Goudsche Courant, maandag 14 juli 1902

ï 4l8te Jaargang Maandag 14 Juf 1002 fo N849 WMMpilMT ïSwuwS en Adverleniiehlad for Gouda en Omstreken Teleroon o Kk A D V K U T E N T 1 E N worden gcplantst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte inzending van Advertentiën tot 1 uur de nüild TiMefooii H3 e l itpave dezer 4 urant geschiedt dagelijks uiol uilzoiidciing van Z n en Feestdagen i e prijs er drie maanden is 1 25 iranco per iHiHt i ro Atztmderlijke Nonnners VI IF t l Th ADYERTMTIM in aUe Couranten worden aangenomen door het Adverteutle Burean van A BHIi KMAN ZOON Openbare Yerkooping TE GOUDA op HAADAO 21 JULI 1902 des morgens te elt aren in het Hotel DE ZALM aan de Uarkt ten overstaan van den Notaris a C FOHTLIJN TJROOOLEEVEB van No 1 Een goed onderhouden op drukken tand gelegen rnim ingericht voor velerlei doeleinden geschikt en van gas en vaterleiding voorzien WINKELIIIIS WOONHUIS PAKHUIS EEFenPLAATHJE aan do Naaieretraat te Gouda Wyk H No 16 zjjnde het Gebouw van de AmbacUtstandvereoniging Te aanvaarden 1 September 1901 Nos 2 tot 6 door tóerfgeval Vier goed onderhouden Wooiiliiiizen en een PAKHUIS en ERVEN in do Heerenstraat te Oonda Wyk P Nos 618 633 534 543 en 544 Het Pakhuis no 543 is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 September aanstaande en do Woonhuizen ztjn allen by de week verhuurd en wel No 518 voor l 1 70 No 633 voor I 1 00 No 534 voor 1 1 75 en No 644 voor i 1 70 No 7 Een WOONHUIS ERF en GROND in de Nobelttraat te Gonda Wyk O No 264 Verhuurd by de week voor t 1 45 Noa H en 9 Twee naast elkuder ge 1 legen riant uitzicht hebbende dÉk 1 wooNHuizEmIr en ERVKN aan do Vyverstraat te Gouda wyk F Nos 125 en 12 Hot huis Wyk F No 12G is In eigen gebruik en te aanvaarden den 1 AagnstuB aanstaande Wyk F No 125 hl per week verhuurd voor l 1 25 No 10 Een WOONIOIIS en ERF met den GROND daarachter aan den Groeneweg te Gouda Wyk L No 216 Verhuurd by de week voor i 1 50 En No U Een rnim ingericht goed onderhouden GEBOUW en ERF in den Rozendaal by den Langen Tiendeweg te Gouda Wyk M No 16 groot 2 Aren HO Clentiaren Het pand voor volerlei doeleinden geschikt is verhuurd aan en wordt gebruikt door het Leger des Heils voor 1 7 per week te betalen maandelgks met t B0 40 behalve de waterleiding De perceelen 1 tot 10 zyn de laatste drie Werkdagen v66r den dag der veiling van 10 tot 3 uren perceel 11 van 2 tot 6 uren en alle perceelen op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Naders tnlichtingen zyn te bekomen ten Kantore n voornoemdonNotarisFOBTULIN DROOGCEEVER to Gouda en wat perceel No 1 be relt ook ten Kantore van Notaris MONTLIN te Gouda ra HET Verliclitiiigs Maeazijn Ue Avoiidsler DUBBELE BUURT zyn heden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe Gasballous alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTfEN GASKOOKPLATEN en GASF0R J0IZEN togen concurreerende pryzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages mot succes geplaaUt by H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van oen BADIURIOHTING compleet van alJSO en hooger Uiniaam aanbevelend N N VAN LOON TELRF UT Gasauer Van af 5 AUGUSTUS a s zal Tandarts SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM elke DINSDAG van M 4 nnr te spreken zgn OOSTHAVKN B t9a KUNSITANDEN in goud gezet f 2 50 per tand plaatsing zonder pijn MBT li ttAMTIE Oude en slecht vervaardigde liuuMantem en UeMUen worden exeleut on htU k verbeterd Alle operailëii pijnloos Informallêii kosteloos UOLLANDSCIIK MAATSCHAPPIJ VA UMHWL W AlAeéling Moordrecht en Omstreken Landlouw Tentoonstelling te Moordreclit op Woensdag 13 Augustus 1002 GROOTE VERLOTING bg gelegenheid vas bovengenoemde Landbouw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zün 1 Prijs EenRijtuigmetéenPaard 2 PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Lanilbouiv irtlhelen enz welke prQzen zooveel mogeiyk aangekocht zullen worden op het rentoonstellingsterroiii 50 CKNTI§i Pfill LOT mtt Trekking Zaterdag 30 Augusta a Ijoten verki ygbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda Geen Kinkhoest Geen Inlliienza Oni liinkhocsl influenza Borslen iïoelaandoening binnen den kortst mogelgken tyd te doen genezen neemt onmiddoUyk de toevlucM tot de van ouds bekende bekroondi en wereldberoemde Superior Druiyen Borst honigExtract iH K I I il ïl T II E uit de KoninkiykoStooralabriek DK HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG Hoüeveranciers Flacons 1 1 70 cte 40 et bij Firma WOLVF Co h Westaven 9S Gouda A LATENSTEni li eiyiegE 100 Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht PINKSE NituwtrktrkadlJttl A N viN ZESSEN 7ioonAoMn J Tii TOllKKN Booioop B T WIJK Oudtvalcr A SCHEER Haattreckt P W t EDE Oud wa w K tandb HEIJDEN te Retuaijk P v o 8PKK Moereapelle O v d STAR Waddinotmn Wed HOLST Wriddmmm M KOLKMAN Waddingtveen P A dk GUOüT Oudewater A 01 JONGH OudmmUir 3 P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Beruchop MaaUehdpp tot BxploUatte tmn de Fietoria Bren Kan voor Sederkmd Boompjea êO Botterdam Jiandteelnainff met rood letterst Echt Zceiiwsch Tarwebrood tZ eenl de K O by A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 27 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor do levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort dcsvjrlangd met byievering van servies zilver talellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westliaven l iS Wie zeker zijn wu da Echt Eikel Cacao te ontraogen tesameugesteld en na vele pruitbemiogen in den handel gekomen ondet deii naam des uitvinders Dr Miohaelia vervaardigd Dp de beste machines in het wereldberoemde étabblisaoment van Oebrs StoU verck te Keulen tlache Bikel Cacao n vierkanten bussen Deze Eikel Caca is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelükach gebruik een t 2 theelepels vaa t ptBder voor een kop Ohooolate Ala geneeskracbtige drank bij geval van diarrheo slecnts met water t jebroiken Verkrijgbaar bij de voornaamita H 1 Apothekers en Prii Vt Ko V K llrmftn I M c 90 a 0 35 0 n nalv rtegenwoordig r voor Neder1 land lullus MattenkiMit Amnterclam Kn ïcistrMl 103 Vraagt hij Utffii Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van MWERELbM Tourism De hoofdtekst van dit halfmaandelilkscbe tydschvift bestaat uit de Hexchrijving enter BeU om de Aarde die do Heer E T Feenstra Kuiper in opdracht der Vennootschap mankt Eik nummer is rijk geUlusireerd naar eigen photograph fache opnamtn Ieder inteekenaar ontvangt per juar ongeveer HO AuKlrhtkaarteii die hem aan etgen of loii ander door hem op te geven adrett door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter IndiS Birma Malacca enz Prijs p r jaargang f 7 20 incl de Ansixhtkaarten De inteekening is te allen tyde opengesteld Ook de Ansichtkaarten vWorden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Tolephoonnet Gouda Abonnement I éO per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Ryks Intercommunaalbureau Op 1 Juli 134 verkregen aansluitingen Contracten en voorwaarden verkrjgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT 1 Druk van A BRIMKUAN Zn Qouda Dit iNo bestaat uit Twee Bladen KhlISTÈ ULA üulleulanilsch Overzi cht 1 Het besluit der EngeUche regccnng om I de Grondwet der Kaajikolonie niet te èchorsen beeft onder de voorstanders vjin üic i 1 maatregel in de KiLipkolonie heel wat ontt vredeuheid gewekt 1 De Mtar egt ervan Vy gelüoven df t I do Imperiale Kegeeriiig een ernstige font j heelt begaan by het nemen van lit beblui Ilians zal de conslitiitioiieclo regeeriiigsvorm 1 worden hersteld en daar onder zal de macl l geheel en al overgaan in handen der mei 1 Bcben w er loyauteit met boVen verdenking verheven h en aan wie bet bestuur der kolonie niet kan worden toevertrouwd noc in het belang der Kolonie zelve noch in dat van liet Ryk De quaestic is hiermede niet opgelost do oplossing is slechts verdaagd J De Leader nit Johannesburg zegt De positie van de leden die voor de oi h jffliig der Oroudwet waren is thans zeer niueilyk geworden Zy zyn de vertegenwoordigers van Ijet loy ile imperialisme en van de denkbeelden tn de Kolonie Hun advies is door do Imperiale Regeei ing iiT den wind geaUgeu r fveuals zoo vaak in de laatste 5 1 Jaren en de gevolgen daarvan zijn niet uitgebleven 0p gevaar af van zich aan te sluiten by de leden van den Afnkaandor Bond kunnen de voorstanders der scUoisnrg niet anders doen dan elk voorstel van het minis terieSprigg verwei pen De lüjalo gevoelens in de Kolonie zyn geschokt door de beslissing van de Imperiale Regeering en daardoor zal de Bund een nieuw arbeidsveld vinden Wil de Engelsche Regeering werkelyk de Kolonie noodzaken ota dien weg op te gaan Onze raad aan de progiessi lcn i bet ministerie volkomen onmogelijk maken te regeeren en alles voor de bereiking van dut dool op te offeren De progressisten en de voorstanders van de schorsing zyn voornemens dien raad op te volgen volgens een Tiraos tclegram nit Kaapstad hebben zy het plan weg te blyven uit het Parlement als protest tegen do adviezen die sir Gordon Sprigg in Londen gegeven heeft in de quaestie der schorsing Maar of zy daardoor veel verder zullen komen is te betwijfelen FEVILLETOX BE TWEE ÜITEBSTJ 4 M r beste George iW geloof dat hel wel wat voorbarig is Dat kan wel zijn maar beste moeder ik raad u toch san op uwe hoede te zijn Een oogenblik geleden hoorde ik lady St Julians aan den hertog vragen of hi haar August lord van de admiraliteit lou raaken Zij zei dat de thesaurie niet geschikt zoa zijn omdat er geen huis bij was en hij met het vermogen dat zijn vrouw hera heeft meegebracht geen huis beneden de duizend pond per jaar lou Sunnen huren Hl zal de admiralitei niet hebben lei lady Deloraine Zelve rekent zij er op hoidame voor cle Weeding te worden Arme vrouw zei lady Deloraine Is het werkelijk waar f zei eene aanzienlijke dame van de partij der Whigs tot mijnheer Egerton die odt een whig was Werkelijk zei hij Ik kan alles verdragen behalve dien triomtantelijken blik vitn lady St Julians zei de dame Al ware het alleen maar gtweest om Hare Majea teit de straf te be a n had men moeten vol In Engeland b t men zich beziglmude I met do vraag wanteer il dolMroning pi lat bcbbeny en mag men dcbefichten geloovei jdan houdt de koning zelf zich vourtduien 1 met deze quaestie zoo bezig dat dit hem on 1 rustig maakt sa de gi neosheeren er op aan 1 dringen de plechtigheid zoo jpoedig mogelyk I te doen plaats hebben ten einde den lyder wee tot rust te doen koftien 1 Oiftcieel is thans aangekondigd dat d kroningsplechtigheid zal plaats hebben tns 1 sqhcn den 8eii i ii den l 2en Angnstns djuiste dag zal binnenkort worden beken I gemaakt Het plan van den optocht dei d g I na de kroning is opgegeven Het jacht des Konings is geheel en al i orde gemaakt teneinde Z M te ontvangen doch ook daarvoor zal ook wel een toestemming van do artsen noodig zyn Men spreekt er v in d it de Doitecho Keizer op zyn kiinstocht lu de buurt van Helgoland den Kiigelscho Koning zou ontmoeten teneinde deze i met zyn hersteldo gezondheid geluk te wenscbcn Zoo heel best schynl het fntusschen im t I die hersielde ge Diidlieid iiiefc te zyn Tenminste men ivei weegt reeds of bet mot mogelyk zou zyn den koning by de kroning in een draagstoel tö vervoeren En daar men in Engeland aan precedenten hecht beeft men er ook bier een gezocht en gevonden Koningin In het Kngolscbe Lagerhuis is de verinindeiing van in en uitvoer in Juni ter sprake gübracht Naar aanleiding van dit feit drong men er op aan dat ilo belasting van 1 shilling de ton stüonkool zou worden ingetrokken De Ministur van Kinancien Hicks Beacb luid er echter geen ooren naar op grond dat de steenkoolnitvoer van 1897 tot 1899 vóór bo I doeld uitvoerrecht dus nog minder bedroog Ily schreef den achteruitgang dit jaar dan ook toe aan de indnstrieole ciisia in Duitsrli land ten gevolge waarvan minder steenkool I uit lOngeliind ontboden werd Anderen bowe I ren dat Hamburg zyn steenkool van elders I doet komen De Fransehe Minister Combes hooft oen circulaire aan do prefectep gezonden waarin te lezen staat dat een uitstel van achtdagenwordt verleend aan de geestelyke voreenigingon die jreo autorisatie hadden Op het oogenblik Jat de wet op de ereenigingen werd afge houden En moet de huishouding veranderd wonlen zei Egerton Keek met loo ernatig zei de dame meteenbetooverend glimlachje wy zijn door den vyand omringd Zijt gij morgen vroeg tehuis ï zei Egefton Zoo vroeg gij wilt Goed d in zullen wij wel verder spreken Lady Charlotte heeft iets gehoord wij zullenzien Moed gehouden I Wij hebben het Hof aan onze zijde en het Und ia er vrij onverschillig onder HOOFDSTUK XIII Alles is in orde zei mijnheer Tadpole Zijzijn afgetreden lord Melbourne ia bij de koningin geweest en heeft hare majesteit aangeraden den hertog tot zicii te roepen en de hertog heeft hare majesteit geraden Sir Kobert te laten komen Weet ge het zeker zei mijnheer Taper Ik zeg 4 dat Sir Robert op dit oogenblik op weg IS naar het paleis ik heb hem in gala voorbij zien gaan Het is te veel zei mijnheer Taper Wat DQoeten wy nu doen zei mijnheer Tadpole Niet ontbinden zei Taper Dan zouden we niet veel kans hebben Evengoed als die anderen zet Tadpole maar natuurlijk ou niemand aan een ontbinding denken voordat de nieuwe regeering aan het bewind d en die sedert dientydverzuimd bobben 1 te doen om de uoodige vergunning I Il die acht dagen worden bun gelaten t og vrywillig lot ontbinding over te n sirh te verspreidon Oebeurt dit niet I n de prefecten de inrichtingen 1 sÜHen deze zyn ten getale van on 1 2000 maatregel heeft niets te maken met 1 elke acht dagen geleden genomen en aanzien van verceiiigingen wclko ifkondiging der wel waren opgelicht 1 fran elie Kaï r houdt om negen uur 1 ing yna intorpelleert do regee j le sluitWtvan Ü500 scholen van 1 tniiisU n e 5j irdert oniniddollyku be 1 Iguig bieroveie oi bes vraagt dat deintorpellatie gesteld i worde n i hetgeen er aan de orde is I Kr snlstaat oen ontzettend rumoer en het 1 gcfichfeeuw noodz iakt den president de ver gai e g Ie sluiten 1 Iry d der ministers Men voert hem met 1 weg fgevaardigden roepen elkander heftige toe en telkens dreigen zjj handge3 wolden ribnnes worden ontiuiind de hoi üjteiiing van de vergadering de Kamer de censuur uit over dentrdigde Auftray die lieeft geroepen bJen ministet veibuiuiei Inder groot ruraiier verkl iait mnlii s dat liij de wet op do congregaties zal doen eerbiedigen in weerwil van alle geschreeuw en bedreiging Mot 328 tegen 218 stemmen besluit de Kamer de interpollatie Aynaid te stellen na wat er aan de orde is De Kamer hervat de beraadslaging over de supplementoire ctedicten In den Senaat interpelleeide do hoor Lc Provost de Launay de regeering over de zaak Humbert Na hetgeen in do Kamer by gelegenheid van de daai gehouden interpellatie gezegd was kon men niet verwachten veel nieuws tt zullen liooren De interpellant beweerde natdnrlijk in min of meer bedekte termen dat do regcering niet haar best deed om de schuldigen te vatten en de minister Vallé verklaarde eveneens zeer nntunrlyk in zyn antwoord dat alle ambtenaren hun plicht deden en haddon gedaan En daar bleef het by Von Koerber en zijn ambtgonooten zjjn van plan naar men z gt voor het weder byeenkoraen van het parlement oinde September de onderhandelingen tnsscben de IS Neen neen dit Parlement ia handelbaar genoeg reken daar maar p De ontevreden radikalen die hen htibben djen vallen rijn niet van plan hen weer op het kussen te Ureugen Daardoor staan we gelijk Dan moeten WIJ een belangrijke afrjecling bewerken de glui D de mannen die bevreesd zijn voor een onting Ik reken er vast op om een flmke konservatieve meerderheid van vijf en twintig te maken van de gluipers Met behulp der ThcBaune zei mijnheer Taper vrees en gunst vereenigd Dan zijn er uog verichcidene godsdienstige mannen die reeds lang een verontwhuldiging hebben gezocht om over ie loopen zei Talpole Wij moeten van Sir Robert zien te verkrijgen dat hij de eene of andere godsdienstige zwenking maakt 1 dat zal Sir Litany Lax en den jongen mijnheer SaJcm voor goed aan ome wjde doen komen Het zou ook volstrekt niet gaan om de kerkelijke commissie op 7ijde te zetten zei Taper Dergelijke Inrichtingen moeten alUjd gesteund worden Dat zou bovendien een aantal menschen at schrikken zei Tadpole AU we hem konden overhalen om in Exctcr Hall te spreken al was het maar oi e n meeting tegen de slavernij dat zou al voldoende zijn Het is moeielijk i Taper hij moet in geen enkel opricht beloiten doen nietó eens ten opzichte van het recht van onderzoek En toch als we ieti konden vinden dal moet trelfen zon Duitschers en de Tsjechen te hernemen met het oog op het zoozeer gewenschte vergelijk in Bohemen en Moravie Do regcering boot nog meer waarde te hechten aan ecu oplossing der Tsjeohisehe kwestie dan aan die van het dualisme met Hongarye Zoowel de Duitschorj als de Tsjochen schijnen tot een verzoenende houding geMiKd Do regeering wil daarvan gebruik nmken om beide partijen een vorlanglystjo te vragen en te probeoren wat er bjj deze gunstige stemming to bereiken valt Op do geuite verlangens zal de regoering een wetsontwerp zien to grondvesten voor zoover het parlement er aan te pas omt en het overige laligs administratioven weg regelen Nadat Donderdag te Weencn dos morgens de ministerpresident Ven KJlrber cu Szell de zaak voorloopij haddon voorbei eid zijn dos iniddaga do andere ministers ter bespreking van den Ausgleich byeengekomen Het voornilzicht op hot tolstandkoinen van den Verspreide Berichten jMtm In antwoord op oen interpellatie over de zankHumbert heeft de minister van justitie Vallé verklaard dat hot hoogst ernstig zou wezen en een uiterst slechten indruk zon maken wannoor zulk een schurkery ongestraft bleef zoodat do regoering dan ook al het mogelyko doet om de schuldigen in handen to krygon terwyi de minister nadrukkelyk betoogde dat do gerech telyke aotoriteiton in do verschillende zaken van de familie Hunibert zich steeds correct hebben gedragen Het sociaal democratische beheer over de stad Marseille onder den burgemeester Flaissières heeft de groote havenstad in finuncieele inoeielykheden gebracht en nu trekt de genieentelyko commissie aan t bezninigon Zoo is bet werk gestaakt aan de industriescliool met welker bouw vóór een drietal maanden begonijen ie en zoo zyn er nu zeshonderd lui zonder werk terwyl omdat er geen geldon beschikbaar zyn ook tenstadhuize zelf gioote bezuinigingen ingevoerd zullen moeten worden De premier heeft ter konnis gobracUt van de prefecten dat zy den goesteiykeii der dat er een begmset aan ten grondslag ligt dat alleen betrekking heeft op het vorledene maar toch in de toepassing ook het tegenwoordige raakt Wat denkt ge van een monument voor VVilber force of een herdenking van Clarkson Uaar hgt wel iets in zet Tadpole Ua nu maar eens rond en Iwiid de onzen in eene goede stemming Fluister hen onbeduidende woorden n die heel wat schijnen te Ijcteeken n Maal wees een bceije vi orzichiig zorg dat er ntcl meer dan een vijftigtal menschen zijn die meenen dat zij op het punt staan OndcruekreUris van Staat to worden en handel even voorzichtig oj het punt van lilels AU men bij u aandringt kni oog dan en leg uw vmger op den mond Ik moet hier even zijn ging Tadpole voort terwijl hij voor het huis van den hertog van Fiiz Aquitaine stilhield WIJ moeten doen tegenover personen dat ik db geheelAn e w t lïi len du maar niet klagen t geheewnatie w taak van Peel tegenover de Dezen heer hebikonder mijn petaoonlijkehoe Dr e jaren lang ben ik al bezig hem te bewerken Hsteren heb ik twee malen een brtef van hem gekregen en nu kan ik een bezoek met langer uitstellen Hft ergnte van de zaak w dat hij verwacht van mij le ofïicieusc mededcehng te krijgen dat hij naar lerViB zal worden gezonden waarop hij evenvee kans heeii als ik om üouverneur Generaal van IndiC te woT i n Het moet geaitM worden vriend Taper ons werk it ftim rg k ieir lijk maar daar mV cten wij niet tsfft g n 4 Va