Goudsche Courant, maandag 7 juli 1902

nen wat weer den landbouwer ten goede zon komen Langdurige discussie volgde op het gesprokene Men meende dat de gunstige uitwerking van snikergebruik niet oo onomstootelijk vast staat en er werd opgemerkt dat juist nu de snikerlabrikanten in nood verkeeren de suiker als volkB oed el zoo sterk op den voorgrond wordt geplaatst Ten slotte is aan de heeren mr H F Hesselink van Snchtelen F J Patter en M J Sanders opgedragen voorloopige maatregelen te treffen om een antisuikeraccijns bond in bet leven te roepen Gemengrle Berichten Een oude beer nam gisterochtend aan het hoofdpostkantoor in den Haag een aangeteekenden brief in ontvangst met een waarde van f 235 aan bankbiljetten Hy ging daarna zitten schrijven terwgl hg de bankbiljetten vóór zich op de lange schrijftafel liet liggen Toen de man gereed was en wilde heengaan was vrg natuurlijk het geld weggenomen Er werd van den diefstal aangifte by depolitie gedaan D Men meldt uit Haarlem In de gistermiddag tot 4 gehouden patroonsvergadering is besloten om aan alle werklieden die aan den arbeid willen gaan op de voorwaarden van het bemiddelingscomité daartoe gelegenheid to geven Zy kunnen zich daartoe aan nolden ieder bg ziJn eigen patroon Biykt het aantal voldoende dan wordt dadeiyk de arbeid hervat Tot nu toe toen schrlftelgk de verklaring moest worden afgelegd haddon zich pi m 160 personen aangemeld Nu kan de aanmelding mondeling geschieden De burgemeester heeft toegezegd te zullen zorg dragen dat zy die werken willen ook zullen kunnen werken Het personeel der Glooische stoomtram ongeveer 50 man dat eergister t werk staakte had in December do volgende regeling verzocht lo een loonsverhooging van f 1 por week voor de werklieden die op een vast daggeld werken 2o voor de uur loonarbeiders 2 cents per uur meer 3o den nachtstokers te Amsterdam en Laren die nu eiken nacht dienst bobben en overdag slapen moeten één vrgon dag in de week te verzekeren en 4o een leerlingmachinist op elke machine to plaatsen Na langdnrig beraad beloofde de directeur met 1 Mei aan de geopperde grieven zooveel mogelgk tegemoet te komen maar bet personeel wachtte tot 17 Mei te vergeefs Wel kreeg de helft van het personeel loonsverhoogingen van t 0 60 f 1 en f 1 50 per week maar dat beschouwde men alleen als de gewone promotie zooals die jaarlgks voorkwam ditmaal alloen wat uitgebreid de gevraagde algeraeene verhooging bleef echter uit Hierop werd opnieuw door do vereeniging gewezen en nogmaals een bespreking aangevraagd Toen werd ten antwoord ontvangen dat de directie niet met het bestuur der vereeniging maar alleen met haar eigen personeel wilde onderhandelen Het personeel intusschen zoo deelde men van die zyde aan het Hbl mede vond nooit gelegenheid de zaak by de directie te bespreken Ëindeiyk besloot men nu een ultimatnm te stellen voor eergister 12 uur werd antwoord verzocht en nu by de hierboven genoemde eiscben nog de volgende opgenomen 5o dat zy die op Zon of andere vrge dagen belast zgn met wegschouw ol andere werkzaamheden daarvoor een billgke belooning zullen ontvangen 6o dat het werkplaatspersoneel den tegenwoordigen werkdag van 11 op 10 nren zal zien teruggebracht zonder dat dit op het loon invloed heeft 7o dat het treinpersoneel te beginnen met Augustus 81 uren per week d i U uren per dag zal werken met een vryen dag per week de diensttgd van het rydend personeel is nu 103 tot 112 uren per week 8o dat overwerk zal worden betaald met 2B pCt boven het gewone loon 9o dat het personeel een schriftelgk bewys zal ontvangen waarin de verhoudingen tot het pensioenfonds geregeld zyn en lOo dat de werkmeester Ballegooi zal warden ontslagen Toen geen antwoord was ontvangen werd om 12 uur de staking afgekondigd waaraan door het geheele personeel behalve door de ambtenaren wordt deelgenomen Indien men tot onderhandeling komt zullen de stakers niet hardnekkig aan al hun eischen vasthouden maar de oiganisatie is financieel krachtig genoeg om den strgd eenige maanden vol te houden De weinig bloeiende flnancieele toestand van de Qooische Stoomtram behoeft geen beletsel te zyn tot inwilliging van de eischen meent men daar hiervoor slechts f 2600 jaarlgks zou noodig zgn en dit meenen de stakenden kan wel worden afgenomen van de la de laatste jaren gemaak te winst te me r daar de aandeelbouder i er aan gewoon zgn geen ot weinig dividend te ontvangen Voor onderkruipers bestaat by de stakenden geen vrees daar zell i bekwame machinisten niet dan met veel moeite op de Ignen van de Gooische kannen leeren rgden Voorts vernam het Hbl van den directeur dat hg zoo ver als de flnancieele draagkracht der maatschappö toeliet de loonen had verhoogd en ook een ziekenfond had gesticht terwgl een pensioenfonds in bewerking is thans is men echter met de loonen tot een maximnm gestegen terwgl de veranderingen zooals de stakenden die vragen een bedrag vereischen veel hooger dan van de zyde der werklieden werd genoemd De winsten van vorige jaren zgn gedeeltelgk aan loonsverhoogiugen gedeeltelt k aan verbetering van weg en werken besteed Wat de reorganisatie van don dienst betreft de directeur is van moening dat de leiders der staking staande buiten het trambedrgf daarover niet kunnen oordi olen Thans blgft do directie bg haar beslnit alleen het personeel zelfren over zgn aangelegenheden te hooren Dat daartoe het personeel geen gelegenheid werd gegeven ontkende de directeur beslist daar hg eiken dag een paar malen op do werkplaatsen of de Ign te vinden is Het terugbrengen van den werkdag van het werkplaatspersoneel van 11 op 10 uren vond bg den directeur het minste bezwaar Do eisch van het ontslag van den werkmeester B zal door den directeur niet ingewilligd worden Daar workelgk de aandeelhouders niet gewend zyn aan het maken van winst meende de directeur dat zy zich door deze staking niet zullen laten verontrusten ook al duurt deze lang maar voor zgn eigen verantwoording wenscht hg het bedrgf weer zoo spoedig mogolgk hervat te zien Te dien einde zou heden reeds begonnen worden met de aanwerving ran nieuw personeel en het besluit staat bg den directeur vast om wie dan wordt in dienst genomen voor vast aan te nemen Dan zouden dus slachtoffers vallen VERGADERING V4NDË r EMF PTËRUD VEIJDAfi i JULI 1902 Vervolg Aan de orde 1 De benoeming van een onderwgzor ian de Tweede Burgerschool voor jongoos Ing St No 5 I Do heer IJssel de Schepper M de Voorzitter ik kan geen vryheid vinden om mede te werken by deze benoeming waarom ik mg van medestemmen zal onthouden De heer de Lang M de Voorzitter ik zou willen voorstellen deze benoeming uit te stellen tot na de groote vacantie De heer Noothoven van Goor M de Voorzitter ik moet opmerken dat de voorgedragen heeren reeds in December van 1901 hebben gesolliciteerd dat de stukken niet zgn teruggezonden en dat het toch niet aangaat die stukken wederrechtelijk hier te houden De heer Vingerling Ik geloof dat er termen bestaan om de benoeming aan te houden ik geloot dat de geheele hoogste klasse de school verlaat met de vacantie daarom zou ik eerst de inschrijving willen afwachten het kon wel eens blgken dat die onderwgzer niet noodig was en wat het bezwaar betreft van de terugzending der stukken ik geloof dat dat zoo erg niet is Een uitgaaf van t 700 acht ik op het moment niet gerechtvaardigd De motie van den heer de Lang om dit punt van de agenda af te voeren wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh Engels Luger Krook de Lang IJssel de Schepper van Iterson Vingerling Deising Jongenburger Donker en Magiwyk Tegen stemmen do hh Noothoven van Goor Herman en van de Velde De motie is aangenomen en de benoeming uitgesteld Aan de orde 2 De rekening der d d Schutterg over 1901 Wordt goedgekeurd Aan de orde 3 Het voorstel tot onbewoonbaarverklaringvan 9 woningen in een slop aan de Boelekade Ing St No 51 Wordt uitgesteld daar de wethouder van openbare werken deze vergadering niet kan bgwonen Aan de orde i De voorstellen in verband met den door den heer C P W Dessing voorgenomen aanleg van eene straat tusschen den Turlsingel en de Prins Hendrikstraat Ing St No 53 De heer Vingerling M de Voorzitter ik wenschte eene kleine opmerking te maken met het voorstel kan ik geheel medegaan maar in de voorwaarde lees ik dat de heer Desaing het wat r moet laten looien in het riool in de Prins Hendrikstraat nu komt het rag voor daar dut riool in handen van particuliere personen is dat daar nog wel eens moeilgkheden kunnen voorkomen daarom wenschte ik te vragen is het niet beter dat de gemeente die riolen overneemt De Voorzitter De in werking tredende woningwet kent aan het gemeente bestuur de bevoegdheid toe die zaken te regelen en bg invoering van die wet zal het het eerste werk zgn om de Prins Hendrikstraat te verbeteren De heer Dessing M de Voorzitter ik had eerst niet gemeend hierover zelf het woord te voeren maar enkele bepalingen zou ik toch wel eenigszins aan de goedgunstigheid van den raad willen aanbevelen nl ten 4 de weg zal voor 1 Juli 1903 moeten zgn aangelegd dus moet ik in nog geen jaar tgd een blok huizen bouwen dat is nog al wat kras onder G staat dat die buizen voor 31 Dec 1904 moeten zgn afgebroken en onder 8 dat ik die grond aan de Veersteeg in vollen eigendom moet overdragen maar wanneer ik dat doe dan moet ik voor mgn eigen grond als ik de schutting laat staan nog rechten betalen dat gaat toch immers niet De Voorzitter Het derde bezwaar van den heer Dessing is meer denkbeeldig de verschillende termgnen zgn door den heer Dessing met rag besproken en in de Commissie van fabricage waarin de heer Dessing zelf zitting heeft heeft men deze termynen vastgesteld De heer Dessing Het voorstel is voorgelezen in de Oommissie van fabricage maar aan den datum van 1 Juli zou men toch wel iets tegemoet kunnen komen De Voorzitter De voorstellen worden door ons niet gewgzigd De voorwaarden worden zonder hoofdelgko stemming goedgekeurd Aan de oide 5 Het voorstel tot het bouwen van eene isoleerinrichting in den tuin van het Zie kenhnis Ing 8t No 60 De Voorzitter Dit punt wordt mede van de agenda afgevoerd daar de Wethouder van openbare werken afwezig is Aan do orde 6 Het preadvies betreffende eene brug voor voetgangers by den overweg der staats spoorwegen aan de Spoorstraat Ing St No 01 De heer van de Velde M de Voorzitter ik zon wel eens willen vragen of het ook bekend is of de staatsspoorwegen meer van die bruggen leggen De heer Vingerling De brng aan de Czaar Peterstraat te Arasterdam en de brug te Zeist zgn door de staatsspoorwogen gelegd ik evenwel ben er niet voor daar zoo n brug te plaatsen het is een sta in don weg de brug wordt door de jengd gebruikt voor gymnastische toestellen on ouden van dagen kunnen er nanwelgks tegen op De heer van de Velde Gedeelteiyk ben ik tevreden over het antwoord van den heer Vingerling ik geloof als het niet geregeld is wanneer de overweg gesloten raag worden dan zal de staatsspoor het niets kunnen schelen of do Gonwenaars daar wat wachten ik geloof het de gemeente altyd geld zal kosten De heer Vingerling Er zgn op het moment twee plannen in bewerking een tot verhooging van de Gouwebrug en een tot den bouw van een nieuw station en dan moet de weg toch verhoogd worden Het preadvies van B en W wordt goedgekeurd Aan de orde 7 De voorstellen inzake de bezwaren vanGedeputeerde Staten togen de verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld op de lagere scholen der gemeente Ing St No 69 Wordt zonder hoofdeiyke stemming goedgekeurd Aan de orde 8 Het voorstel tot wgziging der Verordening op de heffing van schoolgeld op de Muziekschool Ing St No 65 De heer van de Velde Over het algemeen kan ik met het voorstel van B en W medegaan de leerlingen in den solozang komen in slechter conditie bg dat onderwys krggen nooit meer dan drie leerlingen in een uur les dus waarom moeten die nu van f 12 op f 16 worden gebracht De heer Noothoven van Goor B en W zgn volstrekt niet gekant tegen het voorstel van den heer van de Velde de gedachtengang van den heer van de Velde is zeer billgk De heer de Lang Ik zal tegen het voorstel stemmen ik vind de prgs voor solozang nog al laag De heer Noothoven van Goor De schoolgelden op de Muziekschool zullen na de verhooging nog niet hoog zgn De heer de Lang Het onlerwgs in de solozang is laag genoeg De heer Engels Weet U ook M de Voorzitter hoeveel leerlingen de solo klasse telt De Voorzitter Tot myn leedwezen kan ik den heer Engels hierop niet dadelgk antwoorden Het voorstel van den heer van de Velde wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh Engels Noothoven van Goor Herman van de Velde IJssel de Schepper en van Iterson Togen stemmen de hh Lager Krook de Lang Vingerling Dessing Jongenburger Donker en Mnyiwgk Het voorstel van de Velde is dus verworpen met 8 tegen 6 stemmen Het ongewyzigd voorstel van B en W wordt daarop goedgekeurd zonder hoofdelyke stemming k Aan de orde MM 9 De voorstellen tot regeling van het hlH halingsonderwijs Ing St No 57 De heer Engels M de Voorzitter bg art 6 der Verordening heb ik een voorstel ik zou willen lezen De hoofden der herhalingsscholen worden door den raad benoemd uit het by het openbaar en bizonder lager ondorwgs aangestelde personeel en in dit art ook B en W te vervangen door den raad De heer IJssel de Schepper In den tyd dat ik weder de eer heb zitting te nemen in den gemeenteraad zyn er verschillende voorstellen gedaan in zake het onderwgs en het bleek ook dat B en W altgd rekening hebben gehouden met het preadvies van de Commissie vhn toezicht op het lager onderwys en nu spyt het mg dat het preadvies van die Commissie niet ter inzage heeft gelegen Voofts zon ik art 4 geheel willen laten vervallen dat is een onnatte phrase daar het duideiyk in art 5 wordt omschreven De heer Noothoven van G or Ik moet doen opmerken dat het een voortzetting is van het voorstel van 1901 dat Ged Staten toen bezwaar hadden tegen de goedkeuring hetzelfde preadvies van toen geldt ook nog voor dit voorstel Wat art 4 betreft dit is er ingelascht naar het concept van den districts schoolopziener Op art 6 heeft de heer Engels een amendement voorgesteld het karakter der school zal niet veranderen bet is niet de bedoeling die beide heeren uit hun betrekking te ontslaan het voornemen bestaat om die heeren te handhaven en wat de benoeming door den raad betreft B en W zgn veel beter in de gelegenheid te onderzoeken wie of de geschiktste is dan de raad De heer Engels Het is onze bedoeling niet die heeren aan den dgk te zetten maar bg eventueele vacature ook de onderwgzers van het bizonder onderwgs daarvoor in aanmerking te doen komen Üe heer Noothoven van Goor Het is niet meer dan een proef men wil weten of het publiek er mede gebaat is De heer Donker Ik moet het voorstel van den heer Engels nog meer ondersteunen daar de heer van Goor er werkeiyk bang voor is De heer IJssel de Schepper Ik moet den wethonder van onderwgs dank zeggen voor zyn antwoord toch acht ik het jammer dat het preadvies van de commissie niet by de stukken was De heer Noothoven van Goor Ik had gedaclit dat het bg de stukken had gelegen wnt voorts de opmerking van den heer Donker betreft dat ik bang ben voor een aannemen van het voorstel Ëogels deel ik mede dat ik dat volstrekt niet ben maar ik zie de noodzakeiykbeid daarvan niet in daar dit onderwys Waarschgnlgk niet zal worden uitgebreid Het voorstel van B en W wordt daarop goedgekeurd Het amendement Engels op art 6 wordt aangenomen met 13 legen 1 stom die van den heer Herman Aan de orde Het voorstel om de geineeute begrooting voor 1902 te wgzigen Wordt goedgekeurd Alvorens de vergadering werd gesloten vroeg en verkreeg de heer Vingerling het woord die aan B en W verzocht de brng nabil postkantoor weder op dezelfde laagte te breugec ot anders het rgden met voertuigen te verbieden en de vlonder bg de Gondsche boot te laten zakken ter voorkoming van ongelukken en de harde keien by de aanlegplaats der stoombooten op de Vest te vervangen door klinkers De Voorzitter zon dit bjj B en W ter sprake brengen Daarop vroeg de heer Donker het woord deze stelde voor de groentemarkt te verplaatsen en wel naar de Houtmansgracht Ook dit zal by B en W tor sprake komen Niets meer aan de orde zgnde wordt d vergadering gesloten ii Stadsnieuws GOUDA 5 Juli 1902 Aan het Ie admissieexamen van het Gymnasium hebben voldaan voor de Ie klasse P de Boer Johanna J Geitel J S Hoek J A W van der Hegden Adrienne van Iterson J Lindaal Jacobs A Oskam J A van der Stok Voor de 2e kl Sara van Praag voorw Adelheld C Uiddelveld Viersen F W T Tan West Een candidaat vooi de Ie kl had zich teruggetrokken en één is afgewezen In de vergadering van gasfabrikanten in Nederland heeft o a de heer Prins van Doesburgh een wetenschappelgke voordracht gebonden Het zuiverkisten systeem Prins van Doesburgh werd door dezen zelf toegelicht Spreker geeft een beschryving van een nieuw systeem van znivering dat toegepast zal worden op het nieuwe zniverhuis te Gouda Door een eenvoudige inrichting van ventielen op de in en uitlaten der zuiverkisten is het mogelgk deze in plaats van twee dikke tgieroxydlagen van 40 cM dikte meerdere van die lagen te geven en deze benrtelings als eerste of voorste laag in contact met het vuile gas te brengen Hierdoor is het mogelgk een veel grooter zuiveroppervlak op hetzelfde grondvlak te construeeren Het gzeroxyd bydraat zal nimmer wegens te hoogen weerstand geledigd behoeven te worden voordat zg geheel is afgewerkt Hieruit vloeien dns voort besparing van brandkosten en arbeidsloon terwgl een volkomener en veiliger werking van het zuiverhuis gewaarborgd is Bg de daarop gevolgde discussie wordt als een bezwaar genoemd de hoogte bg het vullen en leegen der kisten Te Borgen op Zoom zal op Zondag 27 Juli de nde algemeene vergadering plaats hebben van den Nederlandhcbcn Scbuttetgkaderbond Voor Iste Commissaris wordt o voorgedragen de heer J J P den Boer sergeantmajoor by de dd Schutterg alhier Op 28 en 29 Juli zal een schietwedstrgd plaats hebben waaraan een detachement van de Goudsche afdeeling zal deelnemen De bg het 4e reg int benoemde kap J H Boeye is voorloopig ingedeeld by het vgfde bat van dat korps alhier De heer J H van der Torren alhier ia vanwege de Hollandsche Maatschappg van Landbouw benoemd tot lid van het Nederlandsch Landbonw Comité De heer M Eikelenboom van Bodegraven is geslaagd voor het examen C Ie gedeelte Werktnigk ingenieur art 64 aan do Pol school te Delft Den 16n Juni werd het voorstel tot oprichting van een abattoir te Zwolle in stemming gebracht er werden toen 11 steramen voor en eon golgk aantal tegen uitgebracht In de raadszitting van heden werd het voorstel verworpen met 11 tegen 8 stemmen Bg aanschryving van don Minister van Oorlog van 14 Mei jl kunnen by de regimenten Infanterie gepasporteerde korporaals en onderofficieren tot en mot den graad van sergeantmajoor die minder dan drie jaren in het bezit van het paspoort zgn worden toegelaten tot eene 2de categorie van bet Reserve Kader De onderofficieren gemeten daarvoor een toelage van f 50 per jaar gedurende 6 jaren en moeten tnsschen 1 Juli en 1 November in het 1ste 3de en 6de jaar een naand onder de wapenen komen terwijl zg gratis worden gekleed de korporaals genieten een toelage van 1 30 per jaar HiASTKBOHT Blgkons door den gemeenteraad voorloopig vastgestelde rekening der gemeente dienstjaar 1901 bedragen de ontvangsten f 14402 37i die der uitgaven t 12487 7H batig saldo f 1914 66 iHleuwe JEeudliig ECHT DEENSCH GLACÉ Dames en Heeren Handschoenen VAN OS Kleiweg E 73a GOUDA Telepkoon Mo 31 D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOÜVBAUTÉ S tiOtmM Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Uouveaiité s ia Mantels COSTUMES en JAPONSTOFFEN Blousen en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Oost Azië tehuis behoorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Damea en Heeren TRICOT ONDEEGOEDEKEN Bartarlijke Stand GEBOREN 3 Juli Jansje ouders D Hamerslag en M van Eyk 4 Cornells ouders C Eodenbach en W Hofman ONDERTROUWD 4 Juli T Goris te Amsterdam en M J van Wgk D van der Weijden en W H van Beugen J Tjemmes en M A Herman de Groot I5ECL fi lv£B Onze taaden Is het nog niemand opgevallen dat ondanks dat het gebid dagelgks met tandpoeder of tandpasta gereinigt wordt de kiezen dikwgls toch slecht en hol worden t Is dat niet het beste bewgs dat de tandreiniging raot poeder of pasta geheel en al onvoldoende is f De tanden zyn niet zoo vriendelgk alleen op die plaatsen te gaan rotten die we zonder moeite met den tandenborstel met poeder of pasta bereiken kunnen Integendeel juist die plaatsen die mooielgk bereikbaar zyn zooals de achterzgde dor kiezen spleten tusschen de tanden bolle kiezen enz zyn het eerst en het zekerst vatbaar voor rotten en bodeiven Wil men de tanden vry van verrotting on bederf dus gezond honden dan is dat slechts op eene manier raogelgk nl door ze dagolyks te reinigen on te spoelen met het vloeibare tandantisepticum O d o 1 Dit dringt bg het spoelen overal in zoowel in de holle kiezen als in de spleten tusschen de tanden aan den achterkant der kiezen enz O d o 1 maakt allo microben die do tanden aanvreten volkomen machteloos en behoedt derhalve de kiezen voor h olworden Dit alles is wetenschapjielgk bewezen Wg raden daarom een ieder die zgn tanden gezond wil honden dringend en met volle overtuiging nan zich oen geregelde behandeling der tanden met O d o 1 tot gewoonte te maken Men wachtte zich intusschen voor namaak Onder den naara Odol worden talrgke waardeloozo ja dikwgls zelfs schadelgke namaak sels in doezen en fiesschen verkocht Daarvoor zg men op zgn hoede Het echte Odol wordt alleen in de bekende witte patentflacons verkocht Groote flacons Fl 1 kleine 60 cents AOVEBTEMTIKN SANSÜINDSE Zuiver i lantaardlg tonlcum M H Thans eenige maanden na hetgebruik van 12 fiesschen unxr Sanguinose vei klaar ik ü gaarne van ditmiddel de beste resnltaten te hebbenondervonden wat betreft sterking van het zenuwgestel en zal het mg steeds aangenaam zyn desgewenscbt belanghebbenden nadere inlichtingen te verschaffen F HOEPERMANS Te Leeuisarden Baljeestraat 8 Prijs p fl 11 60 6 fl f 8 12 fl f 15 Te Gouda bg WOLFF Co We haven en J ZIELSTRA Turfmarkt is onmisbaar voor schoolgaande kinderen ze doodt onmiddelgk alle levend onrein verwgdert roos on schilvers en bevordert de haargroei en wordt door H H Professoren aanbevolen Verkrygbaar in verzegelde flacons van 35 40 60 en 75 Cent byJ VANOIJE KLEIWEG No 2 GOGDA Telephoonnet Grouda Aangesloten Onder Tel No 137 N MOGENDORPF Huidenhandelaar Karnemelksloot B 362 Iemand over veel vrgeu tgd kunnende beschikken wenscht die gaarne te benutten tot administratief of teekenwerk bg zich aan huis Brieven onder letter M bg den Uitgever dezes ËiwÖT TAN TBEE Heil worilt veri ocht up t NKIlk te lettAii UIT HGT M OiZIJN VAN IIVVKXSVVAAYZONR GOKINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjea van vij m iwee en een Itatf en een Ned one met vermelding van Namnier er Pryo voorzien vau uevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd ich tot de Uitvoering van geferde orders nanbevelende OPENBARE VERKOOPING voor Afbraak van de Huizen gemerkt E 349 aan doSmalle Zyde en B 625 aan de Breede Zgdevan do Karneraelksloot te GOUDA DONDERDAG 10 JULI 1902 des middags ten 2 uur hg T VAN VLIET aldaar Inlichtingen geeft de Hootdopzichter voor den tram aanleg Gouda Bergambacht Schoonhoven den Heer BAKKERS op hot werk aan de Stolwijkerslais en do Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht P P SOOS I TIliNDEWhG m Bericht de ONTVANGST van een prachtige Collectie 1 C B1 II voorheen J BRKEBAAUT Lz ALBOID vmilYerJjiiveriiikkdilKmTT X I METAAL mmi f ATEBLEIBINB1IAATSCHAF7IJ GeaboimeerUen wordt herinnerd de hotaaldapni ler abonneuu ntsgelden zijn van 1 tot en met 8 JULI Ih Direettur D C W VAN DER LAAK VEKPLAATS T bet Magazgn in RIJWIELEN en ONDERDEELEN Reparatien zoomedo Emailleeron en Vernikkolcn êpoetUg en goedkoop onder garauHe Aanbevelend J C DE HUlTFiR Bonkijwielhersleller h klasse lanje Tiendeweg 30 fiouda I gedurende DEZE H ti l I IN HET Magazijn DE lOEKOMST HOOGSTRAAT A 144 J B J kORTIL Zie Eialages I rijzen onnavolgbaar j A Eenige en ultersl solide fians KONINKLIJK GOEDGEKEURDE Beeaaa ster TT erlotiaa g Slechts 35 000 Loten worden iiitgegeBen Hoofdprijs Een LANDAUER of ander LUXS RIJTUIG Compleet bespannen met aUKS Paarden Voorts verschillende EQUIPAGES n aantal fraaie PAARDEN RÜKD VEE RIJTUIGEN TUIGEN RIJWIELEN etc etc Trekking 6 Augustus a s te Middenbeemstcr fc Prijzen fier Loten 1 Lot 1 1 11 Loten f 10 LOTBN zoolang de voorraad strekt vcrkrggbaar bg den Hoofdagent voor Gouda de Heer J T 8WARTSENBURG de meeste solide Bock en Sigarenhandelaren in den lande en bg don Penningmeester den Hoer J J RO HAIR te Purmerend r MB £ uUalag dexer Verloting ntnat gelieel onder Controle IWr van Z Ex den ComimlK arla der Koninglnin deiirovlneleSoordUoUand j DE COMMISSIE Jfont nog ÊoUde depothoutler geeraagd V Flinke Bijverdienste aangeboden SindH jaren gevestigde MIJ v Levennverz vraagt een actieven AOKNTBOnE tegen o f e H or om met reiziger groot Agentuur te vormen Uiterste billgke tarieven Br Ir onder lett H T Alg Adv Bur A DE LA MAR Azn Amsterdam