Goudsche Courant, vrijdag 11 juli 1902

Vrijdag 11 Juli lOOS o 8847 41ste Jaargang mimm mmmi Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclefaon a t De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters wowlen berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur der midd Druk vaa A BBINKUAN Zd Gobda OPEmKE TEBEDOPIl OF Vrijdag II Juli 1902 des rooriniddags flO nreo aan het HuU bewoond door L DE BOB8T geteekend no 26 te Vijst ten overstaan van den te Haastrecht gerestigden Notaris J KOEMAN eenen Inboedel EN rerdere iicbanelijke Koerende Geeères als een Elkenbonteif Kast Ladotafel Klok Stoelen Kachels een Ledikant drie Bedden met toehehooren een BRANDKAST Fornuis Watertornuia tilas Porcelein on Aardewerk een TILBURY 2 Paardentaigen 17 Kippen en een Haan enz Des morgens v6ór de verkooping afgennmmerd te lien Nadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoem Openbare AanTp estediiig BURGEMEK8TEE en WETHOUDERS Tan GOUDA inllon DINSDAG den 15 JULI 1902 des namiddags ten half twee nre in het Raadbnis aldaar bg enkele inschrUving aanbesteden 1 Bestek No 475 Het maken van een houten Voetbrug bij le Vierde Kade 2b Bestek No 47fi Hetg edecl telijk verbouwen v an de voormalige Gymnasliekschool aan de Spieringstraat to Kantoren voor het Bouwen Woningtoezicht Het bestek met teekening sub 218 111 25 te vorkrijgen op hot Kantoor Stadsorl Inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBouwmeester Echt Zeeuwsch Tarwebrood Ê eent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Vraagt iij Uiem Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van IbURisr De hoofdtekst van dit halfmaandelyksche tijdschrift bestaat nit do Henchrijvtng eener Bete om de Aarde die do Heer E T Fkknstra Küipkk in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is fc gelUuetreerd naar eigen photographitehe opnamen Ieder intoekenaar ontvangt por jaar ongeveer SO Antiehtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adre door ocie reiiigers worden toegojonden Voor de eerste maal komen Aoz nit verschillende plaatsen in Arable Ijgpzie Voor en Achter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang 7 W inrf dt Anuthlkaartën De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen Igde geleverd Bureau De Wereld Tourlsf Haanem nOLLAKDSCIlË MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW A deeling Moordrecht en Onmtreken Landlouw Tentoonstelling te Moordreclit op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VERLOTING by gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Tentoonslelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zjn 1 Prijs EenRijtuigmeté nPaard Z PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelyk aangekocht zullen worden op het rentoonstellingsterrcin i 50 CEITS l Cn LOT g Trekking Zaterdag 30 Augiutu a Loten verkrijgbaar bij A BKINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda SelftIche fSit tiiifi Geen Kuikhoest Geen Influenza I CWniKLUKE EpBF Om lïinkhocsl Influenza Borslen Iteulaandoening binnen dm kortst mogelijkcn tgd to doen genezen neemt onmiddelip de toevlucht tot de van odds bekende bekrooiide en wereldberoemde Superior DruitenBorst honig Extract M E L I A M T II E nit Kmiinklöke stoomfabriek DE HONING BLOEM vim H N VAN SCHAIK C Den haao Flacons f 1 Hoflevcranciers 70 ets 40 et bj Firm WOLWW Jb C o h Wostaven 198 Oomia 1 4Ti5JVSTB iV Kleiweg E loO Oouda E H van MILD Veeratal U 120 to riouda A BOUMAN Moordrecht l INKSE Nimmrhrkad lJt4l A N van ZKSSEN ScAoon wMn J Tii TOKKEN Bojtwp B WIJK Oudtualrr A SCHEEtt Haculrecht P W t EDE Oudewaler K va dub HEIJDEN te Heeimijk P v o SPEK MoercapelU I v d STAR Waddingnien Wed HOLST Waddinirmm M KOLKMAN Waddm imem P A uu OltOOT Oudewater A a JONGH OiuUmter J P KASTELEIN Polthroikerdam D BIKKER to Bemchop f A A Eciilge en uiterst solide Kans KONINKLIJK GOEDGEKEURDE B © e 33D s t e r TT © r 1 01 i a L g mechtH ia 000 Loten worden uitgegeven Hoofdprijs Een LANDAUER of ander LÜXÊ RIJTUIG Compleet bespannen met JEKS Paarden Voorts verschillende EQUIPAGES n aantal fraaie PAARDEN RUNDVEE RIJTUIGEN TUIGEN RIJWIELEN etc etc Trekking 6 Augustus a s te Niddeiibeemster Prijzen der Loten 1 Lot 1 1 11 Loten f 10 LOTBS eolang de voorraad strekt verkrijgbaar bö den Hoofdagent voorGondn de Heer J T SWARTSKNBÜRG de moeste solide Boek en Sigarenhandclarea in den lande en by dèii Penningmeester den Heer J J ROGHAIRte urraeren p aewr Verloting utaat geheel ondercontrole I W van ZEx den Commieiiarl der Koningin in de provincieNoordHolland DE COMMISSIE Ml m nog êoUOe OepallioHiler geeraaga toriawater u f de VictoriaSron te Ober a finsfeinêff Tafeldrank Van h0 on nl y f der iederïaném I IN UKT VerlichtiiigsMagazïjii lie Avondster DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie llenivc Gasballons alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFORNÜIZEN tegen concurreerende prgzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers hier tor stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af f 80 en hooger Minzaam aanbevelend M Al VAN LOON TELEF 117 Gasfitter WJe eker up wu d Eclit EilKel Cacao t ontvangen twamengeeteld en na vel prcetuemiogen in den liandel gekomen undai den Dum dei aitvinder Dr Mlohaeli verrtardigd ap de beste machino ia het wereldberoemde étabbliaaemeat van Gebia StoUwerok te Keulen tltcbt J r n2ic acII § Cikel eacao m vierkanten busses De Eikel Cacaa a met melk gekookt eene ungename gezonde drink veer itr gelijksch gebruik een k i iheehiiü va t poeder voor een kop OhoooUte Alt ceneeakncbKge diank by ge van diarrhee riedits met water te genrulken Tetkrijgbe bij de voenuimde H 1 ApotSucara éna p Ka K ptee fbn le f 1 80 c 0 90 0 ÏÏ35 Oenuulvarttgenwoordiger voor Nederm land Julius Mattenklodl Amnterdam Knlve str at Wi Tliiiny i Weadnbalifa in do gehoolo worold bekoad on goroeiml Onovortroffün miildol toffen allu Uorst Lour Lever Maaicziekteii enz Inwomlif S zoowel flls ook uitwendig in liijna iille zioktogevallen met go d gevolg nun te wondeTi l ry per flacoi t 1 per post f 1 15 TUwty s Woadsnftlf bezit eon alsnog ongekend e goneeskrncli en heil ame working Mankt maoatal elke pijnlijke fln govnnrvüllo opomtio geheel overbodig Met do e zalf word een Ujaiir oud voor oiiffeiieesU k rehouden beeiigezwel cd onlnnitB een bijnu as jaar kankerlUden ireiiezeD Brengt geneziug en rerzachting der pijnen by wonden ontstekingen enz ran allerlei aanl Pr s per pot f 1 60 per post f l eo Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENRI HiKDEUH Rokin 8 AmBtordam Wfttr geen depot ih beatelle nieu direct dud die SchuUvnaiiotheki dei A THIKRRY in Pre rad bel HohitMli Oesterrotch GelieTO proipeetui te outbiwten bg het Centrul DepAt Sander Rakin S AtnatêrduD EEMBEF0T7MTBEE Meu wordt verzocht op t MERK te letten DIT HBT MaO £UH TAH VI RAVENSWAAY ZONEN QOBINOHEH Deze THEEËN worden afgele Terd ifl verzegelde pakjes yan viji twee 0n eên half en een Ned om met vermelding van Nommer en kPr voorzien Tan nevenataand IMerk volgens de Wet gedepo oeerd Zich tot de uitvoeriD van geeerde orders aanbevelende J C BIJL Diwriien n Mm tctu pMi op b t tabrirtiwerfc GM AfMf W Svdnamn Anboa voorheen J BREEBAART Lz Oproeping onder de Wapenen Vi UILICIEKS VERLOFO ANQERS der lichtingen 1897 1898 1899 en 1900 DeBÜRGEMEESTERder Gemeente Gouda brengt tor kennis van de in deze Gemeente gevestigde Miliciens Verlolgangers dat ingevolge Koninkljk Besluit van don 8n April 1902 No 45 krachtens Art UI dor Militiewet 1901 tot den werkelgken dienst worden Ofgeroepen LICHTING 1897 De Ie Compagnie Hospitaalsoldaten van 28 Jnli tot en 29 Augustus De 2e en 3e Compagnie Hospitaalsoldaten T n 28 Augustus tot en met 30 Sept Het Ie Regiment Veld Artillerie V der lo 2e 3e 4e 5e en Ce Batterg van 20 Augustus tot en met 9 September Idem idem Vi der Ie 2e 3e 4e 5e en 6e Batterij van 10 Sept tot en met 30 September 2e Regiment Veld Artillerie allo Batterijen van 25 Juli tot en met 14 Aug 3e idem idem idem van 4 Sept tot en met 24 Sept orpa Rijdende Artillerie beide batterijen van 12 Sept tot en met 3 Oct Korps Pontonniers van 4 Augustus tot en met 3 September Ie Regt Vesting Artillerie Ie 2e en 3e Comp van 16 Sopt tot en 17 Oct idem idem 4e 5e 6o 7e en 8o Comp van 26 Juli tot en met 26 Aug idem idem 9e Compagnie van 2 Sept tot en met 3 October idem idem 10e Compagnie van 80 Jnli tot en 30 Augustus 2e Regt Vesting Artillerie Ie 3e 5e 8e en 9e Comp van 2 Sept tot en met 3 Oct idem idem 2e Compagnie van 26 Jnli tot en met 26 Augustus idem idem 4e Compagnie van 23 September tot en met 24 Oct idem idem 6e Compagnie van 6 Aug tot en met 6 September idem idem 7e Compagnie van 13 Aug tot en met 13 September idem idem 10e Compagnie van 19 Ang tot en met 14 September 3e Regt Vesting Artillerie Ie 26 3e 4e en 5e Comp van 19 Ang tot en met 19 Sept idem idem 6e 7e 9e en lOo Comp van 3 Sopt tot en met 4 Oct FEVILLETOX BE TWEE HmSTEN 132 Hij is in het t agerhuis anders zou hij zeker wel hier komen zei ladjr Deloraine blijde datzij zulk eene goede reden had voor eene afwetigheïd die zij zeker wist dat in elk geval zoubertaao hebben Ik vrees dat ge van avond groot gebrekzuU hebben aan heeren lieve Wij hebben gedineerd bij den hertog van Fitz Aquitaine en alonze cavaliers verwijderden zich Men spreekt er van dat de stemming spoedig zal plaats hebben Ik wou dat at die stemmingen voorbij waren zei lady Mamey Zij brengen onze gezelschappen maar ih de war Ha hier is lady de Mowbray AJ ed Mountchesney fladderde rond lady Joan Fitz Warene die zich zeer gelukkig gevoelde door deze toewijding Hij sprak onbegrijpelijke nietigheden tot haar en zij antwoordde hem met woorden die iets beteekenden maar toch ook onbegrijpelijk waren Haar geleerde diepzinnighetd en zijn flauwe onbeduidenheid leverden een sdierp kontraat Nu en dan wist hij haar blik op te vangen en dan maakte hij haar deelgenoote ran aqn tieleangrt door een uchten gloed ia idem idem 8e Comp van 5 Augustus tot en 5 September 4o Regt Vesting Artillerie Ie 2e 4e 5e 6e 7e 8e 9e en 10e Compagnie van 26 Juli tot en mot 26 Augustus idem idem 3o Compagnie van 5 Aug tot en met 5 Sept Korps Pantserfort Artillerie Ie 2e en 3e Compagnie van 5 Aug tot en met 6 Sept idem idem 4o Compagnie van 12 Aug tot en met 13 Sept Lichting 1898 Korps Torpodisten van 8 Augustus tot en met 4 September LICHTING 1899 Het Regt Grenadiers en Jagors Ie 2o 3e 4e en 5e Bataljon van 13 Aug tot en met 16 Sept Ie Regt Infanterie lo 2e 3o 4eon5o Bataljon van C Aug tot en met 9 September 2e idem Ie 2e 3e en 4o Bataljon van 20 Aug tot en met 23 September idem idem 5o Bataljon van 25 Juli tot on met 28 Augustus 3e idem Ie 2o 3e en 4e Bataljon van 9 Aug tot en met 12 September idem idem 5e Bataljon van 25 Juli tut en mot 28 Augustus 4e idem Ie 2e 3e 4o en 5e Bataljon van 13 Aug tot en met 16 9Mt 5e idem Ie 2e 3e 4o en 5eBKÜlJon van 20 Ang tot en met 23 Sept 6o idem Ie 2e 3e en 4e Bataljon van 9 Aug tot en 12 Sopt idem idem 5e Bataljon van 25 Jnli tot en met 28 Aug 7e en 8e idem lo 2o 3o 4e en 5e Bataljon van 18 Aug tot en met 16 September Do Ie 2e en 3o Compagnie Hospitaalsoldaten van 18 Ang tot on met 16 Sept Het Ie 2e en 3e Regiment Huzaren van 13 Augustus tot en met 16 September Ie Regiment Veld Artillerie alle Batterijen van 25 Juli tot en met 28 Aug idem idem Vi der treinafdeeling van 25 Juli tot en met 28 Aug idem idem idem van 27 Aug tot en met 30 Sept 2e idem idem Vj der Ie 2e 3e 4e 5e en 6e Batterij van 19 Augustus tot en met 20 September idem idem t der Ie 2e 3e 4e 5e en 6e Batterjj van 28 September tot en met 25 October 3e idem idem alle Batterijen van 30 Jnli tot en met 2 September Korps Rijdende Artillerie beide Batterijen van 25 Juli tot en met 28 Aug zijn oogen waarin ingenomenheid met zich zelf te lezen stond Lady 6t Julians die op den arm leunde van den hertog van Fitz Aquitaine bleef staan om lady Joan aan te apreicen Lady St Julians was bestoten dat de erfgename van Mowbray met een harer ioons zou trouwen Daarom s oeg zij nauwlettend al diegenen gade die moeite deden de aandacht van Lady Joan op zich te vestigen en herhaalde malen trad zij dan tusschenbeide Midden in een aangenaam onderhoud dat de voorbode dreigde te zijn van een krisis kon men er zeker van zijn lady St Julians naderbij te zien treden en het gesprek te doen staken door lady Joan toe te spreken die zij haar lief kindf noemde en ylieve terwgl zu zich dan niet eens verwaardigde notitie te nemen van den ongelukkigen cavalier dien zij op die wijze als het ware uit het zadel had gelicht Lief kind zei Lady St Julians tot Lady Joan gij kunt u niet voorstelten hoe ongelukkigFrederik zich vanavond gevoelt maar hij kanhet Huis niet verlaten en tk vrees dat het laatzal worden Lady Joan keek alsof de afwezigheid of de tegenwoordigheid van Frederik haar volkomen onverschillig was toen voeg te zg er bij Ik geloof niet dat de uitslag der stemming van zooveel gewictit is al men algemeen denkt Een nederlaag ten opzichte van koloniaal bestuur schijnt rotj met belangrijk genoeg toe om daarvoor een kabinet te ontbinden Dat zal toch hel geval zijn met iedere nederlaag in de tegenwoordige omstandighedcD zei Lady lichting 1897 Korps Genietroepen Ie 2c 3e 4e 5e Do 7o en 8e Compagnie van iü Juli tot en met 12 Augustus Van de 9e Compagnie a do MiliciensVestingtelegrallsten die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten voUin van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 29 Febmari 1884 no 13 en de MiliciensAd spirant Vesting Telegrafisten van 30 Juli tot SSLl Augustus h 4 ililicien geen Vestlngtelegrofist of adspirantyestingtelegraflst zijnde van 30 lulMot en met 12 Augustus Öchtiug 1900 Korps Genietroepen van de 9o ypompagnio de Miliciens Vestingtolegrafiatfn die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art 6 van het Koidnkliik besluit van 29 Februari 18844 p 18 van 28 Aug tot en met 6 Sept Lichting 1900 Kurps Torpodisten vanU Augustus tot en met 11 September Voormelde Verlofgangers worden bij deie opgeroepen on op don bepaalden dag vóór des namiddags 4 ure bj hunne korpsen tegenwoordig te zjjn do Vestlng TelegraBsten des namiJilags v6or 1 uur gekleed in Uniform en voorzien van de kleeding en nitrusting hun bjj vertrek met groot verlol mede gegeven alsmede van hun zakboekje met verlofpas De Verlofgangers voor wie de opkomst op a aaa JlaaBdag is gesteld zullen indien zg gcvestig t zjjn in gemeenten van waar zy niet in één dag hun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op marsch behoeven te begeven en den volgendon dag zoo vroegtgdig mogelgk b j hun korps moeten aankomen De IsraJilitiscbo verlofgangers voor wie de dag van de opkomst op oenen Zaterdag is gesteld behoeven zich eerst den Maandag daaraanvolgende naar hun korps te begeven Voorts worden bedoelde Verlofgangers uitgenoodigd om minstens vier dagen te voren hunne verlofpassen ter Secretarie der Gemeente te doen afschrijven en vervoer of passagebiljetten te ontvangen indien zjj daarop aanspraak hebben Gouda den lOn Juli 1902 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bultenlandsch Overzlcbl In het Engolsche Lagerhnis werd Meegedeeld dat de Regeering voornemens is een hertstzitting te doen honden van October tot December Misschien komen er voor g Bt Julians maar om u de waarheid te legden ben ik nog niet zoo vol hoop Lady Deloraine zegt dat zij verslagen zullen worden zij zegt dat de radikalen hen zullen verlaten maar ik ben daar volstrekt niet zeker vau Waarom zouden He radikalen hen verlaten Kn wat hebben wy voor de radikalen gedocn Ja in dien wij diejamaica kwestie voorzien haddfen en enkelen hunner te dineeren hadden gevraagd ot een paar bals aan hunne vrouwen en dochters hadden gegeven I Ik verzeker u als ik maar even had kunnen denken dat wij zulk een kans hadden om aan het be wind te komen dan zou ik met hebben nagelaten zelf ook tets te doen al waa het geweest dat ik hun vrouwen had uitgenoodigd Gij zijt zulk een uitstekende partijgenoote Lady St Julians zei de hertog van FitzAquitaniedie met het oog op het vice koningschap vanIerland gedurende de laatste twee jaren een echtekonservatief was geworden en bijna evenveelvertrouwen stelde in Sir Rolwrt als in lord Stanley Ik twb mij groote opofteringen getroost zeiLady St Julians Ik ben eens een week tang bij Lady JennySpinner geweest om haar lummel van een zoonmet zijn tachtig duizend pond per jaar voor ons tewinnen en lord St Julians introduceerde hem bijWhite en later hebben de Whigs hem tot pairverbeven Die maken heel wat meer gebruik vanhun raaatschappelijken invloed dan wg De geschiedenis van dien mijnheer Frenchard was eenslag Op zulk een kritiek oogenblik een stem te ver liezen terwijl ik hem als ik maar in de verste t jd nog groote veranderingen die al lang gewacht hebben op de kroning De Westminster die nooit ministerieel is geweest betoogt daarbij dat dit Kabinet een oorlogsministerie is meer niet en anders niet Met den vrede dus redeneert het blad heeft het Ministerie lyn reden van bestaan verloren Het kan niet langer ziJn tegenstanders bekampen op grond dat het geen vaderlanden zijn of den vijand in de hand werken Het moet zorgen voor een gewoon binnenlandseh beleid en voor gold Dit da laatste verkiezingen is geenszins gebleken dat do kiezers ziJn ondorwoiwot of de grainrechton goedkeuren on sommige tnsschentljdsche verkiezingen zouden het tegenovergestelde doen gelooven Het heengaan van den man die bij uitnemendheid de Unionisten en de oude conservatieven samenhoudt en voor de natie staat als het zinnebeeld der vereenigde partij moet velen kiezers en sommigen afgevaardigden gelegenheid geven om hun positie nog eens te overwegen De Westminster verwacht dat de neef van den premier Balfonr thans leider van het Lagerhuis Salisbury zal opvolgen Deze U 72 j lar Do viering van den Gulden sporenalCf dreigt in België een sterke altbarstiag t zullen verooruken TU d $ twee ttroomingen in dat land Eranach tn Vlaamtch De Vlamingen hebben zich oit den aard der zaak het sterkst vóór de beweging gespannen en de bVanschgerinden of Walen of hoe men ze noemen wil hebben dadelijk ban bezorgdheid genit in vaak heftige woorden over het anti Franscha karakter dat deze feestviering zon aannemen Maar tot nu toe is er nog wel geen hatelijker uitval gedaan tegen do Vlamingen dan dezer dagen geschiedde door den beroemden schrtjver Maurice Maeterlinck hoewel hjj zelf een Vlaming is Gentenaar van geboorte Hij schreef in een artikel in de Figaro over dat aanstaande feest volgens de vertaling van het Hblad van Antwerpen o m het volgende Eene party die reeds lang vruchteloos tracht In Brabant en Vlaanderen den haat tegen Frankrjjk te verspreiden heeft zich meester gemaakt van de gebeurtenis en wil er de eerste en machtige vonk in vinden voor een rassenoorlog dien zi weer wil doen opvlammen Die party bestaat nit eenen hoop woeimakers wier lage geboorte op eene verloren hoeve en eene verachtende opvoeding hen onbekwaam maakte om Fransch te loeren Men kan zich levendig begrypen welke verte had kunnen vermoeden wat hij van pUn was zelfs voor een paar dagen te Borrowlcy n u genoodigd hebben Ken buitenlandach diplooiaaL van naam had IcH d Marney aangeklampt en hoorde hera uit met betrekking tot de vermoedelijke toekomst Maar is de vrucht al r p zei de diplomaat De vrucht is rijp als wjj maar den moedhebben om ze te plukken zei lord Marney maarde onzen hebben geen energie Maar gelooft ge dat de hertog van Wellington en hier zweeg de diplomaat en zag lordMarney in het gelaat alsof hij op die wijze ietswilde duidelijk maken dat hy met durfde uitspreken Hier is hij zei lord Mamey hij zat de vraag zelf wel beantwoorden Lord Deloraine en Ormsby Ijepen voorbij de diplomaat sprak hen aan 2ijt gij niet naar de Kamer geweest Neen zei lord Deloraine maar ik hoor dathet er warm naar toe gaat Het zal laat worden Gelooft gij zei de diplomaat et hij zag lord Deloraine in het gelaat Ik geloof dzt op den langen duur aan aU een eind komt zei lord Deloraine Ah I zei de diplomaat Bah I zei lord Deloraine toen hij roet mQnheer Ormsby voort wandelde W rJt Vervolgd M i I