Goudsche Courant, dinsdag 10 juni 1902

No 8820 Dinsdag 10 luni 1003 41ste Jaars aii n Goudsclic Mcikinrichliniv fiOMCHE COIMOT ï ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Turf sing el T el o 1 I nieuwe Grasboter I l n êê per K Ö W TelrCe m n Ht A D V K II T E N T I E N worden gr pl t van 1 5 regels u 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gn o e letters worden l erekend naar plaatamiirite Inzending van Advertentiën tot 1 mir de midd t l itgave dezer Courantgfcsehiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en l i prijs per drie maanden is 1 25 franco per M st 1 70 Al onderlijke Nommers VIJF CKNTEN 1805 1902 HAHDDEAVEKIJ VERKENIÜINÖ WraSUM OBERÖÏÏM Oren Erkend bi Kon Besl dd iH Nov ISiill No 45 DERBE JaarlijksclieYerlotmg aoedgckeord bg Kon Beul dd 8 lan 1002 No 79 TU Paarden R Jtu en Tuigen Téloetpède Landen Tuinbouwwerhtttintn HOOFDPRIJS Een elegant vierwielig Rijtuig beKpanncn met een Paard Kleinste prlJs e ne waarde van 3 gulden Trekking beMêt lO JmU f 90 ten overstaan van een Notaris Prijs per lot 00 ceiil Loten verkrtjgbssr lnSWABT8Ë iIIURG 8 LotendeWet ZOHER € IIOE KIl lnfi roole versciieldeiiheld eii Modellen in De Eoode Laars en De QoecLkoope Winkel De goedkoopste adressen van Gouda AANBEVELEND J YAM ZONNBVBID De Nieuwe Winkel MARÜT A 00 Groote sorteering WA8 HECHTE Jongens Blousen CHEVIOT JONGENS BROEKEN Truien en Sporthemden IJZBUSTKliKK SCHOOLKOÏÏSEIT in alle maten LAGE PRIJZEN AANBEVELEND G A B BAHTZIHGBR IN HET Verlichtings Magazijn lie Avondster DUjBBELK Bl WtT i n beien ontvangen oen prachtige ooUoctie Nlenwc Gasballons alsmede oen rnimo sortoering OASOBNAMENTEN IU SK0ÜK1 LATEN en GA FORNUIZEN togen concurreéreade pryien Öoodkoopste adres voor Winkel Etalages met Bftcces geplaatst by H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan bet groote genot van een BADINBICHTINO compleet van tit80 en hooger Hiniaani aanbevotead fr TELEF fl7 i M M VAN LOOM Oasat ter l n êê per K Ö GOEDE KWALITEIT voor stoot en keokongcbruik I I IO por K G Prima On vervalschle Melk VEESCHE EOOMEAASJES k HO et per stuk Bestelling on w r J ni g eregeld met ilen mccsten Hpoed thuis OZ irg d Echte SINGEE laalmacMnes voor eiken tuk van nijvrrheid alsook voor alle Iiiii slioudclijk naaiwerk Onderrifht grati s ook in hel moderne borduren SmGER MAATSCHAPPU Delfts€Me SLAQyii JAFFL EN KEUKEN GOUDA Lange Tiendeweg 27 r Qeurig en voor alles onschadelijk al kwam het i een open wond ZUIVEUINGS VEIT Neemt dadeljjk de pijn weg en geneest terstond al was men halt verbrand dit TET als haarpomade op de kinderiiooldèn gestreken weerd alle onreine insecten maden berg scbilvers on branderige roven herstelt en geneest zelfs boofdzeer zonder de kliorstot naar binnen te jagen geneest binnen tien dagen Oeneest daawworm bg klein on groot genezing van schurft bj mensthen katten honden en kalkpooten by hoenders on alle vogels van hot dioronryk het rund van de klauwzeer en briindorigo zwoeren der speonen t Zuivert geneest en heelt do open wonden by trekdieren springende winderhanden en voeten gcneezcnde roven van wonden van jeuk en de steekingen bg verzweringen zelfs bet gevaar voor bloedvergiftiging in 1 A 2 dagen herstelt en geneest by bloed on steonzweeren puisten en meer Leest de meer uitgebreide gobruiksaanwözing die U ontvangt by het Vet Deotjes van 20 Grim 10 Ct S staks 50 Ct gmtm dooien van iOO i ram 30 rt Na ontvangèt van Postwissel vW 40 Ct of 8 Postzegels van 6 ct wordt een monsterdoos van 100 Orai met aanw ng van gebmik met aanbevelingen en attesten door het goheelé ryk verffndon 6 kleinere doosjes inhoudende 120 Gram CO ct A Tit EST Dit znivetiagave is aan ieder htlangstellende aanbevelingswaardig Daar ik niet in staat was op niys open been te staan en het bed njoest honden benik met het insmeren van dit vet gienezen zonder de brand naar binnen te jagen endaar ik geïu nadeel aan de open wonden heb ondervonden verklaar ik dat dit vooralles onschadelgk is en ik doof haar zuiverende iojfloed in staat ben myn huiselgkebMigheden te verrichten j Julfroaw J FLUX Korte Akk i n Gouda Prljstr ekklng it Jonl 800 000 MARK als hoofdpr l in het gelukkiRst fretsl binhd liiöuwste groote Goldferloting die door do Hooge lUj earing fun Haiahmi g wdgekenrd ea gdwasrborf d it De foordeelige innchling fau ht oieuirfl plao IwataiU daarin dat in den loop fan tlechta weinige maauileo ia 7 verlotiii vu 118 000 loten 9 0 O prijzen bedragende 11 202 000 Mark ter Tolledise bwsttMÏDg zullen komen dsarooder hovtiidea zich hoofdpr D vap Tealueel 600 000 Mark spuciaal echter l pryi a M SOO OÖO 1 prijs a M 200 000 1 prijf a M 100 000 1 pt a M 10 000 68 pr a M B 000 108 pr a M 8 H00 1 prya a tt i pHjUD a M 76 000 70 000 000 60 000 5S 000 tfr ofo 40 000 M OOO 0 0 0 8 0 0 1600 1 000 800 1 9 tlO Ut pr H 4 pr a M 1 pnjs 1 pnjs prij prezen 1 pri 1 prgs 1 prij M M s H M a M U M 6ia pr I M lliSO pr a M 36UÖ pr M i09 pr a M 800 160 U li 100 78 81 De aaustaaude tierste pnj trckliiii dexor groote iluor dou ftiat ffewiMT KiTifi ts GelüvertotÏDf heuft EO als ulki vaii amltUwege hop aW plaaU op den ff Juni e fe kost hiervoor geheel ongiDeeMot aloehtB Mark B or fl 3 O ct 1 lialt S 76 l kwart l teffen inzending van het bedrag per puitwissel of tej eii remb urs Alle bestellinifen worden ODmiddell l met de imeeste zorgvuldiglieid ten uittoergobrarkl en peder speler ontvangt van ons de van liet wanen vsn den Staat voorziene Origineelo Loten elf in banden Bij iedeie boatelling wonlt het verpischte otTicteele plan waaruit de v rdee ing der prijzen op do versoUitlende klassen alsook de lietreff ude inloggelden te vernemen is gratis bggevoegd en zenden w onze ctienliïto onaangevraagd na elke trekking de officleele Igaton De nitbotaling der prijzen geschiedt atecda prompt onder waarborg van Jen Staat en kan door reclitstreeksche toezending of ook nMz verkiezing der belanf bebbemten in alle grootere plaatstn van Noderliind plaats hobbel Ons debiet is stee 8 door het geltlk begUQstiftd en onder vele andere aanzienlijke prgzen behbfu w j meermalen volijens olfioieelo bewijzen de eerste Hoofdprgzeo verkregen en nre begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 850 000 11 0 100 80 0 O 6 000 4 0 000 ohz liet ia te voorziin dat bij dele op deo heehtsten grondslag gevestigde onderoemiug van alle kanten op eeno uiterst belangrijk tleolneining bepaald kan worden gerekend men l elieve derhalve weguna do reeds ophanden tjnde trekking alle orders ten s oedigsto rechtstreeks te zonden aan Eaufmann Simon Baokiors en Gelüwibaulaars in HAMBURG Den Si April jl viol alweder do Hoofilprya van 40000 Mark in onze door het goluk büvoorriwhte collecte flu wtrd aan den geUkkigen win er onraiddu lyk iiilbotaald en H A T T E H die leidende zyn aan aehiir t of andere hutilxlekten of last hebben van inaeeten worden onmiddollök genezen en gezuiverd door bet wereldberuenule Waiiehmlililel van professor ARCHLMEDES flesschen met gobrniksaanwyzing 0 en SO cent per tluk J VAN OIJE KLEIWEG No 2 GOUIJA Rnlme Voorraad GEKLEURDE en WITTE HEBREN OfBRHEHDEll met geplooide Borst en Manchetten Heeren Qordels en Sportriemen Badbroeken en Badhanddoeken jjUlllUtltilUll vït Hoo rstraat A 114 J B J KURTK Druk van A BBINKMAN Zo Goada BuiU JilanilscIi Uverzlcht Do gelieele staf van de vroegere Traiiavaalschc rcgecring die laat teiyk haren zetel had te llhenosterkop hei ft zich overgegeven met een lytwaclit vim 50 man Op de overgave te Standcrton op 5 en 6 dezer hield Louis Uotha het toezicht alios ging in volkomen orde en met militaire stiptheid In een korte toespraak getuigde generaal Itamilton van je bewondering die door de geheolo Britsche natie gekoesterd werd voor den grootschen stryd door de Boeren gestreden en sprak do hoop uit dat do burgers loyale onderdanen de Konings zouden worden Villi Niekerk s en Van der Merwe s commando gaven zich hedet over aan generaal Klliott die hun met zyii staf te gemoct ging op liet opouveld naby hot utatioii Vredofort Road Do generaal hield een toespraak tot do Hoeren en deelde hun mede welke maatregelen hg getroffen had om hen en hunne gezinnen voorloopig te onderhouden Daarop leed lig vergezeld door De Wet naar het hlnlion waiir do Koeren die te paard volgden do wapens neerlegden het waren in hut geheel 185 man met 157 geweren van allerlei eort De generaal las een telegram van den Koning voor waarin den Burgers een voorspoedige toekonibt wordt gowetisclit dit werd met liartelQk gejuich begroet Aan beide zgden bleek een nümuntende geest te bestaan Er was weinig militair vertoon en volstrekt geen pralerg de beste kameraadschap beerscbto tusschen Britten on burgers Kitchener seint van 8 dezer Met de ontwapening gaat het nnar wenscb overU heerseht een goede geest Gisteren gaven zich lilSli man met ge oren over makende tot dusver een totaal van i342 De dankdienst van gisteren in St Paulu s Cathcdraal te Londen was zeer grootsch en indrukwekkend Hunne Majesteiten en allo leden van het Koiiinklgk ilois reden afzonderlgk nnar le katliedraal in open rgtuigen zonder escorte behalve de ruiters naast de portieren Aan de groote deur werden zg ontvangen door don lord mayor do aherilfs de geestelgkheid en het koor De gehoole dienst was ingericht als dankdienst voor den vrede Het Kranschfl ministerie is thans gereed om op te treden De naamlgst van de nieuwe ministers woarborgt de kalme en FEVILLEIOX WEE DITEBSTEM 95 Wal 4unkt u daarvan Franklm f zei Morley üat is onze waarde vriend van Marney Abtlyvaar wij elkaar voor feerst ontmoet hebbon Gg kent dit deel van het lanjl niet anders xoudtgij moeten lachen om die welwillendheid vandenSlcchtsten grondbeiitter van geheel Engeland die naar het schijnt een dag na de dnjljacht zichop de volgende wijre heeft beiig gehouden nterwijl Morley de courant omkeer k las h eenander bench Gewone zitting gehouden n de herbergDe Groene Draak te MaJney op VnjUag October 1837 Overheldspersonen tegenwoordig de graat van Marney de eerw Fehx Flinsey en kapitein Grouse Aanklacht tegen Robert Hind wegens eene overtreding door het jacht maken op wild in Blackrock Woud het cièendoro van Jhr Vavawuf Fikebrace Het misdrijf werd overtuigetfd bewezen daar er een aantal strikken in de takken von den btschuldigde gevonden wkrdcn De beachul r iligde werd veroordeeld tot de volle boete bedragende veotig ihiUings en tot de koften zeven en ongestoorde voortzetting dor staatkunde van het kabinet Waldeck Kousseau Nadat do heeren Bourgeois en Brisson deopdracht tot kabinetsformatie haddon afgewezen werd do intieme vriend van WaldeckHonsseau senator Combes met de vorming van een ministerie belast Deze opdracht toonde reeds dat de opvatting van Loubel s redevoering te Duinkerken door do nationalisten als zoude de president een concen traliokabinet willen instellen geheel onjuist was Door de wgze waarop do kamermoerderheid by do presidentsverkiezing was opgotreden ep het aan duidelgkheid niets te wenschen latende votum van do linkerzyde van den Senaat over de opneming van den heer Barthon in het Kabinet was de richting die de Kamer wenschte dnidelgk aangegeven xL Senator Cpmhes heeft de taak een kabinet te vormen aanvaard en zgn Igstje van ministers is dnidelgk genoeg om er de richting van aan to geven Van het aftredende kabinet hooft hg do ministers van builenlandsche zaken Delcassé en den minister van oorlog generaal André overgenomen AUn TrouiUot den rapporteur over do vereenigingswet hoeft hg de portefeuille van koophandel aangeboden on daardoor hot anticloricale karakter van zyn kabinet dnidelgk doen nitkomon evenals door hot opnemen van Camille Vellotan ais minister van openbire werken Slechts voor do portefeuille van ftnanciön is nog geen titularis verbonden men spreekt over Bouvier maar doze is een te groot tegenstander van de inkomstenbelasting die op het radicale program voorkomt Indien Houvier als minister optreedt zal dat deel van het program voorloopig onuitgevoerd moeten blgven Do nieuwe h ranscho rain stci president is tot nogtoo weinig op den voorgrond getreden Hg is 17 jaar oud en is doctor in de geneeskunde In 1875 werd hg tot maire gekozen van zgn woonplaats het stadje Pons in bet departemcnS Charente inférienre Dat was zgn eerste stap op de loopbaan die hem thans tot het voorzitterschap van bet Kabinet voerl Hg word natnurlgk lid daarna voorzitter an den Consell général in zgn departement en in 1886 tot lid van den Sent at gekozen Na den val van bet kabinet Ribot in November 1895 werd hg door Bourgeois als minister van onderwgs in het radicale kabinet opgenomen doch het ministorie Bourgeois hield het toen niet lang In Aiyil 1896 moest Bourgeois aftreden wegens een votum van alkeuring in den Seuaat over do leiding der baitenlandsche staatkunde die in handen was van den bekenden schoikuiidige twintig achiilings De rechtbank wa van mcentng dat er geenc verontschuldiging of geene veriacbtende omstandigheden voor hem bestonden daar Hind vast werk haU als boerenarbeider en een loon verdiende van levett shillinfff per week Daar be klaagde niet in staat was de boet te betalen werd hij voor twee maanden naar de gevangenis van Marham gewnden Hoe jammer i Morley dat Robert Hind in ptoats van er op te pein n een haasjcte strikken niet roo gelukkig wa geweest een aange t n dito op te vangen die den dag na de 3ver hel veld kroop zou in de eerste plaats beter nijn geweest hemtelvcn en als hij ecne vrouw en kinheelt ook voor de gemeente 0 1 zei Gerard ik twijfel r niet aan of zeziJQ alle opgevangen door den poelier die het kontraki heeft aangegaan zelts de NormanditJrs verkochten hun wild niet i De vraag is nu maar zei Mmley ol ge liever barbaarse of gemeen zoudt zijn dat is het verschil tusichen den waren en den pseudo Normandischen adel van Engeland Wair ik lart t geweest ben woont een koopman uit BJshopagale Straat die om geen enkele bekende reden tot eerf fieren baron gemaakt is Bi en fiohan konden de jachtwetten niet met ulk eene gestrengheid toepMseo deze handelaar in katoen en in digö Het 19 eene zeer moeielijke kwestie die kwestie an de jachtwetten zei E mont hoe xult ge het kwaad jjilroeien i Zoudt ge de overtredtnm niet stralbaAr willen stellen Maar hoeniligewin Berlhelot Combes hernam zyn plaats in den Senaat Moline kwam aan het bewind en het kabinet dat in do Dreyfus ztiak zulk een ontzoltoudo rol spel n zou werd gevormd Thans hernoemt senwtor Combes het bewind onder geheel andere omstandigheden De pogingen dor nationalisten en hunne bondgenooton om de Republiek omver te worpen zyn mislukt De verkiezingen hebben in de Kamer een krachtige radicale meerderheid gebracht het Kabinet der defense republicaine heeft den toestond aanmcrkelgk verbeterd en do nulalüiischap die Combes thans overneeml is vrü wat solider dan die van 189 5 Met bulangstelling wordt het programma van liet nieuwe uiinisleriu te geraoet gezien K Bg do beraadslaging in don Rgksdag over liet wetsontwerp betrcltende de opheffing van de dictutunr paragiaaf zegt de rykskanneiier von Bdlow Toen Duitschland dertig jaar geleden het Kgksland inlgfde was de meerderheid van do bevolking tejjen de inlgviiig gezind en hoopte op spoedige wederinlyving bg Krnnkrgk De goiykslelling van hot Ugkslanil mot het overige Duitschland heeft dientengevolge slechts langzamerhand kunnen plaats liobben ongeveer in dwdido verhouding waarin de rgksrogeering waarnam dat do tevredenheid gruoter werd 011 de belangstelling in keizer en rgk sterkor Noodig is do dictatuur paragraaf geweest om storende invloeden van binnen en van buiten te kunnen keereii De keizer en de verbonden regoeringen zgn tot de overtuiging geraakt dat dio bnitengowone maatregel van du dictnluur paragraaf nu builen werking kan worden gestold Door de oplietflng wordt erkend dat hot gelukt is de bevolking van het Rpsland met de nieuwe orde van zaken te verzoenen en haar vol vertrouwen in to boezemen Do landverhuizing naar Frankryk heeft in de laatste jaren opgehouden üe houding der locale besturen is aldoor loyaler geworden Bewegingen die ten doel haddon liet land van Duitschland los te maken vonden geen steun bg do bevolking Do Rgksregeering heeft nu vertronwen met vertrouwen willen beloonen Duitschland zou niet vrywillig overgaan tot een opnieuw afstand doen van het Kykal nd Het is overtuigd dat Elzas Lotharingen het geschonk met dezelfde gevoelens zal aanvaarden dio liet overige Duitschland koestert nnmelgk met Dultscho trouw Algemaeno bgval den eigendom l cscheriDen i Het komt toch op een zeer eenvoudige zaak neer zei Morley de grondbet tiers moeten eindelijk maar eens gaan begrijpen dat zij niet te gelijker tijd de v ordeelen van een pachthoeve en de genoegens der jacht kunnen hebb n Op dit oogenblik trarl Sybi binnen Toen hij haar zag overweldigde KgTl mont bijna de gedachte dat zij op het punt stonden te cheiden Thans werd hem ten volle duidelijk welk eenemacht zij over hem had en sledits de tegenwoordiglieid var andere personen kon hem weerhouden Zijne geheelc onderwerping Ie betuigan Xijne hand beefde n hij de h u c aanraakte en zijn oog straalde iioo alsof het tot haar reine ziel wilde doordringen Op eenigen alitand zetten Gerard en Morley hun gesprek voort terwijl Ëgremont zijn fcioed tr £htte bijeen te rapen om haar zijn drapriK vaarwel toe te roeiien Het was tevergeefs Als hij alleen was geweest dan zou h misachieneen hartstochtelijk afscheid hebben kunnen nemen Mnar door de legenwoordigheul van anderen in zijne uitingcn bcluriunefd raakte hij verlegen en zijne houding was tti mengelmoes van teedcrheid en verwarring HiJ dced vragrn en herhaalde ze nadat ze reerfs t eantwoord waren ijne gedachten dwaalden Van het onderwer i van t gesprek af maar niet van haar met wie hij in gciprek was Eens ontmoeft hunne oogen elkaïider en Sybd uu dat de zijne vochtigwaren Q Ëeiu ketk hij ore zich heen en ving den blik op De krasse wgze waarop de Pruisiaohe mi nisterpresident aan do agrarUlrs in het Huis van afgevaardigden heeft te kcnnon gegeven dat het adviseeron in zake t ontwerp tiiltarict niet tot de competentie van het Huis behoort hoeft do lonkers eertgds de meest vertrimwde aanhangers van het Huis Hohen ollern tbt do uiterste woede geprikkeld Een der hoofdleiders van den Bond der Lnndwirthe do bakende Froihorr Von Wangenheim beeft zich velgons het stonograSscb verslag in de eerste opwinding deze woorden laten ontvallen Hierover willen wy ons geen verdere illusies moer maken het vertrouwen dat door de eeuwenlange goede zorgen van bet Huis Hobenzellern en een wyze staatsregoering in den lande was ontstaan dat vertrouwen M H wuarop de macht en do kracht van ons land berust is in de laatste 10 jaren op do meest bedonkoiyke w ze vergooid Het blad der agrariërs de Deutsche Tageszolting laat niet onduideiyk duorichoraoren dat valPde belangryke aanhangige wetsontwerpen wel niet veel zal terecht komen Het blad besluit met deze bedreiging aan de regeering Dat de Brusselsche suikerronfereotie op het oogenblik voor ons volstrekt onaannemeiyk is behoeven wy zeker niet nog oeiu nadrukkelgk to verklaren Wie er ten slotte overwinnaar zal hiyvun Von BUlow of de ogniWra biyit nog aUyd een open vraag Verspreide Heriühlen FKAnanijK De oudpromicr Waldeck Rousseau gaat cru prettlgen tyd tegemoet van 81oekho ni uit zal by een poosje op de jacht gaan met koning Oscar Opnieuw is een commissie uit de werklioden in de staalstabaks en sigaren fabrieken ontvangen door minister Caillaux dool eenigerlei beslissing is er niet gevallen DUITeOMI iHB In do volgendu maand zul koning Eilwsrd van Engeland vormoedelgk to Homburg do inwyding van bet standbeeld van zyn Aster keizerin Fiederlk komen bywonen De toestand van koning Albert van Haksen schynt uiterst bedenkelijk te wozon zoodat de familieleden van allo zyden naaraibyllonort gaan De koningia nitorst zwfikon do werking van bot hart laat te wenschen terwyi de pels niet regelmatig is De rykskanselisr zal vormoedoiyk net van Morley dic dadelijk voor zti li sag i maar dien bhk zou hij niet gem ikkelijk vergeten Kort hierna en vroeger dan zijne gewoonte wax stond Morley op en wennchte hun soeden nacht Hij drukte Ëgremont de hand en gnjclto hem op ongewoon vriendelijke wijze Harold die scheen te slapen sprong ptotWiing van de zijde zijner meester i op en hel een luid geblaf hooren Harold was nooit zeer vriendelijk jegeni Mor ey die hem fiu trachtte lol bedaren ie luengen maar tevergeefs l e hond keek hem ni dig aan en blafte weer maar loodra Morley zich verwijderd had nam llarord zijn gewone trotitche amttokra ti ichs houding weer aan en duwde zijn neus in de hand van Kgremont die hem vriendelijk slrceUle Hel vertrek van Morley was een groote verlichting voor Ëgremont hoewel de taak die hem nc wachtte ZMr moeieltjk en zwaar was Hij uond op en liep een oogenblik de kamer op en neer begon een zin die niet voltooid werd nadenle den haard en kunde op flen schoorsteenmantel en terwijl htj loen ten slotte zijne hand naar ierard uitstrekte xié hij mei bevende stem uit t Beste vrtriw ik moet Mowedale verlaten Dat spijl mij erg zei giemont en wanneer i j Nu zei Ëgremont mr J Nu I i Sybil I Ja op dit imgenblik Men hee foiij dringend geroepen