Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1902

Woensdag 8 Juli 1002 So 8839 4l8te Jaargang mimm coimmt JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleroiin u 89 De Uitg ave dezer Courant g esehiedt dag elijks i met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizondeijijke Nomraers VIJF CENTEN SJ i Tcicfoaii Sl i R A D V E U T E N T l E N worden geplaatst van 1 5 reg els a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep midd f sr ADYEETEITIM in alle Couranten worden aangenoincn door het Adverleiitie Biirean van A BHINRMAN ZOON Drak van A BRINKMAN Zn Goada Echt Zeeiiwsch Tarwebrood t eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 TUiny B Wondatbtlititt in do golieelo worold bokond on geroomd Onovortroffen middol togon alle il O r 8 i li O II t L e V e r Maagziekte n enz luwendif f oowol als ook uitweudig in bijna nlle zioktögovallen met good gevolg laan te wondon PrUS perflaCOll f i 1 wr post t 1 16 Thitny B Woadenalf bozit eenalinog ongekeuile geuoeskrach en hoilzaiue working Miiakt moeatal elke pijnlijke aa govaarvoUo oppratie geheel overbodig Met luze Kalf werd een 14 Jaar oud voor ouKeneesllik rellOUdeil been ezuet en onlan B ecu bijna £ ii jaar kaïikertyden i eiieieen Brontct geneziug en Torzachiing der pijnen bij wonden ontatokingon enz ran alterlei aard PrUs per pot t LBO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker IIENKI S4RIIIEKS Ilokin 8 Amatordnm Watr geen depot i beitellemeu direct aan die Schutxenapotheke det A THIEUKY in PregradN bel HuhiUeh Oeiterreich OeUeTe proipeotiis to ontbieden bij het Centraal Depöt Sander Rokin 8 Anutardtin Wie zeker aijn wii i Ecbt £ lKel Clie 0 te ontrangen testtmen C ld en na vole praafaümingen in den del gekomen onilei ded naam des dtrinders Dr Uiohaelif verraardigd p da best machines ia liet wereldbetwoA étal bliiHement Tan Oebra BtoUvarok te Ktnlen lacht J rTOic aetti Cikel Cacao in vierkanten bnaaen Seae EiketCacao ia met melk gekookt eena aangename gezonde drank Toor dag Iijk9ch gebruik een t t theslapela van t poeder Toor een kop Ohooolate Ala geneeakracbtigo drank by gerd Tan dianhee akiaiia met water te gebruiken Verkrijgbaar bg do Toornaamtl H Apotlüksm en PrijB K ♦ Ki imiifbualea f 1 S0 e 0 90 o 0 35 OencraalTertegenwoordigw tow Neder knd iulius Mattenklodl Au itordam Kalveistraai 103 Vraagt hij uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van De hoofdtekst van dit haltmaandolyksche tijdschrift bestaat nit de Beschrijving eener Meisom de Aarde die de Heer E T Fkbsstra KuipEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rIJI geïllustreerd naar eigen photo B Br graphiache opnti IiEWeRBL leder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 80 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzie Vooren Achter Indië Birma Malacca enz Prija per jaargang f 7 90 incL de Ansichtkaarten De inteekening is te allen t jde opengesteld Ook de iKnsichtkaarten worden te allen tpe geleverd Bupöau De Wereld Tourlst Haarlem t Geen beter adres voor alle soorten SOHOENWERK dan lict Xnordbrabanlsch Schoen en Laarzenmagazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegstceg Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk HOLLA DSCHE l AATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW A f deeling Moordrecht en Omstreken Laiidl oiLW Teiitoonstelliiig t6 Moordreclit op Woensdag 13 Augustus 1002 GROOÏE VERLOTING bü gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Teotoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen ziJn 1 Prijs EenR tuigmetéesPaard 2 Prijs Een Tilburymetéen Paard Voorts Paardtii Vee Landbouw Artlleelen enz welke prijzen zooveel mogelijk aadgekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein üt 50 CBiTS PCIt LOT Trekking Zaterdag 30 Augustus a Loten verkrijg baar bij A BRINKMAN Zir Lange Tiendeweg Gouda i De Stedelijke Hypotheekbank TE S6RAVENHA6E COMMI88 tniNSKN W H P Baron VAM HEEMSTRA Mr J D VEEGENS F J J BOSMAN L DRODGLEEVER FOETUIJN H L ENTHOVEN H Lzn 1 C F KNAPP Jr Jbr MifW H DE SAVORNIN LOHMAN Mr F A MOLSTER C M C OBREEN Mr F fW J G SNIJDER VAN WISSENKERKE 6 h DE WETSTEIN PFI8TER en MJ A R ZIMMERMAN Sluit eertte bj pollieeUre geldleeiUuge op huizen en landerijen tegen billijke voorwaarden Geelt 4 7o panitbrteeeH uit tegen den koers van 9M Inlichtingen te bekomen to OOUDA bij de Heeren M J OtJÊEH i Co Directeuren i Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT ikh Geen KinMioest eeii liilliienKa I ONINKLUKE Om lüinkhoesl Influenza Borsl en Koelaanüoening Mnnen den kortst mogelijken tüd te doen gtjpezen neemt onmiddellük de toevlucht tot do van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract HEL IA il Til E uit do Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DEN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Jiandteeleeninff met roode letters Let voorai op de C Stniliiiii ie OI Maataehappij tot JExploUatie van de PietoHa Bron Kantoor voor Nederland Boompjes éO Botterdam Firma WOLÏÏF Oo h Westaven 9S Gouda A LATESSTEiy Kieimg E loO Gouda E H VAN MILO Veerstal B 128 te Gouda A BOUMAN Moordrecht FINK8B Nieuwerherkad IJeal A N tan ZESSEN Sc ioon iouen J Th TültKEN Bo i op B V WIJK Ouékuairr A 8CBEER Ilaattrecht P W v EDE Oudewaler vasdeb HEIJDEN te Steuwijk P i d SPKK Moereapelk D v d STAR Waddinaaveen Wed y HOLST Waddingmeen M KOLKMAN Waddingaveen P A m GROOT Oudewater A DB JONGH Oudewater J P KASTELEIN Polahroekerdam D BIKKER te Benichop PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ N cheiiilscbe Wassclierij TAN H OlH Kl lll i t i9 Kruiökaile Hotterdttm ÜebreTct iord dorr Z H den Koamu der Bel f en üoofddepót voor GOUDA de Heer II G TUiJSUtilG Korte Tiendewegf D 7 dpecialfteit voor het stoomen en verren Tab alle Üeeren en DameagarderobeD alsook alle Kind rgoederen Speciale inrichting voor h stoom u van plnchemantels veeren bont £ Gordgoen tafelkieeden enz worden naar di nieuwste en laatb methode geverfd Ondcrgeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wattot het koksvak behoort desvjrlangd inetbijlevering van servies zilver tafellinnenenz enz i Aanbevelend Gerard Pinksen Cui inier Westhaven 138 IN HET Verliclitmgs Magazijii lic il vondster DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie lleiiwc Ga§balloiis alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNDIZEN tegen concurreereiidc prijzen GOcOïoopstB aares voor Winkel Etalages met succes geplaatst bij H H Winkelie 8 hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f SO en booger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON POIKS OUDE SCHIEDAMMER GENEVEE Jf rA NIGHTCAP Verkrijgbaar bÖ i M PEETERS Jz AU bewiji van echtheid it oftchet en kurk Bteed rooiw zien van den naamder Fümii P HOPPE N B iBfcrooDdi Of 10 TmtoMMUIii tea ook ta tikfe itfi fnia Schoennp nanr IPmiIm GIoii Saiio Gluucrtmi ni Ü n i bcitc middcUn toor bel Madcr Bnrig poetiBb van kIIc iwirie ca cklenrdc Heeteo Dinwi tn Kiailtnchiwa ii Vcr krii b r bi wiaksheri la Scnócnwcrk G UiilerU a I rog ri eo eni Uea lcn goed op hst brickimcrk p CM Aceiit W S ri l w ltB Arnhem TELEF 117 Gasfitter Buitcniandscb Overzicht De geneesheeren van den Engelschon koning beschouwen hem thans als buiten gevaar Alle berichten door Reuter overgeseind worden bevestigd door de berichten der dagbladen die beweren ze uit particuliere bronnen te putten In hoeverre die berichten juist zjn valt moeiiyk te beoordeelen Eenige koeren reeds gaven wij de meening weer van Reynold s Newspaper over de ziekte van koning Eduard In zijn nummer van gisteren gaf dit blad een vrij uitvoerig bericht dat wij hieronder overnemen de waarheid van den inhoud natuurip latende voor rekening van Reynold Koning Eduard Ipt aan diabetes Bovendien is hij in de maand Juni reeds drie malen geopereerd aan de larynx Dagelijks moest bij gorgelen terwijl het roeken hem verboden was En wat de tegenwoordige ziekte aangaat het volgende Den 3en Juni deden zich de eerste verschijnselen voor De ministers trachten de ernst van het geval geheim te houden om het publiek niet ongerust te maken Men liet den Koning opium nemen en raadde hem aan de bezoeken aan Ascat en Aldershot op te geven Dat deed hij Zaterdag j 1 verergerde de toestand zeer De medici achtten toenr reeds oen operatie gowenscht Doch de Koning wilde de kroning laten doorgaan en dus ging hiJ naar Londen Nauwelijks was hij in zijn paleis of hij viel flauw Zeven minuten lang dacht men dat hü dood was Van Zondagmorgen vroeg had hij niets gegeten De prins van Wales werd gewaarschuwd Zes doctoren hielden oen consult De krachten van den Koning namen zeer af Hü leed aan hevige brakingen terwijl ziJn lichaamstemperatuur bijna 39 graden bedroeg Dadelijk werd daarop overgegaan tot de operatie De Koning bleef buiten bewustzijn van s morgens elf uur tot s middags halfdrie Tien uren lang bloven de geneesheeren aan het ziekbed De lippen van den lijder werden steeds met water bevochtigd Woensdagmorgen werd s Konings koorts heviger en trachtte hü uit het bed te komen Alle pogingen werden in het werk gesteld om hem kalm te doen blüven Daarna sliep hü vüf uren 22 uren na de operatie kreeg hü wat melk met water Woensdagavond zag de wond er zeer slecht uit Do Koning kreeg ü koortsen de temperatuur nam toe tot Donderdagmiddag Toen pas herkende hü de doktoren Do toestand verbeterde tot den avond toen liü vreeselöke pünen kreeg De wond was ont FEViLLETOX BB TWEE niTERSIEB Hij zat in een leuningstoel voor een tafel waar aan hij zat te schrijven Daar dichtbij stond een lange groote eikenhouten lessenaar waarop verschillende folianten opengeslagen lagen en enkele handschriften die duidelijk aantoonden dat hij er zich kort geleden mede had beziggehouden Op dit oogenblik leunde mijnheer Hatton met zijne pen nog in de hand en gehuld in een kamerjapon van dezelfde atof als zijn mutsje achterover in zijn stoel terwijl hij luisterde naar zijn cliönt sir Vavasour Een aantal zeer mooie zwarte en taankleurige patrijshonden van het ras van koning Karel den Tweeden lagen naast hem uitgestrekt op fiuweelen kussens met een zekere weelderigheid die eigenaardig gepast zou hebben aan de schoonheden van den vroolijken koning en een witte Perzische kat met blauwe oogen en een zeer langen staart met een gericht dat wel iets had van dat van haar meester lag zeer ernstig op de schrijttafel en was getuige van de bijeenkomst Sir Vavasour had klaarblijkelijk een zeer lange speech gehouden waarnaar mynheer Hatton geluisterd had met dat onverstoorbare geduld dat stoken Vrydagmiddag om vier uur werden de eerste bezoekers bü bet bed toegelaten jZaterdagmorgen vroeg nam hü wat ï ist voedsel en de doctoren kregen hoop Reynold s zegt dat Woensdag een deel van het verband zal vorwüderd wordGn De Koning krygt dan alleen bouillon on viscli Den Gon Juli zal bet geheele verband wanneer alles goed gaat weggenomen worden Drie weken lang zal de Koning hot bed moeten houden In Znid Afrika is de censuur nog altüd niet opgeheven en daardoor weten wü nog verstrekt niets van de stemming onder de Boeren na den vrede Want dat men op de Engciscbe berichten niet geheel kan afgaan weet men bü ervaring Zou het volhouden dor censuur soms een tccken zijs dat etdingen gebeuren die niet gepubliceerd mogen worden Wg weten het niet Soms zou men geneigd zyn zoo iets tussch n de regels te lezen Zoo bv waar vermeld wordt dat generaal Botha eon bezoek bracht aan de krügsgevangenen in het kamp bjj Pretoria hü maande hen den eed van trouw aan de nieuwe Regcering af te leggen veertig mannen gaven aan de vermaning gehoor deden den eed en werden terstond in vrühcid gesteld Of en hoev ecl er waren die den eed niet aflegden wordt niet gezegd 3 encra al Lyttolton na het vertrek van Kitchener opperbevelhebber in do voormalige Republieken heeft de kommandanten benoemd van de twaalf militaire districten waarin het land is verdeeld Het zgn do volgende te Pretoria kolonel Clements te Marico kolonel Kekewich te Elandstontein kolonel Olipbant te Klerksdorp kolonel Thorncycroft te Middelburg kolonel Bullock te Harrismith kolonel Bloomfield te Standerton kolonel Burn Murdocb te Bloemfontein kolonel Stevenson to Kroonstad kolonel Barker te Vrübnrg kononel Rochtort Kaapkolonie ten Zuiden van de Oranjerivier kolonel Settle Natal generaal Cether itonhaugh Zoolang de militaire bizetting duurt zullen er ten minste 75 000 man in ZnidAfrika blgven Zoodra zelfbestuur is ingevoerd wordt de bezetting waarschünUjk ingekrompen tot ÖO OÜO man Het is thans blükens de ontvangen Reuterberichten zeker dat het drievoudig verbond tusschen Italië Oostonrük en Duitschland vernieuwd is doch niet met de voordeeion die Italië voor zgn handel hoopte te verkrügon Het is inderdaad aan Von Blilow gelukt ii t tractaat naar het heet op de oude v Qf hem karakteriseerde on dat ongetwijfeld een der oorzaken was van zijn succes Hij gaf nooit iets op en hij viel nooit iemand in de rede En nu antwoordde hy zijn bezoeker met een zachte klankvoUe stem Wat gij mij zegt sir Vavasour ia hetgeen ikvoorzien heb maar dat ik daar mijn invloed erniets aan kon veranderen maar uit het hoofdheb gesteld Gij zijt naar mijn toegekomen meteenbepaald doel Dat heb ik bereikt Ik nam op mijde rechten te verzekeren en de aansprakenweer in herinnering te brengen van de Engelschebaronnen en jonkheeren Die rechten ïijn verzekerd die aanspraken zijn weer in herinnering gebracht Een groote meerderheid van de orde heeft hare adhesie geschonken aan de op touw gezette beweging De natie ia bekend met uwe eischen is er aan gewoon en de koning heelt ze eens gunstig beoordeeld Meer kan ik niet doen ik geef er mij niot vooruit dat ik jonkheeren kan maken nog minder kan ik hun die dit reeds zijn het recht verschaffen om sterren en kroontjes te dragen of het donker groene gewaad of de witte hoeden met witte vederpluimen Deze onderscheidingstèekenen zells indien hun vroeger gebruik vaststond moeten voortvloeien uit de goedgunstige beschikking van de Kroon en niemand kan verwachten dat in een tijd die vijandig is aan persoonlijke onderscheidingen eenie minis terie de koningin zou raden een stap te doen die ol hatelijk gevonden of belachelijk gemaakt zou worden Belachelijk zei sir Vavasour Niet alle menschen zei mijnheer Hatton waarde door de beide bondgenooten van Duitschland te doen onderteekenen zonder dat zjnerzüds eenige waarborg of belofte gegeven werd waarbg Italië en Oostenrük voordeeliger handelstractaten zonden verkrügen dan do thans vigeerehde die in Italië menigmaal tot de opmerking aanleiding gegeven hebben dat alleen Duitschland voordeel uit liet drievoudig verbond behaalde De medcdeëling van Oostenrgk aan Hongarüe dat hot tegen het einde van dit jaar do internationale handelsverdragen zal opzeggen zonder de mocning van Hongarüe daarover te raadplegen trekt de aandacht van het Uerl Tagebl Wel gelooft het blad dat men er voorloopig niet racer in heeft te zien dan oen druk van de Oo stenrüksche regecring op do Hongaarscho doch uitgesloten is do mogelükheid niet dat do opzegging dor handelsverdragen met Duitschland volgt En wat dan Wat moet er dan gebeuren vraagt hot blad Op grond van het tegenwoordige toltaricfnnlwerp kan de regecring in geen geval onderliandoh n want ook onderhandelingen over handelsverdragen vragen veel tyd tegenwoordig meer dan vroeger Ten slotte zou das slechts een overeenkomst raogelük zün op grond van het bestaande autonome tarief De consequentie zou dan gebieden aldnsr reieimM het üerl Tageblaït dat de regeering om een Rüksdag te vinden dio haar in deze politiek stennt ter rechter tü d bedacht zü op nieuwe verkiezingen Want worstelt men op deze wüze voort zoo wordt hot gevaar van een toestand zonder verdrag tegenover het buitenland steeds grooter Aan deze redeiicering laat het blad voorafgaan dat het in het tot stand komen van het nieuwe toltariof niet gelooft Verspreide IJeriohton Frankrijk Do r een revue over de troepen van het garnizoen en een feestmaal is de 134e verjaardag van generaal Hoclie eergisteren gevierd te Versailles en de minister van marine Pelletan heeft de hera welkome gelegenheid aangegrepen om den luitjes eens en vooral zyn meening te doen kennen ten aanzien van het republikeinsche leger waarvan de generaals on andere hoofofficieren die zoo wel eens buiten hun boekje gaan maar goed nota moeten nemen Den oorlog verachten we als een ovcrblüfsel der barbaarschheden en wü hopen be ien deze aken met denzelfden verlichten onbevooroordeelde n blik lis wij sir Vavabour Ik heb nooit eon oogenblik kunnen gelooven dat de koningin hare tocbtemmirfg zou geven tot hel verleenen van zulke vooj rechten ann zulk een talrijk corps Maar gij hebt die meening nooit uitgesproken zei Sir Vavasour Gij hebt mijne meening nooit gevraagd tti mijnheer Hatton en al had ik die gezegd dan zoudt gij en uwe vriendon er toch niet door hebben laten influenceeren De zaak was van dien aard dat gij u met recht kondt beschouwen als even bevoegde beoordeelaren als ik Al wat gij van mij verlangd hebt was om uw Roed recht aan te toonen en dat heb ik gedaan Ik kan ge rust zegn en dat nog geon enkele zaak deze kamera verlaten heeft zoo grondig uiteengezet als de uwe ik geloof ook niet dat er buiten mij iemand in het geheele koninkrijk in staat was om ze op te lossen Men heeft de orde de haar toekomende eerbewijzen geweigerd sir Vavasour maar het is eenige troost dat zij tegen de rechten nooit iets hebben kunnen inbrengen Naar mijne meening maakt dit het aangedane onrecht des te grooter zei sir Vavasour hoofdschuddend maar kunt gij geen nieuwen stap aanraden mijnheer Hatton N a zoovele jaren vanonzekerheid na zooveel angstig verlangen enzooveel gemaakte onkosten zou het toch werkelijkal te hard zijn dat ik en lady Firebrace aan hethof op dezelfde wijze zouden warden aangediendals onze vischkooper indien die toevalligSherifl was hem nojj wel eens voor goed te zien verdwüuon doch dat kan zoo maar niet dadelyk gebeuren omdat er in t rond militaire koninkrüken en groothandigo republieken zün een leger hebben we niet alleen om onzen bodem te verdedigen doch ook om het hooge bezit der natie te waarborgen Hot leger moot saamgesteld zJn uit officieren die onder controle staan en uit soldaten die alleen om hun beroep denken zich volkomen hun hooge roeping bewust en om een leger te vorkrügen zooals wü bedoelen zyn we bereid onverbiddelyk alles te vernietigen wat het zou kunnen doen gelüken op een emigrantenleger Er moet volstrekte discipline wezen gestrenger naarmate de rang hooger is en de generaals moeten het voorbeeld dor discipline geven Dajir kuimen heel wat officieren van beogen rang hun voordeel mee doen Zich herinnerend dat kleine vriendelÜkheden de vriendschap onderhouden heeftde cziiar Zaterdag ter reede van Kroonstad een bezoek gebracht aan het l ransche opleidingsschip Duguag Trouin DuiTscni ANn Keizer Wilhelm houdt zich druk bezig met de studie van de Poolsche quaestie en maakt een groote program redevoering gereed voor den 24en September bü gelegenheid van zyji bezoek aan Posen De stad Nenrenborg heeft voor de gemeentewerklieden douches on stortbaden ingesteld door de werklieden op vertoonvan een kaart eenmaal por week te gebruiken in een der stedelyku badinrichtingen on verschillende gameentelüko instellingen jooals de gasfabriek de electriciteitscentralo en de hoofdwacht der brandweer helben reeds eigen badinrichtingen Het dorp Hallschlag in den Eiffel houdt het record op gemeentcbela stinggebied in Pruisen Daar worden opcenten geheven ton bedrage van duizend procent waarvan 3 W procent op inkomstenbelasting terwül de kerkelyke belasting 88 procent opcenten bedraagt Gravin Amalia von Potonlicka heefthaar groot grondbezit in Posen in verschillende deelen verdeeld en die in pacht gegeven aan Poolsche kolonisten uit Silezieen WestPruieen Ik kan wel een Pair maken zei mijnheerllntton terwijl hij achterover m zij stoel leundeen met ijne cachelten bpceide maar ik geef ermij niet voor uit dal ik jonkheeren kan maken Ik kan iemand een kroontje met vier appels op hethoofd plaatsen maar liet bezorgen van een kroontjemet twee appels ia hel uitoefenen van een recht dat ik mij met zal aanmatigen Ik deel het in liet grootst vertrouwen inee zei Sir Vavasour fluisterend maar men heeft la ly Firebrace een belofte gedaan dat in gev l ereene verandering van ministerie plaats heelt wijtot de eersten zullen behooren die tol pair verheven worden Mijnheer Hatton schudde het hoofd terwijlhij door een flauwen giiinlacli zijn ongeloof tekennen gaf Sir Robert zei hij zal geen p urs maken vertrouw daaromtrent gerust op mij De whi s enik hebben het lloogerhuis zoo gevnM dit gijer vait op aan kunt dat bij liel optreden dertoriea nioniand tot pair zal verheven wonlen Ikweet dat do koningin er sterk voor is de mildheidin het verleenen van eeretjtels en eerbewij en vande laatste jaren wit te verminderen Indien dewhigs morgen aareden lel daar eens op dan zullenzij al hunne vrienden teleurstellen Hunne ondergeschikten hebben zoovele beloflon gedaan datverniad i iet kan uitblijven en als enkelen teleurgesleld worden dan kunnen zij evengoed allen teleurstellen i ori t vervolgd