Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1902

o 8830 Zaterdag 31 Juni 1003 4l8te Jaargaii j m mm mum iMetiwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken T rerniin n H9 e ijtgavf Aciei Courantgfeschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen He pi 1 8 pel drie maanden is 1 25 h anco per M st 1 70 Alzondeiiijke Nummers VIJF klSTKN Ttltfooa No a ADVEUTENTIEN wonlen geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gioote letters worden berekend naai plaatsruimte Fnzending van A dvertentien tot 1 uur iles mnld JUL I Jit I mi mm m iim n H Mi i i BulteDlandsrIl Overzicht tlinmbetlain zcide m het Lagerhuis dat bchadeloüsstellmg voor de verliezen in Na tdl en de Kaai kolonie geleden gedurende den inval der Boeren zal worden betaald uit Iransvaalsche fondsen en nel uit de eerste leening die gesloten woidt De scliaife ioosstellmg wordt begroot op meer dan twee milliocn pond steilmg Ken van de belangr kste berichten uit Fngeland is de verklaring welke de minister van financiën eergisteren in bet Lagerhuis heeft afgelegd over de boteekenis welke men heeft te hcihten aan do vasthoudend lieid der regeenng wat de wedormvoonng van graanrechten betreft De minister Hicks Beach heeft eergisteren echter uildruk iel jk orklaard dat de regco ring er niet aan deukt de sedert zoo langen tgd gevolgde handelsstaatknnde te verlaten Ka om deze afdoende reden d vt differentieolc rechten ten gunste der kolomen zouden lei den tot een tarievenoorlog met een groot deel van hot buitenland waar de beste klan ten van Engeland wonen Het regeeringsblad 1 ho Standard ver zekert dan ook dat de woorden van de mi nisters m do parlemontbkringen algemeen worden opgevat als een opgeven van het denkbeeld omtrent een Biitwh koloniaal tolvorbond Het graanreoht zelf heeft de Regeering echter gehandhaafd en door de verwerping Tan het voorstel om ze uit de middelenwet te doen verdwgnen heeft het Lagerhuis nn nogmaals der Eegeering m dit opzicht haar zin gegeven Het recht op maïs dat in Ka geland vooral als veevoeder gebruikt wordt IS echter tot do helft verlaagd De Fransche Minister van liinincienRou Tier heeft gezegd dat hu de begrooting van het volgend jaar met zoo spoedig kan op maken daar een ernstige overweging noodig IS met het oog op de bezuinigingen Het tekort van 1901 wordt geraamd opIöOmil l oen trs Na een ziekte van betrekkelgk korten dnnr is de koning van Saksen bezweken a UI een aanval zyner oude kwaal een bl i ts en nierludcn s Vorsten hoogen loeftyd hu werd den Jjen April 1828 als zoon van den iateren koning Johann van Saksen ge boren deed reeds dadelgk toen de 7iekte verschgnselen zich openbairden het ergste vreezen en Sibyllenort het komnklukc jachtslot in het Pruisische derpje van dien naam waar de hartstochtelijke jager ontspanning en gewondheid was komen roeken is zyn sterfhuis geworden Vooral gedurende de laatste dagen zgncr ziekte heeft de ivoniiig zeer geleden door de moeilykheid om te kunnen ademhalen en de telkens optredende verschijnselen van hartverlamming 1 wee jaren na den vrede van h rankfort stierf Alberts vader en aanvaardde de nn overleden vorst 2i October 18 8 de re gcering gn eigenaardige positie als vertrouwd vriend van keuer t rans Joz f en van Dsitsch bondsvorst maakte hem tot den aangewe en bcmiddeluai tusschtn hdt Hol van Berlgn en dat van Wceiicn Do steeds betere vcistind houding tusschon de beide keizers en het tot standkomen van het Duitsch Oostenruksch rerbond latorovorgegaan iii het DrieTOWflg Verbond zgii dan ook voor een niet gering deel aan zgn invloed toe te schrgven Zoowei keizer Wilhelm I ais kci er trio drich stelden groot vertrouwen in de wgs hold on de aanhankelgkheid van den koning V m Hakseii Op treffende w jze werd daar oji later dikwgls in openbare redevoeringen door keizer Wilhelm II gezinspeeld De Spaansche oud minister analejas die onlangs de portefeuille van landbouw door hem in het kabinet Sagnsta beheerd neder legde doet op dit oogenblik een rondreis langs de plaatsen waarin bg de jongste on lusten 111 Spanje het t hevigst ia toegegaan ign redevoeringen dragen een onmiskenbaar revolntionnair karakter Tc Valencia waar hg dezer dagen een stormichtigen bgvai oogstte heeft hg nn weder in het openbaar gesproken en daarbg als zgn meening duidelgk te kennen gegeven dat zoo alle vreedzame en wettige middelen uitgeput waren en daar mede geen verbetering in de sociale toestanden bereikt werden het volk tot geweld ign toe vlucht moest nemen en een revolutie in het leven roepen Binnen weinige dagen zal hg Barcelona aan doen en ook daar politieke redevoeringen houden Hy geeft do schuld aan de Madrileenscbe geesteigkbeid van de noodzakelijk heid waarin hg gebracht word om den mi nisterieeien zetel te ontruimen Bg de beraadslaging OTer de begrooting van bnitenlandsehe zaken in de Italiaansche Kamer verklaarde minster Brinetti gislei en dat wat Lrytrea betrof de pas gesloten overeenkomst de grenskwestie op voor Ita li bevredigende wgze regelde Met betrekking tot bet Zwitsersch Italiaansch geschil betoogde Princtti dat uit het Uroenboek te zien yas djt hg de vorwgten met verdiende die hem gedaan waren Overigens sloot hg zich aan bg het verlangen van Tava naar heistol van de diplomatieke betrek kingen tassrhcn beide landen De verdere bnitenlandsehe betrekkingen waren goed Met de t eo groote rgken van Midden Kuropa was Italië door een bondgenoot schap verbonden dat een vredelievend doel najaagde met de twee Middellandsche Zee mogendheden stond het in de beste verstandhouding en vooral met l iankr jk herleefden de oad hartclgke betrekkingen die voor Itiiliè znik cn kostbare overlevering wa nn Italil kon dus de toekomst gerust tege luoet znn Dt kegrooting van bnitenlandsehe zaken weriT zonder cAnfeni beraadslaging goedgekeuid Vdspreidc Berichten tllAHKRlJK Ook de getuigen van Syveton en MesJ reur inzake de incidenten in de hamer hebben uitgemaakt dat er voor een duel geen termen bestaan zoodat de vroegere tn de huidige vertegenwoordiger van het tweede arrondissement van Pargs elkaar niLt als schietschgf zullen bezigen Bg do marine manoeuvres zullen vóór Cherbourg onder admiraal Uervais gecom bincerde oefeningen plaats vinden met de nieutve onderzooscbe booten Do directeur van het blaadje Findt Siècle is te Par 8 wegens aantasting der goede zeden veroordeeld tot zea maan den gevangenisstraf en 3000 fr boete en de gérant tot èén maand en dezelfde boete De arbeidsters aan de suikerfabriek van Lebandy volharden bg de staking en ze protesteeren tegen de aanneming van plaatsvervangsters De mOnwerkersbond voor bet Loirebekken legt t weer aan op een staking en de ondernemers die gaarne de productie verminderd zouden zien doen mets om een zoodanige beweging tegen te honden door concessiën f e Valenciennes moet het Maan dag as tot een staking komen en de ver eenigingen van Pas de Calais Anztn en het Noordon willen door een staking tegen dtn eersten Juli protesteeren tegen do vermindering der premiBn met tien procent Over het dienstjaar 19Ö1 moet hetdeftrit bedragen 108 234 694 ir door mindere inkomsten plus W 79t788 fr door hoogere uitgaven te zamen ITo miliioen DuiTBCHLlKn Aan den wensch van Saksens koning om overgebracht te worden uit SybiUenort naar liet kasteel Pillnitz om daar op Saksischea bodem te sterven is ondanks den vurigen wensch ook der familie met voldaan kunnen worden de dokters waren er beslist tegen in verband met den hachelijken toestand des konings Kergisteren was de toestand weer slechter en omdat het uu jQist 49 jaar geleden was dat het koninkljjk echtpaar vereenigd werd werden er van allo zgden telegrammen van golnkwenichmg verzonden o a van den keizer van üoetenrgk van den president der Iransoh Republiek en van de Dnitsche Tonleil torwgl keizer Wilhelm een groot bloemsluk zond met een eigenhandig schrijven De dood IS inmiddels ingetreden Eergisteren is te Düaseldorf geopend hot internationale congres voor werkliedenverzekering waaraan deelgenomen wordt door de verschillende landen o a door Frnnkrgk met tweehonderd gedelegeerden onder wie d Estonrnellea de Constant Fontaine Oeorgo Panlet Cheysson Deia tour Mussat en Italië mot 140 lui terwjjl tevens aanwezig waren de minister Muller eh Ven Posadowsky De eerste zitting was gew jd aan de gebruikelgke plichtplegingen en hcgioetingen BINNENLAND FUÜVINCIALE STATEN ZÜIDHOLLAND Qed Staten hebben aan de Provinciale Staten voorgesteld Voor de jaren 1903 1904 en 1905 ter bevordering der paardenfokkerij in deze provincie een bedrag van I 5000 beschikbaar te stellen en het beheer en de nitbetalmg kon de woorden en het relretn van het gezang hooren hij merkte duidelijk dat een groot aantal perionen het vertrek binnentraden hij kon den algemet n tred hooren van een plechtige processie Meer dan eens hepen zij met langzamen en indruk wekkenden tred het vertrek rond Plotseling hield alle beweging op er waa een pauze van eenige minuten eindelijk deed zich een stem hooren Ik klaag John Briars aan Waarom f zei wn ander Hij biedt aan om alleen op stuk te werken de man die dit doet is erger schuldig dan een Tronkaard De slechtste hartstochten worden door het stukwerk opgewekt Gierigheid laagheid bluwheid huichelarij werken in op hem die volgens taak en niet per uur werkt Een man die rat stukwerk vier en twintiK gnhien per week verdiélh terwijl het gewone loon voor dagwerk twaall gulden bedraagt berooft ztjn medearbeiders van een week werk daarom klaag ik John Briars aan Het IS goed t de andere stem John Briars 13 aangeklaagd Als hij Ho eenmaal een weekloon ontvangt voor stakwerk da zal hem de keuze met gelaten wïjrden om oe fi j nde weeMper uur to werken No 87 lioud het oog o V h ï Briars Ik klaag Claughton en Hicks a U fe e andere atem Waarom i Zn hebben Gregonus Ray zijn betrekking als opzichter ontnomen omdat hij tot deze loge behoorde FEViLLETOX BE TWEE CITEBSTEN 105 == = 5 = Neen neen die geltheid niet zei Mick die trachtte zijne verlegenheid kwijt te raken Maar ondanks deza nieuwe poging bond een der zwijgende maskers zijne armeo en in een oogenblik waren de oogen van den hulpeloozen vriend van Devibidust van een bhnddoek voortien Door deze gidsen geleid scheen het Mick toe alsof hij door een groot aantal vertrekken werd geleid ot liever gangen want toen hij zijn arm uitstrekte terwijl een der beide onbekenden hem voor een oogenUtk had losgelaten om een deur te oi enen voelde Mick een muur Lindeltjk sprak een der maskers en zei Binnen vijf minuten zult gij in de tegenwoordigheid der Zeven zijn bereid u voor Op dit oogenblik vernam hg in de verte gezang dat luider klonk naarmate Mfck en de mas ken naderbij kwamen Daar een hunner hem nu zei dat hij moest nederkoielen bemerkte Mick dat hij op een kussen rustte terwijl hij nog altijd met gebonden anoeD alleen leheea gelaten te zijn De itemmen kJkmken al luider ea luider Mick Broerlers vindt ge het goed voor tien dagen het werk te staken bij Claitghthon en Hicks i Wij vinden het goed riepen verscheidene stemmen No 34 geef morgen bevel dat men het werk bg Uatighton en Hicks tot nader order s akt Broedera ei weer een andere stem ik stel voor teder lid van deze vereeniging al te zettendie in het openbaar ol 11 meer beperkten knng o zijn grootere bekwaamheden zal roemen ten zichte van de hoeveelheid t hoedanigheid van hét werk Keurt ge dat goed Wij keuren het goed Broeders zet eene stem die van den leider dpr bijeenkomst scheen te komen oordat wij de bijdragen van de verschillende distrikten dezer toge in ontvangst nemen wilde ik 11 mededeeleni t er iemand tegenwoordig is die in onze broe derschap wenscht te worden opgenomen Zijn allen gekleed met het mystieke kleed Zijn alten gemaskerd met het geheime masker i Allen Laten wij dan bidden l n daarop na eene beweging die aanduidde dat allen die tegenwoor y di waren knielden sprak de president voor de vuist met gloed en zelts met welsprekendheid een gebed uit Dit werd gevolgd door de Arbeidt t ymne en aan het emde hiervan werden de armen van den liieuw toegelalene van de boeun ontdaan en werd de blinddoek van zyn oogen afgenoifen Mick zag toen dat hij zich in een boc ruim vertrek bevond dat door een aantal ktanen ver litht werd De muren waren met zwart Iiken behangen aan een talel op dezeltde wijze bedekt zaten zeven personen met een soort van koorkleed aan en een masker voor de president zat hfct hoogst boven hem uit stak een volledig geraamte dat op een voetstuk wai geplaatst Aan i4dere zi de van het geraamte stond een man ook raet een lang kleed aan en een masker voor die e n ontbloot zwaard m de hand hadden en ur weerszijden van Mick tond een mar op deaelfde wijM vermomd met een bijl in de hand Op de Utel lag het heilige boek opengeslagen en een eindje verder stond langs iedere zijde van het ver trek een rij personen geschaard m het wit gekleed en met witte maskers voor die flambouwen Iti de hand hielden Michael Radley lei de president weert giJ vrijwillig in tegenwoordigheid van God Almachtig en ten aanhoore van deze getuigen dat gij voor zooveel in uw vermogen met yver en opge wekthetd iedere taak en hutgeving lult volbren gen die de meerderheid uwer broeders volgens mandaat van deze groote kommissie u zal opleggen tol bevordering van het algemeen welzijn waarvan iij d eeaige beoordcelaren iijn zooala de afstraffing van domooren het ter dood brengen van verdrukkende en tirannieke meesten of de vernieling van die fabrieken werkplaatsen en winkels die door ons ali ihiverbet lijk worden beschouwd PVan t ptrivlfé