Goudsche Courant, woensdag 25 juni 1902

Woensdag 25 Juni 1903 No 8833 4l8 e Jaargang fiOUMHE eOlRAOT I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teler M De Uitpive dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijn per drie maanden is 1 25 trance per JKIRt 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CKNTfiM Tel r a H ADVEIITENTIEN worden geplaatst ran 1 5 reg l8 è 50 Jenten iedere regel meer 10 Genten iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van AdvertenUën tot 1 m df inidd derland en van zgn volk een zacht heorscher die veel zegen verspreid heeft is heengegaan De Keiz dronk ten slotte op de stad Wezel den wensch uitsprekende dat het hem vergund zou mogen zgn don vrede zoodanig te handhaven dat de stad zich kalm kan ontwikkelen en uitbreiden Het verrassonde feit dat de Braiselsche suikerconventio ofschoon door do agrariërs zoo heftig bestreden toch In den Dnitschen Ri ksdag met zoo groote meerderheid aangenomen is komt in een nieuw en helderder licht door een mededeeling in de Weser Ztg Dit blad beweert dat de Kjjkskanselior van den Keizer do machtiging had weten te verkrijgen om den Rijksdag te ontbinden ingeval de Brusselsche suikerconventie door dit lichaam niet werd goedgekeurd Dit zou tevens hot gevolg hebben gehad dat de tollarief voorstellen die thans boden Rijksdag aanhangig zijn zonden worden ingetrokken en waarschynlijk zegt de Weser Ztg zou een andere liyksdag thnni gekozen een geheel andere handelspolitiek voorstaan dan de tegenwoordige Het scb t dat de agrariërs die overal in Regecringskringen hunne vertrouwden hebbon tgdig van het dreigende gevaar kannis hebben gekregen en daarom hebben medegi iwerkt om ter elfder are de suikerconventio dan maar io a hemels naam gord te keuren De houding van do agrariërs zegt de V eser Ztg geeft te denken Oraal von BUlow weet nu waaraan hjj zich te houden beeft ook tegenover de hoogere beschermende rechten die de agrariërs nog steeds met krnclR eischen Hg kan die gerust naast zich neerleggen Want als de zaak ernst wordt nemen do agrariiirs zooals nu gi hlckon is liever een half ei dan een ledigen dopt Koning Qeorge van Saksen hoeft met de gebruikeiyke proclamatie de regeering aanvaard Hjj zegt met aarzeling het bewind te aanvaarden omdat het moeiiyk is de opvolger te zijn van een vorst als zjjn overleden broeder was maar hjj doet bet in vast vertrouwen op Gods bijstand en de liefde van zijn Saksers Koning öeorg belooft de grondwet te zullen eerbiedigen hooghonden en beschermen en bevestigt alle overheidspersonen tot ader in hun ambt Aan het feestmaal ter eere van do gymnostiekfeesten te Le Mans heeft de president der Fransche republiek in zjjn antwoord op de woorden van den malre onder meer ge 0PBHBilRB BRK00PIN6 te OOUDA ten orentaan tso den Notaril O C KOBTUUN DROOULKEVER op MAASDA0 30 IDNl 1 02 dei morKcn ta Ut aren in het Kolftabni HARMOSIK aan de Harkt van No 1 Een WINKBI HU18 n WX in het Bnnttje aan de Turlsingel te Gouda Wyk P No 50 Verhaard bil de weck Toor i tSO No 2 Ken HUI en ERK aan de WeitzIjde van den Haam te Uonda op den boek van het gedempte BegiiUeriwatertje Wjjk O No 215 Verhuurd bjl de week voor 11 30 Ko 8 Eon HUW on EUK aan het gedempte Regulienwatertje bg den Raam to Gouda wyk O No 21 Verhuurd bg de week voor 80 cents Noi 4 tot 7 Vier HUIZEN ERVENtn ÜRONI in de Mesiemakerstoeg aan denRaam te Oouda wgk Ü No 451 tó2 45 en 464 Verbnard bfl de week elkvoor 75 cent No H Ken HUIH en ER aan den üroonenwcg to Oouda wjk L No 123 Verhuurd by do week voor 85 cent Nos i en 10 Twee HUIZEN en ERVEN op hot Wüoscrl aan don Uroenenweg te öonda wyk L No 134 on 1 I5 Verhuurd l y de week 134 voor 1 1 15 en 135 voor ï 1 10 No 11 Ken HUW en ERF aan de imallc jiöde van de Karnemelksloot te iouda wyk R No 44B Verhuurd by de week voor 1 1 20 TorigVpercecl jf W ek voc No 12 Kon HUIS en ERI achter bet wyk R No 438 Verhuurd voor I 0 70 No 13 Een HUW on ERK In een poort aan do Karnemelksloot te Jonda wyk K No 441 Verhuurd by do weck voor 10 8 j Kn iNo U tot 16 Ue perceelf ii nooingnaidstiaat zijn uil de hand verkocht Do porccolen yn do 3 laatste werkdagen v66r dou vorkoopdug van 10 tot 3 uren m op dien dag van 9 tot 11 uren lo bor icbtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notari FORÏUUN DEOOÖLEEVEH te Qosda IN HET VerUclitiiigs Magazijii l c Avoiidslcr DUBBEUK ÜUURT ay heden ontvangen een prachtige collectie Kleuwc Gasballoiis alumodo oen ruime ortecring C4AS0HNAMENTEN ÜASKOOKPLATEN en SASKORNUIZKN tegen concurreereni o prysen öoedkoopite adres voor Winkel Etalages met succes gcplaaUt by H H Winkcllen bier ter stede Denkt aan het grootc genot van een BADINRICHTINtJ compleet van allSO eu hooger Mijiiaam aujibevelond M M VA LOON TELKF 117 Gasfitter Ondergoteekendc bevoelt ich beleeld aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alïonderiyke schotels en alles wat tot bet kokavak behoort desv rlangd met byievering van servies aUver tatellinuen eni eni Aanbevelend Gerard Pinliseii Cuisinier Weiitliavcn 128 Cvceii Kinkhoest Cjieeii liiniieiixa Ooi liinkhoesl Influenza lïorslen Upt laanilocning binmn den kiirt t mogeiyken tflrt te doen genezen neemt iiiimiddeliyk de toevlucht tot de van ouds bekende l ekroonde on wereldberoemde Superior DmivenBorst honig Extract 91 E L I A 1 T H E uitdeKoninklgkeS oomlabriek DEHONINüBUJEM van 3Mk SsEm H N VAN SCHAIK r jUyjUlSCHAIl l DEN HAAG Hofleveranciers tin HAAl Flacons f 1 70 ets 40 et b j Firm WOLb B Jt Co h Wertaven 198 Jou io A LATBySTBirf K emegK li 0 Gouda E 11 VAN MILD VeersUl B 120 te am l A BOUMAN Momdneht l INKBK Nimmrktrkad IJitl A N viü ZEÜ SEN Schoonhoven J Tb TOIIKKN Bo k np B WI IK OuiUuahj A HCHEBR Ilmtlrecht I W i KOR Of emaifr K fisDBn BBI IDBN te rUtumjk P r HP K MomapelU l d SlAB WarfAW ewn Wed r HOLST Waddinirivum M KOLKMAN Wadjingmex P A uk OKOOT Oudewater A Dl JONUll OudeiüiUtr 3 P KAHTELËIN PoUbrothrdam l BIKKER te BtnKkop n W n WlHWii ttH fr ir W WSW1 t uui f tr tii iin een u fvb y l n JHwt TbCvaii lO Oom kc PfCAEPARATEN VAN Ulllq L gi IJWIIC oowel bi kinierm nl volwMsenen gebrek ap eetlust elechle spijiverterlnf tenuwtioohlpiln ter Tersterkini na fiekte ofkraambed koorts en hnre eeirolneii jtJlNA LAROCHE PERRIJOINEUX m het binoncler teBen Bloeil Sbrsk Blxfcwcbt 3 kwalen Tan Kritlschen leefttld cni Vctkrij baar in Hacone 1 00 c 1 J a V aCttv vnornl vf r kinderen zwakken en klierachtlge gestellen kct aan te bevtlui Ab lenseskracbtlgc drank bi stoornissen dor spijsverteringsorganen en diarrhea ooli ïo nuiBolineen en kleine kin leren I myer l us i Kp 1 70 1 Kur O BO t Kgr ƒ 0 60 Cbamiscb J 4 aflrCll2lf Af Spedaal voor Kindervoeding m bussen a H Xgr O BO lultere JTtCll aUIIVCI xcr 0 60 X Kgr O ÏB Acff tnil C iiyflrCtfdl I elrookeneenerhalveOgarctteis voldoende ter he rij din van de hevigste aanvaUen vas Asthma etc In 6 SÖ 1 Só TnmarïnHp Rnnhnrm fi uit purgatiif in verstopping Aam i ctlliai mUC iJUIIUVUia belen Mleralnc Congestles if vl ral l I Uxan r k n l rin I i n 1 Tamarinde Uonlions n Ki H I I IFN i IIOI M l lantri ke dicn i daar de vorm vw r het kind bHseri yk en ik pinak aangenaam yn t per doneje COO en ƒ O ÖO QüIrnlalr PnQfillPQ iV i 9ï rB iniismnici i JdilTllaKTaalllICa i Hoest Verkoudheid en Ktelpijn het i een allimoploasenil en verzachtend middel bU uitnemendhaia uiulunend m Q lle chjcs vcrkrijijb aar Fri 0 80 j er Hesd ije VrmpKialm r m KRAEPELIEII k HOLM te Zeist 0 oo i tttmIkvltrÊ eM Jii iiftiinn KRAEPELIEIf HOLM Holleverancters ZEIST AlüJiJ Het groote aantal zenuwkwalen fku iROii liotiM dlD r tot da Toor rKkuidfl keataAk infia van ftpo ilMte b r Db ro rt t trotiMm D0 MtefltU II rnid lnl ti door il oiPdin U wxtMiK htp itngi nflnd Stnt asn it ri nlAnw n tUil honl d T toti dat tl tInorhAt febrnlk nmlK ii Vkn il t i fionvoDdleitnD weg nkiii lijk iKngH d taaTit aatif pliril l cWhnuiitilekkiuci 4ua htrtx dlon baiiilerd proebamlncoD ttiAHMovfi itoic li l iWP ld T ibr ltlii Ml t rvljl ilj in wttantirhBjipiilijke kriDKlli a h oiit bnUiigiitülliuK wekt raoi tfnc wpldaitd blijkt t4 fijn voordf un onnwiWAUh UJdvnde msniönhald I ie K titai J U sllicsvon dnn it ir laii ii OfSnlar vtu Iraotidlielt Dr Romao vs Huaia t ViUhoriii Oa bnnitt op rl oil drrviiitltiiir ipicotlaan kn mm H rl B praktijk IHiar waaachiMc van livt li r l camHAl pcf Ant M ntrii tlnnrta ffHihlkli RtalTvn 4 r le hnl4 anmlildvllijh Mfin h lsenB v l l Pi 4lfkfde lfl UatdSHfitosKirUM werdou wBrkeliJkaabltt n id rMBlUtobv rl MgBa BtJ Bta ku luuvret uugaag dat van eu door dan ultvtndor XMobnvtD warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kart vrcrlomlaB la lefWitnB r tiiiAB knrtm ttjd r ada d Vladnik vaiaiKboiifii la Dit bofkjf bf vai nlftallfaii vor betgrovt iHi b li li VI rnuaiihart vfrkUriiiRPü oinlida het wrxcn dar nmuwvrv tlierrt lc o de daarmoda t r 1 1 w iitin it i Bf vnllflEi fikrp ri li tilt viking mitar oxik vndt ri d tatiriD wetau ir tiii iiajijk vnr k itMlolinit n i it l mi tli riii blnili ii die ntii la2F i iii fi wljx Rtwtjd rjjn loomedf arHcbriTt aD Ui vttn tl tttl iiiliiintfii vau i Mg i ilait L gaiir n kuu lis ouder veike lefiiara na4 dr piafei iii m pdrktmck 1 Pifla rus ftOHBJPOnt 19 iTtlBgraBcF in ii dr pr Mliearend enr itnarr aan hel kraak lli i l ii Mti l t C i ir i t N Kaïittattrali Qr Cmn ta Staltm Sreiimann iaB dr arrand arli ta lohli b P FtratUti aaati r M atMc VI hel kaapltaal ta Ag aAhfiawith Dr tohurini taita Bulenfal lat lit Uartat mti dr g istithaer ir tat r lur Balvana f Si ttoutiirho inHoktlHg voor lanuwliklar la Parljt MM 31 Rgiat 334 Cgiaai via Airh luMi mbi dr ta Oorra Dr aullaDh rmad arU ia Zldnitt Ob rilf ki Til JdcM mrit tt tl Kt Dr l t nngaval U La Farr trt Eura lid vaa daa Oaaiail Central d hyg taf at 1 Haitiii lit rranlipjli f Vfia iHidTtu Aan allvn wWr iirim a AiÉl l Mr r f mlndor tti ilK ti la f ngtiianMBda triinwarbllulifitd llj i vaarvtii daluDtaakaiieii IJn Hron toka naafdalln mi ralnAoaftat haaf l tl ttaadandpa g poe iaTlkkil8aD haij iafaa dka d llaM cc i l Hniiandljktanratl an aniii hni all li Iw la d ¥ftrder ftlla ikkfii dtadoer linroarto gatroflha waid Miao lijdan mui da c v tlK ii dMTTtn tOOIill varilMWlMSta oivaraMHa el Ifirafcen r ara tangval MOBi n t Jlkkaa ltljniaH d gownciiliin mat va rt dHmnda al R plaaii li a iwaita vxrtwakklng von gtkaagea Bt ktU Oi r i da ondar c naeakuiaic twIiwiAfUtkf wwiM at KlJ Uir door dn b kpftda niddelaa la oiitlioti lliigf a koadwaUrk nr vrihiaa oUt utBtrrj l Bi of caabadra gMn ganaatng of latUgiug hiuisor kwiAl gavonda bnbVn an tan all k ¥ raor brrocrte n uartoa rwlM hebben wagoM varaabUuaalaMJ Hwigatlg vialta var oovinj la kat ktofKt beardaQ at diritellgnatd aaijnondar hat arfcoord anlilnglnaeooraa kalvo 6 tla larie garadaB ilch het boT B TanaatdeHeikjaaan tAochafTeo brtwelk opaUTnga kaïlalaoa laudeB wordt door AmaUrriNM oor H LRIIAV A To ilolllcfwag 41 Raltcrdani r B vnn M l TKV KOl rF Apotheker Korts Roofataag 1 Vlr ht liOHKV rOKTOV UudeRrsolit btj d Oaardbrng r U Üp da IftUKil hrgla niaih mntlirlnalo ttintooiiatfiling ia dn llr WelaaMAMn acba ttM Mor Bediaubv Jartj Mei da KII Vr a llr iani haihraaad 5 aan at daaa drlo eatogorlA ran aaMnwItjanra n kraahlaloothild ooi an geronda ieir $ aa Jonga P HOOFTM en ZOO Kleiweg OOUDA B oen iwerken van kunstensmaak ADYEUTEITIEN in alle Couranten wdjflcn aangenomen loor het Adverleutlc Bureao vao A BHIMkNAN ZOOIM FEANSCEE ST00MYEB7EEIJ ebpiiiiscbe Was ehefij VAK il OPPElili i YlËR Ift Krulxkaüt Hotlinhdii Ur Ht d rl dtxir A il ii Ktini lloufdJepót voor OOODA de HmÏ II i TltMSKlJIM Korte Tiendeweg D 7 f peciahteii Toor het atoomeia ea verran ras alle Heerenen Uameigarderoben alsook alle KindergoedentQ Speciale innchttng vooi hr atoom n va pliicDe mantela veereu bont £ Ooi gnen taielkleedeo enz worden Daar d uieawBte en laat methode geverld Wie lieker i a wu d Ecbt ukel Cacao te ontrangon tesainon f peteld e na rule priifüctmngun in deu nanilel jokoinen oude de nnara de I aitïindara Dr Miohaell TWrnrdigd f p tl best inauhines ui het wereldbe 1 foomde WabWiMeiuent Tan Gebra StoUvorck t Keulen altcha J rT12lcbaeïI $ Bikel Cacao In Tierkanten bnaaen Deie EiktJ Cacao s met melk gekookt eona aaiij fvame geMntie drank voor ilagelijksdi gebruik een i ï theehpda na t poodw TOOT een kop CTwoolato Al Scneenkrnehfige drank b j pni na diarrhee aiei ta met water t jebrtiiken Verkrilgbaar b j tie Toonmouta H Apotfieksra en Prlia V K prmfemje I 1 80 o 0 90 o ass 0 uraalT tagen oordigar to Kaïier iand Julius Mattenklodt Amnterdam Salreistniai 103 Vrangt hij Uwen Doekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uiUjnre De hoofdtekst van dit halliriaande lüksche tjidschrift bestaat uit de HeHchrIJtHny eefier RetMom de Aarde die de Hoor E T Feebstra Kuiper in opdracht der Vennootschap mnnkt Elk nnnimer is r jk geilluatreerd naar eigen photo graphiache opna ledur intockcnaar ontvangt per jaar ongeveer iO Attslchth aarten die hem oan eigen of emi ander door hem op te geven lulres door onze reizigers worden toogejoiidon Vuur de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in ArabiS l erziii Vooreii Achter Indié Birma Ma J lacca enz Prijt per jaargang f 7 @0 wic de Anneke kaarten Do inteckcning is te allen tijde opcngestelil Ook de Ansichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Thitnj s WoBdwbtltia in to gcKeele worehl bekoi co penwintl Onovertroffeii nnddel tegen nllo Bont Lang lererMaagziekte n enz Ititvonilig V ODwel aIs ook ultwendtg in bijns 11e ziektegevallen mot goed jtevolg I aan te uden Prijs p r llaesn 1 1 jwr post t 115 TUirrj i Wondtnalf Iwzit oen alsnog ongekende goneeskra eb on tieüzame werking Maakt meestal elke pijnlyke en gevaarrolle operatie geheel orerbodig Mei iloie Mlf werd oen 14 ax Olld OBgeaeeslIMl lehniden beeiigezwel en onlangs een bijn ü laar kaukerMjdea genezen Iiren t geneiiDg ea rertaeliting der pynen by ronden ontstekingen eM Tan allerlei aaitL Prt 8 pep pot f 1 60 per poat f tW Centraal Depot voor Nederland Apotheker HElkEI SlIk DERIJ Bokin 8 Amaterdam W r g i JcpSt II batell hko Jirtd ua d S i u l li ta ia A 1 lllüRBÏ in Vnpti tel HohiUth f Otlinci pto ot t ratkirfim kij Int C atml Bei sue RokiD 8 AnutK ui Dtak ran A BKIKKl2iN A Zn Uonda Buitenlaodscb Overzichl Lord Milner heeft den eed algelegd ala goDvernear en opperbevelhebber van Transvaal Er liJn ok voorschriften gegeven voor een nilvoerondeu raad en een wetgeTenden raad waarvan de t 4eo benoemd worden De Britsche ministor van oorlog Brodrick is eindeliik eens ondervraagd geworden omtrent de iinaestie van bet wonder van de vermenigvuldiging der Boeren In November verklaarde hg gelijk men weet dat niet meer dan 10 0 10 Boeren in het veld stonden Sedert dien tijd tot den bisten Mei gal Kitchener op dat hiJ er 9664 gedood of gevangen genomen had En nu is uit bet cjjfer der overgaven gebleken tot er nog minstens 18 k 19 000 over waren gebleven Zelfs de Engelscben vonden dat vreemd Brodrick heeft nu geantwoord at zijn ramingen gebaseerd waren op opgaven van den inlichtingsdienst bedoeld departement kreeg die opgaven zelf uit allerlei bronnen van verschillende betrouwbaarheid In het geval van zekere commando s berustten de inlichtingen op mededeelingcn van Kaffer die gaarne overdrijven De militaire overheid die de fout trachtte te mijden om snelbewegende commando s dubbel te tellen was blijkbaar misleid geworden betreffende het aantal nog in het veld staande Boeren Het War Office heeft anders tgd genoeg gehad om er achter te komen d t Knfforbcrichten niet betrouwbaar waren 1 De Kliliilsche Zeitung verneemt alt Berign De Keizer heeft het ontslag ran minister Thielen aangenomen en generaal Bndde in zijn plaats benoemd tot minister van open bute erken Zaterdag antwoordende op de aanspraak Tan den opperbnrgemeester dankte de Keizer in de eerste plaats voor de ontvangst en herinnerde vervolgens aan het overlijden van den Koning van Saksen den laataten grooten legeraanvoerder uit een groeten tjjd en den laatston ridder van het grootkruis van het I Izeren Kruis die het Dnitscho rgk beeft helpen stichten Een edel Duitach hart getaigde de Keizer heeft opgehonden te kloppen eea hart dat alles wat Duitach was boren alles ging een toonbeeld van alle vorstendengden een vader van lijn va FEVtLLETOX BE TWEE DUEBSTEN 08 Ik gektof niet dut de groote nuerderheid het best haar eigen belangen zou kunnen oordeelen In ieder geval heeren maken de re ktieve voordeden van aristokratie en demokratie een punt van kwestie uit En DU zult gij het mij ten goede houden dat ik nie verlang mede te werken in den stand Tan xaken in ota land om die kwestie op den voorgrond te stelten Ik geloof griieel en al aan de c Hechtheid uwer meemngen en bedoelingen vertrouwt gi nu ook op die van de mijne Gij zijt demokraten ik ben eeu an stokravt Migne tamlhe behoort sedert on veer drie eeuwen tot de adel en voor hare verhefling droeg zij eeds n ridderlijken naam Zij Vett er teer veel toe bijgedragen om Engeland te maken tot wat het li Haar bloed heeft gevloeid in menigen veldslag twee Bijner voorvaderen zijn gedood als lanvoerdcra onzer vloten Gij zult zeker diedieif slen niet geringsc iattco zelfc ain keurt gy de I oliticke daden van de leden mijner familie niet goed hoewel velen zeer ijverig waren ook op dit gebied en zich zelts ooderscheiilden De mooiste boomen m Engeland zijn door myd geslacht gcplABt iMt heeft vt k der fraaUte kerken getticbt zegd De republikeinen uit wier naam gü mg begroet hebben mji zulke bowjjzen ap gehechtheid gegeven en mjj zulk een steiMt verleend dat ik hen niet genoog zou kuhnwi danken Zij weten dat al mön kracht is gewijd aan de republiek en baar vreedzame ontwikkeling Mot nadruk beveel ik hun een programma aan dat kan worden somangevat in deze woorden verdraagzaamheid eendracht vrede Oiolitti heeft in den Senaat bjj de behandeling van de bcgrooting verschillende leden opheldering gegeven over ponten van binncnlandsch regceringsbeleid Als algomeene regel verklaarde OIollttI dat de regeering het bewind moest voeren binnen do perken der wet n deze door allen moest doen eerbiedigen wel oen merkwaudige openbaring van regeeringsbeginselon 1 Er zjjn volgens Oiolitti in Italia twee oio inenten die vooral gevaar opleveren voor de orde en rust des lands Dat zjjn do anarchisten en de repnblikeinen Tegen eeratgenoemden zal de regeering zAïi optreden liat zij hun doel niet bereiken Uevaariyker zyn evenwel de repnbhkoinen l o minister herhaalt wat hg in de Kara l ver de republikeinschc party heeft gezegd tg heeft geen reden van bestaan maar ay is niettemin gevaarlijk omdat zy het allereerst toelegt op een verbreking van de Italiaanstihe eenheid Een dorde gevaar voor do rast in ItaliO leveren do onophoudelgke werkstakingen op do rogeering moot steeds do uiterste waakzaamheid ten toon spreiden om te voorkomen dut er onlusten uit die stakingen voortvloeien Daarom heelt zg zulke krachtige maatregelen indertyd in Apulie genomen en daarom treedt zg thans te Napels zoo streng op Het ia niterst moeielgk altijd de vryheid volkomen to eerbiedigen bg do handhaving der wet maar de regeering behoort Toor alles te toonen dat zy zich niet laat dwingon Op dien weg zal zji doorgaan en men i al de wet streng op iedereen toepassen zonder klassen politiek In donzelfdon geest vertelde Oiolitti nog meer van de vastberadenheid en de wilskracht van het tegenwoordige kabinet tegenover de binnenlandsche moeiiykheden van het land De Senaat kwam er zoo van onder den Indruk i at de begrooting var binnenlandsche zaken er met de groote meerderheid van 9 € stemmen tegen 10 doorging Uit New York wordt gemold dat het Senaatsbesluit waarbg aan den President in overleg met de kanaalcofemissie de beslis algemeen bekend dat gij van een groot en geCerd geslacht sUmt en w j hebben vandaag genoee gezien om te kunnen seggen dat gij wat verstand en geest betrett uwe voorouders niet onwaardig zijC Maar de groüte kwestie die uw lordschap ni wij heeft opgeworpen kan niet door eene gelukkige omstandigheid worden opgelost Uwe voorvaderen kuanen groote dingen gedaan hebben Is dat 00 te verwonderen Zij behoorden ot een zeer beperkte klosie die het monopolie had een aantal dingen Kn heeft het volk dan zijn bloed niet laten stroomen in den strijd zij minder dikwijls vloten hebl en aangevj uwe bloedverwanten i Kn die mijnen enjfl die gij hebt gegraven en aangelegd diefbsacheni die gij hebt geplant die moerassen en plassen die gij hebt droogg maakt heeft het k dan daarin niet de haiid gehad f Kn welk voo eel van al deze groote werken heeft de Arbeid genoten op de inwilliging van welks hei ige eischen wt thans aandringen maar dte men eeuwen lang met een minachtend stdzwijgend heett behandeld Neen myk rd wij vragen u ile resultaten hierdb Ie laten antwoorden De aristokratie heefKdïTe eeuwen lang m Engeland dé macht uitgeoefend gedurende de laatste antlerhalve eeuw is die tikoefening ontwperkt geweest op dit oogenmik vormt zy de welvaremlste klasse die de geschiedeniH der wereld kan aanwijzen even rijk ala de Romeinsche senatoren juct de mid lelen ter Vergemakkelijking en veraangenaming van bet leven die atieeo de nieuwere wetenschap kon verschal het heeft bruggen gelegd mjjnen en kanalen gegraven wegen aangel gd en een uitgestrdtl moeras drooggcniaakt dat pp deun dag onzen naam draagt en tegenwoordig een der btoeiendste deelen van het land ia Oij spreekt van onze belasting en onze oorlogen en van uwe uitvindingen en uwe nijverheid M UKI XIJII jd hoewel ev p l dan n Analen Onze oorlogen hebben een eiland in een machtig rijk herschapen en in elk geval brachten zij die nijverheid tot ontwikkeling en spoorden zy tot de uitymdigen aan waarop gij roem draagt Gtj zegt mij dat gij de gedelegeerden zijt van de niet vertegenwoordigde arbeidersklasse le Mowbray Nu wat zou Mowbray jjn geweest zonder dwe aristokratie en de oorlipn f Uwe stad zou dan niet bestaan hebben er zou dan geen arbeidende klasse zijn g weest dte gedelegeerden kon enden Uwe geheele bestaan zijt gij eigenlijk aan ons venchuldigd Ik heb u gezegd wat mijne voorvaderen hebberi gedaan ik ben bereid zoo de omstandigheden dit eischen om hun voetstappen te drukj en ik heb bun rang en stand gffirtd en ik zeg het ronduit heeren ik zal dien zonder strijd niet c geven Wilt gij het volk l estrijdcn in die wapenrusting mylord zei een der gedelegeerden mm lachemlj tloch op vriendetijken èn eerbiedigentoon J m jfe wapenru in heeft vroeger het volk ge diend sei lord Valentine want opi het sla fveld vanhve m was ïïe ia de nabijheid van Simon deHoatlbrt Mylord zei d odere gelegeerd het is sing wordt opgedragen of het Panamakanaal dan wel hol Nicaraguakanaal zal worden aangelegd waarschjiniyk door het Hoi van Afgevaardigden eveneens zal wordon ga dgekeurd Daar President Kooaevolt aich meermalen uitgelaten heeft voor het Panamakanaal meent men dat in dezen zin de eindbeslissing zal zyn Verzekerd wordt dat de Amerikaansche Regeering al het mogelyke zal doen om de zaak nog in deze zitting al te doen SSBBBMIB Verspreide Berichten Falaaau Abt Gayraud is voornemens als algevaardigde van het departement Klnialèro tot den premier oen vraag le rioliten aangaande de disciplinaire maatregelen tegenover verscheidene leden der geesteiykheid en de abt zal aandringen op uverwyide beantwoording van zyn vraag In opvolging van den repnblikolnicUensenator Bourogat is tot lid van don Senaat voor Tarn et Oaronno gekozen de radicaal soclalut Delthil met 254 stemmen tegen 1H7 Of den gematigden republikeinCambes Het national nlnwerkenieongra tatgehouden zou worden Zaterdag a s Is verdaagd tot den acblaten lull en de presidentheeft v n de veroeniging van spoorwogbearablen oen voorstel ontvangoiT tot oprichting van oen bond met hel oog opovontueete samenwerking terwyi dan ookde Bootwerkersbond zich zou aausloiten Onder vry gering vertoon hiieft in donnamiddag van Zaterdag do aanbiedingplaats gevonden van htet gulden vlies dooreen byzondcre missie van den Npaanschenkoning aan den president der Republiek De president praatte loowat van de grooteeer die hem hoogiyk ontroerde en droegden heeren op liJn byzonderen dank te betuigen aan den koning en de konlnglnmoeder on dan werden do lul met hot Spaansche volkslied uitgeleid DulTIOHLiai Waaraohyniyk zal dea Pralslschen Landdag in de eerstvolgende zitting bet kanaalvoorstel niet bereiken In zyn ouden vorm doch slechts een deel er van misschien om de lal er een beetje aan te gewennen I HUSUHD Do tecreturia van den gouverneur van Warschau Lodz Is door twee stadeoten met revolverschoten gedood it alles kan mei ontkend worden Uwe klassespreidt voor de oogen van gaaivh Europa meerpracht en luister ten toon dan ooit n oisrhoon gijin den laatsten tijd op behendige ijze een deelvan de blaam van uw bestuur hebt geworpen opde roiddelklasM die f ij veracht en die alleenverachtelijk is omdat zij u nabootst ii uw mochten aanzien nog onverzwakt gebleven lij regeertcna met absoluut gezag en gij beheer hl hetongelukkigste het eltcniiigste volk van den gnnachen aardbodem Is dat wel eene billijke beschrijving van hetvolk van Engeland zei k r Valentine Of toddtgij willen beweren dat het Inger staat dan Ie Polen ol Portugeezen ile tijleigc neh in Rusland of de Lazzaront in Nape s i Veel Uger zei de gedelegeerde want zij zijn niet alteen ontaard raaiir zich ook van hunneverneder ng bewust Zij gelooven niet meer aan een aangeboren verschil tusschende regeerendeen geregeerde klassen in dit land Uf zijn looverontwikkeld om te gevoelen dat xij de slochtoftentzijn Vergeleken met de bevoorrechte klasien van hun eigen land verkeeren z in ellendiger toestand dan de bevolking van ieder antierlaftd verg lekenmet lie bevoorrechte klassen d iftr Alles is betrekkelijk mf lord en gebot niij de verhouding van de arbeidemle klasse in Engeland lot de meerlievoorrechlc kUuen u van Vljandel Jken en daarom van hoogst gevaarlijken aard tVerM vtrv lgé