Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1902

Vrijdag 30 Juni ioOd No 8839 41s e Jaargang JSieuwH en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telerooii S Ht ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 ï regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters Worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mi hU clefuun o A9 Ue IJitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon on Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per IM 8t 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Echt Zeeuwsch Tarwebrood ta eent de K G L SLEGT NIÊUXVi HAVEN 27 PEANSCEE STOOMVEEVEEIJ ehemisclie WasscheriJ TAN H OPPIilllHEIMEIt 19 Kruiskade Rotterdam Qebnreteord door Z M den Koning der Belgen BoofddepAt Toor OOUDA de Heer B G TRIJSBUIIG Korte Tiendeweg D 7 dpeoialiteit TOor bet itoomen en rerren ran tile Hearen en DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speeiala inrichting loor hr toom n van plucnemanteli veeren bont e Qordgnen tafelklaeden eni worden naar de nianwite en laata methode geTerfd Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave De hooldtekst van dit haHmaandc TbURISr lykscho tgdschritt bestaat uit do BeMhrHultig eetier Rei om de Aarde die de Heer E T Fbkhstra KiupEK in opdracht dor Vennootschap maakt Elk nummer is rüA gelUuftreerd naar eigen photographlëche opna leder inteekenaar ontvangt por jaar ongeveer 90 AnHiehtkaarten die hem aan eigen o een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Vour do eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabic I erzie Vooron Achter Indi i Birma Malacca enz Prijt fr jaargang f 7 90 ind de Annchl hurtt De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem Wie zeker zyn wii d Echt Eikel CaOAO te ontraogen tanamengMtald en na vele i B6i miii a in den handal gekomen ondei dea nuun dea uitrindera Dr Hlohaells veimardigd op i best machine la het wereldbsrarnd ètabbliiHuMnt van Oebia StoUwwrok t Kraltn diellt J FT12ie 2 eny Bikel eacao In Ttwkantea bnnm Den Kikel Cioto h nut mdk gekookt ten angeiuaM gezonii drink TOor d gtiykach g brntk een t t the l iel via t HBdmr Toor eea ta p Chooolat AI nneeakracbtig dronk by t 1 ran oiarrhee ikoiita met water t gcbroiken V rkrrjgfa r by da Tograaaiaat B 1 ApottaMMn as t £ 0 c 99 o as6 Q n r lT rt geDwooTdig r tmt Nédarm Sand iuHut MattenUidl Amsterdam Kalvcistraat 103 t y POIKB OUDK SGHIEDAMMEK GENEVEE Uerht NIGHTOAF VerkruglMULr byt M PEETERS Jz N B l U bewijt TM eohtheiil ii auhot en kurk atwda Toorlien T n den num dor Virttii P HOPPB Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Rorsten Iteelaandoening ötW binnen den kortst mogeiyken t jd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ends bekende bekroonde en wereldberoemde Superior BmivenBorst honig Extract M E L I A 1 T II E nit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 cte 40 et bij Firma WOLFJP iS Co h Westaven 9S Gouda A LATEySTEiy Kleiweg E loO Gouda E H VAN MILÜ Veeratal B 12ü te Gottda A BOÜMAN Moordrecht FINKSE Nieumrterkad UhI A N tan ZESSEN ScAoon ioojn J Th TORKKN Bo iiop B T WIJK Oudmairr A 8CHEBB Haattrecht P W i EDE Oudewater K tandbb HEIJDEN te Reeuuijt P t d SPiïK Moercapelle D t d STAR Waddinween Wed T HOLST Waddinqiveen M KOLKMAN Waddingneen P A uu GROOT Oudewater A na JONGH Oudtaater J P KASTELEIN Fohhroekerdam D BIKKER te Bemchop DelftIghe Mmmm fib t m wrm TTiir vf Ccr DIp am en Ooud Bcki oomlc PRAEPARATCN VAN M f f fffflfl llfflflffKH 0 h I n n nt oten nSI l Slt ndlC b inM tknobtlfe n vertterkendiKINA WU tegeniwakte I la l n l ViiC oowel bij kinderCTi ali volwuBcnen gebrek an eetluflt Blechtï ipU verterlngt zenuwhoordplljn ter venterktog na tiekte of kraambed koorts en hare gevol en QUINALAROCHE PERRUOINEUX ui het btjiondei tegen Bloedgebrek Bleeksucht kwalen van Krltlichen lwtt ld ent Verlcrtjebaar m flacona fc ƒ 1 90 eo 1 p7 iIf aI O po Cï Tofdsaam versterkend aangenaam vitn smaak voordaf eltjktcligeb Qïk V g Vn V vooral voor kinderen wakken en kllerachtlge geitellen leer aan te bevelen AU genetakrachtige drank bij stoornlwen der spljeverteringiofganen en dtarrh e ook voor eulpHneen en kleine kinderen Fnjs i er bui i Kgr ƒ 1 70 4 34 Kgr Q eO H Kgr Q BO Chemisch M All GIlllrAt Speciaal voor Kindervoeding in buaHn d Ksr 0 80 lulvere ITlCll omiVd j Kgr O BO Kgr f 0 36 A c4 it ia ScVflfA Ptl Het rocken eener halve Cigarette U voldoenda ter beatrflV V tline n de htvlgsta aanTallen van Asthma eta In doonjea a 0 60 en ƒ O BO TfltnSirïtlHp Rnnhnn fruit PUROATIEP tegen verstopping Aam 1 alllal illUC JUIIUVUa beleOiMlgraincCongestleBetc vooralook alslaians voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEÏ KI IEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kind begeerl ijk en tie maak aangenaam ii Prijs per doo je 0 00 en O IJO QaltTllalr OacéïllAC alcremeen erkend als het BESTE huismiddel J Verkoudheid en Keelpijn het U een ailjmoplbasend en verzachtend middel bU uitnemendheid uit luitend in □ tleschjc verkrijgbaar I rijs 0 20 per flcschje Ih TrtnparaUn t m KRAEPELIKN ft HOLM te Ziiat mUn atJen tv r i H ttm ettf$Mll H ffomop a maam m AtutH Mtu iff n verkrijgbaar tij Oe mt tt ApotkmkTt M Droei JiandtatikoainQ xaet rood letterB X et vooral op da KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUiiJ MaaUehappiif tot BoeploiteUie van de VMorta Bnm JTcmt or voor Nederland Boompje éO Rotterdam P HOOFtSÏAN en ZOON Kleiweg GOUDA Bloemwerken m kunsten smaak ZIE IDE IÉT A Xj A O B Aan de Kanselarij van het Graafschap Palalioe van Lancaster UUtriet van Manehrster In de Mak der Wetten betreffende de Maatsehappijen 1862 ot 190 1 Rn in de mie van WILLUM lllllCd Junior en Compagnie Limited En in de xaaic der Kanselarij van Uncasler Wetten 1852 tot 1890 De sclinldeiachers van boveDgenoemde Maatschappij worden verzocht indien z j in het Vereenigde Koninkrgk van Öroot Bretanje on Ierland verbltjt honden ot zaken doen op den ot v66r den SOsten dag van Jani 1902 en indien zg verblijl honden ot zaken doen bniten het Vereenigde Koninkrijk van GrootBrelanje en Ierland binnen de twee kalender maanden die volgen op de publicatie dezes hnnne namen en adressen en de bjj zonderheden omtrent hnnne schulden en vorderingen op te geven alsmede de namen en adressen hnnner rechtskundigen zoo die er ziJn aan ALFRED CHAELES M 4 WSON en LONSDALE BRODERICK 7i Great ïower Street Londen De liqnidatenrs der genoemde Maatschappij en indien zj er schrittelijk toe verzocht worden van wego genoemde liquidateurs moeten zij t zij door hunne rechtskundigen o t zij persoonljk verschijnen en hunne opgegevene schulden ol vorderingen bewijzen op do kantoren van den GrefSer gelegen Duchy Chambers 4 Clarence Street in de stad Manchester op het tijdstip dat op het advies in kwestie zal worden aangegeven ot biJ gebreke in deze zullen zü van alle deelneming van een ol andere nitdeeling uitgesloten ziJn alvorens deze schulden znllen bewezen zijn Gedagteekcnd den 30 i dag van Mei 1902 HyBEiiT mmwÊ Greffler TUerty s WendMbtliin in do güiioelo worelii bekend on goroenul Ouovertroffen midilfll tagen llo It O r s t L o II T LeverHaaft ziekten onic Inwendig zoowel r s ooV iiitwomlig in bijna allo ioktügovalloii met good KOTotg imn to wonden l ryg pernacofl 1 1 per post 1 1 15 Tlüeny s Woaden U bezit oen alsnog onwokontle gonecskrnoli en heilzame werking Mofikt meestal elke pijniqln on gevnarvoile oporatio gohoel oTorbodig H dozo zalf word con 14 fiutr oud vuor oii eneesUfk rellOUileil beeillpezwel on oulniiu 8 een bijna iüS aar kHOkeriyden genezen Broni t genezing en vürzftcliting dor pijnon bij w pndon ontatokingon eo2 viin allerlei aard Prya per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Dop6t voor Nederland Apotheker HEKUI SAKDEKS Kokin 8 Amtiterdam Watr geen depot ïs beatelle men direct aan die Schut enaimthekB do A THIK RRÏ in Prcgrada bel Itohitsc Oesterreicli fleli Te prospectus te ontbieden by het Centraal DepAt Sandur Kokin 8 Amatetdun Ondergeteokende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvcrlangd met bjjlevering van servies zilver taiellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWEBK dan het Noorinbantsch Schoeii en LaamnnHjazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegste Aanbevelend G mm Alle reparatiën en aangemeten werk Druk van A BRINKMAN Zn Gouda Dit No bestaat uit Drie Uladcn EERSTE BLAD Bultenliindscli Overzicht De lersche parlementsleden hielden eergister in een der zalon van het Lagerhuis een vergadering om te beraadslagen over de door hen aan te nemen houding tijdens de kroningsfeesten John Redmond presideerde en met eenparigheid van stemmen werd het volgende beslnit genomen De lersche nationalistische party buslnit als protest tegen het wanbestuur van haar land niet deel te neme n aan de kroningsteesten De lersche partij wordt opgeroepen om op den dag der kroning 26 Juni om 11 uur te Dublin bjjoen te komen om te beraadslagen over don toestand van Ierland In het Engelsche Lagerhuis werd bü de beraadslaging over de flnanciëele wetten door don minister van financiën Sir Michael Hi ks Beach kraclitig het donkbeeld bestreden dat de Kegecring bij het opleggen va de graanbelasting het voornemen bad de beginselen van het thans bestaande belastingstelsel te wijzigen Het is niet in overeenstemming met de staatkunde der regeering te pogen den handel met de koloniün te bevorderen door het invoeren van een tarievenoorlog niet de vreemde volken die Engelands beste afnemers zijn Een voorstel van Morley om de paragraaf die betrekking heeft op de invoering der graanrechten te doen vervallen werd verworpen met 251 tegen 178 stemmen Terwijl de jingo s te Kaapstad en de Times in Engeland oen felle campagne voeren om de constitutie in do Kaapkolonie opgeheven te krijgen houden de Kaapsche ministers zich niet stil en verdedigen die constitutie of wat er onder de bestaande omstandigheden van is overgebleven zoo goed ziJ kunnen Nu Gordon Sprigg naar Engeland is vertrokken voeren zijn collega s in zijn plaats het woord De heer Oraham de waarnemend premier hield den 16cn een rede voor een geestdriftige menigte te Wijnberg bjj Kaapstad en zeide omtrent de quaestie van den dag Indien men de schorsing van de constitutie noodig mocht oordeelen voor de Britsche suprematie of meende dat het parlement geen maatregelen zon willen nemen om die suprematie te waarborgen dan zon hij geen FEVILLETOX DS TWEE DITEBSTEl 104 Luister luister riep hij uit toen Gerard een scherpen zin uitsprak Dat is de volksman I Gij zult het tien Mick wat er ook gebeuren moge Gerard is de man die steeds de Leider zal zijn Gerard had geëindigd te midden van geestdrittvolte toejuichingen en Warner de hand wever dien de leier zich nog wel zal herinneren en die sedert dien tijd een bemind leider en een der voornaamste volgelingen van Gerard was geworden had ook de menigte toegesproken Men had hoera geroepen en gejuicht en resolutien aangenomen en de taak van dien avond was volbracht Men drong er bij de menigte op aan dat zij ordelijk en rustig zouden vertrekken en Uiteengaan I muziek liet een zegevierenden aftochtsraarsch hoorcn de leiders waren van het Druidenaltaar afgedaald de menigte slonk langzamerhand weg terwijl ze hun besluiten en gedachten mee stadwaarts namen en op vele plaatsen de opwekking overbrachten die zij van hun sprekers ontvangen hadden Dandy Mick en Deviladusi vertrokken Bamen oogenblik aarzelen om den maatregel aan te nemen Maar hiJ achtte hot geheele plan onnoodig Hjj wenschte Engeland te waarschuwen De stem van do provincies kan zich tengevolge der krijgswet niet doen hoeren on daarom kan men de onderteekenaars der petities niet bescliouwen als de opinie van het land te vertegenwoordigen De Engelsche staatslieden aldus was zijn wonsch moesten wachten aleer zg tot zulk oen stap overgingen HiJ geloofde niet dat de rijksi egoering den last op haar schenders zou Billen nemen Mocht de rjjksregeering tot do schorsing besluiten dan zou het ministerie zijn portefeailles nederleggen in bet volle bewustzijn dat het ziJn uiterste best had gedaan voor het volk en zijn vrijheden De rede werd met luid applaus begroet Het ia niet onwaarschijnip dat Chamberlain wachten zal om een beslissing in deze gewichtige zaak te nemen tot hü do verschillende koloniale premiers die in Engeland komen zal hebben geraadpleegd Want een ingrypen in do zaken van een zelfbestnrende kolonie is geen klein ding en wanneer dit eigenmachtig door de rijksregeering geschieddo zon dit vanwege het beginsel door de andere zolfhesturende kolonies hoogst kwalijk kunnen worden genomen Heeft Chamberlain zich van de instemmi ig der verschillende premiers verzekerd dan js ziJn positie tegenover de ongelukkige Kaapsche kolonisten echter dubbel sterk en kan bi procies met hen doen wat hem door liet hoofd gaat En dat het den Hollandschen Afrikaandera en hun taal daarbij niet wel zal varen daar kan men zeker van zijn Het bekende Duitsche parlementslid Von Zedlitz is dezer dagen mot oen verrassende onthulling voor den dag gekomen welke den overleden Pruisiache n Minister van flnanciën Von Miquel in een heel leelijk daglicht stelt Het trok destijds reeds de aandacht dat Von Zedlitz die onder minister Von Thiolen aan het Pruisische ministerie van openbare werl en verbonden was in de pers de grooto kanaalontwerpen allervinnigst bestreed En na komt Von Zedlitz verklaren dat zulks geschiedde in opdracht van Miquel zelf die toch in het Pruisische huis van afgevaardigden diezelfde kanaal ontworpen er door moest zien te krggen Von Miquel werd reeds lang voor zjjn aftreden sterk verdacht door ziJn onoprechte houding zelf oorzaak te zjjn geweest van het niet tot stand komen dor kanaalwetten en voor deze verdenking is de onthulling van Voii Zedlitz een treffend hun avondtaak was nog niet aangevangen en toch was die zeer belangrijk Zij sloegen den weg in naar het deel der stad waarheen Gerard en Morley zich begeven hadden op den avond van hunne terugkomst fan Alarney Abdij maar zij kwamen hier thans niet met het doel om een bezoek te brengen aan Chaffing Jack en diens schitterende zaal Nadat zij door een aantal donkere straatjes gegaan waren sloegen Mick en diens vriend eindelijk een gang in die uitkwam op een vierkant pl in van niot geringen omvang en omringd door hooge gebouwen die er uit zagen als pakhuizen Terwijl hij een dezer gebouwen binnentrad en een lampje opnam dat op den steen van een ledigen haard stond leidde Devilsdust zijn vriend door verscheidene onbewoond en on gemeubileerde vertrekken totdat hij er in een kwam waar men aan enkele teekenen kon zien dat het niet g heel ongebruikt was Nu Nich zei hij op zeer ernstigen bijna plechtigen toon zijt gij sterk Alles in orde vriend antwoordde de toegesprokene ofschoon hij zich wel eenige moeitemoest geven om op zijn gemak te schynen Men moet heel wat doorstaan zei Devilsdust Dat is goed om een man op de proef te stellen Is dat werkelijk zoo Maar als ge u flink houdt alles ia in orde Nu moet ik u verlaten Neen neen Du y zei Mick Ik moet gaan zei Devilsdust en gij moet hier blijven totdat men u laat halen Denk er n bewijs Natuurlijk vterd de opdracht aan Von Zedlitz door Von Miquel gedaan in bewoordingen welke den geslepen staatsman niet in govaar konden brengen maar het blijft een feit dat de bestrping der ontwerpen in de pers door Von Miquel ia gewild niet alleen maar bevolen De Hongaarsche premier 8zell hoeft eergisteren nog weer eens eeno verklaring over do hnndolszerdragen en de daarmede samenhangende kwestie van het vergelijk met Oostenrijk afgelegd In de Hongaarsche Kamer vroeg Pranz Kossuth van de onafhankolgkheidspartij ol HmII plan liad de handelsverdragen op to zeggen die December 1903 afliepen De Kerste minlslor antwoordde dat het belang dos lands hem iet toeliet op t oogenblik mede te doelen of men dan de verdragen al dan niet zoa opzeggen Buitendien zoide Szell staat die kwestie in verband met den nöoop dor OostenrijkschHongaarsclie onilerhandolingen en die znllen nog wel eenige weken aanhouden Hy gaf echter reeds nu do verzekering dat het land allo gelegenheid tot bespreking der kwestie behoorlijk was gewaarborgd De rechterzijde toonde zich door bjjvals betnigingen voldaan over Szell s rede De Nowojo Wcemija bevat een merkwaardig sclirjjvon van zjjn correspondent to Warschau over de sj eeds toenemende solidariteit onder de Polen Voor ongeveer dertig jaren waren de Polen verdeeld in twee kampen die elkaar tel bestreden de conservatieven on de voornitstrevenden De conservatieven hielden vaat aan de aristocratische beginselen en veroorden de instellingen van het oude koninkrijk Polen De vooruitstrevenden daarentegen spraken over democratie en verkondigden de stelling dat het aristocratische regaerlngsbeginsel en de clericale neigingen der onde regeerders de oorzaken geworden waren van don val van Polen Sedert hebbon de conservatieven nauwer aansluiting gezocht bij de meer vooruitsl revenden De Encycliek van Paus Leo XIII Reruui Novarum do steun dien de paus verleende aan de christen socialisten en verschillende andere oorzaken hebben medegewerkt om de vooruitstrevenden weder te verzoenen met de Katholieke kerk De historische romans van Henryk Sienkiewitz en andere auteurs hebben bovendien de patriotisehe gevoelens biJ do Polen weder opgewekt en een aureool doen ontstaan om aan wat men u ook bcvele gehoorzaam en wat ge ook zien moogt houdt u klam Daar zei Devilsdust terwijl hij een flesch uit zijn zak nam en zijn vriend aanbood neem maar een flinke teug man ik mag ze u niet heelemaal laten want ofschoon uw hart warm moet wezen uw hoofd moet koel blijven En met deze woorden verdween hij Niettegenstaande de hartsterking gevoelde Mich Radley zich alles behalve op zijn gemak Kr zijn sommige oogenblikken waarop de zenuwenzelfs voor geen oogenblik zich onder den invloed van geestrijke dranken laten brengen Mick stond op het punt tol iets groots en plechtigs o var te gaan dat reeds sedert jaren het middelpunt van zijne wenschen en gedachten was geweest Dikwijls had hij in zijne vprbeelding die plechtigeoogenblikken doorleefd en de gevaren en beproevingen doorworsteld Dikwijls had hij over hetzelfde onderwerp £ gevierde droomen gehad maar de koude werkelijkheid had dan weer spoedig zijn moed doen verdwijnen Hij herinnerde iich de waarschuwing van Julia die hem dikwijls het doen van deze stap ontraden had welke waarschuwing hij zoo boos had opgenomen en zoo lichtzinnig had in den wind geslagen Hij begon er aan te denken dat vrouwen altijd gelijk hadden dat Devilsdust wel beschouwd een gevaarlijke raadgever was hij peinsde telfs over ó mogelijkheid om zich terug t trekken Hij keek om zich heen de flikkerende lamp deed ternauwernood de omtrekken der duistere kamer zien Deze was hoog in de duisternis was het voor het oog ook niet mogelijk het de herinnering aan het oude Poolsehe Rttk Deze verschijnselen zgn op dit oogenblik te gevaarlijker door de hooding die de Pruisische Regeering tegen de Polen aanneemt De Nowoje Wremtta wjjst op de redevoering van keizer Wilhelm te Marienburg en zegt dat zoo de staatkunde van de Pruisische Regeering niet wordt gewijzigd do gevolgen daarvan in de Poolsehe gewesten niet zullen uitblijven Verspreide Berichten Frankrijk De groep der parlementaire soclulde mocraten heeft met betrekking tot IQIlerand s jongste nitlatlngen tegen de algemeene werkstaking kennis genomen vail de verklaring van den partijgenoot Briand die meende dat niemand het recht had algemeene stakingen te rekenen tot de middelen van geweld dat zjj Integendeel voor het proletariaat een volstrekt recht vormen dat met kracht verdedigd moet worden tegen elke poging tot beperking DuiTSOHLillD De keizer heelt maar weer eens betoogd dat de Duitsche bevolking van Polen veel te zwak optreedt tegen het Poolsehe element en h j meende dat h t krachtige doen dor rogeering in deze wel gunstige gevolgen zon hebben By de verkiezingen te Coblentz voor het Qowerbogoricht hebben de vrye so ciaaldemocratlsche vakvereenigingen met negentig stemmen meerderheid gezegevierd over de Christel vakvereenigingen De Tweede Kamer van Hessen heeftaangenomen met 40 tegen S steramen artikel vier van het regeeringsvoorslel waarby de invoering van algemeen direct en geheim kiesrecht verzekerd wordt De divisie commandant Initenant gereraal Von Bock und Polach is by de Inspectie te Tilsit van bet dragondersregiment Prins Albrecht van Pruisen by hetcommando rechtsomkeert terwyi by tedicht by het front stond getroffen doorde lans van een der manschappen aan halsen wang zoodat hy dadeiyk heelkundigbehandeld moest worden Te Coblentz hebben de metselaars en timmerlieden den arbeid na vier weken staking hervat op de onde Voo waarden In verband met de ondervindingen inden Trnnsvaalschen oorlog beeft d keizci plafond te bereiken waar vcrscheitlenc groote balken ot binten die in de duisternis niet goed zichtbaar waren elkaar schenen te kruisen Kr waren blijkbaar een ramen en de deur waardoor t waren binnengetreden was niet gemakkelijk te herkennen Mick had juist de lamp opgenomen n begon de plaats waar hij zich bevond te ond zoeken toen eenig geraas hem deed onstcllen en omziende werd hij op eenigen afstand twee gestalten gewaar die hij hoopte dat aan menschen toebehoorden In zwarte mantels waren ze gehuld en zwarte maskers hadden ze voor terwijl een kegelvormige muts vfln dezeltde kleur hunne groote lengte nog aanmerkelijk vermeerderde ieder had een fakkel m de hand Zij stomien stil en zwijgend twee ontzagwekkende schi dwachten Huil voorkomen joeg Mick vreet aan hun stil zwijgen maakte hem angstig hij bleef staan met open mond en met de lamp in de band Eindelijk niet langer in staat om die geheimzinnigheid uit te houden en zijne natuurlijke brutaliteit te hulp roepend riep hij uit Zeg wat moet ge hebben Alles bleef stil Kom kom zei Mick alka behalve op zijn gemak haalt die gekheid niet uit Toe praat toch eens De gedaante kwamen nader zij ïlaatsten hunne flambouwen in eene nis die zich daar in den muur bevond en toen legde elk eene hand op den schouder van Mick W rét vtrvolgel