Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1902

Vette Kalveren groote aanvoer lekw 27 2e kw 24 3e kwal ao ct er half kilo Vette varkens redelijk aan oer prijzen wureii vooa ie kwal ijVg 30 kwal 23 3e kwal 19 cent de half kilo Schapen en lammeren redelijk aangevoerd Handel in yet Vee en vette kilvere i ts flauwer m prijs varkens en stieren en lammeren prijshoudend watermassa in het zdodat men na eeif uur ester was Spnit 10 ijras als meestal weer De eigeniyke was gen wierpen een e brandende perceel den brand vrgwel me die der vrywilliger de eerste die water schery bloei gespaard Het verbrande perceel f + was verzekerd N Ct rroote prijsvermindering van PARASOLS VAIV VS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TehspHooH to ïf Walcheren worden door het zooge Honderden boo bladeren berooid en rupsen Prol Eit is ingewonnen raadt branden met behnip De appelboomen op dit jaar zeer geteisterd naamde appelspinaelm itje men zgn geheel van bedekt met een net v zema Bos wiens advi aan de nesten uit t van een rupsenlakkei Te Wonbrugge mobst aan de openbare school eene onderwyzeres benoemd worden Er werd proefles gegeven en men was het eens dat een der candidaten hel best had voldaan Ze zou beijoemd worden Maar derzoekingen tusscheij Maas en Kanaal om in verbinding te ko nen met den groeten koleuschat van Krae inkeJ die door de in pen heer Waldeck Honsseau het grootkrnis van de OUIorde t Ia te Rochefort alles weer mstig de arbeid is allerwegen hervat en de Frankland het Britsche stoomschip ia in losling genomen zoodat de militaire macht teraggetrokken is kannen worden Van de acht noodig ijjnde Kamerverkiezingen Tinden er drie reeds den tiendenAngnstns plaats onder andere die te SaintFloar waar de verkiezing van graat Jean de Castellane vernietigd is hoewel hy v lhonderd stemmen v6ór had op z jn tegenstander Oeneraal Langlois commandnnt vanhet twintigste legerkorps is biJ een manoenvre te Nancy van zijn paard gevallen hy is er vry ernstig aan toe Het heet dat minister Delcassé conlorm aan zvjn toezegging aan vele afgevaardigden een Fransch consulair beambte naar Moesch in Armenië heelt gezonden om rapport nit te brengen over hetgeen er geschiedt tnsschen Koerden en Armeniërs terwgl het in des ministers plan moet liggenhet aantal consnlairo beambten in KleinAzië nit te breiden DUITSOHLIIID De Beiersche minister van eeredienst Von Landmann wordt genoemd als regeeringspresident van Beneden Beieren De Hohenzollern die na zeventienunr varens by echt Novemberweer te Molde is aangekomen is daar eergisteren begroetdoor de Prinzessin Victoria Louise vande Hamburg Amerikalijn de passagiersmochten van den keizer de Eohenzollern komen bekyken en de voornaamste passagiers met den kapitein werden ergisteravund te eten gevraagd aan boord van de HohenzoUern De gemeenteraad van Kiel heelt aangenomen het plan tot uitbreiding van debinnenhaven waarmee 3 034 000 mark gemoeid zgn Generaal Von Hïseler commandantvan het zestiende legerkorps die op hetoelenterrein Presoatie by Metz een ernstigen val van zyn paard heelt gedaan is zoover hersteld dat hy over twee weken eenkuur kan gaan doormaken op het kasteelLettenbach biJ Alberacbweiler Gemengde Berichten De Leerplichtwet Met de handhaving dezer wet is het in de residentie zeer treurig gesteld In troepen ziet men onder de schooluren leerplichtige kinderen door de straten rondzwalken zonder dat er naar het schynt iets aan wordt gedaan Door de onderwözers wordt er over geklaagd dat op sommige cholen meer verzuim is dan v66r de invoering der wet De reden daarvan is eensdeels gelegen in het lelt dat verschillende schoolhoolden en onderwyzers zeil minder werk maken van het ophalen der alwezige leerlingen anderdeels dat onwillige ouders inzien dat hier de Leerplichtwet niet meer is dan een boeman waarvoor men zich onnoodig bang maakt Verschillende kinderen blgven maanden lang weg om onvoldoende redenen zonder dat er ook maar iets gedaan wordt Sommige ouders geven zóó weinig om den leerplicht dat ze voor hun kinderen een baas opzoeken Zou het niet hoog tyd worden dat er wat meer de hand aan de wet werd gehouden i 01 rekent men ook in deze op de lankmoedigheid van het ministerie f Als het zoo doorgaat voorzie ik dat binnen weinige jaren niemand zich meer om de wet zal bekommeren De nit het voormalig huis van bewaring op de Prinsengracht te s Gravenhage ontvluchte Jan Coenraad Stein de eenige die tot dusver niet was teruggevonden is thans aangehouden in Cardill Engeland zyne uitlevering wordt aangevraagd Hy moet 20 AugnstBS voor het gorechtshol te s Gravenhage terechtstaan wegens dielstal te Vliseingen Eergisterenavond omstreeks hall pegen brak in de chemische stoomwass herg der firma Julius Wulfl en Co te Haarlem een hevigen brand nit die spoedig vrg groeten omvang verkreeg daar de labriek gebouwd is in de nauwe Helmbrekerssteeg waar zg door de brandweer moeilgk te bereiken was De brand schgnt ontstaan in de pak en Btrykkamers waar ook het kantoor gelegen is De daar werkende boekhouder de heer üiitenbosch ontdekte het vuur toen het reeds om zich been gegrepen had doch slaagde er hoewel niet zonder moeite in de boeken te redden Een ander de heer Barthel maakte zich verdienstelijk door de stoommachine van 5 P K al t draaien en dus een ontplolfing te voorkomen Tien slan helaas zg verpraatte Izicb Ze vertelt dat ze voor de hooldakts studeert en het volgende jaar examen hoopt te doen Dat zal dus het volgend 1 100 meer kosten denken de vroede vaderen va a Wonbrngge toen ze dit hooren Fluks beraden zo zich en benoemen een ander Chr Schoolb Terwgl in de kringen van Duitsche koopmansbedienden een levendige agitatie gevoerd wordt voor de invotrfng van een volkomen Zondagsrust beweging gaande om nder de patroons een tie wet op de rusttyden in koopmans en handelszaken te verz cbten De Kamer van Koophandel te Erlurt heeft het initiatiel genomen en tot den Uinister van Handel en Nyver leid een circulaire ge richt waarin zg o onafgebroken rnsttgd van koloniale waren aandringt lo de van bedienden in zaken Bn aanverwante détail artikelen te vormindjren tot 10 uren 2o de achtuur winkelsln ting in te voeren wan de hellt en niet twee neer in een gemeente derden der belanghebbenden zuljis wenschen 3o dat in gevallen van ziekte ol verlof het werk der niet aanwetige bedienden gedaan wordt door de anderf n De Kamer van Koophandel heelt aan de overige Kamers in Duitschland een gelgkInidende circulaire gezonden met het ver zoek tot steun waaraan door velen is vol daan Steenkolen in Limtjurg Naar aanleiding te Kraewinkel Geleen van de kolenlaag di a lt aan D 6 Eendracht geschreven De boringen naar steenkolen worden dag en nacht voortgezet nder de gemeente Mechelen a M Een tweede boortoren die van den heer Dument wearmee men te Eysden voor eenige dagen eet aanvang had genomen is algebroken en op de Mecbelsche grens opgericht Een derde boortojen zal ten zniden van Mechelen a M Opgr mbyer grens aanvang nemen Een vierde maatschappg doet on genieurs Blankevoort fo der mgnen van Heerlen de rykste oitdekking tot heden in de kolenwereld gekenc mag genoemd weiden Over die laatste oitdekking schrglt men uit KraewinkelUeleeii Verleden Maandag heelt de maatschappg Limburgs Toekomst die te Kraewmkel boort op een diepte van 400 meters een kolenlaag ontdekt vah 5 meters dikte Dit is de rgkste laag di ooit op dit gebied is gevonden De deskundigen uit en de meening dat de doorboorde laat nit tjvee lagen zou bestaan die aamenloopen De gevonden kool is puike vetkool Deze maatschappy zal nu haar boringen gaan voortzetten in Ie omstreken van Mechelen a M Maaskant Aan den overweg te Utrecht had zorgeloosheid van ded ernstig onheil kunneif Do trein van 4 35 op t punt om te tion Maliebaan zonder gelaten werden Nog en ongetwyfeld had beweging gesteld 3 ukki agent het ge aar nog degene die passeereif zgde van den terwgl een melkboer deed Inmiddels had gewaarschuwd die boomen deed dalen te vinden was by de halte Biltstraat Zatjerdagmiddag door de spoorwegwachter een veroorzaakt worden Amsterdam stond nl veiltrekken naar het sta dat de boomen neer eenieje oogenblikken de locomotief zich irt ig zag een politie juist bgtyds Hg wist wilden aan de eene overnlog tegen te honden lit aan de andere zgde iemand den haltechef hans eigenhandig de daar de wachter niet U D te Amsterdam heelt i an het vroegere calë in de Warmoesstraat hechtenis wegens des nachts Kdhier daken De kantonrechter KOhler directeur chantant Reichshallei veroordeeld tot 42 het zetten van gelageh had beweerd dat hg zgn lokaal verhuurd had aan een sociëteit Ons Genoegen maar dit werd door den kantonrechter die in Ons Genoegen slechts een pseudosocie teit erkende niet aangenomen Eergister was men te Saint Syr bezig een nienw kanon te probeeren met losse patronen toen plotseling twee leerlingen van de krggsschool aldaar ineenzakten De eene Gaynaud genaamd had een schot door de dgslagader gekregen van den ander die Annos heet was de rechterhand bgna geheel verbrgzeld Gaynaad overleed kort daarna in h thospitaal de toestand van Annos is niet ernstig Waarschgniyk waren scherpe patronen geraakt tnsschen de losse doch men kan niet verklaren hoe dat mogelgk is geweest Over het ongeluk op de suikerlabriek Ketanggoengan West waardoor de heeren Westholl scheikundige en Lanny 2e machinist gedood zgn en de heeren Nenjean administrateur de Greve le machinist zware brandwonden hebben bekomen schrglt het Batav NBI Het ongeluk ia veroorzaakt door het springen van een tnbe kamer van den Babcockketel waardoor de stoom en het water onder vgl atmosleeren druk en van 140 C den ketel uit spoot en het ongeluk veroorzaakte Oe groote fout is gemaakt dat de ketels vóór den aanvang der campagne niet zgn geperst doch door den ingenieur van het stoomwezen die bg zgn van te voren aangekondigde inspectie niets gereed vond noch door den eersten machinist Deze nalatigheid is onverklaarbaar De eerste machinist was ook niet de man om daarvoor aan te wgzen aangezien hg altgd scheikundige en fabricatie chef is geweest en slechts zeer korten tgd als tweede machinist dienst heeft gedaan Slechts aan personen met voldoende vakkennis en praktische kennis moest de betrekking van eersten machinist waarbg de verantwoordeiykheid zoo groot is worden 01 gedragen Voorts moet hier nog gewezen worden op het feit dal om spoedig te kunnen malen het personeel door de chefs voortdurend werd aangespoord om alles zoo spoedig mogelgk gereed te maken waardoor de degelgkheid der voorbereiding soms zeer Igdt Het bewgs daarvoor is dat men geen tgd gevonden heeft om de ketels te persen en dat de fabriek gedurende de eerste veertien gyi WM fi efef ïaP a f gevai een streng onderzoek zal plaats vinden zonder aanzien des persoons Het ongeluk is gebeurd op een der fabrieken van de Ned Handolmaatschappg en het is te hopen dat deze maatregelen zal treffen om in het vervolg dergelgke ongelukken te voorkomen en dat zg termen zal vinden om de betrekkingen welke de verongelukten nalieten schadeloos te stellen Door 6 M DehlinglFis een adres aan den Haagschen Raad ingediend waarbg hg vergunning verzoekt tot het inrichten van een dienst met motorbootjes door het kanaal De bootjes zonden afvaren van het Bezuidenhont en te Scheveningen aankomen aan de Badhuiskade Stopplaatsen zonden worden gemaakt met aanlegsteigers bg den Dierentuin de Javastraat de Snmatvastraat de Witte Brug en bg de brug van den Nieuwen Duinweg De brief dien de Wet den 15n Juni ten afscheid aan zyn staf zond luidde volgens de Engelsche bladen aldns Vaarwel aan de leden van mgn staf gedurende den oorlog van 1899 1902 Geliefde Broeder 1 Het is my een zeer aangename plicht n in druk deze weinige regelen te doen toekomen welke uiting geven aan mgn groote waardeering en de eenige vergoeding die ik u kan geven voor nw dapperheid en uitmuntende diensten aan mg onze regeering land en volk is n myn hartelgken dank aan te bieden Wanneer wy ook al niet gekregen hebben waarvoor wy streden wg zyn ons nog volkomen bewust dat wy onzen plicht deden totdat alle middelen van verweer waren uitgeput en dat dient u als bewgs dat uw hevelhebber nw regeering en volk uw diensten hoogelg k op prgs stellen Uw afstammelingen kunnen niet en zullen niet op u of uw graven neerzien met een ander gevoel dan van trots en zeggen Hier ligt een held Laat mg u zeggen dat ik en iedere burger het hart van onze nieuwe regeering kan winnen door ons toekomstig goed gedrag waaraan ik niet in het minst twytel U nog eens allen voorspoed toewenschende verblgl ik uw dienstwillige dienaar C DE WET Hootdkommandant van da strgdmacht van den gewezen Oranje Vrgrtwit Een praktizgn reed me rmalen veroordeeld wegens oplichting laatstelgk tot 3 jaren gevangenisstral had zich te s Gravenhage weder ter zake van oplichting voor de rechtbank te verantwoorden Ditmaal had bg iemand daar ter stede het verhaaltje wgs gemaakt dat er een opengevallen erlenis voor hem was on zich bereid verklaard het geld een paar duizend gulden te ontvangen Natuurlgk moest de praktizgn een voorschot hebben om het zaakje op tonw te zetten 1 10 was noodig voor een onderzoek in een weesinrichting alhier waar de erflater verpleegd zoude zgn als jongen 1 40 werd gefourneerd voor verdere onkosten en later nog eens f 50 voor het lichten van registers het maken van afschriften enz enz t Was weer het gewone verloop Do praktizyo ging op onderzoek uit althans beweerde dit te doen en kwam tot de ontdekking dat de erlenis van 1 2400 ad 2 pCt was geklommen in den loop der jaren tot f 32 000 De erflater zou in 1835 overleden zgn het geld was gedeponeerd bg het Dep van Financien en het lag nu maar aan den gelukkigen erfgenaam om het geld vóór St Nicolaas 1900 binnen te hebben mits hy er natuurlgk wat voor over had De praktizgn stelde de zaak eenigszins anders voor Niet hg was over de erfenis begonnen maar de man zelf dien hg eens uit een netelige positie had geholpen Over zgn hulp was deze toen zóó tevreden dut hg beklaagde s hulp ook inriep voor de erlenisquaestie De eerste tien gulden waren gegeven k lends perdu maar wanneer de erfenis niet mocht komen zou hg f 80 terugbetalen Eisch 3 jaar gevangenisstraf Een flinke schrede voorwaarts voor de Collectieve Pensioenvereeniging voor vrouwen Het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid deelt mede dat weder een belangrgk besluit genomen is ten aanzien van de Collectieve Pensieenvereeniging voor Vrouwen die zich met lederen dag in oen steeds toenemende belangstelling en sympathie mag verhengen Krachtig reeds is haar groei in den korten tgd van haar bestaan Echter ééne mooiIgkheid deed zich telkens opnieuw voor voor de arbeidende vrouwen met geringe verdiensten Hoe namelgk haar de zoo gewenache gelegenheid te verschaffen de stuivers ju de enkele centen die het haar mogelgk is dagelgks of wekelgks voor haar pensioen al ia 7nndai An nn dia nndprs zna Jicht door da vingers gigden onmiddellgk vast te loggen ten voordeele van haar later pensioen waar toch èn de correspondenten der vereeniging in de verzekerende Kg niet lederen dag gelden voor en met do verzekerden kunnen verrekenen terwgl bovendien op verre na niet in iedere gemeente van ons land een correspondent zich bevind die zich met die taak zon kunnen belasten Ten einde zoo mogelgk dit bezwaar voor goed en in allen ieele te ondervangen wende de voorzitster mevrouw E A Beaujon Schill te s Gravenhage zich in dezen met een door haar uitgewerkt plan om steun tot de Egks Postspaarbank en mocht de voldoening smaken van de zgde der directie van die instelling groeten bgval en de meeste tegemoetkoming te ondervinden Het resultaat is dat thans door middel van Postspaarbankboekjes voor elk lid eene ïnlegrckening kan worden geopend door do correspondenten der vereeniging aangevraagd waarop elk lid in hara eigene woonplaats of elders elk bedrag hoe klein ook op elk oogenblik kan storten aan het postkantoor dier gemeente De terugbetaling behoudens een klein restant om het boekje in stand te honden on met bgschryving der gekweekte renten geschied eenmaal per jaar aan het Bestuur der vereeniging dat terstond de gezaraenIgke bedragen stort by de Maatschappg Dordrecht om die in pensioenen voor de leden om te zetten in daartoe speciaal ingerichte boekjes ten haren name geboekt Deze terugbetalingen geschieden coUectiet en door bemiddeling van de correspondenten der vereeniging elk voor hare afdeeling Op deze wgze is oen stelsel bereikt dat aan alle te stellen eischen geheel voldoet en dat onzes inziens een groote toekomst heeft ja wellicht de voorbereiding kan worden tot een algemeene pensionneering van de ouden van dagen ledere vrouw die zich een pensioen 0 1 55 60 of 65jarigen leeftgd wenscht te verzekeren kan dus voortaan wanneer zif lid wordt van deze vereeniging contributie wordt niet geheven elk beschikbaar bedrag aan het postkantoor storten Eenmaal per jaar in de maand Mei wordt haar dan eene mededeeling gezonden hoe groot het bedrag is van bet pensioen door de gedane besparingen op dat oogenblik reeds verkregen en afbetaald De gestorte gelden zyn ouder geene omstandigheden verloren en het beheer geschiedt volkomen kosteloos Waar verder herhaaldelgk de opmerking werd gemaakt waarom dexe vweeaiging nitaluitend voor vrouwen werd opgericht daar knunea wg thans mcdedeelen dat plannen in bewerking zgn om zoo gewenscht ook mannen in hare voordeden op te nemen zoodat wg alsdan zullen krygen een algemeen Ned Coll Peneioenver voor ieder Tot alle inlichtingen is gaarne bereid het voorloopig bestuur voorz mevr Beaujon Schill Trompstraat den Haag In een zgner reisbrieven in het Soorab Hbl geelt de he r van Kol verslag van een bezoek aan den vorst van Gowa het Vrgwel onafhankolgke rgkje op slechts 5 palen nfstands van Makasser gelegen Hg schrgft o a De onverharde wegen die wg langs reden deden er aan denken dat wg te doen hadden met een inlandsch vorst die er alleen toe overging een rgweg naar Makassar aan te leggen toen de gouverneur hem een fraaie equipage had beloofd die hg zelf moest komen afhalen Reeds op do trappen der voorgalery voorgesteld door den heer Brugman Jr gecommitteerde voor de aanrakingen met inlandsche vorsten een uitnemend geleider en tolk werden wg bepaald vriendelgk ontvangen Aan gaatvrgheid ontbrak het evenmin waardoor wg veroordeeld werden uit bergen van gebak van allerlei klenr on merkwaardige onverduwbaarheid de minst gevaarvolle te verorberen met een gezicht vol hemelvreugde Aanwezig waren behalve de radja zgn broeder de rgkJbestierder on de man zgner zuster Kraéng Beroewangie de aanvoerder Zgner Majosteits troepen anrong goeroeIpmpona d i de man van bet geweld De laatste was op Java geweest sprak ietwat Maleisch on had nog het meest intelligente uiterlgk Weldra waren wg omringd door tal van prinsen en prinsesjes die ons van top tot teen opnamen ook do voorgalerg zat vol met nieuwsgierigen allen van het mannelgk geslacht De vorsten haddon de koninklgke vergalde muts op het hoofd wg worden bediend door vorstentelgen waarvan het hol ceremonieel eischt dat zg met onbedekte kris en naakt bovenlgf verschenen Een aardig kind door den radja aangenomen en behangen met gouden versierselen en amuletten keek mg mot baar groote oogen vragend aan en was gevoelig voor een lach en een streeling De gesprekken waren voor oen paleis conversatie zooverre die mg door gernchten bekend zyn vrg geanimeerd en hadden een resultaat dat ik niet verwachtte doch van nut kan zgn voor hot Gowasche volk Sprekende tiver het mwgewas door droogte en over mgn reis op Bali kon ik niet nalaten de aandacht van den rgksbestuurder te vestigen op het treurige leit dat rgstveldcn verdorren terwgl vruchtbaarmakend water in de nabghcid nntteloos naar zee stroomt Onze dure irrigatiewerken op Java zonden wel niet in zgn smaak gevallen zgn ei zgn krachten te boven gaan maar op Bali had ik gezien hoe men zonder offer van de Regeering op werkeIgk intelligente 1 wgze en kranige manier voor bevloeiing wist te zorgen Dit verhaal trok de aandacht en eensklaps stolde de radja voor met mg einde Juli mede naar Bali te gaan om door eigen aanschouwing te loeren boe hg in zgn land dat zou kunnen navolgen Zgn vriend de heer Brugman moest hem dan echter vergezellen Natuurlgk hadden wg geen van beiden daartegen bezwaar Een enkele teekenende trek verdient te worden gememoreerd Nauwelgks begonnen de gesprekken wat te vlotten ol opeens vroegen èn de koning èn zgn zwager mg met eerbiedige stem hoe de laatste berichten waren over de ziekte van Hare Majesteit de Koningin om daarna de hoop nit te spreken dat het Allah mocht behagen haar een troonopvolger te schenken waarmee alle aanwezigen met een harteiyk het zij zoo instemden t N V d D herinnert dat de vorst van Gowa ook vroeger reeds een treilend bewgs van aanhankelgkheid heelt gegeven toen hg gedurende de Lombok expeditie aanbood onze troepenmacht op eigen kosten te versterken met eenige duizenden strgdbare Makassaren Om praktische redenen heelt de Indische Regeering toen beleeldelijk voor dit aanbod bedankt Stadsnieuws GOUDA 21 Juli 1902 De generaal majoor W B J Dugcker commandant der Ie divisie Inlanterie bezocht heden deze gemeente en inspecteerde het garnizoen alhier Heden morgen te ongeveer half elf ging het paard en de wagen van den graankooper Teekena te Rèeuwgk bg het draaien op de Haven te water met het gevolg dat het paard verdronk In de nacht van Zaterdag op Zondag heeft men allerlei baldadigheid gepleegd op het schietterrein aan den Rotterdambchon dgk de schgfinrichtiug van de weerbaarheidsvereeniging Burgerplicht werd vornielden van een kast in de observatie werd het slot vermist en eenige daarin voorhanden voorwerpen gebroken of ontvreemd Door het 5e bataljon 4e regiment infanterie alhier in garnizoen zal worden deelgenomen aan de fortoefeningen dio van 20 tot 29 Aagnstus e k worden gehouden in de groep Nieuwersluis onder leiding van den generaalmajoor commandant van de nieuwe HolInndsche waterlinie Aangenomen het beroep bg do Ned Herv Kerk te Monster door ds J G Dekking te Krimpen a d Lek Door de rechtbank te s Gravenhage is Dondpr Jag het faillissement uitgeproken van H Goodkade Cz laatst boomkwcoker te Boskoop doch wiens tegenwoordige verblgfplaats onbekend ia Rechter commissaris mr R H A M Romme curator H L Maarschalk 3708te Staats loterij Ie Klasse Trekking van Maandag 21 Juli No 1919 f 20 000 11000 f 5000 17943 f 1000 2210 9904 10263 on 15627 ieder f 400 17072 f 200 1418 6811 13362 17579 en 20648 ieder f 100 Pryzen van f 20 21 B664 6389 9176 12286 14935 17473 124 95 91 9207 90 69 17517 96 3703 6479 57 98 15067 51 284 23 6540 87 12352 15106 78 309 51 6615 89 12427 15201 85 31 83 59 9323 80 66 92 473 3831 77 9442 96 15368 17614 529 68 84 43 12602 15461 17764 49 71 6704 85 5 81 17977 59 3903 9 9644 44 97 18U15 74 62 87 76 55 15513 9676 4095 6815 84 72 15602 18448 664 4110 6908 9748 82 50 74 79 54 28 50 12702 16758 18554 706 73 29 58 12 67 66 830 4222 46 77 74 16808 92 957 38 60 9808 12866 33 18654 75 99 56 26 12931 38 65 1011 4329 7011 78 42 67 18725 69 4410 18 81 43 97 48 1164 16 68 91 13149 15966 82 1230 4576 85 9960 53 16033 18866 44 4631 7109 51 60 48 18927 1300 33 76 77 70 96 33 1424 67 90 99 73 16136 19008 78 73 91 10012 94 43 19167 1659 92 7211 10125 13272 44 19264 1974 96 24 43 84 45 67 2007 99 7347 67 13315 62 98 16 4773 7415 93 46 87 19317 25 81 38 10216 64 93 23 66 4863 79 61 70 16245 19425 2102 78 7535 74 78 88 19612 23 90 61 10331 13405 1630B 27 91 4944 64 42 37 21 42 2200 60 7677 10424 73 61 85 28 5071 7703 10735 13581 16426 19604 81 80 23 89 95 68 10 2303 5153 7815 10807 13600 66 88 2419 61 29 20 13 70 19709 21 90 7905 11114 18 16572 46 57 5241 16 85 63 16619 90 66 46 81 87 92 28 19804 87 5396 8121 11276 13701 45 81 2521 6429 44 92 13856 67 89 29 97 45 11380 99 16707 19996 2623 5549 52 11486 13914 96 20056 2761 61 82 11562 31 16914 75 69 5623 58 11655 45 49 95 2818 61 90 63 49 66 20122 26 5750 8B00 75 14017 84 29 65 81 9 80 79 17012 89 2921 84 49 93 14103 46 20293 57 86 58 11754 14216 51 203 56 3004 89 8576 67 23 60 61 41 93 8612 11860 63 99 67 71 5810 21 83 94 17110 91 3138 19 41 11916 14335 49 99 73 56 8711 34 88 69 20429 92 64 53 60 14462 83 61 97 5911 8816 52 81 17243 68 99 57 32 60 14 523 67 76 3271 63 77 12078 31 99 20630 84 78 8941 12129 70 17300 58 95 6021 53 12202 71 8 20661 3358 41 87 10 75 15 20716 68 6142 97 16 14706 72 20854 3418 6248 9006 38 14836 17439 29943 31 6304 13 64 14926 52 74 3620 88 45 84 Veemarkt te Rotterdam Maandag 21 Juli 1902 Vette Ossen en Koeien red aanvoer prijzen waren voor ie kwal 35 2e kwal 31 3e kwal 27 ctpei halt kib teiirs van jiiiislerduin 1 JULI I Vrkri iSlotkrs Il l l i D C rt Ncd W 8 801 gO n duo iliio dltc 8 85 1 S i diw dito dilo 8 6V S Vl loBli OH Qoudl 1881 88 4 88t lii LU I br iii l88ï 81 6 11 HoBTlN Obl mp pierl8 8 i 8S i Sl i duo in zilver 18 8 t Sll i omTliOAb Old met coupon 8 dito tiaket S o i A u Obl Binnenl 1884 4 dun OoooM 1880 4 dito bii Koths 1889 4 d lo bij Kop 1889 90 4 dito iu üoud leon 1888 A utf duo dUü 1884 6 ANJB PoriKt rhuld 1881 4 85 104 SO m 88 878 415 T HKKtj üii r Ouiiv loon 1890 4 fta loenmtr surie I ioo leetiin serie G imi ApK tip V obln 189 iBiico Oli it 8oli 1880 6 XNRZVELA Obl oil i p 1881 4 MtiTi Bi AM Old i utien 1895 8 uiTTltHUAM StHil lebu 1894 3 ID N Afr Huidc ii aanJ 1 Aron l Tab M i Cerlilirilen L eli MKat80hBppg lito Aru Hypotbeekb pimdhr 4 lult My der VorBtoiii a ud i Ir llvpolli lokli paudlir 4V Nrtdorla iidirlio ai k aud 1 19 Nod Hönde louatfob into 1 N V i r o llyp 11 pandbr 8 961 llott lly olliei kb pamll r 10 1801 ütr llypotheekb dito 4l JOaTRsB Ojitl Hon bank aand tuab ttypotbonfi bank pnnrtb 5 Eqnt hy poth pandt 4 s i Maiw L 1 Pi Lieu rerl 8 N il Holl i Spour w Mij annd 106 Mi lol Elpl ï 31 Spw aand U2 H d Iml Sp r g i d 181 Nod Zoid Afr öp n aand 1 illlo dito duo 1891 duo 41 IrAW Spoor 1 1887 9A Kobl a SC Zuid Il 9p inii A H obl 3 59 1041 OLrN WarBohau Wenuen aauit il II Or Rm 3pw Mti l obl 4 liallisolio Huo aand Fastowa dito aand 5 98 loov Vi Iwang Pombr dito aand 5 Kunk Ch Azow Sp kap obl i dilo dilu obliK 4 VmaiKA Cent P c Sp Mg obl 5 Ohio Il North W pr C ï aand 815 Denver II ftio Or Spm oort a 40 lilj dito Win St Peter obl 7 140 lllinoll Central olil i 1 KOud 4 108 LouUT kNa h llliOer anl 107 MMi o N Bpw M lebyp i6 105 Mi88 K n 8v 4pCt prof aaiul N York Outaaio i Weat aan I 36 iViin dto Obiü ohlig 6 r iT v f abf lo hyp m oud 104 01 l iil Mui Manit iii ün Pao Hoof tgn ob ig 8 dito dito line Col lo hyp O 5 69 Gaka ha Gan South Chert v aau 1 64 Vul O Rail Na Ie h d e U 99 Amaterd Omnibua Mij aand Uottfjnl TramvoK Maata aand NlD Blad Anuterdam aand 9 lul Rlad Botterilum aaul 3 10 Beloii Stad Antworpeu 1887 8 10 H Stad Bruuel 1886 ii i 103 Hoilo Tlioi B8gullrO olaoh 4 119 U ianN Staalaleenig 1860 5 i 117V ICK OoBt B Cr 1880 8 108 Spanji Stad Madrid 3 1868 IV Jiii V i Bat Arb Spoel oort D SAMSOM SPECIALITEIT IN N O U V E A ü T É S f or 4 Bekroond Zilveren Medaille ïenloonstelling Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad UoTiveauté s in Mantels COSTUMES en JAPONSTOB FEN B 1 0 u s e n en Costuuinrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenvarkoop van de nit echt in Oost AziS tehuis behoorende Netelvezel of Zoogenaamde brandnetel Dame en Heeren TE ICO T ONDERGOEDEÉEN Odol Moiidwaler suiukt heerlijk PoslerUeii en Tel egraphic Benoemd 13 Juli tot adjunct inspecteur der posteryeu en telegraphie te Zwolle P J Raagmakers thans commies der telegraphie 1ste klasse te Arasteidam bjjpost en telegraalkantoor Tnlpplein 16 Juli tot adsistent te Utrecht J I d Bie thans kantoorknecht aldaar IC Aug tot directeur van het post en telegraafkantoor te Workum R Rutgers thans commies der telegraphie 3de klasse te Meppel tot directeur van het postkantoor te Helder F von Huben thans commies der posteryen 1ste klasse te Amsterdam spoorwegpostkantoor no 1 tot directeur van het post en telegruafkantoor te Goldrop W J Borajin thans commies der telegraphie 3de klasse te s Herlogenbosch Bevorderd i 1 Juli tot klerk der posteriten en telegraphic Ie klasse de klerken dor posterijen en telegraphie 2de klasse B Belgraver en H Bennekers te Amsterdam telegraalkantoor T A Djkstra te Leeuwarden telegraajkantoor S Donma te Bergnra moj G C des Bouvrie te Buitenpost C D J Boijs te Bergen op Zoom W H van der Weele te Boxtel W Postma te Harlingen A K Damstra te IJmuiden G L M Plas te Amsterdam bijposten telegraalkantoor Tulp plein C Verraaas te s Gravenhage bgpost on telegraalkantoor Balistraat D I J Trouw te s Gravenhage postkantoor en K E Klaasoaz te Groningen telegraalkantoor Verplaatst 16 Juli de commies der telegraphie 3de klasse O Blok van Amsterdam naar Goes de vrouwelijke klerk der posterijen en telegraphie 1ste klasse H M Tinbergen van hot bvipost en telegraalkantoor van Galenstraat naar het hould telegranlkantoor te s Gravenhage de klerken der posterijen en telegraphie 2do klasse M J Kruithof vnn Goes telegraafkantoor en H Zimniormann van het hoofdtelegranfkantoor naar het bjjj 08t en telegraafkantoor van Galenstraat te aOravonhage 1 Oct do klerken der postoröen on telegraphie 2de klasse C H Morx van Noordwijk naar Leiden telegraafkantoor H Pieterse van Amsteidam telegraalkantoor naar Noordw jk on P J W Huijbeis van Leiden tulegraalkaiitoor naar Amstordain telegraafkantoor Opnieuw belast met het behoer voor één jair 1 Juni van hot bjjpost en telegraafkanloor Goudsche Singel te Rotterdam de commies der telegraphie 2de klasse P Nieuwenhuiïen 16 Juni van het bjjpost on telegraalkantoor Nieuwe Binnenweg te Rotterdam de commies der posterijen 2de klasse B L Dik Afloop der Openbare Verkooplug van Onroerende Qoederen op Maandag 21 Juli 1902 No 1 Winkclhuis aan de Naaierstniat H no 16 Ambachtsstaiidsvereeniging koopprijs f 4890 No 2 Huis en erf in de Heerenatraat P 448 koopprijs 1 990 No 3 Huis en erf als voren P 533 koopprijs 1 990 No 4 Huis en erl als voren P 584 koopprijs l 1045 No 5 Huis en erf als voren P 544 koopprjjs 1 1060 No 6 Huis en erf in de Nobelstraal O No 264 koopprijs f 710 No 7 en 8 Twoe huizen en erven in de Vijveratraat F 125 en 126 koopprgs f 1510 No 9 Huis en erf aan den Groonenweg L 216 koopprj a 910 No 10 Huis en Erf in een gang aan de Karneraelksloot R 443 koopprijs f 180 No 11 Huis en Erl als voren R 442 koopprijs f 180 No 12 Huis on Erf als voren R 440 koopprijs f 200 No 13 Huis Erf als voren E 439 koopprijs f 200 HartelBk dank aan allen welke mijne kinderen ondersteund hebben toen zjj op het Instituut voor Doofstommen Onderwijs te Rotterdam waren J V D ZAAN en Echtgenoot