Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1902

ran drie leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal Tot bnitengewoon lid van Oedepoteerde Staten werd herkozen de heer A W Schippers met 43 stemmen tegen 80 op den beer H de Bie 1 stem op den heer Conrad en 1 op mr L van Andel De heer Schippers verklaarde zich bereid die benoeming te aanvaarden Het afwgzend advies op het adres van hot bestnnr der kweokschool voor bewaarschoolhonderossen te Leiden om opnieuw te worden gesteld in het genot van provinciaal subsidie werd zonder hooldelgke stemming goedgekeurd zoodat het verzoek opnieuw is afgewezen De heer H Panl uit Leiden verklaarde vooral deze afwijzing zeer te betreuren Voor kennisgeving aangenomen werd het presentieregister van de Gedeputeerde Staten De vergadering word verdaagd tot Dinsdag a s 15 Juli te 11 nur De gisteren gehouden verkiezing van leden der Eerste Kamer door de Staten der verschillende provinciën was als volgt NOORDBKABANT Altredende leden de hoeren mr A M Sassen en mr J W van den Biesen Herkozen de heeren rar J W vak des BIESEN met 47 en mr A M SASSEN met 43 ran de 51 stemmen Blanco 3 GELDERLAND Altredende leden de heeren mr W C 1 J Cremers on mr P C t Hooit Herkozen de heeren mr W C T 1 CREMERS en mr P C t HOOET resp met 35 en 39 van de 64 uitgebrachte stemmen De heeren G van Nispen lid der Staten en mr Pijnackor Hord k oud gonv gen kregen ieder 15 stemmen ZUID HOLLAND Altredende leden de heeren J P Havelaar mr J G S Bevers en mr C Pijnackor Hordtjk Voor de vacature Pijnacker Hordijk werden uitgebracht 76 stemmen Gekozen de heer prol dr J WOLTJEB hoogleoraar aan de Vrijo Universiteit te Amsterdam met 45 stemmen De heer Pijnackor Hordyk had er 31 Herkozen de heeren mr 7 G 8 BEVERS met 45 stemmen op den hoor A Plate voorzitter der Kamer van Koophandel te Rotterdam waren 31 stemmen uitgebracht en J P HAVELAAR mot 44 stemmen op mr W H de Beaulort o id minister van buitenl zaken waren 30 stemmen uitgebracht NOORDHOLLAND Altredende leden de heeren J Breebaart Kz M de Jong en jhr rar J W H Rutgers van Rozenburg Herkozen de heeren J BREEBAART Kzh met 51 van de 76 en M dk JONG met 53 van de 74 stemmen en gekozen voor do vacature Katgers van Rozonifurg die bedankt heelt mr W F van LEEUWEN burgemeester van Amsterdam met 46 van de 76 stemmen na eene tweede stemming en herstemming tegen den heer Hugo Muller koopman te Amsterdam die 30 stemmen had ZEELAND Altredend lid de heer jhr mr K A Godin de Beaulort Herkozen jhr mr K A GODIN DE BEAUFORT met 22 van de 39 stemmen Verder zijn er uitgebracht 10 stemmen op jhr mr J ROell 2 op den oud minister de Beaulort 2 op Godin de Beaulort zonder aanduiding en 3 blanco FRIESLAND Altredend lid do heer mr J Sickenga Herkozen de heer mr J SICKENGA met 24 van de 49 stemmen waarvan 2 blanco Verder hadden het Statenlid de heer de Vries te Minnertsga 20 de heer Pollema 1 do heer Edo Bensing 1 en de heer Sickenga xoBder verdere aanduiding 1 stem OVERIJSSEL Altredend lid de heer mr A J Dijckmeester Herkozen de heer mr A J DIJCKMEESTEE met 26 van de 43 stemmen Blanco waren er 13 de overige verdeeld GRONINGEN Altredend lid de heer mr J H Geertsema Cz Gekozen bij tweede vrije stemming de heer J E SCHOLTEN met 25 van do 44 stemmen De overige stemmen waren verdeeld DRENTHE Aftredend lid de heer mr H van LierHerkozen de heer mr H van LIER met algemeene 84 stemmen LIMBURG Altredend lid de heer H O L Begout Herkozen do heer H G L REGOUT met 42 van de 43 stemmen UTRECHT Aftredend lid de heer jhr H P C Bosch van Drakestein Herkozen de heer jhr H T C BOSCH VA DEAKESTEIN met 29 van de 37 stem men De burgemeester vftn utrecht dr Reiger bad 8 stemmen de overige stemmen waren verdeeld Men meldt uit Den Haag De heer Mr C Jraal van Bylandt lid der Prov Staten die gister niet in de Slatenzitting tegenwoordig was werd daarin verhinderd door eene hem eergiater plotseling overvallen ongesteldheid van ernstigen aard Dr Roessingh is voornemens a s Donderdag ol Vrijdag naar het Slot Schaamburg te vertrekken tot het brengoi van een bezoek aan H M en dan don volgenden dag tcrag te keeren Te Doorn is in 72 jarigen ouderdom overleden een der bekendste leden van den Ka id van State mr P F Hubrecht die sedert 1891 zitting had in den Raad nadat hiJ een groot aantal jaren secretaris generaal was geweest bij het departement v4n binnenlandscho zaken waar hy op den loop van zaken een zeer overwegenden invloed heelt gehad Te Rotterdam bekleedde by vroeger de betrekking van directeur van de Rotterdamsche Hypotheekbank Door zgn krachtig initiatiel stichtte hg het Kotterdamsch Leesmuseum Hubrecht had ook eenigen tgd in de Provinciale Staten van Zuid Holland zitting Hy was een man van een buitengewoon vasten wil en van diepe kennis en hooge klassieke vorming die zich uitten in de taal van zyne vele politieke en andere geschriften en artikelen Van polderzaken had hy buzondere studie gemaakt Volbloed voorstander van de liberale beginselen heelt hy ten aanzien van de qnaestie van het onderwys in het laatst van zyn leven een verandering van gevoelen geopenbaard die zeer veel indruk heelt gemaakt Hy was indertyd eorste voorzitter van het hoofdbestuur van Eigen Hulp Reeds geruimen tyd was Hubrecht zwaar lydende en had hy ofschoon geregeld te s Gravenhage do zitting van don Ra id bgwonende ook na een operatie die hy had ondergaan te Doorn zyn verbiyf gevestigd zyne Excellentie de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft Zaterdagmiddag het Museum en de School voor Konstnyverhoid te Haarlem bezocht By het bezoek waren aanwezig de Heeren Mr A A Land grifSer der Prov Staten F M Baron van Londen voorzitter der Commissie van Museum on School Q S de ClerpIJ algemeen Secretaris der Nederl Mg ter bevordering van Nyverheid en de Heer E A von Saher Directeur van genoemde inrichtingen die zyne Excellentie heeft rondgeleid Met zeer veel belangstelling werd de Tentoonstelling van het werk der leerlingen van de aan het Museum verbonden School voor Kunstugverheid door Zgne Excellentie in oogenschouw genomen De bnltenlandsche mededinging in het ZuidAfrikaansche handelsverkeer en de voornaamste artikelen van invoer De Vereeniging tot bevordering van den Naderlandsohen Export te s Gravenhage schrgft ons in verband hiermede Het ligt voor do hand dat zoodra het Engolscho Gouvernement de vroegere Boerenrepublieken voor het bnitenlandsche handelsverkeer open stelt eene levendige concurrentie zal ontstaan tasschen de fabrikanten en exporteurs van verschillende nationaliteit Do Duitschors vindt men dan vooraan zy hebben van te voren het terrein vorkend en kunnen zich daardoor onmiddellijk den vrede ten nutte maken De Association austro hongroiso d eiportation vormt syndicaten vad Oostonrgksche fabrikanten om Commissies uit te zenden naar ZuidAlrika ten einde er evsntueele debouches te bestudeeren De Oostenryksohe Lloyd zal gesteund door de Regeering eene directe Ign op ZuidAlrika tot stand brengen waardoor deOostenrgksche exporteurs onalhankelgk worden van Hamburg en van do Duitsche en Engelsche schepen waarop zg thans nog hanno waren te Aden moeten overladen Ook is te Londen een Comité gevormd mot het dool drie specialiteiten nit te zenden die Kaapland Natal alsmede de Transvaal vaalen Oranje districten uit een commercieel oogpunt moeten bestudeeren In dit Comité hebben vele personen zitting die op handels en industrieel gebied op den voorgrond treden De kosten dezer uitzending zullen gedragen worden door een vermogenden reeder te Newcastloon Tyno President van eene Engelsche industriëele Vereeniging Een der drie specialiteiten zal zich in het bgzonder bezighouden met metaalprodncten en machinoriBn een ander met geweven stoffen on de derde zal zyne aandacht aan de minder belungryke branches wgden Deze onderneming wordt gesteund door het Ministerie van Koloniën Mot betrekking tot den invoer in ZoidAfrik verdient het volgende de aandaoht De vraag naar rgwielen is vry groot en ook bet gebruik van schryfmachines algemeen verspreid Het schoeisel werd tot v6ór korten tgd voornamelgk uit Engeland geïmporteerd doch thans vinden Amerikaansche artikelen op dit gebied mede goeden afzet Ook Oostenrgk levert eonig speciaal da messchoeisel en pantoffels Het Engelsche model heeft échter nog steeds den boventoon De inboorlingen beginnen nu ook schoeisel te gebrniken hetgeen den handel in deze branche slechts ton goede kan komen Zacht winterkoren wordt aangevoerd uit Australië Oregon Argentinië en NieuwZeeland en een weinig hard koren om te mengen Meel komt nit Nieuw Zeeland Vnstralié en de Vereenigde Staten Het graan moet in stevige juto zakken worden vervoerd houdende 280 Eng ponden het meel komt gewoonlgk aan in zakken van natanrlgk gebleekte jute solider genaaid en met een inhoud van 49 98 en 140 Eng Ponden Een loonond débouché vinden biscuits en allo soorten koek Erwten en geparelde gerst worden veel gevraagd maar moeten in pakken verzegeld in zinken kisten of dubbele zakken worden ingevoerd Veel boter komt nit Australië In Zuid Alrika verbruikt men groote hoeveelheden geconserveerd ossenvleesch en spek minder tong kippenvloosch kalkoen zalm stokviscli en kreeft Gecondenseerde melk wordt zeer veel ingevoerd terwyi veel eieren uit Australië en van Madeira komen Eene groote hoeveelheid versch vlecsch wordt getegeld a ingovoerd uit Australië Nieuw Zeeland en Zaid Amerika Kleinere hoeveelheden geconserveerde groenten worden eveneens geïmporteerd De handel in appelen ajirdappelen en uien levert in bopaalde jaargetyden wel eens voordeden op maar de vruchten mogen hoegenaamd geeno sporen van boderl vcrtoonen Gedroogde appelen worden veel gevraagd meer nog dan eenige andere ingevoerde vrucht Gemengde Borichten Men meldt uit Veenhnizen Aan do verpleegden met Indisch pensioen ton gotalo van 125 is medegodeold dat hnii pensioen gedurende den tgd van opzending voortaan wordt ingehouden tenzg in bepaalde gevallen anders wordt beschikt Deze verpleegden wior pon jioen nit de bogrooting van koloniën wordt betaald en die dus niet getroffen worden door eene bepaling van 1897 volgens welke do pensioenen van verpleegden hier te lande uitbetaald kunnen worden ingehouden zgn nu met do gepensioneerden van het leger hier te lande on van de marine gelgkgestold Men meldt uit Enschede van 7 Jnli Hedenochtend werd den wevor G in de fabriek der flrma Van Heek Co op den Noorderhagen opgedragen zgnetouwen schoon to maken nadat hg Zaterdagmiddag geweigerd had dit te doen Ook nu wilde hg aan don last van don Baas B niet voldoen Hg werd overeenkomstig het labrieksreglement beboet maar vroeg zgn weekloon en ontslagbrielje zyne medearbeiders in dit labrieksgedeolte waren daarover zói vertoornd dat zy den arbeid niet wilden hervatten vóór dat ook G zonder joetsen aan hot werk kon ghan zy waren van oordeel dat op de overige touwen ook wel wat viel aan te merken en konden niet begrijpen waarom G ze eerst moest schoonmaken vóór hy aan het werk begon Do weerbarstige arbeiders verkozen den geheelen voormiddag niet te werken doch bleven in de labriek s Middags werd hun vóór ztl tot de fabriek worden toegelaten gevraagd of zg den arbeid wilden hervatten daar zg andera niet tot do labriek werden toegelaten Zy begonnen toen weer te werken In verband met het voorgevallene had naar wg vernemen hedenochtend reeds een vergadering plaats van het bestuur der labrikantenvereeniging In een hedenavond gehouden vergadering van de bedoelde arbeiders werd besloten het organisatie comitè dat nog altgd niet is ontbonden op te dragon over deze aangelegenheid een onderhoud bg de firma Van Heek Co aan te vragen Staking te Haarlem Gisterenochtend zyn eenige ploegen onder geleide van de politie aan den arbeid gegaan Ruim 270 ebben zich bereid verklaard weder te gaan werken De patroons vergaderden te lO i ure Men meldt nit Utrecht aan de N E Ct In den rnimen tuin achter het Oogiydersgasthuis alhier wordt aan de zgde van de Cornelia Ëvertsenstraat eene barak gebouwd die hare voltooiing nadert waarin lyders aan besmettelgke oogziekten van de andere patiëntOH kunnen afgezonderd worden Aan het verslag van den geneesheer directeur van Hoog Hullen dr H Posthumus over dat sanatorium gedurende het jaar 1901 ontleenen wg het volgende 0p 31 Dec 1901 bedroeg het aantal verpleegden op Hoog Hullen 20 Ie klasse 4 2e klasse 10 3e klaase 6 In t geheel ziJn er in 1901 opgenomen 30 patiënten terwgl in dat tydvak 26 de inrichting hebben verlaten Over t algemeen is het gedrag en de verhouding der verpleegden onderling als ook tegenover hnnno omgeving aangenaam en vriendschappeiyk geweest Eén patiënt heeft hierop helaas eene uitzondering gemaakt hg is wegens wangedrag verwgderd moeten worden een andere patiënt is even spoedig heengegaan als gekomen hy heelt zgne veel geprezen vrgheid P niet prgs willen geven terwgl drie andere verpleegden gedurende hun verpleegtgd bleken krankzinnig te zgn zoodat zg te Hoog Hullen niet thuis behoorende naar krankzinnigengestichten zyn overgebracht Twee hunner leden aan dementia alcoholica de derde vormoedoiyk aan paranoia precox Van al de opgenomen patiënten heelt slechts één in den aanvang aan delirium tremens geleden De versehgnselen hiervan verdwenen onder geheele onthouding zoor apoedig Hot is natuurlgk dat bg de moesten der andere verpleegden geestelgke en lichamcIgko veranderingen zgn geconstateerd die als gevolgen van het drankmisbruik moeten worden beschouwd als nier en hardlijdon leververgrootingen vaatverharding keelaundoeningen en psychische stoornissen als prikkelbaarheid slapeloosheid lichte dementie vergeetachtigheid enz Gelukkig kunnen wg vermelden dat het jaar 1901 wat den gezondheidstoestand der verpleegden betreft zeer gunatig genoemd mag worden wgl geen ernstige ziekten zjn voorgekomen De bovengenoemde veranderingen tengevolge van alcohol verdwenen voor t moerendeel spoedig geheel of gedeeltelgk de licharaelgke veranderingen bleven over t algemeon het langst Als geneeswgze werd in hoofdzaak toegepast geheelonthonding deze geneeswgze word soms ondorsteond door massago hydrotheraple pharmaceatiscbe geneeswgze terwgl de electrotherapie thans ook in haar vollen omvang kan worden aangewend doordat het bestuur twee prachtige oloctriseermachines heeft lalen aankoopen zoodat deze lang gowenschto geneeswgze nu ook baron gunstigen invloed moge laten gelden De invloed der buitenlucht ondersteund door den invloed van den arbeid in die buitenlucht waarvan gelukkig bgna zonder uitzondering een animeerend gebruik werd gemaakt hebben de magen der patiënten dermate geprikkeld dat zy zelven er wel by voeren de resultaten te dien opzichte waren dan ook aanmerkelgk eene gewiohtstoename van 20 K G was geen zeldzaamheid Dat het juist de arbeid buiten is die de verpleegden in hunne kuur zoo zeer gesteund heeft ia niet te verwonderen Spitten zaaien maaien hooien wieden graven boomenplanten hakken enz enz waren dageiykacho bezigheden By de keuze der werkzaamheden werd uit den aard der zaak gelet op den geestelgken en lichameiyken toestand der verpleegd doch niet minder op hunne neigingen hunne voorliefde voor een of andere bezigheid opdat hun werklust daardoor verhoogd mocht worden Een enkele patient heeft niet deel kunnen nemen aan de zwaardere bezigheden wegens zgnen minder gunstigen lichaamstoestand toch hield deze zich meestal onledig met het schoonmaken der paden of anderen lichteren arbeid ten einde dit hulpmiddel der kuur niet geheel te missen Van de 26 in 1901 ontslagen patiënten vertrok één reeds na een vorbigf van een paar dagen drie bloken krankzinnig te zgn zoodat ï onze beschouwing verdienen Van deze 22 zyn 3 weer geheel ingestort terwyi 4 verbeterd mogen genoemd worden zoodat 15 verpleegden als genezen mogen worden beschouwd dus rnim 68 pCt terwgl 18 pCt derhalve zgn verbeterd en + 14 pCt ongeneeslgk zgn gebleken Naar andore jaren en vooral naar andere Sanatoria gerekend is dit een zeer bemoedigend cgfer Zondag ia te Pargs de warmste dag van dit jaar geweeat de therm meter steeg tot 88 graden Fahrenheit in de schaduw Een groot aantal gevallen van zonnesteek kwamen voor waarvan 6 met doodelgken afloop De slachtoffers overleden allen plotseling Ook uit andere deelen van Frankrgk worden sterfgevallen gemeld als gevolg van de groote warmte De heviRo hitte dis in de laatste dagen der vorige week in den staat New York hoeft geheerscht is plotseling vervangen door een veel lagere temperatuur na een hevig onweder dat Zondag slechts een half uur heeft gewoed Verscheidene personen werden door den bliksem gedood die ook groote materie elo schade aanrichtte Eergistornacht hing eén dikke mist over de stad In de westelgke deelen van den staat zgn de rivieren door de hevige regens met groot geweld buiten haar oevers getreden bruggen en huizen werden weggespoeld De schade wordt begroot op verscheidene honderdduizenden dollars Te Londen is het Zondag ook zeer warm geweest 82 graden in de schaduw Een De Volksbanier heelt een dezer dagen een beschryving gegeven van al de eischen die gesteld worden aan hen die naar de betrekking van adjunct inspecteur van den Arbeid dingen Iemand die aan de eischen voldoet moet werkeiyk een wondermensch zgn Eerstens moet hy een flinke weftonkennis bezitten Arbeidswet Veiligheidswet Stoomwet Hinderwet Ongevallenwet enz Vervolgens moot hg ook iets van de bnitenlandsche wetgeving op deze punten kennen en een deel van ons Nederlandach strafrecht en administratierecht Vervolgens moet hy verstand hebben van Gezondheidsleer werktuigkunde technologie scheikunde fabriekswezen Nu zoudon we wel eens willen weten zegt do Volksbanier welk mensch in Nederland ernstig aan al die oxamoneischen kan voldoen Of het zou moeten wezen een persoon die e rat voor advocaat wilde gaan stndearen toen van plan veranderde en aan do Polytechnische school te Delft ingenieur wilde worden verder ook wat in geneeskunde geliefhebberd hooft en eindelgk een baantje heeft gevonden als opzichter aan een fabriek waar hg nog tyd genopg had om bnitenlandsche tgdschriften over sociologie to bestudeeren Waarlgk zulke wondermenschon zgn met f 2000 niet te duur betaald zóó zeldzaam zjjn ze Maar t ia de vraag al vindt men zulk een alweter of die man van 12 ambachten en 13 ongelukken nu een geschikt hoofdpersoon is in het samenstel onzer sociale wetgeving 01 zou men San hot ministerie mot dat barre examen maar n beetje de hand lichten f Zondagmiddag heelt de Paus in hetVatikaan een armenmaal gegeven waar 1500 personen toegelaten werden Kardinaal Heapighi en verschillende hooggeplaatste prelaten waren tegenwooidig terwyi de muziek der Zwitsersche garde zich voortdurend liet hooren Later had een optocht voor den Paus plaats van een aantal Katholieke vereenigingen Door de to weinige uitgangen had een godrang plaats waarbg een aantal lieden flauw vielen Het echtpaar FrobOse te Liitzuns Pruisen is door de rechtbank veroordeeld de man tot 10 on de vrouw tot 15 jaren gevangenisstraf wegens het lovend begraven van hun pasgeboren kindje Bg hunne overbrenging naar de gevangenis moest de politie hen beschermen tegen de menigte welke de lynchwet op hen wilde toepassen President Krnger gaat a avonds om 8 uur al te bed en staat s morgens eerstom 10 nur op Dan werkt leest en wandelt hg tot 1 uur in zgn tuin van 2 tot 4 uur doet hg dan weer een alaapje tusschen 4 en 8 besteedt hg zgn tyd aan werken lezen en wandelen en om 6 uur is t maaltgd Maar van 12 tot 2 uur s nachts werkt hg weer met zyn secretaris en dan worden de belangrgkste zaken behandeld De rechtbank te Leuven heeft Maandag uitspraak gedaan in het strafproces naar aanleiding van de onlusten in April laatstleden Negen der aangeklaagde personen zyn vrggesproken vyf zgn veroordeeld tot straffen wisselende van drie maanden tot een jaar gevangenisstraf Het publiek begon te jouwen toen de uitspraak was voorgelezen de gendarmea hebben verscheidene personen in hechtenis genomen Vleeachtmst Het gebouw van de bekende vleeachexportflrma Swift en Co te Chicago ia geheel afgebrand De schade bedraagt een millioen dollars Het heel dat de flrma s die den vleeschuitvoer in de Vereenigde Staten beheerachen zich zullen vereonigen in een trust met John Rockefeller als financieolen leider Viervoudige vergiftiging Een gezin te Houlins bestaande nit 4 personen is door het eten van eigengebakken brood waardoor als later bleek arsenicum was gemengd vergiftigd Drie personen zgn overleden de vierde wordt beter Verdenking is gerezen tegen een familielid dat gearresteerd ia Eergistornacht lag en schildwacht die op post stond bg het kruitmagazyn te Brost waarop in den laatsten tyd herhaaldeiyk mislnkte aanslagen gepleegd zgn een beschonken persoon langs een muur loopen 0 het gebruikelgke werda geroep kreeg de soldaat geen antwoord zoodat hg sc ioot De man ging op de vlucht doch werd door een politieagent gegrepen Hg ia een Fin zegt Aleve te heeten en beweert dat hg aan de sommatie van den schildwacht geen gevolg heeft gegeven omdat hg geen Fransch verstaat Een onderzoek wordt ingesteld Zondag den geheelen dag zyn nabg het kruitmagazgn verdachte personen gezien Stadsnieuws GOUDA 9 Juli 1902 Gisteren werd de uitslag bekend van de overgangsexamens aan de ryka hoogere burgerschool alhier Van I naar II bevorderd M de Beer Cornelia Bonte C P Boonzaager A J Brnina A I Cata G J Dekema J C Dessing J J Doeleman P A Droste J Eikelenboom J H Exalto 3 G Goudkade P C Hooft L P Hoogendyk A de Jongh G C J D Kropman M van Muiswinkel J C G Pugk I Samsora B Sprugt H L Sanders S H Smit L Cats S W van der Torren K van der Torren G F van der Want F Weil D W Zugdam en voor onkele lessen ook A O do Rooy Voorwaardelgk J J M van Enter en J M A Goedewaagen Niot bevorderd 4 Van II naar III bevorderd J Th Boer H J W van Cittert W H Cremer J L van Eeton T A Hooftman J C de Jong L D Kous P C Kooiman A M Kngsten C Ch Mauve J van der Meulon G van McurE J F Mirandolle R J Montgu J Th van Oordt Sophia den Oudsten J J F Fino J W F C Proper Nelly de Kaadt J N Srheltema H Tb Septer J J Sopter B Sibbos Anna Trgbita W Vryiaii Voorwaardelgk ouk J de Mink Niet bevor derd B Van III naar IV bevorderd Ph van dor Breggen P de Bruyni S L Cats A J Donk J M von Freglag Drabbe W A Goddgn G van Herwaardon J van Herwaarden 6 E van dor Horst W H Houwing H Kool H W do Koningh C N H van Lawick van Pabst W J de Mooy W don Oudsten Maria de Kaadt Helena B Th L van der Roer Th de Ruwe D J Segov J C Sibbes J G van der Veen F N van Vliet J D N de Vrede D vander Want M J van Westrienon C A deWilde F Wuatenberg en voor enkele lessen C J Weurman Voorwaardolgk G van den Berg Niet bevorderd 4 Van IV naar V bevorderd J M M Bitter Jacoba W Bokhoven P Broer D M van Bunren C R Dryver K F Dugts G P Groeneweg P Klapwgk C de Koningh W P Montyn G J IJssel do Schepper C Ch II Schippers J Smit A S van Wgnbergen W P F L Winckel en voorenkele lessen C F Schenk Niet bevorderd 5 De bovenstaande volgorde is alphabetisch Zaterdagavond a s des avonds ten 8 uur zal in het café Unie ingang Naaierstraat do heer Mr Mendels nit Zaandam optreden in een protest vergadering van den landeIgkon bond van Verlofgangers en Oud Verlofgangera afd Gouda met het onderwerp Het Militarisme in Nederland Geslaagd aan de vee artsengschool te Utrecht voor candidaat veearts D Nieburg en Q de Raadt Bg de instructie compagnie te Schoonböven zgn weer zeven jongelingen ata volontair in dienst gesteld acht waren opgekomen maar één voldeed niet aan de eischen by het examen Zaterdagmiddag ontstond brand in de vuurvaste steenfabriek van de firma H Heuvelman en Co te Capelle a d IJael Door de politie en eenige burgera werd het vuur in den aanvang geatuit zoodat alleen het dak van den oven gedeelteiyk verbrandde Ammerstol Zondagavond + halltwaalf bracht een besteller van het telegraafkantoor uit Gouda een telegram by den heer C Z Toen de man het telegram had afgegeven en den terugtocht zou aanvaarden keerde hg langs een korteren weg naar den dp terug doch raakte in een sloot Nadat hij zich uit zyn netelige positie had verlost wrong hy zyn kleeren uit en ging met zyn natte pak naar Gouda terug Stolwuk Zondag hadden een paar kleine jongens de onvoorzichtigheid om achter op een rgtuig te klimmen dat den Tentweg passeerde De eene do zesjarige W K had toen het ongeluk te vallen en wel zoo dat bg met zün boold tnuchen de spaken van een der achterwielen terecht kwam op het gegil der toeschouwers bracht de voerman gelukkig direct zyn paard tot staan maar toch was de jongen reeds driemaal mee in het rond geslingerd Hoe hg er uitzag kan men begrgpen zyn hoofd was geheel blauw en geneeskundige hulp noodzakelijk Toch hoopt men dat hg zgne onvoorzichtigheid niet to duur zal moeten boeten Groote prijsverniindering vai PARASOLS A VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUtoA reievkoon Vs 31 ileurs van Ainslerdam Slotkrs 80V I sV 8 jmJ I Vrkrs ViD LiND C rt Nod W S 8Vi SOV dito Ai o illtc 8 j bKVis ililo dilo dito 3 5 llal ai Ub Uouill l881 984 Ut liAUi IasehrgTing 1868 81 i DIVs loiTiHR Obl in rapier 18 8 I tl l Sl i duo in z l orl 68 1 81V l OBTüQAL Olil mot coupon 8 84 8 9 97 A dito tioket 8 lDsl i lD Obl Binnoiil 1884 t ilito GeooDS 1880 4 dilobijKotlis ISS 4 + dito bij Ho 1889 90 4 dito in lïoudi loon 1888 A ilito dito ilito 1884 5 67 85 104 30 90 M AMjB Ferpet acbulcl 1881 4 Oe loening Botie D Oefl leenin serie C Oiu Ap Rp v olilg 189 VUiioo Uh ut Bah 1890 VllKEOaLA Obl oniu p 1881 4 WSTEftOAH ObliKithoD 1895 A lloTTiaUAH 8t il Ia ii 1894 8 V BD N Air ll n lol nnd 675 416 Aronili li T b Mij CJorlifiintBii Dell ManteR tHi plj ltto Am llypülheekb ptiiiillir 4 i t ult Mij torVnrstoii Hftnil i Or llypoih iokli pHndbr 4V 1 96V ISOl NeHorlsnds be bank aaud Ned Kande maalBoh iiilo N W II Pao Hyp b pandbr 3 Rolt Hypotlieelib pandbr 4i ütr Uypolheokb dito 4 OoSTKNB OoRt llung bankaand I Kuil Kypotheokbauk paudb 8 AluvjKA Ëqut hy poth iiaudb 4 8 108 112 S18V Mmw L o Pr Libn corl NlB Holl IJ Spoor Mg aand Hy tol Ktpl V St Rpir aand Ned Ii d Spoorweg m aand Nod Zuid Afr Sym aand S dito dito dito 1891 dito 41 I nut Spoortl 1887 89A Bobl 8 Zuld Ilal 8p mii A H obl 8 104V otKN Warsobau Weoncn aand i Roal Or Rus Spw Mij l obl 4 Ballisoho dito aand Faatowa dito aand 5 98 lOOV l l SU 1407 ♦ O 102 107 105 88 a Iwang Pombr dito annd 5 turak Ch Azow Sp kap obl dito dito obli 4 AlIMiKA Cent Pao Sp Mg obl 6 Chio k North W pr C ï aand dito dilo Win SI Peter obl 1 Denver h Rio Gr Spnj eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouisT k Na b illi Cer r aand I Meiico N Spir Mij Ie byp s 8 Miaa Kanaaa r 4pCI pref aaud N TorkOulaaiokWeat aand Ponn dto Ohio oblig 8 ore gon Calif Ie hyp in goud Bt Paul Uinn Si Uauit obl Uo Pao Hoof Itjn oblig 6 89 84 99 dilo dilo Line Ooi Ie hyp OS kV DA Caa Boulh Chert T aand VlH C Sallw il Na lo h d 0 0 Itottord TraraweK Maata aand I 101 10 7 10 lOSl 11 117V4 lOt Hto Stad Amaterdam aand I j Stad Rotterdam aand 3 lllUIII Stad Antwerpen 1887 Stad Bniasel 1888 S 1 lone Tbeias Begnllr Goaolaoh 4 Ouan SlaaUleenig 1880 5 K K Ooal B Cr 1880 Spui Stad Madrid 8 1888 MiD Ver B 2 Avb Spoel oert D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVEAÜTÉ S C om f Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amaterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad Houvoautë s in Mantels COSTUMES on JAPONSTOFFEN B 1 0 u 8 e n en Costuumrokken van de goedkoopste tot do beate soorten AUeenverkoop van de ntt echt in Oost Azië tehuis behoorendo Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeren TRICOT ONDEEGOEDEEEN Kantongerecht Gouda p Zitting van deh 9 Juli 1902 Overtreding der Jachtwet C v A te Hekendorp 2 X f 2 aubs 2 X 2 d Overtreding der Arbeidswet W S v d S te Moordrecht 2 X f 5 snbs 2 X 3 d Overtreding van hot Reglement op da Wegen on Voetpaden in Z H J d J te Hoenkoop f X subs 1 d A G te Nienworkork a d IJssel f 1 snbs 1 d Uvortreding der Verordening op de Gouwekade M B en I v E beiden te Waddinxveen ieder f 2 snbs 2 d Overtreding der Algemeene Politie Vefordening voor Gouda D S H A M D G H S allen te Gouda vryspraak en J h 13 te Gouda f 1 snbs 2 d H J B te Gouda f 3 suba 3 d K F H te Rotterdam 2 dagen hechtenis F G te Gouda f 0 50 subs 1 d J P de J te Gouda f 1 subs 1 d W V to Gouda f 1 subs 2 d A W V L en K B v D beiden te Gouda ieder f 0 50 aubs 1 d Straatschendeig W J W to Gouda f 1 snbs 2 d Nachteiyk burengerucht O O H E J C V d S allen te Gouda No 1 en No 3 ieder f 2 subs 2 d en No 2 f 3 aubs 3 dagen Openbare dronkenschap J T te Rotterdam G V E D V L beiden to Gouda ieder f 1 subs d G O v H B J B beiden te Gouda ieder f 2 aubs 2 d J S te Gouda f 3 snbs 3 d Openbare dronkenschap by lOo heriialing A V U te Gouda 3 weken hechtenis Op M laaUf Mtrnaticmal congrta van TaitdhMfkMil gaAoi i wi I Pariii f fltgKihtid dtr Ttntoonaltllmg ran Parljt ra l SOOJ wtrd OM gemtmd Mf bmtt van dt mondwattra die tot nog toa in dtn htndtl itbracM lijn AÉ VERTKf rii iN Afsluiting Scheepvaart KARNEMELKSLOOT TE ÜOIJDA BURGEMEESTKR en WETHOUDERS van GOUDA brengen ter openbare kennis dat ten behoeve van den home eaner brtiff in de imurwegHJn hmdii Schoonhoven do aoheepDoart AoofAü K lltSBMBLKSLOOT te Gouda zal AFGESLOTEN zgn nitorlgk tot 30 AVOVaTVH n s tioiiui 9 Juli 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER mmu Zuivef tdantaardig toniaum M H Thans eenige maanden na het gebruik van 12 flesschen n ier Sangninose verklaar ik II gaarne van dit middel de beste resultaten te hebben ondervonden wat betreft sterking van het zenuwgestel en zal het my steeds aangenaam zgn desgöwenscht belanghebbendon nadere inlichtingen te verschaffen F H EPEKM NS LeeuwarJen Baljeestrant 8 Prgs p tl f L M i fl f 8 12 fl 11 x West Tc Gouda bg WOLFF o Westhaven en J ZIKLSTRA Turfmarkt Xenuw eii Uuatflijdors wordt ail overtuiging als een werkelgke hulp in den nood het boek Banlievolen Na ontvangst van adres per briofkaarlH or U d t boekjft iranco per post toegezoudeo door BLOKFOSLS Boekb Zaltbommel