Goudsche Courant, vrijdag 20 juni 1902

De Stedelijke Hypotheekbank TE S GRAVEHHieE COMMISSAItlSSKN W H h Baron VAN HEKMSTSA Mr J D VEEGENS F J Q BO SMAN L DB OOLEI VER t OUTUIJN H L ENTHOVEN H LzN 1 a F KVAPI 7e Jbr Mr W H IJK S V OnNI V LOHMAN Mr F A MOLSTER M e OBRKEN Mr F W J i SVIIÜER VAN WISaEKKERKE G L DE WETSTEIN PFISTEU en Mr A R ZIMMl mMAN idenr idem idem mürmerie en tl erl water erl on water f watering weiland stal en weilaC weiland idem IJsd 9 4 r ïMilS k Sltöjl Un 16i 16c Itb 17 18 19 21a 22 23 24 25 27 32a IN HET VerUcMings M gazïjn e Avondster DUBBELE BUURT ign beden ontvangen een prachtige collectie menwe Gasllallous alsmede een rnime sorteering ÖASORNAMENTEN OASKOOKPLATEN en OlASFORNUIZEN tegen concarreerende prgzen Qoedkoopste adres voor Winkel Etalages met sncces geplaatst by H H Winkelier hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van til 80 en boog r Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELKF 117 öasfltter ËBMÓmNTiE en wordt Krweht op t If ERK t letlan OIT Wt ii LBiaiS Ti N RAVEN8WAAY ZONE aOBIHOHKH Deze THEEËN worden afgele reid in veriagelde pakjes ran v tutê M een half en een Ned one mat rermelding van Nommer er iPr i Toonsien ran nerenitaand Merk rolgens de Wet gedepo Foeerd Zich tot de uitroeriog Tan geëerde orden aanberelende J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz 18 05 19 0fl HARDDRAVEKIJ VEBEENIGING WINSUU OBBRQÜU Oron Erkend bï Kon esl iA 28 Nov 1899 No 45 BBBB JaarlijksclieYerloting Ooedgekenrd bii Kon Besl dd 8 Jan 19 2 No 79 van Paarden BiJtviyen Tuigen rOoeipèdi Landen Tittotouwwtrktuigen HOOFDPRIJS Een elegant vierwielig Rytuig bespaniven met eenPaard Kleinste pr s ene waarde aan 3 gulden 1 relating beiUet MO JmU f 0 ten overstaan van een Notaris Pr Js per lof OO eeut Loten verkrijgbaar inSWARTSENBURG S Lotendebiet FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ ekemiscke WassokcrIJ S Ti II OPPËi liËlMK B 19 Kruiakade Uotterelatn GabreTeteord door Z ti den Komng der Belgen HoofddapAt Toor GOUDA de Beer II G TKIJSUUIti Korte Tiendeweg D 7 dpeeialiteit roor het toomen en Terfen tau alle Heeren en Dameaganleroben aliook alle Kiiidergo der n Speeule inrichting roor hr 110001 d tan ptnoha mantali Toeren bont Gordijnen talelkleeden eni worden uaar da aienwite en laat métho le gtTerfd SCHIEDAMMER GEIE7EE Merki NIGHTOAF VerkrQgbiw bBi M PEETERS Jz N B Ail Uiriji vKn aelitli tl u eubat ao kurk sitadi oi r iiw fso den dub dar Pirttt P HOPFB 8In t eereU knptlkecatre geUleeningem op hnizen en landergen tegen billijke voorwaarden Geeft 4 paitMrIeeem nit tegen den koers van Inlichtingen te bekomen t QOVDJL bij de Heeren iW J OliBBH Ar Ca Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT Geen Kinkhoest een Influenza Om IStnkhoesl influenza Borst en lieelaandocning binnen den kortst raogel ken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract M E L I A l1 T II E nit de KoninklukeStoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bj Firma WOLFI di Co h WrataTen 9S iouda A LATlSNSTBIlf K myiegK 100 Oouda E H VAN MILD Veerstal U 120 te ffouda A BOUMAN Moordrecht IMNKSK Nieumrkerkad IJeel AN tan ZESSEN St woiiAoMn J Th TOKKEN BiMt np U T WI IK 0 uUaan A SCHEER Haaelreck P W t EDE Oudewaier K ti nrii HEIJDEN te Reeumjk P t d SPKK MomapelU ti t o STAB Waddrngn een Wed T BOLST Waddmqtveen M KOLKMAN Waddmgeveen P A u OKOOT Oudemater A Dl JONÜH Oudewdtr J P KASTELEIN Pohbroekerdam ü BIKKEB Ie Den chop Het groote aantal zenuwkwalen ao C at cilii allft mlddelpn door de media bo wftleoachap aaniAwend K r t aan don aiaiiinn tUd komt U PPT toe dal ag door bet f ebrnik niflk n vap dan aanvoallnten eg aamelUk lange da hnTrt fiM pliyafo uciaoliP out lehklnr fadaan haefl dia aa hondarda üriefaamlnteD thana over de jeLeele wereld 5 i lll f ï t n hai MlUka krlDgan fe hoowt balaDKitallliig wekl tevaiia eeaa weWaad blijkt te ilJn voor da mb aannwVwalan lijdeode mana liald Due goneeairdie ia altgavoo de i door den g Mr afD Ofltolar vu Oaiondball Dr Bomao Welaamaka u Ttlahofen eo bemal on d liusr waMi hinc Tnn het h r l eurniinl aniiAddjB IIUkjHnliclieHnw da rdahBlda lel M 4egrd l l Hat d M ganaaavljEe wardan ireikelÜkanblttareiQie rMOlUton vafkrHea en ilJ naakt looveel opganf dat van en door dan uitvlodar geaabravaa warkja OVER ZENUWLIJDf N EN BEROERTE f bBra veorkOMlai ta geaailno b nnM kartan UJd reada da Vle druk veierlieiien la Dit bookja bevat niet alleao vor het gravu fnV lioh vi rataanbare varkhtringeD ontreitt hpt wfSfii diH Didiiirflra therapie an da daarmede self lil wanhoplgn gevallaa vorkrpgou uitwaiklng maai ook vindt meD daarin wetenat hapufllljka var buiid tliig ti iiTtdc in ill ebi blnrt ndiaaand i aK ncoHWlJiP gawiJd xUa toomede arsebnrt van lal Viin gatni aohilftpn Vau hooggeplaalaU gen kuudtg ii ondar welke P Mioièra mid r proffllioi 1 ooggeplaataUgen d kuud I Reugamoitl 10 STalnerejer n ap rkl nUt t Par i rua Reugamoal 10 sTalxerejar msd r praklliearand ganfohacr aan kat kraak tianlgae aiUehl I CkaraaMn Baaltlliratk Dr Co n la Stel in Orotiraaiin ned dr arrand arti taJahllKaea hat hoip Ual la Apsn eaheiaH alh Or Soherlni kiitaal Butanfela Il g vina l icripaallKilii InrNiktina voor lanuwNlilari ta Parlji I di fvlndiDg opgnilaaD bn VMM ID fuige praktijk prr ta w riUii i nrtja rMhlktf ai ir n d fir f ForRtlKr geiaeih ar dirtoitu lad but Oaraui med dr gtnaaihatir dir ataur r y uv uHi jUBra ranii hN SI H aeri S34 Coniu van Aichartach mad dr U Corfu Dr Suibnoh arread ar de Zlrkalli Ohai k 1 t J ir t UI Df Bongawal ta La Fnrnéra Eure I d waa d n Conaall Cen ral d hygiè a fl it J a i nti dr la Waam t dB t iat In Fraokrtk ru vele Aan ul n wier w nnwf etfl mter of mliidor nMnscdAan la afpnii nogenaaMad HHnavhlIitlield lljiieii wuarvau ds kenteflkAnpii ilju oOromasha Itaordpijn mkraln soIibIb hoof tet 1 Blaadandra g aroateDrlkkalliai ha d Detaagdhe ilapelDOihaid llBhaaialIJka onruat an anhGhaoellIkB te taid verder alia aifkon dia door beroerU etioBTeD w iden eano l des aan de gevolgen daarvan lOOlla veriaamiatra sawaraiOBaa tol aartkea rwaï ton val aioelalijk allkkaa alljfbald dar grwrloliteii mal voert duriada alln pla itaalljka iwakla variwakklng van aliaH an aui B BlJ dia r o la onder gRDeaakondtg behandeling g weeat aljn maar donr d beklade nlddelan ala oathoudiugBeRaD koudwatarkunr wrllveu alpffrlaperflu atoomlooi ot leabadeu geeo geneslng of iaslglug hunuer kwaal gevonden bebonn en ten alotte alj dia vtr a ffiaclanvsar farrB rt laartoe redep hebben wegeni varaohguMlen ata liah aanbaudend angallg vtetaa vardoavinj In bal baaH baordatja aiet daliellgliaid Mbbarlaaaa aa deakar ordaa vaar N aa n drakkaatd il ander at vaarhoofl talilai la da ooran kat inf w aa briaba lag la Ba Ml iland a kandaa aa vaaten au al daia drta e ta orllB van aenawtlldeni ala ook aan laaga Btala a ll deade aaa blaaktwbl an kraahteleoBkald aol an gaumda lalfa aan Jongt Haraanan Ka vaal mal hal hoofd werk n en geaaUllJke reaotia wlUan voorkomaa wordt dringend aan t dan aUh het bovaa vannalda werkje aaa te aehalTan betwetk p aanvrat koatalaea ca aasa var Modai wordt donr Awaaterdaw doar H LBBAV A Co Rellireweg 41 R ld rdaM r C vnii HAWTBIf KOLPF Apothekir Korte flootktaag L irtrceht LOIIKI rOflTO Ondegraoht b da Oiardbrog P ttl üp da Jonnte bvglMi lath med 4Mt Mor da aedlaoK JnrU met nte bvtl i i h medloiDaia l ntoonatalUagla de l r WaUanuin acha Xé0t roorai op dff ECHT JUuidtmékBainif met roode Ivttante JJberiahnstein Overal mB fé H m im Miaataehapp M SxploUaHe vam de Fietoria Bnm Kmtfttir woor SedertanO Boompfn éO Sotterdam Vraagt bij uwen Boekhandelaar e Proefnummer der Nederlandsche uitga van Tourist Do hoofdtekst van dit halfraaandeIgksche Ijdschrift bestaat nit de B nehrifi ltiff eener SeiHum dtfAarde die do Heer E t Feeistka KiiPFH m opdracht dor Vennootsrhap maakt Elk nummer is r jk getUuttreerd naar eigen photo s ar graphische opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 AneicMkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Porzië Voor on Achter Indie Birma Malacca enz Prije per jaargang 7 90 incl de Antichh kaarten De inteekening is te allen t jde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tt de geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Wie zeker yn wu da Eetat Eikel Cacao te oatrangao taaamen estold eo na vela prcafoominien in den handel gekomen onder dea naam dea jitrindera Dr Miohaelll Tervaardigd p de besta machues in het vervldMreamda étabhliuement ran Gebr StoU arok t Kmlen alacha J rT12ie iLeai Bikel eacao In viarkantra basatn Oece Eikti Oataa ia mat melk gekookt eene ungename gezinde drank roor dagehjkach gebruik een t i tlieelarab vu t poeder toot een kop ChooOlate Ala geneeakracbtige drank bij faral Tan diarrheo akraita met water ta febrnlken Terkrngbaax b j de voeroaaoitl H Tt Apot ksra ens rr V TU U Ka f c fl n ea TIM o 0 90 a y Q nenulT rtsgQiiiroordlg r tmt ITedcir land Julius Mattenkladt Amaterdam fCalverstra 103 Echt Zeeiiwsch Tarwebroo l cmt de K Q A sleIgt aScaroonda ap ia TeaiOOB mil n ook c HHt t b G Zt S iia Gtan cr aai 4 bc niddelfa nor het under MMitc kinrig poatm vaa alia iwarte ta gaklnirde Hacrco Dbibci n Kii d riclio naD V l knigUar bl wlakelUrt In ScEwnw rk GaUotcHBn Dr M r n eni M latte gocf op bet fabrlekuiurk W Swdewraiin Arnhem NIEUWE HAVEN 27 Thiirrj i Wondtrbaliaa i do geheele wereld bekent on geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borat 1 o a r lever Maagzirkteii eu Inwendig KO0wel alB ook mtffemlig in hijna Uo ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrJ per flacon 1 1 per post t 1 IS nüntj B s Wo dtndf bezit een alaneg ongekende geneeskraoti en heilzame werking Maakt meeatal elke pynlijke n gevaarvolle operatie geheel overbodig Met deze zalf word oen 14 Jaar sud Toor oiige eeali k rehouden beengezvel en onlanj a een byna as laar kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aaril Prijs per pot f 1 BC por poet f laa Centraal Dep l voor Nederland Apotheker BENRI SAHDK8 HoWn Amaterdam W r i j tiib l llcii lm a Ji Sohntieii iKiUli j Tm ririPnOTl W RokitKh Oatoreich KakiaS Dmk van A BEINKMAN Zn Gouda f w eed e felsucL d er O OXJIDSCr Te ont grootte AAN KONDIG ING als 14 De COIUSSABIS derKOmNGINin deProviiicie ZTJID IOLUND 31 O 00 huis ert 32i Gezien den brief van den MINISTEE van WATERSTAAT HANDEL en NI IVERHEID dd 6 Juni 1902 no 219 Afd Spoorwegen ten geleide van het Koninklijk besluit dd 27 Mei t v no 47 houdende aanwjaing van de perceelen die ingevolge de wet vac 21 Jnai 1901 Staatsblad no 180 onteigend moeten worden voor den aanleg van een spoorweg van OOOOA naar aCHOONHOVBS Gelet op art 15 der wet van den 28 Anguatns 1851 Staatsblad no 125 OOI3I OOiSl OOI3I 0045 32 32d 32 33 33 33i 33c 34 35 36 37 38 39 4U 41 42 43 44 HEEFT GOEDGEVOADEN Voormeld besluit gelgk het hierna volgt ter algemeene kennii te brengen t Idem Idem 05 44 27 Mei 1902 Wu WILHELMINA bij dk aaiT Gods Koxikoiü der NaDiii uiD a Piinsz van OuKjE NtsstiT no 47 KXZ ENZ ENZ Op de voordracht van Onzen Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid van 16 Hei 1902 no 203 atdeeling Spoorwegen tot aai Wjzing van de perceelen die voor den aanleg van een spoorweg van Gouda naar Schoonhoven moeten onteigend worden welke onteigening in het algemeen belang krachtens de wet van 24 Juni 1901 StaatAhd no 180 wordt gevorderd Gelet op de artikelen 10 tot en met 15 der wet van 28 Augustus 1851 Staaleblad go 125 geheel hooilund water hooiland Idem berm bosch Gezien de processen verbaal van de zittingen der Commissie uit Gedeputeerde Staten van Znid Holland welke ingevolge artikel 10 der wet van 28 Augustus 1851 SiaauUad no 125 in de gemeenten Gouda Hiiaatrecht Gondorak Stolwyk en Dcrgombacht heelt zitting gehouden ten einde de bezwaren der belanghebbenden aan te hooren nadat aan de bepalingen der artikelen 11 en 12 dier wet was voldaan i geheel Hebben besloten en besluiten 0 08 601 geheel 0 00146 0 30180 geheel 0 00 50 0 06 00 0l07 00 0 03 40 geheel 0i 2 40 0 01 60 0 13 20 0 14 10 0 U OOI ülü7 OOl geheel Idem 1 Idem Idem 0112100 0107 ooi 45 4li 48 49 50 54 56 56 57 58 59 60 61 62 63 64 U4a 646 64c 6id 65 65a water do weiland idem hooiland idem idem idem idem wellend hooiland watering weiland idem idem idem watering hnis eri idem idem idem weiland water Ten behoeve van den spoorweg van Gouda naar Schoonhoven zullen ten algemeenan nutte ten name van de Haatschappt tot Exploitatie van Tramwegen ter nitvoeriag van de wet van 24 Juni 1901 Staaleblad no 180 worden onteigend de eigendommenin de gemeenten Gouda Haastrecht Gondorak Stolwgk en Bergambacht aangeduid in het plan en do kaarten welke ingevolge artikel 12 der wet van 28 Angnitus 1861 StaatJilad no 125 ter inzage van een ieder hebben gelegen en vermeld zyn op denstaat bf dit besluit gevoegd Onze Minister van Waterstaat Handel en Njjverheid is belast met de nitvoering van dit besluit hetwelk in de Staatecourant de Nteuwe Rotterdameche Courant de Qoudechs Courant Nteutoe en Advertentieblad voor Gouda en omttreken en in de Sehootdiovemelu Courant Nieuwe en Advertentieblad voor Zuid Holland en Utrecht aal worden geplaatst Het Loo deo 27 Mei 1902 WILHELMINA rdi d ii 2 Minieter van Wateretaat Bandet en Nijverheid DE Mabez Ovens X Te ont grootte Van de perceelen bü het kadaster bekend ler grootte van als TEN NAME VAN i S5 66 0 14 00 7 0 16 00 68 0 76 00 68a 0 04 00 69 0 01 10 70 geheel 70a 0 01 00 71 0 00 50 72 0 73 00 73 0 01 50 74 0 00 70 water weg weiland l weg water hooiland weg water hooiland water idem GEMEENTE OOÜDA 26 60 H 64 90 791 734 501 water 501 weiland 50 idem 20 hnis schunr tuin Prince Cornelia Petronella Soest Boekhorat Cornells Josophus bouwman Waddinxvean Mede eigenaar de Staat der Nederlanden 91 70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 17 03 09 00 87 01 38 69 01 67 87 02 49 50 09135 738 789 A I 3279 3280 I 3281 3282 3283 3284 I 3308 I 3309 3310 3586 I 3617 I 3596 3597 8656 3657 1167 1168 3512 t 3513 3656 I 1229 1331 I 8168 1 3164 2603 Idem geheel hnis erl Boekhorst Cornells Josephus bouwman Waddinxveen de Zanger en cons Leendort scheepmaker Oooda Medeêigenaar Blocmendaal de polder voor 32 centiaren uit no 2982 15 151 101 10 10 10 idem idem idem idem idem idem idem werkplaats erl koetshuizen en erl bouwterrein Btrakt bouwterrein watering er weUand idem idem Idem Idem Idem Uem geheel Idem 47 51 75 76 77 78 78a 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 lOOol 100 lOOr 101 hooiland idem water hooiland watering weg Idem hooiland water hooiland idem idem idem idem watering hooiland weiland hooiland weiland idem hooiland weiland weg huis en erf huis sohuir weg watering idem Idem de Zanger en cons Leendort scheepmaker Gouda Medeêigenaar Bloemendaal de polder voor 40 centiaren uit no 3286 00 00 00 02 00 00 16 50 geheel idem idem 0113100 Idem Idem Both Johannes Nicolaas stalhouder logementhouder Gouda 02 13 03 01 08 50 66 63 01 00 06 04 07 22 42 27 geheel Idem Idem ran dar Heyden Egidius Johannes ol Aegidius Tohannes koopman Gouda Both Johannes Nicolaas stalhouder logementhouder Gouda Bloemendaal de polder Idem Both Johannes Nicelaaa stalhouder logementhouder Gouda i Idem Dercksen de flrma Gebroeders Gouda Vennooten zyn Dercksen Waiem Johannea en Hendr Marines bakkers Gouda O 13 40 fabriek stal erl OilO 30 watering geheel i hnis erf O 01 101 watering O 01 10 hnis aUl boren I woning etl j geheel hnis ert 0 100135 hals aehnur erl i Idem Bloemendaal de polder van Vliet Aria Johannes tuinman warmoesier Goad Gouda de gemeente van Vliet Johannes melkhandelaar a Gravenhage Baaa Arie bonwman Moordrecht 1 2 de Jong en coei Johannes timmerman Gouda Mede eigenaar Reuhl Willem Coenraad voor 1 centiare uit no 2148 en Hendrika Ysselstyn wed Willem de Jong Oonda 96 00 2604 00 301 idem 2605 2606 2607 2608 2846 861 25 idem 20 idem 20 idem 20 hnis erl geheel 1 2 de Jong en cona Johannee timmerman Gouda Mede eigenaren Bloemendaal de polder voor het gedeelte uit 721 en Hendrika Ysselatyn wed Willem de Jong Gonda Idem Idem Idem Idem wegIdem I idem Idem I idem Idem idem Oi00i90 huis on erl idem idem Smit en cons Johannes metselaar Gouda Mede eigenaar Bloemendaal de polder voor bet gedeelte uit 721 20 01 30 Boumaas en cons Hendrikus kleerbleker Gouda Mede eigenaar Bloemendaal de polder voor het gedeelte nit 721 72 O 00 00 31 102 I O 04 601 hooUaod 1 2 Brakel en cons Pieter Gonda Mode eigenaar 1 2 Brakel Johannes Wilhelmai vleeschhouwer Gonda Vruchtgebr tot hertrouwen Hinricha E Th wed J Brakel Gouda