Goudsche Courant, donderdag 19 juni 1902

Winstaan Koninkl Paketv Mg t 725 ClainsPharmaceutische Handolsv f 10 11 Als nieuw ingekomen wyzigingen van vraag en aanbod in genoemd Weekblad vermelden wy O de volgende fondsen GEVRAAGD Aand Bouw Maatspy Scheveningen Oranje der Toekomst tenliga heelt zich namens Dètoalèd naar het standbeeld Tan Oambetta begeven om daar als bewgs van balde en erkenning tegenover den regelaar der nationale verdediging een krans neer te leggen Een tiental pastoors van HantGaron ne ztjn wegens inmenging in de kiescampagne bniten hun roeping zending en rechten om gestraft met inhouding van buntraktement van staatswege Lnitenant kolonel De Rochas administratenr van de Polytechnische school sinds 1888 is gepensionneerd waarschtjnlijk welomdat hy zich zoo druk afgeeft met occnltisme en bypnotisme DülISOHIiiKD Wegens majesteitsschennis is de werkman Carl Dnbig te Maagdenborg veroordeeldtot twee jaar gevangenisstraf eigenlijk een compliment aan den stakker dieaan zjjn los daarheen geworpen woordenwel een boogo beteekenis zal gaan hechten t Wordt met den dag mooier teAken wal r heden de minister van binnenlandsche zaken Von Hammerstein reeds arriveert en heden de minister van eeredienstterwgl de keizer eerst morgen verbeid wordt Zoodra de keizer Aken binnenrijdt ontwaarthy twee standbeelden van renzcnGlermanendie hem lanwerkransen toereiken t Is maar de vraag of Wilhelm II zich daartegenover groot of klein zal gevoelen 1 BINNENLAND Volgens een telegram nit Radolstadt aan de Kölnische Ztg zal Koningin Wilhelmina dit jaar toch nog naar het kasteel Rathsfeld gaan H M wordt daar einde Angustns Terwacht en zal er een paar weken biyven De Staten van Znid Holland zullen hun eerste zitting op 1 Juli honden in deverga derzaal van de Tweede Kamer De ond raadsheer in het Gerechtshof te GraTenhage mr T B L Wentholt is in hoogen leeftijd aldaar overleden By den Raad van State is thans in behandeling l ot door de beide Kamers aangenomen wetsvoorstel van de heeren De Savornin Lehman c s tot vrijstelling der militielichtingen van 1895 en 189U van herhalingsoefeningen Men deelt mede dat mr Cramers lid van de Eerste Kamer voor Gelderland voornemens zon zyn wegens gezondheidsredenen lioh by de aanst periodieke verkiezingen niet herkiesbaar te stellen De Vereeniging van directeuren van H B S met 3 jarigen cursus heelt zich met een adres gewend tot den Minister van Binnenlandsche Zaken verzoekende eventueel by voorstellen tot wyziging dor wetten tot regeling van het M O en H O rekening te honden met het volgende dat adressant als zyn meening meent te moeten geven lo De bestendiging der H B 8 met 5ja rigen cursus zooals die thans is in verband ook met ons Lager Middelbaar en Hooger O staat elke grondige hervorming van ons M en Hooger O in den weg omdat 2o de H B School met 3 jarigen cursus ook met het oog op den leeltyd waarop eene beroepskeuze kan geschieden de eenige en algemeene school behoort te zyn ter verdere vorming zoowel van hen die hunne verdere ontwikkeling daarna in voortgezet M ol in voorbereidend H O Gymnasiaal O hetzg wiskundig hotzö litterair willen verkregen als van diegenen die zich tot het volgen van Middelbaar Vakonder willen beperken 3o Het wordt ook in ons land meer dan tyd dat het genot van vakonderwys niet het nitslnitend voorrecht blyve van de meer gegoeden aan Universiteit of Polytechnicnm en behoort aan de H B S met 3 jarlgen cursus overal waar de behoefte zich doet gevoelen aan leerlingen die den 3 j c met goed gevolg hebben doorloopen de gelegenheid gegeven te worden om aan een dagschool voldoend middelbaar vakonderwgs te ontvangen z 6 dut de aard dier school wordt bepaald door de plaatselgke of gewestelgko behoeften en lo de H B I S met 5 j cursus en zoo mogeiyk ook het Gymnasium in bovenbedoelden geest dient te worden hervormd aansluitend by de H B 8 met 3 j c het centram vao ont geheele onderwysstelsel Het bestuur van den Vryzinnigdemocra tischen Bond heuft op eene nitnoodiging van het Nederlandsch comité voor algemeen kiesrecht tot aansluiting by bedoeld comité geantwoord dat de bond met het comité ten zeerste overtuigd is van de hooge wenscheIgkhoid eener spoedige Grondwetsherziening er bereiking van de ook door den Bond ge wilde regeling van het kiesrecht doch dat men zich als politieke party verplicht rekent volle vniheid van handelen voor te behouden ten aanzien van de wgze waarop die zaak door hen dient t ordeli bevorderd om welke redenen het bestuur aan het verzoek tot aansluiting niet mag voldoen Naar wg vernemen heeft met het oog op de revolutionnaire beweging in Venezoela Hr Ms pantserschip Koningin Regentes bevel ontvangen zich van Curasao naar La Guayra te begeven tot het vertoonen van de vlag en het zoo noodig verleenen van bgstand aan Nederlandsche onderdanen in Carücas Gedurende de afwezigheid van den zaakgelastigde aldaar die met verlof hier te lande is wordt het consulaat beheerd door den consul den heer Hellmund De minister van oorlog brengt ten vervolge op eene vroegere aankondiging ter nadere kennis van belanghebbenden lo op geiyken voet als in 1901 heeft plaats gehad wordt bg voldoende deelneming ook dit jaar de gelegenheid opengesteld tot het betrekken van een kamp in de legerplaats bg L ren 0 a voor jongelieden i ie gelateo zgn tot de 4e of tot eene hoogere klasse van een gymnasinm of eene hoob ere burgerschool of die op anderen grond aanspraak hebben op vrystelling van het toeliatingsexamen tot het reservekader 2o het onder lo bedoelde kamp vangt aan op 21 Juli e k en eindigt op 16 Augustus d a v 3o de kamptijd van de leerlingen aan inriclltingen van onderwgs te Amsterdam wordt gel egeld naar het onder 2o vermelde 4o de I deelneming aan het kamp geschiedt voor eigen rekening 5o jongelieden als bedoeld sub lo dezer beschikking die vorengenoemde legerplaats wenschen te betrekken moeten van hun voornemen schrifteiyk doen bigken aan den inspecteur van het wapen der infanterie en wel vóór 18 Juli e k j vestigt ten slotte in het bgzonder de aandacht op het navolgende Jongelieden die in he bezit zgn van bet militair getuigschrift model F vastgesteld bg de sedert ingetrokken beschikking van den minister van oorlog dd 1 Angastus 1900 Vilde afd No 32 kubnen de aanspraken en rechten verbonden laan het bezit van vorengenoemd getnigsch ift doen gelden gedurende één jaar na dea dag der nitreiking op den voet zooals zulks in § 36 dier beschikking was bepaald Stct Gemengde Berichten Ook eergisteravond as het naar menons nit Enschedé meldt op enkele puntenin de stad woeliger dan gewoonigk Het verbod van samenscholingen werd waar noodig gehandhaafd T De collecte voor de vroegere stakenden en nitgeslotenen aan da fabrieken bedroeg eergister f 492 62 dus aanmerkelgk minder dan vorige weken in hoofdzaak tengevolge van de toepassing van de lock out door de loden der Fabrikanten Vereeniging Men deelt ons mede dat die nitkeeringen gelgk waren aan die van de vorige week Het verbod aan de schutters om hun geweren mee naar huis te nemen bigft nog steeds gehandhaafd Ook eergisteravond na de oefening moesten de geweren weer ten raadhnize worden ingeleverd Nader meldt men nog nit Enschedé van gisteren Ook de overige fabrieken van de flrma 3 van Heek Co en van G J van Heek en Zonen zyn gister aangezet Het werk is door do arbeiders hervat N R Ct Reeds dadeiyk na do eerste zittingen van het Gerechtshof te s Hcrtogenbosch is naar De N Br meldt de schilder Mutsaers vooral wanneer hg zich na afloop der zittingen buiten op straat vertoonde op een minder aangename wgze bejegend door een gedeelte van het publiek dat zich in die dagen in den omtrek van het Paleis van Justitie bewoog Zaterdagmiddag werd het echter zóó bar dat de politie zich er mede moest bemoeien om den schilder een rnstigen intocht naar het station te verzekeren Honderden waren op da been Het bericht dat de Italiaansche koninkIgke familie een bigde gebeurtenis verwacht is uitgelekt door de onbescheidenheid van het personeel der koninkiyke linnenkast Het geheim dat zoo zorgvuldig mogelijk bewaard moest blgven blgkt nu te zgn geweest dat de Koningin hare bevalling in November tegemoet ziet Het jreheele personeel dat met de zorg voor het koninkigk linnen belast is heeft als straf voor de begane onbescheidenheid ontslag gekregen Omtrent de proei met invoering van volledige Zondagsrust aan 4e gasfabriek te Schiedam genomen slechts een enkele wachter zou dienst doen wordt gemeld dat deze proef uitnemend is geslaagd In de zomermaanden is thans de Zondagsrnst voor alle arbeiders gewaarborgd Gedurende de wintermaanden zal dit vooreerst iog anders zgn maar in elk geval heeft men dan toch reeds veel gewonnen Wg vertrouwen dat het door Schiedam gegeven voorbeeld elders navolging moge vinden Nn de mogelgkbeid van een geregelde Zondagsrust ook voor de gaswerkers ineen groot deel van het jaar gebleken is kan zich daartegen geen enkel ernstig bewaar meer verzetten Centrum Een Amerikaansch syndicaat heeft zich vereenigd met de flrma Ganz Co te Boedapest de voornaamste fabriek van elektrische werktuigen in Europa om den stoom door elektriciteit te vervangen als drgfkracht voor spoortreinen Er znllen elektrische locomotieven worden gemaakt welke 3Ü ton wegen eo denzelfdon last kunnen trekken als stoomlocomotieven van 120 ton Een moord in de rechtszaal Uit Laibacb in Oostenrgk word gemeld dat in de zaal waar de arrondissements rechtbank te Tschernembl zitting houdt zich dezei dagen een bloedig tooneel heelt afgespeeld Een landbouwer Jobann Butula genaamd liep tgdens het verhoor op een tegen hem getuigende vrouw al en bracht haar vyf diepe messteken in de bofst toe tengevolge waarvan zg spoedig overleed In de Amerikaansche steenkolenmynen is t werk nn al sinds vgl weken neergelegd Die stakiig heeft tot dusver den werklieden bgna 13 millioen gulden aan loonen gekost den mgneigenaars voor 2 75 millioen schade berokkend en is der gemeenschap op een verlies van 60 millioen komen te staan En nog steeds is er geen uitzicht op bglegging van het geschil De mi neigenaars verklaren dat zg de gevraagde loonsverhooging van 20 pCt niet kannen toestaan en hebben aangeboden dit nit hun boeken te bewgzen Do stakers hebben daaiop geantwoord dat de verbruikers dan maar de kosten van de loonsverhooging moeten dragen en hebben voorgesteld het geschil aan een scheidsrechterlgke uitspraak te onderwerpen De mgnmaatschappgen achten het denkbeeld om de hoogere uitgaven te verhalen op de verbruikers wegens de concurrentie niet voor uitvoering vatbaar Generaal de Wet die gedurende den geheelen oorlog slechts tien dagen zgn vrouw zag en in de laatste twee jaren in t geheel niet sliep nooit in boerderijen uit vrees voor gevangenneming In een van zgn laatste legerorders werd een burger die slapende in een huis werd gevonden met 10 pond sterling boete en 25 zweepslagen bedreigd De dappere Boeren generaal beeft nu eenige interessante meedeelingen gedaan over de taktiek van Boerenzgde De kommandos sliepen nooit twee nachten achtereen op dezelfde plaats zoodat het voor de Ëngelscben zeer moeilgk werd gemaakt met snccas nachtelgke tochten te doen Zgn spionnen ol verkenners waren zoo goed geposteerd dat als een Engelsche kolonne ol oen konvooi van een post wegtrok al de Boerenkommandos binnen 70 mglen het denzellden dag wisten zoodat deze tgd hadden zich op een aanval voor te bereiden ol de plaat te poetsen De sjambok werd dikwgls door de kommandanten gebruikt om weilelende bnrgera in de gevechtslinie te brengen daar het gebraik hiervan een veel grootere moreele uitwerking op de burgers had dan eenige andere stral Zg beschouwden het als een groote vernedering met de zweep ge sjagen te worden Dezer dagen heelt de vechtgeneraal den vrouwen in de concentratiekampen bg Winburg moed ingesproken toen de daar aangekomen stryders die er de wapenen kwamen neerleggen vertelden wie der hunnen gevallen waren De Wet is toen op een talel geklommen en heelt den vrouwen dankgezofd voor den helldhaltigen steun dien zg aan de nationale zaak gedurende den oorlog hadden gegeven en voor haar bewonderenswaardige zelfopoffering welke de mannen in staat had gesteld om den strgd tweeen een hall jaar lang vol te houden De generaal zei dat het hard viel zich te onderwerpen maar dat het onafwendbaaar noodzakeiyk was Hy beval gehoorzaamheid aan de nieuwe regeering aan Misschien vervolgde hg is het hard uit mgn mond te hoeren dat wg een nieuwe regeering hebben maar God heeft het zoo besloten en wy moesten onze zaak opgeven die wg twee jaar en acht maanden lang hadden verdedigd God verlangt nu van ons dat wg als christeIgk volk trouw zullen zyn aan onze nieuwe regeering Ik zeg myn zusters bartelgk dank voor haar trottw aan en haar geloof in onze zaak Laten wy ons nn onderwerpen aan God s besluit over ons en ons volk en ik verzoek u onze nieuwe regeering met mg eti mgn burgers trouw te dienen Rechtszaken Voor de arrondissements rechtbank te Rotterdam stonden gister o a terecht Op den 4 Mei bevond zich in de herbere van Schoopdorwoerd te Gouda de 23jariKe A J sjouwer te Reenwgk en L Vermaat in garnizoen te Gouda Over een meisje ontstond toen tnsschen hen eene woordenwisseling die o hoog liep dat beide handgemeen werden Over het geven van de eerste klap waren beiden het oneens de getuigen daarentegen verklaarden dat J de eerste klap gegeven heelt Onder het vechten had dezen L Vermaat met een mes in den rug gesneden waardoor V gedurende 22 dagen in het ziekenhuis is verpleegd geworden en nu nog een verband draagt Met het oog op de ernstig toegebrachte verwonding waarbg komt dat beklaagde als een woesteling en zeer ongunstig bekend staat zgn er 3 maanden gevangenisstral geëischt In 1883 was P H H nn 66 jaar oud on zonder beroep te Amsterdam als reiziger in dienst gekomen bg de flrma J P Wernink Co te Gouda handel drgvende in zadelmakerslournituren Beklaagde genoot eeu loon van tien gulden per week met vrg reis en verblglkosten In zgne betrekking nn was hy belast om voor en namens de flrma bg de klanten geld te ontvangen voor aan hen geleverde goederen Al spoedig reeds in 84 was hg begonnen met aan de flrma toekomend geld ten eigen bate aan te wenden Van dien tgd af aan werd de eeiïe post met de andere gedekt totdat het in 97 aan de firma bleek dat er een verduisterd bedrag was van f 2550 Van dit bedrag kwam 1 1000 aan de flrma ten goede van een levensverzekering Niettegenstaande dit tekort had de flrma die overigens zeer tevreden over hem was den beklaagde in dienst gehouden Daar aan de flrma echter later bleek dat beklaagde voortging met ontvangen geld niet te verantwoorden had zg hem in Februari van dit jaar zgn ontslag gegeven en heden stond hg terecht beklaagd van verduistering van een bedrag van 35 35 door hem van een klant te Wghe ootvaogeii Berouwvol bekende beklaagde het hem ten laste gelegde Hg beriep er zich op itX hg van het zaakje een zaak heelt gemaakt en reeds sedert zgn ontslag gebrek Ig dt daar hg in nog geen andere betrokking is gegaan om de firma niet te benadeelen Nog dageiyks verklaarde de flrma te vernemen van door beklaagde ontvangen en niet aan baar verantwoorde gelden Eisch 3 maanden gevangenisstral Het gerechtshol te Amsterdam heeft arrest gegeven in de zaak tegen W P Noëls van Wageningen door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaren gevangenisstral wegons het door misbrnik van gezag uitlokken van valsctiheid in geschriften maatschappg Hollandia enhet opzettelgk gebraik maken van het ve valschte stuk zoodat daaruit voor anderen nadeel kon ontstaan Het Hol heelt zich geheel vereenigd met het door de rechtbank gewezen vonnis onder bepaling echter dat van den in preventieve hechtenis tot op don dag van dit arrest doorgebrachten tgd zes maanden in mindering zullen worden gebracht by de ten uitvoer legging der stral Mr van Gigch heelt voor voroordeolda terstond cassatie tegen het arrest aangeteekend Stadsnieuws GOUDA 18 Juni 1902 Morgenavond zal in het Hontmansplantsoen weder een concert plaats hebben te geven door het Muziekkorps der dd Schutterg ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van genoemd maziekkorps Wy hopen dat de lieve jeugd dan zich eens ordelgk zal gedragen opdat do meer ouderen zich kunnen amnseeren En hopen tevens ook dat de ouders hou kinderen op het hart zullen drukken dat zj zich heel rustig en ordeiyk moeten gedragen Tot ons genoegen zagen we gisteravond bg de 3e orgelbespeling wat tairgker opkomst dan de vorige keeren wat gewis de ambitie verhoogt van de solisten die zoo welwillend hunne medewerking verleenen Mej Koosing die over een Iraaie alt stem beschikt heelt ons zeer goed voldaan hst accompagnement klonk ons in Aria uit Samson wat dol en was mooier in Gebet Nachtlied en Litanei onife bekenden maar die we graag hoeren werden goed uitgevoerd Ook den heer Monasch komt een w van lol toe voor zgn spel dat veeltgds schoon was We hopen nog meer van die gezellig uurtjes in de St Jan door te brengen De heer H M H Smeets leeraar aan d r b b 8 alhier komt aU No 2 voor op de voordracht voor leeraar aan de h b s met 5 j c te s Gravenhage De le luit W Scherpenhngzen van het 5e bat 46 reg infanterie alhier heeft detacbeering bg O I leger aangevraagd Programma van het volksconcert te geven door het Muziekcorps der d d Schntterg bg gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het corps op Donderdag 19 Juni a s des avonds ten half acht ure in het Houtmansplantsoen alhier Herinnerings Marsch gecomponeerd ter gelegenheid vTi 60 jarig bestaan v h Muziekcorps der d d Schnttery C Arentz Jz Ouverture Louise Canivor The flrst love Concert Valse M Holztragor 4 Miranda Divertissement F J Schiifeins berg 6 The Stars and Stripes lou rever Sousa Festival Onverture Leutner A la plus Belle Grand Valse A Govaert 8 The Handicap Marich George Bosey Op de melodie van het trio van dezen marsch kunnen de volgende woorden gezongen worden Nu zestig jaar geleden Werd t Corps reeds opgericht Steeds voorwaarts was zgn streven Zgn wachtwoord Doet aw plicht I Zgn band is kunst een kunst zoo rein Laat steeds Harmonie onze broederband zgn Int In haar den 14en dezer maand gehouden vergadering verleende de laculteit der wis en natnurkunde der rgksuniversiteitte Groningen de gouden medaille aan den heer M J van Uven phil cand to Utrecht wegens de beantwoording der door haarnitgeschrevenwisknndige prgsvraag De Haarl Ct deelt mede dat voor bet Sanatorium voor onvermogende longlgders t wolk door de Znid Hollandsche vereeniging Het groene kruis wordt opgericht de aandacht is gevallen op het lort Wierikerschans bg Bodegraven dat binnenkort wordt opgegeven HKOiiiSonp 16 Juni Heden middag had het dochtertje van de wed V alhier het ongeluk in den IJsel te vallen Op het angstig geroep van hare moeder die er onmiddeliyk bg was kwamen er natuuriyk dadelgk eenige personen toesnellen Fluks kwam er een met een haak n aar men merkte al dadelgk dat zg daar niet meer mee was te bereiken Gelukkig kwam er echter uitkomst doordat de zoon van schipper de Frankrgker die by Slingerland lag te lossen do tegenwoordigheid van geest bezat er bg te springen en het meisje zoodoende op het droge bracht zoodat zy er met den schrik en een nat pak alkwam NiEuwEBKEEK a d IJsBL 16 Juui lu de vergadering van den gemeenteraad op Vrgdag 13 Juni jl werd tot onderwgzer aan de 2de openbare school aan s Gravenweg benoemd de heer P Eindhoven en wel met 6 stemmen tegen 1 stem op de heer J P Missel Behalve deze heeren kwam nog op do voordrachttlVoor de heer C A do Vries Amsterdam 17 Juni 1902 Volgens het Weekblad van de CommissieBank te Amsterdam zgn in de week geëindigd 17 Juni door tusschenkomst dier bank verhandeld de volgendo minder courante fondsen 3 pCt oblig Bouw Mg Scheveningen Oranje Hotel 80 pC Aand Weltevreden Eipl Mg van Bouwterreinen 180 Tanah Wangle Mg 66 Koffie Cultuur Mg Wilhelmina 15 My tot exploitatie van Rhei nische Kohlensanre Werko 61 5 pCt oblig My tot eipl vanC G RommenhSller sche Koolzuur en Zuurstolwerken 95 98 Aand Watergas Mg Systeem Dr 106 145 85 30 78 Kramers Aarts 5 pCt oblig Biscnitlabriek Nutrix Aand Gezamenigke Buskruidmakers van Noord HoUand Utrecht en Zeeland 140 Lettergietery Amsterdamv h N Tetterode Handeltv Holland Bombay Hotel en Calé Neuf My tot exploitatie van het IJsel Stoomtramweg My 20 Ongevallenverz mg Fatum 10 pCt gestort 80 4 pCt oblig Vereeniging tot Chris telgke Verzorging van Krankzinnigen en Zenawiyders in Nederland 96 Oblig Mgnbonw My Pegattan KoeBan in liqaidatie 3 pCt 90 55 40 Hotel Mg Bniten Amstel Mgnbonw My Bendisborg Calve Delft Fransch Holland 140 140 sche Olialabrieken Gezamenl Bnskruidmak v Noord Holland Utrecht en f Zeeland Mg voor Hypothecair Crediot in Nederland 6 pCt oblig 26 Hyp Bible Hotel 90 130 Mg tot expl van het Aand Baarnsche KoudwaterGe neesinrichting pCt 95 100 98 AANGEBODEN Aand Industrieband te Haariem 100 Oblig My tot exploitiitie van deEnkne Kohlenstture WerkoAand Calve Dellt FranschHoll Olielabrieken Baumwollspinnerei Gionnu Koninkl Deventer Tapytlab BodOblig Olaslabriek Leerdam 100 Crodiet en Handelsv Banda 94 Aand N V Nederi Veem Bod Amstel Rgn Main Stoomb mg 45 Stooratrw Mg Maas on Waal Bod Gaarantiekapitaal Spaarbank der Stad Amsterdam 72 Opr aand Oranje Nassau Hypothb 1 140 iteurs vun Aiiiülerdam Slotkra 80 l Vs l JUNI I Vik r 81 VüMaiuio Corl Ned W S Jl t SOV dilo li o due 8 ll6 i ilito dilo dito 9 9 i loNaA Obl Ooiull U81 a8 4 VS s IULlE Iiisi hr mg 1868 81 I ÜlVgOosTia Obl in upier 1888 i SI dilo iu ilïerl868 f UV roRTUOAL Obl iBLt ooupon 8 dito tiokol 8 84 u i A D Obl Biiinonl 1884 4 Vu duo OMona 1880 4 dlloljliaotbl 188 4 HI ldilo hij Hop 188 0 4 dito ia goud leöü 1888 ft dito dito dilo 1884 8 Si iMjs Perpot chuld 1881 4 87Vl limiu lepr üoiiv loeii 18 0 4 85 Ge limniDg soitfl 1 1 Vt Qoc leaDiD sorleC 86 ig iD Am Bp r oblg 18H 1 1041 4 Mixioo Oli itSoh 18 0 VüllIuilA OM oii ii p 1881 4 80 A ISTIXDAV ObllKKtieii 18IIS 8 80 UirTEHum Stod Iiou 1884 3 88Vi D N Afr Handelsv and j Vrendab TBb Hg CortiAoalon i 878 eliMaauoUappü dito j 416 rD Hypotheekb paiidbr 4Vi i all Mg dor Vontenl aand a Or Hypotboekb pandbr 4Vil MederlandaAhe bank aaod 1 194 N ad HandelmaalBch dilo j V W t Pao Hyp b pandbr 8 96l i Roll Hypotlieekb pandbr 4i Ulr Hypolheelib dito 4Vi l l 4 O 4TINK OoBt Hong banic aand 1801 IUhi HypolhBokbankpandb 8 AaüiHKA Eqnt hy poth pandb 4 Maiw h a Pr Lion eert 8 aB Ni D HoU IJ Bpoor Mg aand 108 M J tol Eipl T 8t apw aand US Mud Ind Spnorveg m aand 8I8I 1 N d Zuid Afr Spm aand 8 l dilo dito 1881 dito 4V It Ln3poorwl 1887 8 A Bobl 3 86 Z id IUl Bpwmij A H obl 8 H l l OL J Warschau Weonen aand 104V Rim Or Ruis 8pw Mül obl 4 It tl iscbe dito aand 1 Vl lowa dito aand 8 j 1h ng Dombr dito aand i 88 K ifjk Oh Aïow Sp kap oU 4 100 dito dilo obliir 4 8 Ami iuka Cent Pao Sp My oiil 8 I 11 r k Nortb W pr G y aan l 115 n dilo Win 81 Polar obl 7 140 11 var fc Bio Or Spm eert y a 40i II iioiaConttalobLin gond 4 10S l uuisT fc NaskvilU Cer r aand 10 Vlutico N Spir Hii lehyp aS 108 W 1 Kansas v 4pCt prof aand N YorkOutaalokWost aand 88l s I nu dto Ohio oblig 6 1 jt ifon Calif lebyp ingoud lOiVsM Paul Minn fc B anit obl l i Pao Hoof lijn oblig 8 liti dito Line Ooi Ie hyp O t 68 r A Can South Ohert r aand 4 V e Ballv kNa leh d e O 88 A y I OniDibus Hij aand I H kl r l Tramireg Maata aand Kfi i Amsterdnm aand I lOl t 8lad Bolterdam aand 8 108 Biuil Stad Anlwerpou 1887 1 10 l 8lad Bruisel 1888 1081 HOHO Theiu Begullr Oeaelsoh 4 118 OotTin 8taaUleenig 1880 8 lllVi K K OMt B Cr l880 8 108 Srun 8 ad Hadrid 8 la 8 41 Nn Tet Bai Avb Bpool eert PARASOLS en Badarllkelen A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telephoon Xo Si VERSCHEIDENHEID Aan het Advertentieblad van Kaapstad wordt het volgende ontleend Tot ons genoegen vernemen wy dat de heer N M Hoogenhout M A in de nieuwe talen der Kaapsche universiteit en sedert oenigen tgd bezig om in Europa zgn studiën in de Ssologie der door hem beoelende talen voort te zetten aan de Kaiscr Wilhelm s universiteit te Straatsburg tot docter in de Asologie gepromoveerd is Vandaar is hy tot verdere voortzetting zyner studiën naar de Leidsche hoogeschool vertrokken Hy is de eerste student der Kaapsche universiteit die dien graad heelt gehaald en was vroeger op den tgd dat hg den graad van M A vorkreeg student aan het Victoria College te Stellenbosch SC B IBSaSB u lllIIDVeKSTEKKE DE 01EK 0eDEKEN uit InillHChe Netel Feselit Is poreus sneeuwwit dnmzaam en élégant Vooral bg groote warmto een aangename Ondorkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zond jr gevaar van sterke atkoeling ol kouvatten en is uitstekend ter voorkoming on verdryvlng van RumatJiliime l3ÜzondergoBohikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische antoriteiton Krimpt niet bederlt niet in de wasch en behoudt deoorspronkelgkozgdeglans Vcrkrggbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken by D SAMSOM Gouda AOVERTKIXTIEN Getrouwd H G VAK HOIJEN W M BOOGAEllDT die ook namens wederzgdscbe Familie hun harteiyken dank betuigen voor de vele bigken van belangstelling dezer dagen ondervonden 18 Tuni 1902 Amsterdam Gouda Getrouwd H SANDERS Cand Notaris EN COKNÉLIE P SAMSOM LTseistein n on Gouda V De Heer en Mevrouw SANDERSSahsoh betuigen hun hartelgken dank voor de vele biyken van belangstelling by de voltrekking van bun huweiyk ontvangen De Heer en Mevrouw SAMSOM Kbvut zeggen harteiyk dank voor de veelvuldige biyken van deelneming bg de voltrekking van het huwelgk hunner Dochter ontvangen zuiver plantaardla tonicuiu Afdoend middel tegen Bloedarmoede anaemie Zenuwzwakte neurasthenie Prgs fl 1 1 50 6 fl 18 12fl I16 Te Gouda by WOLFF Co West haven en ZIELSTBA Turfmarkt UltvoeriDK de Woudkoningin Sociëteit ON8 OKNOMOBN Gevouden Een ARMBAND een KAPSPELD eenige CHARIVARI S een WANDELSTOK en een DEMI SAISON DIËNSTBÜDE Wegens bgzondere omstandigheden terstond gevraagd een nette iUKXHTBOUK bekend met koken en netjes kunnende werken loon 1120 en 1 2ii waschgeld Brieven i F aan v d HOEVEN S Adv Bureau Scheveningen KAAS EIJUTBK Men zou betrekkingen aan willen knoopen met Fabrikanten ol Handelaars in KAAS en BOTSB Adres MAItTLVOTNEUCUEL Comestibles BELFORT IPI i Souéa op IHutdag i Jmni on op IHutOag 1 JuU iUOX telkens des morgens ten O ure op het terrein der voormalige ZEEPZIEDERLI aan de Oosthaven te Godda van AFBRAAK bestaande in Ramen Deuren Kozgnau Binten Zolder Vloer on Schuttingdeelen Brugleggers Ribben Platen nieuwe groenen dubbele Latten Kapspanten Stophout Brandhout yzeren Schuildeuren yieren Binten Steen Pannen enz De goederen zyn te zien daags v66r de verknoping van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren en moeten binnen 2 dagen na den verkoop van het terrein verwgderd zgn Nadere inlichtingen geelt Notaris G C FOBTUIJN DROOGLEEVEU te Gouda Openbare Verkooping TK GOL DA A op MAANDAG tS JUNI 1902 des voormiddags llVsnren inhetKolflehui8 HARMONIE aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van ZESTIEN onlangs nieuw gebouwde van vele gemakken voorziene net ingerichte BURGERWOONHUIZEN met ERVEN en GROND aan de VoratmanBtraat te Oouda wyk P Nrs 447 tot en met 4U2 kadaster sectie E Nos 2007 tot en met 2022 Allen by de week verhuurd en wel No 462 voor 1 2 40 en de overigen voor 1 1 80 ol te zamen voor 1 1B28 80 per jaar Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 24 Juli 1902 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen vó6r den dag der veiling van 10 lot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 nron Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van Notaris KOBMAlt voornoemd Tolophoonnet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalburean Op 15 Juni 133 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMABKT 1