Goudsche Courant, maandag 30 juni 1902

No 8837 Maan la £ 30 liini 1903 4l8te Jaari an£r j i fiOMCHE eOllRAMT i ieHWS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken IN HET VBrlicMings Magazijii lie Avoiidsler DDBBBIjI BÜTJRÏ zijn heden ontvani ii con praclitige collectie mciiwc Gasballoiis alsmede een rjiime sorteoring yASORSAMENTEN GAHKOOKWiATKN en GASP0BNUI2EN tegen concurreerendo prijzen Goedkoopste ad rea vSor Winkel Etalages met succes geplaatst b i H H Winkeliers liier ter stede üenltt aan liet groote genot van J n BADINRICp ING jBOmpfèet van al f 80 en hoogej Miniaap aanbevelend M M VAM LOON TEIiKF in Gasfltter Wie eeker zijn wii d Behte ElkSl CarCaO t outrangen tesamengestvld jn aa T ie pruefa iiniiigen in den handel gekomen onde deb nann des iiitrindera Dr MiohaeUi vtnurdigd L p d besta machines iii het wereldbol riamd tabblisaeraent vao Oebra 8toUw rok ta Keulen Itche Cikel eacao In vldrkanfea bnsaen Deze Ëike Ctcao att melk gekookt 1 eent aangename gezande drank T or d 1 geiykach gebruik een i t hoelepeli na 1 t polder Toor een kop Ohooolate ikla geneeakrachMge drank bg geTal van duithee aleoits met water t gebriiiken Yerkrygbaai by de Toornaamal B Apotbekeim en Mj t Ko V K proiftmjea 1 f UO o 90 tt 0 85 Oencraalveirtogenwoordiger vaor Heder 1 iulius Mattenkltdl Amnterdam Kalvcrstraat 103 FRANSCHE STOOMVERVEEIJ SN cheiiiisclie W ssolwrlj VA II oppe iiieime u 19 KrulêltdiAe Botterdani Qebieveiecrd door Z M den Koninu dei Belgen Boofddepèt voor GOUDA de llwr II G TBIJSBlüUi Kovte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Ueerenen üameagarderoben aUook alle Ktndergoedereu Speciale inrichting voor h toomt n van plnene mantela veeren bont t Gordönen tafelkleeden en worden naar de nieuwite en laati métbode geverfd Echt Zeeiiwsch Tai webroo l t c enl de KM A SLEGT NIEUWE HAVI N 27 TUiRf i Wondnbtlfia m do gylioelü wureltl beköml on geroomd Onovertroffen mUldol togen alle Uarat Lonic Lever Haag ziekten enz Inwendig zoowel als ooit uitwondlg in bijna ille zioktogovalleQ mot goed gevolg aan lo ondon l rUs per flacon t 1 per post 1 1 IS TUury i Wondanalf bozit eon alsnog ongekende genooskrnoli on lieUzamo werking M kt meestal olke pijnlijke an geraarvollo operatie geheel overbodig Met lete lalf word een Hlaar oad voor ougeueesll ktehondeu bleengeiwel en onlangs oen bijna ssülaar kankeriyie genezen Brengt genoaing enioriachting dor pijnen 1 wonden ontatekingon omvan allerlei aanl Prija per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland ApothekiT UEKUI StSBBHS Rokin S Amstenlam ïl alt mnJ I 1 11 Jino ilI Seh t potliok jUi i THIBRRV in PrearaJ W BoWtoeh OMtotcoich Belle pmpMta It oalbWm bij brt Ci lri l l l S iiaer Hokis S Auuterdain HOClANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW AtdeeUny MoordrerlU en Omittreken Laiidl ou TeiitooEstelling te MootcLrecM op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VERLOTING b j gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Tentoonstelling HOOl DPBIJZEN in deze Verloting zullen zijn 1 Prijs Ee RijtuigmetéenPaard 2 FrijsEeQTilbur7metéenFaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelijk aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein i aO CEITS PCH LOT Xrekking Zaterdag 30 Auguêtua n g Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda Geen Kinkhoest Geen InHiienza I ONINKLUKE Om Kinhhoesl Influenza Itoi st en l toelaandoeninj binnen den kortst niogeiyken tüd te doen genezen neemt onniiddell ik de toevlucht tot de van ouds bekende bt kroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honig Extract i i L I il f U E nit de Koiiiiiklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van Shaac H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et b i hajidtoékaziing met roodo letters X et voora l op de Firma WOLPIT Co h Westaven m Gomia A LATEySTBrN KleivegK liiO Gouda E B VAN MILU VeerstaJ U 12li te doniln A BOUMAN Moordrecht l INKSK Niemerkerk a d IJiel A N van ZESSEN Si hoonlwven 1 Th TOllKBN Oosk op B v WIJK Oudtaairr k ÜKHaStK H trecld P W i m S Oudtwatev K vandbr HEI IDEN te Remmjk P v SP AK Moercapelle I v d SI Mi Waddinoneen Vf ei V HOLST Waddimisoeen M KOLKMAN Waddingmen P A uk GROOT Vadewaten A m JONGH Oudeuiater J P li 8TEL EIN Póhbroeherdum D BIKKEB te Benschop Maatsehttppy tot HxpliMalie van de Pietorta Bron Kamtiwr voor Nederland Boompje éO Botttrtlam De Stedelijke Hypotheekbank TE S eBAVEllH AGE OMMISS tlllSSEN W H V Baron VA N HEEMSTRA Mr J D VBEGENS K 1 G BOSMAN L DROOGLEEVEB FOKTUIJN H L ENTHOVEN H Lz 1 O F KNAPP Jk Jhr Mr W H DBe i VORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBREEN Mr F W J G SNI lt ER VAX WISSENKRRKE G L DE WETSTEIN PFISTER en Mr A R aMMERlStA i Sinit eerde hypothecaire getMeenMgén op huizen en landervjen tegenbilljke voorwaarden Geeft 7 panAbrteeen uit tegen den koers vanï l t oInlichtingen te bekomen te GOVÜA b de Hpsrin Mf J OUIEH S Ce IHre teurtn Mr P DBOOaLBËVER FORTinN Mr C SCHUIT ADYEETEOTIil in aUe Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau van A BKL kMAN diZtiON Geen beter aJres voor alle soorten SCHOENWERK dan hel NotrilraliaiiLsch Scbota cb Laarzenmaiiaziin KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend t SMITS tl Alle rcparatlën en aangemeten werk PDIKB ODDK SCHIEDAMMER GEKEVEE Merk NIGHTCAP f VorltrijgbaBr bijï Jz M PEETKRS N B A U bowys van echtheid is oachdl en kurk steeds voorzon van den nanm dor Pirnia p norVR Vraagt hij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nedeflandscka uitgave De hooldteJïst van dit halfmiiande TouRisr Igkscho tijdschrift bestaat uit de BrMl rlji hiy eener Il iK0in de A arde die de Heer E T Fkp nstra Kdipeb in opdraiHit der Vennootschap maakt Elk nummer is rijk geiUimtreerd naar efyen p iotograph Itfche ofum Ieder inteekenaar ontvangt per jnav ongeveer 30 AnxlchtkanrteH die liera ndii eigen of t i n ander door hem op te geven adreti door op c reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komon deze uit verschillende plaatsen in Avahiii Perzië Vooren Achter Lndis Birma Malacca enz Prijs per jaargiXng f 7 0 incl d AaSfch kaarten De inteekenin is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourist Ha rlem Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PËRS voor Partijen Bruiloften enz Alsook atzonderiyke schotels on a Ues wat tot het koksvak bAö SS deBv rlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend jerard Pinksen Cuisinier Westhaven 138 Zenuw en Maa lijdera wordt nit overtoiging als een werkelül h in den nood het Boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart orï dit boekje franco per post toegezonden do BLOKFOEL SoBoekb ZaltbommeL Druk fffl Aj BINKMAN Zn Good i Buliuntiindsch Overzicht Ondanks de optimistische ofücieele berichten woidt de toestand van koning Eduard van Engeland algemeen vri ongunstig ingezien In de City mankt meR zich ernstig be zorgd Het gerucht wil dat s konings krachten snel afnemen Men vreest dat de koning het niet lang meer maken zal Laffans s bureau meldt Ondanks de vage redactie van de ofücieele bulletins is het niet mogelijk hoop te koesteren voor een gunstig verloop van s konings ziekte Het groote publiek neemt natuurlijk de modtrdeelingen der artsen als een vorhlijdende waarheid op de pers vermijdt op verzoek dor autoriteiten ongunstige bericliten te pnbliceeren Ma1ir het is een feit dat bü de operatie een deel der ingewanden mede moest verwijderd worden en dat zoo de koning deze crisis te boven komt een nieuwe operatic noodig zal wezen De beroemde geneesheer lord Lister die hij de behandeling aanwezig was zoide De operatie was het ernstigste wat een man va h ziJn leeftijd en zyn gestel koii overkomen Laffan verneemt dan ooit dat de gencosheeren nauwelijks hoop hebhen op het herstel van den koning Wat zij deden was een wanlioops aad zonder hun optreden zou de koning tijdens de fcroningsdagen gestorven zyn Hun bedoeling was zooal niet liet leven van den koning te redden hetnog een poos te verlengen Doch bü de operatie bleek dat de toestand veel erger was dan men vermoedde De geneesheoren konden dan ook de operatie met uitvoeren zooals zij weiiBchten Z i moesten zicb tot het hoognoodige beperken Die oporaiic moge voor het oopenhlik gelakt zijn elk ougenblik kan een complicatie voorkomen Kn het ergste is dat zoo do koning her Btolt een tweede operatie noodig is Donderdag hielden de Fransche ministers Kabinetsraad onder voorzitterschap van orabcB De bezwaren welke bü de ten uitvoerlegging der wet op de vereenigingon oprijzen werden besproken en inzonderheid die voortspruitende uif de tegenstrijdige uitleggingen welke verschilteiide rechtbanken omtrent de artikelen der wet geven Het openbaar ministerie heeft tegen verschillende rechterlijke uitspraken beroep aaii eteekend b j het hof van cassatie Aangszien de ministerraad deze echtsquaestio wenscht uitgemaakt te zien aleer de Kamer geroepen wordt om de door de geestelvjke vereenigingon ingediende verzoeken om autorisatie te onderzoeken is de minister van justitie uilgenoodigd om bij het hof van caswtie op een spoedige afdoening der zaak aan to dringen De Fransche Senaat zette de beraadslaging over het wetsontwerp dat den dienstplicht op twee jaar stelt voort Generaal Billot beströdt in een lange redevoering het wetsontwerp met kracht Eveneens Prevet FEVl LLElODi iTtwIë mmm ïia En hoe lang zijt ge al in Londen Veertien dagen Het is eene groote gevangenis Hoe vreemd is het dat men in een groote fltad als deze nauwelijks alleen kan loojjen Gij mist Harold zei Egremont Hoc maaktdie trouwe vriend het Die arme Harold Van hem te scheidenwas ook smartelijk Ik vrees dat gij 14 erg verveelt zei Egremonf O ncBo zei Sybil er staat zooveel op het spel er valt zpMeei te hoeren als mijn vader terugkomt Ik stel ook zoovee belang in hunne gesprekken en soms ga ik hem zelfs Uooren spreken Niemand onder hen kan met hem vergeleken worden Het schijnt mij onmogelijk toe onze eischen af te wijzen indien onze ovcfheerachers ze maar van zijne lippen hoordert Egremont ghmlachte Uwe konventie bestaat in bloem of lievernog in knop zei hij alles va nu Irisch en zuivermaat over ccn poo e zal zij het lot ondergaan vanalle volluverjgadcnngen Er zu len trakties endaardoor verdeeldheid en tweedracht ont Deze stelt een motie voor om de beraadslaging te schorsen totdat de minister van TOrlog aan de legercomuiissie het advies van den oppersten raad van liet leger lieoft medegedeeld Generaal André minister van oorlog zegt dat do regeering het haar grondwottigen plicht rekent zich tegen die motie te verklaren Frej cinct bestrijdt de motie eveneens en de Senaat verwerpt haar met 149 tegen 118 stemmen De Kamer behandelde de interpellatie van Mil man en Binder over do zaïik llnmbeit Mirman vraagt waarom men alles gedaan heeft om de schuldigen niot iii hechtenis te nemen Binder wil weten welke bekrachtiging de regeering denkt te geven aan de handelingen van den procureur generaal Bulot Vullé minister van justitie ontkent gezegd te hebben dat hiJ Bulot zou treden Hii zon de houding van Bulot onderzoeken maar vond geen poor viiii pliclitsverznking Derhalve liet hji hem op zijn post Er waren niet alleen republikeinen bij mevrouw Humbert vervolgt de raiiiibtcr maar mannen van alle jiurtijeii Als zij voor den rechter vorschijiit wunt ik vertrouw dat zij gepakt zal worden zullen er verrassingen komen De Kamer zal zeggen of zü vertrouwen heeft in den minister van ju ititie Een motie van Manjan waarin het vertrouwen wordt nilgesproken dat de regeering alk schuldigen iu de zaak Humbert met kracht zal vervolgen wordt met 493 tegen 7 stemmen aangenomen Naar uit Boedapest gemeld wordt heeft de Hongaarsche minister jiresidout Szell die zich sedert een weok op ïgii landgoederen bevond dezer dagen deelgenomen aan oen ministerraad Persoueu die later met hein oen onderhoud liadden verzekeren dat de verhouding tusschen S icIl eu von Korbcr zeer gespannen is Het lijfblad van Szell laat zelfs doorscheiucren dat Szell in het geheel niet meer met Kurbcr in onderhandeling insettt to treden en vooral ïntatemd is door de voortdurend in de Weener cuiiranteu verschonende indiscreties van de Oostenr ksche regooriiig Uit den toorn dien do Szollgezinde bladen in den laatsten tijd tegen Kórber aannemen is wellicht de conclusie te trekken dat hot Szells streven is een verwisseling van ministerie in Oostenrijk te bewerkstelligen Over China is het altijd moeiiyk te weten te komen lioe het eigenlijk staat Daarom trekt zoor de aandacht een artikel nit ParO in de Pol Corr het internationaal of icieuse blad In dat stuk wordt de toestand in verschillonde provinciën van Ohioa als tamelijk ongunstig afgescliilderd wat ds nawerking zou zijn van de gebeDrtonisaen iu 1900 Do politiek van uitstel die do Chineesche Regeering in zake de bestraffing van de schuldigen en het verschaffen van genoegdoening nan de Mogendheden volgt draagt er toe by dat de opstandelingen die op straffeloosheid hopen zieh opnieuw roeren Bovendien heeft het machtsmisbruik van de mandarijnen bij het innen van de Maar waarom rei Sybil Zij zijn de werkelijke vertegenwoordiger van het volk en het eenigo dat het volk verlangt is rechtvaardigheid datde Arbeid door de wet en de maatschappq evengoed geeerb edigd wordt als hB bezit Terwijl zij zoo liepen te praten passeerden zij veracheidene heldere btiHe btraten die eer het voorkomen hadden van straten in een zeer atïl landstadje dan van die der grootste stad in de wereld inde nabijheid van paleizen en parlementen gelegen Het was een zeldzaamheid als men een winkel zag tusschen de nette kleine huisjes waarvan vele gebouwd waren van zonderlinge oude bakstecnen en alle opgetrokken zonder dat er gelet wag op de eischen van symmetrie en proportie Geen enkele maal werd het geratel van eenwiel gehoord soms lag men zelfs niemand opstraat Na een omweg gemaakt te hebben door ditstille en rustige gedeelte kwamen zij ten slcmeop een plein in welks midden zich eene kerkverhief van grooten omvang opgetrokken van gehouwen steen in dien deftigen om niet te zeggenzwaren stijl door Vanbrugh ingevoerd De openruimte er omheen die tamelijk groot was werdbegrensd door gebouwen meestal met zoo schoonvoor het oog die lange loodsen van een timmerman de alleenstaande werf vaneen verhuurder vanpaarden en rijtuigen hier en daar een klein afgezonderd woninkje soms een groep huizen vanmeer aanzien In den versten hoek van deze ruimte den naam van Smidsplcin dragend in plaats dat men er meer eigenaardig den naam aan gegeven bijzondere belastingen nit welker opbrengst de schadeloosstellingen bestreden moeten worden den haat tegen de vreemdelingen en de Christenen aangewakkerd l e stemming moet in sorumigo provincies niet ver van een opstand zijn In de Zuidelijke provincies van China zijn reeds opstanden uitgebroken die een gevaarlijk karakter hebben aangenomen en wel in het Zuiden van Hunan en in Sjantoeng Naar het district Tsjctjeeoo aan de Blauwe Rivier bij Njanking zyn ook troepen gezonden ter onderdrukking van ongeregeldheden In ïsjili waar in het vorige jaar een stedenbond is opgericht om gemeenschappelijk betaling van belasting te weigeren omdat de opbrengst moet strekken tot schadeloosstellingen van do gehate Christenen begint zich in den laatsten tijd een beweging te verspreiden waarvan de aanhangers reeds in botsing zijn gekomen met de geregelde troepen Verscheidene oproerige plaatsen zijii vernield en in een plaats zjjn alle bewoners afgemaakt Een brandpunt van de beweging is het Zuidelijker gelegen Taining foe waar men plakkaten tegen do Europeanen en de Christenen aangoilagen en Vers preide ISerieliten Frankklik 0 het jongste dezer dagen gehouden kapittalin hot Karthuizor kloostor in Dau phtnp de IfereldbefOemde chartrcnae gemankt wordt voor alle lekkeibekken na een good dinertje onmisbaar zou opnieuw de vraag overwogen zijn of het toch maar niet beter zou wezen hot Franscho stof van schoenen en mantels te schudden on koers te zotten naar Zwitserland om van daaruit de wereld gelukkig to maken met het kostelijke drankje Zelfs zon do beroemde bibliotheek van het klooster reeds ovorgehracht lijn Het heet dat de heer Piobon de oudgozant van Frankrijk te Peking als gouvernenr gencrftal van Algiers bij de aantreding van den nieuwen bey van Tunis gezegd heeft Wij laten aan nwc edelheid de tengels van hot bewind over terwijl het had moeten hoeten lk huldig u namens Frankrijk De heer Pichon moet leelijk in den knoei gezeten hebben toen hem de vertaling van zijn verklaring voorgelegd weid doch men hoopt door eeu onverwijlde rectiflcatio do zaak nog goed te jyiunen makeu Door den kabinetsraad is den premier Coinbes opgedragen zich te verstaan met 1 11 I ü n I 111 had van de St J inaliijrk die er zich op verhief stond een groot oud huis dat in het begin der eeuw een nieuwen voorgevel had gekregen van lichtgekleurde bakstecnen maar dat op zijne bin nonplaats nog omringd was door ijzeren traliewerk iich als het ware ontrekkende aan tie blikken van het publiek evenals iemand die betere tijden gekend had en die z e nederigheid verbindt met iets van de achterhoudendheid welke het gevolg is van de herinnering aan vervlogen groot he id Uit is mijn huis zei Sybil Wij wonen hier bij een paar vriendelijke menschen die on s door den goeden priester van Mowbray werden aanbevolen Het IS eene stdle plaats en bevalt ons goed Nabij het huis liep een nauwe steeg die toegang verleende tot het meest bevolkte gedeelte in den omtrek Toen Egremont het hek van de binnenplaats opende liep Gerard de trappen op van dezen doorgang en naderde hen HOÜFüSTUK VII Toen Cierard en Morley de Albany verlieten na hun bezoek aan Egremont Ringen zij vaneen en Stephen dien wij zullen vergezellen Iicp in de richting van den Temple voort waar hij zelt dichtbij een kamer had en waar hij van plan was een kollega journalist te bezoeken die kamers bewoonde in de liekende inn of court Toen hij onder Temple Bar door liep werd hij het Hof van tiassatie ten einde een beslissing uit te lokken ten aanzien van verschillende dubbelzinnige punten in de wet op de vereenigingeii Zoo noodig zullen tegen den herfst nieuwe bepalingen voorbereid worden Dl ITSniLAHO De Schleipncr is Donderdag behouden te Kiel teruggekeerd uit Dos ehïorp ZwiTSBRUNI De Berner studenten zijn uiterst verontwaardigd over het optreden van de politie bij hun betooging tegen profes wr Vetter ZJ hebben een druk bezochte vergadering gehouden waar de verwachting werd uitge sproken dat de politie ernstig ter verantwoording zal worden geroepen Vervolgens staken zij voor liet hoofdbureau van politie de serenades met ketelmnziek af die voor den hoogleeraar bestemd waren doch de politie liet zich niet zion BINNENLAND Op Woensdag 16 en Donijerdag 17 Jniii zal de afdeeliug Leiden en Omstreken van do Ncderlandsche Maatschappij van Tuinbouw en plantkunde haar i i jarig bestaan hordenkon s Woensdags te 2 uur zullen de teesten ofBcicel in Zomerzorg worden geopend door den voorzitter prof dr J M Tanse ieuiengde IJoriehten Eorgislerenavond had er op den wegtua schon Scharn en Heer nabji Maastricht een automobielongeval plaats Do graat eu gravin de V te Valkenberg die van een bralloftstecht by den graaf de G td Eysden iu hun automobiel liuiswaarts keerden kwamen onderweg met dat voertuig injianraking met gekapte boemeii die op den weg lagen Hot gevolg was dat de automobiel onjsloeg en do inzittenden er uit vielen De gravin bekwam oeno vrij ernstige kneuzing aan het achterhoofd zoodat zy den geheelen nacht niet tot bowustzyn kwam De chauffeur werd met een gebroken arm opgenomen Do graaf en eeno inzittende dame hieven ongedeerd Men meldt nit s Gravenhnge Gisternacht is or ingebroken in do drukkorü der firma Mouten en Co alhier De dieven liohben zirb toegang verschaft deer een dakvensterr Op het dak ziin zg gekomen door nit het dakvonster te klimmen van een aan het perceel grenzend leegstaand en in vorhouwing zynd huis waar zij zich vermoedoiyk mot een valschen sleutel toegang hebbon verschaft Na de papier en hoekenraagazgnen te hebben doorsnuffeld hebhen zy de sloten verbreken van de deuren die tot do knntoerlokalcn toegang geven Alle kasten en laden der schrgltafels zöii opengebroken doch men lieeft niets van zgne gading kannen vinden Er is wel groote wanorde aangericht doch er wordt niets vermist dan een dettigen mijnheer gewaar die uit een rijtuig stapte met een bundei papieren in de hand en onmiddellijk verdween door den bekenden gewelf den gang dien Morley q ï he punt was te bereiken Toen Morley binnentrad was de heer nog in het gezicht en Morley zag dat hij een brie hot valleii Morley nep hem maar te vergeefs en vreezendc dat de vreemdeling on vcKdwijnen in een der vele kruisende gangen en zoo zijn brief zou kwijt zijn liep hij er naar toe raa ie het palier op en haaste zich loen den persoon te bereiken dio hem had laten vallen terwijl hij zoo dikwijl nep dat de vreemdeling ten laatste begon te vermoeden dat hij de man was dien men riep en std bleef slaan en omkeek Bijna werktmgelijk keek Morley naar den briet waarvan het zegel verbroken was en die voordien was van een adres dat oninidifehik ijne belangstelling gaande maakte De brief wa gericht aan den Weledelen Heer Baptist Hatton Inner Temple Deze brief is naar ik meen aan u geadresseerd mijnheer zei Morley terwijl hij dun persoon totwien hij sprak met ónderzoekdenbhk aan keek het was een deftige man met een voorkomend uiterlijk hij zag er blozen l en zeer fatsoenlijk Uit en kwam volkHlrekt niet overeen met de voorstelling die Morley zich van dien Hatton had gevormd in verband met dien anderen Hatton dien hij vroeger ontmoet had IVoriit vervolgd