Goudsche Courant, maandag 30 juni 1902

HiASTEECHT Tot onderw jzeres8en aa Zondagschool van den ProtestantenboJi zgn benoemd de dames G Reneman en o Gondkade OVERLEDEN 27 Juni M W den Houdgker 2 m ONDERTROUWD 27 Juni H C Scholten te Utrecht en P Verweö W Ooms en M W van Houten L van den Heuvel en M Benschop Het tegendeel is waar en het erlangen om vreemdelingen te weren noemt raéer en 1 meer uitbreiding Meermalen heeft zich het geval voorgedaan en doet zich nog voor dat arbeiders met hun gezin om de eenvoudige reden dat naar zg zeggen in Nederland geen werkte vinden is naar hier komen onkundig met de taal dikwerf geen bepaald ambucht kennende na verloop van een paar dagen in de grootste armoede vervallen en dan in handen vallen van de politie Letterzetters die geen woord Fransch verstaan meenen dat zij evengoed Fransche als Hollandsche kopg kunnen zetten en zgn zeer verwonderd dat hun overal de deur wordt gewezen Er wordt in die gevallen te veel gerekend op de medewerking der consulaire ambtenaren van wie bezwaarlgk geëischt kan worden zich bezig te houden met het zoeken van plaatsen voor personen die bgna nooit voorzien zgn van certificaten waaruit blgkt waar zg vroeger gewerkt hebben De vraag is vervolgens om met secours de route weer teruggezonden te worden en hoewel de personen daarvoor eigenigk niet in aanmerking komen is het dikwerf moeilgk dezen steeds te weigeren Die weigering gegrond óf op den leeftgd óf op de omstandigheid dat het niet aangaat op zulke losse schroeven zich naar den vreemde te begeven heeft ten gevolge aanhouding door de politie en vervolgens als landloopor bestraffingen uitzetting uit het land Ter voorkoming van een en ander zou het zeer wonachelgk zgn indien door de pers in Nederland kon worden gewezen op de gevaren verbonden aan het zich begeven naar Frankrgk met de gedachte hier geld te kannen verdienen Dit gevaar bestaat niet alleen voor werklieden maar ook voor kantoorbedienden on I anderen eenig klein geld tot een bedrag van onge j veer f 1 20 nit de postzegeldooa Men heelt wel getraeht een brandkast te openen doch is daarin niet geslaagd Waarschjjniyk zgn da dieven door een of andere oorzaak gestoord en hebben zij weder denzeUden terugweg aangenomen Is zg gekomen zijn daar alle andere denren gesloten waren Men meldt uit Den Haag De gewone Ign van aankomst aan het Staatsspoorstation was gisterochtend i og versperd door de eergisteravor d ontspoorde locomotiel zoodat nog op een andore Ijjn moest worden binnengereden Dr Thomas Olivier een van de geneesheeren van de Eoyal Infirmary te Newcastle upon Tyae waarschnwt de mijnwerkers zich niet te laten overhalen tot werk in de Transvaalsche gondmijnen Toen bg het nitbreken van den oorlog in Transvaal vele mpwerkers uit Northumberland on Durham die twee jaren te voren als gezonde lieden Engeland verlaten hadden nit de goudmgnen terugkwamen waren zg letterlijk gebroken mannen en zagen zij liaii geboortegrond terug om aan slepende longziekte het gevolg van het inademen van de met seherpo stofdeelen bezwangerde lacht in de mijngangen te bozwüken In tegenstelling met tuberculeas longtering noemt dr Olivier dit de ragnwerkerstering NiEuwEBKBEK a d I IsEL Douderdagi vergaderde Uet Bestuur van de CoSperi Landbonwvereeniging Nieuwerkerk IJsel in het café De Zwaan van i heer G van Reeuwyk De vergjde werd bggewoond door den heer 4 QeJdeiC blom wien het maken van b tiek en te kening voor een te bouwen paklmis met toebehooren was opgedragen De teekesing die door genoemde heer werd overgeleja droeg op een paar kleine wgzigingen na ii goedkeuring van het Bestuur weg Nadat nog eenige zaken de vereenigiai 1 betreffende waren besproken werd de venJ gadering door den voorzitter de heer A èl m der Dassen gesloten iM Vrydag morgen geraakte al spelende 1 zevenjarige dochtertje van B in het Kanaka Gelukkig werd dit spoedig opgemerkt do Mhaar negenjarig zusje dat terstond a Hmoeite in het werk stelde om haar te t den Dit mocht haar dan ook gelukk Szoodat de kleine er met een nat pak tm den schrik afkwam m der Toekomst Onder kleediag REEUWIJK Toen Zondagmorgen de laotS bouwer 0 Verkleg woonachtig in RandSfclburg met zgn familie van uit de keï huiswaarts reed schrikte het paard v K een motorfiets sloeg op hol viel en met b t j paard ook de tentwagen Met groote raoeilfl eene medergdende vrouw moeat door beMzeil van den tentwagen gehaald wordeMwerden de in het rgtuig gezetenen gerelJDe tentwagen bleek zwaar beaohadigd l lzyn en het paard werd met de inmiddeh 1 verleende hulp van verscheidene omatanden l tot bedaren gebracht Van het gebeurde ia waar zulks behoort te geschieden proces verbaal opgemaakt Berkekwoude Alhier is tot predikant beroepen de heer B J Kanis cand Ie Kampen Hekebdoep De collecte voor het fond ten behoeve van den gewapenden dienst z g Waterloo coUecte beeft alhier f 5 32 opgebracht I N GEZONDEN Mijnheer de Redacteur 1 De bloemenkinderen der Woudkoningin zijn boven do wolken van biydschap Zlf hebben met hun liel spelletje t 206 801 wer geteld zuivere winst gemaakt Dat was bïr atemd voor de Boeren maar enfin W i spreken liever niet meer over Zuid Afrika Nu is er z66 geredeneerd het geld is vet diend door kinderen welnu laten we het itm besteden voor kliederen voor de arme bleej kleintjes Ongetwgfeld heeft meu wel ee wat gehoord van een vacantiekolonie zoori als Rotterdam Utrecht en vele andere iWl den er èèn hebbeu I Zóó een voor Gouda op te richten wal I ons doel Daarvoor is veel geld noodlf I f 205 30 1 is als een druppel in een emmet I water maar het ia toch een begin nial waar Wil de zaak hier in Gouda gelnkkeii i I dan moet er een commissie gevormd wojN I den die de zaken regelt donateurs voor het I goede dool wint enz enz Ongetwgfeld 1 I wel één der heeren Doctoren hier ter stede I in die commissie zitting willen nemen zoo I ook een of meer hoofden van openbare es I bgzondere scholen en onderwyzers en I vele menschlievende aelgeetelde burgers want geld veel geld zal voor het mooie doel noo dig zgn Ongetwgfeld zult ü M de R in uw blad gaarne een plaatsje beschikbaar stellen om stukken betrekking hebbende op I bovenstaande plan op te nemen Bg voor I baat reeds onze dank De netto opbrengst der Woudkoningin is op de Spaarbank ge I bracht Welnu wg vertrouwen dat veil anderen zullen medewerken en dat tientalleii I onze arme en zwakke kleintjes door hml I friasche wangen zullen bewgzen hoe nnt i I een vacanliekolonie ia j M 8PRÜIJT I J H B SPAANDERMAN I 0 W J NATZIJL 4 In de eergisteren gehouden zitting van 11 den Leidschen gemeenteraad trad prof mr 1 H h Drucker in een uitvoerig juridisch I betoog houdende bewijsvoering aan do hand van mr J J Oppenheim dat art 24Üj der I gemeentewet betreffende de heffing van eenextrabelasting van de onmiddellijk belang I hebbenden op den bouw van de brug overde Zoeterwoudsche Singelgracht te bonwen I ten volle van toepassing was 1 Intusschen zon 8pr met de weldra te wach I ten invoering van do woningwet tot gemeld 1 doeleinde in dien zin geen voorstel doen 1 Ten slotte werd na verwerping van een I amendement van den heer Pera om te vol 1 staan met den bouw van een eenvoudige 1 loopbrug kosten circa I 3000 met bijna I algemeene stemmen aangenomen het voorstel 1 van dr Van Dissel tot verbinding van de 1 beide stadsgedeelten binnenstad en Zoe 1 terwoudsehen Singel door eene rijbrug 1 van eenvoudige constructie kosten van aan I leg geraamd op f 13000 tengovolge van I welke beslissing kwam te vervallen de kost baar door Burg en Weths geprojecteerde I brug van f 40 000 I Naar aanleiding der motie van de hh Sytsma en Witmans uitsprekende den wensch 1 tot invoering van een gemeentelijke brand I verzekering waarop door Burg en Weths I ongunstig was geadviseerd ook op grond dat I het twijfelachtig was of de wet eene gemeen telgke brandverzekering toeliet trekken de 1 toeren Sijtsma c s hunne motie in en veranderden dezen met dien verstande dat de hooge Eegoering zal worden uitgenoodigd zoo uoodig de wet te veranderen in dien zin dat geraeontel ke brand en andere verzekeringen zullen worden toegestaan Na afdoening van eenige huishoudelijkegemeentelijke onderwerpen werd de vergadering als gebruikelijk op oen vergevorderd uur gesloten Donderdagmorgen in het NgruBbosch te 1 Ambt Almelo uitgebroken boscbbrand is na j veel krachtsinspanning gebluscht Naar schat1 ting zgn 30 4 40 H A bosch vernield De I oorzaak van den brand is onbekend 1 De Pruisische regeering laat 77 wagons 1 vervaardigen bestemd om bg het voorkomenva spoorwegongelukken dienst te doen Diewagens zullen in het eind van dit jaar allegereed zgn en over het geheele Staatsnet tworden verdeeld om bg rampen spoedig naar 1 de onheilsplok te worden vervoerd 1 Men hoeft daartoe breede wagens 4de 1 klasse met een gang gebruikt zg zgn over t de lengte in twee deelen gesplitst door een wand Het kleinste deai dient alaverbandi en operatiekamer het grootste heeft 8 bedden voor zwaar en 4 zitplaatsen voor lichtgewonde De wagens kunnen door atoom met de locomotief en door een gaskachel verwarmd worden Voor luchtverversching ia naar boven gezorgd Overdag heeft de wagen bovenlicht s ovonds gas of aeetyleen Warm en koud water zgn steeds aanwezig In de operatiekamer is al het noodige voor I lichte operaties Men heeft er van afgezien om ook voor zware zooala amputaties de noodige toestellen voorradig te doen zgn omdat binnen 1 4 1 uur steeds een goed ingericht gasthuis zal zyn te bereiken Elke wagen staat onder toezicht van een spoor I wegarta een afzonderlgke beambte isbelaat I met het dagelgkscli achoonhoudon en verde I ren dienst De Stedelijke Hypotheekbank TE S eHAVENHAGE COMMIN itlllSIIICN W H K Baron VAN HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J G BOSMAN L DROOGLEEVER FOKTUIJN H L ENTHOVEN H Lzn J V F KNAl P Jb Jhr Mr W H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBKEEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKERKE G L DE WKTSTEIN PFISTKR en Mr A R aMMERMAN Slnit eei tle h ypolUeealre gehUeenlugeu op huizen en lauderycn tegen IjUlgko voorwiiaideu Geeft 4 pandhrleeeu uit tegen den koers van 7i Inlichtingen te bekomen te OOir iA bg de Heeren M J OtJIBit i tJo Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT P HOOFTMAN en ZOON Kleiweg OOUDA Bloemwerken van kunst en smaak 1 Flinke Bijverdienste aangeboden Sindji jaren gevestigde MtJ v Levenfeer vraagt een actieven AOENTliVOE tegen to ejiroi om met reiziger groot Agentuur te vormen Uiterste billgke tarieven Br fr onder lett H T Alg Adv Bur A DE LA MAR Azn Amsterdam RIJWIELHANDEL Wegens verplaatsing van het RIJWIELMAGAZIJN D No 71 TIENDE WEG naar TIEXOKWISO D 30 zullen alle RIJWIELEN en ONDERDEELEN ver benedenfabriekaprgzen worden uitverkocht Verplaatsing 1 Juli 1903 Aanbevelend J € DK HDITKR Bondsrgwielhersteller Ie klasse Korte Tiendeweg D 74 GOUDA Te Bois Colombes een dorpje nabg Pargs 1 heeft zekere Jacques zes uren lang de politie 1 die by faem binnendringen wilde om hem I een vonnis te boteekenen buiten de deur weten te houden De deurwaarder die het 1 vonnis beteekenen moest arriveerde in go I xelschap van een commissaris van politie Toen zvl voor de woning van Jacques I kwamen bleek deze zich opgesloten te heb 1 ben Hy vroeg den hoeren die hem sommeerden open te doen of zy een justitieele volmacht hadden om geweld te gebruiken en de commissaris was verplicht ontkennend te antwoorden Jacques verscheen daarop aan een venster gewapend met een geweer dat hg op den commissaris afschoot De politieambtenaar werd aan de linkerhand gewond en de kogel die op het plaveisel terugstoitte wondde vervolgens den deurwaarder Commissaris en deurwaarder oohtten het nu geraden den aftocht te blazen Eenigen tgd later verscheen een andere commissaris met 3 agenten voor do woning van Jacques en wilde roet geweld binnendringen Doch toen J cqnes dreigde ook op hen te zullen schieten als men zonder volmacht van de justitie hg hem binnenkwam deinsden ook deze vier mannen af Ten slotte arriveerde de chef van den Pargschen veiligheidsdienst Cochefort aan het hoofd van een aantal agenten en een volmacht van de justitie Daar ditmaal allea is orde was deed Jacques de deur open Hy werd onmiddeliyk gearresteerd Zeer dringend waarschnwt onze consulgeneraal te Pargs in het belang onzer landgenooten tegen de gevaren van het maar al te algemeen wordend denkbeeld dat te Pargs geraakkelgk is plaatsing of werk te vinden en geld te verdienen Stadsnieuws 1 GOUDA 28 Juni 1902 Voor den nieuwen cursus aan de rijks I hoogere burgerschool alhier hebben zich aan I gemold 64 nieuwe leerlingen Hiervan zgn 15 zonder examen toegelaten op verklaring van geschiktheid door hun onderwijzers De overigen nemen deel aan het in de tweede week van Juli te honden admissieexa men als 32 voor de Ie kl 2 voor de 2e kl 7 voor de 3e kl en 8 voor de 4e klasse Vrgdagavond werd in het gebouw van de R K Leesvereeniging alhier gehouden d eersie jaarvergadering van de vereeniging Vergunning onder voorzitterschap van den heer A J IJselstegn Na lezing der notulen van de vorige vergadering die onveranderd met dank aan den secretaris werden goedgekeurd kwam het verslag van den penningmeester aan de beurt waaruit bleek dat naast een inkomst van f 66 stond een uitgaaf van f 51 zoodat de kas sloot met een voordeelig saldo van f 5 waarlgk een zeldzaamheid voor een vereeniging die haar eerste jaar voltooit Dat deze vereeniging dan ook levensvatbaarheid heeft bewijst genoeg het aantal leden Was het begin Juni 1901 56 leden het tweede jaar begint met 88 alzoo een vermeerdering van 32 leden terwgl het haast zeker is dat de overige vergunninghouders hier ter stede doel strekking en voordeel inziende zich zullen aansluiten I Vervolgens werden 3 leden benoemd als I een commissie tot nazien van de rekening lieuwe Zending 1 ECHT DEENSCH GLACÉ Dames en Heeren Handschoenen A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telephoon X 31 Bnrgerlljlte Stand 3 GEBOREN 86 Juni Batje oudenÉ F Hammer en M Binee AriaUartirii ouders C ♦ an Oostenryk en J M SchrW NKER PAIN EXPELLER eH verantwoording van den penningmeester 1 welke heeren J de Werken J Zwart en W Brugne de zaken in orde bevonden waarom dan ook de voorzitter een woo d V van dank den penningm niet onthoud n mocht Van de bestuurstafel kwam de vraag ofmen zich zou aansluiten als afdeeling a n den Bond welks hoofdzetel te Amsterdam gevestigd is Vele waren hiervan de voordeden en gemakken iets wat ieder dient Met algemeene steramen werd dan ook besloten een Afd Gouda te worden van d n 1 Bond De Vergunning 1 Het voorstel verhooging van contributie om daardoor abonnent te worden op het I orgaan van den Bond werd tot een volgendevergadering uitgesteld 1 Hierna las de Ie secretaria zgn jaarverslag voor waaruit wy het volgende over i nemen 1 In Mei 1901 werd de heer Pinksen door 1 het centraal comité van Bierbrouwers enz aangezocht om te Gouda een sub cnmité e I vormen en wel met het oog op de toen n 1 aantocht zynde Kamerverkiezingen Doe 1 Ie den candidatcn te vragen Hoe ia uw oordeel over het maximum der drankwet I 2c Zgt gg geneigd tot een milde en recht vaardige wyziging der drankwet mede te werken De heer P nam deze taak op zich meenende evenwel dat dit bg een andere categorie thuis behoorde Hy was zoo gelukk g in korte tgd eenige heeren te vinden d e hem in deze zaak wilden helpen Na veel arbeids gelukte het den heer P een sprek r te vinden in den heer Bartman te Amsterdam na welke redevoering dadelgk een 50tal bela tgstellenden toetraden tot het sticht n van een vereeniging Op politiek terre n was de weg moeilgk eerst voor de Ka merverkiezing later voor de Gemeenteraad en vele leden der vereeniging moesten dit toen en later ondervinden Door velen gehekeld werden zg toch door anderen in t gelgk gesteld als handelende voor hun brood utrecht Winterswgk en Rotterdam hebben doen zien dat de strgd niet vergeefs aangebonden is Na de verkiezingen kwam 6en tgd van rust toen kon werk gemaakt worden van eigen qrganisatie een huishoudeiyk reglement werd vastgesteld een bestuur gekozen Thans bloeit de jonge vereeniging en dat vooral onder een bestuur dat alles in staat stelt de zaak groot te maken Tot zoover het verslag De aftredende leden de heeren A J I IJselstegn H Dugnstee on G M Peeters I werden herkozen I Besloten werd nog een verzoek in te zenden om algemeene gelgkelijke sluiting met I de a s kermis alhier s nachts 2 uur op 1 Donderdag Zaterdag en Zondag en vooral een wakend oog te doen houden op hen die I later zouden sluiten als buiten de gewone I route der politie gelegen Met een woo d I van dank aan de aanwezigen werd deze I vruchtbare vergadering gesloten De 4de orgelbespeling in de Groote of 1 St Janskerk zal gehouden worden op Dins 1 dag 1 Juli 1902 des avonds 7i uur door den heer J H B Spaanderman met welwillende medewerking van mejuffrouw Félicie van IJzeren Mezzo Sopraan Den Haag n Mejuffrouw Alide Schaly Violoncel Schoonhoven Het programma ia als volgt 1 Fuga A moll Carl Philip Emanuel Bach 2 Fuga Super Allein GottinderHOh seiEhr Joh Seb Bach Larghetto W A Mozart Voor Cello met Orgelbegeleiding Aria uithotOratorium Eliaa F Mundelssohn Bartholdy Voor Zang met Orgelbegeleiding 5 Toccate et Fuga 6 Moll Joh Seb Bach 6 a Andante uit hetIe Concert G Goltermann b Adagio G Tartinl Voor Cello metOrgelbegeleiding 7 a Aria uit het Oratjrinm Messias G F Handel b Wo da Hingehst Ruth I 16 en 17 E Hildach Voor Zang metOrgelbegeleiding I 8 Choral vorspiele I Nachgelassenes Werk Op 122 Joh Brahms I a Es ist ein Ros entsprnngen b O Welt ich mussI dich lassen 9 Praeludium und Fuga I ttber B A C H Fr Liszt LASQB HnioBwEiDK Do collecte voor don gewapenden dienst heeft in deze gemeente opgebracht f 4 95 SCUIBSSEB s HlliDVEKSTËIIKE DE O DERGOEDn uit ludlHche Netel rezelH Is poreus sneeuwwit duurzaam en elegant Vooral bg groote warmte een aangename Onderkleeding Verhit de huid niet broeit niet laat de lucht tot de huid door zonder gevaar van sterke afkoeling of kouvatten en ia uitstekend ter voorkoming on verdrgving van Humaiftisme Bijzonder geschikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt deourspronkelgkezgdeglans Verkrggbaar uitsluitend voor Gouda en omstreken by D 8AMSOII1 voiida AOVl RTI i rjEN Het kan tooi van Roest van Limburg Co te GOUDA wordt na 1 JULI a s VKIIrEi AT8T naar iouwe C in het pand der vroegere Firma ROEST VAN DER HOOP Co SANSÜIISE Ztilver ulanUtdrdia ionicum De dankbaarheid dringt mg te verklaren dat mgno gezondheid aanmerkeIgk verbeterd is door het gebruik der Sangulnotie Ik gevoel mg veel sterker de eetlust ia beter mgne hoofdpgnen waaraan ik zoolang Igdende waa zgn geheel verdwenen Ik durf de Sangninose zéér aanbevelen aan alle zwakke en Igdende menschen Ameri mrt Mej E ARLAR West 9W Te Prgs p fl f 1 50 6 f 8 12 fl f 15 Gouda bg WOLFF Co Westhaven en ZIELSTRA Turfmarkt OPBNBARE VERROOPING te G o cud a op MHntAag f JuUi90X des morgens ten 0 ure op het terrein der voormalige ZEEPZIEDERIJ aan de Oosthaven te Gouda van AFBRAAK bestaande in Ramen Deuren Kozgnen Binten Zolder Vloer en Schuttingdeelen Brugleggers Ribben Platen nieuwe greenen dubbele Latten Kapspanten Stophout Brandhout gzeren Schuifdeuren ijzeren Binten Steen Pannen enz De goederen zyn te zien daags vóór de verknoping van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren en moeten binnen 2 dagen na den verkoop van het terrein verwyderd zgn Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda Frambozen en Citroen imonade Aanbevelend Firma C LOlJRËfVK TELEPHOON No 28 AFBRAAK TE KOOP Zijnde oude Steen Pannen Hout alsmede een 5 roeden Hooiberg 3 Linden en een Ypenboom met ook nogenkele Vruchlboomen Alles te bezichtigen en te bevragen aan de gesloopt wordende Bouwmanawoning gelegen tnsscben Gouda en Waddingsveen bg de Spoorbrug vlak langs het vaarwater Ieder 30 Loten een Prijs U 1 IJIIIJI e Hengelo tJeU ItesUand nit 3 i4 prijzen als volgeniie HOOFDPRIJS Huizend Gulden Tweede Prijsf400ofMotor Rijwiel Merk Minerva 4 Paarden 4 Koeien of malen minatena IJ jaar oud 4 Vette Varkens 4 Schapen O Heeren of Dames Rgwielen C Singer Naaimachines Trekking 19 Juli 1902 door Notaris SCHEPERS by WITTE te Hengelo O wordt niet uitgesteld Vrgu toegang voor ieder om bij do Trekking tegenwoordig te zgn Prijs per lot ƒ 0 50 Verkrggbaar bg SCHOP Gouda Kampioen Badbroeken mil iDül wil res alqeziil a 3 Si ciiiil meest verkiealgkst model vuor Heeren Zwemmers Uitsluitend vorkrfebaar li M iiiisr lloo fslraal iH i B J KORTE P P SOOS TIliNDEWKG 59 Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie ALBOID wzilveril veraikyiiBBIÏÏA IETAAl IN HET Verlichtiiigs Magazïjn lie Avoiid§ler DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§l all oii § alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNUIZEN tegen concurreerende pryzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalagös met anccea geplaatst by H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f 80 en booger Minzaam aanbevelend M N VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Ken eellepel ODBX zal in den regel Telephoonnet Gouda Abonnement f 40 per jaar voor pcrceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ia aangesloten aan het Rgks Intercommunaalbureau Op 15 Juni 133 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verki ggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT II lil I I I II i Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan hel üioonlbraliaiiLsch Ücbiieii en LnarzenDMijitzijn KLKIWEU E 10 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 0 SMITS Alle reparatii n en aangemeten werk jÉÖiiP PDIKB OÜDK m sCHieiDAMMEB GENEVEE J er NIGIITOAP VorItry biiar byt M PK KT Klis Iz N ii Al liflwija sfin ochtliowl U caclitit öij kurk steoilB voor B in Vdii don nnam dor Kirrai ï IIOVÏ R Dit gotde oude Huis lick Jkbt Yerkondenkel Huisgezinontschen 4 1 25 75 HH Apolheken Tr Amsterl Bi T TuyU RAI HCITEIl i nmmmip in de Groote of St Janskerk op DIXSDAG I JULI 1902 dea avonds 7Vi uof door den Heer J H B SPAANDERMAN met welwillende medewerking van Mejuffrouw FÉLICIE VAN IJZEREN MezzoSopraan den Haag en Mejuffrouw ALIDE SCHALY Violoncel Schoonhoven Programma s tevens bewyzcn van to ang zgn tegen betaling van 10 cenTverkrygbaar bg de Boekhandelaars J vin BENTÜM ZOON en bg den Koster KATJES Honden Paarden en andere beesten die Igdende zgn aan schurft huidziekten of last hebben vnn inaecten worden direct genezen en gezuiverd door het irerelilbei oetnde Wasclimlddel van Professor ARCHIMEDES Verkrggbaar in flesschen van 4 en AO cent bg J llAN0iJE KleiwegNo 2 6ouila H t bfit oiiKludtlylute ii miklulykHe poetimliMel TOQc Hnnl en vooral dames en Klnderachoeawerk U de Appreluur aii C M MUIlar k C Serlln Beulh Str 14 MeolttUrjed i V S liL op naam en fabrlekamerk Verkrritaar toy Hewia Wlnkellari tnloheenwerk lalaelarleai rireaerveneni Bm Qentritl Ospalby W SirdenaM Arnhe middel tegen Bhenma lieid enz mag in geen breken In fles cL en 50 et bij en Drogisten dam bij O Wei x Co ROTTER DAM