Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1902

Zaterdag 19 Juli lOOd 4l8te Jaargang Mo 8854 mimm wmm Dlieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken liileronn Nu M De Uitgave dezev Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommera V1 1F CEWTES Tcleroon No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Atlvertentiën tot 1 uur dep midd AnVRRTENTir N Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave van l EVtRBLD Tourist De ihoofdtekst van dit lialfmuandelykscbe tjdschritt bestaat nit de lieëchrfjvtny eener Belg om de Aarde die de Heer E T FeenstRa Kuiper in opdracM der Vennootschap maakt Elk nummer is rijh l eiUuHtreerd naur eigen photographiaehe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 AnHichtkaarten die hem ann eigen of een ander door hem op te geven ndren door ocze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arable Perzie Voor en Achter Indié Birma Malacca enz Frija per jaargang f 7 20 incl de Anmhtkaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem Wie zeker sijn ru d Echtp I Elkel CltCaO te ontvangen tesamei gesteld en na vele proofnemingen In den handel gekomen onüe den naam des aitvindera Dr Miohaeli vervawdigd p de beste machines ia het woreldbercemde ètabblisaement van Oebr StoU 1 werck te Keulen Itcha J pT12icfeaeIH Bikcl Cacao In vierkanten bussen Deze Kikel Ctciui is met melk gekookt I eens aangename gezonde drank voor da 1 gelgkach gebruik een t 2 theelepdt van t pojder voor een top Chocolate AI I geneeskracbtige drank b j geval van diarrhoe Biocits met water ia gebruiken Verkrijgbaar bi de voonuuunate B Apothekers en Prii Ko 8 proelhuije TTM c 0 90 0 0 35 Generaalvertegenwoordiger voor Kedw and Julius Mattenkledt Amnterdam Kalveistraat 10 IN HET Verliclitings Magazijn lic Avoiid§ter DUBBELE BUURT zgn heden ontvangen een prachtige collectie meiiivc Qa§l alloii § alsmede een ruime sorteering GASORNAMENTEN GA8K00KPLATEN en GA8FOENUIZEN tegen conourreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bjl H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het grooto genot van een BADINBIOHTING compleet van nil80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON Gasfitter TELEF 117 TUtnjr B WondMbtlitm is do gühoelo wereld bokend on geroemd Onovertroffen muldel tegen nlle Borst Long Lever Maagziekten enz Imvomlig zoowel rIb ook nitwendig in bijna iilte ziektegevallen met goed gevolg nun te wenden l rUs per flacon 1 1 per post t 1 IS TUnty i WoAilinalf bezit aen alsnog ongekende genoeskracli en heilzame werking Maakt raeeaial elke pijnlijke en gevaurrolle oppratie geheel overbodig Mei deze aalf wtsnl oeu ï4 jaar ourf voor oHgeneeslilk rehondeu beeiitpezwel en onlant a oen b tia ISÜ laar kaukeriydeii fceiiezeii m en t genezing en renachting der pyaon by wornleu ontstekingen enz Tan allerlei aard Prijs por pot f 160 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland A pothekor HERiRI SlI DEIIS Rokin 8 Anjaterdum W r geen depot is besteUe men direct bub die Soliutecnapotheke dei K f HIMIHY lu Prejtnida bel Hohitwh Oesterreioh Öelievo proipeotu teontbiwleu by hot Ceatrol Ropöt b nder Rokin 8 Anut rdua Inschrijving Loten fiOUDA HET BESTUUR der Afdeeling GOUDA en Omsfi eken van de HOLLANÜSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW 8telt de g eleg enheid open tot INSOHUIJVING voor 30000 LOTEN k 50 cent per stuk vooi de in OCTOBER te houden VERLOTING bij gelegenheid van de alsdan te houden roote Najaars Vee en Paardenmarkten Inschrijv ng en moeten uiterlijk DONDERDAG 24 JULI des namiddags 6 uur zijn ingezonden bij den Secretaris der Aldeelinff Namens het Bestuur H N VALCKENIER DE GREEVE Secr Widdatraat GODD4 HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANOBOUW A deeUny Moordrecht en Omstreken Landbouw Tentoonstelling te Moordrecht op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VERLOTING bij gelegenheid van bovengenoemde Landbouw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zijn 1 Prijs EenRijtuigmetéenPaard 2 PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welko prijzen zooveel mogelgk aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein iÜ 50 CE TiS i CH LOT j Trekking Zaterdag 30 Augustus n s Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda wfmr iwfvfm i iWfi i Hr f mm fB üt n eo i algsii ten iittuukn Li i ulii oiiia € ri ouc IkKioii t CyiJinfi I flfOChP s inaest krachtige en versterkende KINA WIJN tpgen zwakte I j I I zoowel l ij kindertop ü olwai senen gebrek aar eetlust slechte spijsvertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gt vol eu QUINA LAROCHE FERRUGINEUX in het bijiundei tegen Bloedgebrek BleekïUcht kwalen van Kntlschen leeftijd ent Verknjgbiiar m flacons t f 1 00 en ƒ 1 F jb pK gparj voedzaam versterkend aangenaam van smaaV voordfttjehjkschgeb uik TT vooral voor kinderen zwakken enkherachtlgegestellenleeraan tebe vl Ilii Als geneeskrachtige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhee ook voür luigelingen en kleine kmdei en I rijs pei bm t K t 1 70 il i Kgr 0 9Q 4 Kgr O BO Chemisch jWöllf C lr a Speciaal voor Kindervoeding m buBsen A U Kgr ƒ 0 90 zuivere JTICIKSUIKCr Kgr y a50 Kgr 0 35 u A fhtTin r ï Fari ftPf1 Het rooken eener haWe Cigarette is voldoende ter bestiii A Ó ÖÓ t n ding vin de hevigste aanvallen van Aathma etc In f 0 50 PRAEPARATEN VAN Tamarinde Bonbons uit purgatief tegen verstopping Aam I niii i y beien Migraine Congesties etc looralock al laxans bewij tn de Tamarinde Bonbons vnii KRALI l I TEN ie HOI M Lelangnike dicnslcn rm VOOI het knul begeerl ijk en ile imank aangenaam in Prijs per doosje 0 90 en 0 50 fltniiflW r flQfl1lf=kQ algemeen erkend ak het BESTE hiusmuldel Jd llliaK dMIIICS J Hoest Verkoudheid en Kcelp jn het is een slijnroplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitilmtend m Q fleschjes verkrijgbaar Viijs 0 20 Jiei fieschje Z I ® J faejfarrt ow van KRAEPELÏEN h HOLM te Zeiat u n allen vwrxieH ffiu 575i ettquellen H mn iip de rifiiim en Atattt eeientna en terl i ffl imr bij lie meet e raDnalEni rk iipoiAeAsi t en Otoffirien RRAEPELIEN HOLM HoHeveranciers ZEIST Het groote aantal zenuwkwalen B eer toe dat tij door het c brnlk makoo v n den eenvondiK tea weg naruehlh UiiU de liuid een pl y loo i chB ontdekklnB rt n heen di honderd pro 1ü mlDjm thSi o rdf weldjod blijkt to iljn voor d un nVkwilen lijdende m n aiU ld D to goi 4 Wil o ie Itï vo don door den gowoien OtBoler TM 9e ondh ll Dr B ni n Wel imeinte VUïboren n beiu t 01 J on dorvindlng opgedaan In M Kl rigo praktijk n ni i oi li t ir m il p ilM ril n d i rlo g nUkteaioir ï ilo r d bald onml l lollljk a I min l fi ïf i ÏJi werkeUJk eoWltorond r olt t n ï rkreg n en BIJ maakte loeveel opgang dat van een door den uitvinder geaohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE L j voorkomiag n geneifttB btnneii kbrten tijd reads da KIe dnik vpia benen is Dit bopkja bevat nlat alle vor bat pomk mb lek verataanbire vorklartngen omtieiu het wezen der nienwero therapie en de daarmede zflfr II whnihojnge geVBllBQ vcrkregeu mtwerking maar ook vindt men daarin wetenHi hai iielitke verbandelluien nude jmiMllaelic liini ii die aau deze gtneoswiiïe gevrijd züa loomed a achrift vanlal van g toi i oUrtften van lioogee iaftUt8 lenoeHkuudig in onder weU P Afiniora med ilr pröfei nt lai dj polikliniek f Parlji ri g Rougemonl 10 sTaln rebBr med dr prakti eren l Bene na t aan he kranklinnloRn cDtltoht dt Charenlon Sanitatirath Dr Ca in te Stettin Qroiiniann med dr rrond t la lohlioenDr P Forestlar geneuih or ilKBCtBur van hst tioipltaal te Aaon QehBi rat i Dr 8ohetn knitnel flutonre Bad Emi Darsei med dr gBneesheer dlrfctteur dar gatvano lherapeutliotta Inrlchttng voor lanuwliiders te Panr rue St Honoré 334 Coniul van Aïthanbaoh mad dr te Corfu Or Buakaoh arrrnd arti do ZJrknili Obar labtLi il Jechl mod dr te Waenen Dr C Bongaval ta La Farrlèra Eure lli vaa den Conaflil Can ral d liya int el da Santé fn Frankr k en vele onderen 1 allen wier KeiinwiceHtel mrer of miiia r itSBCadaan f Aan Hiien wier KCiinwiceHtel mrer of miiidar itSBCadaan f r nn renimaKlitlslioiil lUtleii waarvan do kenteekenea tljn aaranltoha hoardpH mi i 0l n talotdandra ig roole Drlkkelbaarheld nelaagdhe J Blapekeiheld llehamalllke anruti i itand vemer alle stipken die door beroerta gatroffen r imeischel hoof J hpM Bll tfltoa Jiiii6ii eBaofHJden aan do gavol endaarvar tOo lB veriammlngen onvermogen tot ipreken rware ton vat moelenjk allkkan atijrhald cisr gi wnchtEn met vnort durende pin plaataeKjke iwakto voriwakkltig van B heugoit ani M slJ die rapda onder gfiaeiisknndiKf behandeHnf goweest zyn maar door dn bekeftdo middelen ala onthouduigaen an kondwateikuiu wrijven jBioitrlaeeren etoamlooi of leebaden eea Koneifnc ot lanlcing buuuer kwaal Eevondeu hebban én tan lotte elj dte vree Kevoal n vvsr beroert mourtoe reden Uebboii weaem veraabgnlaalea ali liah aanhouden angatlg vgalaa ardoavlng ta het liatM hoofdpijn met duliellnheid lllkkerInBih ea doakar worden voor de ooiea drakkanda pijn onter hel vcorhosn aulilng in de ooren het vo ex vtn kriabeliRa In aa hat alapan vaa banden au voetan uu al dasa drU oatMorieu van EenuwliJderM all ook éao Jdai aieUje lljdan e aa blaekinM en kraohtsleoabali ooE d cezonde lelfs aan lonae rionan el met het hoafd rerktii en fceeateiljke reactie wUlen roorkonwn wordt dringaud aan geradfln tlob net dotmi vennslde werkje a n te aebaffen hetwelk op aftavmn kadeleoa an anoo ver tanau wordt door AniMterdsiii door BI CXBBAW C Betlirawer Btottenlani F K vm BAIVTBV KOr rP Apotbokte Korte floofateea l ntreeht LOBR V POUTOH Ondecrkoht bU da Gaardbrn r xC Op de lonnte taTfl iinliob medlofDale tentoonatellinf ia de Ur WfilaanaHn aoba SanM tUm éltt M fiedlAoha Ivxü a t SUveroa Httdwille bakrMWl i 7 Echt ZeeiiWwSch tarwebrood M9 cent de K G bij A SLECT NIEUWE HAVEN 27 Ondergeteekende beveelt zich beleefd dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afaonderljke schotels en alles wattot het koksvak behoort desvjrlangd metbïlevering van servies zilver tafellinnenenz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier POIKK OUD SCHIEDAMMER GENEVEB Merk i NIGHTOAF Westhaven 128 Verkrijgbaar b j i M PKKTERS Jz N B K i bewgs van eohtlioid is oachet en Icurk sModa voorEJen ran den naam dor Firmi P HOPPE Geen beter adres voor allesoorten SCHOENWEBK dan liet üioordbraknteh Schoen en Laarzeninagazijn KLKIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend C SMITS Allo reparatién en aangemeten jjerk EEM DEPOT TAN THEE U ii wonlt verzocht op t MERk te letten UIT HET MaGUIJN TAN MalUVENSWAAYZO EN GORINCHEM Deie THEEËN worden afgele Kverd iu verzegelde pakjes vau viy vis Iwêe en een half en een Ned one met vermelding van Nomraer en BpryB voorzien van nevenstaand HMerk volgens de Wet gedeporneerd Zieh tot de uitvoeriiiK van geeerde orders aanbevelende a G BIJL voorheen J BREEBAART Lz Hieuw onovertrofteii Prof Dr Liübera wolbukeud 2INIIW HBACHT II Zia Alleen echt met Fabrieksmerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zeHa de meest hardnekkige xeixuw xiekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigtn leeftp genezing van elke zwakte Bleel Benauwdheid Hoofdpgu JMigraine Hartklopping Maagpgn slechte spHSvertering Onvermogen jlnipotenz Pollutione enz Uit jvoerige prospec tossen IrUTTCr fesoli fl 1 fl l fl S i dubbelt floac i 1 eVi Cpntrail Depot Matth v d Vegte Zaltbomme IJcpöta M Cléban Co Ilotterdiim F Happel s Gravenhago 1 Ilalmmans de Jong J Oud Eotterdam Wolff Co aoada on bil alle drotcisten A t Het beste onBchadelyktte n g makkelykste poetsmlddel voor Heer I en vooral dames en Kinderachoeowerlc ia de Appretuur ran C M MUIier Co Sri Bbrlin Betith Str 14 MenlettegDed Misi op naam en fabrieksmerk Varkryibaar by Heeren Wlnkelien la icheaawark galaHttHea raiaryaaant au Saneraal Dipat by W SardinaHn ArnliaM Druk van A BRINKMAN Zn Gouda IJITLOTIIVG BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat van de geldleening groot t 140 000 in 1900 aangegaan bij loting ter aflossing op 30 September a s zijn aangewezen de obhgatien N ji 66 118 en 127 Gouda den 16 JuU 1902 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS üe Secretaris BROUWER Ki i I ISGËVL G Inrichtingen welke gevaar schade of HINDER KUNNtN VRttOOHZAttEN BURGEMEESTER en WETHOUDKRS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Dat ZIJ vergunning hebben verleend aan J van Holst en zijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener tweede labriek van luikerwerken gedreven door eene stoommachine vKn 8 P K en waarin tevens zal worden gemaakt eene door stoom te verwarmen droagkamer op het perceel aan de Nieuwe Haven wijk N No 91 kadastraal bekend ctie B No 1978 Burgemeester en Wethouders voornoemd L MARTENS I De Secretaris BROUWER Bultenlandscb Overzlchl i De berichten over den Engelschen koning blgvcn gernststellend die over ChamberUin laiden minder goed Men spreekt van het hart dat rust hebben moet en van een tamelijke lange vacantio Doch ook deze berichten worden tegengesproken evenals het sombre nieuws over den koning Het vertrek van den vorst naar zjjn jacht is een ware treurtocht geweest De koning werd naar het station vervoerd het pnbliek groette zw gend den Iper Z M werd door zes matrozen in een salonrjjtuig gedragen Aan het station was alles algezet Bovendien was het perron waar de koninklgke trein stond te wachten afgesloten en een groote draperie hield het middengedeelte ervan omhnld zoodat enkel eenige onmiddellijk betrokken hooge spoorwegbeambten iets te zien kregen De koninklijke FEVILLETOM DE TWEE DITEB5TEII Het scheen hoewel niemand daaraan natuurlijk Ook maar een oogenblik geloof kon slaan dat dese atijthoofdige oproerige ministers die niet Wilden aftreden rokken droegen En de belangrijke Jamaica de batten die zoo lang waren voorbereid en de ten laatste met weinig hoop zoo angstig verwachte afval van de onalhankelijke radikale sektie en het bezoek in gala naar het paleis dat het hart van Tadpole roo had verheugd moest dat alles nu hiermede eindigen Moest het konservativisrae dat machtige mysterie der negentiende eeuw moest dat nu ten slotte ziya pogingen verijdeld zien door e n waaier f Sedert het kluchtspel de Onoverwinlijken had niets van dien aard zooveel succes gehad Lady Deloraine trooste zich voor het Slaapt kamer komplot door te verklaren dat lady St Julians er de indlrekte oorzaak van was en dat indien zij niet was vooruitgeloopen op hare oificieeie intrede in de koninklijke vertrekken de ttimenzwering van even weinTg beteekonis zou zijn geweest als het Meelton komplot of zoovele andere van dien aard dw dikwijls alleen in de ver train had natattrltk zeer langzaam te rijden ten einde don hoogen lijder zoo min doenlijk te schokken en kwam even ov r halftwaall vertrokken pas ongeveer twee Uur te Portsmonth aan In verband met de betere berichten over den koning gezondheid meldt do Standard Wy vernemen dat mits de koning goed biyft vooruitgaan de kroning plaats zal hebben op Zaterdag 9 Augustus De koning en de koningin zullen zich naar de abdg van Westminster begeven langs denzellden weg die vroeger daartoe is vastgesteld dat wil zeggen dat zü na het verlaten van het Buckinghata paleis de Mali zullen volgen daar Whitehall en I arliamentatraet om nit de Abdjj terug to keeren langs Parliamentstreet Whitehall Charing Cross Pall Mall St James street Piccadilly en Constitutionbill naar het ptkleis Hoewel de groote processie op den daaraan volgenden dag niet gebonden zal worden hoopt de Koning iu staat te zgn in het najaar eenige straten ten zuiden van de Theems door te rijden Noch het juiste tgdstip noch de juiste weg kan thans aangegeven worden maar vermoedelijk zal in het begin van October zooveel mogelijk dezelfde weg gevolgd worden die oorspronkelijk gekozen was Uit deze plannen blgkt dat men inderdaadde hoop koestert den koning weldra genoegzaam hersteld te zien om deplecbtigkeiiitiooen piaals netioon r In het Lagerhuis stelde Grey bjj de bespreking vhn het departement van oorlog een vermindering van do begrooting voor als protest tegen de behandeling van Bnller Hij vroeg openbaarmaking van alle documenten betrekking hebbende op de zaak Brodrick antwoordde dnt geen openbaar making van documenten het leit kon veranderen dat naar de meening vae alle militaire beoordeelaars de aanval van Colenso slecht was beraamd en slecht uitgevoerd noch kou wegnemen het pijnlijk gevoel veroorzaakt door het voorstel om Ladysmith over te geven noch de misgrepen van Spionkop kon verontschuldigen Brodick deelde mede dat Boiler s heliogram aan White waarin de raad tot overgave werd gegeven zoo buitengewoon was dat men ia Ladysmith geloofde dat de boodschap vau de Boeren kwam De rede van Buller te Westminster om welke hij werd ontzet nit het bevel te Aldershot was een ernstige inbreuk op de regelen van het leger en toonde een gemis aan oordeel dat twijfel deed rijzen omtrent zjjn geschiktheid voor een commando Er zou een onderzoek over den oorlog plaats beelding bestonden hoewel zij in de bladzijden dea geschiedboeken een plaats innemen en nu en dan bi de verschillende volken m herinnering worden gebracht Lady St Julians integendeel wrong hare handen over het ongelukkige lot van haar in slavernij levende vorstin die beroofd was van haar trouw bijzijn en genoodzaakt was zich tevreden te stellen met het gezelschap van personen van wie zij niets wist en die zich de vriendinnen harar jeugd noemden De ministers die hunne bfnocming gemist hadden en vooral zij die hiervan reeds zeker waren keken als alle menschen doen wanneer zij bedrogen uitkomen verlegen en eene eigenaardige onverschilligheid veinzende een houding aannemende alsot zij iets wisten dat hen zoo zij het meedeelden iou redden uit hnn hoogst belachehjkcn toestand maar dat ZIJ als kiesche eerlijke mannen niet wilden openbaren Al degenen die in de hoop hadden geleeld aï was deze ook maar flauw geweest om bevorderd te worden ot de eene ol andere waardigheid te verkrijgen schepten moed nu alles voorbij was en klaagden luide over de wreede en onloochenbare onthouding hunner rechten De konstitiitie waren in hen groote wonden toegebracht Ongeveer vijftig heeren die niet tot Ondersekretaris van Staat waren benoemd voegden hunne weeklachten bij de vorige Peel had het bewind moeten aanvaarden zei lord Marney Wat gaan ons de vrouwenaan Peel had het bewind moeten aanvaarden zeide hertog van Fiti Aquitaine Hij had moeten helden door een commissie die ook deze kweities kon nagaan maar hjj hoopte dat jEaken die het gedrag der generaals in geheime zitting zonden worden oken De regeering zonde geen verdere Benten openbaar maken verdere debatten waarin verscheiden Irvalieven de houding van het depar m van oorlog hekelden werd de motieörey met 236 tegen 98 stemmen verwor t pen ISt Reuter telegram waarin gewezen werd op lie read ie die zich inde nieuwe Brit = sclüf kolonién openbaart zie ons nummer vaty Donderdag wordt door de Engelsche bla Q uitvoeriger gegeven im vernemen uit die bladen o a dat de Boelen niet enkel nationale kokardes maar ookijespen dragen met de hoofdletters Z A De hoogere standen in de steden mowgen dit manifestecren van nationale gevinens aan De Boerenleiders die gelijk ons reeds werd medegedeeld de burgers in bedekte termen te SrÉtaan geven dat hun Hollandsche nationpjteit niet behoefde verloren te gaan wantwor zjj slechts door deugdzame methoden i stand word gehouden behoorende tot de iMlerteekenaars van het vredes verin aanvoerder JucUaarde opml k dat men dadelijk Hollandsche scholen diende te openen alvorens de Engelschen een systeem van onderwijs in werking konden rengen Ook komen er waarschuwingen dat het bekleeden van National Scouts met beatunrsambten zoodat zij gezag zouden komen te oefenen over degenen die hun vlag trouw zjjn gebleven onder de tegenwoordige omstandigheden bijna tot een heropening der vijandejljjkheden zou kunnen leiden Onze lezers herinneren zich stellig nog wel de groote beweging die in Zweden onlangs ontstond in het belang van het algemeen stemrecht Zj weten dan ook dat deze een ministerieele crisis ten gevolge had De meerderheid in den lande had zich zoo kranig uitgesproken dat de koning voor haar uitspraak is gezwicht Thahs heeft de minister Boestroem zich gehaast met het gereedmaken van een nieuwe kiesrechtregeling Binnenkort zal hjj zijn ontwei p by de kamer indienen Daarbj wordt de census opgeheven en aan elk mannelijk ingezetenen van 25 jaar die aan de militie heeft voldaan en zijne belastingen betaalde het kiesrecht toegekend Maar bedenken hoeveel hij aan ledand verplicht is Peel had het bewind moeten aanvaarden zei lord de Mowbray De Kouseband zal nu tot een partijteéken verlaagd worden Het zal zeker wel vergund zijn aan de onpartijdige pen die deze gebeurtenissen van onze dagen nagaat om het eens te wezen hoewel om geheel andere redenen met deze aanzienlijke volgelingen van sir Robert Peel Het staat iemand vrij te meenen dat hij onder alle omstandigheden in 1839 het bewind had moeten aanvaarden Van achteren bezien schijnt het ten minsite een tout te zijn geweest dat hij zulks met gedaan heett In het vuur van den parlementairen strijd die sedert 1831 gestreden werd waren de prerogatieven der kroon die ongelukkig voor de rechten en vrijheden en de maatschappehjke welvaart des volks sedert 1688 meer of minder waren bestreden al zwakker en zwaWcer geworden Nu er eene jeugdige vorstm op den troon zat wier voorkomen sympathiek was en aan wie het volk over het algemeen geneigd was iets toe te schrijven van die vastberadenheid die noodig is bij hen die geboren zijn om te bevelen was er eene gunstige gelegenh ïid om de uitoetening van het konmklijk gezag ïe herstellen waarvan de vernietiging voor het volk van Engeland zooveel lijden en zooveel achteruitgang had ten gevolge gehad tiet was ongelukkig dat iemand die de echt nationale positie had moeten innemen van leider der töry partij hoofd van het volk en kampioen voor den troon lijn loopbaan als minister onder Victoria moest beginnen met een onbetamelijkheid door qïet gehoor te geven an de persoonlijke wenschen dei tevens wil de regeering de proportioneele vertegenwoordiging invoeren Evenzeer zullen de aandacht van onze lezers getrokken hebben de berichten u t Rusland omtrent maatregelen door den Ciaar gelast teneinde licht te verkrygen omtrent misstanden in zijn rgk Nu die zgn er vele Als er nu maar een onpartydig en een eeriyk onderzoek plaats heeft en vooral de waarheid tot den keizer doordringe I Hoe Z M daartoe gekomen is weet de Hann Courier te zeggen Toen by de laatste sludentenonlusten d Kozakkeu de lichamen der manifestanten y verig met den knoet bewerkten raakten zy ook eenige jongelingen nit de hoogste aristocratie die zich toevallig natuurlijk zonder een zweem van oproerige bedoeling 1 onder de menigte bevonden Onder hen bevond zich ook de neef van den minister van financiën Deze mishandeling van de zone der aris tocratie bracht te weeg wat alle gevelddadea tegen studenten en heeren niet konden veroorzaken een hooggeplaatst persoon graat Worouieff Daschkoff luitenant generaal van den keizer protesteerde tegen de verregaande mishandelingen Het gevolg was dat hij van het hoi T rbacnen werd Doch als manifestatie tegen deze straf ve gezelden alle hofdignitarissen hem bjj zgn vertrek naar het station en brachten hem een warme ovatie Groothertog Michel ging toen hierover met den Czaar spreken en bracht ZTm onder het oog dat liet thans tgd werd eén einde aan de misstanden te maken Daarop zgn gevolgd de gernchtmakende maatregelen van den Czaar Wy loten dit bericht geheel voor rekening van het Hannoversche blad Met berichten uit Busland moet men altijd voorzichtig zgn I Uit Sjanghai wordt gemeld dat de vreemde gezanten besloten hebben Tientsin binnen vier weken aan de Chineesche regeering tevg te geven De voorwaarden zgn in beginsel astgesteld en door nlle regeeringen zoowel als door China aangenomen De neutrale zSne waarin geen Chineesche troepen zich zullen mogen ophouden is van dertig op twintig kilometers teruggebracht Het aantal politietroepen dat China in die neutrale zone zal mogen onderhouden is niet langer beperkt De concessies door devoorloopige regeering verleend zullen niet erkend behoeven te wor koningin Die reaktie in de publieke opinie die walgde van de jarenlange parlementaire kibbelarijen en de wemige samenhang die er in de partij wetgeving bestond het persoonlijke karakter der vorstin dit alles wees duidelijk aan dat er eene beweging ten gunste der koninklijke preroga tieven voor de deur stond De leider der lory partij had zijne natuurlijke plaats moeten innemen en gebruik moeten maken van de gunstige gelegenheid hij deed het niet en het gevolg er van was dat de whïgs met alle voorneelen gingen strijken En zoo was Engeland voor de eerste maal getuige van het onheilbpellende verschijnsel dat de oligarchische ol Venetiaansche partij die m vroeger ilagen de vrije monarch e van Engeland had vermetigd nu de macht behield alleen door de gunst van het hof Maar wij vergeten dat sir Robert Peel met de leider is van de tory partïj de party die zich verzette tegen de verderfelijke mystifikatie waardoor eene direkle belasting door de kroon werd veranderd in eene indirektie door het parlement die opkwam tegen het stelsel wardoor de nijverheid belast werd om het bezit te bcachermen de partij die Ierland regeerde volgens een plan waardoor beide kerken verzoend werden en door een reeks parlementen die uit lords en andere leden van beide godsdiensten bes onden die ten allen tijde de konstituite van Engeland als de eenige basis heeft beschouwd oot het plaatselijk bestuur en toch eens in het lagerhuis een handelstariel heeft ter tafel gebracht Wordt virvoigd