Goudsche Courant, vrijdag 13 juni 1902

J Vrijdag 1 3 Juni 1903 So 8833 41sle Jaargarl r fiOÜDSCHE COIRAIT ÏSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telff B o ï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des rtidd i elefoiin o S8 l e Uitg ave dezer Courant g eschiedl dag e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nommere VTJF CENTEIS Echt Zeenwsch Tarwebrood MM de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 FRMSCHE ioOMVEEVEEIJ cheiiiiscn WtsseherlJ I H OPl 19 KruUkiui GsbteTeteord doo mnElMKIV iCottfirdatn U Z M den Koning 1 derÖBelgen aoofddep t ToJ aOUDA de Bee Korte TiAideweg jb 7 J dpeoialiteit voor D i Rtoomeu verve van atle Uwren eti l iuieB irar4erpbeD alsook alle Kindei oedere4 f Spe iiale inr jchtii tf vbor r toont tf van plucbaimanUla veeMn bont i i OoMjjnen tafelklUeij iii worden uur de nienwHA en lafath néthode ffeverfd Sré ö V en Boekhandelaar een PiTg Kinmer der Nederfandsche uitgave iV Tourist De ihootdtekat Iras dill hallma nde jkschej tpschriit bestaat Mit de BeHehrlJ ng eener Reis o de Aarde die d jpeer E T Fesns Cra KuiPEK in opdracht der Vennootscbap maakt Elk nijimmer is r y getttuatreerd naar eigen photograpKiache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 90 AnaiehtkaarUn die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door or ze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabia Perzië Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 90 ind de Anneht 1 kaarten 1 De inteekening is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haar em ONTVANGEN Alle soorten SCHOENWEEK voor a s saisoen in liet Noorilbrabantsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SMITS I Alle reparation en aangemeten werk TUni i Wondwbaliiffl in de gehei jOEg geroemd One JTft alle Uorst I H zoowel als g H alle ziektegev L laan te wende MfiJfi 1 per I TU rry i do geheele woreUl bekend on geroemd Ouovertrolfen middel tegen nlle y O r 8 1 L o n t L e V e r Naatzlekteii eai Inwendig I zoowel ftlB ook uitwendig in bijna idle ziektegevallen met goed gevolg wenden Iftlji per flacon per post t 116 j b WendMitlf bezit oen alsnog ongekende goneeakracli en beilzome werking Maakt meeetal elke pijnlijke Q gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word oon 14 aar oud voor ongeneesli k tehouden beenKezuel en onlangs een bijna laar kankeriyden K l a Brengt genezing en verzachting der pijnon bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker HBNRI S tNüEHS llokin 8 Amsterdam Wstr gal Mt U bcatelle min dimt asm die Seliutieiiipotheki in 4 THIBRBÏ in Pnmd hsl lloliilKih Omlmjicli Gelieve proepeetui te outbieden l ü liet CantrMl DepAt Sender Hat iMMa OB di dd rluta m Bk nukkilyknefoetnnldtlel voor Hen Ir l en vooral damM en Klndortduwawark MB Appntusi van C M Mllltr k U Xnaam en fafarlelumeriE niiWManenliieeliMnirt Hltmerlea I w a w i mi m i tr ut mmw r e StSSï Itokia S AmitiKUm Goudsche Melkinrichling Prijsverlaging BBTBB Van af DONDERDAG zijn onze prijken voor Fy ste kwaliteit TAFELBOTER GEPASi EURISEERDË ROOMBOTER j f 1 30 p Ü O KElJRK BOTER f 1 20 p R G GHOOTEfVERLCyriNGi goedgekeurd bji Kon besldt van 25 Pebrnari 1 902 Np 19 T wege de MfOeeUng UMsmritKCilT è Omttreken der UoUandêche IfMaaUchapplJ van lAhdbouie OP MAAWDAe 16 JUiVI 1909 HOOFDPEIJZEN 1 Een soiled IITRECHTSCH WAGENTJE bespènêa met één Paard Z Een KAASBRIK bespannen met één Paard rerder Paarden lammeren iMudbouiDwerktutgei Vlelieu eaz em PRIJS PER LOT 60 3ENTS e opbrengtt demer l erloUng mal na a trek der oneermydeltjke kotten geheel worden be leed tot aankiop van Prljgen De trekking zal plaats hebben ten overstaan var den te Haastreoht resideerendenNotaris 7 KOEMAN en onder tojzicht van den Burgemeester dier gemeente of van eendoor Bargemeester en Wethouders aan te wjjzen Gemeente Ambtenaar Bgf De Loten zgn verkrijgbaar bjj de Boekhandelaars S W N VAN NOOïEN te Sehoontioeen en bjj de verschillende wedorverkoopers zjjnde o a voorfiOMita bil A BRINKMAN en ZOON Geen Kinkhoest Geen Influenza ÖNINKLUKE Oni Kinkhoest Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst mogel jken tjd té doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst tonig Extract M E L I A 1 T H E uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van Smi H N VAN SCHAIK r S i DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFF Co Westhaven 198 Gouda p MIEBIES KWweg E loO Oouda E H VAN MILD Veerrt 1 B 126 te Gouda BO AN A oortó P NK8E NieumrkerkadlJul A N v n ZESSEN Schooniwven J Ts TORKEN Bo k op ü v WIJK Oud icr A SCBEEB Hao r A P W EDE O ijwatór K HEMDEN te Reeuv ijk P v o SPl IK MoercapeUe D v o STAR W toj Wed v HOLST Waddinqmtn M KOLKMAN Waddmgiveen P A uk GROOT Oudewater A D JONGH OuLater J P KA8TELEIM PoUroekerdam D BIKKER to Ben ckop ADYERTEOTIffl in alle Couranten worden aangenomen doov het Adverteiitle Bnreaii van A BKIiMtvMA ZOON IN HET yerlichtings Magazijn lic Avoiidsler DUBBELE BODRT zjjn boden ontvangen een ppchtige collectie niciivi c Gasliallons alsmede een ruime sorteering GASORNAMBNTEN GASKOOKPLAT N en GASFOBNUIZEN tegen concuriieerende prijzen I poe koopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst biJ BJ H Winkeliershier ter stede 1 I De kt aan het groote j enot vanj een Badinrichting compleet van aii so ei betoger Irfinzaam aanbevelend 1 N M m Lm TELEF ni j öas atter iSk Wie zeker zjjd wu ds Ecflite EikelCacao te ont ugen t 4 gesteld oD na vele proefiiemliigen fj aki handel gekomen oode den naam dl utvinden Dr Miohaelll TerTurdJ p de beste machines ia het wertldberoemd étabbHBsemeut van Oebr StoUr Ï k te Keulen lacht ikeleacaa in vierkkaten busaen 1 De Eikel Cacaa ia met melk gekookteen aangename gezond drank voor dMgeiykwb gebruik een 1 2 the hrda vié t poodet voi eeo knp Choool u Aureneesknebtig drank bi val vRAdiarrheo aktfifa met water t gebralkM Terkrijgbaai bij de vocnutnala H I Apothokan en i If UO o 9 90 CÓ 858 Mra Jvirl genwoordlg r na Hedmr land Junus Mattenkltdl Amsterdam Kalveistraat 103 Kleuv onovertroften Prof Dr Liobor welbekend lEHBW EBACBT IUZlB Alleen echt met FebrielumerkT tot voortdurende radicale en tekere genozing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwKiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd Totale i enezing an Ike zwAte BleoL tacht Beoaowdbeid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpsn slechte Bpgsvertering Onvermogen impotenz PoUutioue enz Uitvoerige prospeotnsson It j rcr Je oh 11 1 2 ü 8i dubbele esi b 11 V denim I Depot Matth v d Veste ZnltbommoU pfih M OleTian Co Eotterdam I r Happel VGravenbago I llaltnmanB do Jong J Czn RotterdamWclff Oa Oouda I on bii alle drogisten f 8CHIEDAMMEK GENEVER Uerk NIGHTOAF Verkriigbaar bijl M PEETERS Jz N B W bewija van echtheid il cachet en kurk ateedi voorxien van den naam der Firma P HOPPB IDelephoonnet Crouda Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Bijks Intercommunaalburean Op 10 Mei 127 verkregen aansluitingen Contracten eu voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT Druk van A BRINKMAN Zn Goad Bullciiliindscli Overzicbt In Jbet Lagerhuis vro g do afgevaardigde Mac Peill welke waarborgen de Britsche Kegeering had gegeveii dat zy de vredesvoorwaarden zou naleven Minister BallOur antwoordde Ef zijn geen vïaarborgen gegeven die zijn ook niet noodig Gejuich EJ is te Kaapstad oej proclamatie nitgevaardigd waarin ifordt medegedeeld dat rebellen met uitzondering van veldkornets en vrederechters die izich voor 10 Jnli onderwerpen enkel gestraft zullen worden met verlies v in stemrecht voor het leven terwijl veldkornets en vrederechters strafbaar zullen ziin met elke straf behondens de doodstraf mits in beide gevallen de reboUfn niet schuldig zijn aan moord of andere daden welke in strijd zijn met het oorlogsgebruik Op rebellen die zich niet voor 10 Juli onderworpen zal de wet in haar uiterste gestrengheid worden toegepast V Minister Chamberlain presideerde gisteren het feestmaal van de koloniale ambtenaren In zijn tafclspeech zeide bjj o a Er is een vrede vorkregen die eervol is voor beide partijen Groot Brittaunië heeft alles gekregen waarvoor wij gestreden hebben Wij zijn edeluioedig geweest jegens onzQ tegenstanders in elk opzicht zoowel wat hun persoon als hun eigendommen betreft maar wij hebben niets wezenlijks in onze eiscben laten vallen en niets gedaan dat de eindoplossing van de Zuidafrikaansche quaestie in gevaar kon brengen Do manier waarop de Boeren de voorwaarden hebben aangenomen is een goed teeken voor de toekomst Wij hebben veel gedaan om het Kjk krachtiger te maken De bekende vriend van Gladstone John Morley hield te Edinburg een rede over den vrede Hij verklaarde niet te willen terugkomen op den oorsprong en de oorzaken van den oorlog welks einde door iedereeu met dankbaarheid werd begroet Morley zeide in te stemmen met ieder woord gesproken nit bewondering verschuldigd aan de dapperheid de volharding en het geduld der Engelsche soldaten en den onbezweken moed door hun tegenstanders aan den dag gelegd Hij achtte zich verplicht te herhalen wat hij itroeger gezegd had namelijk dat de oorlog vras nitgeloopen op onverge FEVILLETOX Il TWBE DimSTEN 98 = = Ge weet wel dat uw vader tot ons behoorden I Maar als iemand mijn vriend is dan zal ik hem nooit onverdedigd achter zijn rug laten aanvallen en ik verzeker u dat ik u gisteravond verdedigd heb Waar was dat dan Lady Crumbleford Laat lady Crnmbleford naar de maan loopenzei Bernérs gebelgd maar toch eenigszins gerustgesteld Neen neen lady Crumbletord vertelde aanlady Alice Severn Ja Ja zeide Berncrs wat bleek want hijwas aangedaan Maar ik kan mij niet langer ophouden zeilady Firebrace Ik moet precies om kwart overvieren bij lady St Julians zijn en zij sprong inhaar rijtuig Van alle vrouwen in Londen ontmoet iklady Eirebrace het minst gaarne zei Bemers zijmaakt mij een heelen dag van streek zij wil mijmaar voortdurend doen gelooven dat iedereenbezig is mij achter mijn rug zwart of belachelijkte maken Dat ia too hare manier ui Egerton zij toont lijkelijk kwaad en onherstelbaar onrecht Wat de verkregen schikking betrof zou allesafhangen van den sfeest waarin de gemaaktebepalingen werden toegepast Tenzj aan deingelijfde gewesten vertegenwoordigende instellingen onverwijld werden toegekend zoudezelfde ellende het gevolg zijn als door hetgetalm in 1880 en 1881 werd veroorzaakt In het Lagerhuis werd door lord Stai leynog meegedeeld dat het aantal soldaten tengevolge van den oorlog in Zuid Afrika gebrekkig geworden en thans gepensioncerfl li 398 bedraagt aan 2863 weduwen en 4184 kinderen van tijdens den oorlog gesto venmilitairen werd pensioen verleend j Het Fransche ministerie heeft in do Kamer ziJn programma medegedeeld Nadut hoer Bourgeois bjj hot aanvaarden van 11 voorzitterschap der Kamer een toespraajïje had gehouden waarin hjl als de zaak der Kamer noemde de ontwikkeling derRepnblikeinsche instellingen en de organisatie der democratie op den grondslag der wiire vrijheid en billökheid en als den wensch der natie het handhaven van den binnenlandscljen vrede uitsprak kreeg de minister prcsidoiit senator Combes het woord Het merkwaardigste deel van de programrede door dezen naraons zijno ambtgeoootienuitgesproken is zeker wel de aankondig lig dat onder de hervormingen die het Kabiijetaan de orde zal stellen in de eerste plaats ijehoort een billijker regeling van het belastingstelsel voomamelp de vervanging van enkeleverouderde belastingen door een algemeebeinkomstenbelasting die elk naar zjjn vermogenbelastend de bewoners der eilanden en v4nhet platte land ontlasten zal 1 Het is bekend dat de invoering van eeninkomstenbelasting in Frankrgk steeds ijipgrooten tegenstand is afgestnit Zelfs metde beperking dat de inkomsten belasting uitsluitend zou geheven worden van het aangegeven inkomen das zonder schatting werdhet beginsel fel bestreden Het is ook bekend dat de heer Ron vier die in hetKabinetCombesals minister van financiën is opgetreden zichvroeger een tegenstander van de inkomstbelasting getoond had Zyn optreden als ministerwas dan ook naar men meende een waarborgdat de Regeering voorloopig althans van eeneinkomstenbelasting zou afzien Het regeeringsprogram toont echter dat de radicale meerderheid van het Kabinet vast besloten is eindelijk uitvoering te geven aan een hervorming die bij de verkiezingen herhaaldelijk beloofd is eenrechtvaardigerverdeeling der algemcene lasten waaraan in Frankrijk nog zooveel ontbreekt Dat de heerBouvie r haar ijver door u te laten merken dat gij ni tbijzonder gewild zijt Dat werkt uitstekend bijzenuwachtige menschen i Afgeschrikt door hun algemeene in populariteit zoeken lij hunne toevlucht bij dczeltde personeh die hun verzekeren dat zi hatelijk zijn en die alleen gelooven dat het hier niet waar is Zoo beheerscht zij ook geheel en al die arme oude ganp lady Gramshawe die zeer goed gevoelt dat lady Firebrace haar leven verbittert maar die tevenls overtuigd is als zij een eind maakt aan hareJi omgang met haar kwelgeest dat zij dan tevens haaf eenige vriendin verliest Daar loopt iemand die zoo erg veranderd il dat er geen tweede voorbeeld voor gevonden kaïfworden Niet in zijn uiterlijk laatst dacht ik reltidat hij er veel beter nitzag dan hij vroeger ooitgedaan heeft l Neen niet in zijn uiterlijk nasar in zijn levenTe Christchurch was ik samj met hem en we deden te lijker tijd onze intreden in dd wereld i Hij deed van alles en deed alles goed En nuziet men hem nooit behalve in het Lagerhuis Hij gaal nergens heen en men zegt dat hij geregeld leest en studeert Denkt ge dat hij op een of ander ambtaast Hij stelt zich niet op den voorgrond Hij wacht en zijn broer zal wel altijd instaat zijn om iets voor hem te krijgen zei Égerjon O Marney en hij spreken elkaar nooit zij daartoe nu zal medewerken is wel een bewjjs hoe onhoudbaar dat belastingstelsel is maar geeft tevens de zekerheid dat do inkomstenbelasting zal wordon gestoken in een vorm die haar oor velen zoo afschrikkend karakter zal tomperen Een tweede karaktertrek van de redevoering van minister Corabes is de anti clericalè geest die er in doorstraalt De minibter verzekerde dan ookdatbjjdo toepassing der wet op do congregaties de regeering er de hand aan zal honden dat geen barer bepalingen tot een doode letter wordt gemaakt De Rogeering zal verder voorstellen de wet op liet onderwijs van 15 Maart 1850 op te heffen ton einde aan den Staat do rechten en waarborgen te bergeven die hem thans volkomen ontbreken Do Duitsclie I ijksdag keurde het voorstel tot 14 October goed en nam in derde lezing het suikerbclastingontworp en het ontwerp op zoete stoffen aan By de beraadslaging over de Brusselsche conventie kwam een voorstel ter tafel dat ter rechter tyd voor 1 September 1908 het verdrag opgezegd zou moeten worden indien de liyicsdag niet vooraf toestemming tot verlenging geeft Pfceaident Ballestrem verklaarde dat niet kan Worden toegelaten dat aan de aanneming van het ontwerp vporwaarden worden verbonden en weigerde derhalve het voorstel in stemming te brengen De rykskanselier verklaarde uit naam van de bondsregeeringen het voorstel voor onaannemeiyk Wanneer de regeeringen zouden toestemmen in zulk een voorstel dan zou een dergeiyke eisch gesteld kunnen worden by alle opzegbare internationale overeenkomsten Men moet aan de regeeringen overlaten het geschikte oogenblilc te kiezen om den bestaanden toestand te wyzigen Het spreekt vanzelf dat bj do keuze van het tydstip voor de opzegging van verdragen welke bet belang van den landbouw raken de regeeringen in bet byzonder met deze belangen rekening zullen houden De aanneming van het voorstel zou voor de regeeringeu gelyk staan met de verwerping van de conventie De Brusselsche Conventie werd vervolgens met 209 tegen 103 stemmen aangenomen Verder werd in derde le ing aangenomen het ontwerp op de brandewynbelasting Daarop ging do Ryksdag tot 14 October uiteen De ontmoeting van den Oostenrykschen haten elkaar Drommels Maar zijne moeder ia er ooknog door dit huwelijk van fiaar met het huis vanDeloraioe zal zy wel de aanzienlijkste dame vandie pailij zijn Zij ia de eenige goede vrouw die de Tories hebben ik boud het er voor dat die andere dames hun meer kwaad dan goed doen van lady St Juliana tol uwe vriendin lady Firebrace Ikwou dat lady Deloraine met ons was Zij houdthare mannen op wondcrvoUe manier bijeen zijmaakt haar huis aangenaam voor de bezoekers en dan hare manieren die zijn volmaakt ze zijnnatuurlijk en toch getuigen ze van lijne vormen Lady Mina Blake gelooft dat verre van opeen of ander ambt te azen Egremonts hart maarzwakjes bij fijne partij is en dat ala het nietom de markiezin was We hem zouden winnen hé Hm dat zou ik haast niet denken hij heeltvan die zonderlinge denklieelden o er het volk zooals men mij gezegd heeft Zoo eischt hij misschien geheimen stemming en het stemrecht voor hoofden van gezinnen f 0 he ik geloof dat het nog heel anders is Ik weet niet precies wat het ia maar zooveelbegrijp ik er wel uit dat hij vreemde invallenheeft Nu dat is niet iets voor Peel Hij houdt niet van dergelijke grillige menschen Ziet ge dat daar wel Egerton Op dit oogenbhk waren Ëgerton en diens vriend en den Hongaarschen eerste minister vond Zondag plaats in de audiëntiezaal van don Hofbnrg Het onderhoud duurde slechts kort Von Szell werd des middags door den Keizer zeer langdurig in gehoor ontvangen Van een hervatten der onderbandolingen over den Ausgleich en het toltarief is geen sprake geweest en de politieke toestand wordt te Weeiien als zeer kritiek beschouwd In de Oostenryksche hoofdstad doen geruchten de ronde volgens welke Von Szell het pl U koestert af te treden omdat hg zich Biet opgewassen voelt tegen de overdreven eiscben van de z g Hongaarsche nationale party Ofschoon men te Boedapest deze geruchten tegenspreekt schgnt de positie van het ministerie Von Körber toch niet meer zoo sterk als nog voor enkele weken Dat het definitief afspringen der onderhandelingen over den Ausgloicb en het toltarief tot een minislerieole cri sis én in Oostonryk én in Hongarge zou leiden biyft zeer waarscbyniyk V Het Vmorikaanscbe Huis van ifgevaur digden heeft de anarchistenwet aangenomen met 176 tegen 38 stemmen Een amendement uin het jirtikel te schrappen waarby aapslagun tegen vreemde gezanten met den dood strafbaar worden gesteld werd verworpen V ers preidu Berichten Peabbruk De ond minister van handel in de formatie Waldeck Rousseau den sociaal democraat Millerand heeft de gelegenheid dat de groep van parlementaire sociaaldemocraten vergaderde eergisteren ter overweging van het voorstel der dissidenten tot hereeniging te baat genomen om het vol gende to vorklaren Sinds drie jaar buiten uw vergaderingen en uw weikzaamheden geweest zjnde kom ik nu myn plaats onder n weer innemen I Ik keert terug zooals ge my altgd gekend heb zooals ik me aan myn kiezers heb voorgesteld overtuigd dat bet onze plicht is alle wetteiyke middelen van actie in dienst te stellen van onze ideeën als hoedanig middel in de eerste plaats te beschouwen is de deelneming dor partg aan de regeering Ik ben beslist gekant tegen alle gewelddadige middelen zonder nitzondering te maken voor de algemeene werkstaking Ik heb hier niets aan toe te voegen de Republiek en de sociaal democratie kunnen rekenen op myn algeheele toewyding op het punt van Tralalgarplein naar Charing Cross over te steken Zij za en de rijtuigen van lady St Julians en do markiezin van Deloraine midden in destraat naast elkander staan terwijl die beidestaatkundige dames in druk gesprek gewikkeld waren Egreton en Ber iers begon englimlachte doch konden de korte maar niet onbelangrijke woorden niet verstaan die ons echterbereikt hebben Ik geef hun elf stemmen zei lady St Jiflians Ja Charles heeft mij meegedeold zei ladyDelorain dat sir Thomas dat ook zegt en ongetwijleld heelt hij gewoonlijk gelijk maar Charleszelf denkt er anders over Sir Thomas dat weet ik geeft er hun elf zei lady St Julians en dat is voor mij voldoende laten we daarom zeggen eit Maar hier hebik een lijst en zij trok hare wenkbrauwen op enkeek lady Deloraine veelbeteekenend aan waarinbewezen wordt dat zij er niet meer dan negenkunnen hebben maar dit deel ik in het grootstevertrouwen mede tusschen ons kunnen natuurlijkgeen geheimen bestaan Het is de lijst van mijnheer Tadpole niemand anders dan ik heb zegezien zelfs sir Robert niet Lord Grubminsteris doorgehaald men verbergt het maar Tadpole heeft het ontdekt Men wilde hem als pair gebrulken voor kolonel Fantomnie die zoo tls men deukt ligt te sterven maar Tadpole heeft een mesmerist weten te krijgen die wonderen bij hem heeft verricht en die Verzekerd heeft dat hij zal stemmen Wordt vervolgd