Goudsche Courant, dinsdag 1 juli 1902

SSi38Wfe Sf w a Mtei6 tr i toS iJ ia No 8838 Dinsdag 1 luli 1002 41s e Jaargang fiOUDSCHE KOIIRMT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken f Telefoon De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco per post 1 70 I Afzonderlijke Nommers VT IF C EINTEN Telefoon S Mtt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsmimte lnzen ling van A lvertentiën tof 1 uur de niidd Bullenland scli Overzicht Uit Londen wordt medegedeeld dat sKonings toestand onafgebroken goed voornitgaat liisternYond werd geen bulletin uitgegeven Voortaan zullen enkel om 10 uur des ochtends en om 7 nur des avonds bulletins worden uitgegeven Men biyft zich met reden verbazen over de scherpe tegenspra ak wellte bestaat tusschon de offlcieele ziekte bnlletins door de viJf lyiurtsen van Koning Edward onderteekend en de berichten die met Laffaii aan bet hoofd door een groot aantal correspondenten va i vastelands bladcn verspreid worden dat de eigenlöke toestand des Konings hopeloos is Reynolds Paper die ook het eerst was nie t het beticht dat de voor zp kroning naar Londen komende Koning ernstig ziek was brengt nu weer oen zeor ongunstig bericht dat met dezen zin eindigt Eon tweede operatie schynt noadzakelijk wat zoo goed als zeker den dood ten gevo ge zal hebben Doch hiertegenover staat weer het bulletin dat de Koning beschouwd kan wofden buiten onmiddoUyk gevaar Een verklaring van deze zoudcrlinge togenstrijdiKheden vermoKOn wn iiiet tegeven De Petit Bleu insmueert dat Te olHcieele berichten niet de waarheid zeggen omdat alle Engelsche offlcieele berichten sedert den aanvang van den oorlog er een gewoonte van maakten de waarheid anders voor te stellen dan zg in werkelgkheid was En de correspondent van de Ind Beige vestigt met nadruk de aandacht op het uitbleven van eenig antwoord van lord t rancis Knollijs on een direct verzoek tot hem gericht of het waar waa wat overal gefluisterd werd dat de Koning lydende is aan een kankepachtige aandoening van denzelfden aard als waaraan s Konings zuster Keizerin Friednch van Duitschland is gestorven De Londensche cortespondent van de Temps die van hot begin der vorige week ontkend heelt dat de Koning aan ontsteking van deti blinden darm Igdende was semt Mön meening is dat z n toestond zeer ernstig biyft Niettemin is er zoolang niet een verklaring dezer tegenspraak te vinden is geen reden geloof te weigeren aan de officieele bulletins die wel niet al te uitvoerig maar toch duidelijk den toestand alle omstandigheden in aanmerking genomen als bevredigend aanduiden De meeste Engelsche bladen noemden Zondag als den dag der crisis De Cape Times het orgaan van de Rhodespartij heeft een brief van Maasdorp lid van den Wetgevendon Kaad die in den oorlog twee zoons verloor aan Engelsche zjjde Maasdorp is tegen het schorsen van do grondwet Hi schrgft dat Rhodes tegenover hem verklaarde dat een schorsing gedurende veertien dagen voldoende zou zgn als het mogelijk was de vereischte maatregelen in dien tijd door te zetten Brown ook lid van het Parlemont verklaart in dezelfde krant dat Uot Rhodes plan was de grondwet te schorsen om bet Engelsche Parlement gelegenheid te geven voor wetsontwerpen betreffende schadeloosstelling en herindeeling van de kiesdistricten daarna kon naar Rhodes meende de grondwet hersteld worden Ue Daily Mail verneemt dat de quaestie van schorsing dezer dagen ter sprake zal komen in een samenspreking tusschen Chamberlain en do leiders van de beide partyen in de Kaapkolonie die thans in En geland vertoeven Volgens een telegram nit Pretoria in de Standard hebben zich nn in het geheel 20 050 Boeren overgegeven Honderd krygsgevangenen zyii volgens eon Reutertolegram uit Kaapstad Maandag uit Simonstad naar hun woonplaatsen teruggezonden Eiken dag zouden nieuwe bezen kens een Keutertelegram een begin gemaakt met het verschepen van de gevangenen Hot nieuwe Franscbe ministerie schijnt werkeiyk voornemens te zyn de wet op de vereenigingen gestrenge toepassing te doen vinden Gisteren toekende Loubet ter zitting van den ministerraad een decreet waarby de sluiting bevolen werd an 120 etablissementen van geesteiyke vereenigingen die voor het meerendeel in strjd met de genoemde wet inrichtingen van onderwas hadden geopend De bladen der rechterzydo bespreken met merkbare spyt de motie van vertrouwen die do minister van justitie Vallé heeft weten uit te lokken naar aanleiding van do debatten over de interpellatién Miripan en Binder De Qaulois had niet anders dan zulk een motie verwacht De linkerzyde gaf slechts blük van loyale aanhankeiykheid aan het ministerie dat sommige barer leden in het voorkomende geval evengoed straffeloosheid kan verzekeren als aan de Humber s De Figaro zegt dat altyd de volksvertegenwoordiging eerst in een zaak gemooid wordt wanneer die niet meer te verhelpen valt en ieders opinio gevestigd is De Echo de Paria maakt de opmerking dat bet geheele debat overbodig was Waldeck Rousseau wist dat deCrawford erfenis een verzinsel was Het had dns aan hora en het door hem gevormde ministerie gestaan om de zwendelarü die reeds twintig jaren duurde te doen eindigen Het tegenwoordig ministerie draagt voor het schandaal slechts de halve verantwoordelijkheid En de Képuhlique die zich in gelyken geest uitlaat beschuldigt den na afgetreden premier van laakbare oiiverschilligboid omdat by de Humbert s niet liet surveilleeren hoewel de pers openiyk hun zwendelaröen aan het licht bracht Verspreide Berichten FllANKUIJK In den kabinetsraad is Vrydag een besluit geiioiiien op grond waarvan een WOtal gocsteiyke nederzettingen in 47 dopartonienten die na afkondiging van de wet op de vereenigingen en zonder de speciaal vereischte machtiging zich gevormd hadden onverwyld gesloten worden en reeds heeft de premier den prefectcM de noodige instruction doen toekomen om de getrouwe uitvoering van hot besluit te waarborgen 1 T l l H I l ml oL l Te Majnnga zyn een aantal hullen tctnield Tot dusver zjjn er geen Europeanen aangetast doch onder de inboorlingen is do sterfte vry groot gemiddeld zyn er dertig sterfgevallen aan pest per dag Dl itscüi anü Er is in de vryzinnige min of meer onafhankeiyke pers heel wat te doen over de verleening yan een garnizoen aan Krefeld waar men een zoodanige zegening met keukenvryers voor de Uustes on mot cavaliers voor oudere en jongere bakvisschen in den vorm van Schneidige Leutnants nog niet hadi Zooals men weet heeft de keizer op de bedroevende mededeeling van een kluitje Krcfeldor eerejonkvrouwen by zyu bezoek aan de industrie stad dat er geen laitenuntjes waren om met haar te dansen onmiddellyk by handslag beloofd dat er van die onweerstaanbare manspersonen zonden komen en den volgenden dag reeds bleek dat t Wilhelm II bittere ernst was geweest een volledig hnzaronregiment werd Krefeld toebedeeld als cadeau of surprise aan de danslustige luiienantsvereereiide dochterensohaar van Krefeld In de Freisinnige Ztg het orgaan van den Kyksdagafgavaardigde Kugen Richter die nietHmmer een blaadje voor zyn mond neemt jtanneer er wat te becritiseeren valt in hetfgezegendo Germaacscho ryk wordt scharnier opgemerkt dat t toch eigeniyk niet in den haak is dat zoo maar met regimenten wordt omgesprongen t n pleiziere van de grillen van enkele jonge meisjes die dansers on cavaliers verlangim in den vorm van schitterende luiteuantjes Ondertusschen heeft de gemeenteraad van Krefeld in geheime zitting besloten tot het aangaan van een leening van vier millioen mark voor den aankoop van grond voor exorcitieterrein en kazernes ten behoeve van het beloofde cavalerieregiment De slad moet zich in alles houden aan de militaire voorschriften De Kiilnische Ztg die nit Berlyn nog immer wanneer t pas geeft of wenscheiyk wordt geoordeeld offlcienselyk geïnspireerd wordt brengt in verband met vertoogon van de kracht als dat van Eugen Richter een artikeltje waarin do mededeeling dat do militaire autoriteiten feitolyk reeds lang dachten aan do verplaatsing van het huzarenregimenl te Dusseldorp en dat Krefeld reeds sinds lang verlangende was naar garnizoen zoodal de keizer eigeniyk in eenigszins aardigen vorm oen beslissing heeft gebracht welke tóch had moeten komonl In elk geval hebben do dwepende inffer haar zin Naar aanleiding van het hooger beroep van do weduwe en don zoon van den door baron Stietencron A bout portant doodgeschoten Italiaaiischcn werkman loban i azzi zal de openbSj le zaak den negenden October a s opftiAiK dienen to Leipzig T BINNENLAKD Overeenkomstig de vooeger gedane toezegging heeft do ministar van justitie bij een daartoe strekkend wetsontwerp eene trakteinentsverhoogiiig voorgesteld voor allo rechterlyke ambtenaren hy de Amsterdanischo on Rotterdttmsche rechtbanken en kantongerechten behalve voor do griffiers 66k dus voor d substituut griffiers by do rechtbanken en de ambtenaren van het O M by de kantongereehten Met betrekking tot do griffiers wordt herinnerd dat een ontwerp van wol tot herziening van de materie der griffiers inkomsten by het J Wh FEVILLETOX BË TWEE ÜITERSm in Mijnheer ik ben u zeef verplicht zei devreemde heer j de brief behoort mij toe ofschocn lij niet aan mij geadresseerd is Ik moet hemdaar pas hebben laten vallen Mijn naam mijnheer is Firebrace sir Varasour Firebrace endeze brief is gericht aan een een niet preciesmijn advokaat maar een heer dien ik dikwijliontmoet dagelijks kan ik wel zeggen Hij is bezigaan eene belangrijke zaak waarin ik zeer veel belarig stel Mijnheer ik ben u zeer verplicht ik vertrouw dat dit U voldoende zal zijn O zeker sir vasour en Morley maakte eene buiging efn verschillende richtingen inslaande gingen zij vaneen Kent gij ook toevallig een advokaat Hattonin di ze Inn f vroeg Morley an zijn vriend denjournalist zoodra zich de gelegenheid aanboodnadat zij hunne zaken besproken hadden Oeen advokaat van dien naam maar deberoemde Hatton woont hier was het ant roord De beroemde Hatton I Ën waardoor is hij dan beroemd Gij vergeet dat ik van buiten kom Hij heeft al meer menschen tot pair temaakt dan onze vorstin zei de journahst F n sedert de parlementshervorming bestaat de eenige kans v6or een tory om pair te worden in de gunst van Baptist Hatton ofschoon niemand weet wie hij is en Éiemand kan beschrijven wat hij is Gij spreekt in raadsels zei Morley ik wou dat lik ze kon oplossen Tracht u eenigermate chikken naar mijne beperkte be attelijk heidi korte woorden dan zei zijn vriend als gij definitie van hem wilt hebben kunnen wij Hatmi brengen tol het geslacht oudheidkundige otsc on de soort niet zoo gemakkelijk is aan te geveft Hij is een heraldiek oudheidkundige een antdekker uitvinder vervaardiger samensteil van stamboomen hij is doorkneed in de gehei en van de verschillende geslachtsregisters eene autoriteit die geloof ik haar wederga ntet keft m alles wat betreft de samenstelling en de bStanddeelen van het Hoogerhuis die door rechtafcleerden wordt geraadpleegd olschoon zelf nut tot de balie behoorende en die de aanzienliMte familien in het land verontrust en doet ontsteftn door de oude baronieën waarvan zij zich qlwijls zonder recht hebben meester gemaakt ichen voor onbekende pretem enten waarsr velen in het parlement heeft weten te brengq welk deel van het land kwam hij ï dat misschien ook vroeg Morley die blijkbaar zeer belangstellend luisterde ofschoon hij trachtte zijn ontroering te verborgen Hij kan heel goed een onderdaan zijn van den koning van Cocagne voor zoover ik we t ant woordde zijn vriend Ik gelooi dat hij in deze Iiin al jaren lang begraven is een groot aantal jaren voordat ik mij hier vobtigde engoduiende geruimen tijd was hij vrij onbekend ofbchoon hij naar men zegt in het klem toch al heel wat deed maar de Mallory zaak heeft omstreeks tien jaren geleden zijn tortuin gemaakt Dat was een baronie die al eene eeuw te voren jnaar tevergeefs was opgetiischt Hatton hielp zijn client en dit voor beeld telddrie ot vier andere heeien onder zijne leiding in staat denzelfden weg in te skan Het waren Roomsch Katholieken waardoor men hera waarschijnlijk de zaak Ma lory in handen had gegeven want Hatton behoort tot de oude kerk het waren bovendien allen bemiddelde heeren zoodat er niet aan valt te twijfelen of hun kam pioen werd goed betaald voor zijne bewezen diensten Men zegt dan ook dat hij zeer rijk is Tegenwoordig worden alle zaken van het land die met afstamming in verband staan op zijne kamera behandeld Er ia geen betwiste stamboon geen pairschap dat nog onbezet is of het wordt aan liem meegedeeld en aan zijne aandacht onderworpen Ik ken hem niet persoonlijk maar nu kunt gij u eenige voorstelling van hem vormen en indien gij aanspraak wilt maken op een pairschap voegde de journalist er lachend bij dan is hij uw man Morley was voor zich zelven overtuigd dut hij werkelijk de man was dien hij moest hebben Hij besloot aan Gerard te vragen dien lnj des avonds zou ontmoeten of hun Hallon katholiek was en als dat het geval was den volgenden dag den oudheidkundige een bezoek te brengen Intiisschen moeten wij iemand die dat bezoekthans brengt niet verbeten Sir Vavasour Firebrace zil ill een ruime bibliotheek die op de Theemsen op de tuinen van den Templo uit iet Hoewelstapels perk Mnenten en pajiieren op de vele tafels en hier en daar zelts op hot Turksch tapijtverspreid liggen heerscht er toch een ordelijke aangename smaakvolle geest in de kamer Oegortlijnen van karmozijnrood damast staan goedbij de anti ke eikenhouten meubelen de bovensteruiten der ramen zijn beachililerd door het schitterend penseel van het middeleeuws he Duitschland terwijl de keurige boekwerken op de planken voorzien zijn van banden die in overeenstemming zijn met den zeldiamen inhoud De bewoner van lit Vertrek waa een man van gewone lengte eenigszins aanleg hebbende tot zwaarlijvigheid en m de laatste j iren van den middelbarenleeftijd ofschoon zijn ongerimpelde wangen zijnnog helderziende blauwe oogen en zijn kastanjebruin haar dat rijkelijk van onder zijn zwart fluweelen musje uitkwam zijn ouderdom niet verrieden noch ook de nachtt iijke studiën waardoorhij zich in groote mate die geleerdheid had eigen gemaakt waarom hij lj er ftvd was Dealgenieene indruk dien zijn gelaat tt vicg bracht was aan genaam ofschoon er eerLMifgeestige onheilspellende trek op lag M Wordt veriolgd