nog maar een hortje biyven moeti DOITSOIILIKD Te Stuttgart is de staking van trambeambten begonnen loodat er slechts heel enkele wagens loupcn OndertoHschen heeft de directie der Tramwegmaatschappy zich bereid verklaard tot onderhandelingen Uil Washington is maar weer eens gemeld dat de keizer president Roosevelt geschreven beeft dat hy de keiier welgraag aanwezig zon zyn bij do onthullingvan het Washing standbeeld en de president zoo behoorlifk gerepliceerd hebben dat men een keizer graag zoa zien in Amerika doch voorloopig schgnt de keizer geen tyd te hebben den vierden Augustus beg M t hy zich aan boord van de Hohonzollern naar Reval begeleid door twee torp s en één krniser BINNENLAND De R K bladen komen scherp op tegen t achoolvenaim der Kamerleden van hun party en in t byzonder tegen de heeren van Viymen en Hchaepman die tgdens oen belangrgke Kamerzitting een rei naar Rome maakten Dr Schaepman zegt de Maasbode had hy de behandeling van deze belangryke rechtskwesties door het steunen van de zwakkere broeders zyn parlementaire meerderheid moeten toonen Dit klemt te meer zegt het blad daar noch van den beer van Vlgmen noch van dr Schaapman de aanwezigheid te Rome in den strikten zin van het woord noodzakeiyk kon geacht worden De Nederlandsche katholieken immers waren ter andientie by Z H den Paus op nitnamende en waardige wijze vertegenwoordigd door Z D H Ugr den Aartsbisschop en het achtbaar comité van een aantal aanzieniyke katholieken En zoo men ons tegenvoeri dat dan min of meer het politieke element in deze vertegenwoordigii g bg Z H gemist werd dan lal niemand gelet op de namen van het comité deze bewering kunnen staande houden en ten overvloede als alles afdoend knnnen wy dan nog wijzen op de annwozigheid van mgr Kygenraam hoofdredacteur van de Tyd een blad aan hetwelk toch niemand onzer itaatkundige beteekenis ontzeggen kan Alles by elkaar genomen meenen wg te moeten zeggen dat hoe verlokkend een reis naar Rome in deze omstandigheden ook was en hoe bezielend de Eenwige Stad ook moge inflnenceoren op een katholieke gemoed het landsbelang en de onatwysbare plicht van oen virfksvertegenwoordiger hier iwaarder gewicht in de schaal hadden moeten leggen Nederlandsche Opera directie O r d Linden Uejntfroaw Charlotte Cronegg die in het afgeloopen aeizoen zeer gunstig als Elisabeth Tannhdnser en Fidelio debateerde dorh toen wegens familieaangelegenheden moe t vertrekken is voor het aanstaande seizoeij opnieuw ala eerste dramatische zangeres verbonden Als jeugdig dramatiBche zangeres il geëngageerd mevr Agnes Bosse Sornmer 4ie in het vorige seizoen zeer gelukkig debuteerde als Elsa Lohengrin en Leonore Troubadour Voor eerste Soubrette en lichte caloratuur partgcn is geëngageerd mej Rosi van Dgk dochter van de hier vroeger zoo gunstig bekende mevrouw Ophemert Schwencko Mevr Blom Urins is na eene afwezigheid van twee jaren na op nicnw verbonden voor soubretteen jeugdige partgen De dames F Coini Francisca en Irraa Lozin zgn op nieuw geüngageerd Gemengde Berichten Men meldt nit Haarlem De justitie heeft f 100 uitgeloofd voor de aanwyzing van den dader die leidt tot zgn gevangenneming De begrafenis van de vermoorde juffrouw zal plaats hebben te Overveen waar de juffrouw een eigen graf had Tegen den verdachte Haarlomsciie Frans is een bevel tot aanboading uitgevaardigd Tot nn toe is geen familie van de vermoorde juffrouw komen opdagen hoewel die door de politie gewaarschuwd is Lr lekken wel enkele bgzonderbedon nit Zoo meent men dat het zoo goed als vast staat dat de juffrouw mot haar moordenaar geworsteld heeft want haar valsch gebid is gevonden in de gang van haar woning De apotheker Van Rbgn heeft aan de justitie meegedeeld dat ia den nacht van den moord om één uur een man bg hem is geweest die zeide gewond te zyn en wilde verbonden worden Om s mans ongunstig uiteriyk hielp do apotheker niet doch zond den man naar do politie waar hy niet geweest is Uit Enschedé meldt men Anna van Essen heelt het volgend schrgven verzonden Aan den Edelachtbaren heer burgemeester van Enschedé ËdelAchtb UeorI Reeds lang genoog heb ik ray door een deel van Enschodé s ingezetenen laten beleedigen zonder dat ik persoonlijk noch door myn verkeer op straat daartoe in deze omstandigheden oanleiding gat Hoont Mlden kom ik op straat en hoogst zelden vertoon ik my onder het publiek maar naar mgne meening behoort het wel de taak der politie te zyn om er tegen op te treden als ik in haar bgzgn wordt belasterd en beleedigd Dit gebeurt niet er zgn agenten van politie die met het publiek lachen en daardoor het tegendeel bevorderen van hetgeen op btn weg ligt Ik meen in staat te zgn om aanwyzingen te doen van strafbare beleedigende woorden die mg onder bewgs zgn toegevoegd en waarvan ik meen dat zelfs agenten van politie die ook hebben gehoord of op zyn minst genomen hebbon knnnen hooren Met eerbiedige en verschuldigde geyoelens teeken ik mg ANNA VAN ESSEN De fabriek Kortesteeg is hedenmorgen 7 unr in werking gesteld Nog meldt men uit Enschedé Zondagavond om halfacht wandelden twee arbeiders der firma Van Heek Co op den Parellelweg alhier Een vgandige menigte van den Bothof kwam opzetten en begon met veld keien te gooien terwgl er bovendien nog een andere troep kwam opdagen en met steonen wierp Zekere v B alhier liet de beide arbeiders in zQn huis toe De wonden werden afgewasschen Daarop kwam politie die de lieden eerst naar ban logies en toen naar dokter Joosten bracht Met het ocg op de onveiligheid om zgn woning verzocht V B zoo deelt men mede politiebnlp die hem niet verleend werd Qistemacht werden by hem alle ruiten ingeworpen v B heeft ook wegens bedreiging een klacht by den burgemeester ingediend Men meldt nit Enschedé Naar aanleiding van een zware beleediging eergistermiddag uitgesproken tegen Anna van Essen later herhaald in tegenwoordigheid van politie is tegen een zekere Orland alhier een vervolging ingesteld De fabriek Kosterberg was gisterea in werking Weer heeft men in Friesland eenige reizigers leeiyk beet gehad De reizigers die Woensdagmorgen 11 1 45 van Sneek in de richting Leeuwarden dachten te vertrekken zagen den tr in zander hen vertrekken Men had vergoten in de wachtkamer op de gebroikelgke wgse te waarachuwen Zoodra zg bemerkten dat de trein wegging waren enkele aspirant reizi 1 gen spoedig op het perron en da ehel trachtte toen nog met een roode aeinvlag en door schreenwen de aandacht van den machinist en den nabyzgndeo brugwachter te trekken maar tevergeefs Sommigen hadden door dit verzuim behalve tgdverlies ook geldelgk nadeel aadere misten het doel hunner reis of de aansluiting te Leenwarden in de richting naar Zwolle en de reizigers naar de tusschenstotions en halten hadden te kiezen of op eigen gelegenheid te reizen of den trein van bgna 4 uren later te nemen De reizigers voor oen kaatspartg te Wommels zagen van hun reis at daar zg met den volgenden trein te laat zouden zgn gekomen De universiteit te Leipzig beeft krachtens vonnis van de rechtbank te Weenen een erfenia Tan ruim een half millioen gekregen haar nagelaten door mevr Pnschmann weduwe van den in 1899 overleden Weener hoogleeraar in de geneeskunde Na den oorlog van 1870 waarin dr P als officier v gez en mej Faeiligen dochter van een Berlgnichen arts als verpleegster dienst deden gehawd maakten zg in 1885 te Berign een testament waarin zg elkaar wederkeerig tot erfgenaam instelden terwgl de langstlevende aan de aniversiteit te Leipzig waar dr P had gestudeerd het vermogen zou nalaten Maar eenige jaren later werd hun hnwelgksgeluk gestoord doir een jonge weduwe vriendin van mevr P die bg hen kwam logeeren en het hart van den professor veroverde met t gevolg dat mevr P baar man verliet en dit na in 1894 te zgn teruggekeerd herhaalde omdat hg haar onder curateele wilde laten stellen Zg begaf zich toon naar haar eigen familie die tegen het hawelgk indertgd bezwaar had gemaakt op grond dat t dr P enkel om het aanzienlgk vermogen zgner vroaw te doen was en in 1896 stelde mevr I haar broeder tot erfgenaam in In 1897 werd te Weenen met wederzgdsch goedvinden hot huwelgk ontbonden en movr P nam toen het genoemd codicil van den notaris terug In 1399 overleed haar vroegere echtgenoot en nu bleek dat hg een jaar te voren een nieuw testament had gemaakt waarbg bg de universiteit van Weenen tot erfgename benoemde ZiJn vroegere vrouw overleed in 19Q1 en nu kwam het testament van 1885 te voorschyn Was dit nog geldig f De verwanton van mevr P beweerden vnn neen Zg beweerden 0 m dat wel hot codicil was teruggenomen maar alleen omdat movr van OOI deel was dat na de echtscheiding het testament van 1885 van zelf was vervallen en zg andere bepalingen wilde maken en voorts ook door het latere testament van prof P Daartegen voerde de advokaat der universiteit van Leipzig aan dat trots do echtscheiding do verhouding tusschen beiden van vriendschappelgken aard bleef mevr F steeds trotsch was op den weteuscbappeIgken room van haar vroegeron man honderden uitgaf om zgn werken waaronder ook letterkundige 0 a een novelle Leonie die beweert men zgn eigen geschiedenis met de weduwe beschrijft te koopen en te verspreiden een kostbaar gedenkteeken voor hem oprichtte en aan zgn geboortehnis een gedenksteen liet aanbrengen en zg na hun echtscheiding nog wel samen reisden gelgk zg voorheen dikwgs deden en by haar s zomers bezocht op haar buitenverblgf Op al deze gronden beweerde de advokaat dat mevr P het vroegere testament van kracht bad willen laten on de rechtbank te Weenen heeft er evenzoo over geoordeeld Zg nam aan dat het wederkeerige testament naar Oostenryksch recht dat in deze toepasselgk werd geacht niet op rechtsgeldige wgze was herroepen on dat zulks niet door aangevoerde persoonlgke uitingen kon worden bewezen Een curiositeit vertelt het Jonrn des Débats het bestaan van een stad natuarlgk in Amerika die nooit in nachtrust verkeert Te Butte in den staat Montana staan voor het leven der burgers dag en nacht gelgk Alle inrichtingen fabrieken magazgnen kantoren bankinstellingen schouwburgen kotflehuizen restaurants clabs kortom alles is dag en nacht in de weer en gelgk bg industrieën waarbg nachtwerk overal regel is heeft men in alle zaken te Butte groot en klein ploegen van personeel die elkander afwisselen zoodat er voor het verkeer en de zaken nooit een rosttyd is Qisternacht had in de buitenhavens te Vlissingen een aanvaring plaats tusschen de nitgoaude nachtmailboot Koningin Regentes en de op de haven komende lichter Bnrgemeester Qerard welke laatste nogal zware avery bekwam De Koningin Regentes zette onbeschadigd de reis voort Vliss Ot Naar men git Wageningen meldt is de staking op de steenfabriek der heeren Costeraa i Co reeds geëindigd De arbeiden hebben gisteren het werk hervat na de verzekering der heeren Costerns dat met de nieuwe machines werkelgk 4 dagwerken daags kunnen worden gemaakt Bereiken zg dat niet dan betaalt do flrma 70 et per dagwerk in plaats van 65 cent Ter ken lis van belanghebbenden wordt gebracht dat door den opper presidont der Rgnprovmcie in bet bel ing van de vei i heid der vaart op deu Rgn vóór Das eldorp gedurende de aldaar te honden tentoon telling voor nijverheid en kunst de navolgende politioverordening is nitgevaardigd § 1 Gedurende het tgdvak van 1 Mei 15 October 1902 mogen op het gedeelte van den Rgn vóór Dnsseldorp tusschen de vaste brug over die rivier en de benedenwaarts gelegen stoomzagerg van Hullstrnng kilometerstation 242 8 tot 245 0 geen vaartuigen stilhouden verbiyven of bgleggen Het aanleggen van de veer en personenstoombooten aan de daarvoor aangewezen landingsplaatsen wordt niet beperkt § 2 Degene die in strgd handelt met vorenstaand verbod wordt met geldboete van ten hoogste 60 Mark en in geval vau onvermogen met dienovereenkomstige hechtenis gestraft g 3 Deze verordening treedt met 1 Mei 1902 in werking Stct De Fransche schrgver Hughes Ie Houx heeft te Chicago in een voor studenten gehouden lozing meegedeeld dat hjj de schrgver was van een dor meest bekende novellen die op naam van Alphonso Dandet staan nl van La belle Nivernaise Als secretaris van Daudet placht hg diens stgl na te volgen met goed resnltaat Op zokeren dag kwam Dandet biJ hom en zeide Le Roux een Amerikaansch tgd schrift voor jongelai vraagt mg een erg zedelgk verhaal met als hoofdfigaren deze en die bgzonder fatsoenlijke meisjes Meb je misschien zulke personen in voorraad en kan je zoo n verbaal schrgven P Le Roux antwoordde dat hg het zou beproeven en het resultaat was La bello Nivernaise dat Dandet als eigen werk inzond Le Roux verklaarde in bet minst nietgebelgd te zgn over deze behandeling van zgn letterkundigen meester en vergeleek hetgeval bg wat geschiedde bgvoorbeeld op de werkplaatsen van Rubens Tal van jongelieden vervaardigden daar schilderijen zoo nauwkeurig mogelgk in Babens stgl dan corrigeerde on retoacheerde bg erin gafraad legde er de laatste hand aan enteekende ze dan met zijn naam Ze gaanvoor werk van Rnbens door en zgn er raeostal nauwelgks van te onderscheiden Waarom zoa bet in de litterataur niet desgelgksgaan i Do Kroniek De laatste berichten uit Australië luiden steeds ernstiger wat de groote droogte aldaar betreft Uitgezonderd de streken grenzende aan de rivieren in het noorden van Nieuw Zuid Wales on van Rivernia Igkt hot geheele land ontzettend door gebrek aan water De rivieren drogen op de reservoirs zgn leeg en de landbouwers betalen zeei duur om zich het noodige voedsel voor het vee te verschaffen Overal is de sterfte onder het vee groot en de veefokkerslyden reeds ontzaggelgke vprliezen Zelfs de chronische kongnenovervloed van Australië dunt En voorloopig worden de vooruitzichten op regen niet gunstig genoemd De toestand op Martinique blgft onveranderd Alleen beeft tgdens de Jongste uitbarsting van den Pelée een stroom modder een fabriek nabg Basse Hointe bereikt en het geheele gebouw meegesleurd SlachtoffeN eischte dit incident niet Te Fort de France is nu alles kalm Tengevolge van de hernieuwde werkzaamheid van den Pelée isdt telegraafkabel tusschen Martinique en San Thomas weder gebroken De geoloog professor Hill die op onderzoek is nitgegaan naar den Pelée heeft den krater tot op 8 E M afstand knnnen naderen en werd toen door giftige dampen genoodzaakt terug te keeren Hg heeft echter kunnen waarnemen dat wat werd aangezien voor bliksemstralen naar den top van den berg snelle llchtverschgnselen zgn ontstaan door de ontbranding van gassen welke door spleten ontsnappen De flikkeringen waren niet verticaal doch horizontaal Verder heeft de geleerde geconstateerd dat de berg thans werkelgks lava uitwerpt Hg is van oordeel dat do uitbarsting langen tgd zal aanbonden Het totaal bedrag aan het departement van koloniën te Pargs ontvangen voor de noodiydenden op Martinique beliep eergisteren 1 965 305 francs In Tonralne heeft het weder zich ongestadig getoond De warmte dor laatste dagen is Zaterdag gevolgd door een onweder gepaard met zwaren hagelslag In de gemeente Sonviqne zgn allo velden verwoest In het Zuiden van Spanje hebben sprink hanen in het Noorden nachtvorsten zware schade aan de te velde staande gewassen aangericht In den omtrek van Oporto vooral hebbeu wgngaarden en veldvrnchten veel geleden Met Hngo Wolf gaat hot achteruit De groote componist is geheel verlamd Hg berkent niemand meer en sedert eenige dagen is ook een spraakverlamming ingetreden Zgn composities worden voorzoover hg zo niet vernietigd heeft door zjjn vrienden in druk gegeven De muzikale nalatenschap bevat 38 liederen met orkestbegeleiding een symfonisch gedicht Pbentesilia een opera fragment Manuel Venegas zes gemengde koren en tweo strgkkwartetton Gisternacht is door den koetsier tuinman J V B in het groote badhuis te Maiderberg een ernstige verwonding toegebracht aan zgn kameraad den kok op wien hjj vier of vijf lovolverschoten heeft gelost waardoor deze ernstig aan borat en arm werd getroffen De dader is door den bnrgemeester in verzekerde bewaring gesteld Ernstige aanleiding voor het plegen van de daad schjjnt er niet te bestaan v H had den heolen dag met de huisgenootoii overhoop gelogen wat eindelgk nitliep op een woordentwist met den kok deze scligiit toon V B een klap gegeven te hebbon waarop deze naar zyn kamer is gegaan do revolver heeft gehaald en toen niettegenstaande hg aan den linkerarm werd tcgengchoaden de schoten loste De verwonde moet niet in levensgevaar verkeeren Hot eerste concours van den Znidhollandschen Bond van Harmonie en Fanlarocorpsen zal plaats vinden op 13 Augustus a s te Ovorschie Als juryleden zullen optreden de beoren Richard fiol Von Erp Kriens Bart Verhallen en M J W Kessels Voor de eerste nitvoering in hot volgend winterseizoen te Utrecht die al bepaald is op 15 en 16 December a s is gekozen I or Barbier von Bagdad van Peter Cornelius daarbii is reeds de medewerking vorzokerd van Joh Messchaert Gisteravond ontspoorde even voor het station Formerend oen goederenwagen van de lo half acht aldaar van Amsterdam kumonde stoomtram der N il T Na een half uur oponthond was het nog niet gelnkt den wagen op do rails te brengen zoodat de tram zonder dezen don weg naar Alkmaar vervolgde STADSNIEUWS GOUDA 3 Jnni 1902 De goederentrein die om 6 nar Zondagavond alhier stilstond bevatte een wagen waarvan de lading nit gej eret hooi bestond Daarin scheen door de groote hitte of door broeiing brand ontstaan te zgn De wagen werd uitgchaakt en do lading op het rangeerterrein geworpen Bgna alle pakken smeulden en uit enkele sloegen de vlammen omhoog Nog uren daarna bleef het station in een verstikkenden damp gebald die bg gebrek aan wind bleef hangen en den reizigers onaangename oogenblikken bezorgde Wegens belemmering bg hot sluiten der spoorwegbrug over de Wierinck tusschen Bodegraven en Woerden ondervond de eerste personentrein van Leiden naar Utrecht gistermorgen veertig minuten vertraging Bedankt voor het beroep de Ned Herv Kerk te Moercapello door den heer Th J L Rnys cand te Utrecht 369 Staats loterij 6e Klasse Trekking van Dinsdag 3 Jnni No 12689 f 15 000 3632 5714 en 15622 ieder f 1000 5756 7334 11390 en 12308 iedor f 400 1796 8100 en 10626 ieder f 200 93 5680 6765 7354 8258 11043 11363 19047 en 19526 ieder 1 100 Prijzen van f 70 59 3014 5445 8238 11181 14224 1769G 80 3108 5617 8356 11299 50 17752 184 3202 68 77 11 S67 14634 17893 96 3310 93 94 11439 52 17928 305 33 5711 8471 88 90 70 415 64 58 i6 8574 11 H1 15033 18000 524 73 6007 8702 11614 36 4 6 58 97 6175 8893 94 52 24 737 3427 6273 8917 11813 15321 63 886 66 6324 99 11976 15537 95 913 3512 79 9020 93 51 18181 63 33 96 26 12044 92 18220 94 43 6510 57 93 15600 18323 1024 84 6617 9143 12103 15704 76 1165 91 92 9 252 50 35 18477 1286 3616 6719 9310 75 62 18734 1309 54 57 9416 12290 16326 88 74 70 60 43 12349 59 19001 90 3814 6822 9598 86 16460 56 1520 26 6937 9610 1 2401 82 85 57 43 62 54 25 84 86 1604 3929 71 23 9717 52 88 90 13 63 7240 9906 63 16538 19480 26 88 7307 10024 12722 53 19649 73 Mm 29 25 87 64 80 17 56 410 53 40 90 16755 19777 66 31 7584 46 12869 79 98 180 i 4319 7665 10435 12933 168 58 19882 2058 + 417 7765 41 56 17096 19952 63 96 7861 99 79 17102 20052 2251 4666 93 10 503 13004 3 20118 77 4861 7900 48 13269 24 42 2311 49H1 20 10865 95 17285 64 2404 47 03 10915 13968 17517 20321 97 5021 8052 1104O 14063 59 20433 2723 31 8128 66 14132 71 59 91 5146 65 79 38 78 20597 2915 5214 86 11113 142H 98 20641 28 5354 5o Klasse 13e Lgst No 1037 m z 1035 No 16608 m z 16603 ieder f 70 No 1 5373 m z met f 711 en No 12214 m z niet Posterijen eo Telcgraphle Vacate directies Pofat en telegraafkantoor to Geldrop laarweddo f 1800 en vrije woning Pensioensgrondslag f 2050 Borgtocht f 5083 rooel Post en telegraafkantoor te Workum Jaarwedde f 1800 en vrije woning Poisioonsgrondslag f 2050 Borgtocht f 13920 reëel Ingevolge do bepalingen van hot Koninklijk besluit van 21 Maart 1894 No 17 hebbon de tciegraafanibtenarcn voor deze directies den voorrang Postkantoor to Helder Jaarwedde f 2500 on vrgo woning Penaioonsgrondslag f 2900 Borgtocht 1 15369 reëel Solicitaties in te zonden vóór 20 luni a s Benoemd 1 Juni tot directeur van bet postkantoor te Leeuwarden D 1 M du Cellica Muller thans in golgko betrekking to Helder tit directeur van het postkantoor te Goos do commies der postorgen Isto klasso G Bruch to i Gravonhago tot dircctenr van het postkantoor te Eist do commies der postergen 2do klasso J D Vissering te Utce cht tot directeur van het telegraafkantoor l Leenwarden de ondordirectenr der tolegraphie C L Llitkebuhl Jr te Groningen tot directeur van liet post en telegraafkantoor te Doorn N J Buwalda thans in gelgke betrekking te Goldrop tot directeur van het post on telegraafkantoor te Joure H J K Buwalda thans in golgko betrekking te Workum tot brievengaardet te Lottam L C H Nouwen thans postbode te Schimmort 16 Juni tot directeur van het post on telegraafkantoor te IJzendgke de commies dor telegraphic 3de klasso G Bos te Eoetinchem tot adspirant opzichtor dor tclographio te sGravenhage horstollingswerkplaats A Nanta 16 Juli tot diroctöur van het postkantoor te Brammen do commies der postergen Iste klasse F G van der Ramhorst de Brouwer te Amsterdam Verplaatst 1 luni do klerken der postergen en telegraphie 2de klasse J G Zglstra van Scheemda naar Wildorvank on B Alfring van Wildervank naar Scheemda de adspirant opzichter der telegraphic J A Roborgh van s Hertogeubosch naar Boxtel Ingetrokken de verplaatsing van den klerk der postergen en telegrapliie 1ste klasse P Hatterman van Amsterdam bgpostkantoor Spiegelstraat naai Amersfoort Eervol ontslagen 1 Jnni de commies der postergen 2de klasse A W van Oordt te TorBenzen 1 Inli do commies der tclographio Istn klasse F W Johanningmcycr te Amsterdam de commies der postergen 3de klasse J W ten Cate te Amsterdam op verzoek de adsistent P A Bisschop te Delft op verzoek Overleden 23 Mei de directenr 6 van Diermen werkzaam ten bnreele van den Inspecteur der postergen en telegraphie te Zwolle Veemarkt te Rotterdam Din dag 3 Juni 1902 Vette Ossen en ICoeien goede aanvoer prijien waren voor ie kwaliteit 34 ae Itwal 32 3e kwaliteit 37 cent per half Kilo Magere osssen melkvee en vaarkoeien goedaangevoerd Vette iCalvcren goede aanvoer 10 kwaliteit aS adc kwaliteit 14 3de kwaliteit i cent per halt KI Stieren en nugtere kalveren groote aanroer Handel m melkvee es Vairkoeien vlug tot liooger pryien terwgl de handel in vet Vee vetle kalveren een traag verloop hadden PARASOLS eii Badarilkeleii VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telephöou Vo 1Ê iteurs van Amsterdam Vrhra Sletlin 801 80V BV mi IV 81 UI nu i V MEI IOI I iSu üul Nad tv S I V dito di o dUc Sdito dito dito 8 HallOii ÜU 6ouill lS81 a9 TiXll tnsohrijTing 18a 81 S OonHa OU m papier 1888 1 dito in s l orl888 t POETUOAI Obl ract coupon 8 dito tiokel 9 1041 30 90 rs I 411 KlllUHO Übl niunool 18 4 4 dtto ODi 1880 4 dito bq Rolbs 188 4 dito l g llo 1889 90 4 dito in uoud teoa 188S A itito dito dito 1884 driHJB Forpot loLiiM 1881 4 rt KKBlJ Uopr Couv toon 1890 4 85 Ge lueuinff Mine D I 84 Vi Oeo teemn lorieO Zuil AFii Rp V oblft 189 b Uluoo Uli it 8ck 1 0 iVmtlliu Obl oii icp 1881 4 ImniDia ObliK liun 18ll 3 SoTTtaUAH Stad Iseu 1894 3 NlD N k r Htndeliv umi Arendsli Tiib M y Oertilïctlea DeliMBataollapny dito 194 Aro Hypotheekb pandbr 41 1 Calt Mg derVo loul aaod Or lljpothnekb pandbr 47 Nederlandsche bank aand I Hed IIiuidelmaalHih uito N W k Pao Uyp b pandbr S 981 Rolt Hjpolheekb pandbr 47 1 Utr Hypollioolb dito 4V l Oosten O jit lloiif bink aand 0 RusL llypotheokbank pandb 5 Amirika Kqiil hy potb pandb 4 Hiiw I I I i I iim oort 8 8S ji NiD I oll lJ 8pn r w Mg aand l 106 Ug ta Kap i St Spir aand l 11 i Ked lud Spoorweg m aand 18Vi Noii Zuid Afr Bpm aand S dito dito dito 1891 dito 4 iTAUnapoorwl l8B7 89A KoM 8 104V m i Denver fc Rio dr Spm eert ir a 40iyj Illinoii Antral obl in goud 4 lOSl Louiav k Naihiilli Cer v aand 107 Heiiro N Spw M I lebyp at lOS Miaa Kanna t 4pGt pref aand N York üulai o k Wmt aand 8 Ponn dto Ohio oblig 8 ore gen Calif te byp tn goud 1041 81 Haul Uiou Il Hanit obl Un Pao Hoof lyn obdg 6 dito dito Line Col le byp O I 89 öaNAiia Oan 9oulh ühert T aan I 64 7iH C Rail k Na lo b d e O 9 Ameterd Omnibua My aand I Nrü Stad Amsterdam aand I 101 8Ud Kottenlam aand 3 lOilf Bauiil atad Antwerpen 1887 17 lOO aiad Briuiel 1886 17 1037 lloMti Tliniu llogullr Onulseh 1 19 Oiaravk ttaaUleenig IttO 6 117 K K Oosl B Cr I88II8 101 Spanj Stad Madrid 8 1868 4lV Nlii Vtr B r A b Spool oorl der Toekomst Zuid ltal Spwmg A H obl 8 PoLrM Warschau Wennen aand sai Or Hnn Spw Mijd ohl 4 Bahiiotio dito aand FaMOWa dito aand 5 j Iwang Ilombr dito aand ft Kunk b ArxiW Sp kap ubi 4 dito dito oldig 4 AuiaiKA Cent Pae Sp M obl B Chic k North W pr O v aand dito dito Win St I eter old 7 SVn r KHSEH x ft uit Indiiiehe Nelel VexeU Is porens snecnwwit dnorzaam en élégant Vooral h i groote warmte een aangename Onderkloeding Verhit de H hnid niet broeit niet laat de lucht tot de hnid door zonder geyaar van sterke ï5 afkoeling ol konratten en is uitstekend bl ter voorkoming en verdrijving van BijsoQdergsBObikt vooralle Sport Aanbevolen door de grootste medische t antoriteiten N Krimpt niet bederft niet in de wasch t8 en behoudt deoorspronkelgkeiödeglans m Verkrijgbaar uitslnitend vooröonda = en omatreken bg O 8AM801II Gouda APVERTEIVTIEN TelephooEiiet Goiida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aaiilog en onilerhoutl graas Het net is aangesloten aan het Rijks Intercommnnaalbarean Op 10 Mei 127 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnreau ACHTER DE VISCH MARKT I I 1 II IN HET Verlichtings Magazyn lic Avoiidsier DIinUKI K BUURT ijn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§lialloin § alsmede een rnimo surteoring UASOKNAMENTEN ÖASKOOKPLATEN on ASFORNUIZEN tegon concnrreorendo i4ijaen Goedkoopste adres voor i Winkel Etalage met succes geplaatst bij H H Winkeliers hier tor stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTINO compleet van affW en hoogor Minzaam aanbevelend M N VAN L N N TELER 117 Gasatter ONTVANGEN Allo soorten S C H O E N V E R K voor o s saisoon in liel Wliralianidi SrJioen en LiianenmajaziJH KLEÏWKG E 30 tegenover de Kleiwegdteeg Aanbevelend C SJIITS Alle roparatitu on aangemeten werk HoUandsche IJ AMtiTEKDAia Drinkt uitsluitend Per 5 ons Slof en grove Thee 45 55 cl OiitbIJl ronOS Nanilddsx 75 KxlraflneCh CungotlieelüO Alleen verkrijgbaar bj P II 1 va WANKUM Oosthaven B 17 Thiinj i WQndNbUiim in de guhoelu wereld bektiiid en geroemd Onovfirtroffon middel tegen iillu II o r s I I o u g I p I e r Haagtlrkten uu Inn nndig zoowel ala ook uitwendig lii bijna nllo zioktegovnilon met goed gevolg I 1 n te wonden PrH p r flteon l J 1 per post 1 i TUnrj i Woadintlf Imzit een nisnog ongekende geneeskrHrh en bnilrnnie werking Moalit meeatAJ elke pijnlijke en govrnirrolto oporotie geboel ovnrboflig Met dc7 e rnir werd een 14 jaar nud voor ongeneesll k rehoudeu beengezwel en ontniuts een bynn au jaar kankerlUdrn geunen Brengt goiiemiig en ferzftobting der pijnen biJ woiuten ontatekiiigen ent ran allerlei aard PrU per pot f 1 60 p r post f l eo entrnal Depdt voor fftMlerland Apothiikir IIKAIUI NtKKIillS lt ikin 8 Aiiistordiini Wtar Mnd pöt il beit 1rnieaiiirei tiau diASehHt Mn lheke ia A MIIKUIiy lu l r rsd l KobiUih lluUrrcicb Oelme pruspeetui U autbieilen bij bet Csatraal OauAt ttandar Hal btale laebaMrkate aa p makkslyks poMaaidatl voor Haoraa en vooral damae an IQnderielioenwark Apprritiur vanC Hlllir k O if r ttrill leitk ltr W Men lalta goal wUui op naam ei fabrlekameik vsrtrilMer lwvia MillinlsiMaatwirt Mliatarls antmiaa SM aas iawaal4ae l tr W artawnamMM Rakia 8 AaulsnUm i