Goudsche Courant, woensdag 4 juni 1902

Echt Zeeiiwsch Tarwebrood o 8816 Donderdag 5 Juni 190d 41stè Jaargan fiOüDSCHE COIRMT ISiGHWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f eent de K O A SLEGT NIKUWE HAVEN 27 irifliiiiii u M De Uitgave dezev Courant g eschietK dag e lijk met uitzondering van Zon on Fecstdafi en Do prijs jHT tlrie maanden is 1 2 ï ranco per l ost 1 7 Aizimderlijke Nonimera VIJF CKNTIiN I Telrrosn No M ADVEltTENTIEN wonk n geplant st van 1 5 regels a 50 Jenten iedere regel uieer 10 Centen Groote letters worden hei ekend naar plaatsruimte Iniscnding van Advei tentiën tot 1 unr de mirtd FBMSCEE STOOHYEBYEBIJ I w I chemische Wuscherfj 1 H oppeÜiieimëu W KruUkade Botterdam eebmetMid door Z M dan KoniuK d t Balg Boottd ptt Toor QOUDA de Haar H a TRIJSBUltG Korte Tiendeweg D 7 Speoiklitait TOor het atoomen en Tarrenvnii tlle Ueeiesen Dameagardeioben elioolr alle Kindergoederen Speoule inrichting voor hr atoom n van plsohe numtela Teeren bont a Oordgnen Ufelkleeden ent worden uur de nienwite en laath methode Kevertd Ondergoteekendo beveelt sich beleefd an TOor de levering van DEJEUNERS DINERS SOliPERS voor Part jen Bruiloften enz AUook afzonderlijke schotels en alles wat tot bet koksvak behoort desvorlangd met büloverlng van servies xiWer tafelliuDen u eni Aanbevelend Gerard PinkseE CuiBiniei Wetithaven 128 PrlJslrekblB U m SOO OOO HARK li hooftlpryn ia het golukkigit getal bieiU ile nieuwsle groote üeldferlotiog die door ilo Hooge lUgoering fan Hamburj goedgekeurd oa ewaarlwrgd It De voordeelige iaricbtiDg Tau het nieuwe plaa lieataat daarin dat in den loop tan ilechta weinige maatideo in 7 rerloUngen van 118 000 lot n 59 010 prijun bedragende 11 202 000 Mark ter Toltedige besliieing zullen komen daaronder Vievinden eïcU boofdprijun ven erentueel 500 000 Üark speciaal ecbter 1 prüi aUSOO OOO I prija a M 800 000 1 prgi a U 100 000 Ifl pr a M 10 000 ft pr a M 5 000 10 pr a M 8 000 1 000 1 600 1 000 800 1 9 Ito 75 000 70 000 1 000 to ooo ti 000 10 000 40 000 10 000 1 prija a U pr uQ s U U6 pr a U 4 pr a M a H M K MaM a U II pr a M lOSÜ F 8A0 8 pr a U 10908 pr a M 1 pr i 1 prijt 100 150 UI i 11 100 78 4S 8l 6 a M 90 000 aanstaande eerste prijitrflkkiag dez r I groote door den Btaat gewaarborgde Geldfe I lotiDg heeft looaU zul ren ambtawege be I paald pUaU op den I ÊÊ Jumi 0 k I en koet hiervoor I 1 geheel origineel lot lochU M ark I of fl S t O I l half 8 1 75 1 l kwart U 90 tegen Inzending ran het bedrag per puslwis 1 I of tegen remboura I Alle bestellingen worden onmiddellyk met e 1 imaaate xorgvuldigheid ten uitvoer gobraehl n I peder apeler ontvangt van one de vau het wa 1 sen van den Staat voorxiane Origiueele Ijotes I elf in boodeo l Bij iedere bealfilling wordt hot vereiscb e I ofüoieele plan waaruit de verdeelieg der pr I ten op de venoUilleade klassen alsook de tw I tre todo tuloggelden te vejraeniefl is ffratis h I j gevoegd en zenden wij ijinzo olientijre onaa I gevnagd na elke trekking de oflioleele Igitei I De uitbetaling der praten geschiedt stee s I prompt onder waarborg van den Staat en k n I door recbtHtreeksoba tnwending of ook na r I verkleEtng der bolangbebbenden in alle groote e I plaatun van Nederland plaats heblMs 1 I O debiet ia slee Is door bet geluk bagim I itigd en onder vele andere oanzieDlüke prezen I I hebban wij meermalen volgens otilcieele bew I j ten do eerste UoofdprijteD verkregen en on o I I baguoatigerscelfuitlietaald o a Mark 850 000 I I 100 000 80 010 6 i 000 40 000 enz I Het ia te voorzien dat bij deze op d a 1 I heohtsten grondslag gevestigde onderneini g I ran alle kanteu op eanci uitartit bulangrgke I deelnemiog bepeald kan worden gerokend men I gelieve derbalva wegens de roeds ophanden I zynde trekking alle orders ten sjoedig te I reohtstreaka te euden aan Zat lmaa Simon I BaokibrB en GtiUlwisHlaari I ill H HBUR U I üto atl April jl ïiol alwadet ilo llootdprijii I Tan I 40000 Mark I in onxe door het geluk Iwvoorreohlo iwjllecte I en werd aan den gelukkigen winner onuuddo I l k uitbetaald Hollandsche Maatschappij van Landbouw VIjrjaarlIJksche ALDEMEEÏÏE TENTOONSTELLING 18 3 4 September lOOS te Alkmaar Aaiigfifte tot inzendinjr vóór 15 Augustus 1902 PROÖKAMMA OP AANVRAGE VERKBI JGBAAR f rtTPH T t Ij iin verkrijgbaar legen overmaking van het bedrag a by den Heer Mr W C BOSMAU te Alkmaar 1 lot f 1 n lotpn t 10 too loten 1 85 1000 loten f 800 Een RIJTUIG met TWEE PAARDEN en compleet TUIG Een RIJTUIG met EEN PAARD en compleet TUIG verder PAARDEN FOK on VET VEE SCHAPEN deugdelijke LANDBOÜWWERK TÜIGEN EUWIELEN eni G VAS VI$8ER Voorzitter S C KORTEWEG Secretaris s Öravenhage Jnni 19 J2 GROOTE VERLOTING goodgokenrd bjj Kon beslnit van Ü5 Febmari 1902 No 19 vanwege e Mfdeeling H MHTUBCHT en Omêlrekeu üerUollandteke HMaattchapplJ van ljandbo w OP MAAKDAC 16 JIUKI I90 H o o F D P R IJ Z E N 1 Een soiled UTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard Z Een EAASBRIK bespannen met één Paard f erOeri Faarden iiammere ijaudbeuwK erkitêtgen lteÊge enz enz PRIJS PLU LOT 50 CENTS e opbrengtt demer rerloUug aal na aftrek der omeermijdeli ke kotten gelieel worden lietteed lol aankuop van l rymeu I ü trekking zal plaats hebben ten overstaan van den te IUastrkoht resideerenden Notaris 1 KOEMAN on onder toezicht van den Bnrgemeoster dier gemeente ofjvan een door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen üemocnto Ambtenaar Oj f üe Lotci zijn verkrijgbaar bij de Boekhandelaars S W N VAN NOOTEN te Mcltoonltocen en biJ de verschillende wederverkoopers zijnde o a voor tlOHda bij A BRINKMAN en ZOON ws fr t r f f HW W i F W IH W f l Üwof eii li nlBeii een jinbevoWn Met eert Ulptoma en Goud BtLrooml PRAEPARATEN VAN pyaverterLng tenuwtioofdpUn ter versterking na ziekte of kraambed kootte en hare tjcvoH en QUINA LAROCHE PERRUQINEUX in bet biiiotidet lecen Bloedgebrek Bleekmctit kwalen Tan Krtttwhen leafttjd ent Vcrkriigbaar m llecone a 1 Q0 eo 1 f7 1fAl g m VOtdaaam vemerkcnd aangetiaam van tmaak voor dagelijkich geb nik T y klitderen wakken en kllerachtlge geateUen er aan te be veten Als geneeakracbtlge drank bij atoornlsaen dei apljsverterlneaorganen eu dlarrhée ook voor euigelingen en kleine kinderen l nj per bm i Vj Kt T l 70 i Kt r O OQ H Kgr 0 50 Chnnlaeh M allf C tS cfar Spcctaal voor Kindervoeding In buuan 1 H Kgr O BO ailver WlCIHaUIKCr Kgr 0 50 H Kgr ƒ OM V aoo je i liüenyTi St Tamarinde Bonbons r Ji ï i n c rs S rKSi ïr voor tmdcren bewijicn de famiHnde boritona v KK VJ ITLIRN k HOLM beUnfirijkc diensten dur de Yorm voor het Vind begecr UjIl en de smaak aangenaBm u Priji per doosje O OO en 0 60 QalmïaL asPflCinickC it1 emecn erkend tls het BESTE huiimiddtl i Verkoudheid eo Keelpijn het ii êen ilUtnoploasend ea vertachtend middel bij uitnemendheid uiuluiicnd in Q fleKhjcï vcrkrijgbatr Prij 0 20 per fttïschjc Dt r tifjmraitn rvm KRAEPEUIH ft HOLM te 2clst t n n lm roofwieH van aipolkéJtfi m VrogitiHt Acihtna C ttfarP Ht n Het rocken eener haWe cigarette U voldoende ter bcetril SlUllia V lgai CllCU j j luvlgiU aanvaUen van Asthma etc In KRAEPEUEN HOLM Hofleveranciers ZEIST ilÜklifl Het groote aantal zenuwkwalen van lenv rhi oMi Un f t t da veorafgunda keitMkenen van popluU baiMabaromU toe trotuerM oac iteedi ftllo middetan door de mealiobo wetMuohkp ungewand leret aen dan Bl owan tUd kont ia aor toe dat Ij door bat f abmlk nakaii van dos eaBvoadlHt a vag aaiaJUJk lann da bnld WM nhfalolo ha outdakklni tadamii haaft dia na hondorda proafaamlngeii thana over de gabaale verelA raibratd la au terwUI liJ la waUniehappallJka krtnfao d boonta balaiuntalUnr wekt tavana aeua valdud blUkt te ifj voer ia aas Mnnwkwalen lljdanda maiiaohbaid Daie Keneaawdia la altcavon das door dan fewaiea OrioUr vaa Owondbett Dr Botoaa WalaamuB ta TUahofeii as berairop d on darvlDdtni op lau la mm KH rtfo raktllk Umt waMchlu v ii h t 4 ra nnKl per iliiK w aril dn r aa teMhlkteaU d r do hrnld naèUdaUIJk ma h seanw lel taedetedorld Hat ia aiMMWtlM w werkelijk aUtlaraBda raavltatwi Tarknc l B lil naakte aooveel oMaac dal tu oaa door daa wtmder gaaahrawB arkjo OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE har oarkamai a Maailflg btnuM karteD tfli rrade da Hl dnih varachone la Dit boekja bfiTat niat alleen Tor het wnm oxADek vereUaiibara verklaHnfen oaitraat bet weaan der nkuvcre thanpla en de dtamede lelfa In wanboiilg KeTallon Tarkregeu aitvei fcloCi near ook vindt mea daarin wetonMbappelIJke verItoudoliRKeu Uit de modlaclir blMA PM dloaandeie ntoBwl ie ewUdBUa aoomade anohrift vas tal van tataUaoUrlften van ho cite UataU la eeiktmdigan nder wolka f itatère Md dr profetier u I aalrtltnTtk to Pari a rui RauiiMoiti 10 ttatagraBar Mad Ir raktlaaertad leaaeahaar eaa kal kraakilnnliaa pMlleht do CK rai ta i Saaltitttralh Dr Cohn ti Slallm OrailMiia mad dr arroad arU UJ ll a Dr r rareitlar ganaMhfir di Dit ir a kat hoiplUal li Agsn flaJiaharath Dr tabtrlai kaateel OHlaafeli lad Cmt Daraoa M d ir a Bsaihaar lrt tai dtr gaNiDS tliarapauUaek lariabHag veer laaawUlderi tt Pu Ua rot it Haaori 334 Caniui van AichtnÉach a d dr la Carru Dr aafeaeh arraad arta de Zlrkatfa Oker a bii it t Bhf fflïd dr Witmn Dr c Bongavel U La Farrièrt Cara lid vaa daa Oenitll CcHtral d bvgltat a m i I FranliriJI v U inHorxn t taali 1 vi U andiren Aan aitoii wtef K RHWK Nt l meer of nalndlar naNsodaakv la f mu aof naanade nra lillch l l ltj i n dakentoekeneniyn ahroaiaoha fcaafdplja i rai a i ihaleh of arauea tel eprafcaa r iara teafrai aeiaa l aHKKaa eti T 0H aar lewneeiea rmi oaridurinde alia l l IU elle vanwaktlag na HheaHe M e ril Ue reeda ader genooaknailcobahanddini weeet sljn Maar door de bekende adidelea ak wthmdln o ea koniwatarknnr vrijven eleoErieaereii etooailool f leobadea teen f nailn 1 tari ltw hnnMr kwaal fevondenkabbaa en ten elelu alj die r b v 1 b ▼ keroort wlaartoe nda hAban wenni I 1 I 1 iftk auhuiaad aaHa aalaB erdaavtafl la hal baaN beefdaOa aat d liall fcal4 dailnï bloedaadrai 1 rMlaarikkalkaafhaid gB aa dba aUealiaahatd llobaMtMka aanut en eahakagalltka to lanJ verder alle tirken dia door beroortofetroflbn waide aief Men aaa ia volien daarna looala varlavnlagaa eavtraaaee tel prakaa rware feafal aaelrtlk alikkaB etl fMd inr laarteMea iMt aart durinda allB la Ik iwalta vanwaktlat vaa HkeaH i ea rij ue reoda ader genooakqnilco veraehUualan aU neb aaahaadaad aaiaHi veolM verdaavtaa la bil bMN be fdBl a aat daliikAald kkerlBieB ea deaker ardee veer de aetea drakkaade M eadar Ut veerbaaM aHlshiil e earea bot vaa aa vae krtatetlai ia ea bet eiepea vaa baadea aa veltea aan al deaa drtt eataMtlte vm vrlUdara ala ook aaa tea a eltlae ll deede aaa blaektarirt aa kraaM Heb M mI na ga aaroaaea die viil aal bat b aN erkaa angeeetaliJkeraaetlevUlea W genwhH lïób Vet bÖTaB TOnneT wirkje ub tèaSaAa hêtwïïk apaavrngTkoatileoi ea Kaae var laaden wordt door door M d LRMAV dl Ca Railigevat a RaitardaM r K v a üAirtBIV KOLPr Apotheker Korte Boofateag L vrrocht 0 V A POKTOn OndemohVby de Qaardbrag F UT Op alontaU hrci nalach Mdlolnale tfntoooaUlllula ie Dr WaiaaaaauSa aolM SaHai vtiM Mr loBedtoolM iarti Mat BUTaraa MUa fcali wa bahand ini weeet aU Maar door de bekende klldÏÏM Tk wthmdSiiioaeakoaiwatarknnr Uvan elèflErl w Sleuw onorerlroaen Prof Dr Liebera wolboltend SIHVW XBACBT IlIZn Alleen eeht met Fabrieksmerk tot TOoridni Dde radicïale en xekere geoezing van alle zells de meest hardnekkige nenutvtiekten vooral ontstaan door afdwaUngeo op jeugdigen leeftyd Totale enezing van elke zwakte Bleel z licht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Hugpijn slechte spijsTeitering OnTennogen Ilnipotenz PoUutione enz üitIvoerige proBpectnasen rrippcr flesoh fl 1 9 Si dublwl floecli I il C Centrail Depot Matth v d VoRto Zaltliom m o D pOli M Oléljsn h Co Eollerdam 1 Happol B Gravenhngo l almmaDB do Jong J Cw BolteriUm Wolft fc Co 01ouda en bii alle droipsten Wie zeker zgn wu d Eclit Eikel Cacao te outvangen teaamengesteld en na vel prtefndmingen in den handel gekomen onde den Daain des uitvinders Dr MiohaeUi Ternumiigd op de beate machines ia bet irereldberiemde Atabbliasement Tan Gebr £ StoU arck t Keulen alicha J rTI2ie 2tieIH Cikcl eacao in Tierkanten boaaen Dete Eikel Cacao s met melk gekookt eene aangename gwxmtte drank voor dagelijkach gebruik een k 2 theelepela Tan t poeder toot een kop Chocolate JÜ goneeskracbtige drank iq gntX m diarrhee alenhfa met water te gebruiken Yerkrugbaar by de Toonumela H 1 Apotbeks en IMi Va go V Ke prictbuajee f 1 80 c 90 a ass GeneraalTartegenwoordiger too Heder 1 4 land JuUut Mattenkladt 103 Amoterdsim KnlveiBtraït Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der yederlandsche uilgaw hiWm De hoofdtekst van dit halfmaande lijksctae tijdscbrilt bestaat uit de Begehrijving eetur BeUomdeAarOe die de Heer E T Feenstra Kdiper irf opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is riSh gelUualreerd naar eigen phoUh graphlaehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar i f geveer 90 Ansicfukaarten die hem aa eigen af ee ander door hem op te geven adre door onze reizigers wordea toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arahiê Perzië Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Frijt per jaargang f 7 20 ind de Antid kaarten De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Werold Tonrist Haarlam C A V D LOO AHTS voor V Zenuw en Zielsziekteös Goudsche Singel 51 BOTTSBDAM S PREEKUEEN 8 It Drek van A BEINKEAN St Zn öoad INRICHTING VOOR FSTCHOTHBRAPIE De UUR ÜKMhl S 1 ER v in JOUDA brengt l ij deze ter kenms van de Iwlanghebbenden tiat door tien Heer Direcleur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 3 Juni 1903 executoir zijn verklaard De kohieren N03 6 en 7 van de belasting op llcdrijts en andere inkomsten over het belastingjaar 1901 1902 Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen v an den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op ien bij de Wet bepa ilicn voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van 2es weken binnen welke de reclames behoorcn te worden ingediend Gouda den 4 Juni 1902 De Burgemeester voornocmil R h MARTENS Uuiteiilanilscb Overzicht Telegrammen iiit alle Engolsche koloniën maken mejding van de vreugde dio door het sluiten van den vrede overal is veroorzaakt Do hinden zji a o 1 ovor de vredesvoorwaarden De imperialistische bladtin beweren dat het laatste spoor der onalhankeliikhoid van du Boereu repuhliekcii thans verdwentïn is hoewel de voorwaarden hoogst gunstig z jn Do Daily News zegt dat de voorwaarden oen merkwaardige overwinning zgn van do lihernlo beginselen en een overeenkomst vormen tusschen do gemachtigden aan beido zijden Do Daily News schrijlt de oer voor hït resnltaut der onderhandelingen aan Lord Kitchener toe Do Standard de Daily Telegraph en de Daily Mail bevatten evenals enkele andere bladen hnidehetnigingen aan Chamberlain en Milnor aan wie het rijk zeer veel verschuldigd is Tevens roemen zg het genie en de groote bekwaamheid van Kitchener do Daily Telegraph beschrijft hem als de hoogste en grootste flguar van allen de krachtigste en oorsproukelgkste bevelvoerder en strateeg sedert Moltke De Times zegt De tallooze edele hoedanigheden door de Boeten tgdens den strijd getoond hebhen diepen indruk gomaaki op de Engolschen die er thans trotsch op zgn hen ünd r hun vaandel te zien De vredesvoorwaarden verzekeren ons het bezit van Zuid Atrika maar vormen tevens den grondslag van een toestand waarbij wÜ kunnen rekenen op onze oude tegenstanders om ons in dat bezit te handhaven Het zal FEViLLETOX Il TWEE PITERSTEH 90 En we hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid dat ge hier oiel waart zei lady Maud op ongeveinsden toon om alles omtrent u te weten te komen Hoe jammer dat we u niet kenden toen ge in het klooster waart want dan hadt ge voortdurend op het kaateel kunnen zijn daar zou ik erg op gestaan hebben Maar tk hoor dat we toch nog buren lijn ge moet belooven dat ge mij eena komt opKxken dat moet ge vast doen Is zij niet mooi voegde ze er op minder luiden raaar toch nog duidehjken toon tot haar vriend bij Zoudt ge wel wveel schoonheid bij de lagere klassen gezocht hebben Moubtcheiney en lord Milford maakten haar een aantal lalfe flauwe komplitnentjes die zij veraeze d deden gaan van veelzeggende blikken welke naar zij zich vleiden wel begrepen zouden worden Sybil sprak geen woord maar beantwoordde iederen nieuwen woordcnvloed met ecne koele buiging J iet afgeschrikt door haar eenigszin trotsche houding die lady Maud uitbuitend locBchreef aan het nieuwe en vreemde van haar toestand haar onbekeiuihetd met de wereld en hou verlegen thans ons dool zijn hen over te halen om op het rgk dat door kuning Kdward bestuurd wordt hun heerlijke vaderlandslieide over te dragen dio zg tut nog toe hnddon voor do kleine Staten waarvan zg doel uitmaakten on de voorwaarden dio wü hun geven wanneer zü daartoe overgaan zullen onze taak vergemakkelijken In het Hoogerhuis heu t Iprd Salisbury dezelfde niededeeling gedaan als liaUour in het jljagerhuis Lord Twueilmimth en lord Uosifbery wenschten do regeoring met den verkregen vrede giduk Lord Uosebery deed het met groote warmte onbewimpeld en onvoorwaardolgk wenschto hij do regeoriiig f eluk Hg hoopte dat eif nu een iiiouw tgdperk van vrede en voorspoed en commercicele ontwikkeling in Zuid Atrika en het goheele rgk zou aanbreken Van onvoorwaardoiyko ondorworping ia geen sprake geweest naar den weuseh van lord Uosebery is er wol geen geregelden vrodo maar toch een geregelde oplossing tot stand gekomen do Boeren hebben een door hunne leiders door Steyn Do Wet Olivier on Hertzog voor den Vrijstaat door Burgers iteitz iiotlia en De la Uey vooi Transvaal geicokend contr iet opgemaakt Kn hiermede is oen nieuw hoofdstuk nangebroken in de geschiedenis van Zuid Afrika De republieken hebben opgehouden te bestaan Zuid Afrika is een Kngelschu bezitting geworden Chamberlain on ziJn imperialistische vrienden hebben in zooverre liun zin Maar de Westm Gazette wijst er te recht op thans moet het lOngolscho volk tooneii dat het eigenschappen bezit die het in staat maken een werkelgken vrede te iloon ontstaan in Zuid Afrika Daar is voel bitterheid en vijandschap gezaaid en veel roodc haat ontstitnn Zal het Kngolscho bestuur er in slagen dio te ontzien en te doen verminderen door verstandige maaifegelen Zal niet weder oen tweede Keuw van onrecht a anbrekon waarin de Boeren lecren zullen dat Engeland s belofte niet te vertrouwen zg n Zal thans de overeenkomst die Baltonr in het Lagerhuis mededeelde zonder bggedachten worden uitgevoerd op oen wijze die teviodenhoid wekt onder de overwonnenen P De Vestm Gazette hoopt dat de gebeurtenissen van de laatste jaren een les mogen zijn voor de toekomst want het is thans Engelands plicht vooruit te zien in Afrika en in Europa heui i nder de overweldigende vriendelijkheid van haar i Ive en de overige bezoekers ging de goedhartige en levendige dorhtcr vaij lord de Mowbray voorl Sybil gerust te stellen en haar te verzekeren dat deze misschien ongewone vriendelijkheid van iemand die zoovor boven haar stond niet maar enkel tent beleefdheid van het oogenbÜk was en dal zij werkelijk op hare bescherming en haar gunst kon rekenen Gij moet mij vast eena komen bezoeken zeilady Mand ik zal niet in mijn schik zijn voordat gij eens bij mij zïjt geweest Waar woont ge dan zal ik u If met het rijtuig komen alhalen Laten we maar dadelijk een dag bepalen Laatoens iten vandaag is het Zaterdag Wat zegt gevan aanstaanden Maandag f Ik dank u voor uwe vnendelijkhei zei Sybil zeer ernstig raaar ik gaat nooit vanhuis Wat een engel riep Lady Mand uit terwijlzij haar vrienden aankee c Ik weet heel goed watge gevoelt Maai ge behoett wezenljjk nietin het minst verlegen te zijn Ge moogt u in debeginne wat vreemd gevoelen maar dit is niets dan ben ik er toch bij ik bwchouw u geheelen d als mijne protegee Pjotégée zei Sybil Ik woon bij mij vader Wat een lieveling zei Lady Maud terwijl naar Lord Milford keek Wat is zenaief I En ïijl gij de verzorgster van deze prachtige bloemen zei mijnheer Ivlountchctney Sybil knikte van neen en voegde er bij meI vrouw Trafford i er lecr trotich op En dio toekomst kan slechts goed zjjn meent het Ëngelscho blad wanneer Engeland zich zooals lord Hosehery het te Leeds uitdrukte plaatst op een breodon on vrijzinnigen grondsl tg en niet de staatkunde volgt die lord Salisbury heeft uangsgeven Want dan gaat het nooit goed Geheel Europa heeft gezien met welke middelen en op welke wgze Engeland er ten slotte in geslaagd is do Kopnblioken te onderwerpen Het lot der Boeren der vrouwen en kinderen heeft allerwegen diepen indruk gemaakt Kn die indrnk zal nog lang nawerken Met belangstelling zal men blijven gadeslaan de wg e waarop Kngeland thans vrede brengen zul in Afrika Do groote schitdawzijde in don vrede is do rehulloii uaostii Do rebellen zullen levenslang het kiesrecht missen terwijl zg die een rang hebbon bekleed hg de opstandelingen terecht znlleii staan wegons hoogverraad Voegen wij er evenwel hg dat deze bepaling harder klinkt dan zü vermoedelijk in werkelgkheid is du doodstraf zal in geen geval worden uitgesproken en er schijnt afgesproken dat de Koning van het recht van gratie een ruim gebruik zal maken Hot onaai genanmst in de voorwaarden treft wellicht die omtrent het gebruik van het HüUandsr h De Kngulschen zijn ongetwyfuld van plan om zoover te gaan mot de wering van de Hollandsche taal als zij gevoegcigk kminea doen zonder zich aan het verwijt van tyrnnnie bloot te stellen Maar wellicht zal juist een pressie van offlcieele zijde om liet gebruik van hot Hullandsch tegen te gaan maken dat do Booron er meer voor zullen gaan gevoelen dan zjj tot dusver deden Men hooft zulks meer gezien De Duitsche pers begroet den vrede met vreugde omdat hg in het belang van Dnitscbland zelf is een steen des aanstoots tusschen Kngeland en Duitschland is er door uit den weg geruimd en handel en bedrijf zullen er den gunstigen terugslag van gevoelen Hot Berliner Tagfiblatt schrijft nog Men zal or rekening mee moeten honden dat Biigoland nu zijn stem weer krachtiger zal laten weerklinken in internationale vraagstukken Maar juist de ondervinding met Zuid Afrika heeft Hingeland misschien bescheidenheid geleerd Do verstoorder dos vredes heeft tegenwoordig eon te moeilijke taak dan dat een tweede staat zoo licht naar oorlogalauwcren zou talen Moge de thans gesloten vrede een lang tydperk van ongestoordoa Ge moet de bloemen op het kasteel Mowbray eens zien zei Latly Maud Uaar i geenvoorbeeld van niet waar l rd Millord Ge weetnog wel dat ge laatatl zeidet dat ze bijna even schoon waren s die van mevrouw Lawrence Het doet me plezier te zien dat ge veel van bloemen houdt ging Lady Maud voort o ge zult het zooverrukkelijk vinden op Mowbray IIji mama roept ODs K om loten we nu en dag bepalen isMaandag goed Werkelijk xeï Sybil ik g nooit van huis Ik behoor tot de lagere standen en ga alleen om met mijns getijken Ik ben hier vandaag slechtseen paar uren om mijno weltoenster te bezoeken Nu ik zal je kortien halen z i I dy Maud die haar verbazing en haar spijt achter ecne zekere opgeruimdheid verlwrg daar zij haar nederlaagniet wilde bekennen Ik ook zei Mouritchesney En ik ook fluisterde Lord Milford die een beetje achteraan kwam Het aanzienlijke ge elscf ap was vertrokken hun prachtig rijtuig hun steigerende paarden hun vroolijke rijknechten illes was verfijnen het geluid der wielen werd niet meer gehoord De tijd vloog voorbij de bel kond de aan dat het werk voor dete week was ge ndigd Men hwl bijna een halven dag vrij op den laatsten dag der week bij mijnheer Trafiord en iedere man iedere vrouw en teder kind kreeg lijn loon in de groote kamer voordat zij de fabriek verlieten Op die wijie werden de kostbare en veWwcrde bosehavendoii arbeid Inleiden De Vossiache Ztg laat zich het minst optimistisch nit ovsor de toekomst van ZuidAfrika De lloereii mochten hot offer van hun onafhankelijkheid brengen zonder erover te moeten blozen want zü hebben er pus toe besloten nadat zy als helden gestreden en gebloed hadden on toen hun voortbostiMin als nttie door de zware offers die zQ moesten brengen roeds in gevaar wat gebracht Wat hun lot zal zöii als bowohcrs van een Engelsche kolonie zal afhangen van de mate van zelfbestuur die Kngeland hun toe heeft gestaan eu van het tgdstip waarop de anlonomio een feit wcrdt Bü den geejt die tegenwoordig in Kngeland den toon aangeeft moet men verwachten dat de uitkomst van de onderhandelingen in dit opzicht voor de Boeren weinig bevredigerid is Zoolang de hoor Chamberlain dio samen met lord Milner de verantwooidolijkheid voor den oorlog heeft te dragen do toongevende man in Itlngeland blgft raag men niet hopen dat oen ernstige ioging zal gedaan worden de Boeren met hun lot te verzoenen hoe oprecht ook do daarop betrekking hebbende passage in de boodschap des Konings bedoeld is Do ernstige mensclien in Kngeland zullen weliswaar niet vergeten dat op de vernietiging van de onafhniikolijkheid van Transvaal vi f en twintig jaren geleden Majooba gevolgd ii Verspreiile Ueriohten FitAXKKUK De werkstaking der arbeiders en arbeidsters in do stautstabaks en sigarenfabrieken is nog niet algemeen doch twee dorden van het totaal der lieden waren toch eergisteren reeds niet aan slag en men verklaart telkens weer dat alle eischen ingewilligd moeten worden en dat er undors niet gewerkt wordt In het staatsblad een reeks besluiten van den minister van onderwijs voor do tenuitvoerlegging van de beschikkingen der Kamer ten aanzien van de hervorming van het middelbaar nnderwys met het begin van het nieuwe school aar October a s De hertog van Chartres heeft ter horinnering aan zgn zoon prins Henri van Orleans ovorledon op zijn derde reis door IndoChinn een beurs van U WX fr ter beschikking gesteld van de 8ori6tii de Geografie voor reisbeurzen om du drie jaar te verleonen ten bedrage van dnizond fr aan Eranschen voornamelijk voor AziiS De ptakende beambten van de tHOf gewoonten voorkomen dat er het gevolg van zijn aU het toon in herbergen ot kroegen wortlt uitbetaald In dit htelMl lag nog een ander groot voordeel voor de arbeiders ij omvingen bun loon vroeg genoeg om naar de markicn in den omtrek te gaan en daar inkiKipen e doen voor den volgenden dag Dit wm ecu gr ot gerjel voor hen en doordat het de noodzakelijkheid wegnam om bij de winkeliers achuhl te maken droeg het inderdaad tot hun meerdere welvaart bij iMijnheer ïrafford ging v in de mcening uit dat na de hr egroolheid van het loon de belangrijküto zaak was de manier waarop het loon uetaald werd en diegenen onzer lezers die de niet j kleurde en ook niet overdreven schetsen gelezen h blien o zich herinneren die wc in het eerste hoofdstuk van het derde boek gegeven hebben van de eer verschillende wijze woarop de arbeidende klasse de vergoeding vóór haar twoegen en tobben kMi ontvangen iullen het waarschijnlijk wet eens zijn met den verstandigen en deugdzamen meester van Walter Gerard Vergezeld door zijne dochter en door Kgreraont is deze nn up weg naar huis Het IS een zachte zomermiddag de zonnestralen Vijrguli en nog het kalme tooneet een rivier en daaromheen groene weiden vol koeien lioiHchcn weerklmketid van het vroolijke lieil vaii lijster en merel en in de verte de hoogliggende purperen beide ïc i nog badend in zonlicht Vort vert igd