Goudsche Courant, zaterdag 21 juni 1902

stuurlieden niet voortdurend van die verbeteringen kennis nemen noodwendig vroeger of later scheepsrampen daardoor moeten ontstaan De Natuur Men meldt uit den Haag Van de zes gevangenen die hier eergisterenochtend op klaarlichten dag das uit het huis van bewaiing ontsnapt zgn zgn er eergisteren nog drie iu Schiedam gepakt zoodat gieterochtend de vluchtelingen op twee na weer achter slot en grendel zaten Onder de ontsnapten waren een paar zeer beruchte personen die enkele weken geleden ter zake van inbraak en diefstal door de rechtbank alhier veroordeeld werden resp tot 5 en 3 jaren gevangenisstraf Een van dit tweetal zekere R moet ook dogene zgn die cergisterochtend op de wandelplaats van het huis van bewarmg zyn bedaarder tegen den grond wierp en hem den sleutel van de plaatsdeur afhandig maakte Een prachtig verbroederingsleest zal het 1 eens te meer wezen op intellectueel gebied tusschen de leden van den krachtigen Neder1 landschen stam over de wereld verspreid Door de hoeren J H Gunning Ph J Hoedemaker Chr Hnnningher P 1 Krom 1 sigt en B van Meer is aan alle predikanten in de Hervormde Kerk een rondschrjjven 1 gezonden met het doel de a s classicale 1 vergaderingen den wenscb te doen uitspreken naar de benoeming eener synodale commissie I die zoo hebben te onderzoeken ol de van 1 neer dan eena zjde aanbevolen Reorganisatie der Herv Kerk inderdaad kan worden geacht noodzakelijk ot zeer gewenscht te zijn in het belang der Kerk en zoo ja naar welke beginselen en langs wolken weg zij dan tot stand zon moeten komen De Synode van 1901 heelt wel is waar een dergelgk verzoek terzijde gelegd maar dit mag meenen de genoemde heeren ben niet beletten opnieuw uit te spreken dat zoowel de oplossing van alle mogelijke Kerkelijke en Kerkrechtelijke vraagstukken die I langb andere wegen tevergeels werd gezocht I als het antwoord op de vr ag wat moet er I gedaan worden om de Hervormde Kerk in I staat te stellen baar roeping als Kerk van I ons volk te vervollen f alleen door eene I met het wezen der Kerk met het karakter I van het ambt en den ernst van het oogenI blik overeenkomende Reorganisatie te vinI den zijn Kn hot mag ons evenmin beletten I dit in den meest bescheiden vorm te doen I t w in den vorm van een verzoek waarbj I de Synode gevraagd wordt om een onderI zoek dat tot niets bindt waaraan ieder kan I deelnemen en dat wanneer het ter goede I trouw wordt ingesteld geheel onpartijdig I kan zijn I Eergistermorgen om 9 uur waren al meer I dan 5000 menschen te Velsen aangekomen I om het 39e Zendingsfeest mee te maken dat I gevierd werd op het bnitenverbiyi van den I beer van Tuyll van Serooskerken Deze grooI te toeloop wordt beschouwd als een gevolg I van t feit dat nn ook op aandringen van I verschillende werkliedenvereenigingen onI derwerpen op sociaal gebied behandeld werI den Zoo sprak ds P Groote uit AmsterI dam over de beteekenis van de beperking I van den arboidstgd voor het huisgezin en I spraken over het beginsel der christelgke arI beidersbeweging en de wenachelgkheid der I samenwerking van de christelgk protestantI sche arbeiderorganisaties ds F van Gheel I Gilderaeester te s Hage en K Kater vooiI zitter van Patrimonium te Amsterdam Ds Gildemeester betoogde dat het goed was dat op het Zendingsfeest de arbeidersbeweging aan de orde was gesteld omdat er nog zoo veel wordt geleden Spr schotste I hoe de typograten hier ter stede reeds in I 1844 den strgd aanbonden Toen volgden I het Ned Werkliedenverbond PatrimoniI urn en verder de socialisten oiider Domela I Niouwenhuis De doleantie bracht scheuring I in Patrimonium en de oprichting van den I Christ Volksbond door ds Visser Do I werking van den R Kath Volksbond achtte I de heer Gildemeester zeer goed evenzoo I het optreden der sociaal democraten in de I Tweede Kamer zoolang zg zich niet te I bniten gaan Er is een arbeidersbeweging I ook een christeiyke die men dient onderde oogen te zien en die ook door ons op alle ponten moet worden onderzocht was de slotsom waartoe de heer Gildemeester kwam Sedert Dinsdagmiddag wordt te Deventer een 13 jarig meisje vermist Zg is met een I vriendinnetjo uitgegaan om bloempjes te I plukken bg de Bergwei Ie Het vriendin I netje dat niet zoo ver wilde gaan is hnia I waarts gekoerd terwgl zg do weg naar de I Pessink vervolgde Men is gverig aan het I werk om haar op te sporen doch tot heden I nog niet geslaagd Woensdag 25 dezer zal het Heilaleger in den theetuin Jardin Rozenburg Oudendijk Rotterdam den zniderkampdag vieren Het leest zal geleid worden door kommandant en mevrouw U Tosundoy bijgestaan door de brigadiers Palstra Luppens van Kossuro do majoors de Oroot do kweekschool otftcioren van Amsterdam met 20 mannelijke en vrouweiyko kadetten De korpsen den Haag Dellt Ncbiedam Dordrecht Gouda Schoonhoven en de zes Rotterdamsclie korpsen zullen er aan deelnemen twee zangbrigades en muziekkorpsen van verschillende steden zullen het leest opluisteren en tevens zal een zangkoor van kinderen met vrije oetoninjjen zioh d i hoeren Do tuin zal versierd z n en s avopds verlicht Om tien unr ontvanpt van de leiders op hot terrein om hall ell opening en den geheelen dag samenkomsten tot s avonds tien i uur toe De jaarlijkscbe velddag van bet Leger des Heils zal dit jaar worden gehouden den 23sten Juli in het park van het Tolhuis over het IJ in de onraiddellpe nabijheid van Amsterdam Seneraal Booth die pas is ternggekeerd van een reis door Europa zal dezen velddag leiden Door den onlangs gepleegden moord en d vele en vermetele inbraken in den laatsten tgd is bet Haarleraache publiek wel wat sehrikachtig geworden en worden soms doodonschuldige personen voor govaarlgke inbrekers aangezien zegt do Haarl Ct Dat is Dinsdag een heer overkomen die de aardigheid uithaalde aan hot Prinsenbolwerk over een schutting te kyken hj werd door de p tie meegenomen naar het bureau waar af spoedig bleek dat de man o ischuldig was Op dezelfde hoogte is nog iemand aangehouden die echter ook weldra heeft kun nen bewyzen niet lot het gevaarlgko inbrekersgilde te behooren Aanleiding tot de aanhoudingen gaf de meedeeling van twee aldaar wonende dames die van opinie waren dat ze een heer hadden zien loopen die er zeer rerdacht uitzag Na een bespreking van de eiseben der stakende metselaars by wie zich nn ook de stuoadoors aansloten hebben een 70tal I patroon in de bouwtakken te Haarlem met I algemeene stemmen esloten hun voorwaar I den te handhaven le weten I Het zal den patroon vrg sta n de maI terialen naar op en van z n werk te verI voeren op de wyze die hem daartoe het I meest geschikt voorkomt I Het aantal op elk werk benoodigde I werklieden wordt door den patroon of zyn gemachtigde bepaald in evenredigheid m I den aard en den omvang van het werk I De werklieden moeten verklaren dat zy door geen overeenkomst gehouden zgn om geen aangenomen werk te mogen nemen tegen in ondeiling overleg vast te stellen prys Het zal den patroon of zyn gemachtigde vrg slaan die werklieden te ontslaan die daarvoor in zgn belang of in het belang van het weik het eent in oanmeiking komen Men schryft uit Lausanne Do onderwyze s 1 in het Canton de Voud maken het zich ten 1 plicht bet roeken van jonge scholieren tegen I te gaan daar ze de schadeiyke gevolgen er van zien Op een algemeene dislrlcts verg 1 dering hebben zo eenparig verklaard d t 1 reeds kinderen van zes jaar roeken zonder I dat hunne ouders het beletten Deze begr 1 pen niet hoe gevnarink hot roeken voor de 1 verstandclgke en lichamelijke ontwikkeling 1 van het kind is en dat de schade daardoor veroorzaakt onherstelbaar is Het is voor 1 het welzgn van het kind noodig dat oude s I en onderwyzers samen de hand aan den 1 ploeg slaan om dit kwaad te bestryden U t 1 onderwyzend personeel doet uitkomen dat I 1 men de gevolgen in de minder goede ex I mens der rookende kinderen bespeuren ka Op verzoek van den holmaarschalk van keizer Wilhelm stoppen sedert eenigen tgd de treinen der Berliner Hochbaho als de I keizer van militaire vertooningen op het Tempelhoterveld terngkeert zoolang Z H I in het gezicht is Het desbetreflende ver I zoek is gedaan omdat de pairden van het I keizeriyk rytuig van vurig ras zgn en door I het geraas der treinen spoedig schuw wor I den waardoor de keizer gevaar zon kun I nen loepen I Uit Enschede schreef men eergisteren I Do nieuwe arbeiders die in de fabriek I Kortesteeg werken hervatten hedenmorgen I daar het werk niet uit vrees te worden I gemolostreerd door ds verbitterde andere I arbeiders Ton Hove en ook Mina van Essen I lijn vertrokken de eerste denkt terug te I koeren Heden zijn een 20tal der nieuwe I arbeiders vertrokken morgen gaan er weer I een aantal Ofschoon zy geheel vrgwillig I vertrekken ligt het toch voor de hand dat dier gelden op te dragen un de proTinciale Tegelingnconimissle onder vtiorwatrde dat het werkplan bepalende de bestemming aan de gelden te geven telken jare door Gedepateerde Staten moet worden goedgekeurd Volgens het plan znllen de door de proTincie te verstrekken gelden zooveel mogeIjjk dienen tot het nltloven van onderhondsbjjdragen van dekhengsten Deze bijdragen znllen evenwel moeten verschillen naar de waarde ui den hengst en hooger kannen zijn dan de provinciale premie tot nog toe was By hel nitloven der bedragen zal eene splitsing worden gemaakt tnsschen warm en kond bloed Voor het geval de geheele door de provincie toegekende som niet voor bijdragen aan hengaten besteed kan worden zal het overschot worden gebezigd voor de uitbreiding van premiën voor jonge tokmerriSen teneinde de beste exemplaren in de provincie te knnnen behonden ol tot dekking van de koaten van den invoer van goede Jonge lokmerriin van bniten de provii cie Uit Schanmbarg wordt gemeld I De gezondheidstoestand van H M de I Koningin blijlt bevredigend H M gaat I dagelijks een ot tweemaal uit rjjden en heelt 1 Ook reeds kleine wandelingen gemaakt Het 1 weer is niet bijzonder gnnstig Eene blijvende Tentoonstelling van Neder I landsche Artikelen in Znid Alrika 1 De Vereeniging tot Bevordering an den 1 Nederlandseben Kxport te s tiravenbagodeelt I mede dat ziJ ter aitvoering van bet vroeger I genomen besluit wenscht over te gaan tot de oprichting van eene blijvende monster 1 kamer in eene der voornaamste plaa sen van ZnidAfrika waaraan de NedorlandB he han 1 del zal kunnen deelnemen 1 De redenen welke hiertoe geleid hebbon 1 ziJn de volgende 1 1 De wenschelijkheid om de belangstelling voor Nederlandsche artikelen bij de koop lieden in Znid Alrika op te wekken en hun tevens een denkbeeld te geven van den aard der producten de wijze van verpakk ng enz 2 In den beginne althans zooveel mogelp te voorzien in de moeilgkheden we ke varbonden ziJn aan do introductie van artikelen dia tot dusver in Kuid AIrika nog weinig belend waren De besparing van bijzondere onkosten verbonden aan de uitzending an reizigers diet in vele gevallen met de toestanden en handelsgebrniken niet voldoende vertrouwd i Da gunstige gelegenheid voor lederen koopman om vonder bepaalde verbintenis de proel te nemen met eene kleine expositie en het voordeel om door adviezen of tegenmonsters van de zjjde der beheerders zeil een oordeel te kunnen vellen omtrent de mogelijkheid tot invoer van zijn artikel De Vereeniging heelt reeds de instemming en medewerking van vertrouwde personen in Zuid Alrika on noodigt derhalve belang stellenden uit zich met een enkel w ord bfl 1 het Centraal Bureau voor evetitneelod einame 1 aan te melden I Ueeds nu kan gezegd worden da de on 1 kosten voor iedere Irma alzonder ijk be 1 trekkelijk gering znllen zijn 1 De minister van Binnenlandache Zaken 1 brengt in de 8taat Ct ter algemeene j kennis dat H H de Koningin het verlan I gen heeft kenbaar gemaakt dat de open 1 bare viering van haar goboorted g die 1 dit jaar op een Zondag valt zal plaats heb ben op Maandag daaraanvolgende I Heeft men deze aankondiging voordra geude er H M wel aandachtig op g maakt dat deze maatregel voor een aanta werklieden beteekent een dag minder loon in die week i II i t i Op Maandag 17 Jnnl vergaderde yoor de de tweed maal op hetHtadhnis te Kortrijk het Bestuur der Regelingscommissie onder voorzitterschap van den heer Inlins Sabbe Door eene krachtige en onverpoosde werkzaamheid zal het gelukken in den betrekkelijk korten tiid die nog overblijft het welslagen van het Congres te verzekeren Alles voorspelt zells eenen onverhoopten bijval Reeds is de oproep rondgestuurd tot de samenstelling dor buitengewoon talrijke Regelingscommissie waarin het puik niet alleen van taal en letterkundigen maar ook van de vertegenwoordigers der kunstwereld in al hare schakeeringen optreden zal Op het oogenblik dat aller aandacht getrokken wordt op de onwaardeerbare tentoonstelling van de oude Vlaamsche Kunst te Brngge zal dit ook wel eene warrae belangstelling voor hot Kortrijksch Congres verwekken De onder commissies van huisvesting teesten banket en gezellige bijeenkomsten zijn samengeateld en op 21 Juni wordt op 50UO ex een algemeene oproep de wereld ingezonden Volgens ingewonnen berichten zonden wel np het Kortrijksch Congres Nederlanders knnnen vorachSnen die op het weroldtooneel groot fignur maken Gemengde Berichten dit geschiedt uit vrees voor de gevolgen van de verbittering der andere arbeiders De maatregel van het twee dagen stopzetten der fabrieken is opgeheven Tengevolge van een ontploffing in de ma 1 rhinekaAer ontstond gisternacht brand in 1 een brikettentabriek nabg Giessen De vlammen grepen üi snel om zich heen dat spoe 1 dig een gehoele opslagplaats van bru nkoolbriketten en een aantal geladen w ggous 1 in brand stonden Twee personen zgn om I het leven gekomen en B gewond van wie 1 l levensgevaarlgk De schade wordt b groot 1 op 175 000 mark Het gerucht gaat dat 70 arbeiders die zich in een aangrenzende i mgn bevinden door de vlammen zgn afgesneden van de buitenwereld Te Utrecht overleed een jonge vrouw nog geen jaar gehnwd aan bloedvergiftiging Een paar dagen te voren had zg zich met oen stopnaald in den vinger gestoken doch daar verder geen acht op geslagen voordat den volgenden dag niet alleen die vinger maar ook de arm opgezwollen en zeerpgn Igk was Alstoefi werd de hulp van een geneeskundige ingeroepen doch te laat want I hoewel ai het mogelgke werd gedaan mocht I men er niet iu slagen de ongelukkige die I eerlang moeder hoopte te worden in bet I leven te behouden I In t Kriesche dorp St Johannesga weet I men op onrechtmatige wgze in t bezit te I komen van woning en land en wel op de I volgende wgze Een gezin koopt een bokI vaartuig met roef en wetende dat spoedig I zinken niet nitbiyven wordt daartoe een geI schikt terrein uitgezocht Is het zinken een I feit geworden wat toevallig ateeds met een I zonnigen dag samenvalt dan is iedere hulp I welkom om het gevaarte op bet droge te I krygen Is dit eenmaal geschied dan is ge I vaar voor zinken buitengesloten en het geI vaar om opnieuw te komen dryven weet de I bewoner wel te voorkomen Buitendien is I de bodem als het vaartuig op den grond I staat spoedig verrot Vervolgens wordt de I omliggende grond ontgonnen eerst een tuintje I aangelegd dra óen geit geliouden en eindeIgk verrBst ter zelfder plaatse een steenen huisje De eigenaar der respectieve gronden zien deze praktyk lydeiyk aan omdat het hun geld zal moeten kosten znlk een gezin te verwgdcren P ASB et In de op 19 Juni gebonden jaariykache algemeene vergadering van aandeelhouders der Verzekeringsbank Victoria te Amsterdam bracht de direjclie verslag uit over het achttiende boekjaar eindigende 31 Decern 1 ber 1901 Hieruit bleek dat in de aldeoling Levensverzekeringen het aantal verzekeringen toenam met 7 037 en het verzekerd bedrag met f 600 382 80 zoüdat op uil December van kracht waren 28107 verzekeringen mot een verzekord bedrag van f 2 263 081 40 In de atdeeling uekteverzekering bedroeg het aantal verzekerden 570 voor eene nitkeering van f 414 10 per dag Voor geneeskundige behandeling welke atdeeling beperkt is tot Amsterdam waren ingeschreven 18822 personen I Aan Premien werd in verscbilende atdecI lingen ontvangen f 133 155 02 wat tegenI over het vorige jaar eene vermeerdering I aanwgst van f 18 354 92 I Op voorstel van Commissarissen werd de i I Balans en Winst en Verliesrekening goedI gekeurd en besloten om op de onko tenre 1 I kening t 23 321 69 af te schryven en een 1I dividend uit te koeren van 3 percent I De heer A van Eik die aan de beurt I I van aftreding was werd als Commissaris 1 I herkozen I Een zeer waarschgnlgke oorzaak van schip 1 I breuken Hoe noodig het is dat stun lieden I I ter zee steeds kunnen beschikken over de I nieuwste magnetische kaarten en dat zg niet 1 I verzuimen daarvan gebruik te maken is 1 I opnieuw duideiyk gebleken uit een onderzoek 1 I van den laatsten tyd door W H Preece I I den vroegeren Chef Electrician van het Britsche postdepartement ingesteld naar des magnetischen invloed die de Manacles Hocks aan de kust van Cornwalles op de magneetnaald oefenen Zoools bekend is hebben niet lang geleden op deze kust de stoomschepen Mohegan en Paris schipbrenk geleden Preece nu kwam door zgn onderzoek tot de wetenschap dat als een zeevaarder zyn koers mocht neown van Cherbourg naar de Lizard zonder de variatie in acht te nemen die de richting der magneetnaald gedorende de laatste vyt of zes jaren heeft ondergaan hy stellig op de Manacles rotsen zon loepen De magnetische declinatie is daar in tien jaren tyds een vollen graad kleiner geworden Dit verschil van één graad beteekent een afwyking van ètn mgl op een tocht van zestig mglen zoodat indien de autoriteiten in Engeland de Admiraliteit niet aanhoudend hunne kaarten verbeteren en de scheepskapiteins en Daarna werd met algemeene stemmen de volgende motie aangenomen De vereenigde patroons metselaars stucadoors handelaars in bouwmaterialen en aannemers te Haarlem en aangrenzende gemeenten in hun vergadering van 16 Juni overwegende lo dat de eischen gesteld door het co mlté der bonwvakvereenigingen voor hen gpaannemelgk zgn en alzoo de door hen an hun werklieden gestelde voorwaarden moeten worden gehandhaafd 2o dat hot onderteekenen dier voorwaarden door de werklieden niet aan het dool heeft beantwoord om daardoor een algemeene uitsluiting van metselaars en opperlieden op hun werken te voorkomen en wel a omdat het meerendeel der werklieden die ondertoekening heeft geweigerd en alzoo nu reeds verschillende werken zyn gestaakt b omdat de goedgezinde werklieden die roods de voorwaarden hadden onderteekend op verschillende plaatsen door de slakende arbeiders in de uitoefening van bun werk zgn bemoeilgkt en genoodzaakt om hnn handteekening niet gestand te doen en mede het werk lestaken Besluiten Wanneer voor dien datum niet op alle werken de arbeid is hervat van 21 Juni al een algeheele uitsluiting van metselaars en opperlieden op hun werken te doen plaats hebben en zich onderling te verbinden tot botaling eener boete groot 100 tot lüOO gulden door ben die deze nitsluiiing verbreken zoolang zg niet door het besluit vau de meerderheid der pat üons is opgeheven Do bepaling van het bedrag der boete zal geschieden op voordracht van bet bestuur van de atdeeling Haarlem van don Nederlandsche Aannemersbond door de vergadering van de vereenigde patroons bovenbedoeld Deze motie zou ook aan do niet ter vergadering aanwezige patroons ter onderteekcniiig o di n aangoboden Van de aangeboden bemiddeling der ka mer van arbeid voor do voediir s en genotmiddelen de kamer van arbeid voor de bouwvakken bestaat niet meer is voorloopig afgezien nu de gezamenlgke patroons en de annomersbond zich met de zaak hebben ingelaten Van de zgde der werklieden schynt men van die bemiddeling geen heil te verwachten Een zonderling ougelnk een aanvaring namelgk tusschen een spoortrein on een stoomschip had Dinsdag in de dokken te Sunderland plaats Een werktrein moest over een draaibrug maar de machinist die met zgn locomotief achter een 20 tal wagens reed zag niet dat die brug openstond Het gevolg was dat de geheele trein met locomotief en al in het water reed juist voor den boeg van het stoomschip waarvoor de brug was opengedraaid De doorgang raakte door de opeengestapelde wagens versperd en de Alpha het bewuste stoomschip kreeg avery doordat eenigo der wagens er tegen aan sloegen zg moet reparatie ondergaan alvorens weder zee te knnnen kiezen De uitgang der dokken ia voorloopig afgesloten Te Nordhanson in Pruisen drong dezer dagen een uil s nachts een duivenhok binnen en pikte 80 duiven de oogen uit Den nacht te voren had dezelfde roofvogel een nest jonge katjes van denzelfden eigenaar de oogen uitgepikt Een wereldwandelaar Chariot Millot is van Pargs uit zonder een cent op zak tot Amsterdajn gewandeld en hoopt zgn tocht over IndiS China enz te vervolgen Het nut dezer voetreizen is nog niet vastgesteld zegt het Hbl dat een bezoek van dien liefhebber ontving We mogen er bg voegen dat we in den loop der jaren al menigeen zagen die zulk een wercidwandeling was begonnen maar nog nooit vernamen dat er een ten einde waa gebracht Te Waifctagton werd eenige sensatie verwekt dsM de arrestatie bg White House van een jongmensch die er op aandrong om den President te zien te krygen Men vond een piUool op hem Biykbaar was hg niet by zgn zinnen tengevolge van een liefdeshistorie Eergister heeft voor de correctioneele rechtbank te Parys onder beschuldiging van oplichting terechtgeslaan de markies de Gniry Hg had indertyd een maatsehappg opgericht die zich ten doel stelde ongelukkige spelers geld te leenen of voorschotten te verstrekken Een aantal geldsommen waren den markies in verband daarmede ter band gesteld doch hg wendde ie te eigen bate aan De oplichter werd tot 5 jaar gevangeniaslral veroordeeld De Nene Freie Pruae laat zich uit Konstantlnopel seinen dat Firmilian wiena wyiiat M biucbop van Diknb zoo herige protesten van den kant der dweepzieka Bulgaren wakker riep den strgd moede is en het plan koestert zich in het klooster op den Mout Athas terug te trekken Te t Meer by Heerenveen wilde onlangs een karrgder zich ontdoen van zyn hond 4 maanden oud maar niemand wilde t dier keepen waarop de man besloot hel dan maar te verdrinken Hy begaf zich op een nor atstands naar de Ringvaart deed den hond een touw om den hals waaraan hy steenen vastmaakte en wierp daarop Bello in de diepe vaart Het dier zonk dadelgk en de man keerde naar huis terug Maar drie dagen later stond Bello weer voor hem nog met het touw om den hals bigkhaar had het dier onder water geworsteld de steenen van het touw weten te verwyderen waarna bet weer boven gekomen en vervolgens op den wal geklommen moot zyn De man heelt nu zooveel eerbied voor Bello gekregen dat hg hem stellig nooit weer zal willen missen Stadsnieuws GOUDA 20 Juni 1902 Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van het muziekkorps dor dd Schutterg werd gisterenavond in b§t49 mansplantsoen een uitvoering gcgeved door genoemd Korps Het publiek was tydens de uitvoering zeer kalm en do jonge kinderen hadden zeker een vermanning van hun ouders gekregen dat zg zoo bedaard waren De levenniakers waren nu grootere voor het meerendeel mindere militairen Te wonschen ia het wanneer er weder een concert mocht plaats hebben dat dan de militairen kamer arrest krggen dan hinderen zg geen anderen Door de politie alhier zgn aangehouden een drie tal jongens verdacht van hel ontvreemden van luod van de utgobrokcn woningen in liet Bunrtjo Het Algemeen Werklieden ZiekentondB De Vriendschap hield gisteren in het café Unie een algemeene vergadering tot sluiting van hot 2Üc boekjaar Aan het verslag van den secrelaris boekhoudor den heer II vitn der Kemp ontleenen we het volgende Het aantal leden bedraagt op hot moment 178 tel will in de kas der vereeniging en in de reservekas respectievolgk 1 54 42 en t 186 24 overbleef dus een totaal van 1 2 39 60 Vior leden van het bostunr moesten periodiek aftreden en wel de heeren J M de Weger H van der Kemp W Vermg en l liUynonburg die echter met algemeene stemmen werden herkozen Als een bewgs dal de bedelarg in onze sta l ook nog een winstgevend beroep is deelt men ons mede dat dezer dagen aan het postkantoor alhier oen man kwam met 400 gulden in kleingeld en centen om die te laten inschrgven op oen postspaarbankboekjo Op de gewone vraag wat zyn beroep was men weet dnt op de aanvrage ook die rubriek voorkomt antwoordde bg centenophaler Bedelaar van beroep klonk hem zeker niet nobel genoeg Dinsdag vermiste de firma E op de Veerstal uit een lessenaar die in een pakhuis Blond een mnntbiljet van f 10 en nog eenig zilver geld Aangifte werd daarvan gedaan en het gelukte den rechercheur Roos den dader te Capelle aan te houden Het bleek te zgn zekere B een zeeman die al meermalen met de justitie had kennis gemaakt Bg Kon Besluit is benoemd tot ontvanger der directe belastingen en accönzon on van den waarborg en de belafiling der gouden en zilveren werken te Schoonhoven J ö Tielenius Kruythoft ontvanger der directe belastingen en accynzen te Goor Rechtsgaken Voor het Gerechtshof te s Gravenhage E ond gister terecht een persoon nil Naaldwgk door de Haagsche Rechtbank veroordeeld tot 10 dagen gevangenisstraf wegens hel aanbieden van geld aan een veldwachter om hem te bewegen geen proces verbaal op te maken van een jachtovertreding Door bekl werd beweerd dat de veldwachter door zyn houding aanleiding had gegeven tot het plegen van dit feit en dat deze het gold had aangenomen wat do veldwachter peftinent ontkende Adv gen mr Reitsma requireerde na verhoor van 5 getuigen met het oog op de niet ongunstige bekendheid van bekl veroordeeling van bekl tot f 15 boete subsidiair 15 dagen hechtenis De verdediger mr L A MicUeli was van oordeel dat bekl niet wist met het aanbieden van het geld een strafbaar feit te plegen en dat de veldwachter onvoorzichtig had gehandeld door tot bekl te zeggen als je niet onbiliyk was zon er nog iets in t midden gebracht knnnen worden Het het oog op beklaagdes gunstige bekendheid en het licht Karakter van t gepleegde feil versochl pi een zeer geringe straL Uitspraak over 8 dagen ileuTS van Amsterdam 1 JUNI ïrhr Slotkn iIsnul Cart Ngd W 8 iVi 801 o dilo di o dllc S Vl dito dito dito 3 Vu l aKaiB übl 0au ll l Sl 3i talib laHhryTing 188S 81 ai i Oonaio Obl in papier 18S8 i dito ia iilTor 1S88 i 1 81 PoaTCAL Obl lÉQt coupon 8 dito llokdl S 14 Vi Rl l k ll Obt Ulnn al 18 4 t dito Omom 1880 l dilo bij Rothl 1881 4 dito bij llop 188 t0 i 7 dUo Jn goud leon 1883 A dito dito dito 1894 5 SPAMII Pwpet aohuld 1881 87 rn lBH Oopr Oon loon I8 0 8t Qo loening serio 1 1 OecleoDin Mrieü u oiu ArB Rp V oblg 188 n 10 MBiloo Ob it 8ob laao ranaCBU Obl on u p 1881 4 80 rVvsTBaoiH Obligtlieri 18V5 3 ao ItoTTBBUtM 8t l l OU I8S4 3 88 ID N Ii h HimlolK unri AroDilili Tab M g 0 rtilii tgu 878 Ooli Maatifehappij ilito 16 Atn Hypolbrakb panilhr 4 C ult Mli ilerVor toiil Mnd Or Hypolb okb p ndbr 47 NedorUadioho bank aand 1114 Ned Hande maatifib iiito N W k Pao Uïp I pandi RotU HjiKjlhoukb paiKlI r VI Utr Hjpolbookb dilo 4 OoaTRNB Oinl ILüMK bank uau l HO f ituat Hypothfttfcbaiik paiitlb 5 AlfBBKA Kqul hy poUi pnu Ib Haiw 1 I r hi II r éri i MiB Holl IJ üiiu r Vl aand 108 Mij l l Kip Si lp aand lli Ned IihI 3 inorwof ni aand 18 S rt ïoid Afr apm aaiid S ilitu Ilito diUi ISIII duo 4 lral iitlpoor l IS87 ISA liobl 3 Hfl A H bl 3 DL B Waranbait Weeiieu aaud IMVi lllal Or Hii a S iw Mii ubl 4 Baltiaobe ilito aaod 9 êum dito Mod H Iwaoff Dombr dito aand Kiirtf Oil Aioir ap kap obl 4 100 duo dito obliv 4 l ImailA Cent P O Sp Mü obl t Chio t Nortb W pf O v aau l SIS dit dilo Win St Heter obl 7 1407 Dender k Riu flr Spm eert y a 40 Olhioia Central olil iu goud 4 10 1 Louiar fc Naibtilli Oer y aanil 107 1 Mexico N Spw Mi lehyp a lOi Mi Kaoraa T 4pOt pref aaud N ïott OutaiiO k Weal aanl Pono dto Ohio olillg 8 ore gon Galif lo hyp in goud St Paal Uinn k Uanit obl 104 Uo Pu Hooflgn oblig dito dito LImo CoI lobyp 0 8 89 ÜAKjuia Oaii South Cbert r aan 1 84 Tb 0 Rdlw kNa loh d 0 Amilnd Omnibua Mij aand Kan Stad ABulerdam aand 8 101 Stad Botterdam aand 8 10 7 BbuiB Stad Antwerpen 1887 1 Blad Bruaael 1888 l i 1011 1031 Hoila Tbeiia Begullr Gixelioli 4 ll Vl Umaaa Staatileeoig 1880 8 117 IC K Ooit B Or l8 0 8 108 SpaajB Blad Madrid 8 1888 Nbd Ver Bfj Arb Spoel enrt Onde Sr Vder Toe kUediüg jfxSEfcl komst aCHIBSSBS wmmmimmummm uH IndtHche Hetet VexeU Is parens sneeuwwit duurzaam en élégant Vooral by groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht lol de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling f kogvatten en Is uitstekend ter voorkoming en verdryving van Rumathlêtne BIjioDdergeiolilkt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt deoorspronkeiykezydeglaS Verkrygbaar nltslnitend voor Gouda en omstreken bg D SAM80M Gouda iini iiiio jwt Tm iB PARASOLS en Radarllkeleu VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Tetephoon S SÊ AOVIïlRTKIMIKN Telophooniiet Goiida Abonnement J 40 per jaar voor p ceelen binnen een kring van K M 1 4 Aanleg en onderhoud gratlf Het net is aangesloten aan hel Ryks Intercommnuaalbureau Op 15 Juni 133 verkregen aansloi Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Heirlijk mfrIssiM ConstrvNrt d handenl t lo gm den hedendd sclm stand der wetenschap is Odol wrdtwzoi vamnondenlandtii onze Pat entflacom Geen beter adres voor alle soorten 8CHOENWJ5RK dan hel Uliralhinisch Schoen m Laammagazijii KLKIWEÜ E 30 tegenover de Kleiwegstaeg 4 Aanbevelend C SIHITS AUe repAratiën es oanfcemeten work IIIB I 1 1805 1902 HAKDDRAVERU VEREENIGINÖ WINSUM OBERGUM Qron Erkend by Kon llcsl dd 28 Nov 189 No 46 D E H R JaarlpscheVerloting üoedgekenrd by Kon Besl dd Tan 19 2 No 79 van Paarden Hljtutgen Tuigen rUoelpèden Laaden Tuintoutd werktuigen HOOFDPRIJS Een elegant vierwieiwf Rijtuig bespannen met eenPaard Kleinste prys eene I rekking hetUtt iO Juli ggo ten overstaan van een Notaris Prijs per lol ttO ceiil Bi o Tom Maiv rt iWi ii I M I toi rr af caAsuia oa rfi É Ila lm vT Loten verkrygbaar inSWABTSENBÜKG S Lotendebiet