Goudsche Courant, woensdag 2 juli 1902

Donderdag 3 Juli 1003 41s e Jaar ang No 8840 COIRMT MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoan No A ADVERTENTIEN worden s eplaat t van 1 5 i eg eis a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dei inidd THeroon o De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per dtie j maanden lis 1 35 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VtJF CENTENI PEMSCHE STOOMVEEVEEIJ UI oheinisrlie WasscberiJ H OPPEHIIEIMEII 19 Kruiskade BoUerdam Qebrereteerd door Z M den Könin der Belgen BoofddepAt Toor GOUDA de Heer II G TK IJS UU KG Korte Tiendeweg D 7 Specialiteit voor het stoomen en Tenren van aüe HeeroD en DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor hr stoom o van plndiemantels veeren bont 2 Gordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieawste en laatb methode geverfd Nleow onovertroffen Prof Dr Liebera weibekend ZIXCW KRACBT IUZEa AUma Wht met Fabriekiiïlerk tot Toortdnrende radicale en H n zekere genezing van alle zelfs sE R de meest hardnekkige xenuiv mV M miektenf vooral ontstaan door jtiSm afdwalingen op jeugdigen leeftyd Totale genezing van elke zwakte Bleeb lacht Benauwdheid Hooldpfln Migraine Hartklopping Maagpjjn slechte apfl8vert ring Onvermogen Impotenz Pollutione enz Uitvoerige prospectassen i ijraror f each fl 1 fl 2 fl 8 dubbele llescli II 61 Cenirml Depot Matth v d VeRte Zaltbomme 1 ücpötT SI Clébftti Co Kotterdam l Happol fi Gj avenbafïo 1 1 ralmmaas do Jong J Oza Botterdatnj Wclï U Co Oouda I on bil alle dronisten IN HET Verliclitiiigs Magazijn De Avoiid§ter DUBBELE BÜUMÏ ziJn heden ontvangen een prachtige collectie llciiwe Ga§l alloii § alsmede een ruime sorteering ÖASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNDIZEN tegen concarreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bjj H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan hot groote genot van een BADINRICHTING compleet van af ISO en hooger Minzaam aanbevelend M M VA LOON TELEF 117 Gasfitter Thiirrj a Wenderbalsto in do gobeele worold bokoiid on geroemd Onovertroffeu middel togen allo Borst L o u 8 L e V e r H a a K z 1 k t e 11 enz Inwendig zoowel ala ook uitwendig in bijna üUe ziektegevallen met goed i evolg aan te wonden Pf S per flaCon t 1 per post t 1 U TUtny i f Woadafialf bezit eenaUnog ongekende geneeskrach en heilzame werking Maakt meestal elke pijulijke en gevaarvolle oppratie goheol overbodig Met doze zalf werd een Hjaar oiid voor ouj eneesUjh lehOUdeu beengezwel en oulanKs oou bijna 2Si Jaar kankerlUdeii genezen ürongt genezing en verzachting der pijnen bij wouden ontstekingen enz van allerlei aard Prys per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Dop3t voor Nederland Apotheker li i ltl SlK ËltS Eokin 8 Amstordnni Wnr geoB de t6l in beitelle men direct aan die Schutzoniiirathcke dca A lUIKItUY iu Frc rada bel Hohitsch Oesterreich Geliere proipectug te ontbieileD bij bet Ceutfial DopAt Suuder Rokin 8 Anuterdam f Sf SCHIEDAMMEH GEITEVEE Merki NIGHTOAP Verkrijgbaar bjj i 1 PEETERS Jz ja B A la bewijs van echtheid is oaohot en kurk atewU voorzien van den saam dor irma P HOPPE SOÜDSCIE WAIE BLEMB m TSCEAPPIJ Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldag en der abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI De Directeur D C W VAN DER LAAK IIOLLANDSCIIE iVUATSCHAPPIJ VA LANDBOUW AfdeMng Moordrecht en Omstreken LandboTiw TentoonsteHing te Moordreclit op Woensdag 13 Augustus llo2 GROOTE VERLèTING b j gelegenheid van bovengenoemde Landbouw Tedtoónstelling i HOOFDPRIJZEN in d fze Verloting zullen z jn f ji 1 Prijs EenRijtuigmetéenPaard 2 PrijsEenTi ur7m9téeiiPaat Voorts Paarden Tee Landbouw Artlkfei enz welke prijzen zooveel mogelgk aangek ocht zullen worden op lit TTentoonstellingsterrein iy 50 CE TS l CH Lolr 1É f Trekking Zaterdag 30 Augustus j h m m fde VictoriaJBron f e Gberlahn fkinijftm Van h onmklykef uis ferjfederfanilfen ADYEETEpiM in alle Couranten worden aang enoljnen door het Adverleiitle Biireaii van A BHIi KMAIV ZOÜ Loten verkrygbaiir bij A BRINK ANi in Lalligie Tiepdeweg Gouda il Geen Kiiiklioesl Geen Influenza Om ISinkhoesl Influenza Borst en Koelaaiidooningf iunen den kortst mogelpeu tp te doen genezen neemt onmiddellgk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borst honigExtract iH E L I A M T II E uitde Koninklpe Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK r DIN HAAG Hofleveranciers Flacons f 1 70 ets 40 et bij Firm WOLVF S Co h Westav 198 ouiia X Z4TE VSTBJiV Kleiweg E loO Oouda E H VAN MILD Veerstal B 12U te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINK8E Nieuwerkerkad IJsel A N viN ZEÊSEN Sc ioon wii n J Th TOKKEN Bosiiop B T WIJK Oudewalrr A SCHEER Haatlrecht P W v EDE Oudewater K va dek HEIJDEN te Reeuuijk P v d SPEK MoercapeUe D v d STAR Waddingmeen Wed V HOLST Waddinqmeen M KOLKMAN Waddingmeen P A m GROOT Oudewater DE JONGH Oudewater J P KASTELEIN Pohbroekerdam D BIKKER te Bemchop De Stedelijke Hypotheekbank T £ 8 RAVEHHAe £ C M C OBREEN Mr F W J G SNIJDER VAN WISSENKEEKE G L DE WETSTEIN PFISTEH en Mr A R ZIMMERMAN Sluit eerale hypothecaire geUleeuiugen op huizen en landerijen tegen billijke voorwaarden Geeft 4 panitbrtenett uit tegtn den koers van 9 Inlichtingen te bekomen te GOUDA bij de Heeren JW J OUiBH i Co Directeuren I Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT Vraagt bij Vwm Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave TouRisr De hoofdtekst van dit halfmaandelijksche tijdschrift bestaat nit de Heschrijving eetier Bets om de Aarde die de Heer E T FEBSSTBi KulPEK in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is r ft geïllustreerd naar eigen photo graphische opnamen 1 l6 e Mnteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 0 AnsiehtkaaHen die hem aaneigen ƒ een ander Prijs per jaargang f 7 90 inèl de Atiêichf kaarten Do inteekcnink is to allen tödf opengesteld OjA dfei Ansichtfaarton worden te allen thde g ftvètd A IJ Bureiu D W rem Tbnrisf ijHaarlem 1 I 1 H Ondergeteekodde Beveelt ziet eleefd aanvoor de leveringl Van j f OE UNEJIS DlJÉRS ÖÉRERS voor jPartöeilj Bi uiloft n enz Alsook afzonél rlü e schotds enl Mes 4a t tot het l kokèvpk Behoort desv rl KKd uletbfllevering vah sAies zilver tpMllinnènenz enz il i Aanbevelpnd 1 in Gerard Pinkse l Cuisinier Westhavelii 128 Wie üeker ja wu d Ëcht I nikel Cacao te ontrangen tesamen I KOSteU ao JU Tgl proBfiifimtaiieii Ib d n J handel gekomen onder den mam des lutvindera Dr Mlohaeiii vMTwudigd op de beat machines ia het wer ldb roeffld ét bbliaaem nt van 8ebr BtoU rerok t Keulen tltcha J pT12ic jLcnf Eikcl Cacao n vierlnnteB bosaen eze Eikul Cwiu is nut melk gekookt eene un eiuu ie gezonde dnnk voor da 1 gelijkacb gebruik een k 2 heel raa t p Bder TOOT een kop Choodate Al 1 eneeakr cbtigo drank by gmi rm f diarrhea aitiDiits met water t gekroiken Terkrijgb r bü de voonuuiato H I Apotbokeni ons Prii Ka Vi K pneftn l f 1 80 c 9 90 e a36 G nen lTert8gBnwoordig r vwr H dmy knd Julius MattenldMlt Amnterdam Kalveiutraat lo i Echt Zeeuwscli Tarwebrood ta cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Geeii beter adres voor alW soorten SCHOENWERK dan bet Noordbrakaiikh Schoen en Laarzeninaijazijn KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend G SiniTS Alle reparatiën en aangemeten werk Druk van A BBINCMAN i Zn Goud l uilfnlitBdscli Oviiitlclil Het bulletin over dbu toest nl des En gelschl KoÉngs vermeldt dat dfl betersphapaanhoddt De eetlust neemt f e hcÉ verband Van de wonde doet mindft pfln maar nog steeds blijft do minste ins anniniif de fionmi vermoeien Lantfiiaam komt eS feon verinderingSn d MemmiSg der kranWp tegenov pr de meren Herst lïheea het m er geenl boter Engelïaren dan d jpverw nnen Boeren die Tweken geleffl nog werden uitgeschölf or het gemsiiate Bmsto en vuilstls it er op dflfcereld Werd geTonden fe censuur noi altijd Vj ortduurt hebTer ons nog fiiet vaij Icunnen overtujKïii ui e het met d plotsf inge Engelscheliefde an de Boereji staal De Timcb ditohet bett de openbare meehing heet uit te di ukkeï i en die daarom dapper meedeed aahde verheerlijking der Boerö omdat zü mdt een tooverslag zoo goed lEngelsch war n ge orden begint al uit eetf ander vaatje teto en en schrijft bv De Boeren ziw een ti f ras en zö kunnen beproeven met De Standard het bekende Jmgoblad begint ook al uit den juichtoon te vallep welke door dit blad en alle andere Engelsche couranten tegenover de Boeren nad nvrede werd aangeslagen j Zijn corrorpondent te Pretoria betoogt dat de berichten omtrent den vrede door de censnnr onvolledig zijn dat de Boeren met allen even blijde iia met hnn komen onder Britsch gezag en dat er nog velen onverzoenlijk zullen zSn vooral onder de vrouwen Voorts vindt hiJ het om er het minste van te zeggen zonderling dat het aantal ingeleverde geweren zooveel minder is dan dat der Boeren die zich overgaven En toch voerde ieder Boer gewoonlijk met behulp van inlandsche bedienden een Mauser en een paar andere geweren mede I Men behoeft wel niet te vreezen zegt hij dat de Boeren langen tyd in staat zullen zijn geweren voor ons te verbergen Ala eenmaal de Zuid Afrikaansche Politie het land in hare macht heeft dan zal slechts zeer weinig aan bare waakzaamheid ontsnappen en de ondervinding heeft geleerd dat er altjjd een Boer kan worden gevonden FEVILLETOIM Il TWEE ÜITE5STEI 5 Misschien uUen lij een pBar kroontjesaan hun eigen vrienden uitdeelen en ik ta er dit jaar drie verschafien en deze znllen gedurende een groot aantal jaren niet door andere gevolgd worden Daar kunt gij niet op aan Want de torries zullen het niet doen en ik denk er halt over om mij uit de zaken terug te trekken I Het is moeielijk de verbazing de verwarring de gemoedsbeweging te beschrijven die op het gelaat van sir Vavasour te lezen stonden terwijl Hatton in alle kalmte deze woorden sprak Op hetzelfde oogenblik vervlogen daar groote verwachtingen en werden er weer nieuwe opgewekt verdwenen Ung gekoesterde wenschen en verrezen wier nieuwe Allerlei gedachten doorkruisten zijn brein het openbaren van gewichtige staetsgeheimen eerste ministers die vrijwillig zouden afstand doen van hun machtigste middelen om invloed uit te oefenen en een eenvoudig privaatper soon die vrijelijk onderscheidingen uitdeelde waarmede de voraten spaarzaam moesten zijn en ter verkrijging waarvan de eerste mannen in het land bereid waren hunne goederen te verpanden en hun eer op te otferen I die zijne eigen landslieden aangeeft Het zou misdadige argeloosheid wezen wanneer wiJ d4 ondorlfirping der Boeren als oprecht gemeen j e houwden voor lederen man e iedere inM in bijzonder De meerderheid des lk9 is dat geloof ik vast oprecht geziad inct ons samen te werken Maar bjj eMvolk dat zou van Ijarte kan haten en zoö oed kan strijden moeten WiJ toch ook eenige onoprechtheid verwachten I De correspondent dfenkt dat een tSen tal jaren van goed Irtindsbesiuur de anti Britsche gevoelens tot eeji minimnm zal terugbrengenen dat goed onderwijs waar do Hollandersbuiten worden gehoudenJ bo1 zal doen omden Boeren de oogen nf openen voor denwaren toestand li Naar de National 2i g verneemt hcpft Richthofen de staatssecretaris van huitenlandsche zaken in de laatste dagen herhaalde malen gesproken met dCn Engclschen zaakgelastigde over de spoedige terugzending van krijgsgevangenen van Duitschc nationaliteit Er ziJn er op Ceylon St Helena de Bermuda s en in ije buurt van Bombay De Engelsche regeering schijnt gezind te zijn om de gevangenen spoedig vri te laten mits zy niet naar Zuid Afrika tcrugkeeren Daar diensvolgens de kwestie voornamelijk een geldkwestie zal zjjn heeft Richthofati zich in verbinding gesteld met Duitschc kringen om zoo mogelijk een deel van het geld dat voor de Boeren zaak bijeen is gebracht te besteden ten ganste van de Duitschc krijgsgevangenen Eveneens heeft de minister raad gepleegd met Doitsclie reederijen om snelle scheepsgelegenheid tegen verlaagde prijzen te verkrijgen Het Duitsche Rjjksjaar 1901 2 sluit met een tekort van veertig millioen M voornamelijk ten gevolge van do lagere opbrengst der spoorwegen Men hoopt te Weenen van harte dat de hernieuwing van het Drievoudig verhond het tot stand komen van handelsverdragen tusschen de drie staten vergemakkelijken zal doch op dit punt is men verre van optimistisch gestemd in Oostenrijk En Hongarije en Oostenrijk zijn in den grond van oordeel dat handelstractaten in hun belang zonden zijn doch de oplossing van de verschillenije oeconomische qnaesties waarover de bcij deelen des rijks altp met elkaar twistg schijnt hopeloos moeilijk beiden willen pf I Eindelijk zei sir Vavasour Gij verbaast mij mijnheer Hatton Ik zou u minstens twintig leden van Boodie kunne opnoemen die gelooven dat zij pair zullen worden zoodra de tories aan het bewind komen Niemand zei Hatton beslist Zeg mij een van hunne namen dan zal ik u zeggen ot men hen tot pair zal maken Welnu daar hebt gij mijnheer Tubbe Sweete een parlementslid voor een der graafschappon wiens zoon ook in het parlement zit ik weet dat men hem de belofte gedaan heelt Ik zeg u nog eens sir Vavasour de tories zullen niemand tot pair verheffen de kandidaten moeten bij mij komen en ik vraag u wat kan ik doen voor een Tubbe Sweete den zoon van een kuiper van Jamaica P Zijn er ook oude tamilièn onder uwe twintig leden van Brookes Ik weet er waarlijk niet veel van zei sir Vavasour daai hebt ge sir Charles Featherley een oude jonkheer De stichter van die familie is een lord mayor onder de regeering van Jakobus den Eerste Dat is niet precies wat ik met oude familie bedoel zei mijnheer Hatton Nu daar hebt ge dan kolonel Cockawhoop zei Sir Vavasour De Cockawhoops zijn een zeer goede familie dat heb ik ten minste altijd gehoord Kontraktanten van koningin Anna deelgenooten van Marlborough en Salomon Medina werkelijk een zeer goede familie maar ik maak geen pain iit goede tamilies Sir Vavasour oude t fljt var de deken hebben die hen dekt en die d ken is te klein Haar de overeenkomBt tusschen Oostenrijk en Hongarye nog steeds niet tot stand gekomen is en tie houding van minister Von Koeift er het tot stand komen vooreerst nog niet doet vermoeden heeft de Keizer opnieuw van zijn grondwejttig recht gebi nik gemaakt om voor een jaar do bydragen van Oostcnryk en van Hongaryo in de uitgaven dor monarchie te bepalen Blykens een officieele mededeeling is die bijdrage tot 30 Juni 1903 bepaald op ö6 q pCt voor Oostenrijk en 3 3 4u pet voor Hoijigarije Deze verhouding is nu jarcnlangq onderhandeling eindelük ook door de i oogena ai ide Quoten deputatie vastge eld Do barre uitval van minister Von Koorbor waarover wy voor eijkolo dagen iets mededeelden heeft zelfs in Weenen niet de algemceno goedkeuring kunnen verwerven Verschillende Weener bladen het plan van minister S ccll besprekend om naar Weenen te komen endeonderhandelingen voort te zetten drukken de hoop uit dat ditmaal de overeenkomst zal tot stand komen En de kans daarop is groot indien Von Korbor maar niet blijft volhouden aan den eisch dat Hongarije zich de handen zal binden door de ontwikkelingvan zijn eigen industrie te belemmeren en do heerschappij van Qn OoBtctir ksctiö industrie in Hongarije te erkennen Alle andere hangende qnaesties zouden op te lossen zijn deze alleen niet tenzij Oostenrijk toegeeft op hot gebied der douanerechten wat Von Koerber beiist weigert Verder moeten Von Koerber en zijn medeonderhandelaars beter het geheim der onderhandelingen bewaren enniet voortdurend pogen de openbare racening in Oostenrijk en in het buitenland te mobiliseeren tegen Hongarije Daarover is men in Hongarije eveneens zeer verbolgen wat de onderhandelingen ook belangrijk verzwaart President Roosevelt heeft het ontwerp betreffende het interoceanisch kanaal geteekend De keuze van don P namaweg is dns verzekerd Verspreide Berichten Frankrijk De gemeenteraad van Parijs in verband met een Zaterdag 11 uitgesproken doodvonnis van de rechtbank van het Soinede parteraent iu de noodzakelijkheid verkee milies zijn d blokken waaruit ik mijne Mercuriussen schep Maar wat noemt ge dan oude famihe zei Sir Vavasour De uwe zei mijnheer Hatton en hij keek zijn bezoeker vlak in liet gelaat Wij behooren tot de eersten die don jjnkheerstitel verkregen Vergeet de jonkheören eens een poosje zei Hatton Zeg mij eens wat was uwe familie vóór Jacobus den Eerste Zij hebben altijd op hunne landgoederen geleefd zei Sir Vavasour Ik heb een kamer vol papieren ije ons misschien daaromtrent zonden kunnen inlichten Zoudt ge ze willen inzien Zonder twijfel breng ze a le maar hier Niet dat ik ze noodig heb om mij omtrent uwe rechten in te lichten daarvan bon ik volkomen op de hoogte Gij zoudt een pair willen zijn mijnheer Welnu gij zgt werkelijk lord Vavasour maar er bestaat nog eene raoeielijkheid om uw goed recht duidelijk aan te Iconen Ik wil u niet met technische zaken lastig vallen sir Vavasour hetzij u voldoende dat de moeielijkheid groot is hoewel misschien niet onoverkomelijk Maar daar hebben we niet eens mee te maken Uwe aanspraken op de baronie van Lovel zyn goed ik zou u kunnen aanraden daarop te blijven aandringen indien zich met iets beters aanbood Kortom indien gij lord BardoU verlangt te worden dan zal ik op mij nemen u dat te maken voordat wat waarschijnlijk is air Robert Peel aan het cwind komt en ik geloof dat dat wel naar den rend een plaats voor executies aan te wijzen nu do Roquette gevangenis verdwenen is heeft gisteren lenkweg den wensch nitgesproken dat er geen executie meer mocht plaats vinden te Parijs en dat de doodstraf afgeschaft zal worden in de Republiek Zaterdag is Delcassé vier jaar minister van buitenlandsche zaken geweest eerst onder Dupuy dan onder Waldeck Rousseau en nu onder t omljes en toen hadhij het record van hertog Decazes die van 26 November 1873 tot 23 November 187G In functie was met drie dagen verbeterd Ter arbeidsheurzc te Parys ia eergis teren geopend het congres van don Nationalen Bond van burgerlijke werklieden n militaire instellingen waarop 15000 werklieden vertegenwoordigd waren Dadelyk begon men over de wegzending van zes duizend werklieden Het resultaat der saraensprekingen was dat een deputatie zich zal geven naar den voorzitter der kredietcommissie uit do Kamer om dezen te verzoeken goedkenring te veriecnon aan de kredietaanvragen voor de militaire instellingen Eergisteren zyn er in de provincieweer een aantal onder geestoiyke leidingstaande scholen gesloten Er is een nieuwe wet op de krankzinnigcnvorpleging in aantocht waarhy het individu grooter vrijheid wordt gewaarborgden waarbij den krankzinnigen grooter bescherming wordt verleend tegen de bekrompenheid van hun omgeving Duits CHIAND In Pruisen ziJn in het vorige jaar 174 957 jachtacten en jachtpermissies uitgegeven tot een totaal bedrag van 2 155 101 mark 25 041 mark meer dan in 1900 een bewijs dat er toch nog wel jachtliefhebberij is De Centrums afgevaardigde Von Hertling heeft Vóór enkele dagen uit s pausenmond allervriendelijkste woorden gehoordover Duitschland on dei keizer Eergistermorgcn is het internationale scheepvaartcongres plechtiglijk geopend met een speechje van den jongen kroonprins terwijl later het woord werd gevoerd door den Belgischen ingenieur Helloputto den t nnschen vertegenwoordiger Quinetto de Rochemont den Nederlandschen Conrad den Russischen Timonow en den Hongaarschen Von Kwnssay waarna men den kroonprins driemaal leven liet om serieus aan t werk te gaan in afdeelingen zin van Lady Firebrace zou zijn Dat zou het zeker zei sir Vavasour want als er niet een soort v n belofte gedaan waa aangaande eene verheffing tot pair ik spreek in vertrouwen mijnheer Hatton door mijnheer Taper dan zouden mijn pichtera en huurders on langs bij die verkiezing voor de Whigs hebben gestemd en dan zou de konservatieve kandidaat verslagen zijn lord Masque had bijna in orde maar Lady Firebrace wilde een schriflclijkS belofte hebben en oo kwam er niets van Nu hebben wo met al die overeenkomsten en 31 hikkingen niet rheer te maken zei mijnheer Hatton Het is wonderbaar zei sir Vavasour terwijlhij van zijn stoel opstond en als het ware tot zich zelven sprak En hoeveel denkt ge zullen de onkosten beloopen i Een kleinigheid zei mijnheer Hatton Eenjaar of twaalt geleden zijn er wel menschen geweest die bijna een half milioen in landerijen belegden en geen twee percent van hun geld trokken alleen maar om een zekeren invloed te ver krijgen waardoor zij lat een kroontje konden machtig worden en nu ïijt gij op het punt u een kroon op het hoofd te plaatsen die u een voorrang zal geven over alle pairs op drie na fdie ik ook gemaakt heb en het zM u niet meer dan een onnoozele twintig of dertigduizend pond kosten Ik ken wel menschen die de som welzouden willen betalen voor dien rang IVerdi vervolgd