Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1902

BINNENLA ND 8TATEN GENEUAAL EGBSTE KAMER Zitting ran Maandag 30 Jnni Het nieuwbenoemde lid in Friesland rar Sickirtga legt in banden des voorzitters daartoe bji Kon Besl gemachtigd ié gevorderde eeden af Na een woord van gelukwensching door den Voorzitter tot hem gericht neemt de heer Sickinga zitting Mededeeling wordt gedaan van tal van ingekomen stukken De Voorzitter stelt voor eene commissie van voorbereiding Jle benoemen voor de militaire straf en tuchtwetten Daartoe wordt besloten De voorzitter benoemt tot leden dier commissie de hoeren van Alphen Kist van Zinnicq Bergmann van Boneval Fanre en ïhooft De heer van Volzon vraagt verlof aan de regeeridg de vraag te doen welke stappen door haar bij de Engelsche regeering zyn of verder znllen worden gedaan om nu do vijandeltlkhedon in Zuid Afrika zijn geëindigd de spoedige invrijheidstelling der Nederlandsche kr jgsgevangenon te bevorderen De interpellatie wordt aan de orde gestold morgen na afloop der interpellatieSassen over de snikerindnstrie Bj Koninkiyk besluit van den 23sten Jnni 11 Staatsblad no 120 is bepaald dat de Gezondheidswet in werking treedt op 1 Augustus a s Dr H L Oort te utrecht heeft voor het beroep naar de Hemonstr gemeente te Eotterdam bedankt Gemengde Berichten Men meldt uit IJmuiden aan het HbId Eergisterenavond ontlastte zich boven onze plaats een hevige dondorbui Van één bui kan feitelijk niet gesproken worden daarin alle windstreken verblindende bliksemstralen het grauwzwarte zwerk doorkliefden den geheelen omtrek in een laaien gloed hullende alsof plotseling duizenden potten Bengaalsch vuur te gelijk ontstoken werden Deze donderbuien gingen gepaard met een regenhoos zooals bij menschenheugenis nog niet heeft plaats gehad De regen viel niet met droppels maar bij dicht opeen gepakte stralen gelijkende op een renzen waterkolom Enkele minuten was die kolom zoo dik dat het onmogelijk was de overzijde der hier over het algemeen niet breede straten te zien De watertoevloed was zoo enorm dat de groote riolen niet by machte waren het af te voeren De plankbedekkin en dier af voerkanalen zijn door de steeds opdringende watermassa s gesprongen De horizontaal liggende straten hier ziJn vele straten hellend werden plotseling in kleine rivieren herschapen van een voet diepte Doordat de dakgoten zulk een stortvloed niet konden verzwelgen hebben veel winkeliers en andere inwoners bolungrijke schade aan goederen en meubelen bekomen Te Veenhuizen Dr schoot Zaterdag biJ het verplaatsen van de kap eener hooischelf een touw los waarmee een hijschblok was vastgezet De bok sloeg neer en trof twee mannen De een wiens voorhoofd veibrijzeld werd bleef op de plaats dood de ander bleek bij onderzoek een gekneusd been en twee gebroken ribben te hebben Men meldt aan de N R Ct Op de fabrieken der leden van de Verooniging van Tilburgsche Fabrikanten van wollenstoffen treedt 7 Juli de volgende regeling in werking De arbeidstijd valt tusschen 6 uur s morgens en 8 uur s avonds met een maximnmarbeidst jd van 13 uren per dag Voor overuren wordt aan uurwerkers boven 18 jaar een toevoeging van 5 ct aan die beneden 18 jaar eene toevoeging van 3 ct per uur toegekend üp vast loon werkenden ontvangen voor ieder overuur 17 ct Deze regeling is niet van toepassing op nachtwakers noch op fabrieken waar volgens een vast georganiseerde dag en nachtdienst met meer dan eene ploeg wordt gewerkt Zaterdag heeft er onder Hoogmado gem Woubrugge een felle brand gewoed zooals men er in geen jaren heeft gehad en die een groote boeraery in de asch legde Alles verbrandde ook een zevental varkens Naar men verneemt moet de brand ontstaan zijn doordat een arbeider met oen brandend pijpje in den hooiberg ging rusten en in slaap viel waardoor het pijpje in het hooi is terecht gekomen Volgens den Haagachen corr van De Arnh bestaat het plan om als de Schev zeehaven voltooid zal zijn 1904 gedurende de zomermaanden een stooravaartdienst voor plelziertochtjes te organiseeren tusschen Scheveningen en Oatende De administrateur van het bureel tot plaatsii g van Mercurins te Rotterdam de heer J Overeijiider hoeft wegens drakke bezigheden die betrekking neergelegd en is vervangen door den heer M Van Keulen Jr In het station van de Spaansche stad Algesiras is Vrijdagmiddag de stoomketel van een locomotief die op het punt was te vertrekken met groot geweld ontploft De schok werd door de gehoele stad gevoeld De machinist do stoker en 3 werklieden werden gedood en afschnwelyk verminkt Het hoofd van den stoker werd op 300 meter afstand van de plaats der ontploffing gevonden Zeven werklieden werden gewond van wie 2 ernstig De materieele schade is zeer groot Het ongeluk wordt geweten aan de onvoorzichtigheid van den machinist Een brntale diefstal heeft te Middelburg plaats gehad Sedert eenigen tijd is successievelijk van een erf aan de Langevielo binnenbrug van de firma De Broekert Co een hoeveelheid van ongeveer 10 000 stuks steen weggehaald Dit geschiedde meestal overdag om zoo te zeggen in t publiek en hij die de vrachtjes weghaalde verkocht die af en toe aan timmermansbazen Eindelijk liep het de spuigaten nit werd de diefstal ontdekt on de dader aangehouden Het is zekere P J P die niet ontkende de steen weggehaald te hebben maar beweerde te hebben gehandeld op last van den meermalen in rechtszaken betrokken groeten onbekende De politie tracht moer klaarheid in dezaak ta brengen M C Zaterdagavond heeft een ontzettende brand gewoed te Luik De brand ontstond tegen 5 unr in een houtzagerij aan de Qaai SaintLéonhard gelegen en deelde zich spoedig aan de omliggende perceelen mede Door don hevigen wind warden brandende stukken medegevoerd die een eind verder een huis in vUm zetten Het geheele terrein dat op een moment een groote vlammenzee waS had een lengte van 300 en een breedte van 200 meter Het opgestapelde hout brandde ontzettend Ook de Salie de la Renommaé een bekend vergaderlokaal waar veel politieke bijeenkomsten en voel bals gehouden werden is verwoest De schade wordt op 750 000 gulden geschat Op hoe groote schaal aan de Russische grenzen wordt gesmokkeld blykt uit oen reeks offlcieele cijfers over 1901 Er werden in dat jaar 7538 aanhalingen gedaan van goederen ter waarde van 124 874 roebel Het leenwenaandeol werd geleverd door de Europeesche grens 5645 aanhalingen tot een waarde van 206 888 roebel Het meest werden gesmokkeld thee tabak suiker geestrijke dranken kant uitwerken en sieraden Door 33 leden der vereeniging van handelsbedienden Mercurius is aan het bestuur verzocht een algem vergadering te beleggen ter behandeling van het volgende voorstel De alg vergadering verklaart zich in beginsel vóór de zelfstapdigheid van plaatselpe combinatie van vakgenootenenweuscht daarom dat de te zijner tijd aangeuoonen motie do vereeniging Mercurius worde gereorganiseerd tot eennationalevereeniging zóó worde verstaan dat worde gevormd een nationale bond van plaatselijke geheel zelfstandige veroenigingen Een remedie erger dan de kwaal Een jaar geleden werd bij een bewoner van de Nienwmarkt te Amsterdam ingebroken en diefstal gepleegd waarna hy besloot in het vervolg als hg van huis ging al ziJn waarde bjj zich te dragen Vermoedelijk heeft hij over die slimheid gepraat Altbans toen htj eergisteren in de vroegte een wandeling ging doen o a met een kostbaar gouden reraontoir met ketting van antiek goud op zak kwamen twee personen op hem af on zochten twist en toen politie tnsschenbeiden kwam en de wandelaar aan het politiebureau Nienwmarkt was grhraoht bleek dat al wat waarde had hem ontstolen was De ontslagen en voortvluchtige ontvanger van de godshuizen te s Hertogenbosch F J A ï W is gedagvaard om op 7 September voor de rechtbank te verschynen ten einde zich te verantwoorden voor een tekort van f 86 752 in de kas der godshuizen verminderd met f 18 225 borgtocht üitslniting en staking te Haarlem In een Zaterdag gehoi den vergadering van de aannemers patroons zijn met bijna aigemeene stemmen de door het bemiddelingscomité gestelde voorwaarden als grondslag voor t beëindigen van de uitsluiting aangenomen De uitsluiting biyft evenwel voortduren tot de betrokken arbeidersvereenigingen allo verklaard hebben de voorwaarden van het bemiddelingscomité eveneens te aanvaarden Het voorstel van het regelingscomité uit de opperlieden en metselaars om op do oude voorwaarden den arbeid te horvatten werd niet voldoende toegelicht geacht om er op in te gaan Gisterenavond hield hot bemiddellngscomité een openbare vergadering in de sociëteit Vereeniging om zijn voorstellen voor do arbeiders uiteen te zetten De stukadoors hebben in antwoord op den nieuwen eisch der gezellen in zake het tarief afwijzend geantwoord In t laatst van Mei is het weekloon vastgesteld naar het uurloon volgens den geldenden loonstandaard terwijl stukwerk betaald zou worden naar den aard van het werk Het door de gezellen gevraagde tarief eischt een verhooging der lüonen terwyl h i het stnkadoorswerk zich niet tot een uniform tarief leent De patroons hebben besloten geen tarief vast te stellen en wijzen er op dat de opperlieden die in staking zijn jnist geen tarielwerk willen terwijl de stukadoors zich met hen solidair verklaard hebben ofschoon zij wisten dat ze in de uitsluiting niet zouden wordon betrokken Uit Soerabaja verneemt het Bat Nhl Tusschen mr Schimmel redacteur der Soerab Ct en dr Mertens directeur der H B school bestond reeds lang een gespannen verhouding ter oorzake van een aanval geruimen tyd geleden door mr Schimmel in de Soer Ct gedaan op den heer Mertens die daarby ongeschikt werd genoemd voor zijn betrekking Dr M heeft nu mr S bij de jongste overgangsexamens laten gevoelen hoezeer hy wrok koesterde over die woorden door aan de Soer Ct de opgaaf van de overgangsexamens te onthouden Dg heer S vervoegde zich met een klacht daarover eerst tot dr Mertens zelf en toen deze geen herstel gaf tot den directeur van Onderwijs Dit schrijven ging terug naar Soerabaja naar de commissie van toezicht op de H B S met verzoek om advies De commissie hoorde op haar beurt den hoer Mertens die antwoordde de Soer Ct niet te kennen en nog minder mr Schimmel welk antwoojd werd overgebracht aan don directeur van Onderwijs Daarop heeft de directour de commissie van toezicht aangeschreven er voor te waken dat in den vervolge allo mededeolingon van de school uitgaande voor publicatie geschikt ook aan de Soor Ct gezonden worden Posterijen en Telegraphic By het laatst gehouden herexamen in den telegraafdienst ziJn geslaagd de surnumerairs der posteryen en telegraphic A Visser to Rotterdam telegraafkantoor en J van den Blink te s Gravenhage postkantoor en de klerken der posterijen en telepraphie 2de klasse J J Scheres te Amsterdam telegraafkantoor H G van Daalen te Amsterdam bijtelegraafkantoor Spiegelstraat en A Stolk te Rotterdam telegraafkantoor Benoemd 16 Juni Tot klerk der posteryen en telegraphie 1ste klasse de klerken der posteryen 2ste klasse J Freidericy te Stadskanaal D A Kakebeen ta Waalwy k en M A Knijpers Zevenbergen 1 Juli tot klerk der posterijen en telegraphic 2de klasse te Vlijmen J E Cony n te Veghel C van Elteren ten telegraafkantore te Amsterdam G A Klunhaar thans bureelambtenaar der posteryen en telegraphie3deklawe te Zwolle J C Ie Rntte thans bureelambtönaar derposterijen en telagraphie 3de klasse te s Gravenhaga D A W Henskes J M Ridderikhoff C W Buwalda mej M N Koopman J Tiggelman mej J C Oosterbeek J Beyer M C Straub A van der Linde mej J M Peppelman van Kampen H Schurink U D Prenger mej A C Cohen mej C J Sol E J Jacobs J G P P van Genabeth N Meesters C Groenendijk M K Perk H J Viel W M Scheidemans J Duns H P Petrie M de Niet C de Groot P H F van Munster T J de Koster G A Doorlag J Feikema C J Wiltenburg F van der Wal J Krijnen G J Hnurneman H Vegter S Gosschalk C H Tegelaar J D Peppel M van der Eist F Rozaveld A van Hees J J Kooy C Hofman R K Veenhuis G J Brauërs A B Bosman A Spaans L Koopmans C J Beenhakker P J Papegaay T J H Venverloo P C W de Gelder J L i Lucassen N J van Woerkom A G Qroenhoff J Wiarda L P Voncken H A Kooijman h H do Vries H A Boekwjjt J J Groeneveld J H Hissink J C de Keuning N C M Koch S Haalman J B Struik A K J Hainema i K A vanHam J Ploeg J H Kroes M A N Bongers H do Jong W T L Schmidt W Beijers C de Korte H L Dukkers P C Edel J A M Beusker N Smid F E Fölting H A Bier H A H Happé P J van Dijk H Groenewoud H W Penny H W Nykamp D J J van Kempen W F Hensen J Flipse W Kooijman M J Veringa T B G van Harten iJ A Rnbenkamp en J B B Dnfrenne tot klerk der posterijen en telegraphie2de klasse zonder aanwijzing van standplaats I Overbeeke H Hazelhof en J van der Linde tot adsistent te Zwolle postkantoor R Lnxwolda thans conducteur der brievenmalen 1ste klasse te Zwolle spoorwegpostkantoor no 3 tot brievengaarder ta Drogeham J Y do Vries Bevorderd 1 Juli Tot commies der te egraphie 1ste klasse do commies der telegraphie 2de klasse B Kramer te Amsterdam tot commies der telegraphie 2de klasse de commies der telegraphie 3de klasse J M M Bitter te Assen Verplaatst 16 Jnni De vrouwelijke klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse H M Tinborgen van het hoofdtelegraafkantoor naar het bijpostkantoor van Galenstraat te sGravonhage de klerken der posterijen en telegraphie 2de klasse M Meijer van Amsterdam telegraafkantoor naar IJselstein en A L C Besnard van Rotterdam telegraafkantoor naar s Gravenhage telegraafkantoor 1 Juli Da commiezen der posteryen 1ste klasse T de Groot van Amsterdam naar s Gravenhage H Coopmans van Alkmaar naar Amsterdam G van WicringhenBorski van Arnhem naar Amsterdam en J Goedkoop van Schiedam naar Zwolle d commiezen der posterijen 2de klasse J F Damsté van b Gravenhage naar Alkmaar jhr V V van Cammingha van Breda naar s Gravenhage J van Nymegen Schonegevel van Rotterdam aar Utrecht J H van Wyk van Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 naar Breda O Giltjes van Lolden naar Arnhem en F Eilers van Utrecht naar Rotterdam dB commiezou der posteryen en tale rapliie 4de klasse H E Jansen van Terneozen naar Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 Fekke Bakker van Rotterdam telegraafkantoor naar Utrecht postkantoor en E M J van der Ven van s Hertogenbosch postkantoor naar Leiden postkantoor da surnumerairs der posteryen en telegraphie J N H Pol van Rotterdam telegraafkantoor naar Terneuzen F C Pervoost van Rotterflam telegraafkantoor naar s Hertogenbosch postkantoor LMeijer van Rotterdam telegraafkantoor naar Schiedam postkantoor en H F vanBoeven van Rotterdam telegraafkantoor naar Hilvorsnm de klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse J P T M Mattaar van Vljjraen naar Rotterdam bijpost en telegraafkantoor Kruiskade de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse D Koops van Amsterdam telegraafkantoor naar Delden en Mej L S Cantor van Veghel naar Amsterdam telegraafkantoor de telephonisten C J van der Linde van Utrecht naar Zeist P V A Schiake van Zeist naar Utrecht G P H van der Meulen van Hilversum naar Leiden enG IJmker van Leiden naaf Hilversum 16 Juli de commies der telegraphie 3de klasse A J Maasen van Amsterdam bijpost en telegraafkantoor Hobbemastraat naar Doetinchem Sept de klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse H P Fortnijn Harreman van Dockum naar Amsterdam telegraafkantoor en R R Sartorius van Aiiu rdam telegraafkantoor naar Dockuo Vailof verleend voor den duur van één jaar met stilstand van anciënniteit 1 Juli aan de vrouwelijke klerk der posteryen en telegraphie 2da klasse J van der Beek ta Rotterdam telegraafkantoor Eervol ontslagen 18 Juni de commies der posterijen 3daklasse A J C de Brujjn te Amsterdam op verzoek 1 Sept de onder directeur der telegraphie G de Vries te Amsterdam op verzoek de commies der telegraphie 2de klasse J P Noordbergte Amsterdam op verzoek Atjeh Uit Kotaradja wordt van 29 Mei gemeld Een hinderlaag in Djooli Peusangan ge legd bracht aan een vijandelijke bende een verlies toe van zes doeden die met eenige voorlaadgeweren en blanke wapens in onze handen vielen Een patrouille in kampong Pira Kouretoi legde twee Atjehers neer wij maakten een achterlaadgeweer buit Aan onze zyde werd een Europeesche fnselier licht gewond Stadsnieuws GOUDA 1 Juli la02 De uitslag der herstemming voor twee leden Patroons voor de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven is aldus Uitgebracht 15 stemmen Hiervan verkregen da hh J Vergeer 11 stemmen H A C Brinkman 11 A Vingerling W I D van Rijmenam 4 Zoodat gekozen zyn de hh J VERGEER en H A C BRINKMAN Heden morgen werd in de R K Leesvereeniging aanbesteed 1 Het bouwen van een hulpkerk met toegangsbruggen op een terrein der voormalige zeepziederij ten behoeve van deParochie van da H Joseph Ingeschreven werd door J W van Groenendaal te Hilversum ft voor f 7976 J H de Wilde te Gouda 7800 O W denHoedteStolwykerslois 7695 W V Verbrnggen te Gouda 7580 J J Duim te Gouda 7460 2 Het bouwen van een bergplaats in dentuin achter de Pastorie van bovengenoemdeParochie Ingeschreven werd door J W van Groenendaal voor f 1275 J H de Wilde 1111 C W den Hoed 1110 J J Duim 1085 Voor beide perceelen in massa door de hh Pokke de Harder te Zwolle en Martinus Bolle te Utrecht voor f 7875 aan wolke firma de werken voorloopig zyn gegund Gisteren word door den architect H J Nederhorst Jr alhier aanbesteed Het bouwen van een Directiekeet nabij de Gouwebrug te Gouda Ingeschreven werd door Johs V d Broek Zevenhnizen voor f 4450 J Slegt Stolwykerslnis 4150 J da Jong Gonda v n iaa J M Visser Sliedrecht 3947 V Gedurende de maand Juni 1902 werden in de Volksgaarkeuken verkocht In de eetzaal 3392 halve portiën soep aardappels en groenten 787 heele portiën vleeach Afgehaald werden 1912 halve portiën soep aardappels en groenten 54 heele portiën vleesch Aan het postkantoor Gouda en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Juni 1902 in de Rykspostspaarbank ingelegd f 21432 47 terngbetaald f 13760 60 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 9326 FOBTEJR IJ BIsr Post en Telegraalkactoor Gouda Lijst van onbekende brieven en briefkaarten gedurende de 2e helft der maand Jnni te Gouda ter post bezorgd Binnenlundsche brieven N Jacobs Amsterdam Dr D van Emden A Kool Gouderak Mej M Znijdveld Haag Jongeneel Hillegersberg S Vonk Meidrecht Scholten Olst H Evers Hzoon Zaandam Bnitenlandsche brieven Krankzinnigen gesticht Qheel The Galvanic Belt Co London Briefkaarten M Deiicsema Harskamp C de Kok Rotterdam Wed Goufroy Rdam B Stoppelenburg id M J Oomens Wierden J Oomens w GeMigerde stukken Briefkaart Mej B de Keyzer Edam Niet ter verzending toegelaten Herrn N A de Joncheere Aken Gouda 1 Juli 1902 De Directeur M C HENNEQÜIN Rechtszaken Het hol te a Gravenhage bevestigde gister het vonnis der rechtbank te Rotterdam betreffende den eigendom van een stukje grond waarop door de kerkelijke gemeente Reeuwyk aanspraak werd gemaakt tegen haar buurman en waaromtrent de rechtbank had overwogen dat die grond inderdaad eigendom der kerk was omdat de kerk op het kadaster als eigenares bekend stond Het hof besliste dat die overweging niet was eene eindbeslissing der rechtbank maar alleen voorkwam in een interlocutoir vonnis waarbij alvorens te beslissen de rechtbank op andere punten een getuigenverhoor bad gelast Daarom was de appellant ontydig in hooger beroep gekomen en werd hom zyn appel ontzegd Voor de kerk trad op Mr M M Schim V d Loeff en voor do tegenpartij Mr Micheels lileiiwe 2eiidlii § ECHT DEENSCH GLACÉ Dames en Heeren Handschoenen A VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA TelepUooH 1 31 Amslordain Vfkrs Slotkrs 80 987 827 HtMirs van il JUNI 80 9bV ViDEELA Omt Ned W S V dilo düo illtc 3 dito dito dilo 3 lomti Obl Gouiü 1181 93 4 ITALIB losohryTiüg 1868 81 R DOSTMIH Obl in papier 1888 f 81 i dito in zilver 1888 B PoETVOAL OM rai t coupon 3 duo tiolol ü I 24 itUBi AliD Obl Biiinenl 1894 4 fiO dito Gooons 188 1 4 6 dito bij Rolh 1889 4 971 dito bij Hop 1889 90 4 97 4 dito ÏD goud leon 1883 6 dito dito ditü 1884 5 JPiMln Porpot KliuW 18 SI 4 67V rusKElJ Gopr Cüuv leen 189 1 4 85 Ger leeuing serie 11 J 24l j Gecleenm erieC 8 oiDAfï Rp v oblg 189 5 104 Mmico Ob niitSob 1890 VlKIZD u Obl oiump 1881 4 30 Vmbtk daii Oblig tien 1896 3 90 HoTTEllliAll Stad leeu 1894 8 88l SiD N Afr Hmdelsv a nd Arendib Tab Mii Certilioiton 7B DeliM at80h ppii dito 416 Arn HypotbMtb piindbr 47 Cliilt Mij dorVorstenl annrl Or Hypothoulib pandbr 4 Nedorlandwhe bank aand 1 194 Ned HandelmaatBch dito N W k Pao Hyp b pandbr 3 96i Rott Hypotheoicb pandbr 47 1 ütr Uypotboekb d to 47 10 1 OosTSNE Ouil Hong bank aand I 1201 ItusL Hypotheekbank paiidb sj Amerika Kqul hy poth pandb 4 Mmw L G Pr Lii n rerl 8 88 Mis Holl IJ 9poor w Mq aand 108 Mij tot Kipl ï St Spw aand 112 Ned Ind Bpoorveg m aand 2137 Ned Zuid Afr Bpm aand 8 I dito dilo dito 1891 dito 47 Italië Spoorwl 1887 89 A Kobl 3 50 ZuidIlal Sp mü A H obl 3 S9 PonK Wanohau Weonen aand IO47 Btln Gr HuBa 9pw Hya obl 4 BaltiBofae dito aand Fuiowa dito aand B Iwang Dombr dito aand B 987 iKimk Ch A20irSp kap obl t 1007 dito dito obliu 4 9 AlUKlKA Cenl Pao 5p Hij obl 6 Ohio i North Wpr C T au t 816 dito dito Win St Peter obl 7 140 Denver Bio Gr Spm oen a 40 lUinoia C litral obl in goud 4 1027 Louiav ltNaAyilliCerf aand 107 Moiico N Spw Mij Ie hyp s e 105 Mis K n av 4pCt pref aand i N Tork Onlaaio k Woat aand 361 Ponn dto Ohio oblig 6 ore gon C lif Ie byp in goud 1047 81 Paul Minn k Manit obl ü n Pao Hoof lyn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O B 69 aHada Can South Cliert v aaniU 64 Vis G Ballw b Na Ic h d 0 0 99 Amatetd Omnibba Hy aand j llotl rd TnmwegMaals aaQd Nlii Stad Amaterdam aand 101 Stad Eotterdam aand 3 I lOSï Bbloie Stad Antworpon 1887 87 lOJl Stad BruMol 1886 87 1087 Hoso TheiiaEegnllröesel ok 4 I 119 OoaTM Staatlleenig 1860 5 1177 K K Oon B Cr 1880 3 102 SpAxn Stad Madrid 3 1868 4I7 NlD Ver B i Avb Spool cirl I VERSCHEIDENHEID Onder de eigenaardige moeilijkheden die gepaard gaan met het uitstel van de Londensche kroningsfeesten gaat ook de commissie uit het Lagerhuis voor de versterking van den inwendigen mensch gebukt Deze commissie had dejeuners aangericht voor leden van het Lagerhuis op den kroningsdag en een honderdtal leden hadden reeds de 25 sh gestort die hun recht gaf op een dejeuner Nu de kroning niet is doorgegaan verlangden ze hun geld terug en spraken de commissie daarover aan Deze had echter reeds de noodige bestellingen gedaan en moet betalen zoodat za besliste d t het gestorte geld niet teruggegeven kon worden Echter is zo aan het verlangen der afgevaardigden tegemoet gekomen door te bepalen dat de heeren nu de gestorte 25 sh tegen het gewone tarief kunnen vereten Als President Roosevelt het plan voor het Panamakanaal bekrachtigt wat niet betwijfeld wordt zal het werk in 10 jaren worden voltooid en behalve de 9G raillioon gulden voor de concessie aan de Pransche Pananiakanaalmaatschappy 360 millioen gulden kosten Veemarkt te Rotterdam Dinsclasï i Juli 1902 Vette 0 aen en Koeien red aanvoer pnj e waren voor ie kwal 38 2e kwal 33 3e kwal 29 ct per halt kilo Vette Kalveren groote aanvoer re kw 24 2e kw 20 3e kwal 18 ct de half kilo Stieren ie kwal 32 2e kwal 30 3e kwal 37 ct de halt kilo der ToB komst Onderkleeding Door de warmte trage handel SCHIBS HUB S mmmmmummmm uit IndlHChe Netel rexeU Is poreus sneeuwwit duurzaam en i legant Vooral bü groote warmte een aangename Onderklceding Verhit de huid niet broeit niet laat do lucht tot de hnid door zonder gevaar van sterke afkoeling of kouvatten en is uitstekend ter voorkoming en verdrijving van Humathiitme Bijzonder geiohikt voor alle Sport Aanbevolen door de grootste medische autoriteiten Krimpt niet bederft niet in de wasch en behoudt dooorspronkclykezijdeglans Verkrijgbaar uitsluitend voor ïouda en omstreken bij Ih HAMSOM ouda Burgerlijke Stand GEBOREN 27 Juni Cornelia Margarotlia ouders © van der Louw en M Streeiland 28 Corlelis ouders S Prinsenberg en C de Vos ierrit Marcelis ouders A M Ardon en M eterson Magthiidua Maria Tosepli onders 1 Stoppelenburg on 1 M J loosten Hejri Jan Albert onders A C Coster on C l M Naber 29 Wilholraina Hendrika onders H E den Riet en C C van der K ij 30 Suzo ouders J Raapis en M val der Veer Johannes ouders J Schooiperwoerd en M van Es Gerritje J P Delchambro en R Hoeven Wilhelmina Jacoba ouders D A Verbelk en N Sprey Marinus ouders J Br dius on A M Haye OVJrLEDEN S7 Juni J do Brnijn 28 A de Jong U j 30 J 47 j 37 y Kooisl i 40VEllTEi riEN AFBRAAK TE HOOP Zij a 3 1 ook Allt de legen de 8 oude Steen Pannen Hout Lsmfede een 5 roeden Hooiberg iiden en een Ypcnboom met iog enkele Vruchlboomen te bezichtigen en to bevragen aan gejloopt wordende Bouwmanswoning geiusschen Gouda en Waddingsveen hy Orbrug vlak langs het vaarwater Telepliooiiiiet GoTida Abonnement f 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderlioud gratis Het net is aangesloten aan het Byks Intercommunaalbureau Op 15 Juni 133 verkregen aansluitingen Heerlijk mfrissckni Conserveerl de handen Mgens den Iwdendaagsclien stand der wetenschap is Odol Contracten on voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT m de verzorging m mond en tanden Alleen eM ifl onze Pal enhFlacons EEHIBIEM TAN THEE Hen wordt verzucht op t HËIIK te letten UIT HBT MaO ZIJN TAH n RAVKNSWAAY ZONEN GOHINCHEM Deze THEKEN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van wy Ucee en een uilf en een Nfd o 3 IDiet vormeldinfjt van Nomoier er Pryp voorzien van nevenstBnml Merk volgonn de Wet gedepo necrd Zich tot de uitvoerMiif van geeerde orders aanbevelende 4 G BI IL voorheen J BREEBAART Lz OOTMÏraËöm OP Vrijdag II Juli 1902 des voormiddags tO uren ann het Hutu bewoond dooi L DE BOKST getcekend no 20 te Vlist ten overstaan van den te Haastrecht govestig llen Notaris J KOEMAN VAK eenen Inboedel EN verdere Jlichainelijke Roeremle GociicrcD een Eikenhonten Kast Ladetafcl Kiok Stoelen Kachels een Ledikant drie Bedden met toebohooren een BRANDKAST Fornui Watorfornuis ölas Porcelein en Aardewerk een TILBURY 2 Paardentuigen 17 Kippen en een Haan enz Des morgens vóór de verkooiiing afgennmmerd te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd Zonuw en llaa lijdcrs wordt nit overtaiging als een werkelijke hulp in ddn nood het boek aanbevolen Nb ontvangst Vftn adres per briefkaart or Jt d t boekje franco per post toegezonden d or BLOKPOEL S Bookh Zaltbommel fi Hit beite onichadolykitc en makkelylcate poettmlddel voor Heerea iTjSl tn vooral dames en KindorschocDWffkf Cy Is de Appretuur van C M Muller t C B i Berlin Bcuth Str 14 Men lette go d Mui op naam en fabrlftksmerfc Vsrtryghatr hy Hstrin Wlnkelltri In lehisnwerfc laliiilfrlsii MWVHa e ii BeMrMi4aMtly V artoHt Anriiea X