Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1902

1 bevolen dat de legeranitorman voortaan grlji Tan kleur moeten wezen In 190 + wordt te Berlijn een internationaal vroawencongree golionden waarvan het program zal worden opgemaakt door de algemeene vergadering van den bond van Dnitsche vrouwenvereenigingen in October a B te Wiesbaden Gemengfde Berichten Men meldt ait Enschedé van 17 dezer aan de N R Ct Hedenmiddag ontstond er een woordenwisseling tasichen een ouden en een nienwen arbeider der firma van Heek Co in de fabriek de Kortesteeg Een der patroons kwam tusscbenbeide en werd gebrutaliseerd door den ouden arbeider die daarop door hem uit d labriek gebonden werd 2 in medekameraden verlieten daarop eveneens de fabriek Koudink de oud voorzitter van het stakingscomité kreeg gedaan dat allen de labriek weder binnengingen Nog waren de gemoederen niet tot rust gekomen en spoedig ontstond er in de fabriek een kleine vechterq waarbij twee der nieuwe arbeiders werden verwond Dadelijk werd er om de politie gezonden die een onderzoek instelde doch er kwam niet veel aan bet licht Wij vernemen dat twintig nieuwe arbeiders achtereenvolgens hun dienst hebbeu verlaten Men schrijft uit Bjjssen Alle arbeiders uit deze gemeente die gedurende de staking in de dekenweverij der firma Van Heek Co gewerkt hebben zijn thans teruggekeerd daar hun het verblijf in de fabriek door de andere arbeiders onmogelijk werd gemaakt Uit s Gravenhage wordt gemeld In het huis van bewaring op de Prinsengracht te s Qravenhage is gisterenvoormiddag door eenige gedetineerden een stout stak uitgehaald Omstreeks twaalf uur bevonden zich onder bewaking van twee bewaarders negen gevangenen op de wandelplaats Geheel onverwachts werden beide bewaarders tegeljjk door de gevangenen aangegrepen Door het dichthouden van den mond en het vasthouden der banden werd den bewaarders belet te schreeuwen of alarm te maken Hfoedig werd aan een dor bewaarders den sleutel van de plaatsdeur ontnomen t Openen van deze deur was toen t werk van een oogenblik en achter elkander wisten daarop zes gevangenen door deze deur die toegang geeft tot een op de Varkensmarkt bij de AssendeUtstraat uitkomende poort te ontsnappen Drie gedetineerden slaagden daarin niet want een der bewaarders had zich weten los te rukken en had snel de plaatsdeur dichtgeworpen Ëen uur na de ontvluchting waren reeds weder twee der ontsnapten gegrepen en voorloopig naar een politiebnreel overgebracht Uit alles schijnt te biyken dat de gedetineerden volgens een vooraf beraatnd plan gehandeld hebben Hen schrijft uit den Haag Door de politie alhier Is gisterennacht een goede vangst godaan Omstreeks half één bemerkten de twee rechercheurs van het hootdbureel Warris en Koningkrïmer in da Snrinamestraat twee mannen die verdacht In de bunrt rondslopen Aanstonds herkenden de politiemannen in die twee personen oude bekenden van de justitie De rechercheurs wisten ongezien in een boom te klimmen en sloegen vandaar de handelingen van de beide mannen gade Deze gingen de onafgesloten brandgang in welke zich bevindt tusschen de Surinamestraat en bet Massauplein Eenmaal in die gang trokken do bespionneerden hunne schoenen ait waarna zij over een vry hoogen muur klauterden waardoor ziJ Jiwamen in den tuin van een huis aan de Javastraat De rechercheurs begaven zich daarop ook in de brandgang Duidelijk hoorden zij aan de andere zgde van den tninvinur geritsel Na verloop van een kwartier kwamen de beide personen die overgeklommen waren weder langs denzelfden weg in de brandgang terug Zjj werden toen gegrepen en naar het hoofdcommissariaat van politie op het Alexanderveld gebracht In het bezit van de aangehoudenen werden o a gevonden eenige sleutels en drie breekijzers Ondervraagd over hunne handelwijze beweerden ij dat zij zich in den tnin te slapen hadden willen leggen Bij een gisterochtend ingesteld politieonderzoek bleek dat getracht is aan de tuinzijde een huis uitkomende in de Javastraat binnen te dringen Aan de serredenr waren duidelijk sporen van breekijzers waarneembaar De beide aangehoudenen vgn naar het hnis van bewarjag overgebracht Hen schrift uit Enschede aan De Nederlander Ten huiie van den beer E J A Helster alhier schrgver van de brochure Mishandelingen ondervonden in het Oude en Nieuwe öasthnis Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Zutfcn had gisteren voor den tweeden keer een onderhond plaats tusschen hom en de doctoren Van Andol en Schnnrmans Steekhoven beiden inspecteurs van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten De Boeren comraandant Kritzinger die ter nauwernood aan den kogel ontsnapte waartoe de krijgsraad hem niet durfde veroordeelen is op bet door hem gekozen verbanningsoord Ceylon aangekomen Daarbevindt zich ook generaal Olivier en zijn dochter met wie Kritzinger verloofd is Den 26 dezer zat hun huwelijk gesloten worden Twee slavenhandelaars zgn te Dusseldorf gevangen genomen een Duitsche kerel en een Nederlandsch wijf de eerste wegens het aanwerven en de tweede wegens bet in ontvangst nemen van minderjarige meisjes die ze dan uitvoerden t Rnssische graan In Zuid Rusland staan winteren zomergranen over t algemeen goed zoo luidt een ambtelijk telegram uit St Petersburg en in enkele streken in het zuidwesten evenals in de Krim en in de Azof distrioten bevredigend in enkele streken van de gonvernementen in t binnenland staat de tarwe onbevredigend en in de andere gouvernementen bevredigend De rogge staat goed aan gene zgden van de Wolga en in de andere districten bevredigend De voorjaars granen staan over t geheel beter dan de winter granen in enkele gedeelten van het westen niet geheel bevredigend maar aan gene zijde der Wolga goed en in andere districten zeer bevredigend Zondag z n de wijnen en sterke dranken verkocht uit het domein Cellayran behoorende aan de familie Hubert 10 000 hectolitier roode wjjn 1700 hectoliters witte wijn en 900 hectoliters andere dranken brachten ongeveer 125 000 francs op Tegelijkertijd werden op het kasteel VivesEaui alle voorwerpen verkocht die toebehoord hadden aan het echtpaar Humbert Niettegenstaande het afschuwelgke weer bedroeg het aantal nieuwsgierigen bg dezen verkoop meer dan 2000 De opbrengst bedroeg meer dan 20 000 francs Alleen waren bij dezen verkoop begrepen de prulletjes en snuisterijen De meubelen en voorweree i van waarde zullen later onder den hamer gebracht worden De loden van den Londenschen gezantschapsraad en hnn genoodigden zullen den kroningsstoet in oogenschouw nemen van een tribune opgericht tegenover de Westminister abdij Gister zijn 300 politie agenten op het getimmerte gezet om te zien of hot stevig genoeg was en de hoeren en dames er veillig zitten konden De tribune is niet ingezakt en de agenten brachten t er heelhuids af Dit herinnert ons eens verhaal dat ergens in Dnitschland op den wand van een b erkneip vermeld staat In overouden tgd placht men in die stad als er een nieuwe brng gebouwd was haar te beproeven door alle schoonmoeders uit de burgerij er op te brengen Hield de brug het uit dan was t goed hield ze t niet uit dan was t beter zegt de N H Ct Zware regens hebben overstroomingen in noordelijk en oostelijk Hongarije tengevolge gehad De Szamos rivier in Tranaylvanië trad buiten baar oevers overstroomde Dees en vernielde een aantal huizen in het benedengedeelte der stad De naburige dorpen Bethleu en Magyatriapos staan geheel onder water en naar het noorden bjj Drogodund zijn een aantal mijlen spoorweg weggespoeld telegraaflijnen vernield en geheele terreinen blank gezet De schade aan de oogst toegebracht ia zeer groot Een vreeseljjk drama is afgespeeld to Benares in Britsch Indië Het stoffelijk overschot van een Hindoe was oj een brand stapel gebonden om verbrand te worden volgens den ritus van den Boeddhistiechen godsdienst Nauwelgka was de stapel in brand gestoken toen de doode plotseling opstond en om hulp begon te roepen De hitte had hem wakker gemaakt nit zjjn toestand van verdooving De ongelukkige werd onmiddellijk van den stapel gehaald maar h j bad zulke hevige brandwonden bekomen dat hij eenige uren later overleed Ziek werden op 11 Mei nit Uerauke Nienw Guinea te Soerabaja aangebracht de lelnitenant kwartierm B K 6 Pourchez de le luitenant der Inf P A van der Bnrg drie onderofficieren il Europeesche en 21 inlandsohe militairen 6 otficiershe dienden 12 ihlandsche vrouwen en 4 inlandsche kinderen luitenant t z 2e kl C D de Haas en 5 inlandscbe schepelingen van de Nias de postklerk M Nettekoven met echtgenoote mevr Noordhoorn echtgenoote van den boormeester mevr Steendan echtgenoote van den opzichter der Bnrg Openb Werken 3 pradjoerits een inlandsch schrijver een inlandsch werkman 7 inlandscbe vrouwen i inlandscbe kinderen en 17 dwangarbeiders De twee officieren hebben t wegens zware koortsen daar niet kunnen uithonden Luitenant van der Bnrg is in het hospitaal Ie Soerabaja opgenomen en luitenant Fonrchez ging door naar Batavia De militairen en kettinggangers hebben allen beriberi en koorts en konden ternauwernood loopen Verreweg de meesten zagen er zeer slecht nit Gedurende de reis waren vier mindere militairen overleden Van Meranke kwara het verzoek om Chineesche timmerlieden te zenden aangezien een aantal van de medegenomen werklieden wegens ziekte waren geëvacueerd Op 19 Mei vertrokken er 23 naar Soerabaja om van daar de reis naar Merauke voort te zetten Daaronder waren eenige werkbazen tegen een hooge premie overgehaald om naar NieuwGninea te gaan zjj krggen een traktement van f 20 de overigen f 75 per maand Behalve de transportkosten das een paar daizend gulden in de m iand voor een twintig werklieden die natuurlijk spoedig weer vervangen moeten worden Bg gouv beslnit van 15 Mei werd als tijdelgke maatregel bepaald dat Merauke in den dienst van de Koninklijke Paketvaartmaatscbappij wordt opgenomen eens in de maand op Soerabaja en eens op Makassar Wij kunnen hierbS nog raededeelen zegt bet Bat Nbl dat het verplicht oponthoud te Merauke is gesteld op drie dagen voor de heenreis en op zes uren voor de terugreis terwgl de Koninklijke Paketvaartmaatscbappij zich voorstelt den dienst nog verder uit te breiden tot Thursdiyeiland Laten we bij een en ander herinneren dat het particulier telegram van 10 Juni als zou tot t ontruimen van Merauke beploten ziJn dusver door do Rogoering niet is bevestigd Uit Kotaradja werd op 8 Mei geschreven Gister werd hier het treurig bericht verspreid van het plotseling overlgden van den geachten en algemeen beminden dokter Uterraijblen chef van hot militair hospitaal Een bloedvergiftiging als gevolg van een negenoog op den rug maakte een eijido aan zijn leven Men schrijft nit Wintorswgk aan de Zutph Ct Vun de heeren Tenkink is door eenige boeren een stuk heidegrond in tVosseveld groot 10 H A aangekocht om daar een onderzoek in te stellen of er kolen in den grond gevonden worden Dezelfde heeren hebhen reeds het vorige jaar boringen laten verrichten onder Vreden Westfalen Ook in de gemeente Eibergen hadden boringen plaats Indertijd werden door de rechtbank te Haarlem twee personen ontslagen van rechtsvervolging ter zake van het niot inleveren van een hun ter invulling gezonden biljet van aangifte voor de Bedrijfsbelasting De minister van Financiën bracht de zaak voor den Hoogen Raad doch deze verwierp het cassatieberoep op grond dat de wet wël de invulling van het biljet beveelt maar niet dat men moet zorgen dat het terogkeert tot den ontvanger De Rgksadvokaat mr van Raalte bracht Zaterdag een paar gevallen van dien aard voor de Rotterdamsche rechtbank Hg was van oordeel dat die beslissing niet van kracht is voor personen die belastingschuldig zijn en van wie men kan aantoonen dat zg kunnen betalen Op dien grond werd nu tegen een kantoorbediende die beweerde wegens ziekte geen biljet gezien te hebben een boete van f 100 geëischt Evenzoo tegen een boekdrukker die zgn biljet ook niet ingeleverd had binnen den gestelden termijn In dit geval ging echter het O M niet met den Rijksadvokaat mode wijl hier niet bewezen was dat de man belastingscbnldig was en de verdienste van het vorige jaar niet in aanmerking mocht genomen worden Voor dezen luidde de conclusie tot vrijspraak Eveneens concindeerde het O M tot vrijspraak ten opzichte van twee personen die beschuldigd werden hun biljet niet naar behooren te hebben ingevuld en onderteekend Het O M voerde hierbij oou dat niet beweien was dat de vragen niet ziju beantwoord Eerst uit het belastingbiljet zon moeten blgken of de beklaagde belastingplichtig is of met En daar geen biljet is ontvangen valt dit geval juist binnen de conclusie van den Hoogen Baad In al deze gevallen werd de uitspraak bepaald op 28 Juni Hoe noodig t is dat er verbetering komt 9 in de wjjze waarop het hooger beroep op militaire tuchtstraffen behandeld wordt blukt nog eens ait mededeelingen die uit Leeuwarden aan de Volksstrjjd ter oore kwamen Dec sergeant C Prozee werd den in Aprilgezegd dat den volgenden dag alle eclie é kommandanten om 9 uur op het kompag Ê niesbureau moesten komen bü den kapi m tein P maakte den serg majoor opmerk zaain dat hij eig enlgk geen sectiekomman 1 dant was daar hij dienst als geémployeerde 1 aan het kleedingmagazijn had De majoor m zei echter dat de kapitein dat wel wist a maar hem toch ook verwachtte en P be 3 loofde te komen Den volgenden morgen 9 ging P eerst nog even naar het kleedmg m magazijn en de aJministraleur zei toon Jg Jjbent geen sectiekommandant ik kan jo on mogelijk missen en je blijft hier Als ze je M noodig hebben moeten ze je maar halen M En toen een boodschap kwam dat de kapi M tein boos was nam de administrateur de volle verantwoordelijkheid op zich on zei 9 Ik heb hem gelast hier te blijven m De krijgstucht zegt uitdrukkelijk dat de M mindere moet gehoorzamen aan het laatst M gegeven bevel mits bij dezen laatsten meer 1 dere meedeelt wat hem eerder bevolen is 4 De sergeant had dit gedaan en was dus m volkomen gedekt door den last van den ad M ministratenr die boven hem staat Toch a kreeg hy i dagen kwartierarrest wegons a onder verzachtende omstandigheden geen M gevolg geven aan een order van don comp M kommandant om op een bepaald nar op M het bureau te verschgnen MÊ P kwam daartegen op De kapitein wei Sgerde eerst hem te ontvangen toen hghem later ontving vroeg de kapitein hemeenvoudig of hg wel wist dat hij komenmoest De sergeant zei natuurlijk Jawelzeker kapitein wist ik dat Toen zei dekapitein Dan hond je je vier dagen arrest iingaande op vandaag dank je wel sergeant ijEn de reden van straf werd nn genoemd zich door het niet juist overbrengen vaneen order aan de uitvoering van dien order onttrekken De sergeant zich van zijn recht bewast ging voor den krijgsraad en deze stelde hem gedeeltelijk in t geluk door te vermelden dat hjj do order van den komp komman dant niet goed had overgebracht maar de vier dagen arrest bleven gehandliaafd Nn ging de gestrafte voor het Hoog Militair Gerechtshof Dit college deed nog geen nitspraak Sedert 11 April zit do sergeant nu in voorloopig kwartierarrest En dat alleen om recht te krggen Dit voorloopig arrest ia nu in de nieuwe wet afgeschaft maar als de straf geschorst wordt anders kan bet gehandhaafd bigveg De pruimenoogst Gedroogde pruimen voor de kruidenierderg komen grootendeela uit Bosnië en Servië Over bet algemeen zgn daar thans de oogstvooruitzichten goed In Servië beloofden vele streken een jvervloedigen oogst maar er wordt nu over het vele afvallen der vruchten geklaagd In Bosnië zgn eenige districten waar een geringe oogst wordt verwacht Daar te lande wordt de opbrengst geschat op ruim 3000 waggons tegen 1600 waggons t vorig jaar en in Servië op ruim éOOO In Bohemen Moravië Hongarije Dnitschland en Zwitserland hebben de nachtvorsten groote schade aangericht en verwacht men een kleinen middelmatigen oogst Uit Frankrgk luidden de berichten in het f begin bovenmate gunstig spoedig echter vernam men klachten over rupsen en slecht weer en zoo zal de nieuwe oogst niet veel meer zgn dan omstreeks 3000 waggons i 5000 Kö Uit Amerika meldden de eerste berichten van schitterende vooruitzichten Nachtvorsten en stormen hebben veel schade aaugericbt in Californië Oregon en Washing ton maar daar de pruimengaarden in Amerika steeds in omvang toenemen en zich reeds over een reusachtig gebied uitstrekken verwacht men evenwel nog oen flinke opbrengst welke die van het vorige jaar zon kannen overtroffen Gisteren is in de Kostverloren vaart bjjAmsterdam drijvende gevonden het Igk vaneen onbekend man oud naar gissing 55 i 60 jaar kaalhoofdig zwarte knevel oogenbruin neus breed en gebogen gekleed metblauw cheviot colbert zwart kamgaren vesten pantalon witte manchetten met P moeren knoopen en rggbottines op jJ is gevonden een bril en een b a kartonétui De commissaris van poUtio m de 3e sectie te Amsterdam veriooW dengenen die inlichtingen omtrent dit Igk kunnen verstrekken zich te vervoegen aan het politiebureau Reger Anslostraat Hen heeft een enden dooven werkman zekeren De B in zgn kosthuis op de Groote Markt te Rotterdam f 1800 aan bankpapier goud en zilver ontstolen De man hewaarde het in een kist en een spoorloos verdwenen medebewoner schijnt de dader te zjn Te Meesveldhoven zijn vier woningen afgebrand Te Blerik bjj Venloo is het voor eenige jaren nieuwgebouwde hotel Gouden Leeuw grootendeels door brand vernield In de wagens van de Nieuwe OmnibnsMaatschappg te Berlgn zgn biljetten aangeplakt waarop het volgende te lezen is Vriendelgk verzoek Den passagiers wordt verzocht den omnibus zoo weinig mogelgk te laten stoppen in het byzonder in oploopcnde straten Ieder opnienw aanzetten eiscbt groote inspanning voor de paarden De Vereeniging tot bescherming van dieren te Berlgn In de bergachtige doelen van het arrondissement Oloran in het zuiden van Frankrgk zgn aardschokken waargenomen Ook aan gene zgde der Pyreneeèn Ongelukken hebben niet plaats gehad Eon hevige aardbeving vergezeld van oiideraardsch gerommel heeft eergister in Marokko een groote paniek onder de bevolking doen ontstaan Schade is niet aangericht Stadsnieuws GOUDA 19 Juni 1902 4 Dit nummer bestaat uit drie bladen waarvan het ie en 3e blad bevatten hot Kon Besluit tot aanwgzing dor perceelen die ont eigend znllen worden ten behoeve derspowweg Gouda Schoonhoven De volgende examens zyn met goed gevolg afgelegd Te Leiden Mej H W Kramers prop geneeskunde fl Nanning Jz candidaat pharmacie Te Utrecht S F H T Berkelbach van der Sprenkel prop theologie J W A Bglsma prop geneeskunde Bg Kon Besl is benoemd hg het wapen der infanterie hg het 4e regiment tot kapitein de eerste laitenant L H Boege adjudant bg het 5e regiment en tot eersteluitenant de tweede luitenant J van Kaat hoven van het korps Te Alfen is een 65 jarige man door een automobiel zoodanig aangereden dat hg twee nar later is overleden Do bergder der automobiel bekommerde zich om niets en reed door zoodat hg onbekend is gebleven Haarl Ct Sinds jaar en dag heerscht te Krimpen a d Lek verschil van meening tusschen bet gemeentebestuur en het bestuur der Hurv Kerk aan wie de klok in den toren toebehoort daar beide haar gebruiken en de gemeente alleen de lasten moet dragen Thans zal het gemeentebestuur bg contract aan de Herv Kerk het vrge gebruik van de klok afstaan zoolang die kerk bestaat waardoor deze qnaestie is opgelost HAR TB£RICHTEn Gouda 19 Juni 1903 Granen De aanvoeren nemen zichtbaar af waardoor de prijken zich gemakkelijk kunnen staande houden Tarwe Zeeuwsche 7 70 k f 8 15 Mindere dito 7 60 k 7 80 Afwijkende 7 20 A 7 40 Polder 7 25 i 7 60 Rogge Zeeuwsche 5 60 a 6 Folder i Buitenlandsche per 70 Kilo 4 90 5 10 Gerst Winter a ƒ duo Zomer dito Chevalher 3 25 4 ƒ 5 75 Haver per heet 4 20 A 465 per 100 K ilo 9 40 i ƒ 9 75 Hennepzaad Inlandscbe 8 50 i 9 Buitenlandsche 6 50 i ƒ 7 Kanarieza jd 8 50 i 9 Koolzaad 10 4 10 50 Erwten Kookerwten i Niet kookende i Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo 7 30 a 7 60 Boonen Bruine boonen 9 50 i ƒ 10 Witte boonen i Paardeboonen i Duiveboonen i Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaansche 7 80 i 8 Fóianian 6 20 è ƒ 6 40 Cinquan6ne 6 75 i 7 Veemarkt Melkvee red aanv handel stroef prijzen zeer hoog Vette varkens i del aanvoer handel redel 22 k 24 ct per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel matig 20 31 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel flauw 1 10 i 1 70 per week Vette Schapen redel aanvoer handel flauw ƒ 16 i 22 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vlug 8 k f 13 Fokkalveren 9 i 16 Lammeren redel aanvoer handel matig 8 a 12 Kaas aangevoerd 135 partijen handel vrij wel 16 kwal 27 i 29 2de kwal ƒ 24 k 36 Zwaardere 30 NoordHollandsche n Boter redel aanvoer handel matig Goeboter f io i 1 15 Weiboter 0 95 k 1 05 PARASOLS en lladarilkeleu A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telepho0n Mo 3i Beurs vun Amsterdam uTum 1 VrkraSKtkra VnDiaiiiiD 0 t Ned W S V 801 80 dito iliiQ dllc 8 sVi 98 Hito dito dito 8 i s lloHlui OU Gnudl 1881 98 4 lTUlE lDi ahrqTingla 8l t l s OoiTIKE Obl m papier 1808 1 88 djto in ztlvor ISffS ft l s 81 PoBTUQAL 0 met coupon 8 dito tloW 8 J4 auai iD Obl Biuneal l8 4 4 011 dito Omom 1880 4 H dito bij Kollil 1889 4 dito bq liopv 1889 90 4 97 V dito in goud leon 1888 6 dito dito dito 1884 ft Sfamjb Porpel acluia 1881 4 7V ruWBlJ Go ii CoD leon 1890 4 Sft Ge loening serie D V Oer luemn serie 0 iuiD Ar Rp T oblg 189 i 1041 Uliloo Oli it 9oli 1890 8 ViniuiLA Obl on ii p 1881 4 80 AvsTEiDAM Obligstion 189ft 3 90 IIomiUAM Blad leou 1894 S 88Vs NTiD N Afr Ksndols sand AreadBb Tab Mt üortifirttan 71 Oeti Maatloiisppij dito 416 Ara Hypotlieekb psuilhr 4V Cult Mjj ilerVoralanl sand s Or Hypotlipekb psndbr 4 Kederlandsiihe b uV aand 11 4 Ned Handelmsslsoh liito N W k Pao Ilyp h pandbr 8 961 Bott Hypollienlib psnilljr 41 Utr Hypothaolb dito 4V 101 O08TBNH U tst UoDg hsnk sand UOl J Itesi Kypotheakbauk pandb 5 Ambika Equt hy potti psulb 4 Maiw L 8 Pr l un irt NlB Holl IJ Spoor w Mij sand 106 Mg tot Kip V St Spw ssnd 112 N d Ind Spoorweg m ssnd 818 Med Zuid Afr Spm sand 8 ilito dito dito 1891 dito 41 1 1 TAUE Spoorwl 1887 89A l4obl 8 Zuid Ital Spumij A H obl S W OLPN Warsohsu Weonen saud 1041 llosL flr Russ BaUisabe dito sand 1 Faslowa dito aand 5 Iwaug Ooinbr tlito ssntt 5 98 100 ICnrik Oh Azow 8p kap ubl 4 dito dito oblig 4 la H A Oonl Pso Sp Mij obl ft Cliii IiiNortli Wpr O T ssnl 816 1 ililo dito Win 8t Peter obl 7 140 Denver b Rio Or Spm eert v s 0 Illinois Centrsl obl iu goud 4 lOJl LouisT Ns hTilli Cer v sao l 107 Meiico N lOS 1 Hias Kanns t 4pCI pref aaod N York OntSBio l Wost sand 86 Penn dto Obio oblig 0T gon Calif 1 1 hyp in goud 104 81 Paub Hinii k Uanit obl Uu Pao Hooflgn oblig 8 m dito dito Una Col U hyp 0 ft 69 C iNAliA Oan South Ohart v aanil 64 Vl C Rallw h Na lo h d 0 0 99 lloltard TrwnwBK Masls ssnd ViD Stad Amstordam aand 1 loiv 8bKl Bottordam aand 8 10 BtLOlE Stad Antwerpen 1887 10 Stad Brulsel 1886 i 103V HoNO Theiss Regullr Onselsoh 4 lli OoaTINa StsaUlMnig 1880 S U7V K K Oosl B Cr l880 8 101 Spakji Stad Madrid 3 1888 1V i BD Ver Baz Avb Spoel enrt V der Toe kleeding JIPmÊm komst SCHIBSSER s mmimmimumimmm uit Indiêehe Xetel Vetel Is poreus sneeuwwit dnurzaam en élégant Vooral bjj groote warmte een aangename Onderkleoding Verhit de Hhuid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming on verdrijving van Bumathtsme BUzonder gesotiikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten N Krimpt niet bederft niet in de wascb en behondt de oorspronkelijke zpeglans Verkrijgbaar uitsluitend voor Gonda = en omstreken hg D SAMHOIII Jouda bnrirerlljke Stand GEBOREN 17 Juni Hendrikus Leonardus ouders M Lunenb irg en J Klaverveld Maria Francisca ouders H J Verblaauwen H Dielrink 18 Cornelis Wilhelmus ouders C J van der Poel en G H Philippi Maria ouders J H Bekkers en I P van der Kint Wilhelmina Johanna oudersW P Steenbergen en J F S Woelders 19 Maria ouders D de Jong en S torBeek Cornelia Elisabeth ouders K B van Dugvenbode en J J Nieuwenhuizen Cornelia Rgmpje ouders J Hortensius enG C Huurman OVERLEDEN IG Juni J Vermeulen wed J de Bruin 91 j 17 J A W vnn Klaive 66 j 18 S E van Maaren 8 w 19 A Snaterse huisvr van E Sanders 65 j 9 m GEHUWD 18 Juni B Verschut en M J van üanteuj J Schouten en J de Hertog S de Jong en B ïrgbits H 6 van Rojjen on W M Boogaerdt H Sanders en C P Samsom AOVERTKiXTIEN V Getrouwd SIMON BK JONG BETSIE TRIJBITS MARCUS VA DANTZIG HELENA TRIJBITS die mede namens wederzjjdsche betrekkingen bannen bartelgken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bjj hun huwelijk ondervonden GüuuA 18 Juni 1902 Sociëteit Ons Oenoegen Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de RHKBNlSGlUf der SOCIKTEIT per kwattaal moeten worden ingediend te beginnen met 1 JI L I a 8 en dat zg in t vervolg moeten voorzien IJ van de noodige bons Ue Secretaris Commissaris J J PRINS VAK DOESBURGH Openbare Verkooping TK COl D t op MAANDAG 3 JUNI 1902 des voormiddags ll tUren inhetKofflchuis HARMONIE aan do Markt aldaar ton overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van ZBSTIRIV onlangs nieuw gebouwde van vele gemakken voorziene net ingerichte BORGERWOONHUIZEN met ERVEN en GROND aan de Voratmanatraat te Gouda wgk P Nrs 447 tot en met 462 kadaster sectie E Nos 2007 tot en mot 2022 Allen bjj de week verhuurd en wel No 462 voor f 2 40 en de overigen voor f 1 80 of te zamen voor f 1528 80 per jaar Aanvaarding en betaling der kooppenningen op 24 Juli 1902 Te bezichtigen de laatste drie werkdagen v66r den dng der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van Notaris KOKUAH voornoemd s Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering tJttrS DEJEUlKÜLtlNERS sor s voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Aai de KuseltriJ van M Graafsokap Paladoe vaa Laioasler District mi Manclitster In Ie ualc der Wellen brlrelTende de Haalseliappyen 1862 lol 1901 En in de aalt an WILLIAM liiRCH Junior en rompagiiie Liiuiled Ën In de laak der Kanselarij van Uncasier Wellen 1852 lol 1890 De schuldeischers van bovengenoemde Maatschappij worden verzocht indien zjj in het Vereenigdo Koninkrijk vanGroot Bretanje en Ierland verblijf honden of zaken doen op den of vóór den SOsten dag van Tuni 1902 en indien zjj jterbljjf honden of zaken doen Uhiten het Veroenigde Koninkqjk van Öroot Bretanje en Ierland binnen de twee kalender maanden die volgen op do publicatie dezes hunne namen on adressen en de bijzonderheden omtrent bnnno schalden en vorderingen op te geven alsmede de namen on adressen hunner rechtskundigen zoo die er zgn aan ALFRED CHARLES MAWSON on LONSDALE BBODEBICK 74 Great Tower Streel Londen Do Ilqnidateurs der genoemde Maatschappij on indien zjj er schriftelijk toe verzocht worden van wege ganoerade liqsidateurs moeten zjj t jj door hunne rechtskundigen of t zjj persoonlijk verschijnen en hunne opgegevene schalden of vorderingen bewijzen op de kantoren van den Greflier gelegen Duchy Chambers 4 Clarence Street in de stad Manchester op het tijdstip dat op het advies in kwestie zal worden aangegeven of by gebreke in deze zullen zjj van alle deelneming van een of andere uitdeeling uitgesloten zgn alvorens deze schulden zullen bewezen zjjn Gedagteekcnd den IJO dag van Mei 1902 HUBKRT WIMANLKÏ Greffler Telepliooiuiet Qouda Abonnement 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelogen Aanleg en oniierhouil g rati Het net is aangesloten aan het Bjjks Intcrcommnnaalbureau Op 15 Juni 13a verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VXSCflMARKT Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan liet Kooriibraknldi Sclim en Laanenoiagazijn KLEIWEO E 30 tegenovor de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SUITS Alle reparation en aangemeten werk Illeaw enoverlroBea Prof Ur l iobera wülbukeiid IllOW KBACHT UUIB AUmh edit But FlbrleklDMMTk tot voortdurende radicale en wkere genezing van alle zells de meeat hardnekkige xenuu tiekten vooral oniataan door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd Toiaje genezing fan elke zwi te Ble b Kucht Benaawdbeid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagp n fllechte apgaverteriog Onvermogen tmpotenz Pollntione enz Uitvoerige proapectaasen Injipcr ncli 11 1 1 i 8 8i dvbbdvIlHrb 1 Onl mil Depot Mattb v d Vef te Zaltbommtil l pUtii M RUban fc Co Hatterda 1 Happol s GraYCnhago 3 1 llaltnmaiia de Jong J Csd RottefdaqtWrl k Co Goud on bf alle droi istea a Mal taau onachuUvluta m m matkalrkalapoatainlihlalveacHaam RS mTooraliUmaaniKInilafashoaawack JÊalf adaAptrMintTane a MtHarkC iSSaf iMXMIr I4 Mnilatla aa4 muy M aun an fafadakanaTk a ariM ul Hlkr Ur aHSrKM