Goudsche Courant, donderdag 26 juni 1902

41s e Jaargang Donderdag 20 Juni 1902 o 8834 GOUMHE COIMNT I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Teleroon No Hï ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatamimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o f 9 De Uitg ave dezer Courant geschiedt dag elijks tnet uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VTJF CEJNTEW FBMSCHE STOOMVEEYEEIJ IK ehemisehe Wisscherij H OPPENHElMKIt 19 ruUkade BoUerdam Gsbrevsleeird door Z M den EoniBg det Belgen floofddepfit Toor OOUDA de Heer II G TRMSUUBCi Korte Tiendeweg D 7 dpecialilieit voor bet sioomen en verreivTaii 411e Ueerenen Dameigarderoben alsook alle Kindeiigoederen SpMiala inricbliing voor hr stoom d van pluchemantels veeren bont 2 öordjnen tafelkleeden enz worden naar da nienwste en laati methode geverfd Kieuw enovertroflen Prof Dr Lfchora welbokend lt W XBACHT SI IZiB U lu Mbt met Ftliukiiiiiik tot voort ftrende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige xenuwKiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd Toiale ijene ing van elke zwakte BleeLucht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagp n alechte spBSvertering Onvermogen mpotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectussen rrgarcr fie ol B 1 fl 2 8 dubbele ümcIl H Oenlranl DepSt Msttli v i Teute Zsltbomme 1 ücpOts M Clébsn fc Co Rotterdain 1 Haptool a Gravenhage 1 Malmeians de Jong J Ozn Kotterdam Wclff II Co Oou la on bi alle dro sten Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der NedertaMsche uitgave van Tourist De hoofdtekstvan dit baUmaandeIJksche tijdschriftbestaat nit de Beaehrtjeing eenerBeU omtüsA arde die de Hoer B T Feenstiu Kuipkr inopdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is riJJtgeHluatreerd naar eigen photo a graph sche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt pM jair onmveer nsioMkaarten die hein aan eigen t f een ander door hem op te geven adreg door OEze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verscllillende plaatsen in Arable Perzië Voor en AcUtet Indië Birma Malacca enz Priji per jaargang f 7 kaarten incl de Aniichl De inteekenlng is te allen tgde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tijde geleverd Bureau De Wereld TourUt Haarlem Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t oent de K 0 A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 II I I I m ï 8ÜHIEDAMMEI GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbaar liijt M PEUTERS Iz II B AU bowij van oMlisid i cachet eo kurk ateeda voor sien van den naam der Firma P HOPPE j l a t Hat biatt onactiadelyime en makicelykite poctsmlddel vooc Haeras en vooral damea en Klnderactioenwerlt la de Appretunr ao C M Nllller k C tiVF B rlll Se th 8tr 14 MenletUtoel ÜLlV op naam en fabrleltamerk Biaryaaaei ni aMeraa ffiathv arliMaa VnkM IIOLLANDSCHB MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afdeeltng Moordrecht en Omstreken landbouw Tentoonstelling te Moordreclit op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VERLOTING bö gelegenheid van bovengenoemde Landbouw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting znllen zgn r Prijs Ee HijtuiginetéenPaard 2 FrijsEeaTilburymetèenPaaxd Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prjjzen zooveel mogeljjk aangekocht znllen worden op het Tentoonstellingsterrein 50 CEIITI P£R LOT Trekking Zaterdag 30 Augu tu a Ix tén verkrijgbaar bij A BRINKMAN Z Lange Tiendeweg Gouda Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en Iteeiaandoening binnen den kortst mogeiyken tfld te doen genezen neemt onmiddeliyk de toevlacht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DmiyenBorst lionig Extract M E L I A N T II E nit de Koninkljke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK t DEN HAAG HoSeveranciers Flacons 1 1 70 ets 40 et bij Firma WOLFP Jt Co h Westuven 198 öouda 1 XarjJASTBJff kleiweg E loO Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Go 4a A BOUMAN Moordrecht HINKSB Nieuwerkerkad IJttl A N viN ZESSEN Sc ioonfetien J Th TOKKEN Bos lop B V WIJK Oudtwafrr A SCHEER Baanrecht P W v EDK Oudewater K vai dbe HEIJDEN te Ueeuwijk P v d SPKK MoercaptlU D v d STAK Waddinomeen Wed V HOLST Waddinqsveen M KOLKMAN Waddingmeen P A uk GROOT Oudeimter A DB JONOH Oudewater J P KASTELEIN PoUhroekerdam D BIKKER te Bemchop De Slcdelijke Hypollieekbank TE S GRAVENHAGE COMMI8S kll8SKN i W H F Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J O BOSMAN L DROOGLEEVEE FORTÜIJN h L ENTHOVEN H Lzn J C P KNAPP Jb Jlir Mr W H DE SAVOBNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M O OBREEN Mr F W JTB SNIJDEE VAN WtSSENKEEKE G L DE WETSTElN PFISTEE en Mr A E ZIMMERMAN Sluit eertte hgpatkeeaire geUteentngen op huizen en landergen tegen billijke voorwaarden Geelt 4 o pfinabrieceH uit tegen den koers van 90V UInlic itingen te bekomen te QOVDA bg de Heeren M J Obf JÜJt tS € o Directeuren t Mr P DROOGLEEVEE FORTUIN Mr C SCHUIT B f 1T Tf f vfTf I Met Eir Diploma en Ooud Bekroonde PRAEPARATEN VAN OllIna I 9mrh demeeitljraeMliaenveralarkendaKmA WlJlItecentwakte Vfmiia l ai w ll 1 t j j ol a enen gebrek aan eetluet elechte spyaverlerlnc zenuwlloofdptjn ter veriterklQg na xiekte of kruunbed koorta en hare gevolgen QUINALAROCHE PERRUOINEUX in bel bijionder tegen Bloedjebrek Bletkiacht kwalen van Krltiachea laaftyd ent Verkrijgbaar m flacona a 1 00 ea L pf lf Alaf a o ra voadJaam veraterkend aangenaam van smaak voordagelljludlseb alk a ltv l v awn j oor kinderen iwakkenen kllerachtlje jeatellen eeraanub velen Als geneeakrachnge drank bi atoomiaaen der apljaverterlngaorganan en diarrbée ook L voor luigellngen en kleine kinderen Prijs per bus A S Kgr ƒ X 70 a i Kgr O OOyft H Kgr 0 60 t = Melksuiker T jZS tyS7 è 1 L AsthmaXigai r dasjes 4 yö öÓ cn T5 BÖ r Tamaf inde Bonbons ruj purqatiep tegen vtrttoppinc Aun voor tinderen bcwijien de Tamarinde Bonboni vtn KRAEPÈLIEN 4 HÖlM beUngryke dieniten daar de Torm voor het kmd bcgwrl ljk en de smtok wngenaam i Priji per doosje ƒ 0 90 en 0 60 QalmSolr naG niAC algemeen erkend ali het BESTE huiimtddel Verkoudheid en Keelp n bet ii eïn al moploMénd en yereachtend middel by ultnemendhald mülmtend in □ fleschjes verkri gliaar Pnjs 0 30 per fleschje 7 fratparaUn nm KRACPEUEM HOLH t Zeist oMm roorMÜn van tUqutiUm MWrop da naam JumMiteJtmitv e rm krOifbaar hij Oê mMtl KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZpSTv Ayi r voor kinderen bcwijien M Tamarinde Boobont vtn KRAEPELIEN ï i i n rr ic leniten Ondergeteekenfle beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tatellinnen enz e z Aanbevelend Gerard PiiiJcseii Cuisinier Westhaven 128 Geen beter adres voor allo soorten SCHOENWERK din hel Hoorêrabantdi Schoen m laaminagazijii KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend c sin ITS ABe repdratiSn en aangemeten werk Wie zeker zijn vu da Echt Eltel CauaO te ontvaogen teaunengesteld en na role proefhemiogen ifl den handel gekomen snde den naam dei iiitviudera Dr Michaelif verratrdigd p da besta maobines in het wereldbe temda étabbliaaemsat van OebrK StoUto Kanlen iKiba rtemdaél Woki J F n2ie eIl § Cikel eacao in vierkanten bnafkn Deie Sikei CKao ia nut melk gekookt een aangename gezond innk voor d gelijkacb gebruik een t 2 fliedareU vn t pceder voor een knp Chocolate AJb geneeakracbtige drank bij val van diarrhee akeiita met water te citroiken Verkrijgbaar bij de Toornttorti B 1 ApothekarB en f 1 80 6 90 ïïsr Oeneraalvartsgenwooidiger wer Nedir land Julius MattenklMli Amiiterdam Kalvcistraat 103 TUiny i Wondnbtlfia in do geheele wereld bekeod on geroemd Onovertroffon middel tegen allo Uorat Long Lever Haatiiekten eni Inwendig I zoowel als ook uitwendig iu bijna idle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden l rljB ier flacon 1 per poit 1 1 16 TUinj s Wosdinailf bezit eenaUnog ongekende geneeBkrach ea heilzame werking Maakt meestal elke pünlijke en gevaarvolle operatie geheet overbodig Mei doze zalf word een U Jaar ond Voor ongeneeslilk tehouden beengeiwel en onlanta een bijna Si au kankeriyden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnea bij wonden ontstekingen enz van allerlei aard Prijs per pot f l BO per poet f 1 60 Oentraal Depfit voor Nederland Apotheker HENRI SANDERS Rokin 8 Amsterdam Wui gi diftt il l itell men dirmt uB dieSehuUimpotliela do i THIKBRY ia Fngndi M Koliitnli OeBternich Gclint praipectui la mtbiiilni bn bst CsntMsl Msit Smdo RokinS matndiai MN BlOMMESTEINS INKT p oJondeAiiuleh iie SlS T volkomen ON SCHADLLllr APELDOORN HOILANO I Drnk van A BRINKMAN Zn öonda AVIiOIVDIGIilG De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van üouiia doen te weten dat door den Raad dier Gemeente in zijne vergadering van 13 Juni 1903 is vastgesteld de volgende Verordening VERORDENING tot wijziging der Verordening regelende de Bouwpcrfitie m de gemeente Gouda Eenig Artikel In de verordening regelende dt BouwpoliUe in de gemeente Gouda vastgesteld den 2 in Februari 1899 en afgekondigd den i8n Maart 1899 wordt de slotzin van artikel 15 in stede van met de letter j genoemd ipet de letter k en wordt in dat artikel gevoegd een op t volgende zin J voor het Buurtje aan de noordzijde de aan weerszijden verlengde buitenkant van den gerei der stoomzeepztederij de Hamer en aan de zuidwest zijde eene itjn op een afstand van 6 56 M evenwijdig aan deee gevelltj n Zijnde deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bericht van den i6n Juni 1902 in afschntt medegedeeld En ia hiervan afkondiging geschied waar het behoort den ajn Juni 1903 j Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda breng n ter algemeene kenms dat de Algemeene Collecte mot open schalen aan de huizen ten behoeve van het Fonds tot aanmoediging en ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden op verzoik van de Commissie van bedoeld Fonds met zal plaats hebben op Maandag 30 Juni e k doch thans is bep iald op Maandag den 7 uii e k aanvangende des voormiddags ten 10 ure Gouda den 25 Juni 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Buileulandscli üverzicbt Tengevolge van ongCBteldheid van den Koning van Engeland is de kroningsplecbtigbeid voor onbepaalden tyd uitgesteld Volgens het offioieelo talletin van de geneeskundigen lijdt de Koning aan perityphlitis ontsteking om den blinden darm Zaterdagavond was de toestand van den Koning zoo bevredigend dat men dank zö de goede zorgen üoopte dat hy de kroningsplechtigheid zou kunnen ondernemen Maandagavond ver FEVILLETOX BE TWEE niTESSÏEN 109 Het volk moet aanvoerders hebben zei lord Valentine Het heeft die gevonden zei de gedelegeerde Als het tot een uitbarsting komt zal hetzijn adel volgen zei lord Valentine Zal de adel hen aanvoeren zei de anderegedelegeerde Wat mij aangaat rk maak er r n aanspraak op een filosoof t Siin en als weer een Simon de Montfort zag opstaan zou ik met gencegen onder zijn vaandel strijden Wij hebben een aristokratie van het bezit zei de gedelegeerde die het meest gesproken had Door de toenemende beschaving is het bezit heteenige middel geworden om het onderscheid tusschen de verschillende klassen aan te geven maareen nieuwe regeling van het bezit 1 ook ditdoen verdwijnen Ha gij wenscht de hand t leggen op onzebezittingen zei lord Valentine glimlachend maardie poging zou de maatschappij wel eens totden oorspronkelijken toestand kunnen terugbrengen en dan zouden de verschillende oorzaken vanb t klassenonderscheid zich weer langsamerhand ergerde de toestand zoodat gisteren een operatie iioodig is geworden Het is in de verste verte niet met woorden te bescliryven met hoe groote terneerge lagenheid en smart het pabliek het bericht heelt ontvangen dat de Kroning is nitgesteld wegens ongesteldheid van den Koning Men merkte voor het eerst dat er iets ernstigs ophanden was toen do vertegenvroordigers van de voornaamste nieuwsagentschappen plotseling dringend op het Buckinghampaleis werden ontboden waar Francis Knollys hun het officieele bulletin geteekend door de groote chirurgen des lands mededeelde Onderwijl had de jobstgding het Lagerhuis en andere centra bereikt en de telefoon en de telegraaf verspreidden hot bericht dadelyk door geheel Londen De straten waren propvol met een menigte menschen die vry af hadden en n olkomen geslagen waren Er ging een schok Van ontzetting door de menigte toen de avondbladen verschenen met groote plakkaten waarop het nieuws te lezen stond De Earl Marshall beeft last gekregen van den Koning om diens innig leedwezen te betuigen dat de kroningsplechtigheid wegens een ernstige ongesteldheid moet uitgesteld worden Alle feestelpbeden te Londen zullen dientengevolge eveneens uitgesteld worden De Koning hoopt echter zeer dat de eestelykheden in da provincie volgens het reeds vastgestelde program zullen doorgaan Het bnlletin gisteren uitgegeven te twee uur op het Buckingham palace luidt De operatie bij den koning is met goeden uitslag volbracht Een groot abces is verwgderd De Koning onderging de operatie goed en bevindt zich in bevredigenden toestand Reuter verneemt dat bij de gewone operatie van de kwaal waaraan de Koning lijdende ia de patient gewoonlijk vier oj vyf weken stil moet liggen Niets is op het oogenblik nog beslist over den terugkeer der buitenlandscbe gasten doch men verwacht dat zy huiswaarts zqllen keeren zoodra stellige berichten omtrent de operatie vernomen worden In officiéele ringen neemt men aan dat de toestand van den koning vrij ernstig moet zijn daar de operatie anders niet zoo snel zou hebben plaats gehad Het is thans duidelijk geworden dat de Koning wenschte zijn onderdanen niet te leur te stellen en slechts overging tot het plan om het kroningflfeest uit te stellen toen het hem bleek dat het pbysiek onmogelijk voor hem was om de feesten mede te maken ontwikkelen De krachtigste baronnen zijn niet bestandtégen onze vuurwapenen zei de gedelegeerde Demoderne wetenschap heeft het opgenomen voor denatuurlijke gelijkheid des menschen En ik moet bekennen dat het mtj erg spijt zei de ander wat raenschelgke kracht schijnt mij toch maar altijd het natuurlijke middel toe tot afdoening van zaken Ik verbaas raij niet over uwe raeening zeilord Valentine zich glimlachend tot den laatstenspreker wendend Ik zon niet heel graag u in denstrijd tegen hebben Me dunkt i zult wel enkelen duimen over zes voet lang zijn Ik was zes voet en twee duim lang toen ikophield te groeien zei de gedelegeerde en mijnejaren hebben mijne lengte nog niets doen afnemen Die wapenrusting zou u passen zei lord Valentine terwijl allen opstonden En zou ik u mogen vragen mylord waarom die zich hier bevindt vroeg de aangesprokene Ik moet op het bal van de koningin Richard Leeuwenhart vooratellen zei lord Valentine envoor mijn vorstin wil ik mij niet vertoonenin een harnas uit Drury Lane daarom heb ikdit van mijn vaders kasteel laten komen Ha ik zou haast kunnen verlangen dat wijde goede oude tijden van Leeuwenhart weer beleetaen zei de grootste de meest gespierde dergiïdelegeerde Dan zouden wij lijfeigenen zijn zei zijn metgezel Voor dien t jd had hg beslist ontkend dat er iels niet in den baak was en leed hy met een glimlach op het gelaat Maandagavond zat hij met zgn gasten in Buckingham Palace nog aan het ïee tmaal In het Lagerhuis deelde Balfour mede dat sinds de openbaarmaking van het bulletin omtrent de operatie die zeer goed geslaagd was de Koning zich nu zoo goed bevindt als mogelijk is Iu het Lagerhuis deelde minister Balfour mede dat de kroningsfeestolgkheden in Londen behalve die welke een liefdadig karakter hebben uitgesteld zullen worden en dat de vloot revne niet zal platits hebben Balfour zeido verder dat hg niet zou voorstellen het Huis te verdagen omdat dit wellicht een verkeerden indruk zoo maken op bet volk Do toestand vau den Koning is ongetwijfeld ernstig en zorgwekkend maar wg behoeven geen krachtiger uitdrukkingen daarvoor te gebruiken De voorgestelde verdaging van het Huis voor de kroningsplechtigheid ia natuurlijk voor onbepaalden tyd uitgesteld maar do bevolen rustdagen op Donderdag en Vrijdag kunnen niet weder worden opgeheven Terwijl Balfour zijn mededeeling deed ontbïtotten alle leden van het Huis het hoofd Bij het sluiten der zitting deelde Bulfonr nog mede dat de toestand van den Koning onveranderd is en dat hy goed vooruitgaat In het Hoogerhuis beantwoordde lord Salisbury een vraag van een der leden omtrent den gezondheiöstoestand van den koning De eersteminister zeide Alles wat wij voor het oogenblik kunnen doen is hopen en bidden om beterschap en onszelven troosten met de wetenschap dat de geneesheeren bevredigd zjjn over den toestand van den koning De operatie die zeer ernstig was is met goed gevolg verricht en wij kunnen hoop hebben op een gunstigen uitslag Gedurende een dag of drie vier znllen wij in onzekerheid verkeeren maar bet is een troost voor ons te weten dat de operatie moeiiyk beter zou kunnen gegaan zgn Wg hebben alle reden om te hoopen dat de genezing spoedig en volkomen zal zgn Rusland heeft een merkwaardig besluit genomen volgens de Times Het heeft medegedeeld dat het zich geheel en al terugtrekt uit het beheer over Tientsin dat het geen deel meer zal nemen aan de besprekingen over Dat weet ik zoo zeker niet zei de vorigespieker weer In ieder geval had men toen devrije wouden Die jonge man bevalt mij ging hij voorttoen beiden de trap atliepen Hij heeft geduchte veroordcelen zei zijnvriend Nu ja hij heeft zijn meeningen en wij deonze Maar hij is ten minste een man hij heeftduidelijke oprecht gemeende denkbeelden en eenopen edel gelaat zijp geheele voorkomen is zoogunstig als ik maar zelden gezien heb Waar zijnwij nu i Wij hebben voor vandaag nog maar éénnaara op onze lijst staan en het is hier dicht bij Albany letter K no i Wederom een lid der aristokratie de achtbare heer Charles Egremont Nu voor zooverre ik er over kan oordeelenheb ik liever met hen te doen dan met mannenals Wriggle en Rip en Fielt zei de langste dergedelegeerden lachend Ik geloof zeker dat we lordMiltord ook een heel aardigen kerel zoudengevonden hebben als hij maar op was geweest Hier zijn we er zei zijn metgezel terwijl hijden klopper liet vallen Is mijnheer Egremont thuis l Zijt gij de heeren der deputatie Ja mijnmeester heeft mij particulier opgedragen dat hijvoor u thuis was Wilt ge zoo goed zijn binnen tekomen heeren Zie nu eens aan zei de langste Dat zoU eenlesje zijn voor Fielt Zij werden in een zijkamer gelaten en stoelen de voorwaarden waaa op de stad en het district Tientsin aan CJina zullen worden teroggegeven en dat het zRh nietmeerzalbemoeien met de plannen do den Engelschen generaal en de militaire bevelhebbers der verbonden troepen opgemaakt als voorwaarden voor de teruggave Zaterdag is generaal Wocgack de Russische vertegenwoordiger hg het voorloopig bewind in Tientsin naar Rusland teruggekeerd Generaal Wocgack is een der militaire bevelhebbers die indertijd de voorwaarden opstelden die thans door Rusland worden verworpen hoewel ook de gezant te Peking in een bgeenkomst van vreemde gezanten daaraan zgn goedkeuring hechtte Het voorloopig bewind in Tientsin bestaat dientengevolge nog nit de vertegenwoordigers van Engeland Erankrgk Doitschland Italië en Japan Voor het geval Engeland eveneens zgn vertegenwoordiger terugtrekt zullen Italië en Japan hetzelfde wel doen daar deze beide mogendheden een staatkunde hebben aangenomen die beslist gunstig is voor China Frankrük dat steeds g heel en al in Rassiscben zin is opgetreden in China zal Ruslands voorbeeld wel volgen zegt do Matin Ën dan zou Duitschland alleen overbljjven om onder toezicht der andere mogendheden de zaken n l Ohina klaar te spelen Rusland zegt de Times toont door het thans genomen besluit weder de groote handigheid die het in de geheele Chineesche quaeatie bewees het plaatst zich in een zeer gunstigen toestand tegenover China en tevens werpt bet alle schuld voor den langen dd van het voorloopige bewind op Engeland t a positie die zoomin de Engelsche regeei als de Times klaarblijkelijk aangenaam vili ♦ Nadere berichten door den correspondent van de New Vork Herald uit Cuba aan zijn blad gezonden doen zien dat de beri hten omtrent de ongunstige toestanden o dat eiland in stede van overdreven nogb neden de waarheid waren gebleven De Gabanen moeten algemeen overtuigd z jn dat van het Congres te Watihington geen hulp te verwachten is er wordt veel gepraat over de mogelijkheid om voordeelige handelstractaten met Engeland en andei e landen te fluiten Dat het Congres der Vereenigde Staten niet naar de stem van president Roosevelt laisterec wil en Cuba in den steek laat staat thans vast Vrijdag werd een vergadering gehouden der republikeinsche congresleden maar z j ging tot verdaging over zonder een besluit werden hun aangeboden de bediende opende een mahoniehouten vleugeldeur die hy achter zich weer dicht deed en ging zijn meester de komst der gedelegeerden melden Kgremont zat in zijne bibliotheek aaneen ronde tatel die bedekt was met schnjtgereedschap boeken en brieven Qp eene andere talel lagen zijn parlementaire stiifcken en stapels blauwe boeken Het vertrek was klassiek gemeublieerd Op den schoorsteenmantel stonden enkele oude vazen dïe hij uit Italië had meegebracht ter weerzijden van de schilderij van Allori waarvan we vroeger spraken De bediende keerde naar de zijkamer terug en aan de bezoekers meedeelende dat zijn meester gereed was hen te ontvangen leidde hij nanr Egremont Walter Gerard en Stepiien Morley HOOFDSTUK VI Het is zeer te betreuren dat onze gewijde gebouwen gewoonlijk gesloten zijn buiten den tijd bestemd voor de bijeenkomsten Het ia nog meer te betreuren dat men na met moeite te zijn bmnengekomen zooveel opmerkt dat den goeden smaak en het gevoel beleedigt Te midden van het gevoel des levens oefenen enkele pobettblikken door gebracht in een hoog oud ked bonw zeer dikwijls een heilzamen invloed uit zuiveren het hart en verhetten den geest verdrijven menige neerdrukkende gedachte en voorkomen menige daad waarover men andei te laat berouw zou hebben