Goudsche Courant, maandag 16 juni 1902

n Maandag 10 Juni 1903 So 8835 41s e Jaargang MH WPW BPP iBi B P W i üpwWli Vraagt hij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van IbURIST De hoofdtekst van dit balfmaandelÖksche ttjdschrift bestaat uit de BeKchrijolng eener Bei omde Aarde die de Heer E T Fbenstk KuiPEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rü s gelUwttreerd naar eigen pliotographiache opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer HO AnitielUkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deza uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Aohter Indië Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 20 ind de Antichtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tvjde geleverd Bureau De Wereld Tourl st Haarlem ONTVANGEN Alle soorten iSCHOENWEBK voor a B saisoen in het Noordbrabaglsch Schoen en laammagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Wie zeker zyn wu d Ectatg Eikel Cacao t ontreagen tewmengestdd en m t 1 prorfhdmiBgen in den handel gekomen onder de naam des uitvinden Dr Hiohaelil vnrrurdigd op de beste mBohines la het wereldbenemde étabhlioement van Qebrjt StoU rok ta Kenlen tlioht Cikel Cacao In Tterkanten bniaei Den Bikel Cecaa ia met melk gekookt eene aangename gezoule drank tooi iiiniykaob gebruik een k £ heehftli va t pvdet TOOT een kop ChoodUtq Ali neesknobtige dtank by geval van diarrhee ekciifa met water te gtinraiken Yerkrygbaar bij Ie Toeniumt H 1 Apotheken an p Vt Ka V K pweftn ee f 1 80 c 0 90 e a 5 OanenalTtrtagonwoordlger vaor Neln hnd lullus NlattenMwtt Amsterdam Knlveistraat 103 40Pa PDIKE ODDË ♦ A SCHIEDAMMER GEHEYEE Merkt NIQHTOAF VerbijgbMr bijl M PEETER8 Jz tf B Al bowij Mn achthoiil i OMskot en kurk lUiwl voor Eten T n den naam ilor Firm P HOPPB FEANSCHE STOOliVEEVEEIJ cliemisctie W sscherij VA II OPPE HtlEIMKU tl KrnUhmle Rotterdam öebrevetrt rl J r Z M den Koninp der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer II G TUIJSUUUti Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit voor het toornen en verven van alle Ueeronen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichUng voor hf toom n van pluche mantels veeren bont t aordiinen tafelkleaden enz worden naar de nieuwste en laat methode geverfd LA ATSTE VyS EK GUOOTE VERLOTING goedgekeurd bjj Kon bealnit van 25 Februari 1902 No 19 vanwege He MfdeeUug UM iMrnmCHT en Omilreken tier HoUandtehe IfÊaaUcbapplJ van iMudbouui OP MAitKDiiG 10 JIUIll 1009 HOOFDPBI TZEN 1 Een soiled ÜTRECHTSCH WAGENTJE bespannen met één Paard 1 Een KAASBRIK bespannen met één Paard rerOer Paarden iMmmeren lMHdbouwieerklalgen ltfleUea eni em PRIJS PEU LOT 50 CENTS e opbrengtt demer l erlottug mal nu aftrek der oneermydeHJke kotten geheel morden betteed lot aankoop van Pry en Do trekking zal laats hebben ten overstaan van don te HAiSTREciiT resideerenden Notaris J KOEMAN en onder toezicht van den Burgemeester dier gemeente of van eon door Burgemeester en Wethouders aan te wözen Oemeente Arabtenaar S K Do Loten zijn verkrijgbaar bü de Boekhandelaars 8 W N VAN NOOTEN W te mehoonhocen en bü de verschillende wederverkoopors zonde o a voor Uouda bij A BEINKMAN en ZOON OI zE KiASFRUZEN zijn Ihaiii als volgt per pond AUeriJnste OÏÏDE Goudsclie 45 et AUerfijnste NIEUWE Goudsche Graskaas 4 2 et Goede kwaliteit jonge Goudsclie 35 et Prima OUDE Leidsehe 32 et m i sen óireot oaóeau of sen Ralve groene Bon en een tot in óe verloting A Bluyssen Zoiten 138 eigen winkels Te Gouda alleen Wpstraat A 160 Door Oentwh algemeen wiobevolen Met EentDiploitia en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN 1 i VlUina LarOCne 1 bü iMerm 11 Tolwusenen j brek MO etlMt lechte rt rlng nuwhooMpli r r kln6 n l kte l ko ru ïfS IS OUINALAROCHE FERRUOINEUX ui h bijionder tegen Bloedjebrek Blwmiom kwalen van Krltlschen lecWId mt Ycrkriieb r la fltcon 1 90 en l R IxoI vo lïaam r erkenil aaneen amY niint V yoor i elijkKhBek Ik tl KClUaCaO i kinderen iwakken en kJlwachtHe ge tellen = er n te b veUn AU eneeekrachV drank b ooml J te P J 1 S S S w Yoor lulpllüsen en kleine kinderen rnnperbMtH Ker ƒ 1 70 H U U M V inlvere iVieiKSUIKCr gr ƒ q sq Kgr O AnlU S a 44ft HetrookeneenerlialYeClEaKlteUvoldoeBaaterlKitifl r Asthma Dtgarenen s j de htvipti aanvaum v Aiaun et u f Diosjes a 6 80 en bM IIII TnM a Sn 1a RrtnKnnC FRUIT PUHOATIBP tegen Vertlopplnj Aam a I amannUC POnU Ona b e Mlgralne Congeitlesete vo r lixikalrialana oor Hn jeren ke il n Je Tamarinde Donbo n v KUAEPELIEN t HOI M l daar de orni ioor het kind b e rHilt en lie sraiiik aangenaam u Pnji per dooije O flO en O BO algemeen Cr ciiu i i c mni u aBm naav a ciJaaaaw j bij Hoeat Verkoudheid en Kaelp n het U een alUmoploagend en veriachtend middel bU ultnemendtuld uilduitend In □ Oeschjel verkrijeba ar Priji 0 20 per fleach je S J w vr rm KRAIPIUÏN t HOLM l Z tlffiiuia waarop d mam haadUtJtmlv rtrtriirkim m U Apotktlt n DtogMtm jyilll KRAEPELIEN St HOLM Hofleveranciers ZEIST Salmiak Pastilles ji B Ki IN HET Verlielitings Magazijii lic jtvoiid§ler DUBBELE B0ÜRT zijn heden ontvangen een prachtige collectie Nlciiivc Gasballoiii alsmede een ruime aorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en QASFOKNUIZEN tegen concnrreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages W succes geplaatst bg H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van alf 80 en hooger Minzaam aanbevelend N IH VAN LOON TEIiEF 117 Gasfitter TliieRj B Wondubalita ia ilo gebeelo werflUl bekend on f eroemtl Onovertroffeq mttldel togen allo liOr 8 1 L O II t fii ver HaaiTitekleu enz luvendig zoowel a s ook uitwemUg in bijna alle ziektegevHllen met goed i avolg aan te wenden Pr S per flaoott t 1 per post t 1 15 TUorr i Wo d alf bezit een alsnog ongülteude geneeBkraoU en beik me werking Maakt meestal elke pijnlijke nn gevaarvolle operatie gebeel overbodig Mei deze zalf werd oen Ujttftr 0U 1 VOoroiiseneeslIjk rehondeil beeiiii ezwel en onlam s een bijna SS jaiir kaukeriyden i eoezen Urengt genezing en verzacbting dur pijnen by wonden ontstekingen onz van allorloi aard Prjjs per pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland A potbekeT HENIU SiNDKRÜÏ Rokin 8 Amsterdam Wnr geen depAt ii bestetle men direct aan die Schutienipotheke dee A THlI RRÏ tn Fregrnda bel Kohitwih Oeiterreiok Gelieve prospeotui te ontbietïen by het Centrwl ltopöt iunder Kokin 8 Amitüdun Ondergeteekende beveelt zich beleeld dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en Hes wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 1805 1902 HARDDRAVEEIJ VEREENIGING WmSUU OBBRQUM Qron Erkend bn Kon Besl dd 28 Nov 1899 No 46 E R n e JaarlijksclieYerlotiiig Goedgekeurd bij Kon Besl dd 8 lan 1902 No 79 van Paarden Rijtuigen Tuigen Véloelpèdee Land en Tuinöouw werktuigen HOOFDPRIJS Een elegant vierwie Rijtuig bespannen met eenPaard Kleinste prjjs eene maarde aan 3 gulden Trekking bealltt tO Jnli t90 ten overstaan van een Notaris PrlJ § per lol 00 eeiil Loten verkrijgbaar inSWAETSENBÜEG Srliotendebiet Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t cent de K 0 biJ A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Druk van A BRINKMAN Zn Soad UuUenlanilscli Overzicht In antwoord op eene interpellatie van Visconti om te vragen of het defensief karakter van do alliantie in het nieuwe tractaat gehandhaafd bleef heeft de president van den Jlongaarschen ministerraad in de Kamer van Afgevaardigden gezegd dat de inhoud Van het nieuwe tractaat materieel volkomen dezelfde was als dio van het oude tractaat Aangaande de economische omstandigheden waarin Duitscbland verkeerde zeide de president dat hij tot zijn spijt moest bekennen dat die omstandigheden niet zoo waren als men wel zou kunnen wensohen Wy ontmoeten niet dien geest van toenadering waarop wy recht hadden te rekenen Het douanetarief dat Üuitschland bezig is st to stollen is tegen onze belangen jjpicbt De president van den ministerraaddrukle tep slotte de hoop uit dat het ondanks de voortdurende raoeiiykheden raogeiyk zQU zyn een handelsverdrag met Üuitschland te sluiten De vraag wie de opvolger van Von Thielcn zal zyn heeft natuurlijk de pennen in üuitschland dadeiyk in beweging gebracht Allereerst spreken alle bladen van een generaal het is bekend dat de Duitsche generaals vau alles verstand hebben dus ook van spoorwegen en openbare werken En by het zoeken naar een nieuwen minister viel veler oog op generaal Von Podbielski die reeds minister van posteryen en minister van landbouw was De Krenzzeitnng verklaart nu echter dat generaal Von Podbielski niet in aanmerking komt maar een andere niet moor in actieven dienst zyndo generaal De Voss Ztg noemt generaal Bndde diehet kanaalplan van een militair standpunt metgroeten nadruk heeft verdedigd het Berliner Tageblatt spreekt ovoi generaal Von Schubart den commandant der spoorwegbrigade Maar tevens wordt in vele bladen ernstig gewaarschuwd tegen hot plaatsen van een dilettant aan het hobfd van een zoo belangryk departement als dat van spoorwegen on van openbare werken waar oen vakman zoo hoog noodig is De Post verneemt dat do combinatie van deze beide takken van dienst niet langer mogeiyk zal zun en spreekt over de wenschelijkbeid om don waterstaat te vereenigen met het departement van landbouw Doch de Kreuz Ztg weet dat het staatsministerio daartoe jammer genoeg zooals het blad zegt niet zal overgaan Zooveel is uit dit alles met vry groote zekerheid op te maken dat het voornemen van minister Von Thielen die met groote bekwaamheid en ongewone energie jarenlang de bolde omvangrgko departementen heeft bestuurd eenige ontsteltenis wekt en dat het onder de tegenstanders van het kanaalplan wordt beschouwd als een welkome gelegenheid om ivet den minister ook goedschiks vau zgn plan al te komen V Aan bet galadiner dat Woensdagavond in hot keizeriyk paleis te Peterhol ter core van FEViLLElOIM SE TWEE PITERSTEi loo Hij was ook zeer begaafd en niet onkundig hij had wat gelezen wat gedacht zelfs en stak in alle opzichten boven iiijns gelijken uit hijwa3 zoowel bekend om de gunst waarin hij bij de vrouwen stond ala om de voortdurende attenties en hulde die hij aan Lady Marney bewees Lord Delorame was niet zeer rijk maar hij kon zich ruim bewegen en het had allen schijn alsof hij een vorstelijk vermogen had een prachtig huis met eene binnenplaats een rijke buitenplaats met een fraai park waarin een beroemd meer gelegen was maar waartoe zeer weiqlg pachthoeven behoorden Maar hij bekleedde eene flinke openbare betrekking die door den ouden kanselier aan zijne nakqroelingen was nagelaten en die jaarlijks enkele duizenden ponden opleverde Zijn huwelijk met lady Mwney was geheel en al eene zaak van het hart maai haar acnzienlijk jaargeld verminderde den luister zijner positie niet Dit op handen zijnd huwelijk en het verlangen van lady Marney om de zaken van Egremont te regelen voordat het voltrokken werd had haar een anderhalt Jaar geleden genoopt hem zoo drin vorst Ferdinand gegeven werd bracht de Tsaar een toost van den volgenden inhoud uit op zgn gast Het bezoek van I K H aan bot hoofd van de leden van het comité ter stichting van een gedcnkteoken voor wylen tsaar Alexander II verheugt mü buitengewoon omdat het een bewys is van de dankbaarheid waarmede het Bulgaarsche volk de nagedachteais koestert van myn onvorgetoiyken grootvader die het jonge Bulgaarsche vorstendum tot zelfstandig leven beeft gewekt Ik drink op het welzgn van vorst Ferdinand v an Bulgarje van erfprins Boris mgn veelbeminden peetzoon en op den bloei van bet mgzelf en lederen Eus dierbare Balgarye Vorst Ferdinand beantwoordde dezen toost met betuigingen van dankbaarheid der Bulgaren jegens ilusland De band die bet Bulgaarsche volk vereenigt met het Russische is niet verbroken het is een heilige uit bloedverwantschap ontstane band hg vereenigt Bulgarije onafscheidolgk en vooreeuwig met zyn grooton bevrgder Rusland Het Bulgaarsche volk heeft steeds op Rusland vertrouwd en is er van overtuigd dat het ook in do toekomst bg zgn vreedzame ontwikkeling steun en bescherming zal vindtMi ondor de krachtige vleugelen van den Rnssischen adelaar Daarna bracht vorst Ferdinand oen dronk uit op de keizorlgke familie Na het diner voerde vorst Ferdinand m de beroemde Witte Zaal van het paleis nogmaals bot woord en noodigde hg don l saar uit do onthulling van hot nonument voor den Tsaarbevrgder te komen bgwonen Ook do president van het Bulgaarsche Sobraiiiè richtte een dergplgk verzoek tot den Tsaar evenals d president van het comité voor bet monument Vcrsprcitli Boriclitiin FUASKIIIJK Aan do wapenfabriek te Saint Ktienne zullen togen het eind van Juli derüunbonderd arbeiders gedaan krygen wpgons gebrek aan werk In het gunstigste geval zal deze executie met enkele weken vertraagd kunnen worden wanneer do minister van oorlog zich laat vinden voor de wgziging van zeshonderd duizend Üras gewaren De rainisterieelo verklaring ter voorlezing gekomen in Kamer en Senaat Dinsdag 1 1 is saamgesleld door den ministervan marine Pelletan in opdracht van zijncollega s waartoe hg de verschillende puntenvereenigde ten aanzien waarvan men hetvooraf eens was geworden nadat elk derkabinetsleden had te kennen gegeven hoeverhg in zgn concessiën gaan kon en wilde Volgens do Libre Parole is een zeerhooggeplaatst generaol voor hot hof vandiscipline gedaagd waarvan voorzitter isgeneraal Duchesne legerinspecteur Hetvorgrgp zou niet van militairen aard zgn Flourens de oud minister van bnitenlandsche zaken is veroordeeld door denegende correctioneele Kamer tot een boete gend uit Mowedale tot zich te roepen hetgeen de lezer zich nog wel zal herinneren En op dit oogenbhk brengt Egremont een zijner bijna dage lyksche bezoeken aan zijne moeder op het huis Deloraine We zullen over de politiek nu maar verderiwijgen beste Charles zet lady Marney ge moetwel moe worden van al nigne vragen Bovendien zie ik de zaken niet zoo hoopvol in als sommigen onzer vrienden Ik behoor tot degenen die raeenen dat depeer nog niet rijp is Deze menschen zullen maar blijven voortwaggelen misschien nog langer dan zelts zij zich verbeelden Maar ik wensch over heel iets anders te spreken Morgen beste jongen zijt ge jarig Nu zon het my leed doen aU die dag voorbij ging zonder dat gij iets kreegt waardoor uwe moeder toonde dat de herinnering aan dien c ag haar zeer aangen iani ia Maar van alle onnoozcle dingen op de wereld is hel onnoozelste een geschenk waaraan men niets heeft ol dat men volstrekt niet verlangt Misschien in het in strijd met het eigenaardifje van een verj aargeschenk maar het zal de waarde er van zeker verhoogen als ik u uitdrukkelijk vraag mij te willen helpen om u iets te geven dat u werkelijk zou bevallen Maar hoe kan ik dat doen lieve moeder zei Egremont Gij zijt altijd zoo goed en zooedelmoedig geweest dat ik werkelijk aan nietsbehoefte heb O maar zoo gelukkig kunt ge niet zijn Charles dat go nergens beboette aan zoudt heb van honderd Irs duizend frs schadeloosstelling en opanbaarmaking van het vonnis wegens aantasting van den goeden naam van zgn tjgenstander by de algomcene verkiezingen in hot vyide arrondissement Clliailes Bras DOITSCHUND eergisteravond uitgegeven bulletin ora den koning van Saksen luidt dat de ld eergisteren zeer af isselend is gedat er zich bedenkolgke verschgiiselen van iwakte voordoden en dat de Igder veel min ir belangstelling toonde voor het om hem kebeurde De Munchener Allg meine Ztg maakt den tekst openbaar van oen vortronwelgk rondjchi yven van het Beieische episcopaat aan Se goostelgkheid Er wordt krachtig in gi ugeord tegen ilo Protestanten on tegen de üowcging tor afscheiding van Eome BINNENLAND i Op eene te Utrecht gehouden vergadering van afgevaardigden van Kamers van Koophandel iiit llulland on Daitschland is eene motie aiingenomen waarin men zeide van oordeel te zgn dat het tot stand komen van eene pustunie tusschen Holland en Duitscbland op d Zol di wy o als tusschen Daitschland en Oostenrijk bestaat uvereenkomstig artikel 21 der Woreld postunie voor de economische en commercieelo belangen der beide naburige landen in hooge mate gewouscht is Zy gaven daarom den wcnsoh te kennen dat do wodorzydschü regeeringon een spoedige invoering van zulk eene overeenkomst zullen bevorderen in gemeenschap met do bg het verkoer belanghebbende kruigen Als byzonder wenschelgk beschouwen de geBfttuwle Kamers de vermindering der porto s voor briefkaarten brieven voornamelijk zware brieven drukwerken handelspapier en monsters tot do in binnenvorkeor geldende bedragen Veider moet h i ook gestreefd worden ten einde de wederzgdsche betrekkingen te zien toenemen naar verlaging van het tarief voor geldzendingen telegraaf en telephoon Van betrouwbare zyde wordt ons medegedeeld dat vanwege de Zuid Hollandsche Vereeniging het groene kruis voorbereidende onderzoekingen gedaan worden voor de stichting in Zuid Holland van een Sanatorium voor onvermogende longlgders in hoofdzaak bestemd voor patiënten uit die provincie Pogingen tot uitbreiding van den Spaanschen expo rt en de beteekonia van do Spaansche taal voor den overzeeschen handel De heer H van de Ven Export adviseur te sGravenhage wgst er op hoe tegenover do nitbroidingsmaatregelen der VereenigdeStaten tusschen de Spaaosch sprekende Zuiden MiddenAmerikaansche Eepublieken on Spanje zeil een zeker gemeenschapsgevoel is ben zei lady Marney met een ghmlacïi Eene kapdoos hebt ge uwe kamers zijn voldoende gemeublieerd daar kan ik zelve wel ovcroordeelen maar van zulke dingen als paarden en geweren weet ik niets af en toch hebben de mannen die noodig Ge hebt zeker wel behoefte aan een paard of een geweer Cliarles Dat zou ik graag willen dat ge dat naarot het mooiste het beste dat er voor geld te krijgen is 0 een brougham Charles wat denkt ge van een nieuwebourgham Wilt ge dat Barker een nieuwe brougham voor je zal maken Gij zijt al te goed beste moeder ik hebpaarden en geweren genoeg en mijn tegenwoordig rijtuig is al wat ik verlang Gij wilt mij dus niet helpen Dan zult gemaken dat ik je iets heel doms geef want ik benvast van plan je iets te geven Nu beste moeder zei Rgremont glimlachenden rondziend geeft mij dan maar ieta van hetgeen zich hier bevindt Kies dan maar zet lady Mirney en zij liethaar oog gaan over de blauwe satijnen wandenvan haar vertrek die bedekt waren met prachtigekabinetstukken en daarna over hare tafels die volstonden met kostbare en wonderlijke snuisterijen Dat zou eene plundering zijn beste moederzei Egremont Neen neen ge hebt het gezegd ge moetiets kiezen Wilt gij deze vazen hebben en zijwees op een prachtig stel van oud Sevres porselein Ze staan hier te goed om ze weg te nemen IIII I I 1I II 1 I ontwaakt dat van uit het Koninkrgk met zorg wordt aangekweekt ook om daardoor don handel te bevorderen Zoo heeft de Spaansche Union IberoAmericana welke na het SpaanscbAmeri kaansche Congres te Madrid aan de verwezenlgking dor daar besproken denkbeelden voortarboidt bet plan een aanziuniyk aantal barer agenten uaar de bedoelde Eepublieken uit te zenden om er de handelstocstaiideu te bostudoeren en de commercieelo betrekkingen tusschen die landen en Spanje te verlevendigen Deze poging vindt in Spaansche handelskringen en bg de Kamers van Koophandel krachtigen materiëlon en moreelen steun Kene Spaansche Bank o a draagt alleen reeds lO ÜOU Pesetas by Ook vele der in do hoofdsteden van de meergenoemde Republieken jfevestigdo ürma s bobben hare hulp bereids toegezegd lu verband met een en ander zal de kennis dor Spaansche taal voor het handelsverkoer nog meer dan tot dusverre van beteekenis worden Zg is beslist noodzakelgk voor handelsvertcgenwoordigers die voor het aanknoopen of het onderhouden van betrekkingen naar Mexico gaan de keuuia van eene andere Eomaanscbe taal zooals Fransch of Italiaansch kan haar niet vervangen De Duitsche handel dankt zyne uitbreiding in Mexico voornnmeiyk aan de omstandigheid dat do Duitsche agenten en reizigers do Spaansche taal machtig zgn en hunne catalogi on pryscourunten meestal in die faiil zgn gesteld Ook du Engelsche on Franscho kooplieden in dat land hebben reeds de noodzakeiykheid ingezien Spaansch te leeren Afgezien van Mexico Juba Puerto Eico tlentraal en Zuid Amerika uitgezonderd nutuurlgk Onyana en BrnziliO waar de kennis der Spaansche taal ouontbeerlgk is om op handelsgebied met succes te arbeidtn is zg ook voor hot vorkoor met de NoordWestkust van Afrika van voel nut on zelfs tegenwoordig nog voor den handel mot de Philippijnen niet van belang ontbloot De Algoiuoene Synodale commissie der Ned Herv kerk heelt het volgende rondschrgven verzonden Nn volgens het laatst uitgogeVen bulletin Hare Majesteit de Koningin zdAvor hersteld is dat Hoogstdezelve zich naar het buitenland kon begeven gevoelt de Algeraoeno Synodale commissie der Ned Herv kerk zich gedrongen de predikanien dringend op te wekken in een gewone of daarvoor bestomde godsdienstoefening Qoda dank te brengen voor de herstelling onzer geliefde Koningin uit een gevnarlgke ziekte Bg de stemming voor ds Ptov Statenvan ZuidHolland in het district Eidderkerkzyn gisteren uitgebracht 2461 stemmen waarvan van onwaarde 34 geldig dus 2427 Volstrekte meerderheid 1214 Gekozen is jhr mr D J do Geer chr bist te Eotterdam met 1325 stemmen Do heer A van der Poest Clement lib had zei Egremont en ze zouden zoer slecht passen in mijne stille kdmers waar een bronzen oi marmeren beeldje het grootste sieraad 13 Ala ge hel goedvond dan iou ik liever een schilderij kiezen Kies er dan maar dadelijk een uit zei ladyMarney ge kunt kiezen welk je wilt behalve dieWatteau want die heb ik van je vader gekregenvoordat we trouwen Wilt ge deze Cuyp hebben Ik zou liever deze kiezen zei Egremont onhij wees op een portret van eene heilige doorAllori het was het gelaat van een ichoon jongmeisje stralend en toch ernstig met weelderigegoudblonde lokken en groote gitzwarte oogen alsmet tranje omjoven door zwartje wimpers dieop haar blozende wangen neerhingen Zoo kiest ge dat Nu de arme sir Thomas Lawrence liep er ook altijd zoo hoog mee weg Maar ik heb nooit iemand gezien die er maarecnigazins op gelijkt en ik zou wel met zekerheiddurven zeggen gij ook niet Het herinnert mij zei Egremont peinzend Aan hetgeen ge gedroomd hebt zei ladyMarney Misschien zei Egremont ik geloot ook dathet een droom moet geweest zijn Nu dan zal het droombeeld u steeds vooroogen zweven zei zijne moeder morgen zult gedit portret in de Albany op uwe kamer vinden iVfirdt vervoigdj