Goudsche Courant, dinsdag 17 juni 1902

Vette Kalveren orergrootc aanvoer ie 25 se kwal aa c a ig cent per half kilo Vette varkens ie kwai 34 Scliapen goede aanvoer minder in prijs Onderkleeding der Toekonist gemoedstoestand hem niet toerekenbaar maakt wat ook verklaard ia door deskundigen hg is uiterst zenuwachtig en opvliegend van karakter en Igdt bovendien aan waanvoorstellingen DCITSÓHLAXD t Sctgnt met koning Albert van Saksen langzaam aan ai te loopen ztjn hartziekte lil weer opgetreden zoodat oergisteren zjjn toestand ernstig werd geoordeeld on de familieleden allen teruggekeerd zgn naar Sibyllenort De commissie voor de oprichting vanhet keizerWilhelm Standbeeld te Dortranndzit leeltjk in de nesten men weet nog nietsaangaande de deelneming van den kroonprins en kan dus geen leestprogram opmaken terwijl het dertig dezer reed gebeuren moet De keizer zal tgdens de groote manoeuvres ook een bezoek brengen aan Frankfortaan den Oder en dan wordt Wilhelm II eeneeredronk aangeboden uit een zilveren beker waarvoor de gemeenteraad niet minder danachthonderd mark heeft toegestaan eendnre eer I BINNENLAND In het Tijdschr v Geneeskunde is een rapport opgenomen van de commissie door het hoofdbestuur dor Ned Mg tot bevordering der geneeskunst benoemd omtrent haar onderzoek naar de schadelijke gevolgen der vaccinatie Van de ongeveer 2300 geneeskundigen op 15 Februari van dit jaar hebben 2057 of omstreeks 90 pCt de vragen der commissie beantwoord De ingekomen antwoorden ongerekend de als onbestelbaar teruggekomen kaarten kunnen aldus verdeeld worden 1938 geneeskundigen hebben de vraag Zgn door u in uw praktgk schandelijke gevolgen der vaccinatie waargenomen met neen 67 met ja beantwoord Tegenover het in de laatste 20 jaar verrichte aantal inentingen die matig berekend 2i millioen bedragen staan in die periode slechts zes sterfgevallen dus een verhouding van één tot vierhonderd zestien duizend zeshonderd zesen zestig Resumeerende komt de commissie tot het resultaat dat in Nederland de schadelijke gevolgen der vaccinatie uiterst gering zgn Waar erkend moet worden dat elke speldeprik hoe gering ook schade zal kunnen aanrichten daar mag men verwachten dat nadeelige secundaire gevolgen bg de verwonding door de inenting gemaakt zich ook wei nu en dan zullen voordpen De commissie bestaande uit de hoeren B J Stokvis S E Hermanides J Idsinga L Th van Kleef en C Dekker waarschuwt ten slotte nog nadrukkelgk tegen onzindelijkheid en onachtzaamheid De Volksbond orgaan van de Vereeniging tegen drankmisbruik bevat het volgende In Memoriam voor prof dr V A Julius De Volksbond heeft een van zijn besteleden verloren Pro dr V A Julius die sedert 1897 deel uitmaakte van het Hoofdbestuur is op don len Mei j l na een zeer korte ongesteldheid overleden Onverwacht in de volle kracht van zgn leven midden uit zijn werk werd hO weggeroepen O t is ons hart gevallen dit heengaan van een man met zoo buitengewone gaven dien wij eerden als een als een boven zoo velen verheven Julius was een helder en scherpzinnig denker een uitnemend geleerde wiens naam op t gebied der wetenschap door elk als om strijd wordt gehuldigd Wat hjj als natuurkundige heelt gevorscht en gevonden zal voor allen die na hem komen steeds tot onschatbare voorlichting strekken En toch bg al die geleerdheid wat een eenvoud Bg al die geestkracht wat een beminnelijkheid Waar men Julius aantrof in den gezelligen familiekring te midden van ziJn kinderen die met zooveel geloof tot hun vader opzagen in het laboratorium of do collegezaal onder zgn studenten die hom aan de lippen hingen als hg met hen tot t diepe wezen der dingen doordrong in de maatschappij en dan bg voorkeur in onzen Volksbond hetzij in een vergadering van het Hoofdbestuur waar zijn adviezen zoo hoog gewaardeerd steeds behartigd werden hetzij in den kring der aldoelingswerkzaamheid na een Volksbondavond in een gezellig samenzijn met de amateiH die het feest opgeluisterd hadden altijd en overal wns was hg dezelfde Dezelfde iil goedronde ongekunstelheld in strenge degeljkheid in echten levenszin en tact Hierdoor heeft prof Jnlina mede zjjn stempel gedrukt op wat in de laatste jaren door den Volksbond is tot stand gebracht Hierdoor heeft hij zich in onzen kring onmitbaar gemaakt en is ign dood een verlies dat lang zal worden gevoeld Voor ons die achterbiyven zon na een verlies zoo zwaar als dit ons werken minder zoet ons streven minder krachtig worden indien ons niet bleef de herinnering De herinnering aan een man wiens leven een toonbeeld was van wat plichtgevoel en toewijding wat zeltbeheersching en wilskracht wat een heldere geest en eeti warm hart in gelukkige samenwerking vermogen Een herinnering van welke een groote kracht zul blgven uitgaan zgn gezin on zjjn vriendeo der wetenschap en der maatscbappg ten zegen Gemengde Berichten Op verzoek heeft de firma Van Heek te Enschedé de openstelling van de fabrieken Kortesteeg en Kremersmaten tot Maandagochtend en die der weverijen Noordhagen en Richtersbleek tot Dinsdagochtend uitgesteld De arbeiders vergaderden en namen eon motie aan waarbij ij besloten de staking op te heften De uitslag der stemming van Vrijdag wordt beschouwd als een gevolg van den minder flnancieelen steun die in de jongste weken inkwam Voorti werd bjj de motie besloten om den arbeid op het nieuwe loontarief onder protest te hervatten en van nu af zich in vakvereenigingen te organiseeren Men schrgtt uit Rotterdam Rotterdam zal binnen niet te langen tp weer een merkwaardigheid rijker zijn nl een huis zonder trappen Naar wij nl vernemen zijn do terreinen van het voormalige huis van bewaring hoek Korte Hoogstraat en Spinhuiswate laatstelijk toebehoorende aan de bierbrouwerg d Oranjeboom aangekocht door don architect den heer J C Meyers te Rotterdam Op gemeld terrein ongeveer 40 meter lang bij 30 meter breed en gelegen aan den nieuwen verkeersweg Groote Kerkplein Coolsingel ia een grootsch bouwplan ontworpen Er komt nl een winkelgalerij van 54 winkels verdeeld over vier verdiepingen terwijl op de vijfde verdieping een café concert zal komen Het eigenaardige van het bouwplan is dat het een gebouw zonder trappen zal zijn Van af de zijde aan de Korte Hoogstraat naast het Huis van Schieland waar de hoofdingang komt zal men den grond laten oploopen met een geleidelijke loolin an 1 meter op de 30 meter Dat oploopen gaat geregeld door zoodat wanneer men het pand in het vierkant is omgeloopen en zich weer op hftt punt van aanvang bevindt men 4 meter gestegen is en zich o de tweede etage bevindt Op dezelfde wgze bereikt men ook bijna ongemerkt de overige verdiepingen terwijl langs al de gaanderijen de winkels uitkomen Ten overvloede zal in het midden een lilt worden aangebracht De winkelgalerij wordt geheel opgetrokken van gzer steen en glas Reeds zijn aan het gemeentebestuur de plannen ter goedkeuring ingezonden De heer Bontonx de voormalige presidentdirecteur der Union Générale de groote bank wier val 20 jaren geleden zoo grooten indruk gemaakt heeft is in de zaakHum bort gehoord En wel over de vraag wat hij weet van de 600 000 francs welke de schoonvader van mevr Humbert die destgds minister van justitie was en Bontonx liet gevangen nemen kort daarna bg een bankier zou hebben in bewaring gegeven Er wordt nu beweerd dat hij die som zou hebben gekregen als belooning voor zgn optreden tegen de Union Générale De heer B verklaarde hiervan niets te weten maar wel dat nadat Gambetta als minister de Union gunstig gezind was geweest het volgend ministerie van De Freycinet waarin Humbert de portefeuille van justitie had de bank heeft te gronde gericht Hjj is bezig een werk daarover te schrgven en zal daar hu al 82 jaar oud is zich haasten het in het licht te doen verschijnen Een der aangehoudenen in de beruchte zaak de heer Delacherie heelt aan den rechter van instructie medegedeeld dat Remain Danrignac de voortvluchtige broeder van mevr Humbert hem kort voor de opening der brandkast had gezegd dat als de zaken slecht gingen hij zich zou verschuilen in Siberiè waar hij grond had gekocht Het zal moeten bigken of de justitie hieraan gewicht genoeg hecht om in dat uitgestrekt land naar de vluchtelingen te laten zoeken De rechter van instructie André heeft Louis Danrignac gehoord een jongeren broeder van Remain Danrignac Uit diens verhoor biykt dat hg weinig of niets met de zaak heeft uit te staan Hij heeft tien jaren bij het leger in Frankrijk en de koloniön gediend ten einde zjn broeder vrg te maken van dienst en werd na afloop van zgn diensttijd door mevr Humbert aangesteld tot medebestuur over het landgoed Borchelat Hg zou daarvoor 500 francs per maand ontvangen doch heeft nooit een centime gezien Hjj is dientengevolge geheel van middelen ontbloot Omtrent de Rente Viagèro weet hg niets Hil heeft aUi honorair lid van den raad van beheer geteekend doch behoefde geen storting te doen en droeg naar hem gezegd was geenerlei verantwoordelgkheid In 1893 heeft hij nog driemaal zijn handteekening gezet hij weet echter niet waarvoor Handteekeningen of stukken van latere dagteekening verklaart hg voor valscb De verdediger van Louis Danrignac verzocht na afloop van het verhoor ziJn onmiddellijke invrgheidstelling Waarschijnlijk zou daarover eergisteren worden beslist De werkstaking in de Amerikaansche kolenmijnen neemt met den dag een ernstiger karakter aan Donderdagmorgen drong een troep gewapende stakers Lehigh Valley binnen on schoot op de verdedigers der mijnen Er vielen eenige gewonden van wie een op het niters e ligt Stakers en mgneigenaars worden steeds meer verbitterd en er is nog volstrekt geen uitzicht op een oplossing Commissaris Wright die door President Roosevelt op onderzoek is uitgezonden heeft zgn taak volbracht en is naar Washington teruggekeerd De mijnwerkers vertelden hem onder meer dat de mgneigenaren verleden jaar tien millioen dollar meer uitgaven aan loonen doch door de verhooging van de kolenprijzen 15 millioen meer ontvingen Men zegt dat President Roosevelt voornemens zou zijn de mgneigenaars ter verantwoording te doen roepen wegens schending van de wet tegen de trusts Eenigen tiJd geleden deelden wj mede dat het te Libsabon verschijnende blad Seculo gioote knoeieryen had onthuld waaraan de Portugeesclie Tabakmaatschappij zich zou hebben schuldig gemaakt door haar monopolie tot vrjien invoer van tabak te misbruiken voor het binnensmokkelen van andere waren De Tabakmaatschappij heeft nu een aonklacht wegens laster tegen de Soculo ingediend maar het blad schgnt goed gewapend en heeft der regeering verzocht de helft van de boete waartoe do maatschappij veroordeeld zal worden aan de armen te geven Het heet dat de regeering het monopolie der maatscbappg dat over korten tijd om is niet zal hernieuwen Het aanstaand Zuidafrikaansch museum teDordrecht stond sedert zgu vorige roepingeen poosje leeg en trots do bewoning dooreen concierge werd menige ruit hot doelwitder jongens in deze buurt zoodat toen denheer Hidde Ngland dit als mnseum werd afgestaan al menig ruitje was vernietigd enhet einde niet te overzien Bg do ingebruikgeving ging hg naar een troepje spelendestraatjeugd voor het gebouw on vroeg ofzij voor de Boeren of voor de Engelschenwaren Verbluft door deze vraag te middenvan hun gezellig spel kwnra er stotterenduit voor de Boeren mijnheer Welnu zeihij ziet ge dat gebouw daar Ja Nu datwordt een museum voor de Boeren zi t genu voor de Engelschen smgt dan zooveelrniten in als ge wilt maar zgt ge voor deBoeren zooals ge zegt zorgt dan dat geenruitje meer ingeworpen wordt want dat istegen de Boeren en zegt dit aan je vriendjes Dit werd beloofd en tot eer van onze straathelden moet worden getuigd dat geen ruitmeer als doelwit van haar oefening is gebroken trots dit nutsgebouw eenige weken s nachts onbeheerd stond Dordr Ct Op 22 dezer zal te Amsterdam i i het gebouw Do Eenheid der vereeniging Samenwerking met de hulp der tuinbouwliedmvereeniging Numa Porapilins aldaar e n tentoonstelling worden geopend van in het wild groeiende planten en zaaiplanten die sinds eenige maanden in huis verzorgd zgn en verder van ruikers van wilde bloemen De ruikers kunnen Zondagsmorgens gepinkt en tnsschen 10 en 12 uur ingeleverd worden In de eergisteren te utrecht gehouden openbare terechtzitting van het Hooge Militaire Gerechtshof hadden de pleidooien plaats in de strafzaak tegen W Piefiers oud 28 jaren geboren te Wanneperveen dienende als korporaal der mariniers die in eerste instantie voor den zeekrijgsrnad aan boord van Hr Ms wachtschip te Willemsoord heeft terecht gestaan als beschuldigd dat hg in den avond van 7 Sept des vorigen jaars tnsschen 7 en 8 uur aan den Middenweg in de nabijheid van de begraafplaats te Den Helder de persoon van Johanna de Lugter opzettelijk van het leven heeft beroofd door haar met eenig stomp voorwerp een krachtigen slag tegen het hoofd te geven en haar daarna in eene zich naast dien Middenweg bevindende en ter hoogte van 55 centimeter met water gevulde sloot te werpen enliaar onder water te duwen en te houden tengevolge waarvan zij door verstikking is overleden De zeekrijgsraad verklaarde die feiten wettig en overtuigend bewezen en den beklaagde daardoor schuldig aan doodslag met veroordeoling deswege tot drie jaren gevangenisstraf in te gaan op 8 September 1901 met vervallenverklaring van den militairen stand De advocaat Sskaal voor Hr Ms zee en landmacht mr P Verloren van Themaat wa van dit vonnis in hooger beroep gekomen bg het Hof op wiens last de beklaagde naar Utrecht is overgebracht en eene nadere instructie in de zaak is ingesteld Mr L M RoUin Couquerqne het officie fiskaal tijdelijk waarnemend lichtte den in appel gedane eisch toe Hulde bracht bij aan den zeekrggsraad te Willemsoord voor de zorgvuldige mstmctie waarmede hg deze zaak heeft onderzocht Aanvankelijk is gedacht aan voorbedachten rade doch dit acht spr met den krijgsraad niet bewezen doch is met den heer advocaat fiskaal van oordeel dat bekl ter zake van den door hem gepleegden doodslag zwaarder behoort te worden gestraft dan bg vonnis van den eersten rechter is geschied en eischte diensvolgens eene gevangenisstraf van zes jaren De verdediger mr P G H Dop dringt aan op eenonderzoek van degeestveimogens van den beklaagde door deskundigen door het Hof aan te wijzen De uitspraak dezer zaak is op een nader vast te stellen rechtsdag door den heer president bepaald Een der beschuldigden in de zaakHnm bert Crawford mr Langlois is Woensdag door den rechter van instructie Leydet gehoord en heeft bij dit verhoor de hoofdschuld voor de geheele oplichterg geworpen op den oud mtnister van justitie Humbert Volgens hem zon deze de geheele legende van het bestaan der Crawfords en hun erfenis hebben uitgedacht om do herkomst te verbergen van een verdacht fortuin en het weelderig leven voort te zotten waaraan hg de zijnen had gewend Toon de Humberts te Parjjs kwamen waren zij zeer arm doch nauwelijks Was Gustave Humbert minister geworden of de armoede veranderde in weelde Volgens mr Langlois heeft Gustave Humbert don krach van de Union Générale bewerkt en daarmede een millioen gewonnen De plotselinge weelde verklaarde hij tegenover een ieder die het hooren wilde door een groote erfenis en langzamerhand is volgens dezen beschuldigde in zijn geest de geheele opzet gerjipt van de Crawford geschiedenis waarachter hij het onrechtmatig verkregen millioen verborg en dat de grondslag moest worden van een te verkrijgen fortuin Bovendien verklaarde mr Langlois nog dat mevrouw Humbert op zekeren dag door hem in het nauw gedreven door opmerkingen over do gevoerde processen hem toevertrouwde dat een voormalig secretaris van haar schoonvader den minister haar de te volgen procedures aangaf Wie deze man was wist hg niet hg kon alleen beslist verklaren dat het niet mr Jacquin was dien hg veeleer voor een dupe dan voor medeplichtige houdt Het tractement van den chef kok van den Koning van Italié werd onlangs van 500 Ure s smaands op 300 teruggebracht Hg beklaagde zich daarover bij de Koningin die hem lachend ten antwoord gaf In mijn land krijgt de Minister van Oorlog op zijn best zooveel als gg Als gg zoo hooge eischen stelt moet gg uw geluk maar eens in Montenegro beproeven Als een ander voorbeeld van spaarzaamheid aan het Italiaansche Hof meldt men dat uit de Koninklijke stallen in de laatste drie jaar 800 paarden verkocht en niet vervangen zijn Vrijdag heeft te Utrecht ten huize van President Krnger op Oranjelnst en in het hotel des Pays Bas een conferentie plaats gehad van de verschillende Boerenvertegenwoordigors in Europa Een gedeelte der besprekingen werd onder presidium van den heer Krnger gevoerd Hoewel over deze besprekingen niets uitlekt weet men toch met zekerheid dat Vrijdag nog geen bericht uit ZuidAfrika ontvangen is Wg lezen in de Dingen van den Dag in het Vaderl ind het volgende De Staatsraad mr Eochussep ia in een 4 r bladen in verzet gekomen tegen de meening dergonen die zouden verlangen dat ons land in de gegeven omstandigheden afzag van een offlcieele vertegenwoordiging bg de Engelsche kroningsplechtigheid In de gegeven omstandigheden wil natuurlijk zeggen omdat velen van ons rouw in het harte dragen over den afloop van den oorlog in Zuid Afrika en in GrootBrittaunië niet anders kunnen zien dan het Rijk dat de beide stamverwante Republieken van haar onafhankelijkheid beroofde Een standpunt waarvoor veel te zeggen valt en dat te eerbiedigen is doch wsjr mr Roohnssen heeft het terecht gnvi Regeering zich niet plaatsen kan op gevaat al van beschadiging van hooger p Laat ons wanneer Nederland olttcieoi de kroning van Koning Edward vertegen woordigd is liever niet denken aan oiuAfrika doch aan Willem III den StadhouderKoning of beter nog aan De Rngter on den tocht naar Chatham I Een hevige brand heelt gewoed in de werkplaatsen van de General Electric Lighting Company in de Queen Victoriastreet te Londen Op de 4e en 5e verdiepingen waren een aantal jonge meisjes aan t werk Verscheidenen er van kwamen aan de vensters en riepen om hulp terwijl er reeds vlammen sloegen uit de ramen beneden Een reddings ladder waarmee men kwam aandragen bleek iets te kort Toen sprongen eenige jonge meisjes in de lakens die beneden opgehouden werden waarbg enkelen gewond werden Toen de brandweer verscheen slaagde men er in vele in gevaar verkeerende meisjes naar beneden te brengen de meesten waren buiten kennis maar bg allen op één na slaagden de pogingen tot het opwekken der levensgeesten Deze eene verd met nog vier meisje die gokwest waren naar het hospitaal gebracht De brand breidde zich inmiddels voortdurend uit Het was onmogelijk in de derde vierde en vijfde verdieping door te dringen Men hoopte dat allen die in het gebouw waren hadden kannen ontsnappen maar bjj onderzoek werden een half dozgn geheel verkoolde Igken gevonden Later bleek dat er negen doeden waren In het hospitaal worden zeven gekwetsten verpleegd In sommige gedeelten van Zaid Australië waar groote droogte heelt geheerscht is nu overvloedig regen gevallen waardoor de vooruitzichten van den oogst zijn verbeterd Do onderkoning van Indie meldde 7 dezer in t grootste deel van het land is geringe regen gevallen Het getal behoeftigen is met 15 000 toegenomen en zal waarschgnlijk nog vermeerderen tot de regentijd begint In het krankzinnigengesticht te Zntphen is op last van den minister van Binnenlandsche Zaken een onderzoek ingesteld door de beide inspecteurs voor do krankzinnigengestichten Dit onderzoek heeft twee dagen geduurd Door een oud verpleegde wordt nl in een brochure geklaagd over ergorlgko mishandelingen die in dat gesticht zonden hebben plaats gehad Te Amsterdam waren eergisteravond op verschillende plaatsen weer zakkenrollers aan het werk Een bewoner van de Van Hogendorpstraat die bg een oploopje in de Kalverstraat had gestaan vermiste zijn gouden remontoir Een bewoner van de Trompettersteeg voelde dat hom ia de Damstraat in eene volksverzaling zgn horloge werd ontrjikt maar kon den dader niet achterhalen Een dokter die eergisteravond aan het Damrak in z jn victoria stapte na een bezoek aan een patient werd door een schijnbaar beschonken individu tegen het liji geloopen en toen de persoon later hard wegliep vermiste de arts zgn kostbaar horloge Uit dankbaarheid voor het herstel van de Koningin is Zondagavond in de Groote kerk der Ned Herv gemeente te Rotterdam van een onbekende f 5000 voor de diaconie armen gecollecteerd Een koetsier van een Igkwagen dfe van het kerkhof terugkomende in draf had gereden werd in Westfalen op grond vaneen politie verordening tot een geldboete veroordeeld He Landgericht bekrachtigde de straf maar het Kammergericht heeft den koetsier in hooger beroep vrijgesproken met de overwegingen dat de politie verordening ongeldig was want het behoorde niet tot de taak van de politie er voor te zorgen dat de raenschelijke gevoelens ontzien werden In revolutionaire kringen in Rusland doet een vreemd verhaal de ronde over Balmascheff den moordenaar van den Russischen minister van binnenlandsche zaken Men beweerJ dat hg springlevend is en zich buiten het bereik der Russische autoriteiten bevindt De tgding van zgn veroordeeling en zgn ter dood brenging zou alleen verspreid zgn om de waarheid te verbergen Het verhaal wil verder dat na den aanslag eenige politieagenten zich onmiddellijk meester maakten van den moordenaar en hem wegvoerden Deze agenten echter wai vermomde medeplichtigen van BalmaBcheff Toen eenige minuten later echte politiemannen verschenen was de moordenaar spoorloos verdwenen Donderdagavond zgn twee Jongens vdn het rijksopvoedingsgesticht De Kruisberg ontvlucht Beiden zgn s nachts in de Huramelsche bosschen gevonden en teruggebracht Het Engelsche stoomschip City of Perth aan boord waarvan gevallen van pest zjjn voorgekomen ligt nog aitgd op de reede van Duinkerken Het heet dat het koers zal zetten naar Londen Op het oogenWik zgn 2 pestlijders aan boord Van één hunner een Indischen kok is de toestand zorgwekkend Dr Deckmyn die nog altijd aan boord is heeft toezending van zwavel verzocht voor de ontsmetting van de postduiven waarmee de gemeenschap met den wal wordt onderhouden Een bewoner van den Binnen Arastel te Amsterdam heeft bjj de politie aangifte gedaan dat ongenoodo gasten bg hem een kast hebben opengesloten en circa f 168 aan rijksdaalders hebben gestolen Twee boertjes uit Ermelo die Zaterdag aan het Centraal station te Amsterdam waren aangekomen zochten logies en vonden twee bereidwillige personen die hun een logement aanwezen aan de Warmoes straat aldaar De bereidwillige heeron logeerden daar ook Toen do twee boertjes gisterochtend ontwaakten waren een portemonnaie met f 30 een horloge en eeniga kleinigheden verdwenen Daar de portemonnaie ledig op een der bedden werd gevonden door een van de bereidvanrdigen beslapen werden beide bereidwillige heeren in arrest gesteld en ondervraagd zy moesten echter eergisteravond in vrgheid worden gesteld Stadsnieuws GOUDA IC Juni 1U02 Wii die ons vertrouwen stelden in hen die don aanleg van het Van Bergen IJzendoornspark in handen hebben zgn in onze verwachtingen niet bedrogen geworden Toon het ons gisteren vergund werd hot werk te zien daar sedert eenigen tgd verricht stonden we opgetogen on de woorden van Dr Hege kwamen ons voor den geest met eenige variatie Uit moeras lièbt gg uw park gewrocht o Gouda Ontwerpers en uitvoerders hebben trots prultelaars dwnrskgkers en beste stuurlui een werk geleverd waarop het tegenwoordig geslacht grootsch mag zijn maar waarop zeker het komend geslacht met voldoening zal neerzien Aan hen allen dan ook onzen dank Als het eenmaal zoover zal zgn dat boom en struikgewas genoegzaam ontwikkeld zgn dan heeft dit park gewis een attractie voor het wandelgrage publiek als nog geen plantsoen of park in Gouda tecft De zwanen die er eenmaal een sieraad van zullen uitmaken zaten nog opgesloten om ze aan hun nieuwe omgeving gewend te doen raken Wy vernemen dat B en W nu ze eenmaal a gezegd hebben ook h zullen zeggen en het park tot aan do nieuwo vaart zullen doortrokken Wg verheugen ons reedt in dit vooruitzicht Blgft dan nog den ingang aan den Winterdgk bestaan dat achten we een verbreding van deze van t kif ino bruggetjo af tot de ophaalbrug niet overbodig vooral met het oog op kinderen is dit bruggetje wel wat smal Dit geldt ook voor een der bruggen in t plantsoen Kwaad was het niet zoolang de eigenlgke brug nog niet gereed is daar een plank bg te brengen Niet gemakkelgk is men te voorzichtig Overigens hebben we allen lof voor dit werk dat menige grootere plaats met gunstiger situatio en aangenamer contrées Gouda Zal benyden Gisterenavond had de tweede opvoering van de Operette De Woudkoningin plaats De zaal was niet zoo gevuld als Donderdag De aanwezigen amuseerden zich op uitstekende wijze het spel was veel beter dan de vorige maal men kon opmerken dat de dilettanten veel vrger waren en zich meer op hun gemak gevoelden wy hopen dat de heer Spaanderman het hierbg niet zal laten maar ons nog menigmaal zal verrassen met de opvoering van operetten het is gebleken dat onder de Goudsche leerlingen nitslekende vertolkers zgn te vinden men herinnere zich maar August de domme die naar wy meenen voor het eerst in een operette voor het voetlicht kwam en veel bgval oogstte en dat ook verdiende Naar men ons mededeelt is Z H Ew Mgr Malingré voornemens de grootere kinderen der zusterschool en van de school van den heer Kropman een feestavond aan te biedeB en wel op Dinsdag a s in de sociëteit Ons Genoegen Op het feeit dat om half tien zal geëindigd zgn zullen de noodige amusementen niet ontbreken o a wordt een Kinematograaf verwacht Het onthaal zal stellig niet te wenschen overlaten hiervoor staat de gulle Gastheer borg Dat de kleintjes d w z de jongere schoolkinderen niet zullen vergeten worden spreekt wel van zelf G Nbl Waarschyniyk zal de aangekondigde orgelbespeling in de kerk van 0 L Vr Hemelvaart aan den Kleiweg plaats hebben op Dinsdag 24 Juni e k De bekende talentvolle orgelspeler de heer Philip loots van Haarlem zal alsdan het nieuwe instrument in al zijn klankschakeeringen doen hooren G Nbl Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Goudsche Waterleiding Maatschappy Datum 10 Juni 1902 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagcn 4 kiemen per gram 45 vervloeiende kiemen 10 soorten 3 ziektekiemen geene Opmerkingen zeer goed w g Dr H J VA t HOFF ZoETERwooDE Op last vau den burgemeester is alhier aangehouden en in het huis van bewaring te s Gravenhage ingesloten een zekere J v G van Zoeterwonde verdacht van brandstichting in den avond van 8 dezer v G moet reeds een volledige bekentenis hebben afgelegd PARASOLS eii lla larllkeleii VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA TelevhaoH Vo Si Beurs van Amslerdam Vrkr mi 9 M s 91V 92 IV etii i i V 97V Slotkra 80 9 IS JUNI I gl l NlDUl lHIi Crt Noil W S V dito dito dltc Sdito lao dito 8 HoNO OM Goudl 19S1 9S ♦ Italik Iniclir T DRlSea Sl 5 OoaTlHa 01 1 m lapier 18S8 K dito iu z Iver 1B88 ft PoRTUOikL O t milt coupon 9 duo tioki t 3 Aoium Obl Binnenl 1894 tduo Gocow 1S80 dito bil Uütliii 1839 4 dito bg Hop Ui9 9 A 4 dito ia Koud leoti 1883 6 dito duo dito 18S4 6 86 S i io4y 30 90 881 678 415 9By 10l 180 108 113 J18V 59 104V tJPAMJE Ferpet icbuld 1881 4 roiKlu Gü r Oouv lceu 1890 i Oa It eoin aoiio O ïec leou n aBrioO 2dii Af Up v obig 189 Hliloo Oli it Soh 1890 6 TwBEDKLA Obl OU ip 1881 4 AVSTianAH Obhiiation 189t 3 SofrnDAIc atml I u 1894 3 Ksd N Afr Hiodolsv aaud j AronilBti Tab My Cortifioatoo l tjii Maatacliappij dito Am Hypotheükb piiodbr 4ViOuU Mij derVoritonl aand Gr ilypothoüitb pandhr 4 i NedorlandBche baiilc aaod j Ned Handotmaatsoh dito N W k Pao Hyp b pandbr 8i ïlott Hy iotlisekb pandbr 4i l Utr Hypothwlib dito 4 OonxHB Ojat HooK banit aand Bdsl Hypotbeoiibault paudb I Ahiuka Equl hy potb pandb 4 Haxv L O Pr Libn nert 8 NlD Hall IJ 9poor w Mij aand Mij tot Eipl r 8t Sp aand Ned Ind Spoorweg m aaiid Ned Zuid Afr 8pm aaod 8 dito dito dito 1891 dito 4Vi IrAUaSnoor 1887 89 A Eolil 8 Zu id Ilal Bpwmij A H obl 3 I PoL Waraahau Weenen aand ai aL Gr Rum Spw Mg l obl 4 Bahiaohe dito aand loov 318 140 ♦ 1031 107 105 86 104 j lOlV 10 10 lOSl ll u 117 108 Faalowa dito aand 6 j twang Oombr dito aand 5 Euraii Oh Azov Sp Itap obl 4 dito dito oblig 4 Ahhika Coat Pao Sp Mg obl 6 Chio k Nortb W pr Cv aan I dito dito Win H l aler obl 7 Dearer k Kio Gr Spm corl T a UinoiB Central obl in ROad 4 LouisT Se Ka bvilti Ger r aaod Mexico N Spw H Ie hyp a 6 Hisa Kanras v 4pCt pref aand N York Outaiio k Woat aand Peau dto Obio oblig fl Qrt gon Calif te byp in good St Paal Hina ii Uanit obl Un Pao Hoof Ida ob ig 8 dito dito Lino Col Ie hyp O 8 Oamada Can South Chert T aBnd TtH U Rallw tl Ka lo h d 0 0 Anitard Oranibua Mg aand Veemarkt te Rotterdam Manndaff 16 Juni 1903 Vette OsKn en Koeien goede aanvoer prijzen waren voor ie kwal 39 ae kwal 37 3e kwal 3a gjper halt kilo i SCHIBaSBB a m m mmmummmim I Hit ImliHche Netel Veieln t Is poreus sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral bjj groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot 1 de huid door zonder govaar van stcrko 1 afkoeling ot kouvatten en is uitstekend ter voorkoming un verdrjiving van Uumathlame I Bfjzondergesohikt vooralIeSport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten j Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt deoorspronkeiykozjjdeglans I Verkrijgbaar uitsluitend voor Gouda I en omstreken bjj D SAMSOM iouda Ï OSTER IJ BTSr LI TST van onbekende brieven en briefkaarten Ie helft Juni l Jfti Plaats van afzonding GOUPA Brieven Binnenland Schipper F Stuit Fzn Amsterda W 1 Bnrghout E dam L Spanenburgmej C Deelen Gouda Briefkaarten Binnenland Chris Amsterdam w van Klaveren R dam J Rouwman P van IJpendoorn S V d Grient Utrecht J H de Houdt B 4sm Mej M V Dijk f L Blitz Jr f Geweigerde Stukken A S Schiebroek Brussel Gouda 15 Juni 1902 D Directeur M C HENNEQUIN AÜVËttTËISTIEN EAAS mSOTEft Men zon betrekkingen aan willen knoopen mot Fabrikanten of Handelaars in KAAS en BOTJSU Adres MAIITINOT IIKÜCHEL Comestibles BELFORT 1805 1902 HARDDRAVERIJ VEREENIGING WINSÜM OBERaUM Qron Erkend bö Kon Besl dd 28 Nov 1899 No i II B R R JaarlijksclieVerlotiiig Goedgekeurd bjj Kon Beal dd 8 Ian 19U2 No 79 van Vaarden KlJttUuen TiHyen Vélocliièden Lauden TutHimuwwerletuigen HOOFDPBaS Een elegant vierwielig Rijtuigbespannen met eenPaai il Kleinste prp eeue wuifde van 3 fluïde irekkiHff be$Uêt to lult fOAs ten overstaan van een Notaris PrlJ § per lol 60 eenU hwlM GkiM S ia GliDKr ri M bnit tniUtUa tooi kaï i0B4 r lU kturig poatwn vid 1U nrarta in cliUurda Hccraa D ibci n Kindtnchaenio Ver knlfbMr t wlaktlitn la Schoen wtrk GtUnitrllD I ro rJ D 111 UcM kilt goti Of het fibr i1uni rk W fcrJ w nsmi Arnhem Loten verkrügbaar inSWARTSENBUaO S Lotendebiet