Goudsche Courant, vrijdag 6 juni 1902

BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL T W K B o Bi U M m B n Zitting van Woensdag 4 Juni Bg het voortgezet debat over art 65 der krjgetuchtwet betoogde de heer Tydeman nader dat tengevolge der tbans voorgestelde regeeringawijzigingen dat de meerdere bj reclame de strataitvuoring kan schorsen zonder vooral rest op te leggen van gelijkmatige toepassing van het reclamerecbt geen sprake meer kan zjjn want de een zal holdigon de ooderwetscbe regel eerst gehoorzamen dan reolameeren terwijl S nder meer sentimenteel de tegenwoordige opvatting omtrent de tttcbt zal zijn toegedaan De heer De Visser leidde met ingenomenheid nit de regeeringswijzigingen at dat bü schorsing der stral het voorarrest slechts exceptie zal wezen De heer Staalman laakte do bonding van den heer Malefljt die Vrijdag üink voorstond het fiere kloeke hooggeroemde beginsel der antirevolutionaire partij O daarentegen gisteren kalm berastte bij onrecht Het thans voorgesteld roclamerecht geeft schijn in plaats van wezen Spreker voorsp e dat de Christelijke partyen gisteren een moreele nederlaag hebben geleden die diepe sporen zal nalaten in de harten van dnizenden kiezers De heer Ungenholtz meende dat de Kamer gisteren hssr rechtsgevoel heelt laten smoren door de ijzeren handschoen van genoraal llergansius die toen in de antirevolutionairen gohooriame soldaten vond Spreker protesteerde ten sterkste tegen de bewering van don Minister van Oorlog als zonden de socialisten onder den schijn van op te komen voor de belangen der minderen slechts beoogen ondermijning der tucht Dit is een geheelo onware beschnldiging De socialisten komec er rond voor nit wanneer zil tacht ondermijnen maar sprekers bestrijding geldt niet alle tucht maar de immoreele tucht zooals die bü ons leger te vank voorkomt Ds heer Do Waal Maleüjt betoogde dat indien de Minister zijn amendement Vrijdag onaannemelijk had verklaard hy het toen reeds had ingetrokken De heer Borgesius betoogde dat hg de mindere militairen zeer slechten dienst zoo bobben bewezen door te hebben medegewerkt aun het vallen der wet Spreker is er niet van gediend tegen het ontwerp te schetteren en den bestaanden minder goeden toestand te bchonden Hg zal daarom voor regoeringswyziglngen stemmen De Minister van Oorlog verdedigde nader e voorgestelde wyzigingen waarmede de eer Lobman zich namens do commissie van voorbereiding vereenigde De heer ïrnvaglino stolde een motie tot sluiting van het debat voor De heer Schaper vroeg nogmaals het woord Motie l ravaglino verworpen met 65 tegen 20 stemmen Na uitvoerig debat waarbg de heer Schaper herbaaldelgk tot de orde werd geroepen is met 80 tegen 8 stommen aangenomen de regeeringsregeling omtrent het recht van reclame en de bevoegdheid van den meerdere tot schorsing der stratultvoering met of zonder voorarrest B K R S T B H A M E II De heer t Hooft werd gister beüedigd Aangenomen zyn verschillende wetsontwerpen waaronder dat betreffende den maildienst op West Indifi en de overeenkomst betreffende het personeel van den voormaligen Rgnspoor Tosschen de hoeren Bultman Van Lier Welt en den minister ontstond een levendig debat over de resultaten van het hongstvenlendepot te Bergen op Zoom dat de drie laatstgenoemden in bescherming namen tegen een aanval van den heer Bultman De minister beloofde een onderzoek Heden zyn de militaire pensioenwetten aan de orde H M de Koningin stelt zich voor indien Haar gezondheid het toelaat Dinsdag s ochtens om omstreeks halftien met H M de KoninginMoedor naar Schauniburg te vertrekken De heer Pot geneesheer der hofhouding te Apeldoorn zal goiyk gemeld H M op de reis naar Schaumburg vergezellen Z K H de Prins der Nederlanden vergezeld van zyn adjudant den luitenant ter zee Uste klasse jhr Hooft jraaHand zal eerst gcduronde eenigen tgd enkele familieleden bezoeken om zich daarna ook naar Schaumburg te begeven Kon der pleegzusters van H M de Koningin die thans nog op het paleis t Loo dienst doet mejnffronw Deyl van het Hopital Wallen nit Leiden zal H M eveneens bj het bnitenlandsche verbigt vergezellen Woensdagavond zal er voor bet eerst ui het bentel van U U de Koningin op bet koninkigk domein een feestelgkbeid plaatshebbon De Prins geeft dan een gardenparty op het Aardhuis waaraan faofdignitarisscn en genoodigden uit den omtrek zollen deelnemen I De minister van oorlog heeft in verband met het in deze maand te houden onderzoek over de vcrlofgangers der militie te land door tasschenkomst van de commissarissen der Koningin de militie commissarissen indachtig gemaakt op de wenechelgkheid om de verlofgangers der lichting 1895 die ter goedertroDw zich bereids van bun kleedingen nitrustings stnkken mochten hebben ontdaan wegens de omstandigheid waaronder dit heeft plaats gehad voor een milde toepassing van de strafbepalingen in aanmerking te doen komen in overeenstemming met hetgeen ter zake werd gezegd door den Ministor in de zittijig van 24 April j l en met het gestelde in S 5 van het Voorloopig Verslag d d 17 Mei d a v betrckkelgk het voorstel van Wet van den heer De Savornin Lobman c s tot aanvulling der militiewet 1901 en in § 6 van het antwoord op het verslag Onder voorzitterschap van C W graaf Van Limburg Stirom vergaderde te Amsterdam in het Nut de Maatschappg van Weldodighoid te Frederiksoord Uit het jaarverslag van den directeur den heer Jb v d Have bleek o a dat de landbouw vry gunstige resultaten opleverde de opbrengsten waren boven het middelmatige De veestapel bleef gezond de melkopbrengst was f 10 36 i niettegenstaande do verhuring van do hoevo Generaal van don Bosch De hooge prgzcn der varkens maakten de fokkerg winstgevend De financieele resultaten der boerdergen zgn gunstig Op uit Dec bedroeg de waarde van don veestapel f 37 308 De stoomzuivolfabriek Deli werkte met veel succes Er werden verwerkt 1 750 000 K 6 melk waarvoor betaald werden f 50 251 of f 3 21 per 100 K O melk Het in cultuur brengen van heidegrond het verbeteren van in cultuur gebrachte gronden on de waterleidingen eischon nog steed s groote uitgaven Vgf hectaren heidegrond werden in cultuur gebracht Do bewerking wordt bekostigd door personen die onbekend wenschen te blgven De opbrengst van do vroegere ontginningen stelde de verwachtingen niet te leur Twee afgebrande gebouwen werden weer opgebouwd De nieuwe aanplantingen voldoen ann de verwachtingen Vijf H A werden met Pirns Sylvejtrls beplant Do turfgraving voor eigen gebruik uitgeoefend voreischte f 1681 arbeidsloon Ook de mandenmakergen gingen vooruit evenals do matteninakerg tlit het rapport der financieele commissie blgkt dttt het kapitaal op de balans is verminderd van f 772 560 tot f 766 776 dus met oen bedrag van f 5783 In 1901 werd f 9494 meer uitgegeven dan ontvangen De uitgaven toch bedragen f 122 794 tegen f 203 299 aan ontvangsten Het tekort ia minder dan in 1901 toen bet f 35 994 bedroeg Daar de hoeve Generaal van den Bosch in 1901 verhaard en niet meer in eigen gebruik is word het vee daar verkocht voor f 12 051 Voorts toonde de rekening aan dat het door de arbeiders verschnldigd debetsaldo is geklommen van f 4953 tot f 5236 de schuld der vrgboeren verminderde van f 21 569 tot f 20 625 Aan giften en legaten werd f 5 i07 ontvangen tegen f 3800 in 1900 De ontvangsten voor rundvee bedroegen f 30 873 De Maatschappy zag gaarne ook haar werklieden tegen ongelukken verzekerd Het financieel verslag eindigt met het uitspreken van de verwachting dat door de toenemende gunstige resnltaten het evenwicht tosschen inkomsten en uitgaven zal worden hersteld Betreffende de opheffing van de landbouwschool der Mg deelde de voorzitter mede dat dit een gevolg was van de oprichting van meerdere dergeiyke inrichtingen van Kgkswoge waardoor het Ryk ook geen subsidie meer aan do school der Mg toekende Gemengde Berichten De correspondent der N E Ct te Leiden meldt Ontstond er eergisteravond een fel uitslaande brand in de hontzagerg van den heer Van der Waals aan de Hcheistraat met het gevolg dat een groot deel der gebouwen en het aanwezig materieel verloren ging dat echter tegen brandschade verzekerd was gisterochtend te mim acht nre sloegen onverwacht de vlammen nit de groote raeelfabriek van don heer A Koster staande aan de Zglstngelgracht tusschen de weverg van de Leidsche Katoenmaatschappy en de Kon Ned Grofsmederg Torwgl wy ditschryven wakkeren de vlammen nog hoog op telkeni i J nieuw voedsel ontvangetide van de groote il hoeveelheden aanwezig meel en graan en spottend met de waterstralen der talrgke I stoom en andere brandspuiten die allen in I volle actie zgn I De oorzaak is nog onbekend Qebonwen j en grondstoffen zQu gedeeltelgk verzekerd I Een groot aantal werklieden wordt door den I brand met werkeloosheid bedreigd I wy vernamen dat voor ongeveer elf jaar I de fabriek ook is afgebrand I Nader meldt de correspondent I Men was den brand om één uur meester I die dank de sterke binnenmuren en de gzoren f branddeuren tot èéne afdeeting waar het I graan gezniverd wordt is kunnen beperkt I worden De machines en de magazgnen zi n I bewaard gebleven I Naar aanleiding van bet bericht dat aan v B te Enschedé gedurende den nacht van Zondag jl niettegenstaande zgn verzoek geen politiehnlp verleend was tengevolge waa van de ruiten bg hem ingeworpen werden I deelt de Enscbodésche Courant mede dat I haar bg onderzoek gebleken is dat de politie I geen schuld had Het verzoek om hulp scbynt niet juist overgebracht te zgn Toekang Wet I De heer G Stoll die met den beer van I Kol op reis was in Semarang vertelt in de I Locomotief I Wisten do regenten van Japars en Demak I zich een zuiver beeld te vormen van het I lidmaatschap der Tweede Kamer de lagere r inlandsche ambtenaren begrepen in de verste I verte niet wat een afgevaardigde is Zooveel mogelgk bracht de heer van Kol henop de hoogte door het algeven vooral aan I hen van wie hg kon verwachten dat zg hem I schrittelgk nog inlichtingen konden geven I van zgn adreskaartje waarop stond I H VAN Kol I Anggoata derri Madjelis Negri Blanda I den Haag I Velen echter werden door dat kaartje niet wgzer maar waagden het niet voor hun I onwetenheid rondweg uit te komen ïegenI over mg minder schroomvallig werd mg uitleg daarvan gevraagd aan velen lukte het mg een begrgpelgke omschrgving te geven van hetgeen lid van de Tweede Kamer der StatonGeneraal beteekent maar er waren er ook die hoe dnidelgk ilé ook trachtte te zyn mg maar niet konden begrgpen tot ik op het lumineuse idee kwam den heer van Kol te noemen een toehang wet Hookefeller de presidentder Amerikaansche I Standard petroleummaatachappy heeft in I de jaren 1891 1901 aun winstaandeel ruim I 300 millioen gulden ontvangen I De maatschiippg welker kapitaal 250 milI lioen bedraagt maakte in die jaren een I winst van ruim 780 millioen gulden oen I aardig sommetje vooral als bedenkt dat t I byeenkwam nit overcenten op litertjes en I halve litertjes olie Zoo betaalt de kleine man belasting aan de trusts De leerlingen vaneden eindcursus der Middelbare School voor Handel en Administratie in de Laan van Meerdervoort te s Hage maakten Maandag en Dinsdag onder geleide van ban dirocteur den heer Tgmstra en van een der leeraren een uitstapje naar Brabantscho fabrieksplaatsen Eindhoven en Helmond waren de hoofdpunten van den tocht Maandag namiddag bracht het gezelschap ten getale van 20 een bezoek aan deLucifersfabriek te Eindhoven waar de gang der werkzaamheden in zgn geheel werd nagegaan en toegelicht van de lintzaag zonder eind die boomstammen in blokken snydt tot de verpakkingslokalen waar het fabrikaat voor uitvoer en binnenlandschen afzet afgeleverd wordt Hoogst belangwekkend waren vele kunstig bedachte werktuigen en de jongelui kregen ongehoord hooge cgfers aan te teekonen De groote vingervlngheid der vrouwen en meisjes by t pakken verraste ieder Daarop ging t naar de steendrukkerg en lithograflsche inrichting der firma Gestel Zn eveneens te Eindhoven De toelichting van het getoonde door de firmanten vulde een groot deel van het gebrek aan praktische zaakkennis en doorzicht by de leerlingen aan Belangwekkend was o a vooral de eenvoudig ingerichte verkleinmachine waarmee men een beeld op kleinere of grootere schaal zonder opnieuw graveeren enz overbrengt De laatste dag werd nagenoeg geheel in beslag genomen voor de zeer nitgebreide katoendrukkerg der hoeren van Vlissingen en Zonen te Helmond Wat men daar te zien kreeg was zeer doelmatig voorbereid door het bezoek aan de Eindhovensche chro molitografische inrichting Ook hier werd de bewerking in haar geheel behandeld beginnende met de stapels ongekleurde katoenen weefsels uit Engeland en ons land betrokken en eindigende met de verpakkingaI lokalen Een 20 tal drokmachiues trekken daar de aandacht waarvan elk een kapitaal vertegenwoordigt Er zgn er onder waarmede men tien kleuren tegelgk aanbrengt Ook de ateliers en vooral de graveermachines voor de koperen cilinders dwongen eerbied af voor de vinding de organisatie der toepassing en de bediening er van Alles samen genomen was deze reis eenzeer vruchtbare De goede uitslag was echter voornameiyk te danken aan de uiterst welwillende meewerking der fabrikantendie zich alle moeite gaven De heer Van Boeschoten heeft de verzekering gegeven dat president Krnger volstrekt niemand wil ontvangen ook geen buitenlandsch journalist Zelfs personen uit zgne onmiddellgke omgeving worden noode of niet by den president toegelaten Op een vraag naar zgn petsooniyke opvatting omtrent de vredesvoorwaarden antwoordde de beer Van Boeschoten slechts Ik kan niets zeggen en ik heb niets te zeggen De Boeren gedelegeerden de heeren Wessols en Wolmarans zgn gisterochtend naar Utrecht vertrokken alwaar zg de heeren Fischer en Leyds hoopten te ontmoeten ten hnize van president Krnger tot het houden eener conferentie met het oog op den door den vrede ingetreden staat van zaken De Pargsche correspondent van do N Rott Ct schrgft Er is vanmiddag 2 Juni een wèi ongelukkige dag een tentoonstelling geopend Pour les Boers et les Martiniquois Een zaaltje met bgkamer hier de op Martinique betrekking hebbende voorwerpen vlak bg den Gymnase sehouwburg is er voor ingericht Langs de wanden een uitgebreide verzameling spotprenten nit allerlei landen en talen in vitrines een beetje allerlei curiosa documenten bescheiden uit don oorlog door Boerenkrygsgevangenon vervaardigde voorwerpen enz Men beziet dat met weemoed vandaag Zon dan alles vergeefs zgn geweest het vergoten bloed de geleden ellende de tentoongespreide dapperheid De hoor Jules Lafötte een bekende figuur uit de Parysche perswereld thans directeur der Pavé de Paris sprak een inleidend woord onze collega mr de Jong wist in één kwartiertje te vertellen van de voorgeschiedenis tot den oorlog van de worsteling zelve van een blgvende hope de kapitein Cartanier een van St Helena ontsnapte hg is bg Mafeking gevangen genomen zgn broer er gesneuveld in Boerenunilorm gekleed verhaalde van wat hg in gevmgenschap bad doorgemaakt jonge meisjes droegen sonnetten voor waarbg koningin Wilhelmina niet vergeten word Aan het slot werd door de voordiaagsterj gecollecteerd Bg een automobiel wedstryd Zaterdag op Stateneiland gehouden is een der machine met een snelheid van over de dertig mater per seconde plotseling afgeweken en te n idden van de dicht opeengedrongen toesohonwers geslingerd Twee menschen bleven op de plaaats dood en verscheidene werden gewond De bestuurders von bet rgtuig bleven ongedeerd zg yu in hechtenis genomen Het Museum van Kuustngvorbeld te Haarlem werd gedurende de maand Mei bezocht door 743 belangstellende terwgl uit de aan het Museum verbonden boekorg 156 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land in bruikleen verzonden werden Export van Vee naar Spanje De Vereeniging tot bevordering van den Nederlandschen Export te s öravenhago deelt mede dat zy een bezoek ontvangen heeft van een Spaanschen koopman die begeleid door den Correspondent der Vereeniging te Vigo zelf tegenwoordig wenschte te zgn bg den aankoop van Nederlandsch melkvee waawnede hg eene proef wil nemen Oalicië eene der vruchtbaarste streken van Spanje waar de Spanjaard over eigen land beschikt leent zich uitstekend voor de veeteelt en het is te voorzien dat menig Spaansch grondbezitter er toe zal overgaan het vee meer en meer nit Nederland te betrekken ten einde goede winsten te maken met den verkoop der melk waarvoor men in Spanje gewooniyk zeer hooge prgzen beUalt De koeien die tbans uit ons land per stoomschip Rhenania van Rotterdam verscheept zgn geven gemiddeld 20 Liter melk per dag De 51ste algemeene vergadering der ederlandsche Maatschappy ter bevordering der Pharmacie zal worden gebonden te UtrecU op Woensdag en Donderdag 30 en 31 Jift O a zullen de volgende onderwerpen wordel behandeld Van het ifepartement Amsterdam Dé Maatschappy wendde zich tot den Minister van Financien met het verzoek aether en chloroform te ontheffen van invoerrechten voor zooverre die voortspruiten nit een bereiding uit alcohol en den Nederlandschen fabrikant restitutie te verleenen voor gefabriceerden aether naar verhouding van alcohol betaalden accgns Tan het departement s Gravenhago a De Maatschappy wende zich tot deEegcering teneinde verbeterde opleiding te verkrggen voor aanstaande apothekers wat betreft het theoretisch en praclisch examen in de receptuur door het aanstellen van apothekers als lectoren in de pharmacie belast met het onderwgs in bovengenoemde vakken b De Maatschappy stelle zoo mogelgk in overleg met de Nederlandsche Maatschappg ter bevordering der geneeskunst een gedragslgn vast tegenover een eventueel op te richten ziekenfonds voor Bgks en andere ambtenaren c De Maatsdiappg neme het patronaat op zich van een eventueel op te richten pensioenen verzekeringsfonds voor het pharmaceutisch hulppersoneel en geve een jaariyksche bgdrage ter bestryding der administratiekosten d De algemeene vergadering benoemo eene commissie die in opdracht beeft te onderzoeken op welke wgze de Zondagsrust in apotheken der verschillende Staten van Europa is geregeld en machtige hot hoofdbestnur zich tot de Regeering te wenden wanneer is gebleken dat tegen de invoering van een facultatieve Zondagsrustgoenernstige bezwaren bestaan Van hot departement Rotterdam De algemeene vergadering drage aan een commissie op vóór 1 Januari 1903 rapport nit te brengen over do vraag wat gedaan kan wordon om de vestiging van apothekers te bevorderen op die plaatsen waar nog geen apotheker gevestigd is De toestand op de Antillen De kabelverbinding van Fort de Franco met NewYork is weer verbroken Een verschrikkeiyke uitbarsting van de Ment Pelée had Vrgdagraiddag om twee uur weer plaats Do kraters aan do noordzgde spuwen stroomen lava Zaterdagmorgen werd weer onderaardsch geweld vernomen er kwamen rookpluimen nit den top De Blanche rivier die na de eerste uitbarstingen opgedroogd was is nu een stroom van kokende en stroomendo modder en lav Uit New York wordt aan de Standard geseind dat de schade op Martinique goleden aan aanplantingen gebouwen en fabrieken geschat wordt op 18 millioen dollar Do schade door verlies van persoonlgke eigendommen wordt begroot op 15 millioen terwgl voor moer dan 2 millioen vernield werd aan koopwaar De waarnemende gouverneur heeft medegedeeld dat het onnoodig is nog levensmiddelen te zenden naar Fort de France De voorraad is thans groot genoeg en mocht er weer behoefte komen dan zal hg bgtgds hiervan kennis geven Vrijdagmorgen beeft do Soufrière op Sint Vincent ook weer zgn activiteit getoond Lava en stoom spigten uit de kraters de grond beefde de lacht daverde van kanonschotengelnid Do firma Sngver Groote Bickeratraat te Amsterdam is opgelicht voor l 190 op een met den naam van Vnjjk valschelgk onderteekende qnitantie welke is aangeboden door een als kruier gekleed persoon in witten kiel zonder armband pl m 35 jaar niet groot on nogal gezet van postuur met blonden knevel Men heeft van de telefoon gebruik gemaakt om bedoelde firma diets te maken dat er een aanvaring had plaats gehad en de firma schade had gemaakt De naam der onderteekening van bedoelde qnitantie was die van een bekende sleepdienstonderneming te Rotterdam STADSNIEUWS QOüDA 5 Juni 1902 Do Stct no 129 bevat het Kon besluit tot aanwgzing van de perceelen die voor den aanleg van een spoorweg van Gouda naar Schoonhoven moeten onteigend worden De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft goedgevonden o a te bepalen dat het schriftelgk gedeelte van het examen ter verkrgging van de akte van bekwaamheid als hoofdonderwflzer of hoofdonderwgzeres voor het jaar 1902 zal plaats hebben op 2 Jnli dat de mondelinge examens zullen aanvangen op 16 Juli d a v en dat decommissiën met het afnemen van deze examens belast zitting zullen houden te Breda Arnhem s Gravenhago Amsterdam Leeuwarden en Deventer Tot lid en voorzitter der commissie te sGravenhage is benoemd de heer W Middelveld Viersen schoolopziener in het district Gouda 369 Staats loteHJ 5e Klasse Trekking van Donderdag 5 Juni No 4567 4599 6720 10949 en 13291 ieder f 1000 166 10522 12378 14092 15834 17293 18720 en 20628 ieder f 400 816 2797 10472 11815 16833 en 20328 ieder f 200 318 5236 8131 11654 12359 13798 13858 19246 en 20277 ieder 1 100 PrSzen van f 70 18 3 501 6522 9424 12683 16200 18409 38 30 82 31 12804 69 2465 89 6639 9700 30 16300 18 536 186 3720 6741 9807 13114 47 59 260 3854 6854 26 13202 16585 18626 352 3937 67 10098 16 16608 56 402 93 6965 10131 87 16707 58 580 4032 7119 66 90 10814 18756 756 4126 75 10229 13421 24 18853 55 4374 7515 91 51 17007 58 901 4410 7615 10320 13540 17210 18960 19 16 7865 76 74 62 8945 45U 8046 89 13988 83 19127 1198 15 93 10568 14075 87 62 1265 4738 8195 10727 14388 98 82 84 49 8257 11163 14545 17415 192321340 4806 8304 11282 46 39 49 1471 4944 24 11359 14630 59 19350 99 5220 47 11460 14708 91 80 1531 6480 83 11 582 1 5076 17504 19539 64 92 8433 11630 16107 21 19830 1600 5596 88 11784 93 97 65 43 5805 8531 11800 95 17617 19968 1703 5904 8619 69 15221 31 20084 85 40 83 119 2 90 17777 20148 1947 79 8833 4 1 5345 17804 20268 2017 6014 58 12024 60 74 204 24 2400 36 86 12139 15511 17948 37 2566 60 92 49 47 72 20706 2624 99 8980 12239 67 74 14 25 6164 9058 51 7 i 18051 20829 2924 6351 9155 68 15789 18317 30 3431 6410 9204 71 15923 44 20985 72 13 55 12331 16169 53 1292 97 34 84 77 80 86 94 5e Klasse 15e Lgst No 10814 m z 10817 f 70 MAR TBBRICHTEN Goudft 3 Jiitii 1903 Cimneii De aanvoer w ib heilcn voldoetnic Hoewel Ie stcmimng aeer vast was waren tuch geen Ijeter pnjzen Ic bedingen Tarwe euwsclie 7 70 i 8 35 Mindere dito 7 65 i 1 85 Afwijkenile ƒ 7 35 i 7 50 Pol ler 725 ii 7 o Kogge eeuwbche 5 60 4 5 90 Polder 5 35 A 5 40 Hiiitenlandsclie per 70 Kilo 4 90 ii 5 10 Gerbt Winter 4 704 g dito Zomer 4 75 4 5 dito Cjievallier 5 35 A 5 75 Haver per licct 4254 4 60 per 100 K 1I0 9 25 4 9 50 Hennepz i i l Inlandsche 8 50 4 9 Buitenlandsche 6 50 4 7 Kanariezaarl 8 50 4 9 KooUaaii 10 a 10 50 Krwten Kookerwten 4 Niet küokende 4 Bnitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 30 a 7 6o Boenen Bruine boonen 9 4 9 50 Witte boonen 4 Paardeboonen 6 75 4 7 Duiveboonen 8 50 4 9 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 60 4 7 75 Foxanian 6 30 4 6 40 Cinquantme 6 75 4 7 Veemarkt Melkvee goede aanvoer handel stug prijzen zeer hoog Vette varkens weinig aanvoer handel dauw 33 4 34 ct per half K i Biggen voor Kngeland red aanvoer handel mat g 2o j 421 ct per half K G Magorc Biggen goede aanvoer handel stug 1 20 4 i 70 per week Vette Schapen redel aanvoer handel matig 17 4 23 Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug 7 4 11 okkalveren ƒ ïo 4 16 Lammeren gofte aanvoer handel vlug 8 a 12 Kaas aangevoerd 102 partijen handel vlug ie kwal 38 4 30 2de kwal 24 4 27 Zwaardere 31 NoordHoUandsche 4 Boter weinig aanvoer handel vlug ioeboter 1 20 4 1 30 Weiboter 1 05 4 1 10 VERSCHEID ENHEID De vader van hot Doitsohe ntisemitisme de predikant Stöcker heeft in een bgeenkomst te Berign verklaard dat de ramp op Martinique een kastgding van God was en dit de nitbarating van den Pelée een verschrikkelgko vingerwgzidg van God is aan de in zonden gedompelde menschhera Te Paderborn is een luitenant die van een militaire oefening terugkeerde door zonnesteek getroffen Hg overleed kort daarna In het militaire hospitaal liggen op bet oogenblik 6 soldaten aan de gevolgen van zonnesteek ziek Een nieuw financieel schandaal Te Pargs loopt het gerucht dal een groot schandaal op het punt is los te breken Het zon betreffen een onderneming voor den aanleg van straatwegen op het platteland waarbg eenige honderden miliioenen zonden zjjn verdonkeremaand PARASOLS eii lladariikelew VAN os Kleiweg E 73a GOUDA Teiepkaau Mo ti Beurs van Aiiislcrdain Vtkrs o V UT a JUNI yiDluiNo Curt Ned W 3 l i dito li o dllc a dito dito dito 3 Honsi Obl Gouill l 81 S 4 tuis Ia obru ingl8 i 81 1 oaTM Obl m papier IStS I 81 dito in idTor liSS I POETBOAL Olll IDI3t COUpOO S teo tieket 3 Bianenl I8D4 4 dito GecoQ 1 SSO 4 dilobijltollil 1S89 4 dito bü Hop 18811 90 4 dito iD gouil leou 1889 8 dito dilo dito I8S4 5 IFAHIB Ferpvl Mhulii 1831 4 I 87 i rvitliJ Oepr Coav loon 1890 t 86 Gec leenuig leiio D 1 S l Oecleeuin aeriflC I Sfi u oluArK Kp V oblg 189 t 1041 Vlllco Oli t 9eh 1890 8 Vixatoiu Obl oii np 1881 4 80 VMflTBEUul ObiigRtioii I8VS S 90 iloTTIEDAM Sl d Iseil 1894 8 88 D N Afr HodJoIsi uiuI Areail b Tsli Mu ü irtilir leu 878 I eliMuueh pg ililo U Arii HvDotheekb piuiilhr 4 Oiill ltliJ derVorstanl uud Ir Hypoth okb p ndhr 4 KeJorlanÜBcha liaiitr aand j 1941 0 1 HaiidelmaatMh Ito I N W k Pao lijp Il pandbr 8 9 V Hott lly iotbeekli psndl r 4 Otr Hypotboekb dito 4 10 1 Ooni O l HoiiK I nk 11 1 l 1I0 Ituil Ilypolheiikbank pmidb V AUEI A Kqiit bv IKltli pauilb 4 Haiw I 1 Pr l i ii min 8 ViD Holl U Spoor w Ml M til Kip 8t 8p und Ned Ii d Spoorweg m aaiid N d Zuid Afr Hpm uod 8 illto dito rlito 1891 dito 4 iTAUiapoor l887 89A Kabl 8 86 iZuidIlal Spwniy A H nW S 9i fOL K Warwhau Woanen luad ïu i Or Rum Spw Mg l ohl 4 Baltilobo dito iaiid j i V Piulowa dito aaiid 5 Iwaiig Oombr dito aaod 6 Itiink Oh Azow 8p kap oh lÜbi diio oblig 4 MRRIKA i m Pafl Sp M j obl S Chic 1 North W pr Cv san I SI5 I ilit 1 dito Win 3t Polar obl 7 140 Denver k Hio Or Spm oert v a 40ii Illinoia Central obl in Koud 4 1081 Louiav kNa hvilliCorr aand 107 Moxieo N Spw M lo hyp i 8 105 Miss Kanraav 4püt prof aaiid 1 N rotk Oulaaiok Wait aan 1 88i Ponn dio Ohio ohllg 8 QregoB Oalif la byp in goud 104 Ui Paul Hin i k Uanil obl Ua Pao Hoof lijn obllg 8 dito dilo Line Ooi 1 byp O 8 Canada Cm South Ohort v aaB 1 V C Ballw k Ka lo h d o O Amstord Omnibus Mi aaod EolUird Tramwox Maan aand Kk Btad Amsterdam aaud f Htad Holtordam aaod 8 lltLoiE SUd Antwerpon 18 7 1 lon der Toe komst Stad Bruaael 1888 91 Hone Thaiaa Regullr Onalaeb 4 OoaTim 8taaule nig 1880 i ICK Ooat B Or 1880 8 Sfah Blad Madrid 8 1188 Nm Ta Ba Arli apool o rt Onderkleeding S f ff f K S fi K K H HlllOVERSTI BliE DE 0 DEK iOEDEJtEi uit IndUche Nelel re elH Is po ous sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral bg groote warmte een aangename Onderklecding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of konvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrgving van Jtumathlume BUibndergeuiliikt voor alleSport Aanbevolen door do grootste uledische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wascb en behoudt de oorspronkelijke zgdeglans Verkrijgbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken bij 1 8AMSOM ouda J BurgerlUke Stand I GEBOREN 30 Mei Hendrik Daniel ouders H L Hortensius en H l Huurman Marinas onders A de Jong en A Ho l gendoom 31 Paulina Pieternella ouders P Burger on E van den Bogerd Hendrik Johannes ouders Wj de Hoop en C Harreman Alida Johanna Geertruida ouders P H Jonker en P A Overvliet 1 Juni Cornelis onders Cabout en G M Brinkman Daniël Arnoldns ouders 1 X Ponsioen en D P van Vliet Elisabeth onders P de Gruijl en E van Maaren lornelis Dirk ouders H van Maarenen D 0 Versnel 2 Willem oudors H den Hertog en A Snel Gerardus Hendricus Antonius oudors J B J Korte en W J Stigter Gerardns Johannes ouders 1 Muis en N O A Espitullier 3 Christiaan ouders C Nedcrhoff en 0 Heetman Johan Hendrik ouders C van den Heuvel en J e Lauffer Johanna Petronelln onders G Smink en M Hoogendoorn OVEHLEDKN 30 Mei J van dor Horst 9 j 31 H van Veen 11 m S C den Haag 7 j D Lokom 2 m 1 Joui A van den Berg 12 m GEHUWD 3 Iuni J I Fischer en A M van Vliet 4 Joni J J Marée en G Maters J Kok en E M P van drn Berg Bseuw k GEBOREN Catharina Cornelia oudors H den Edel en Ij van Oostroni GEHUWD A P de Vries en W BiJB beek AÜVKRTEINTIEIM Voor do vele bewijzen van deelneming ondervonden bg de ziekte en overlijden van mijne Ecbtgenoote betuigt ondergeteekende zijn hartelijken dank G BOOT Koster der Komstr Kerk Gouda I Juni Itflö Leeii iiig 1 88 1 Heeren Dat deze en de coufiüns betaalbaar zjjn gesteld van 9 tot 21 IUNf bg don Penningmeester A STEKNNMA Turlsingel 77 en 7S Van s morgens 9 tot 12 en van 2 tot 4 HET BE S i llUK Gouda 2 Juni 1902 Ten voordeele der Coiiceiilraliekampen OPVOEHIi G i roPKHETTË DE W071E0NMN in de zaal K U N STMl N der yocieloit ONS GENOEGEN op Donderdag 12 Juni 1002 a avonds f ure Prtjzen der Plaatsen Leden der Sociëteit 0n Genoegen f 0 MI Niot Leden f 1 Leerlingen Stads Muziekscbool f M per persoon Plaatskaarlen zijn verkrggbaar biJ de Firma J VA BENTUM ZOON A BRINKMAN t ZOON OOtJD S0HE MUZIEKHANDEL en J ï 8WAHTNENB1JHG SEeiEFQT VAiriIEE Hen wordt verzocht op t MKIth t lett ii OIT UUT MaOtZlilf VA BAVE S VAAYZü K aOHINCHEM Urne THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjea vau mji l en ren hal en een Ned on met vermelding van Nomraer er IPrg voorzien van nevenstakni IMerlr volgen de Wet gedfno rneerd Zich tot d oitvoering van geeerde order aanbevelende 4 C BIJL voorheen J BKEEBAAET L 0