Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1902

Vrijdag 18 Juli i902 4l8 e Jaargang O 8853 mmmi coiramt jMeuwS en Advertentieblad vonar Gouda en Omstreken Tt lerttiin u Hi De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzonderifrg van Zon en Feestdagen üe prijs per drie maanden is 1 20 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Telefonn IVo HM A D V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Drnk van A BEINKMAN Zn Go da Echt Zeetiwsch Tarwebrood MM eent de K G bï A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 IN HET Verliclitiiigs Magazïj Il Avoiid§ler DUBBELE BUUBT 2 jn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§l alloii § alsmede een ruime sorteeting ÜAHORNAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFOKNUIZEN tegen concnrreerende prözen Goedkoopste adres voor W inkel Etal ages met Bucces geplaatst bg H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van enBADINRICHTING compleet van af 1 80 en hooger i Minzaam aanbevelend r M M VAN LOON TELEP 117 Gasfitter Wie zeker zgn wu i Bcht Etkel Cacao te ontrangen teeameugeeteld en aa vole praefaömingen in den handel gekomen ondei deb naam dea aitvinders Dr Mlohaelis vemardigd op d beste machines in het vereldbelomde étabbliaaement van Oebr StoUvnrok t Keulen tliche Bikel CacaQ n vierkanten bnggen Deia ËiktJ Cnao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dag l$ ach gebruik een k 2 theelepdi tIb t poeder voor een kop Chocolate Ala goneeekncbtige drank bij gevd van diarrbee alechfa met water te gebroiken Terkrygbaar bij de voornonul B 1 ApotuekerB ens f 1 0 e 0 90 6 36 GenenalvertïgsmTOordiger vw Ned r and lulius Mattenklodt Amiiterdam Kalvejatraat 103 Ondergeteekende beveelt zich beleeld aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisiniej Westhaven 128 Tldnry B Wo d bils a in do geheele wereld bekend en geroomd Onovertroffen middel tegen alle Borst L O u ff Lever MaaflTzlekten ens Inwendig zoowel ats ook uitwendig in bijna iiUe ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pr S per Aacon t 1 per post t 115 TUmy i Wondiri lf bezit een alsnog ongekende geneeakraRh en heilsame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geteül overbodig Mot dczs zalf werd een 14 Ja oitd voor oiiKeneesll k rehooden beeuii ezwel en oniani B oon b na £ i jaar kaïikerlUden R eueKeii lirenut genetmg en verKftcbting der pijnen bij wouden ontstekingen enz vau allerlei aard Prijs per pot f 1 60 per poat f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothekor HENUI HiNDERH Eokin B Amsterdam W BBT g ii depot il beiteUe men direct aan die ScliutiflntiMtbeVe dei THIKRRY in Pregmdn M ttohituh Outenoch Galifeve prospectUB te oDthiei en bg het C ntrnl t sader Rokia B Awuibaima Inschrijving Loten G0UD4 HET BESTUUR der Afileeling GOUDA en Omstreken van de HOLLANDSOHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW stelt de gelegenheid open tot INSCJHHIJVUSG voor 30000 LOTEN a 50 cent per stuk voor de in OCTOBER te houden VERLOTING bij gelegenheidvan de alsdan te houden groote Hajaars Vee en Paardemnarkten Inschrijvingen moeten uiterlijk DONDERDAG 24 JULI des namiddags 6 uur zijn ingezonden bij den Secretaris der Aldeeling Namen het Bestuur H N VALCKEIfll R DE GREEVE Seer WUdstriJat 60CDA Geen Kinkhoest Geen Influenza Om ninkhoesl Influenza Borst en Keelaandoening Mnnen den Icortst mogelfllien tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevluclit tot de van ouda bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borst honigExtract Hl E L I 4 1 T II E nit de Koninkiyke Stoomlabriek DE HONINGBLOEM H N VAN SCHAIK C DEN HAAÖ Hoüeveranciors Flacons i 1 70 ets 40 et by Firma WOLFf Jt Co Westhaven 198 ffoarfo i dTEWSl BZiV Kleiweg E 100 Go da E H VAN MILD Veerstal B 126 te douda A BOOMAN Moordrecht PINK8H Nieumrherkad IJiel A N tan ZESSEN Sc won wM J Ta TORKEN aostrop B V WIJK Oudmairr A SCHEER Haatlrecht P W t EDE Ourfemaier K ïasder HEIJDEN te Eeeumijh P d SPHK Moercapelle O t b STAR Waddimjaneen Wod HOLST Waddingsveen M KOLKMAN Waddingmeen P A m GROOT Oudewater A DB JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUroekerdam D BIKKER te Bentdiop HOLLANDSOHE MAATSCHAPPIJ VAN LAM BOL W Aftteeling Moordreoht en Omatreken Landbouw Tentoonstelling te Moordrecht op Woensdag 13 Augustus 1902 ÖROOÏE VERLOTING bjj gelegenheid van bovengenoemde Lnndbonw Tentoonstelling HOQFDPEiaZEN in deze Verloting znllen zijn r Prijs ÉeuRijtuigmetéenPaard 2 PriisEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelijk aangekocht zuilen worden op het Tentoonstellingsterrein i go CEiTS PCII LOT i Trekking Zaterdag 30 Augiiatus n Loten verkrijg baar bij A BRINKMAN Zü Lange Tiendeweg Gouda Kk Der grm Erfolg n ffwM ttitent H Stoltim enungtm M Anian tv fêf aohiedenen werthlogen Naehahmuit eti gagêbên Uêtt nauf dêher anurê stetB sch rffn H S oW nar m imt Urêot odtr te toictm EkéohtnUlunéati m dtnta uHiêrNëUt fwl MtmtMmntJ êMiahiitglH = FrMMUston ml Ztmgm tm énüt md fnm Warmng Vt Patent H Stoïlên Vraagt bij Vwen Boekhandelaar eenProefnummer der Nederlandache uitgave van TouRisr De hoofdtekst van dit hallmaandelijksche tSdschritt bestaat nit de BeachrijBiiig eener Rel om de Aarde die de Heer E T Feenstra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rijh geiUuatreerd naar eigen photographische opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Anaiehtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adrea door onze reizigers worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Achter Indië Birraa Malacca enz Prijs per jaargang f 7 20 ind de Ansichtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tgde geleverd Bureau De Wereld Tourlsl Haarlem Geen beter adres voor alle soorten SOHOENWEBK d n bel KuorilbniliaiiLsch Mtm m Laarzenmaijazijn KLEIWEG E 30 L SMITS tegenover de Kleïwegsteeg Aanbevelend Alle reparation en aangemeten werk Men wordt veKoclit op t MKItIi te lettou DIT At MiGlZIJS TiH M RAVENSWAAYZO E GORINOHEM Deze THËËEN worden afgeleTerd in verzegelde pakjes van vijr iwe en een half en e n Ned on imet vermelding van Nomraer cc Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo□eerd □ Zich tot de uitvoering van geeerde orderfl aanbevelende 1 G BIJL voorheen J B JiEBAART Lz Zenmv en llaag lij ers wordt nit overtuiging als een werkel ke hulp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart vor t p t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel r Ba Ml Nieuw onovertroflen jï I 1 Prof Dr Liebsr welbekend t m lEHOW KXAOBT ILIZEa i I Ifn Alleen echt met Fabriektmerk t l Üj voortdurende radicale en llonMI lekere genezing van alle ixWi gJiJB de meest hardnekkige xenui IjSvOÊ Kiekten vooral ontstaan door IK Kn afdwalingen op jeugdigen leeftyd I Totale genezing van elke zwakte Bleet liucht Benauwdheid Hoofdpfln É r aine Hartklopping Maagpju slechte pgBvertering Onvermogen Impotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen Irijircr fesch 11 1 11 2 8 8 dubbele ewli 1 f OendailUepöt Matth v d Vegte Zaltbomrae Dcpóüi M 01éb a h Co Eotterdam 1 Happel 8 Gr enhage T I almmaDB de Jong J Czn Eotterdam 1e roond of ie T eu o rtlH pe H H I 4t FcBM Scho n re ktanx poetMO e lle iwie eirKaklturdcHMrcn DeiHi n K ndendweomi Verk tb r bq wUdUn II Sctocewerk GiUmeriBn Progetiien mi M lette b3 h t fkbrltkraerk Welft fc O Woud I on bii alle drogisten Kleinhandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUUERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 38 Juni 1881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen zijn ingekomen verzoekschriften van de navolgende personen waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij ieders naam vermelde localiteit sterken drank m het klein te mogen verkoopeu als Naam Aanduiding der n den Verzoeker i localiteit P van Vreamingen Wijdstraat A 163 Gouda den 17 Juli 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Bullenlanilscti Uverzicht Het ochtendbulletin meldt De koning heeft de reis van Londen naar Cowes goed doorstaan hg leed volstrekt niet door den overtocht en bracht een goeden nacht door Z jn algemeene toestand is uitstekend Hö gevoelde zich door de verandering van lucht en omgeving aangenaam aangedaan Zgn rnstbed werd eergistermiddag gedurende twee w aiaa oii da tuiig in de Q ui liUiliM iiIftatst ♦ Er komen onrustwekkende berichten nit Zuid Afrika berichten die niet alleen in Engeland met bezorgdheid zullen worden vernomen Na een hardnekkigen en bewondering aJdwingenden stryd van twee en eeu half jaar zagen de Boerenleiders de onmogelpheid in om voor het oogenbHk den oorlog voort te zetten Het blokhuizen stelse belemmerde hunne vrijheid van beweging het aantal dooden gewonden en gevangenen werd te groot bovendien stond het gevaar voor ontvolking en voor het uitsterven van het ras door de opsluiting der vrouwen in de concentratiekampen te wachten En de Boerenleiders beraadslaagden met elkander en met do Engelsche bevelhebbers over de mogelijkheid om den strijd te slaken Dit besluit en de uitvoering hebben aanvankelijk instemming gevonden bij de Boeren in de republieken en zelfs de Engelsche bevelhebbers verwonderden zich over de volgzaamheid en de loyauteit waarmede deBoeren de bepalingen der acte van overgave uitvoerden Nu komt echter blijkens de berichten nit Pretoria de reactie na het gevoel van opluchting over het eindigen der vijandelijk I FEVILLETOX ÜE TWEE ÜITECTK ia8 Welnu kom dan morgen ik ben dan alleen en dan zal ik enkele heeren uitnoodigen die gij kent en met wie gij ingenomen zijt sir Vavasour Firebrace en lord Shaftesbury en een zeer geleerden Franschman die zich op het oogenblik hier iri istad ophoudt een zekere Vicorate de Narbonne die eeer gaarne kennis met u wil maketi Uw naam is bekend tot in Parijs dat kanik u verzekeren U zijt al te goed mylord op een anderenkeer eens ik heb thans dringende zaken in ordete brengen fNu nu j later dan Goeden morgen mijnheer Hatton Hatton maakte een diepe buiging Toen de deur weer dicht was nei hij in zijne handen wrijvend In hetzelfde kUtje en in hetzelfde kabinet de archiotkamer in den grooten toren van het kaateel Mowbray Zij bestaan diis en ik weet nu waar ze zijn Nu zal ik ze wel krijgen HOOFDSTUK XIV Twee en zells drie dagen waren voorbijgegaan eedert Tadpole meegedeeld had dat Sir Robert heden komt nu het gevoel van spp dat de onafhankelijkheid der republieken prijsgegeven ia Degenen die tot het laatst toe den strijd voor de onafhankelijkheid hebben volgelWuden wijten het verlies der vrijlieid aan hjti die de wapens vroeger neerlegden en zichielf by de Engelschen aansloten Dit geeft aanleiding tot tweedracht De National Scouts en de handsuppera worden met bi tteren haat bejegend en staan aan vervolgingen bloot Pju de burgers die den strijd tot het laatst hebben volgehouden beginnen onderscheidingsteekenen te dragen om zich an de Engelschgeziiiden te onderscheiden Het langdurige geschil tusschen Oostenrijk en Hongarije over de overeenkomst nadert zijn einde De jongste conferentie der ministers Von Szell en Von Koerber hoeft tot een resultaat geleid En al moeten nog tal van détails geregeld worden en al zal de forniëele overeenkomst eerst later te Ischl worden opgesteld en geteekend do groote geschillen zijn thans nit de wereld Eén dag een goed woord van den monarch een krachtige poging om elkaar te verstaan hebben een resultaat doen bereiken dat na zeven jaren van onderhandelen van kibbelen eii van gelijk willen hebben niet bereikbaar meer scheen DeKeizerTieeït do beide mShistors president met elkaar verzoend en hen tevens verzocht nu eindelijk eens het krijgsspel en de tactiek op zijde te zetten en ernstig de hen opgedragen taak te volvoeren ZiJ hebben dat ged an en het gevolg is geweest dat ziJ eenstemmigheid verkregen hebben op de gewichtigste punten ij bevoorrechting van den Hongaar3chieft landbouw endeHongaarscheindnstrie daj ywgen van Oostenrijk om door tolrechten dwjw oorrechting te keeren de regeling der emeenschappelijke bijdragen dit alles is hu op bevredigende wijze geregeld Welke houding de Oostenrijksciie Bondsraad tegen ver de nieuwe overoankomst zal aannemen is by de volkomen onberekenbaarheid van dit lichaam niet te voorspellen In de Hongaarsche Rpsraad zal Von Szell wel op geen bezwaren stuiten De Hongaarscbe agrariërs znllen wel brommen omdat niet al hunne eischen ingewilligd zijn maar de overige partijen zullen blijde zijn dat aan de vervelende en langdurige geschillen over de overeenkomst eindelijk een einde komt En de overige wereld niet minder De Engelsche bladen houden zich volijverig bezig met de reconstructie van het Engel op weg was naar het paleis en nog bedroefd weinig was er uitgelekt Het was natuurlijk bAend dat men bezig waseen ministerie samen te stelten en de courantenberichten het publiek dagelijks de bezoeken van edele lords en zeer geachte parlementsledenaan den nieuwen eersten minister Maar de hoogepolitieke wereld was plotseling zoo voorzichtiggeworcktn dat niets uitlekte Zelfs zij die altijdallerlev raatjes verzonnen zaten verlegen LordMarney had de teekenen zijner verwachtte waardigheid nog niet ontvangen hoewel hg nooit zijnhuis verliet om te gaan rijden of wandelen zonder kapitein Grouse de boodschap achter te latenhoe laat hij precies zou terug komen Ierlandwerd nog niet bestuurd door den hertog van FitzAquitaine en de graaf de Mowbray liep nogaltijd zonder den Kouseband Deze drie aanzienlijkeedellieden waren allen zoo nieuwsgierig ja zeverkeerden in een voortdurende gejaagdheid maarte gelijker tijd werd zelfs niet gefluisterd dat lordRambrooke ol iemand anders de belrekking hadgekregen die lord Marney voor zich zelven hadbestemd ook had lord Killeroppy geen achterdochtopwekkende samerikomst gehad met den eerstenminister wat den hertog vau Fitz Aquitane bedaardhield maar toch nog niet op zijn gemak bracht terwijl nog volstrekt niets bekend was omtrent hetbezetten van den vakanten zetel van lord Kibbonville in de kapel van St Geor ge it s dit deed lordde Mowbray rustig hoewel niet tlvnden aiwachten wat er komen zou JU Intusschen polsten zij allen Tadpole iederen dag ja ieder uur en dezen viel het niet moeilijk zijn sche kabinet D w z zy geven beschouwingen en gissingen en doelen verder mede hoe het nieuwe ministerie wel behoorde te worden samengesteld Want dat er groote verandering op til zyn ontveipst zich niemand Sir Michael Hicks Beach gaat heen doch mogelyk zal Balfnur hem nog kunnen bewegen te blyven als hoofd van een ander departement waarscbynlijk is zulks echter nfet De Daily Telegraph meent dat Salisbury en Hicks Beach gevolgd znllen worden doorlord Halsbury lord Hereford lord Ashbourne en lord Cadogan terwyl het blad het zeer waarschijnlijk acht dat George Wyndham en Austin Chamberlain iii het ministerie zullen worden opgenomen r i Do candidaten welke een kansje hebben op het ambt van kanselier der schatkist zyn uitermate talrijk Brodrick Gerald Balfour Kitchio lord Hamilton Lowtlier Hanbury en Austin Chamberlain Ook de naam van Sir Edgar Vincent staat op de lijst Het mag echter reeds nu als zeker worden aangenomen dat Chamberlain minister van koloniën blijft De Times toch bevatte in een barer laatste nummers een blijkbaar geïnspireerde mededeeling volgens welke Chamberlain zijn taak aan het Colonial Office als nog bii lange na niet geëindigd beschouwt Hot samenwellen van het Ryk eischte nog steeds s ministers werkzaamheid en waakzaamheid Het recalcitrante lid der regeeringspartij Gibson Bowles die als enfant terrible do regeering zoo menigmaal een mauvais quart d heure berokkende schijnt het is de Daily Chronicle die het zegt in aanmerking te zullen komen voor onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken Vrij algemeen ineenen de Engelsche persorganen dat de invloed van Chamberlain door de kabinetswijziging nog zal toenemen terwijl hel nieuwe ministerie een veel krachtiger werkzaamheid zal ontwikkelen op het gebied der binnenlandsche wetgeving Dat Engeland aan den vooravond zou staan van een algemeene verkiezing wordt onwaarschijnlijk geacht Tc Parijs is eergisteren de internationale conferentie ter bestrijding van handel in blanke slavinnen geopend in het gebouw van het ministerie van buitenlandsche zaken Delcassé presideerde In zyn openingsrede herdacht hy met voorden van waardeering allen die hadden medegewerkt tot de totstandkoming der eerste internationale conferentie met hetzelfde doel te Londen in 1889 gehouden Van de resoluties van het I goeden naam als omzichtig man op te houden want daar hij niets wist en zelf in verlegenheid geraakte over de langdurige imzekerheid nam hij zijn toevlucht tot een orakelachtige geheimzinnigheid en sprak dan enkele dubbelzinnige woorden uit die de vragers op behendige wijze tevreden stelden zonder hem zelf bloot te geven Emdelijk liep er op zekeren morgen een on derhng gerucht in de eerst onderrichte kringen Het bleed steeg Lady St Julians naar het hoofd Lady Deioraine werd bleek Lady Firebrace schreef vertrouwelijke brieven met dezelfde pen aan mijnheer Tadpole en lord Masque Lord Marney bracht in den vroegen morgen etn bezoek aan den hertog van Fitz Aquitaine en v nd l j d de Mow bray daar ook reeds De sociëteiten waren om twaalf uur reeds vol Overal een geheimzinnige drukte en een ontzaglijke opschudding Wat kon er aan de hand zijn Wat was er gebemd Het is waar zei Egerton tot Bemers bij Brookes Is het waar vroeg Jermijn aan lord Valentine m de Carlton Ik heb het gisterenavond bij Crocktcs d gehoord ei Ormsby men hoort daar de gebeurtenissen altijd vierentwintig uren vroeger dan opandere plaatsen Den geheelen morgen was men overal bezig deze belangrijke vraag te doen en te beantwoorden Is het waar Tegen den tijd van het diner werd die vraag overal bevestigd en toen ging men dineeren en zich op de hoogte stellen waarom het waar was en hoe het waar was Londensche congres zou op de tegenwoordige conferentie met vrucht kunnen partij getrokken worden Delcassé voegde nog daaraan toe dat de verschillende persoonlijkheden die ter bijwoning van de conferentie waren opgekomen hem een waarborg waren dat met ijver en scherpzinnigheid zou worden gearbeid Later werd den gedelegeerden in het gebouw van het ministerie een lunch aanboden De verkiezing tot lid van de Kamer van den bekenden christen democraat Daens te Brussel zon wel oens het geva r kunnen liApen van vernietigd te worden Het olericale Hbl V Antw schrijft over deze qaaestie het volgende In ieder geval in het proces De Cannart tegen het Journal de Brnxelles den Petit Beige en de Etoile Beige heeft de rechtbank gister besloten dat de verweerders de drie dagbladen gemachtigd zijn het bewijs der door hen aangehaalde feiten te leveren Men weet dat die aangehaalde feiten zyn om de noodige onderteekennars te vinden voor de christen democratenlyst te Brussel aan wier hoofd de heer Daens stond zou de heer De Cannart hebben wölgemaakt aan do ouderteekenaars dat het een petitie was om afschaffing te krijgen van den overweg der Belliardstraat Moesten de rechters de thesis der verweerders aannemen dan zal het er aardig uitzien met de verkiezing van den heer Daens g Verspreide Berichten FniNKEUK Eas Makonnen de speciale afgezaht van koning Menelik van Abessinië is eergisternamiddag ontvangen op hot Elysée door president Loubet met het gewone vertoon en was voor deze occasie getooid met een slappen grijzen vilten hoed tot groote ontsteltenis van den directeur van het protocol den angstvallig voor hot decorum wakenden heer Crozier Een half uur duurde het babbeltje tusschen ras en president en later beantwoordde generaal Dubois het bezoek namens don president terwyl de ras eergisteravond aanzat aan een diner bij minister Delcassé Een deel van generaal De Gallilet mémoires voor zoover passend voor openbaarmaking tijdens des generaals leven zullen opgenomen worden in de Gaulois i raison van een uitkeering aan de armen En wat was er nu werkelijk gebeurd Er was wat men gewoonlijk noemt een kmk m den kabel gekomen Zonder eenigen twijfel was er ergens en op de eene of andere manier eon kink in den kabel gekomen een kink in e samenstelling van het nieuwe kabinet Wie had dat kunnen denken t De liberale ministers hadden naar het schynt de portefeuilles neergelegd maar waren op de eene of andere wijze toch niit geheel afgetreden Wat een konstitutioneel dilemma Het was noodzakelgk dat beide Muizen van het Parlement bijeenkwamen een beroep deden op de kroon en de koppige raadgevers van deze in staat van beschuldiging stelden Dat was de eene goede weg on de partijzucht werd zoo opgewekt dat het niet onmogelijk was dat er iets zou gebeuren In ieder geval was het etiu uitmlintende gelegenheid voor het Hoogerhuis om wat moed te scheppen en wat men in de taal der hooge politiek noemt het initiatief te nemen Op een wenk van Tadpole was lord Marney bereid dit te doen eveneens de hertog van Fiiz Aquita nt en de great de Mowbray dacht er ook ernstig over Maar toen nu alles voorbereid en gereed was en er kans bestond dat de onathankelykheid van het Hoogerhuis wederom de gelicfkoobde loost zou worden op konservatieve diners werd plotseling een allerdwaast gerucht verspreid dat de groote konstituoneele beweging die meu op louw zette zoo belachelijk maakte dat zelfs met de betrekking aan het hof voor zich en Tadpole achter zich Lord Marney aarzelde iVor It vttvoigd