Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1902

Dinsdag SS fuli I90S 4l8 e tlaai i u i f o 8856 GOIDSCHE COURANT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tclefuun u Ut De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Atzonderlijke Nommers VI F t E TE S lelrfiMin V A U V E U T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsniimte Intending van Advertentiën tot 1 uur di inidiL BnrgerlUke Stand GEBOREN 16 Juli AnthoBte ouders L van Kijswiik en L Zorg Jacobus ouders i Mar schot en S P de Vlieger 17 Geertruida Helena ouders H Leeuwen en M Harreman 18 Magdalena Maria harte vansch dat bat hnidige btetnar nog langen t jd moge medearbeiden aan dezo goede inBtelling zal zeker bij velen in deze plaats en omgeving weerklank vinden 8 Ct Zkveshcizks Een vreemdeling vervoegde zich Maandagavond hi een onzer ingezetenen om twee kistjes sigaren ten name van een onzer boeren Hij bewearte familie van dezen te z n Daar deze evenwel geen klant was werd de boodschapper naar een ander gezonden Deze gat hem de sigaren niet omdat hü aan den voorgewenden persoon pas twee kistjes verkocht had In een derden winkel ging het echter beter zoodat hg een kookstel en een kistje sigaren losJcreeg van de winkelierster Deze vertelde haar wedervaren aan haai zoon die kwade vermoedens kreeg en terstond den oplichter per flets achtervolgde Deze was in het station en stond gereed in den trein te stappen Door bedreigingen enz werden hem die voorwerpen afhandig gemaakt en deze aan den rechtmatigen eigenaar ternggegeven Gh oote prijsvermindering van PARASOLS VAN OS Md Taillear Kleiweg E 78a GOUDA Velephoou Xo 3Ê Iteurs van Amsterdaia Slulkrs ö b 9BV Vrkrs 0V 91 827 1V o v 17 JULI I yKOnuxD C t Ned W B li dilo dito ditc 3 dito dito dilo S lluxsia Obl Ooudl 1881 98 4 lr LiH lD ohrgTiag 18fi 81 8 OoiTlKR Obt ia papier 1868 I 81 dito in tilrerUee t Puatva L Obl roet coupon 8 dito tinkel 8 KuiUJID Obl Binuaul 1894 4 dito Oeoou 1880 i dito bij Ootht 1889 4 dito bij Hop 1869 90 4 dito in goud leen 1883 dito dito dito 1884 S 67 Ufik Fwpet Khuld 1881 4 TuuiiJ Qepr Oovr leen 1890 4 o 80 90 075 li S6V HOI es 108 11 I18V 59 10 j Oao leaning Kiie D i l 4VtOeo leanin ierieO 8e iiZlllBAriEp T oblg 189 i 5 104 MnioO Ob iinLBck 1890 6 VWHIIIU Obl oubi p 1881 4 A T DUi Obligatieu 1895 3 KoTTiUiut £ tad leen 1894 8 Nw N Afr Handel aand AnndBb Tab Hij Certifl atenDeli Maatiohappij ditoArn Hypolheekb paadbr 4 Oult Mij der Vontenl aand Or Hypothookb nandbr 4V Kederlaodache bank aand Nad HandelmaatHli ditoN W fc Pac Hyp b pandbr 8 Kott Hypothaekb pandbr 4i ütr UYpotbeokb dito 4 OoniNE Oott Hong bank aand BoiL Hypotbeekbank pandb 8 Auuia Squt by potn pandb 4 Maiir L Q Fl Libn oert 6 Nu HoU U 8poor w Hij aand Ujj tot Bipl T 8t Spw aand N l Ind Spoorweg m aand Ned Zuid Afr Bpm aand 8 dito dito dito 1891 dito 4 IfAUlSpoorwl 1887 89AKobl 8Zuid ltal Spwmij A H obl 8 roLKN Wartchau Weenen aand Uv i Or Run Spw Mij l obl 4 BaltiMbe dito aand j 981 j 100 140 107 105 S6V 1041 69 64 99 lOlV 1 119V 117V 108 41 Faaiowa dito aand ft Iwang Dombr dito and 5 Kurak Cb Aiow Bp kap obl t dito dito oblig 4 AMatnu Ont Fan Sp Mjj obl ft Chic k North W pr O v aand dito dito Win 8t Pater obl 7 Denier k Bio Gr Spm oert T a 40 j Ulinoia Central obl in goud 4 lOÜ Louln kNa h im Oer aand Me ico N 8pw Mi lebyp 6 Uisa Kanua j 4pCt pret aand N Tork Onlaaio fc Weit aanl Fenn dto Okio obbg g Qn goo Catif lo hyp in goud l l ml Min i k ManiL oW Uu l ao lluofluu obtig 6 dilo dito Line Col Ie hyp O 5 OaMaua Oan South Ckert T aan I Vu C 8allw kNa leh d o O Aosterd Omnibui Mjj aand aotterd Tramweif MaaU aand Ni 8Ud Amiterdam laud I Stad Rotterdam aand 3 B MII 8tad Antwerpen 1887 lOll Stad Bruaiel 1886 i i 103 Homo Thoiai Rogullr 0 el h 4 Ouan StaaUleenig 1880 ft K K Oo t B Cr l880 SraKJB Stad Madrid 3 1888 NtD Var Bm Avh Spoel onrt onders H L Steenwinkel en A Moiseveld OVERLEDEN 18 Jnli J de Brtijn 15 m ONDEETROÜWD 18 Juli K C Valkenburg te Helder en J M Frie T de Vos en S P Jongojan J Straver en C van de Vliet J Polet en N van der Zjjde J Smits en J A W V Siebers C M Bulaéus Brack te Bloemendaal en W K Jiskoot W J Kok te Utrecht en A M J Hnelleman C de Bruin en A C Lackesen te Arnhem D SAMSOM SPECIALITEIT IN NOUVEAUTÉ S UOVItM Bekroond Zilveren Medaille Tentoonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad nouveautè s in Mantels COSTCMPIS en JAPONSTOBTEN B 1 0 u s e n en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Oost Azië tehuis behoorende Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeren ï K I C O T0NDEE90EDEEEN Rechtszaken Bij een inwoner te Zaandam wiens gaslicht velgens hem slecht brandde kwam op 9 Jpni j 1 een gloeikousjesverkooper uit Amsterdam Hjj klaagde dezen zijn nood over dit slechte branden en do verkooper wist raad zoo hiJ zeide Hij koppelde den meter los verbond de bnitenleiding met de huisleiding door een gntta percha slang en heete toen den Zaandammer s avonds als hjj het gas opstak goed op ta letten óf het dan beter brandde was dit zoo dan moest hy do slang wegnemen den meter weder plaatsen zooals hi gestaan bad en aan de gasfabriek vragen om een nieuwen meter want dan lag het daaraan De Zaandammer nu die eergister bü de rechtbank te Haarlem door den inspecteur van politie te Zaandam ïrotspnbtirg werd gesignaleerd als een dood eerlijk doch hoogst nonchalant persoon vergat dit gezegde zoodat toen op 13 Tuni de beambte van de gasfabriek kwam ora den meter op te nemen hij den toestand vond zooals de Amsterdammer dien had gemaakt waarom een vervolging werd ingesteld wegens het zich wederrechtelijk toeeigenen van gas Do officier oordeelde dit bewezen en requireerde 3 dagen Maar mr Caroli uit Amsterdam bestreed dit ten zeerste Van wederrechtelijke toeeigening was hier geen sprake daar de beklaagde bet gas in de buizen gebruiken mocht alleen was hier sprake van ongereglementeerd gebruikpn van dit gas Wnar bovendien de kwade trouw hier absoluut was buitengesloten concludeerde hij tot vrijspraak Uitspraak 22 Jnli u i M 1 Men tracht het publiek op de volgende geraffineerde manier te bedotten Talrijke gewel enlooze handelslieden hebben zich den goeden roep waarin Odol over de gansche aarde staat tot eigen voordeel ten nutte gemaakt eenvoudig door den naam te annexeeren zoodat ze hun eigen waardelooze dikwijls zelfs schadelpe vervalschingen en namaaksels in doezen en flesschen eveneens Odol noemen WiJ verklaren daarom hiermede openlijk dat Odol alleen dan echt is wanneer het verkocht wordt in onte patentfiacona en wanneer op de e tiketten onze grma Dresdener Chemisch Laboratorium Lingner volnit gedrukt i Pryi per hwlo flnoou F 1 h lVB flacon 60 cent AüVERXENTIIilN ÏM EKSTËK OOG WRATTEN EELTKNOBBELS enz kan men gemakkelijk en zonder pijn ver Öioren met de wereldberoemde LIkdooriiiliiciiiiir Flacons met penceel en gebruiksaanwijzing 93 Cent per Hacon bg J van OIJE EleiwegNo 2 Qouda Geen Kinkhoest Cieen Influenza Om Kinkhoest Influenza Borst en lieelaandoening binnen den kortst mogelijken tp te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van oud s bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst lionig Extract iH E L I A iir T II C uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINÖBLOEM van H N VAN SCHAIK Z DEN HAAG HoSeveranciers Flacons f 1 70 ets 40 ct bij m WoivF Sb Co Westhaven 198 ouda i iTfiJVSr üfJ Kleiweg E loO Gnuda E H VAN MlLLl Veerstal 13 12U te OouiUi A BOUMAN J o nir cA P1NK8E Ni uw Tk rkadlJ el A N tas ZESSEN Schoonhoven J Th ÏÜIIKEN Bo i o B ZiK OudeLat A SCHEER rdc K P W v EOX 0 d afer K vandb HEIIDEN te Reeawiik P f o SP iK Moercapelle D o STAK Waddinqtvem WeJ T HOLST liradrft 7 n M KOLKMAN Waddmgmem P A ok ÖIIOOT Oudwaler A d JONGH OwLater J P KASTELEIN Pohhroekerdam D BIKKER te Ben hop Op de groote tentoonstelling in Breinen 1901 werd aan de wereldberoemde echte Russische Yetza baard en haarbalsem dc groofe goiKlen inedaine loegedoeld De baürd groeit op gladde gezicliteii en hel haar groeit op de kale plaats op de hooiden De wereldberoemde echte Russische Yetza Balsem bewerkt de schoonste volle baard of knevel alsmede haar op het hoofd Verlt niet Onschadelijk Volkomen garantie Toor terugbetaling van het geld indien het niet helpt volgt hiermede Indien het niet waar is betaal ik 600 Gulden aan den kooper Prgs Toor sterkte I 3 Gulden Sterkte II 4 Gulden 50 Gents Sterkle III werkt iu a 3 weken 7 Gulden 50 Cents V ordt overal in de wereld verzonden met gebruiksaanwijzing en bewijs van garantie in alle talen van Europa tegen vooruitbetaling of postvoorschot van het Skandinavisch Hoofddepot Representant voor Uoitschland en Holland UaRRY NIELSEN Gansemarkt 9 Hauburq 185 üaitschland Indien men zich vereenigt om meerdere baesen tekoopen worden v ij alt d franco geionden Van de talriike ecrendo dankaohrjjven en erkennende en aanbevelende getoigen ssen volgen hier eenige weinige vertaald in het Nederlandsch Ik verzoek U mji 4 bussen van üwe echte balsem van de sterkste kracht te zenden welke eenige van mgne kennissen my verzocht hebben te bezorgen Geiyktiidig beschouw Ik het als mijne plicht U te veroorloven het volgende te pub iceeren Ue balsem welke ik omstreeks eene maand geleden van ü kocht heeft wonderwerken godaan zjj heelt mj namelijk mnn haar terng gegeven hetwelk ik geheel verloren had Ik wil eerlyk toestaan dat toen ik het eerst van Uwe balsem hoorde spreken had ik er met veel vertrouwen in wel is waar had ik van verschillenden gehoord wien t tot baard verholpen had maar ik ireloofde dat het eene onmogelijkheid was zgn haar terug te verkrijgen als men het eens verloren had maar nu kan ik werkelijk zien dat ik mp vergisL heb Nooit zal ik de weldaad vergeten die ü rnü bewezen hebt Nog eens mijn harteluken dank ü kont geloven dat ik ü vele koopera verschaffen zal Met hoogachting Anna Jensen Nansensgade 24 B 4 Td an U verkochte baardbalsem moet bepaa d do srootsle nitiindin van het 19 iaarhonderd zijn aangezien ik dezelve sterkte 111 slechts korten ty 1 gebezigd heb en daarbü de schoonste volle baard van de fereld verkregen h b waarom ik een ieder welk een spoedige baardgroei wenscht reoommandeeren kan eene bas van de echte balsem l beproeven P Hansen Berluf Trallesgade 1 3 Copenhagen Aangezien Uw middel ter verkrijging van baard mij van collegas aanbevolen is verzoek ik U hiermede mj ten spoedigste eene bos sterkte 111 te zenden Ik ben nu 27 jaren oud maar heb nooit baard gehad hitwelk somtflds onaangenaam ziju kan Hoogachtend L P Saltvik Sergeant Kaafjord pr Alten Noorwegen De haardbalsem welke ik ontvangen heb was zeer goed toen een van rajjne kennissen dit hoorde verzocht hy mij ten apoedi ste eene bus sterkte III te laten komen welke ik hiermede bestel J Stenström de toelfabriek Vernamo Zweden lk verzoek U mij eene bus te zonden van dezelfde sterkte die ik reeds ontvangen heb aangezien mjjn broeder ten hoogste verbaasd is over de uitwerking welke zü reeds op mij gehad heeft en nu ook eene proef nemen wil H Madsen luitenant in de Deensche armee Copenhagen Na eene bus van do echto Yetza haarbalsem gebezigd te hebben ben ik ten hoogste verbaasd over bet boven alle verwachting verkregen uitstekend resultaat Mflii haar verkreeg reeds na do eerste behandebng eeii mooi krulsel even als het blank en week geworden is Ik bespeur tegelyk een zeer sterk verfrisschend gevoel in de bodem van het hoofd en ik ben mijne zenuwachtige hooldpön geheel en al kwyt geraakt M jn haar is buitendien voller en langer geworden Met hoogachting Mevrouw Ingeborg Nielsen Lnndsgoda 7 Copenhagen toriarvdter ui f de VictoriaBron te Oberlahnsfeinl Tafeldrank Vanh£f oninklykef uis derj lederlandm Deze naamteekening is diegene van den uitvinder en zal op elk pakje gevonden worden anders Is het vervalsoht en zonder garantie BuUeiilandsch Overzicht Het woord voerende te Fulham heeft Balfour verklaard dat Engeland ten deeleverrast ten deele verontwaardigd is geweestover de meeniugen van het vasteland overhet Eugelsche volk en het Eugelsche leger Hij hoopte dat deze polemieken nooit meerzouden herleven en dat zjj die de Engelschen hebbeu beschuldigd moedwillig eenvrij volk te hebben aangevallen in de toekomst zullen gewaar worden wat de Eugelsche denkbeelden van vrijheid zelfregeering en zuiverheid van bestuur kunnen doen om ZuidAfrika te maken tol een herhalingder vrije instellingen van Engeland Despreker hoopte dat wiJ ons bevinden op dendrempel van een langdurig tijdvak van internationale welgezindheid Hij verwachtte dat de Engelschen in de toekomst hunnegoede betrekkingen met de volkon van hetvasteland zullen vermeerderen en versterken Dank ziJ de persoonlijkheid en de staatkundevan Chamberlain is er nooit een tyd geweest waarin de kolouiale betrekkingenzooveel reden tot tevredenheid gaven Tenopzichte van de koloniale conferentie zeidehij dat zelfs indien de beraadslagingen geennadrukkelijke overeenstemming mochten geven de uitslag enkel zou kunnen ziJn eennauwer toebalen van de banden tnsschen dedeelen des rflks Wat aangaat de reconstructie van hot ministerie is de gebeurtenis van de meeste beteekenis het aanstaand aftreden van Sir Michael HicksBeach als kanselier der schatkist Diens voornemen om af te treden werd bekendgemaakt in de bijeenkomst van de conservatieve party welke Maandag 1 1 aan bet departement van buitenlandsche zaken werd gehouden Met Sir Michael Hicks Beach verdwijnt de laatst overgeblevene der oude tory party van de jaren in het midden der regeering van koningin Victoria Hoe volkomen het nieuwere toryisme nu de overhand heeft genomen kan biyken uit het feit dat terwijl Sir Michael HicksBeach in 1878 tot het voornaamste vijftal ministers behoorde de heer Balfour het eerst in 1885 tot een plaats in het ministerie heeft gebracht In dat opzicht is hy inderdaad verre de jongere van Chamberlain en van den hertog van Devonshire die beiden reeds jaren daarvoor hooge ministerieele ambten hebben bekleed Zooals ik reeds meer dan eens aantoonde is Sir Michael HicksBeaeh in dit ministerie altyd de rem geweest tegen de al te groote be FEViLLETOlM SS TWEE ürnSTEN 3 == Niettegenstaande de opgewondenheid van de laatste dagen haar hooge verwachtingen en Kaar visoenen misschien van grootheid en macht werd het oog van Sybil verdiiiaterd door aandoening toen tij zich dien ontschuldigen kalmen droom herinnerde Haar vader had na zijn vertrek meer dan eens van Franklin gehoord maar zijne brieven hoewel overvloeiende van uitdrukk ngen vol belangstelling in het welzijn van Gerard en diens dochter waren toch in zekere mate gedwongen er lag iets achterhoudends in nooit stond er iets in over zijn leven en zijn bezigheden soms scheen het dat hij er over peinsde zijn land te verlaten Ongetwijfeld lag er een geheimzinnig waas over zijn Kchecle persoon Morley was dé meening toegedaan dat h een spion was Gerard die niet zoo achterdochtig waa kwam tot zijn beluit dat hij door zijne schuldeischers werd lastig gevallen en dat hij zich waarschynlijk te Mowedale voor hen een poosje schuil had g ehouden En nu was de geheimtinnige sluier eindelijk weggenomen 1 £ n met welk een resultaat I Een Normandiür een edelhan een verdrukker van het dryvigheid van den ministor van koloniën Het aftreden van lord Salisbury heeft HicksBeach ongetwijfeld te zeer van steun ontbloot dan dat deze alleen de worsteling nog langer zou hebben kunnen volhouden zoodat hy dan ook de voorkeur schonk aan oen nietofftcieole positie als lid van het Lagerhuis Wat ecliter en vooral in liberale kringen zeer goed gevoeld ordt is dat er op het oogenblik in het Kabinet geen enkele slagboom meer overgebleveai is die in staat zou zyn Chamberlains beerhcbznchligen en eerzuchtigen aard te weerstaan want Balfour is veel te zwak en te indolent om zich tegenover zgn bezigen en bedryvigen collega uit Birmingham te kunnen staande houden Het is nog niet bekend en het zal vóór de kroning wel niet bekend worden welke verdere wyzigingen er nog in de samenstelling van het Kabinet zullen worden gebracht Het ia zelfs niet zeker ja elgeniyk nog heel onzeker wie do opvolger zal zün van Sir Michael HicksBeach Maar het wordt als vaststaande beschouwd dat op een goeden dag de samenstelling van hut Kabinet zeer ingrüpond zal worden gewyzigd en dat die wyziging het aftreden zal met zich brengen van tal van leden van het Kabinet wier namen reeds nu vrywel bekend zyn In het Hoogerhnis is gesproken u nol uwci uou iiBueiialJuaouö over Afrika kaanschen spoorweg Het was lord Cam perdown die vroeg of er eenige maatregel genomen was of zou genoinen worden om de NederlandscbZoidafrikaansche spoorwegmaatschappu te straffen voor de oorlogsdaden door haar verricht Lord Onslow wees in zyn antwoord op het onderscheid tusschen de houders van schuldbrieven en de aandeelhouders hg zeide dat eerstgenoemden niet behoorden gestraft te worden voor handelingen waai op zj geen invloed konden uitoefenen maar wat de aandeelhoudei s betreft de regeering houdt zich bezig met deze kwestie nog overwegende wat gedaan behoort te worden ten opzichte van de menschen die bona Sde hun geld belegd hebben in deze maatschappy De schade door de maatschappy gedurende den oorlog teweeggebracht zal zeker in rekening gebracht worden hg een schikking die uit gunstbetoon met de aandeelhouders getroffen mocht worden Een zeer rekbare mededeeling dus Wat verstaat men onder de schade door de Maatschappy gedurende den oorlog teweeg gebracht f Daaronder kan zooveel worden gerekend Wy hebben hier weer met een van die verklaringen te doen waaruit alles kan gemaakt worden Zeer vermoedelgk zullen volk een tieroover van de kerk alle kenmerken en eigenschappen die Sybil door hare opvoeding met vrees en alkeer had leeren beschouwen en die zi had leeren kennen als de oorzaken van het verval van haar ras Sybil zuchtte j de deur werd geopend en Kgremont stond voor haar Het bloed kleurde hare wangen haar hart klopte hevig voor flen eersten keer gevoelde zij zich in zijn byzijn verlegen en gedruk Zijn gelaat integendeel was kalm hij keek ernstig en was bleek Ik ben een indringer zei hij voor ui tredend maar ik wilde u gaarne spreken én hij ging naast haar zitten Er was een oogenblik stilte Gij scheent gisteren met minachting en spot mijne overtuiging te bejegenen ging Egremont op minder vasten toon voort dat sympathie onafhankelijk was van toevalligheden zooals maatschappelijke positie Vergeef mij Sybil maar hebt gij er wel eens aangedacht dat zelia gij mei vooroordeelen behept kunt zijn Htj zweeg Het zou mij spijten indien ik iets dat gijzegt minachtend ol spottend bejegende antwoordde Sybil op zachten toon Er zijn gisteren zooveledingen gebeurd voegde zij er bij die als veroutschuldiging zouden kunnen genoemd worden voorhet een of andere onbedachtzame woord Ware het maar onbedachtzaam geweest I zeiEgremont droefgeestig Dan zou ik het met meer gelatenheid gedragen hebben Neen Sybil ik heb u goed gekend ik heb het geluk en do smart jjehad u te goed te kennen om aan uwe overtuiging te twijfelen ol te gelooven dal die gemakkelijk gewijzigd kan de Britten wel zorgen dat zg van de maatschappy halen wat er van te halen is Te Londen zgn berichten uit Indië ontvangen die spreken over verscligiiselim van onlusten in Afghanistan Britscli Indische troepen zouden dezer dagen invallen van Afghaansche stammen aan de grenzen hebben moeten afweren Er zouden daarbg veel doeden en gewonden zyn gevallen Do Daily Mail schrgft naar aanleiding hiervan dat de betrekkingen tubschen BritscliIndié en den nieuwen emir verre van gunstig zyn In iilaats van een Irouw bondgenoot van Engeland te zgn zooals zgu vader Abdoerahmun intrigeert Habduellali met Rusland Er zouden zicli in dit opzicht verscheidene ernstige verschynselen hebben voorgedaan die de Eugelsche regoering ecliter verborgen heeft weten te houden tydens den Boerenoorlog Maar het zlil onmogeiyk zyn om nog langer do sleclite verliouding met don emir te verbergen Deze zou langzamerhand byna alle verbindingen met do Britscb lndiscUe regeering hebben utgcbrokcn Wanneer Lord Kitchener in liet najaar naar zgn nieuwen post vertrekt zou by dus wel eens weer ernstig werk om handen kunnen krygan oTschüon het in liet Engelsche parlement door den minister van buitenltindsche zaken in de afgeloopen week met nadruk werd ontkend sclignt het onwederlegbaar waar te zyn dat de betrekkingen tusschen Italië en Engeland op het oogenblik lang niet zóó goed z n ala Engeland w l zou wenschen Zelfs een gezaghebbend en der regeering welge iind blad als do Times heeft dezer dagen op krasse en onomwonden wüzo verklaard dat het van de yda der Engelsche regeering al heel onverstandig en roekeloos was te ontkennen dat de stemming in Italië jegens Engeland een vijandige was voornaraelyk tengevolge der dwaze en arrogante Malta politiek van Chamberlain Dit feit is van te grooter beteekenis nu de schitterend geslaagde reis van den koning van Italië aan do wereld getoond heeft dat Italië behalve dat het deel uitmaakt van het Drievoudig verbond door bandeh van vriendschap verbonden h met de beide verbonden en bevriende naties Frankryk en Rnsland Met groote voldoening heeft de Italiaansche pers kennisgenomen van de hartelijke ontvangst te Petersburg aan Victor Emmanuel bereid Italïè toch heelt zich na het worden en toch zou ik zoo gaarne willen beproeven ze te wijzigen Gij beschouwt mq als een vijand als een natuurlijke vijand omdat mijne geboorte raij onder de bevoorrechten heeft geplaatst Ik ben een nienbch Sybil Wederom zweeg hij eenige oogenbhkken zij sloeg de oogen neer maar sprak geen woord En kan ik nu geen gevoel hebben voor mijne mederacnschen wat ook hun lot moge zijn Ik weet dat gij het zult ontkennen maar dan dwaalt gij Sybil gij hebt uwe denkbeelden gevormd door de traditie en niet door de ervarin De wereld zoouls die bestaat is niet de wereld waarvan gij gelezen hebt de klasse die iich uwe meerdere noemt is niet dezelfde klasse die in den tyd uwer vaderen heerschte Zij ondergaat evengoed als alle andere zaken eene verandering en ik deel die veramlering Dit was bij mij reeds het geval voordat ik u kende Sybil en gij kunt mij gerust gelooven als ik u zeg dat de invloed na dien tijd niet minder sterk ia geworden Indien er werkelijk eene verandering ts zei Sybil dan kom dit doordat het volk zich eenigszins zijne kracht bewust is geworden Ach zet u toch die verkeerde voorstellingenuit het hoofd zei Egremont Het volk is nietsterk het volk kun nooit sterk zijn Zijnepogingen om zich zelven te verdedigen en zichzelven rechtvaardigheid te doen geschieden zullen niets anders uit oopen dan op zijn ondergang grooter lijden zal er het gevolg van zijn Alleende betchaving kan eene verandering ten goedeteweegbrengen en heeft dit ten deele ook reeda jameriyk fiasco van Crispi s koloniale politiek een gernimen tyd moeten tevredenstellen met een zeer bescheiden partjj in het internationaal orkest Nu zal dit alles veranderen 1 Italië £ 6 1 voortaan de schakel vormen welke Tweevoudig en Drievoudig verbond met elkander vereenigt En men moet erkennen dat dit visoen van invloed en grootheid heel veel bekooriyka moet hebben voor de Italianen Ook in Daitschland heeft men met verklaarbare belangstelling en ni t zonder eenige spijt de pogingen der Italiaansche diplomatie aanschouwd welke eerst geleid hebben tot do verzoening met Frankryk en nu weertothet nanwer aanhalen der vriodschapsbanden fflfrt Rusland De Pruisische Regeering zet den oorlog togen de Polen mot de haar eigen kleingeestigheid voort De te Krakao veracliijnende Pizeglad Wszechpolski ia in Praieen verr boden De socialistische Vorwftrta herinnert aan Hismarcks gezegde Wy Dnitschers vreezen iod en anders niets ter wereld on voegt er by behalve Pool cbe tljdschrifteu Een groot aantal reservisten die op het appèl in het Poolsch in plaats van in het Duitscb geantwoord hadden zyn veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien tot veerteu TlflïfBnB Tio t inïinic lï ujuwPRi uouucn de Poolschö aristocraten te Beriyn besloten voortaan geen deel meer te nemen aan de buffeeUen V rspreide Berichten Frankeijk Rus Makonnen beeft eergisteren het Pantheon on bet Louvre bezocht waarby I y alloen gefrappeerd werd door een schilderij Tan Hulfet keizer Menetik voorstellend die heel goed moet Igken heeft ook een kykje genomen in oen automobielen fabriek doch heeft geweigerd een tocblj i te maken met een ballon capttf naar aanleiding van de min prettige ondervindingen van een lid van zyn gevolg den vorigen dag dat op proef mee is gemoeten En eergisteravond beeft de ras in de Groote Opera de Faüat vüor atelliug bygewoond in de logo van den president der Republiek De vroegere minister iiresident Waldeck Rousseau beeft te Christiania met zyn echtgenoote bü den koning van Zweden en Noorwegen gedineerd Koning Oscar schonk gedaan Door de vermeerderde zeltkenni worden de meer ontwikkelden op hunne maatschappelijke plichten gewezen Er breekt een dageraad aan in de geschiedenis van dezd natie die misschien alleen diegenen kunnen waarnemen welke zich op de toppen der bergen bevinden G j veronderstelt niets dan duisternis om u heen te aien ik zie eene schemering Het nieuwere geslacht der Engels cha aristokratie bestaat met uit tirannen uit verdrukkers Sybd zooals gij hardnekkig blijlt gelooven Hun verstand ot wat miwchien nog beter w hun hart heeft zich geopend voor de verantwoordelijkheid van de positie die zij innemen Maar het werk dat hen wacht is niet gemakkelijk De diep lewortelde hinderpalen van eeuwenlange onwetendheid en misdaad kunnen maar niet in koürtsachtige drift worden uit den weg geruimd Genoeg dat hun gevoel ontwaakt is de tyd en het nadenken zullen het overige ook wel doen volgen Zij zijn de natuur ijkc leiders van het volk Sybil geloof mij zij zijn de enigen De leiders van het volk zijn diegenen waarm het volk vertrouwen stelt zei Sybil trotBch En die het k innen verraden zei Egrc liet verraden riep Sybil uit Kunt gij daogelooven dat mijn vader Neen neen gij kunt wel gevoelen Sybil ofschoon ik het niet kan uitdrukken hoezeer ikuw vader vereer mrJt vêrvalgif