Goudsche Courant, dinsdag 15 juli 1902

1 IMwMi ÜAftLUSftt Hl pt MW Mr f IW 1II iiti TïüfïI fear 1 Mr HMM 1 Mr n M J u o as P o a ao S M m 20 04 40 42 on ƒ 41 10 1 67 1 1 41 0 57 48 40 es 1 10 49 u iel w 40 70 t 61 40 61 04 W a ao a o ƒ es 1 sa l 57 11 18 13 51 X 1 1 o 1 17 ia os 1 I Dinsdag 15 Ibli lfN d AlSOQieeQ Maatscbappl vanLevensverzekering en Lijft entr G 8850 41sle Jaargang fiOMCHE COIIMIVT IMeutvS en Advertentieblad f oor Gouda en Omstreken TMcbM H n ADVERTENTIEN wonlen geplaatst van 1 6 r eU k 5 Centen ie lere regel meer 10 Centen ün ote letters worden berekend naai plaatsruimte Inzending van Advertentien tot 1 uur der midd TetaOM a t De Uitgave dezer t ourant geschiedJ dagelijks met uitzondering van Ztw en Feestxlagen De prgs per drie maanden is 1 25 tranoo et post 1 70 Alzonderlijke fioinmers VI IF CENTEN Dnik vaa A BBIl KlfAN Zn faradA Openkre Yerkooping tr G01J A op MAADAU 21 Jl LI iVM des raorgtna te 1 nren In het Hotel ÜK Al M aan de Markt tefi otcrttaan van den NotarU O FOHTI UN DRO i LEEVEB van No 1 Een goed onderhouden op drukken tand gel K D niim ingericht voor velerlei dMleindon geachtkt en van gas en water Itiding voorzien WIINKGLHVIS WOONHUIS l AkHüIS Rh nl IAAlH IK aan de Naaierirtrnat te ionda Wjjk H N 16 z nde het Uebouw van de Ambacht BtandverernigiDg Ie aanvaarden 1 September liWl tio8 2 lot 6 door iterfgefal Vier goed oR erhonden 1 ItVooiiliiiizeii en een i AKHUIS en KRVRN in do H eren traat te Oouda Vj k P Nos 518 688 bU r 43 en 514 Het l akbmii no 543 i in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Sntember aanstaande en do Woonhnuen x p allen bg de week verhuurd en tl Mo 5l t voor 1 7U No 5 3 voor I 1 K No 634 voor 1 175 en No 544 voor 11 7ü No 7 l UiWOONHUS EUt cn UOM in do Nobelstruat te Oouda Wgk ü No 2fj4 Verhuurd bi de week voor i 1 45 Noi H en 9 Twee naaat elkander gelegen riant uitzicht hebbende WOONHUIZEN en ERVEN aan de Voverstraat te Oouda Wtjk F NoB 125 en 12h Het huia Wyk K No 12 i is in eigen gebruik en te aanvaarden den 1 Auguilus aanstaande Wgk 1 No 125 is per week verbnurd voor t 1 25 No Kt Een WOONHUIS en KRE mit den OKOND daarachter aan den Groeneweg te öouda Wak h No 21 Verhuurd bd d week voor t 150 No Ü Ken nliB Ingericht goedonderho A GEBOUW U ERK In den Rozendaal bij den Langen TleMewtg te Qonda Wiik M No 15 groot 2 Aren HO entlaren Het pand voor velerlei doeleinden geschikt ia verhuurd aan en wordt gebruikt door het Leger dos Hoils voor 1 7 per week te belalen maandeldks met 1 8040 behalve de waterleiding En Nos 12 tot 15 Vior HUIZEN ERVEN en ÖHOND in een Gang ol Poort kan de Karnemelksloot smalle ijde te öoiida wuk B Nos 439 440 442 en 443 Allen verhuurd bS de week leder voor 80 cents De perceelcn 1 tot 10 en 12 tol 16 iü de laatste drie werkdagen v6ur den dag der veiling van 10 lot 8 uren perceel U van 2 tol uren en allo purceelen op den verkoopdag van ft tol 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen z n te bekomen ten Kantore van voornoemden Nolans fUtBlilIN DROOOI EhVl H te Oouda en wat perceel No 1 betreft ook ten kantore van Notaris MONïIJN te Oouda T Ondergetoekende bovecll zich beleeld aan voor de levering van OEIEUNERS DINERS SOUPERS voor Paityen Bruiloften enz Atoook alzondttfluke scholele en allee watlot het koksvak behoort deav rlangd metbijlevering t b éervios zUver tafellmnoBeM enz Aaabeveleind Gerard Pinksen CuMuuei Weiitliaven 128 0 c4 ak srd fc Kwia u k t tümi vu 1 Mo nmh U80 Vo 31 bibRCTKi hit Ir K J I KttUiaAlM k VI HmeiJ F L BUnUUti Totte ltM a ÜMtx tMipp Kk KkpHwJ f 1 000 000 ▼ ft Kftfi AA Jflu t £ nifln 3 03 ftOO 000 V ektinl lUni iJatt 1 n 1 808 000 OntvMfvtan a iVOl ru n 7 73 000 Smétvm i J DtMmbti t 0l ri S 330 000 De Stedelijlie Hypolheckbaiik TE SeRAVENHAGE Inland op 30 Juni 1009 3 3U aoooo S 349 O O H POTHl AIKE OELDLEEMNÖEN DOOR AANDEEt HOUDEKS NOO TE STORTEN RESERVEFONDS PANDBRIEVEN IN OMLOOP De Bank gcett 4 pandbrleem ml tegen den lt er MW fen dag en hloit eerste Hypotheken op Hmseii on Landergen Inliehtmgen te bekomen Ie U01 O4 bg do Ho ifen Jlff J OI ÊBH dT Directeuren Mr P DROOGLEEVER iORfDINi f Mr C SCHDIT Ma ioudsclie Ili lkiiiriclUing Turrsiiigel Tel IVo 91 f M L V it dagelijks vorsch aan huis I l rlma Kwalllell I ► tafelbotekL ull Ocpaiteuriseerde Hoorn gijknrnd f t 80 por K O UIThTEKKlNDE KWALITEIT f i o per K O Steeds voorradig Goudsche Fdammer Leidsche en Gruijère KAAS j5 in litf Sclioenen en Laarzenmagazijn IN DEN Korte Cftoenendaal Qouda s r Daar zal van at HE DE ü al liet voorhanden w y SCHOEIMWERIi 0 tagen ongekende lage prijzen woy den l lTVEHKÓCilT 2 IT B Vooral in de Jongens en Meisjes p N sterke SCHOOLLAARZSN AANBETFLFND ï B VANTONGERLOO P Dit got tie ouüc Huis Uek Jlckt Vorkoed enkel HuiageBinont Kiwn 135 75 HH Apolhcken Tc Amstcr h n v Tuyll oS tniddc tegen RhcsMAtiel4 enx nug m geen breken Ld flecen 50 et bij m Drogisten dam bij Oé sROTTER o S wmÊmÊmmm mum MKOOFii Ti GOl Dt op WOENSDAG 30 11ILI1902 des morgens te elf uren inhot Kottehnis H RMO IE aan de Harkt ten overstaan van den Nolans O e FOR ril IN DROOGLEEVER van De Ullspanning EIK m LINDE vwiiheen k iieerenpliuls BEl EDEBE alleraangenitamst en ook gnnstrg gelegen aan den Straatweg den Iramwtg ui di Vaart van ïOoda naar Bodegraven op ccn hall uur afstand van bcidc pladtbon in dt ge mecnle REEUWIJK bg dl Recuwgkbche brug Wgk I No 28 Hict giooton en ïraii aangelegdi ii ILIN ïm vele m fljne VUIHHIBOÜMIN voor un KOETSHUIS PAARDENS I ALLINO en ÜEROPLAAISEN groot 34 Aren 10 Centiaren met het WATER en den WÏG daarnaast In 8 peiceelen Er beslaaf gelegenheid tot het vorkrggen van V BRdV NJHSQHKECBT Het perceel is te bezichtigen de iaatstt 3 wi rkdagen vo6r dm vurkoopdag van 10 lot uren en op ditn dag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris lOKlIllN DKOÜGLEEVER Ie Gouda IN IILI VerliGhtings Magazijn De Avoiidsler DIIBBliLE BUURT zgn heden vangen een prachtige colle4ll f i leuwc Gasballoiii aluncde een luimc soitccnng bXSOUNAMENIEN OASKOOKPLATEN ew GAS büRNUIZEN tegen concnrreerende prgzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bg H H Winkeliers hier te stede Denkt aan het groote genot van een BADINRRHTING compleet vaii H 0en hooger Minzaam aanbevelend M M VA LOON TELKF 117 GasSttor P P SOOS TH N DEWEG 5 Bericht de ONTVANGST van een prach lige Collectie ALBOID nilvd opTerBilAieldBRITTWMA METAAL m 8CHIEDAMMEB n rkt NIGHTOAF Verknjgbaar bq i PfiETERS Jz A U bewfa m eohtheiil U eieliiet en kurk iteeds tootneo TUI den dmiq der FbflM P HOPPB GEHEVEE S CHUTTERIJ IIBiiK MAHI e llDRGEMbtólfcR en WH HOUDERS der aemeente Oouda voKlocnde aan art ai van Zijner Majesleit Besluit van J8 Juni i8a8 Staaublail n 42 brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Commissie van onderïoek omarhreven in art 15 der Wet op de Schutterijen van ii April 1837 btaaUblad i 17 iiuing xal houden in het Raadhuis dezer Oemeenle op Maandag den 2in Juli 1902 des voormiddaga ttn 10 ure en roepen bij deie op alle voor de Schulterij ingeschre ven personen om voor genoemde Commissie te verschijnen icn einde redenen van krijstelling hebbende die aan het oordcel der Commissie te onderwerpen Voorts worden belanghebbenden aangemaand om nlcl Ie veriuimen op den bepa iltkn tijd voor de Commissie van Onderïoek te verschijnen daar iij die niet mochten opkomen gehouden worden geeoc redenen tot vrijstelling ie hebben en voor zooverre hun diensplichlige nummer ign ten deel gevallen bij de bchutterij zullen worden ingelijfd Gouda den ia Jilli 190a Burgemeester en Wethouders voornoemd R 1 MARlENb De Sccretans BROUWI R BultfnIanJsch Overzlchl ülücieel wordJi eamcW dat lord Salishurj Vrijdag is afgetfejen Se héor AnhurBal tour lot dusver leider van het Lagerhuis en eerste lord der schatkist is tot premier benoemde Het voortdurend aandringen van koning Edward op bespoediging der kroning heeft de geneesheeren er toe geleid vergunning te geven tot vaststelling var den datum der kroning op een der eerste dagen van Aug officieel 11 nn bekend gemaakt dat de kro niiig tusschen 8 en 12 Angostus zal plaats hebben mei een eenigszias gew 2igd en zeer bekort programma De toestand van den komng wordt wel veel beter maar is nog niet zoo dat men hem tegen dien tjd volkomen genezen kan Bcblen Hg gaat nn m het begin dezer week een zeereis maken en men hoopt dat dit hem goed zal doen Ten einde aan de ele ongunstige geruchten een einde te maken heeft de Bntsh Medical Journal een artikel van een deskundige over den toestand opge nomen waarin een bevestiging wordt gegeven van den inhoud der bulletins Daarin lezen wg De vooruitgang is van dien aard dal er geen reden voor oogen FEViLLETOX bTtWEE JITEÜSTEIL 135 De hertog van I itt Aquitatne wtlde naar Ierland en lord de Mowbray hoopte op de Kouseband L ord Maniey die ook een onderacttadKng verwachtte was overtuigd dat geen zijner menden de geringste kans had om liun doel te bereiken maar geloofde dat hem dit zeker zou gelukken indien hij hen daartoe gebruikte en IOC orerreedde hij hen zich met elkander te vereemgen m Uer belang Op zijd wenk waren allen btj den hertog samengekomen en waren in een druk onderhoud gewikkeld over den tegenwoordigen land van zaken terwyl Tadpole en Taper dat belangrijke en leerzame gesprek bielOen waarvan wij een gedeelte hebben atgeluuterd Gi kant er op aan zei lord Mamey dat met cachUwid nieta bereikt wordt Het Hoogerhuiz IS ook niet met zachtheid geregeerd Wat heeft ons zQovele jaren doen zwijgen i Bedreigingen en be dreigingen die op den man af uitgesproken werden Men tei ona dat tndien wg ons niet geheel en al onderwierpen aan den wU en het welgevallen van ééü pertoon de kaarten n uden worden neergvworpen Wij veB toe het spel u gespeeld en gevtmnen Ik weet miA niet ot het door de blikkeliike ongerustheid meer beslaat De koning bleek een gehoorzame ziekte h i volgt trouw den hem gegeven raad op en daardoor is zgn gehecle gezondheid aanmerkelgk verbeterd Doch daar mon voortgaat onrustwekkende berichten te verspreiden en zelfs al te druk ken IS het onze plicht te vol klaren dat b do operatie geen spoor ontdekt is van enige boosaardige ziekte dat er t jdens de behandeling evenmin iets van dien aard is gebleken en dat de geneesheeren overtuigd zgn dat de gezondheid van den koning niet de minste ongerustheid behoeft m te boozt inon Ook de Lancet bevat een dergi Igko verklaring Er is nooit eenig spoor ont dekt van een boosaardige ziekte bg d n koning De koning heeft geen kanker VVg hopen dut de c categorische verklaring éen einde zal maken aan de even onzinnige als hinderlgko geruchten die in omloop ito gebracht In oen telegram uit Bloemlonlein werd gemeld dal een aantal Boeren officieren en ambtenaren van 4e vroeger Regeering wei geren den eed van trouw af te leggen die m zeer verbindende termen is gesteld maar dat slechts enkelen bezwaar hebben een verklaring te leekenen waarin zg den Koning als hun hoer erkennen Is dat weer con der middelen van de Bagehidieu om de verzoïnug te bevorderen V een eed te eischen die le Boeren met kunnen afleggeh behalve do verraders f Ook hier maakt de Daily News aanmerking op Dat do Regeering geen krggsgevangenen terug lai t gaan zonder een verbintenis van trouw jegens de nieuwo regeerders In plaats van zich tevreden te stellen met het vredesverdrag der aanvoer ders noemt het blad onpolitiek daar hel een categorie van buiten de wet gestelde onverzoenlgken zal doen ontstaan die Enge land juist niel vriendschappelgk gezind zullen zgn Ook acht het blad t van bot hoogste belang dat de vermoedens omtrent het heften van belasting voor de beloofde 3 millioen onvcrwgld worden weggenomen de thans begonnen proefneming toch kan alleen slagen indien wj ons woord volkomen gestand doe Hel schijnt dat de eouterentie tusschen de mihislers van Oostenrijk en Hongarije ven Koerber en Szell lot een bevredigende uitkomst heelt geleid Eergisteren heeft Sz ll te Weenen een langdurig onderhoud met von Koerbst gevoerd in tegenwoordigheid van vele leden van hel Oostenrgksch kabinet taktiek is gewonnen maar gewonnen ib het en wat sullen wy nd doen Naar mijne meeningIS het hoog tijd om van het diktatorachap bevrijdte worden De nieuwe die men op het paleis zal aanwenden is dat men Hare Majesteit aan betversuod tal trachten te brengen dat Peel de eemge man u die het Aöogerhuis kan leiden Nu danIS het juiste oogenblik gekomen om zekere liedente doen gevoelen dat het Hoogerhuis met vanplan IS langer als werktuig te dienen voor anderen Rekent er opi dat we door fiink front te maken op dit oogenblik Mn spaak m bet wiel kunnensteken Wij vormen met ons drieén de kern erzijn er genoeg ora tich om ons heen te scharen Ik heb aan Marisforde geschreven die is geheel rijp Lord Hounslow sal morgen hier zijn Het moet nu geschieden en ali wij met vas raden Etjn dan kan hqt niet anders of de groote konservatieve zegepraal moet hierop uitloopen dat je beste posten zoowel m binnen als buitenland in handen komen van eene reeds zeer machtige fa mtlie Waarvan men in deit tyd van ratjn vadernog nooit gehoord had zei de hertog En indie van den mtjrien ook met zei lordde Mowbray Koninklijk en Norniandisch bloed eb hetonze zei lord Mamey kan op die wijze toch metbehandeld worden Juist op dit oogenblik trad een bediende binnen met een kaar De hertog nara het aan en tei Het IS Tadpole aullen wij hem binnen latan kooten f H ud pat tekst wet iets hebben owdc 1 toen besloten dal op 23 luli de rappwieurs der beide regeeringen zullen bjjeenkéinen voor de derde lezing van het douanen tvief en het handelsverdrag en m geval van e slemmigheid ahdan de ondei handelingen beëindigen en de uitkomsten aan den zer ter goedkeuring aanbieden Slet huwelgk van prins Mirko van Mon t iegro mot mejuffrouw konstantinovitch eél lamilielid van koning Aleiander van 8WïH be orgt den üostonrgkschen politici e4l zekere onrust Hen vreest n I dat later ninneer prins Danilo zijn vader in Monie nagco zal opvolgen prins Hirko door ziJn hu eiyk vooral ook wanneer hlJ kinderen heelt als pretendent zal optreden van den Servischen troon Op die wgze zon zelfs een vereeniging van 8ervié en Montenegro kannen tot stand komen zoodat in den Bal k n een sterke Russisch ge iinde en anti M tenrgksche staat ontstaan zon Wanneer koningin Draga haar gemaal een troonop volger schonk zou die vrees natuurlijk geheel en al ongemotiveerd worden D correspondent van hel Berl Tagebl te Fetersbnrg schrijft over den onruatlgen tomtaiid in Kusjand kalmer en zaakrijker dM dit gewoonigk geschiedt ook iu vele an t e kranten Ug zegt dat de onlusten ziJnwekt door repfiblikeinsrhlTTolksmenners meerendeels weggejaagde studenten die zichuitgaven als boden van den Keizer Veertigvan hen zgn thans in arrest Verder deeltbil mede dat op voorstel van Minister Vonriehwe de Keizer heeft goedgevonden dalde aangerichte srhado zal worden vergoeddoor den Staat Zg wordt geraamd op 800000 roebel maar zal waarschijnigk het dubbelebedragen Bepaald is dat do Boeren die zichtot de onlusten lieten verleiden dit bedragaan do schatkist zullen moeten opbrengen doch deze bepaling Is louter een bedreigingen een waarschuwing die in Augustus zalworden gevolgd door een daad van genadeOok spreekt de correspondent de geruchtentegen dat de Keizer tegen den zih van zgnMinisters zich door personen uit het volkzal laten voorlichten over den toestandDaarvan is geen woord waar Verspreide Belichten Fhaskkuk De handelsrechtbank heelt bel faillissement uitgesproken over de Caisse ginirale des families te deelen En niettegenstaande hun belangrijke bijeenkomst deed poht eke nieuwsgierigheid en misschien het een of andere bijzondere gevoel hen eenstemmig het besluit nemen om ladpole loe te laten Lord Marney en lord de Mowbray bij denhertog van Fitz Aquitaine dacht Tadpole n hij in de bibliotheek was gelalen en hij met rijnscherpen blik de drie adellijke heeren had opge nomen Uat heeft iets te beteekenen daar sAuiltwellicht het een of andere booze plan achterGelukkig dat ik hter ben ainge aan I Met eenbeleefden glimlach groette hy hen allen Welk nieuws hebt ge van het pateis 1 adpole i vroeg de hertog 8 r Robert u er op het oogenblik antwoordde Tadpole Dal 18 goed nieuws nep de hertog uu waarop lord de Mowbray detellde woorden rak en lord Mamey een zwak bravo het volgen Toen begon een onderhoud over bet Jamaica debat waarin alle groote belangstelling vcpisden of de whigk eerst wel van pUn waren geweest al te treden ot het lord Melbourne oi Idird John was geweest die op den stsp had aangedrongen en zoo voort I adpole die iels ernstigs over tich had scheen den hertog van FiH Aq iUine tje heb ben aangrkUropt lord I4amey die een woordje onder vier oogen aan Iwd de Jlowbray wilde leggen had flezen op behendige w ze ter zijde genomen onder voorwendsel van naar een schilderij te kijken ladpole greeg met stalen gezicht de gelegenheid aan die hy lang gezocht had Ik bemer met achtor de coubascn te kunnm zien Te Odde heeft eergisteren een ontmoeting plaats gevonden tusschen den DnitBChen keizer en den ex premier Waldeck Rousseau De keizer die als hy wil zoobijster aardig en vriendeiyk kan weien en t in den laalslen tijd iu hel bijzonder gemunt heeft op Eranschen en Amerikanen heeft met alleen des ei premiers visiteaan boord van do Hohenzollern onverwgld beantwoord met een bezoek auboord van de Ariadnji het jachl vanGaston Menler dat Waldeck RogsseaB enandere Franschen herbergt doch eergisleravond he ft Waldeck Rousseau met lijnre genooten gedineerd aan boord van helkeizerlijk jacht als gasten des keizers Buiten Parijs heeft eergisteren weeraeni een Frausch duel plaats gevonden tusschen het gemeenteraadslid rchain en denjournalist Malhleux Twee kogels werdendoor de lucht geschoten en geheel gutkeerden de helden naar huis lerng Morgenavond komt Hakonnen alsgul der regeering Ie Parijs au uit Londen DUITBCHLAITD Door het gevolg van den keizer zjjn U Odde welke stad rijk met vlaggen getooid Is eergisteren kransen neergelegd aan den voet Van het gedenkteeken van luitenant Von Hahnke Wel komt het Kanaalvoorstel terug in den Landdag doch nog niet in de volgende zitting hoewel de nieuwe minister Bndde weel dat dit voorstel het voornaamste is van Z jn werkzaamheid De keizer heeft tijdens de Kieler weekde eigenaars van de vijl Ameriknanschejachten nilgenoodigd tol oen bezoek aande Marionburcht en aan die oltnoodigingwordt nn voldaan Op bevel van hoogerhand moeten detroepencommandanten voorlaan zorg dragen dat tijdens het warme seizoen de veld enmanchdieust des morgens vroeg en dea avondslaat begonnen wordt terwyi den manschappendikwerf gelegenheid moet worden gegeventut het drinken van water en er del middagsrust moet worden gehouden Te Berlijn is een druk bezochte so claaldemocratische vergadering gehouden waarin het Rijksdaglid Ledebnr sprak overde growelen van Uel ciarisme dooifde politie ontbonden hertog aar men heeft mtj vandaag gezegd Tsdpole als gtj den hertog van titt Aquilalne toevallig mocht ontmoe n dan kunt ge hem zeg gen dat lord KiUcroppy stellig niet naar Ierland sou gaan Ken glimlach van tevredenheid kwam op het welgevormde gelaat van den hertog maar slechts even want hij vreesde dat anderen achterdocht zou krijgen én toen hervatte hij met een vriendelijken en veel beteekenenden hootitknik die moest aand iden dal ladpole dit onderwerp op het oogenblik niet verder moest aanroe ren het gesprek over het Jamaica debat en wendde zich spoedig daarna tot zijn schoonzoon roet een vraag van huishoudclijken aard Dit maakte een eind aan het gesprek tusschen lord de Mowbray en lord Mamey Toen lord de Mowbray naar voren trad trad Tadpole h m opzettelijk toevalhg in den weg terwijl deze laatste iich hield alsot hij naar lord Marney wUde gaan Hebt ge van lord Kibbonville gehoord ici Tadpole op gedempten toon Xeen wai ts het dan i Hl kan den avond met meer halen Watifl Sir Robert gelukkig Twee kouscbanden ommee te beginnen 1 Tadpole was er nu io gestaa i lord Marney alleen aam te klampen de overige pairs waren te ver al dan dat ai hem konden hoo ren