Goudsche Courant, maandag 7 juli 1902

4l8 e Jaargang Dinsdag 8 Juli 1903 iNo 8844 flÖVMM COIRAIVT H M uws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon Nï ADVERTENTIEN wdrden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen ietlere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dep inidd TelerouB M i De Uitgave dezer Courantgeochiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per di ie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BE TWEE niTEBSTEM Hij Iccek haar aan en zag weer oogenblikkelyk voor ïich Hunne blikken hadden elkaar ontmoet haar oogen stonden zacht en kalm En die Egremont zei Morley plotseling terwijl hij naar den grond keek hoe ia die hier gekomen Toen wij hem gisteren ontmoetten kwamen uw vader en ik overeen om u geen mededeeling te doen van de de misleiding waarvan wij de dupes waren geweest En daar deedt gij verkeert aan zei Sybil Openhartigheid is de grootste wijsheid Als gij mij alles had verteld dan zou hij vandaag niet hier lijn geweest Hij ontmoette mij en sprak mij aan en ik herkende in hem niemand anders dan een oude kennis die vroeger veel had bijdragen tot vervroolijking van ons leven Had hij mi niet totaan dete deur vergezeld m mijn vader ontmoet hetgeen van zijn kant een verklaring noodig maakte die hij sag dat niet door anderen gegeven was dan zou ik in onwetendheid gebleven zijn hetgeen later tot moeilijkheden had kunnen aanleiding geven I Ge hebt gelqlt sei Mortey terwijl hg haar I I Druk van A BRINKMAN 4 Zn Goud Openbare Yerkooping TK GOUIIA op MAADAU 21 JUIjI 1902 des morgcnS te 1 uren in het Hotel DE ZALM aan de Harkt ten overstaan van den Notaris G C FOETljIJN DROOGLEEVEE van No 1 Een goed onderbonden op drnkken stand gelegen rnim ingericht voor velerlei doeleinden geschikt en van gas en waterleiding voorzien WlKRËLIimS WOONHUIS PAKHUIS EEFenPLAATSJEaan de Naaierstraat te Gonda WSk H No 16 Nos 2 tot 6 door sterfgeval Vier goed onderhonden Wooiiluijzen en een PAKHUIS en ERVEN in de Heerenstraat te Gouda Wijk P Nos 518 633 hU 5i3 en 544 Het Pakhuis no 543 is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 September aanstaande en de Woonhuizen zijn allen bü de week verhuurd en wel No 518 voor 1 1 70 No 533 voor t 1 60 No 634 voor 1 1 76 en No 544 voor 11 70 No 7 Een WOONHUIS ERF en GROND in do Nobelstraat te Gouda Wük O No 264 Verhuurd bfl de week voor 1 1 45 No 8 en 9 Twee naast elkander ge legen riant uitzicht hebbende WOONHUIZEN en ERVEN aan do Viiverstraat te Gonda Wijk F Nos 125 en 126 Het hnis Wyk F No 126 is in eigen gebruik en te aanvaarden den 1 Augustus aanstaande Wgk F No 126 is pei week verhuurd voor 1 1 25 En No 10 Een WOOIJIHUIS en ERF met den GROND daarachter aan den Groeneweg te Gouda Wjk L No 216 Verhuurd by de week voor i 1 50 Da perceelen zynMe laatste 3 werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere Inlichtingen zgn te bekomen tenKantore van voornoemdenNotarisFOETÜI lNDEOOGLEEVER te Gouda en wat perceelNo 1 bel reft ook ten Kantore van NotarisM0NTI3N te Gonda OPENBARE YERR00PIN6 te a o i3 ii op DINSDAG 22 JULI 1902 des morgens ten uren aan het lokaalin de Peperstraat wyk K no 232 van Inboedel én verdere roerende Goederen Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris ö C FORTUyN DEOOGLEEVER te Gond IN HET VerlicTitiiigs Magazión lie AvQiid§ter DUBBELE BUURT ign heden ontvangen een prachtige ooUootie nieuwe Gasballous alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLAÏEN en GASFORNUIZEN tegen concurreerende pryzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f 80 en hooger Uinzaum aanbevelend N M VA LOON TELEF 117 Gasfitter Goudsche Melkinrichling Turrsliigel Tel Vo 31 HHB 5 BH Dagelijks versch verkrijgbaar Zeer DJiie HwalKell TAFELBOTER Gepasteuriseerde Roombot r i f l SO per K G E xim a KiTTrallteit voor stoof en kenkengebruik i f l 0 per K Ö I Prima kwaliteit volle Melk i Tcent per Liter I Geroomde Melk tapte i3 lILoomkarnemelk i3 WorAt tweemaal per üag aan hntt bemorgd Bestellingen kunnen aan de wykkncchts worden opgegeven en worden prompt uitgevoerd GEOOTE AENHEMSCHE VERLOTING Trekking xoniler uiUtel 15 en 16 AuKUstua a s in het openbaar in de Grooto Zaal van MUSIS SACRUM te Arnhem WÊJlF De trekking geachledt door Weeskinderen 1H Igte HOOWDPBIJS Een WINKELHÜIS gelegen aan de Kortestraat Nos 5 en 6 te Arnhem een der beste winkelstanden Dit pand is tot April 1906 verhuurd voor do som van f 1100 sjaars aan de Ewste Arnh Electricitaits Maatschappy Voor dezen prys wordt desverlangd een som van f 15000 In eoiiliinleii uilbetaald Sde BootdprIJa EQUIPAGE compleet bespannen met 2 Paarden ter waarde van f 2000 3de Houtdprlj DÜGCART comfloot bespannen met Paard ter waarde van f 1000 ide iroufdprlj Compleet SALON AMEUBLEMENT 5de Hoofdprij Compleet SLAAPKAMER AMEUBLEMENT Voortê Rywielon en Naaimachines 1ste kl fabrikaat Mahoniehouten Penantkastcn en Linnenkasten Gouden en Zilveren Dames en Hoeren Romontoir lflivlogea Eegalateurklokken Eeten Ontbytserviezen Spiegels en Schilderyen rollen Linnen Vorder een groot aantal fraaie en kostbare Huiahoudeiyke en Euxe artikelon Op ruim iedere 40 Loten een prijs WF 3FxijG per Lot 50 Cera t LOTEN verkrygbaar by alle bekende lotonverkoopors en worden naar plaatsen waar niet vertegenwoordigd na toezending van het bedrag per poatwissel of in postzegels toegezonden door de ondernemers B 8NI JDEES Co te Arnhem Trokkingsiyst 10 cent extra By 6 sinks franco toezending By 10 stuks franco toezending en gratis trekkingsiyst De hoofdprys in onze Eerste Verloting is gevallen by de Heeren W SCHALK en V DIJL Voorstraat 196 Dordrecht en de tweede prjs by den Heer K SCHNEIDEE Geldersche Kade 121 Amsterdam Nog eenige soliede Depóthouders gevraagfd EcMe SINGEE Naaimaclimes voor eiken tak van nijverheid alsook voor alle huishoudelijk naaiwerk Onderricht g ratis ook in het moderne borduren SIITGEE MAATSCHAPnJ GOUDA Lange Tiendeweg 27 P HOOFTMAN en ZOOI Kleiweg GOUDA middel tegen Ilhenniiiheld enz m g in geen breken In fte ct en 50 et bij en Drogisten ira bij a Weisz Co ROTTER Dit gorde oude Huisttek Jlolit Yerkoud enkel Huisgezin ont chen 4 1 25 75 HttApothckeri Te Amïterbaii T r u II 5 a jc Ü S3 o S Bloemwerken van kunst eusmaak us OFENSAÜE TESSOOFll OP Vrijdag II Jnii 1909 des voormiddags lO uren aan het Hul bewoond door L HOHST geteekend no 26 te Vust overstaan van den te Haastrecht gevei den Notaris J KOP MAN VAK eenen inboedeli verdere lichamelijke Boerenile GdereB als een Eikenhouten Kast Ladetafel Klok Stoelen Kachels een Ledikant drie Bedde met toebehooren een BEANDKAST Fornn Waterfornnis Glas Porcelain en Aardewerk een TILBÜBY 2 Paardentuigen 17 Kippen i en een Haan enz Des morgens v66r de verknoping nummerd te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAf voornoemd Ieder 30 Loten een Prijs mi GiöiTi ïEEiöim te Uengelo Held Ilestaande alt 3 34 prijzeo als vvlgenile HOOFDPRIJS Duizend Ciildeii Tweede Prijsf400ofMotor Rijwiel CMerk Minerva 4 Paarden 4 Koeien of malen minstens 14 jaar oud 4 Vette Varkens 4 Schapen 6 Heeren of Dames Eywielon 6 Singer Naaimachines Trokking 19 Juli 1902 door Notaris 1 SCHEPERS by WITTE te Hengelo O wordt niet uitgesteld Vrfle toegang to ieder om by de Trekking tegenwoordig te zön Prijs per lot ƒ 0 50 Verkrygbaar by BISSCHOP SWAETSENBURG S Lotendebiet Gouda en bj D 1 JANSEN Hengeloo ö Ondergeteekende beveelt zich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desverlangd met byievering van servies zilver tafeilimio i enz enz AanbOTeleud Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 t Een eetlepel SODEX zal in den regel beter f oldoen dan t 4 Kilo gewone Soda i BulleoliiDdscli Ovcrzicbt Het bulletin van gisteren omtrent Koning Edward onderteekend door de geneesheeren Treves Laking en Barlow luidt De vooruitgang des Konings biytt in alle opzichten bevredigend V De Britsche regeering heeft zich uitgesproken tegen de opheffing van de constitutie in de Kaapkolonie Een parlementair witboek is verschenen inhoudende Chamberlains depêche aan Hutchinson den gouverneur der Kaapkolonie betreffende dB agitatie om de schorsing der Kaapsche constRutie te verkrygen Chamberlain zegt dat de schorsing eener constitutie op verantwoordeiykheid van den gouverneur eener kolonie zonder eenig precedent zou zgn en die schorsing enkel zou kunnen plaats vinden krachtens een wet van het röksparlement Daarenboven onderteek ende slechts een minderheid van de leden van het Kaapsche parlement de petitie terwyi alle Kaapsche ministers er zich tegen verklaarden Er dient een wet te worden aangeuomen om al hetgeen onder de krjgswet geschiedde en om de niet langs wetteiyken weg gedane uitgaven te dekken on de ryksregeering hoopt dat het Kaapsche parlement alle bitterheid en rassenhaat by de debatten over deze quaestie ter zyde zal zetten erkennende dat het geen nut heeft over het verledene te twisten De rijksregeering beseft dat een schorsing der constitutie zonder de tegenwoordige afgevaardigden des volks te raadplegen veeleer ontevredenheid en onrust zon verwekken dan den rassenhaat doen luwen Het is ongerechtvaardigd om aan te nemen dftt het koloniale parlement zou weigeren om de maatregelen noodig voor de pacificatie van het land goed te keuren Daarom is de ryksregeering het met de Kaapsche ministers eens dat het goed zon zyn het koloniale parlement zoo spoedig mogelgk büeen te roepen De ryksregeering vereenigt zich te eerder met deze meening omdat zti overtuigd is dat er een ernstig verlangen bestaat om de Veeten verder te laten rusten en de hartstochten door den oorlog opgewekt te doen bedaren De agent der Duitsche Oost Afrika iyn te Durban meldt dat Botha De Wet en De la Eey den Isten Jnli aan boord van de Kanzler naar Europa zyn vertrokken Zg worden den 4en Augustus te Napels ver FEViLLETOX wacht Het is onbegrypeiyk dat Reuter ons dit hoogst belangryke bericht niet geseind heeft Maar zyn ageiiïschap heeft het vermoedeiyk te druk met het seinen van byzonderheden omtrent koning Eduards nachtrust enz dan dat het nog aandacht voor andere gebeurtenissen zou kunnen overhouden Belangryk is het bericht vooral omdat or uit blgkt dat de Boerenleiders verkozen hebben met een Duitsche en niet met een Engelsche stoomvaartiyn te gaan Dit is een duideiyko aanwyzing voor de stemming waarin de generaals zich ten opzichte van iinn nieuwe mede onderdanen bevinden Vall de praatjes aratrent hun geestdrift voor Engeland en alles wat Engelsch is kan nu niet veel meer overblgven V De Eondenscho correspondent van den Matiu schryft aan zyn blad dat men te Londen eenige ongerustheid begint te gevoelen omtrent de feiteiyke stemming der Boeren jegens Engeland Langzamerhand dringt het besef door dat de Boeren onmogeiyk van den eenen dag op den anderen hun gevoelens van vyandschap jegens Engeland ter zyde hebben kunnen zetten en gaat men het vreemd ja zelfs eonigszins onrustbarend vinden dat zg by het nederleggen der wapenen zulk een geesttTrift hebben getoond Men begint daar wat achter te zoeken In regeeringskringen zegt de corrospondent heeft dia buitengowono haast van de Boeren om zich met het nieuwe régime te verzoenen wel degeiyk eenige ongerustheid verwekt Verder zegt dezelfde correspondent vernomen te hebben dat de Britsche regeering vurig wenseht Botha De Wet en De la Rey een bezoek aan Engeland te zien brengen de regeering beweert echter dat zy zelve hen niet daartoe kan uitnoodigen misschien beweren anderen zal koning Eduard het doen Het Engelsche publiek zou hen ook gaarne zien komen en zoo verklaart de correspondent den Boeren generaala zulk een geestdriftige ontvangst bereiden als nooit eenig bnitenlandsch vorst of staatshoofd ten deel viel Natuuriyk op voorwaarde mogen wj er wel byvoegen dat zy zich goede Britsche onderdanen toonen en niet op hun Euiopeesche reis door daden of uitlatingen het kaartenhuis der Engelsche illasies een te grooten schok geven scherp aanzag Wij allen hebben ons veel te vrij uitgelaten tegenover dien aristokraat Ik hoop dat niemand onzer een woord tot liem gesproken heelt dat wij liever zouden vergeten zei Sybil Hij verkoos onbekend te blijven en kan hetons niet kwalijk nemen dat wij met hem vrij enopen over zijn stand en zijn familie gesproken hebben En overigens kan het hem volstrekt geenkwaad gedaan hebben iets van de gevoelens en gedachten van het volk te hebben geleerd door in xijn midden te leven En toch als er morgen iets mocht gebeuren zei Morley wees er dan verzekerd van dat dieman het oog op ons gevestigd heeft Hij kan evengoed als de mannen der regeeringspirtij deverschillende departementen en bureaux binnenloopen en allerlei praa es vertellen want hoewel hij tot de pseudo oppositie behoort zoodra het volk opstaat zullen de verschillende Iraktien zich wel vereenigen Sybil keerde zich om zag hem aan en zei toen En wat zou er mogen kunnen gebeuren dat het ons kan schelen of de re eering ons kent of niet Weet die dan alles niet Vergadert gij niet vlak onder hare oogen i Gij jaagt een erkend en wetttig en doel na met wettige middelen niet waar Waarover behoeven wij dan vrees te koes teren i En waarom zou er iets gebeuren dat wij op onze hoede moeten zijn i Op bet oogenblik is a les in orde zei Morley en alles kan goed blj ven g an maar volksvergaderingen maken dikwjjU de gemoederde warm De Poolsche leden van den provincialen 1 nddag van Posen hebben in oen schriftelyke verklaring aan den keizeriyken hofmaarschalk medegedeeld dat zy niet zouden meedoen aan eenige feestelgkheid tot ontvangst van den Keizer by het voorgenomen bezoek in Posen daar zg zich door de jongste maatregelen der regeering en door de rede des Keizers in Marienburg diep gekrenkt voelden Zy geven de verzekering dat zg door hun rouw de feestvreugde niet willen storen dat zg zich niet schuldig weten on ook in de toekomst trouwe onderdanen van den Keizer zulten biyven De raodedeelingon van Delcassé op den 3en dezer in do Kamer van afgevaardigden gedaan omtrent do overtuiging die hy had dat de vernieuwing van het Drievoudig Verbond geen invloed kan hebben op de vriendschappeiyke verhoudingen waarin Italië en Frankryk tot elkander staan worden in de Fransche pers besproken op den spytigen toon ilio veroorzaakt wordt doordeontstemming waarmede men ziet dat Italiü oeu bondgenoot van het gehate Duitschlund biyit Do Rappel beweert dat het niet te voorzien valt pf bj een aanval op Frankryk do beide andere geallieerde mogendheden zich niet van ItaKü zouden kunnen bedienen Zoo neen dan ett de Triple alUuntie niets dat Frankrjk nozorgdheid zou kunnen inboezemen daar hg oen aanval op Frankrgk Rusland Oankrgk zou bystaan en Italië zich rustig zou honden De Petit Parisien vertrouwt blgkbaar op de vriendschappeiyke gevoelens die Italië voor Frankrgk koestert en acht daarom de Triplealliantie een theoretische speculatie die gaandeweg aan practische waarde verliest De Figaro gelooft dat Delcassé don Itallaanschen minister gevraagd heeft hom omtrent het doel der vernieuwing van het verbond in te lichten en daaromtrent door Prinetti gernstgesteld de mededeeling in de Kam r deed De correspondent van do Daily Eipreis te Petersburg gaat voort met byzonderheden te seinen over de nieuwe taktiek van den Tsaar Volgens hem hooft de Tsaar in den laatsten tgd vele couranten zelfs nihilistische doorgewerkt en van alles wat hy de moeite waard vond aanteekening gehouden in een dagboek Veel indruk heeft op hem gemaakt Het Nieuwe Rusland een te Leipzig zonder den naam van den sehrgver verschenen boek waarin allerlei hervormingen worden S il Uw vader behoort tot hen die de leiding in handen hebben hij is een ütnk redenaar en gevoelt zich in zijn element te midden van die luidruchtigheid n opgewondenheid Mij bevalt het niet zoo bijzonder ik ben meer een man van de studeerkamer Zooals ge heel goed weet was ik nooit bijzonder ingenomen met deze konventic Het Charter is een onvolledig middel voor onze maatschappeiyke kwalen Het middel dat de e moct genezen moet veel dieper gezocht en veel fijner gevormd zijn Waarom zijn wij dan hier zei Sybil Morley haalde de schouders op en zei toen Ken gemakkelijke vraag Vragen zijn altijd makkelijk Het is een feit dat men in het aktieve leven niet alles kan krijgen zooals men het gaarne zou hebben Ik had wel den wensch kunnen koesteren dat de beweging een andcien vorm aou hebben aangenomen en met een anderdoel zou hebben gewerkt maar dit isnueenm iaL zoo niet En toch is het eene beweging en wel eene groote beweging on ik moet er in mijne richting op werken en trachten ze naar mijno inzichten te vjrracn Als ik geweigerd had om een der leiders te zijn dan zou ik de beweging tochniet hebben kunnen beletien dan zou ik alleenmijne eigene onbeduidendheid verzekerd hebben Maar mijn vader koestert die vrees met hg is vol hoop en opgewektheid zei Sybil En het is ongetwijfeld van groot belang dat het volksparlement wettig in het openbaar bijeenkomt endat de gedelegeerden uit het geheele rijk hunne aanbevolen De Tsaar heeft aan den uitgever den naam van den sehrgver gevraagd omdat hy hom persooniyk wil raadplegen Verder laat de Tsaar tegenwoordig twee vertrouwde jongelieden geen ambtenaren al de brieven en verzoekschriften die hy eiken dag ontvangt behandelen om zoodoende op de hoogte te komon van de noodcn van zgn volk De ambtenaarskliek kan nu die stukken niet meur beantwoorden uit naam van den Tsaar De Vereenigde Staten zgn vlugger met hun maatregelen tot invoering van een geregeld bestuur op do Philippgiien dan Engeland met die tot regeling der toestanden in ZnidAtrikii De Manch Guardian verneemt ten minste nit New York De proclamatie waarhg de amnestie voor de Philippguei zal worden afgekondigd is voor publicatie gereed en zal Vrydag dus gisteren worden uitgevaardigd Ik verneem dat daarin amnestie zal worden verleend aan alle vluchtelingen politieke gevangenen en anderen wier daden niet vallen onder het bereik der strafwet Een uitzondering wordt slechts gemaakt voor het gebied Moro waar do vyandelgkheden uog voortduren Doch over den geheelen overigen archipel zal op 4 Juli het civiel bestuur worden ingevoerd en zullen de troepen fïiidür generaal Chaffee slechts als politie dienst doen Het opmaken van een kiozerslgst der bewoner van de Philippgnen en het voorbereiden der verkiezing van eon Wetgevende Vergadering wordon oveneons tor hand genomen Aan die Vergadering zal een groote mate Van zelfbestuur orden toegekend in overeenstemming met do wet die door het Congres is aangenomen All6 partgen in de Vereenigde Staten jnichen deza stap toe omdat zy leiden zal tot bespoediging der pacificatie maar tevens zyn zy overtuigd kat bet slechts eens apis op den weg die tot een bevredigende oplossing van de Philippynscbe quaestie zal voeren President Schurman van Cornell University vroeger lid der Philippgnsche commissie en een krachtig voorstander van de geheelo onafhnnkelgkheid der Philippiinon meent dat de nieuwe proclamatie onvermgdelgk die onafhankelgkheid tot oindresiiltnat hebben zal Zoo houden do Vereenigde Staten hunne afgelegde beloften grieven blootleggen in een taal die het ras der veroveraars niet tot oneer zou strekken dat tevergeets getracht heeft het volk geheel en al te vernederen Toen ik laat it s avonds mijn vader hoorde spreken gevoelde ik eene heilige ontroering m ne oogen vulden zich met tranen ik was er irotsch op zijne dochter ie zijn en ik droeg er roem op tot een geslacht te behooren dat een deel uitmaakt van de verdrukten en niet van de verdrukkers Morley zag het schitteren harer oogen en den bloit op hare wangen toen zij de laatste woorden met bezieling en warmte uitsprak Heiir schitterend haar dat ter weerszijden van haar gelaat in lange weelderige lokken alhing omlijstte een voorhootd dat in letterlijken zin de zetel was van de gedachte en van mnjesteit terwijl haar schoonc lippen nog trilden van de aandoening door het hartstochtelijke uitspreken der waarheid Maar uw vader Sybil staat alleen antwoordde Morley eindelijk omringd door aanhangers die nieta andera bezitten dan hun geestdritt co door naijverige en intrigeerende mededingers die op iedere daad en ieder woord letten opdat zij een middel kunnen vinden om zijn gedrfig en zijne houding in minachting te kunnen brengen en t a slotte zijn val te kunnen bewerken Den val van mijn vader zei sybil U hij dan niet een der hunnen En lut is mogetijk dat er onder de gedelegeerden van het volk iets anders dan een zelfde doel kan bestaan IVetrdi vtrvolgd m