Goudsche Courant, woensdag 18 juni 1902

Donderdag 49 Juni 1903 No 8828 4l8te Jaarganj De Stedelijke Hypolheekbaiik mimm mmm JSienw en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken TE SGRAVENHAGE TelrhoR n ADVEllTENTIEN worden geplaat st van l 5 regels il 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden fjerekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd ielefoon o H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Z tn en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VÏ 1F CE STE Graafsekap Aan de Kauseltrij vao hel Palatiofs van l ancasler District van Hancbrster In de laak der Wetten belrelfende de Maatschappijen 1862 lot 1900 En io de zaak van WILLI H ItlltCII JunloT en ronipagnie Lluiited Kn In de zaak ilrr Kanselarij van Lancaster Wetten mi tot 1890 Do scliuldeischers van bovengenoemde Maatacliappij worden verzocht indien zü in liet Veroenigde Koninkrijk van Üroot Bretanje on Ierland verbiyi hondpn ol zaken doen op den ol vó6r den SOston dag van Jnni 1902 en indien zg verblül bonden ol zaken doen buiten het Veroenigde Koninkrijk vai Qroot Bretanje en Ierland binnen de twee kalender maanden die volgen op de publicatie dezes hnnne namen en adressen en de bijzonderheden omtrent hnnne schalden en vorderingen op te geven alsmede de namen en itdresseu hunner rechtskundigen zoo die er zijn aan ALFRED CHARLES MAWSÜN en LONSDALE BRODERICK 74 Great Tower Street Londen Do liquidatour der genoemde Maatschappij en indien zjj er schriltelijk toe verzocht worden van woge genoemde liiiaidatenrs moeten zg t zij door hunno rechtskundigen ol t zü persoonlijk verschijnen en hunne opgegevene schulden ol vorderingen bewijzen op de kantoeren van don Grelfior gelegen Duchy Chambers i Clarence Street in de stad Manchester op het tijdstip dat op hot advies in kwestie zal worden aangegeven ol biJ gebreke in deze zullen zij van alle deelneming van een ol andere nitdeeling nitgeslotcn zp alvorens deze schulden zullen bewezen zijn Uedngteekend den Oi dag van Mei 1902 HUBERT mmui Gretflier Vraagt bij Vwen Boekhandelaar em Proeft ummer der Nedtrlandsehe uitgave van Tourist De hüoldtekst van dit hallmaandcItjkscho tijdschrilt bestaat uit do Beiiehrijnlng eener Rein om de Aarde die de Heer K T Fbbnbtk KiuPKH in opdracht der Vennootachap nmakt Elk nummer ia r JI geUlaalreerd naar etf en photographiDChe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jwr ongeveer XO Atuiichtkaarten die hem aan eigen o eeH ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabiS l erzie Vooren Aditcr IndiS Birma Malacca enz Prijn fter jaargang f T ÏO inH de Anaichtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook dt Anaichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Tourisl Hsutrlem Thiinj We ilitbtUia in do Rehoele werolil bükunil on geroomd Onuvortroffou muldot logen silo nor t Lont Lever HitatzUkten eni Inwondii iVaoowel all ook uitwoudig iu bijttn iiU xioktOKOvalleu mot f oed gevolg I 11 naa te wenden l rlja per flacon L4 1 l per post I 116 TUnry i Woadittalf bezit 0011 itlsiiog ongokouile goneoskrnoU B luilramo fforkmg Mwikt moeatel elVe pynlyke en gBviMirvoUü op rntie gulwwl oTorbotUg Met loze zalf nunl om 14 jtiftr oud voor onfeneesUlk jaar kaukeriydea iceue eu Broiigt genezing en reraachting dor pijiwn by wouileu ontntelEtDgoii onz Prys per pot f 1 50 per poat f 1 60 OöntrBBl Popöt voor Nodorlwd Apotlieker llfiNKl HiNUEIIN llokiu 8 AmBtonUni Wmt gMn depAt li Wtf He men dirtwt ud éUSDkuUaUputhaka ilu K THiKltnV m Prrmdi bel HohiUeti ÜMtemicb GclioTa iffot tu Uo tbt eu by b t Centrut DepAt SanAer Druk van A BRINKMAN Zn Oonda Rokiit 8 Anitordiim I W K F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS tOOGLEEVER FÜRTUI IX H L ENTHOVKN H LiN r W H UK SAVÜRNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER COMAflSStniSSKN F J O BOSMAN L DROOGLEl 1 C F KNAPP Ju Jhr Mr W H C M r OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE ü L DE WKTSTEIN PFISTER en Mr A R laMMERMAN Sluit eertle k potheeoire geldleeutugem op huizen en landergen tegen billijke voorwaarden Geeft 4 panébrleeeu uit tegen den koers van 09 U IoInlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Hoeren M J OUIBU SS Co Directeuren Mr P Dr öOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT Geen Kinkhoest Geen Inllnenza Oni Ifinkhoesl Influenza fTXBHlEK cirfl ISeelaandooninff ji i llnMlfiRlO binnon den kortst mogeiyken tijd I doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde on wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract M E L I A 1 T II C uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SGHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firm H C 6 Cw h Westaveu 198 Gouda A LA TESSTEIX Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 121 te ouila A BOUMAN Moordrecht l INKSK Nieumrkerkad J liel A N van ZES SEN Schoonliotien J Tn TOKKKN Boek mp U T WIJK Ouimarr A 80HE1SK IJaattreeht P W V EDE Oudewater K ïANOKE HEIJDEN te Reeuwijk P r a 8PKK MoercapelU O v o STAR Waddmm een Wed yr HOLST Waddinqeveen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GKOüT OudewaUr K DB JONGH Oudetcater 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam O BlKKEll te Benschop PRAEPARATEN VAN wrmm nwm t l llina l af rkrflP de mMitkracbtlr en veraterlcende kina wijn tegen twattte P W oowel bij kimlereii 1 volwosenen gebrek1i r eetlust lechte apij vertering zenuwbooldpjjn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare gcvulyei QUINA LAROCHE PÏRRUQINEUX in hel bijioudet legen Bloedjebr k Bleekiucht P kwalen van Krltlschen leeltyd ent VcrkriJKbaar in flacona A X ÖO en L L prSlrAl h j Totdiaam vcraterkend aangenaam van imaak voordageli kicheeb ulk m V av l yoQx9 vonr kinderen zwakken en klleracbtige gestelien leer asn te bevelen Alü geneeakrachHËe drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor luigelbieen en kleine kinderen I nn per bus A S Kgr 1 70 a Kgr 0 9 a yj Kgr 0 60 j Cheralach Mfallf cuilrar Speciaal voor Kindervoeding in busno l M Kgr 0 B0 zuiver ITlCIKaUIIVCI Kgr 0 60 X Kgr 0 26 A Ac4htna r Sgyarpi+iAII I trooken eener haWe cigarette U voldoende ter beatrij F doosje i 0 80 en O BO M E belen Mli ralne congesties etc al ook al 1azan 3 P voor kinderen licwijz h k Tamarinde Bonbons van KK H l 1 lEN V HOI M belani rl ke diensten 3 W daar de vorm voor het knul begeerlijk en de smaak aangenaam ii Trijl per dootje ƒ 0 00 en ƒ 0 60 L a1mialr Oac4lllAG algemeen erkend ais lirt BESTE huismiddel t f Oai IdK raSIlnes verkoudheid en Keelpijn hei i b f If A een slljmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in Ito rtatparaUu mm KRAEPiXlEN k HOLM te Zeist a M fttM fatnitn roM KSaaan MjMt eJttrr m Vi otritttti I KRAEPEUE HOLM Hofleveranciers ZEIST AUkllJj Gebn Stoll werck a Chocolafle en Cacao jj i o rn DlB m Hjfts ïoor d © niomi ste iiitvindin en op raachinaul geldled rpri iflrde fabrloatic lüïi iiiUduituh ffobriuk vati fijre oii fljii tu gmndstoITüii frsiandpe t 1 iritruiker van Stollwerck s Chocolade on Cu cao n wiw t or resp iCbf apbuvaeiiawaardig fubrik iat auuwli eu ig bcfliitwomu i do aiti Biikottün lx irma btKaalde 87 Brevots als lIofUTernacJör 4i Ecro Dlploma 8 gouden nz Mi iJiUiles u üQJe national k eedl 1871 sdu cJ Coi ht v jn a i uttiuanlend lij t fi brika t lie l ai is Nous T01M déc rttontt tune HvAcHle A r première cla iMe en fjnsldöraUon a votra otcoallar to fWbrloatton d Obooolat bonbons variün et c eU St üv rt k e lalïOiMit is verkiijgbaar bij U H ConÜBOuv Buiii v tbul iieM ony onit OmanalvtrtsKenvoordiger loor tiedorUnd Jdiiu llattemiBdt Amsterdam Kalveistraat 103 t l r fleKhjcs verkrijgbaar Priji 0 20 per llesdije FRANSCHE STOOMYEEVEEIJ UK ctiemisrbt Wa sfhcrij TAM il OPPEMilElilIËlt 70 KriiUla Uoftenhtw iobr vetJ r i do r Z M Sfil Komnu der Del n llooia lepót voor G0U1 de Heer II i TltlJSUDlUi Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het ntoomeu en vervaa van ftlle Heerenen Dameagarderoben aUook alle Kinderf oedereD Speciale innchting voor y Btoiiui o van pluche mantels veeron bont z Gordgnen tatelkleeden ens worden naar de aienwBte en laatb methode ffeverfd Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzondeiliikc schotels en alles wat tot liet koksvak behoort desv rlangd met bijlevering vnn servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Geen beter adres voor ftHo soorten S HOENWERK dan liel JloordliriibnLvch Sthoer en Laaraiiinagazijii KLKIWEÜ E 3a tegenover de Kleiwcgsteeg Aanbevelend c L Alle rei irntién ei aangemeten weik I Tarwebrooil ti cetn de K Q A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 ttÖPj P o I K B O O D R t SCHIEDAMMEK EIIEVEE Merkt NIQHTCAP Verkrijgbaar byi M PEKTRRS Jz NB A U l üwijs van eohtboiil l P oaoliül ün kurk steeds toon ü HIcDAM Bien van deu nwiniler Pirn 3 p nopPB mieuw onovertroften Prof Dr Liebera welbekend lESQW X AOBT UIZ illeen echt met Fabriekimerk tot voortdurende rodieale H lekere genezing van alle zelfi J g de meest hardnekkige xenuwlifinl tlekten vooral ontstaan oor Sbk9 afdwalingen op jengdigen leeftgd Totale i enezing van elke zw ta Bleel j zacht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopptng Maagpijo slechte spijsïeitenng Onvermogen Impotenz PoUotione enz Uitvoerige prospeotnssen l riJTrcr feaoi 11 11 8 1 3 dubbeU oscli Cenirail Dep61 Malth v i Voute Zaltbomniel Depots M Cléban i Co Bottonlam 1 Happel s Gravenhago 1 l slmmana de Jong J Czn Bottorihto Wclff i CcRouda on bti alle drogisten UB l deAppretuurTU C IIII l S SSCl cp naam en L HHs Vsttryikaa k Sssres tSl lsiliea I isli s 3t lra sr saBa ssi assiraal IlsMl W l lsrt s KEi KI8GEVI i iNRlCliriNOBN WËI KE OEVAAR SCHADE OF HINDER KUNNbN VRHOORZAKEN BURGEMEESTKR en WETHOUUKRS van CSOUDA Gezien rt 8 der HINDERWET Doen te weten Dat door Heeren üedeputeenle Staten der provincie Zuid Holland bij hunne beschikking van den I0 17 Juni 1902 li No 2425 ie aid G S No 43 1 aan de gemeente en liare recUtverkrijgenden vergunning is verleend tot uitbreiding der gasfabriek gelegen aan de Vest wijk O No 557 kadastraal beleend sectie 1 No a 118 en 2290 Gouda den 18 juni 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARl ENS De Secretaris BROUWER Biiltciilitnilscli Ov iTKiclil Lord Kitchener seint dat de ondel werping in Transvaal en Vrijstaat nu nfgeloopen is In Transvaal hebben zich 11 225 mnn met 19 843 geweren en in den Vrijstitut 531 met Ö280 geweren overgegeven De lijst vnn de Kaapkolonie is nog niet volledig Chamberlain heeft in het Lagerhuis gezegd diit 4le re g w t iüg niet van plaiLJa do De Ueers en andere Znid Afrikuansche diamant mantol goudmüneii buiten Transvaal 011 Oranje Vr staat iu do oorlogskosten te laten bgdragen In de Times wordt een statistiek opgemaakt van de verliezen die de Engelschen in den oorlog geleden hebben In 2 jaar 7 maanden en 20 dagen oorlojr zijn er 728 officieren gesneuveld aan wonden bezweken of bij ongeluk omgekomen en 344 aan ziekte gestorven voor de minderen zijn die getallen 7862 en 13 008 altijd volgens do offleieele opgaven Hot sterftecijfer voor de officieren was per duizend per jaar in 1899 1900 gesnenveld ene 71 48 aan ziekte 29 09 tezamen 100 67 in 1900 1901 gesneuveld enz 21 94 aan ziekte 15 03 tezamen 36 97 in 1901 1902 gesnenveld enz 32 63 aan ziekte 18 40 tezamen 49 03 Het sterftecgfer voor de minderen was per duizend per jaar in 1899 1900 fresneuveld enz 19 62 aun ziekte 31 07 tezamen 50 69 in 1900 190 gesnenveld enz 10 87 dan ziekte 20 56 tezamen 31 43 in 1901 1902 gesneuveld enz 11 13 aan ziekte 18 24 tezamen 29 37 FEViLLETOX BE TWEE JITEBSTEN 103 Die gelukkige Trenchard I zei Egremont Maar weet ge wel dat ik vlees dat hij hethaast niet waard is I Hij heelt niet veel op met fijne diners en liij ontwijkt niets loozeer als wat wij gezelligheid noemen Tc huis zooals van morgen toen ik by hem ontbeet of in een kring van vrienden i hij het beste gezelschap dat men zich denken kan niemand die zoo goed van alles op de hoogte is die een opgeruimder humeur heeft en m alle opzichten beminnelijker is Hö staat gunstig aangeschreven bij alle die hem kennen behalve bij Taper lady St Julians en bij Tadpole lady Firebrace Ik gelooi toch dat ik hem tegen Woensdagmaat zal vragen zet Udy St Julians ik zal hemeen brietje schrijven Maar als hij niet houdtvan gezelschap en gezelligheid waar houdt hijdan vrel van Ja I zei Egremont dat is eene zeer belangrijke zaak voor u en lady Firebrace om eens goed over te denken Het is tevens eens een goede les voor ti groote dames die denkt dat ge de wereld kuntregeeren door wat gij noemt uwen maatschappe Het sterftecofer aan ziekte is voor oen oorlog merkwaardig laag aangezien het gemiddelde voor troepen dio buiten Engeland dienen is 15 per dnizend per jaar In don Fransch Duitschen oorlog was hot gehoole sterftecijfer 46 per duizend in het laatste jaar van don Amerikaanschen burgeroorlog was hot 46 49 tevoren veel hooger Terwijl de artikelsgew ze bohatideling van do onderwijswet in hot En elsche L igerhnis geregeld woidt voortgezet groeit in den lande de beweging ertegen Do Nonconformisten iiebben zich vereenigd en hnn bezwaren tegen het wetsvoorstel aan Balfour voorgelegd zij beweren dat dozo wet ben in onderwijszaken onder de Anglikaanscho kerk zoo brengen Balfour zond hou niet een klniijo in hot riet De liberalen hebben verleden week een volksvergadering gehouden waarbij Lord Rosebery voorzat en de leiders van allo schakeeringen hnn protest biJ dut van den voorzitter voegden Lord Rosebery zeide o a dat de nieuwe wet de ralepayers de monsclion die do plaatselpo belastingen op onroerend goed opbrengen op bijna £ 2 400 000 extrukosten voor het onderwijs te staan zonden komen Er is dan ook al een deputatie uit dozo belastingschuldigen bij do rogeoriiig geweest oui baar te sraHMkon de kosten van hot ondiirwifs nit de stantascliatkist te bestrijden B ergisteren vroeg men Balfour in het Lagerhuis nuar deze kwestie de minister kon of wilde echter nog geen nitsloitsel geven Misschien is dit wei iu overweging Maar t spreekt dat de tegenstand togen de wet er by do tnonschen die haar om andore dan ftnancicele redenen verwerpelijk achten niet op verminderen zou als do staat m a w allo belastingschnlrtigen ook de niet bezitters zouden moeten betalen voor een wet dio de kerkelijke schoolvorcouigingen van hot bekostigen van baar onderwijs ontheft Do Fransoho Kamer heeft na een levendige beraadslaging met 314 tegen 216 stommen een motie aangenomen waarin zij haar afkonring uitspreekt ovor den onvadorlandslievenden en ontranschen lasterveldtocht van het Verbond van het ï ransche Vaderland èn boslnit tot een onderzoek naar de verkiezing van Syveton in het tweede arrondissement van Parijs De Fransche sociaal democratischo afgevaardigde Jean Juurès heeft in e Fransche Kamer de steeds leere quaestie aangeroerd lijken invloed door de menschen eens of tweemalen per jaar bij u uit te uoodigen waar men eUaar dan in den weg loopt door nu eens gemaakt tegen hen te lachen en hen dan weer op onbeschaamde wijze aan t staren terwijl gij n steeds vleit dat men het groote voorrecht om uwe salons te mogen betreden en zoo nu en dan door u herkend te worden eene belooning acht voor groote krachtsinspanning ol desnoods als een aansporing beschouwt tot oene schandelijke ver andering van beginselen HOOEDSTUK IV Het was een kalme avond en hoewel de maan niet scheen was de lucht helder eene groote volksmenigte kwam op de heide van Mowbray bijeen De meesten begaven zich naareenige groote rotsen waarvan er een die boven de overige uitstak en die van boven vrij breed en vlak was zoodat er wel twintig menschen te gelijk op konden staan het Druidenaltaar genoemd werd De grond was rondom met grootere en kleinere stcenblokken bedekt waartusschen dezen avond raenschelijke wezens eene plaats zochten die deze overblijfselen van den een ot anderen oudfn tempel of de gedenkstukken uit eene vroegere wereld als rustplaats gebruiken De toeloop werd steeds grooter de onduidelijke kring der nachtelijke vergadering breidde zich steeds uit men kon aan het gegons en geraas hoeren dat et duizenden bijeen waren Plotseling vernam men in de verte de toonen van krijgshaftige muziek en van ElzasLotharingen De afschaffing van de dictatuurparagraaf waarover iu Daitschland zooteel ophef is gemaakt kon niet nalaten in Frankrijk na te werken Jaurès heeft echter den stier bö de horens gevat en de question brfllante op de tribune der Kamer besproken Hy waarschuwde met zijn gewone rondborstigheid tegen het blijven koesteren van het revanche denkbeeld in Frankrijk Het uur heeft geslagen om te voorschijn te treden uit hot gehuichel de bijgedachten en dubbelzinnigheden zeide hü o ra Het is een reden van zwakheid voor een groot land om zekere qnacsties in voorraad te houden 01 gij wilt of niet 0e zult moeten beslissen ht tot een politiek van vrede öf tot een politiek van oorlog in do uitgebreidste beteekenis En Janiès noemde het verkeerd om zich te hou len aan Ganibetta s beroemd gezegde Men moot steeds er aan te denken doch nooit erover spreken De nationalist Lepelletier liet daarop dadelijk volgou Gnrabetta vergiste zich men moot er steeds ovor spreken en Déronièdo zond nit zijn ballingsoord oen guostdritlig telegram van instemming met dozen uitroep In Duitscliland hecht men minder waarde aan zulke nationalistische uitroepen dan nan hetgeen lanr 3 gezegd heeft Do Voss Ztg vindt zijn taal nc ig niet dnidelijk genoeg het blad had van iemand mot den zcdelijken moed van Jaurès verwacht dat li j ronduit gezegd zou liohben Verklaart eindelijk eens uitdrukkelijk dat gy geen aanspraken moor op Elzas Lotharingen laat geldon of bereidt er u bewust op voor de verloren provincies door een oorlog te herwinnen Maar de Voss Ztg vat niettemin Jaurès bedoeling ten volle zijn moed bestond in het nitsproken niet iu het overdenken En het eigenaardigst is zegt de Voss Ztg dut negen tienden van alle Franschen juist zóó denken en dat waarschijnli k de afgevaardigden die het luidst tegen Janrès redevoering protesteerden eveneens doen Men is enkel stilzwijgend overeengekomen dit niet toetegeven do fictie moet bewaard blijven datFrankrijk nooit vergeet en nooit loslaat hetgeen hot eenmaal bemind heelt Noodalnos plagend keert het Duitsche blad het gezegde van Gambottu aldus om Men moot er nooit aan denken maar steeds er over spreken De nieuwe minister van binnenlandBcho zaken in Rusland Von Plechwe is begonnen met do lijst van verdachten te vragen die uit de voornaamste steden waren verbannen tijdens het twee en een half jarig tH genblikkelijk zwaaide ieder der tegenwoordig zijnden bliksemsnel een brandentte lakkei te midden van een algemeen hoera dat herhaalden weerkaatst zich tot op grooten afstand over de donkere wildernis uitstrekte De muziek en ile vaandels en banieren kondigden de aankomst ai n van de leiders van het volk Zij beklommen de rotsachtige helling die naar den top van het Druidenaltaar leidde en daar omringd door zijne vrienden trad te midden van het goestdriltvolte gejuich der menigte Walter Gerard naar voren om op deze Fakkelmeeting het woord te voeren Zijne groote gestalte scheen nog veel kolossaler bij het onzekere flikkerende licht zijne klankrijke en machtige stem bereikte bijna de uiterste rijen van zijn talrijk gehoor dat nu volverwach ting en opgewondenhied stil en zwijgend was Hun vaste en vurige blikken hun mond vastberaden samengetrokken onder het luisteren naar de uiteenzetting van het onrecht hun aangedaan en naar de verdediging van de heilige rechten van den arbeid het gejuich n het gezwaai met de fakkels wanneer een mooie ol krachtige uitdrukking hen trof de zaak het uur de plaats alles werkte samen om de vergadering in hooge mate belang wekkend te doen zijn Ik tien nieuwsgierig ol Warner vanavondzal spreken zei Dandy Mick tot Deviladust Hij kan het zoo niet zeggen als Gerard anl woordde zijn makker Maar hij is toch ook een uitstekende kerelzei de Dandy De handwevers bCKhouwen hem bestnnr van zijn voorganger Sipjagin Deie verbanningen beliepen niet minder dan zestig duizend onder wie zeer vele werklieden die naar hnn dorpen waren teruggezonden De nieuwe minister heeft zich rekenschap gegeven van hot gevaarlijke van zulk egn maatregel die er slechts toe leidt om ontevreden elementen door het geheele land te verspreiden hjj heeft tydens zijn bezoek aan het zuiden van Rusland onmiddeliyk na zgn optreden dior peisooniyke aanschouwing de onverinydeiyke gevolgen van zulk een staatkunde loeren kennen en zyn eerste werk is geweest den verbannenen weaken te laten geven dat ze slechts een herziening van hnn zaak hadden te vragen om vry zeker te kannen zyn van de opheffing der verbanning Tengevolge van dezen stap zijn naar de Times meldt reeds vele bekende persooniykheden in de letterkundige en de wetenschappeiyite wereld naar Petersburg teruggekeerd President Roosevelt zond aan Bet Congres een boodschap over de handelsbetrekkingen met Cuba nis een zedeiyke plicht aandragende op byzondero concossiün aan de nieuwe Republiek tegenover de verplichtingen door deze jegens do Veroenigde Staten aanvaard De president vraagt in bet byzonder vorralndering van rechten voor den ijivoer nit Cuba Hy doet uitkomen dat Porto Hico on Hawaï van het Araeriknansch tarief groote voordeelen trekken en bnnnerzyds de Veroenigde Staten evenzeer van de op die eilanden ondervonden behandeling Ook dringt do President aan dat het interocennisch kanaal eindelijk werkoiykheld wordt I I J L 1 1 Lll II Verspreiile Berichten FBllHKRHIt Eergisteren heeft de sociaal de mocratlsche ex minister van handel Millerand als advocaat zyn plaats in het paleis van jnatitie hervat als pleiter in een financieel proces Een tweehonderdvyttigtal werklieden van de suikerraffincerdery van Lebandy hebben bet werk gestaakt ter verkryging van opheffing van het boetestelsel voor nalatigheid van den arbeid doch de directeur heeft tot dusver geen zin toe te geven De indiening van het voorstel tot verleening van amnestie aan de politiek veroordeelden van bet Hooggerechtshof is uitgesteld Het bostnor ran de lawaaiige Patriot als hun man en zij vormen een machtige partij Als er van de diepte van een zaak sprake is dan gaat er maar niemand boven Stephen Morleyzei Devitsdust Zes dominé s zouden hun handen aan hem vol hebben Hij kent de grondbeginselen der maatschappij van buiten Maar Gerard heeft t eter vat op zijn hoorders daar hij hun gevoel hun hartstocht weet oj te wekken En dat is de beste manier zei Dandy Mick Ik kan je verzekeren dat ik hem graug 1 voorwaarts marsch I zon hoeren zeggen Er valt nog heel wat te ben voordal dit gezegd kan worden zei Devilsdust Wij moetendiskiissieereo omdat wanneer het op rjdeneerenaankomt de voorstanders der klassenregeering hetmoeten verliezen en we moeten geen veraccijosde artikelen meer gebruikon en als zij geen geldhebben om de bajonetten eo de politie te betalen dan is het met hen gedaan Ie bent een slimme kerel Dusty zei Mck Ik heb er al over gedacht zoolang ik weetdat twee en twee vier Is zei zijn vriend Ik wasnog geen tien jaren oud toeo ik tot mijzelvenzei Het is een mooie boel dat ik hier in zoo nhok moet pUxteren en tobben om de belasttagente helpen betalen voor eeu heer die zijn portwijn drinkt en zijne beenen op een Turksch tapiit uitstrekt ifardl vervtlfd fA