Goudsche Courant, zaterdag 19 juli 1902

Socieleil O S fiENOEGEN Maandag SI Juli 1903 4l8 e Jaargang o 8855 GOUDSCHE COURAOT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voor Verkoopingen Verhuringen Vergaderiïig en Telefoon No M ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dec midd 1 leruon At De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs j er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENIPEN IRiliom nmm 1 intsisKmisiin ev e ll oii lerseieeken4le dë 2a lei van bovengeiifeiiKle lééeleteit feu zeerste aan te en ttlllÉlfe P i ® xoiidc gebruik vanf l ïanoJI Minsaan aanhalend Il I Ij 1 f I Il ESMEËF0T7MTIEE ifHeii BITUBT MaoIZUN Ti IN sm Verliclitiiigs Magaziin ne AvoiidiSler DTIBBELE BDUET zp lieden ontvangen een prachtige collectie Nieuwe Ga8l alloii § alsmede een rnime Borteering ÖA80BNA MKNTEN BASKOOKPI ATEN en GAS FOENÜIZEN tegen ooncorreerenda prijzen Goedkoopste adres vooi I Winkel Etalages met sncces geplaatst bffl H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het grooM genot van een BADIfJEICHTINÖ compüeef van all SO en hooger Ulnzaam aanbevelem M M IVAN LOON TKLEF 117 1 Gasfitter vil da I cUI Bn lesbnl ningen m den en naam des I TcmMgd M rereliineGebiïStoa Wie eker zijn Elkel Cilcao te ontvji gwteld es Ba T l8 ei e hindel gekttmen a dei oitrindmB Dr Mlf p d bestt miichiiles ii roHnd étalibliaaement vai w rok ts EeDlen Issl In Tf ktSisB bnaao Oeia Ei el Cacao is mat melk gekakt een tanj ame gezond rank TOor d geiykaoh gebruik een t 9 tfaealepeli Vi t poder TOor een kop OUxnlata geneeakncbtige diank by nl diarrhee qleoiits met wlatei t get raik Vetkrjjgbaar bjj de vfirnaamats H ij Apotbeksra na Prlfa f I f 1 80 öftSö ttira 0 ti ralaIv rt Kenwoordig r T or Nad and lullus Mattenklodl Airjiterdam KalVcrstraat 103 Ondergeteekende beveelt ich beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd met bvjlevering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pintsen Cuisinier Wes thaven 128 Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandsche uitgave ÈEVËRBLb Tourist De hoofdtekst van dit halfmaande Ivjksche tijdschrift bestaat uit de Beschrijving eener Bei om de Aarde die de Heer E T Feenstra Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nnmmer ia rljl geïllustreerd naar eigen photographieehe opna Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer liO Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onie reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal l deze uit verschillende plaatsen in Arable Perzië Voor en Achter IndiiSi Birma Malacca enz Pn per jaargang f 7 i0 inel de Ansichtkaarten De inteekening is te allen tpe opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjde geleverd Bureau De WereldTourist Haarlem Druk van A BEINSMAN Zn Gouda r W riOFpAMl Inscli WngJolen JOlDAl HET BESTUUR der AfileLlng GOUDA en Omltneken van de HOLLANÜSChE MAATSCHAPPIJ VAN L ÜNDBOUW stelt de gelegenheid open tot i NS 3HRlJV NG Voor 30000 LOTEN k 50 cent pei stuk voor de in OCTOBER te houden VERLOTINÜ bij gelegenhe dvan de alsdan te houden roote Najaars Vee en Paardenmamen Inschrijvingen moeten uiterlijk DONDERDAG 24 JULI des namiddags 6 uur zijn ingezonden bij den Secretaris der Aldeeling Namens het Bestuur N VALCKENIER DE GREEVE Secr WIJdstraat O OVÜA Tan at S AUGUSTUS a s zal Tandarts SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM elke DINSDAG van 10 4 nnr te spreken zyn OOSTHAVEN B 19a KUNSTÏANDEN in goud gezet f 2 60 per tand plaatsing zonder pijn MET e n NTIi Onde en slecht vervaardigde UuHtUauOea en OebUleu worden eXeeUent en MUUIc verbeterd Alle operallën pijnloos I nf ormaiiën kosteloos ÜOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LAM BOL W Afdeellng Moordrecht en Omstreken LandljoTiw Teiitooiistelling te Moordrecht op Woensdag 13 Augustas 1902 GROOÏE VERLOTING bij gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Tentoonstelling HOOFDPEIJZEN in deze Verloting znllen zjn V Prijs EenRijtüigmetéenPaard 2 PrijsEeaTilbTirymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelvjk angekocht znllen worden op het Tentoonstellingsterrein 50 CEMTS PCIl LOT Trekking Zaterdag 30 Augustus a s Loten verkrijgbaar by A BRINKMAN Zn Lange Tiendeweg Gouda Geen beter adres Voor alle soorten SOHOENWERK dan liel üoordbratiantich Schoen en Laarzenmaug KLEIWEG E 3Ö Hi tegenover de Klpiwegsteeg Aanbevelend G SMITS Alle reparatiêu en aangemetep werk Tlütny B Woadirbalstffl I in do goheele wereklJ bekend en geróebid Onovertroffen jniddel togen niie y O r s t L O II tti L c e r Haapztflkten ent lawemli zoowel alB ook uitwendig in biji idle ziektegevallen me oed gevolj aan te wenden Prfj pcir flacO i 1 Iwr post f l i TUeny g Wo4 je ialf berif een alsnog onf ekende gene skraeh en l oitzamé werkingi Maakt meestal elke pijut I Öp ge1 allrvolle oparatio geheel overbodig M dozn 4 ii voor oi reneesU ii eqo4leii fieenfezwe eu onlau a een fatix knnkerlUdeu iceuezen iitenut geneKing vorölcHting der pijnon by wonden ontatekmgen ei van iallerlei aard l PifijB per pot f 150 per post f 1 60 I Centraal Dop t voor Nederland Aiotbekir IIIiNUI f ANUGKN llokm 8 AmstonUi Wlugeen de èt i beatelle men direct aan die i ehiitzenapotbk W A THH RltY in tregradii bel Hobitach OeBtorreichj jOelieve iMipectus te aatbinlen b het Centraal ll pdt baadlir e lMJiMctus tf W RAVENSWAAY ZONEN QORINCHEM 1 lOtize TUëEËN worden nfgelQrerd in verzegelde pakjes van tf xwee en een half en een Ned on met veirmelding ran Nommer en Pi B voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd I Zich tot de nitvoennx van geeerde orders aanbevelende 1 G BIJL voorheen J BBEEBAART Lz Zenuwj en Haag lijders wordt nit oTertaiging als een werkeljjke hnlp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adres per briefkaartwordt p t boekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel I leuw onovertroffen Frof Dr Liebera welbekend IIHCW EBACBT UIXIft A11mq Mht met Fabrïekanierlc tob voortdarende radicale en i ivm sekere genezing van alle zelfs W WlW de meest hardnekkige menuwhïcFifl uiekt n f vooral ontstaan door gfflBüB afdwalingen op jeugdigt n leeftyd FoCale genezing van elke zwakte Bleei Ktioht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spysvertering Onvermogen Impotenz Pollutione enz uitvoerige prosp otossen IrijTfcr feBcb fl 1 Ö 3 fl 8 i dubbeleflewli 1 C Cen raTlDep5t Matth v d Vegte Zaltbomme ü putT M Oléban Co Rotterdam V Happel s Gravenhago 1 alramans de Jong J Gzn BottenUni Wdff Co Gouda Ion bii alle drogisten f£0JP k POIKE OUDE t a S SCHIEDAMxMEB GENEYEE Her hl NlGiHTOAF Verkrijgbaar b t PËETER8 Jz Mt bewijs vu ecfatheid ii oaoUet es kurk iteedi voorlien van den nraam der Firm p HOPPB Dit No bestaat uit Twee Blade HEESTE BLAD 1 j Bultfilandsi li Ovmzlcht Het bttUetin van Vrijdagochtend 10 unr opgemaakt a b van het koninkljk jacht zegt De toestand van den KOning bl tt op bevredigende waze voornitgaatt Hg geniet in alle opzichten door de verandering van lacht hg tlaapt goed en kan het grootste gedeelte van den dag in zön ruatbed op de brng in de opeS lucht blijven Het volgende bulletin zal Maandagmorgen worden uitgegeven i Olflcieel is gisteren bekend gemaakt dat de kroning van Koning EdVard vastgesteld is op Zaterdag 9 Augustus Voor eenige dagen is melding gemaakt van een petitie der inwoners van Southwark aan den Koning om alsnog den kroningsoptocht te houden en Zaid Londen niet te vergeten De reden van het verzoek was de enorme schade die de meerendeels uit den kleinen burgerstand bestaande bevolking zou de lyden wanneer de op speculatie gebouwde tribunes ongebruikt zonden bljven en de voordeelen van een druk bezoek niet zouden volgen op de kosten die men zich getroost had voor versiering enz Namens den Koning ia van ziJn jacht een brief gezonden waarin gezegd wordt hoe de geneesheeren niet kunnen toelaten dat terstond na de kroningsplechtigbeid in Westminster Abbey Z M nog zwak van zulk een ernstige ziekte een lange en vermoeiende rijtoer maakt De Koning hoopt echter in den herlst alsnog aan den wensch van de bevolking van Scoathwark te knnuen voldoen Op zijn beurt kan Eduard VII tegenwoordig wijlen koning Humbert na zeggen Dat zjn de schaduwzijden van het vak I Balfour heeft voor het eerst den ministerraad gepresideerd Alle ministers waren tegenwoordig behalve Lord Cadogan de onderkoning van Ierland wiens aftreden gisternacht is gemeld en die te Dublin vertoeft Maar Chamberlain was er Hij zag bleekjes en was door zijn vrouw naar het dejartement van bnitenlandsche zaken gebracht waar de kabinel sraad plaats had Hy achtte het vermoedelijk niet geraden de eerste bijeenkomst ♦ an het kabinet onder Balfour s leiding buiten z jn persoon om te FEVILLETOX BI TWEE ümSTEN ï3o Te Utrecht vastgesteld dat het verstandigste en biUijkste was dat ooit uit bet het brein van staatslieden was voortgekomen eene partij die voorkomen heeft dat de kerk de gesalarieerde agent werd van den staat dte niet zonder zwaren strijd het gemeentelijk bestuur van hf t land heelt weten te verdedigen waardoor aan lederen arbeider een tehuis wordt verzekerd Iq de parlementaire beteekeuis van het woord heeft die groote partij opgehouden te bestaan maar ik geloot stellig dat ze nog in de gedachten en de herinnering van de Ëogetsche natie voortleeft Zij heeft haar oorsprong in groote begioselen en in edele neigingen zij gevoelt sympathie voor den lager geplaatsten zij ziet op tot den Allerhoogste haar helden en martelaren zijn ontelbaar om harentwil hebben zq plundering verbanning zelfs den dood ondergaan En toen zij eindelijk moest wijken voot den ijzeren aandrang van het oligarchische opperzag was haar ondergang niet roemloos In gullen zinnen vol vurige krachtige argumenten werd zij verdedigd door St John en zij ademde ïn de koene welsprekendheid en de patriottische ziel van Willem Wyndham Zel op dit oogenblik ïb cij niet doen plaats hebben Wat Afrika betreft trekt de benoeming van Sir Arthur Lawley tot luitenant gouverneur van Transvaal zeer de aandacht Het is te hopen zegt do Times dat een gevolg van deze benoeming zijn zal dat Lord Milner ontheven zal worden van een deel zijner taak welke lederen dag zwaarder wordt want het gouverneurschap van Transvaal en Oranjenvier kolonie is gevoegd bij de functièn van Hooge Commissarip Lord Milner heeft zelf de benoeming verzocht van een luitenantgouverneur van Transvaal met dergeljke bevoegdheden als de luitenautgoa verneur van de Oranjerivier kolonie reedi bezit Lord Milner is nu nog altijd HoogeCommissaris een ambt dat zeer invloedrijk is Toch wil het ons voorkomen dat bovenstaande benoeming aanleiding kan geven de geruchten in het oog te houden die over Milners aftreden loopen Het heeft er toch wel eenigszins den sehijn van of hij bezig is zjjn koffers te pakken wie weet wat we over een paar weken vernemen Voorts blijven uit Afrika berichten komen van sterke ontstemming onder de Boeren die allesbehalve gezind scliynen in bet onvermijdelijke te berusten Misschien dat de Engelsche Regeering door milde maatregelen wat kalmte kan brengen Het nemen van een stak van Transvaal om het b j Natal te voegen heeft ook al niet goed gewerkt Men meldt dat verschillende Natalsche Boeren hun bezittingen te gelde maken teneinde naar Transvaal te verhuizen Onder dezen zou zelfs generaal Botha zijn Het Fransche Kabinet schijnt de belofte in de Kamer afgelegd om de wet op de congregaties krachtig uit te voeren niet vnn den eenen dag op den anderen te willen verschniven En de verwachting van de clericale pers dat er toch niets van komen zou is zeer teleurgesteld door het optreden der Regeering Eergisteren zijn te Parijs ongeveer 70 geestelijke scholen gesloten en een honderdtal andere komen in de eerstvolgende dagen aan de beurt JDe clericale bladen bevatten lange artikelen om te protesteeren tegen dit optreden In de Autorité schrgft Paul de Cassagnac Het is een schrijnende ronw voor ons het heengaan te zien van al die zwarte witte blauwe pijen en te weten dat tweemaalhonderdduizend kinderen daardoor verstoken zullen zijn van het onderwijs dat ziJ genoten dood maar slaapt en in een tijd van politiek materialisme van onzekerheid en onvastheid waarin alleen gestreefd wordt naar rijkdom omdat men aan niets anders gelooft evenals de menschen de lading plunderen bij een schipbreuk zal het Toryisme wederom opstaan uit het grat waarop Bolingbroke zijn laatsten traan heeit gestort om de kracht te hergeven aan de Kroon de vrijheid aan den onderdaan en het luide uit te spreken dat het gezag slechts één plicht heeft de maatschappelijke welvaart te verzekeren van het volk HOOFDSTUK XV Gedurende de week van politieke agitatie die eindigde met de roemlooze katastrofe van het slaapkamerkomplot leefde Sybil rustig voort en zou ternauwernood iets gemerkt hebben van hetgeen zoovele Hoog Edel Gestrenge harten in ontroering bracht waren de gebeurtenissen niet nu en dan door haren vader en diens vrienden besproken Eerst waren de partijtwisten den CJhartisten vrij onverschillig behalve dat het aftréaen en weer samenstellen van een kabinet het aanbieden van de Nationale Petitie zou kunnen doen uitstellen Voor hen bestond er sedert lang geen onderscheid meer tusscheu de twee partijen die elkander voortdurend het gezag betwisten En daarin hadden zij gelijk Want waar is het onderscheid tusschcn den edelen lord die aftreedt en den hoogedetgestrengen heer die op het kussen komt In de oppositie kan er een gering verschil geveinsd worden om dienst te doen bij de eene of andere strijdleuze en om bij verkiezingen tot den het ie nog pijnlijker het stilzwijgen te zien van de bisschoppen in deze verschrikkelijke omstandigheden Maar hebben de Fransche katholieken het recht zich te beklagen en krggen zij niet wat zij verdienen Want de schuld ligt bj henzelven ZiJ toch zegt De Oassagnac hebben de republiek aangenomen en de meerderheid naar de Kamer gezonden dit zal hen loeren in den vervolge beter te bedenken wat zvj doen moeten Do Qauloi8 bevat een open brief aan de ministerpresident van de hoeren Denys Cochin Lerolle De Ramel abbé üayraud baroB Mackau en graaf De Mun over de sluitkig der geestelijke scholen Z j zeggen daarin pe vrijheid van onderwijs wordt door n vernietigd dy werpt zonder eenig middel vW bestaan alleen Qmdat zü tot een con gregatie behooren vronwun op straat die door hun brevet en door hun burgerrecht gerechtigd waren om onderwijs te geven flij brengt het land een halve eeuw achteruit en dat alles in naam der republiek en der irjjheid 00 wilt niet alleen de congregatie en het katholieke onderwgs aantasten maar de christelpe gedachte üwe leer wordt steeds duidelijker het is de anti liberale antigods dienslige Jacobynsche leei ii llMI jnt1 r A Sfe regeeringen Re zOiK een Teer vSigen sterven daaraan in dit nobele Frankrijk wanneer het land het euvel maar eerst heeft ingezien en het onrecht begrepen Verspreide Herichten Frahkrijk Eergisterraorgen is de Britsche gezant te Parijs op het Elysée den president der Eepubliek gaan bedanken voor de sympathiebewijzen visi vis koning Edward van den president in t byzonder en van de Fransche natie in t algemeen waarop de beer Loubet antwoordde met de beate wenschen voor een spoedig herstel des konings De hoofdinspecteur van den veiligheidsdienst Honllier een bekend politieman is gestorven aan de gevolgen van een door hem bij de revue van Maandag II opgeloopen koude door misbruik van ijskoude dranken De Republiek verheugt zich op t moment in t bezit van 533 272 kofSehuiihonders hotelhouders en herbergiers plas drie honderd duizend houdera van wijnhuizen en negentig duizend brouwers distillateurs wijnreizigers enz strijd aan te vuren Eens is dit anders geweest eens erkende het volk een partij in den staat welker beginselen haar vereenzelvigden met de rechten en pnvilegien der menigte maar toen de gemeentelijke de parochiale inrichtingen van het land zonder strijd werd opgeofferd en een ruwe aanval werd gedaan op alle plaatselijke invloeden ten einde een streng georganiseerde centralisatie xe verkrijgen toen werd daarmede een slag toegebracht aan den priester en den landedelman de oude kampioenen voor het volk tegen willekeur en rootzucht waarvan zij zich alleen met buitengewonen moed en wijsheid zullen kunnen herstellen Het onvQrwacbte slot van de gebeurtenissen van Mei 1839 door de in gezag herstelling van eene partq die ongetwijfeld te zwak was om het parlementaire bestuur van het land te leiden erd echter door de Chartisten vah een geheel anderen kant bezien dan zij het begin der verwifeg kelingen gedaan hadden Ongetwijfeld werden isïj tot grooter krachtsinspanning aangezet en bespraken zij hunne toekomstige plannen en bewegingen op stouter toon Zij werden aangemoedt d om iets te wagen tegenover eene zwakke regeering Van dit oogenblik a aan raakte Gerard tot 3ver de O ren in de bezigheden i zijne korres pondentie werd hoe langer hoe uitgebreider en hij had het zoo druk dat Sybil iederen dtg al minder en minder haren vader zew Het was o den morgen na oen dag waarop Hatton zijn eerste en onverwachte bezoek had f ebracht op het Smidsplein dat enkelen der geelegeerden die het gerucht hadden vernomen van De ond minister van ünanciën AUain Targé die een groote politieke rol heeft gespeeld onder Qambetta en Brisson is overleden Do driehonderd tijdeljke of losse werklieden aan het arsenaal te Brest die zoo onbehoorlijk geprotesteerd hebben togen de uitbetaling dor vrije dagen aan vaste werklieden en die daarom definitief ontslagenwaren mogen op besluit van den ministervan marine den 28en dezer weer aan slaggaan terwgl aan de loase werklieden voorden veertienden Juli óók een gratificatiewordt verleend Tot dusver is uit de kringen der studenten geen verzet gekomen tegen het tweejarig dienstplan met ophelflng van alle vrjstellingeii en nu wordt uit professorale kringen betoogd dat de wetenschap wél moetvaren bg de nieuwe regeling DUITSCHLAMD De keizer wil by ziJn aanstaand bezoek aan Embden de equipage van de veiongeInkte torpedoboot S 42 zien De VorwSrts het sociaal democratische orgaan verzot zich met kracht tegen het door den vryzinnigen leider dr Barth opgeworpen plan dat alle linkerzgde groepen zich zouden vereonigen Het keizoriyk echtpaar reist in den namiddag van den vgftienden Augustas direct door van Dasseldorp per boot den Rgn opnaar Mainz waar den volgenden dag de troepen aan t werk worden gezet zoodat do steden den Ryn op tot Mainz niet bezochtzullen worden Op de aanstaande begrooting zal voor den bouw van oen eigen marine departement een kredietje gevraagd worden van zea millioen markl t Gaat na weer wat beter mot den niettoegelaten tweede burgemeester van Berlyn Kauffmann by is van zgn beroerteaanval weer wat bggekomen en heeft kunnen Bchrgven in de volle verwachting van een spoedig herstel terwgl hg enkele uren per dag opzit BINNENLAND Uit s Gravenhage schrgft men Mr C graat van Bylandt is gisterochtend kalm overleden Een mensch van beteeke nis is in hem aan do Maatschappg maar vooral aan de stad zgner inwoning onttrokken de aftreding der whigs vroeg waren aanj koraen bij Gerard en spoedig daarna had hij het huis te zamen met hen verlaten en Sybil was al leen v De vreemde gebeurtenissen van den vorigen dag kwamen haar weer voor den jjeest terw P haar oog over de bladen van haar boek waalde De tegenwoordigheid v n dien Hatton die zoo dikwijls en onder geheel andere omstandigheden het onderwirp van hun gesprek was geveest de verschijning van dien vreemdeling wiens onverwachte komst in hunne kleine wereld achttien maanden geleden hun leven zoo dikwijls veraangenaamd had in deze onderwerpen vond zij stot genoeg om hare gedachten bezig te honden Mijnheer Franklin had eene aangename herin nering bij Sybil achtergelaten wat zeer natuurlijk was van iemand die zoo beschaafd zoo ontwikkeld zoo zacht was dïe oltijd even goed gehumeurd was en die ook zoo veel behagen scheen e scheppen in hun gezelschap Mowedate kwam haar voor den geest in de heerlijkheid va i den herfstijd hunne zwerftochtjea en de hartelijke groeten die ZIJ wisselden en hunne ernstige gesprekken all haar vader van zijn daielijksche bezigheden thuiskwam en zijn oog blijde flikkerde zoodat het bekende kloppen de ko nst meldde van zijn bijna dagelijksche bezoeken IVordt vtrvolj ii