Goudsche Courant, dinsdag 22 juli 1902

Woensdag ZS Juli 1902 o 8857 4l8 e Janr alig mmm mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tcleroiin u H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prij8 per drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Teleroen No ik ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels il 50 Centen iedere regel moer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte n Inzending van Advertentiën tot 1 uUr def midd De Bank geeft 4 paHabrteeen nit tegen den Koer ca Oen dag en slniteerste Hypotheken op Hniïon en landerijen dhlfe Inlichtingen te bekomen te GOUDA by de Heeren M J OUÊWKnt Co Vireeteuren Mr P DROOÖLBEVER FORTUIN Mr C SCHUIT Drnk van A BRINKMAN Zn Gouda IN HET Verliclitiiigs Magazïjii e Avoiidsler DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Gasballoiis alstnede een mime sorteering ÖASOENAMENTEN GASKOOKPLATEN en GASFOENUIZEN tegen concnrreer nde prijzen Goedkoopste adres voor W inkel Etal ges met snccee geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote gen t van een BADINRICHTING compleet vajn alt 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TELEF 117 Gasfitter Vraagt bij uwen Boekhakdelaar een Proefnummer der Nederland$che uitgave van De hoofdtekst van dit ballmaande Tourist Ijjkscho tijdschrift bestaat luit de Be ttchrljifing eener Beü om de Aarde die de H er B T FeenstiJ Kuiper in opdracht der Vennootsclidp maakt Elk nummer is rtJI geiUustreerd naar eigen photographifiehe opnn per jaar on leder inteckennar ontvangt geveer 20 AnnirMltaarten i ie hem aan eigen of een ander door hem op te geven adrea door onze reiziters worden toegezonden Vour de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabië Perziê Vooren Achter Indi Birma Malacca enz Pri 9 ptr jaargang f 7 90 tnci de Ansicht kaarten De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjjde geleverd Bureau De Wereld Tourist Haarlem Ondergeteekende beveelt ziol beleeld dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderltjke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvtorlangd met bijlevering van servies zilver tatellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Tlüinj t Wo4dnbtli ffl ïn de geheele weTöld bekend en geroemd Onovertroffep middel tegen alle Uorst toni lever Haagzlekten enz Inwendig zoowel alB ook uitwendig in bijnft iiUe aiektegevallon mot goed jeïolg nan te wenden FrU Per l Con 1 1 per post 1 M TUm i Wondtnalf berit oenaUnog ongolende gonoeskracli en heiliamo werking Mankt meeslifl olke pgnlijke n gevnarvolle operatie geheel overbodig Mot dezo zalf word een U jaar oud VOO ongeneeslijk reliouden beengezwel en onlangs oeu bijna aa laar kankeriyden genezen Brengt genezing en TorzaoUing der pijnen bü wonden dntstokingen enz van allerlei aard Prijs per pot f 150 per ppst f 1 60 Centraal Dep6t voor Nedor and Apotheker UEKKI SISDEBS Rokin 8 Ameterdnni Wfttr KMD d pAt il bwtatle men direct uu die SchuUeoBpotlieke d l A IHIKHRY lo Pregrmd bol HohitMb Oeiterreich QelieTe proipeotu te ontbieden by het Cen rtel bepót Sunder Rokin S AnuterduB u rt onaeluMjrlali m maUelylule poetamlddtl voor Hmfn tfmk iToonlilam eniand rKlioeDW lL IlSl de Appretuui tu C M Mllllir ft Cl V i rlll Mth tr 14 Men lette 0 4 jï A 1 naam en fabrtakimffrk Mtwirt la la ieaMaa Whdietlen la MaMtwerk laleiiterlea AnnMiir arirMlH e iarvMiiu en BonenalH t ot IV V Van at S AUGUSTUS a s zal TaiidaHs SWAAP O Z Voorburgwal 92 AMSTERDAM elke DINSDAG van M nnr te spreken zjjn 008THAVEN H 19a KUNSTTAxNDEN in g oud gezet f 2 60 per land plaatsing zonder pijn MET C tllJlllTIK Onde en slecht vervaardigde HniKtfatiden en OebUleu warden excellent en btlUJk verbeterd Alle operallëii piJuloo § Iiiforniallëii kosteloos Geen Kinkhoest Geen Influenza Oni Hinkhoesl Influenza Uorsl en IJeelaaiidoeningf binnen den kortst mogelgken tgd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van ouds bekende bekroonde en wereldberoemde Superior Bruiven Borst honigExtract HELI k T II K nit de Koninklpe Stoomfabriek DË HOKINGBLOEM van H N VAN SGHAIK C DEN HAAG Hofleveranciors Flacons f 1 70 ets 40 et b j m f tiinik I arrtPhf de moeit kruchtlgé en veritcrlcende kina wijn tegen zwakte fc Vgmii l i ll vfV IIW oowei bij kinderen als volwaisenen gebrek aar eetlust slechlek spijsvertering cenuwhcMfdplJn ter versterking na ziekte of kraambed koorts eii hare gevoljjeu QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m het bijioiider tegen Bloedgebrek Blcekzucht kwalen van Krltischen teeftyd eni Verkrijgbaar m flacunj a ƒ 1 90 ei 1 am vansmaak Toorditgeijjkscfageb ulk vooral voor kinderen zwakken en kJierachtige geatellen leer ran te be Icii Als genecskraclitTge drank bij itoomissen dt r spijsverteringsorganen en diarrhée ooi igelingen en kleine kindcreo Vnji per bm A Kgr 1 70 M Kgr 0 9O 4 Kgr 0 60 P I X fA f n a r vosdaaam versterkend a L iiv l Voavov voor kinderen zw voijr tuigelingi Chemisch zuivere MollrCIlïl At Speciaal voor Kindervoeding in buuen i Kgr O BO ITlCIIiOUUVCi j Kgr 0 50 Kgr 0 36 A ciVt tn a C t tfa ft üt n Het rooken eener halve Cigarette is voldoende ter b trlj ftanHlig t CII jiing yg de hevigste aanvallen van Asthma etc In TamarinHp RnnhnnQ fruit PURGATIEF tegen verstopping Aam J beien Mlgraine Congestie3etc vooral nokalslaxan voor kintlcrtn iralookalsiaxans Uni rijlvC diensten Firma WOLFP Co Westhaven im Ooutla A LATEN8TElA K eivregK loO Gouda E H VaN MILU Veerstal B 125 te fomla A BüUMAN Moordrecht iMiNKSK Nieuwerkerküd Usel A N van ZKS8BN Schoonlwven J Th TORKKN Doek op B T WIJK Oiidewn 7 A SCHEER Haastrecht P W t EDE Oudewater h VANUEH HEIJDEN jte Heeuwijk P v d SP lK Moercapelte 0 v d SÏAll WaddinQgveen Wed HOLST Waddingaveen M KOLKMAN Waddinc sveen P A uk GltOOT Oudewater A DB JONÜH Oudewater J P KASTELEIN PoUbroekerdam D BIKKER te Bemchop I Ic Tamarinde Bonbons van KKAEPFl IEN HOLM oor het Itind begeerlijk en i sma ak aangenaam lk Pnja per dookje O eO en 0 50 ültni qI Pücfill G i lgetn en erkend ali het BESTE htusmiddcl aOilll O bij Hoest Verkoudheid en Keelpijn het is een slljmoploasend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitïluitend in Q fleschjea verkrijgbaar Pnis 0 20 per flesdijc y fttfparalfH Pan KRAEPELIEN HOLM to Zei t atlnn vmrtifn van tiqnflien wnarnp dé ntnin en kandlveXenttti en verLriJgintar bij de mcetle fabriakamerk Apotkeiart an ütogitltn iyAktt KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Ailkkj De Stedelijke Hypotheekbank TE S GRAVENH AftE I§ltaii l op 30 Jiiiil 1009 3 393 SSO OOO OOO 10 05 4IM 3 343 eM HYPOTHECAIKE GELDLEENIN6EN DOOK AANDEELHOUDERS NOG TE STOETEN T RESERVEFONDS PANDBRIEVEN IN OMLOOP Echt Zeeuwsch Tarwebroo l t9 eeni de K Q bü A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Itieuw ooorertroAeii Frof Dr Liebers velbekend SZHUW KBACBT SLtZ Alleen echt met Fabriekamerk tot voortdurende radicale en KiVS genezing van alle zelfs g de meest hardnekkige tenuwwP M liekten vooral ontstaan door JmOm afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeb i tacht Benauwdheid Hoofdpgn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte spyflvertering Onvermogen Tmpotettz PoUutione enz Uitvoerige prospectDsaen Ui fcr fescli 11 11 J fl 3 dubbel J lletH i n v Cputra l DepSt Matth v d VoRte Zaltbonamo Uiputi M Clcban Co Rotterdam r llappol a Gravenhttgo 1 alniinans ilu Jüiit J Ckg Hottonlam Wolff Co Gouda on bii alle drogisten Wie züker zyn wu d Ëchtf l 4 6l CH CaO te ontvangen tesam iigesteld en oa Vole pr Ëfu6miDgen in den oaiulet gekomen onde det niuun des uitvinders Dr Miohaelis yerraardigd op é9 best machines in het wereldberoemde étabblisaement van Oebra StoU orck te Keulen ilsche J pT12ictaeIH Bikel Cacao in Tierkanten bussen Deie Eikul Ctcao met melk gekookt een aangename gezande drank tooi d gelgkach gebruik een ft 2 theelepdt ras t poeder Toor een kop Ohooolate Ala geneeakracbtige drank bij geral Tan diarrhee alecata met water te gebruiken yerkrngbaar bg de Toomauiiate B 1 ApotbMuni en £ Prli Kn K proBthn Je f 1 80 c 0 90 o 0 36 Oeneraalrartpgenwoordiger Ton Neder and Julius Mattenklodt Amaterdam Kalveistraai 103 m SCHIEDAMMEK GEITEVEE Merkt NIÖHTCAP TerkrijgbuT b i M PEETER8 Jz N BMb bewijs van eohtheid ia y r n cachet en kurk iteeda voop ÜHIEPAM tien van den naam der Fimu P HOPPE EENISEEFQT7A1IT1EE Ven wordt reriocht op t MEUK te letten UIT HST MAOiaUS TAM VI lUVKNSWAAY ZONEN QORINCHEM Deze THËËËN worden afgel É verd in verzegelde pakjes van vijf twee en een Aa en een Ned ons met vermelding van Nommer ec Pr 8 voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zieh tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BREEBAART Lï Geen beter adres voor allesoorten SCHOENWBEK dan het Noordbrabanlsch Schoeo m KLEIWEG E 30 tegenover de Eleiwegsteeg AanbeTelend c siniTs Alle reparatien en aangemeten werk De BURüEMEtSÏER van GOUI A brengt bij deze ter kennis v in de belanghebbenden dat door den Heer Direcleur der Directe BeUstingen enz te Rotterdam op den 19 Juli 1902 executoir is verklaard Kohier No 2 der Bcdrijfe belasting dienst T902 1903 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 32 juli 1902 Pe Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulteiilaiidsch Uverzichl Kenter seint dd 17 dener nit Pretoria aan de Londensche bladen betrejfende do onderwgsqnaestie in de nieuwe koloniën dat de regeering zich op het oogeublik bezighoudt met het onderzoeken van een aantal plannen voor de algeheele reconstructie van het onderwp dat naar men hoopt ieder kind in Transvaal zal kunnen bereiken Bijzonderheden daaromtrent zijn nog niet bekend maar men Loudt zich overtuigd dat i § tegeering niet op kosten zal zien Een van do grootste bezwaren ligt in het afgelegene van de Boerenhoeven men zou rondtrekkende leeraren noodig hebben geljjk in de Kaapkolonie of een systeem van kostscliolen De qaaestie is nog niet uitgemaakt maar zegt de correspondent na de ondervinding in de concentratiekampen opgedaan znlltn de ouders vermoedelijk aan het kostschoolsysteem den voorkeur geven Onder de onderwijzers die aan het departement van onderwijs werden gebruikt bevinden zich tal van Hollanders die onder de gewezen regeering als schoolmeesters optraden hoewel zij geen diploma s bezaten ZiJ die thans bü het onderwijs willen blijven krijgen beurzen van £ 60 s jaara teneinde zich te bekwamen op een van de beide onlangs gestichte normaalscholen De leergelden bedragen £ 40 zoodat hnn nog £ 20 overblijft voor kleeren en zakgeld want kost en inwoning enz hebben zij vriJ Het departement denkt op deze wijze binnen weinige jaren de beschikking te krijgen over een aantal volleerde de correspondent meent vermoedelijk verenge schte Hollandsche onderwijzers Sedert de overgave hebben een aantal onderwjzers die de wapens hadden gevoerd FEViLLETOX IE TWEE ÜITEBSTEM Maar hij staat alteen ïd de oprechtheid en de zuiverheid zijns harten Door wie wordt hij omringd 1 Door hen die ook door het volk zijn gekozen ten gevolge van een lelfde vertrouwen in htinne deugden en bekwaamheden Zij vormen een raad die de sympathie bezit van millioenen die slechts één doel voor oogeo heeft de ontvoogding de vrijmaking van hun ras Het ta een ver heven schouwspel die gedelegeerden van den arbeid de heilige zaak te zien bepleiten op eene wijze die u met uwe partijtwisten het schaamrood op de kaken moest jagen Wat kan weerstand bieden aan zulk eene echt nationale demonstratie Wat kan de groote zedelijke kracht die daarvan uitgaat tegengaan Haar blik ontmoette dien van Egremont Dat oog waarin diep nadenken en majesteit te lezen stonden was op het zijne gevestigd Hij bUkte in dat gelaat dat straalde als dat van een engel terwgl haar donkere oogen flikkkerden door de bezieling der overtuiging Egremont stond op trad langzaam naar het raam staarde verstrooid eenige oogenblikken naar het kleine tuintje met zijn natUg graaperkje gesolliciteerd om betrekkingen by de scholen Aan sommigen zullen ongetwijfeld plaatsen worden gegeven voor het onderwijzen van het Nederlandsch naar de termen van de overgave De godsdienstquaestie is op zulk een wijze behandeld dat de correspondent zelfs niet degeringste wrijving vreest Overal wa r scholen gevestigd zijn is aan de ouders toegestaanom den persoon predikant of leek te kiezen die hun kinderen een uur daags geesteiyk onderwijs in het Hollandsch zal geven Ingemengde scholen waar de kinderen van de Ned Herv en van de Dopper gemeente bijeenkomen wordt in verschillende lokalen door gedelegeerden van beide belydenissen geestelijk onderwijs gegeven Er moeten ook phinnen bestaan om zoo gauw de omstandigheden het toelaten tot het oprichten eener universiteit over te gaan Tegen de uitvoering van de wet op de congregaties in Frankrijk koint nog dageIgks verzet voor In het departement van de Rhone zijn eenige scholen die sedert een paar dagen gesloten waren weer geopend Verder zijn in dat departement alle zusterscholen die in naam in leekenhanden waren overgegaan teruggekomen op haar eerste verklaring zich bij de maatregelen van de overheid te zullen nAPiiaggnt z j hebbou hun institaten weec geopend wachtende op de dingen die komen zullen Te Lyon kwamen die dingen gisteren een commissaris van politie vervoegde zich aan een paar scholen waar hiJ ontvangen werd door de betreffende superieuren Dezen verklaarden dat zü van het katholiek comité van onderwijs het bevel hadden ontvangen op haar post te blijven en dion niet eerder te verlaten dan wanneer een decreet haar verjoeg De leden van bedoeld comité zelf allen rechtsgeleerden hebbendit antwoord bekrachtigd en den commissaris bleef niet anders over dan er proces verbaal van op te maken Op straat voor de scholen waren eenige manifestanten die ten gnn ite van do zusters betoogden Hun aantal was klein en de massa bleef onverschillig ♦ Victor Emmanuel III heeft in het laatst dor vorige week zjn Russischen gastheer mot een éi bientöt verlaten De algemeene indruk dien het bezoek van den Italiaanschen koning aan den Russischen Tsaar heeft nagelaten kan niet anders dan gunstig zijn en bijna overal is men een waarop nooit een voet gezet werd naar het verminkte beeldje en de verdwijnende schilderingen op den atbrokkelenden muur Welk eene diepe stilte heerschte er thans I Welk een somber uitzicht voor hel oog Plotseling wendde hij zich om en met haastigen tred naderde hij Sybil Deze stond daar met afgewend hoofd op haar linker arm leunend en scheen in gepeins verzonken te zijn Egremont knielde voor haar neder en zacht hare hand in de zijne nemend drukte hij ze aan zijn lippen Zij schrikte op zij keek ontroerd onsteld rond terwijl hij op bevenden toon fluist rde Laat mij mijne diepe vereering voor u uitspre ken O nu niet voor het eerst maar steeds van het oogenblik af dat ik u het allereerst zag op de ruine te Marley heeit uw geest mij beheerscht en mij in alles zijn verzachtenden invloed doen gevoelen Ik volgde u naar uw huis en leefde eenigen tijd tevreden en gelukkig in stille aanbidding Toen ik den laatsten morgen naar uwe woning kwam had ik het plan alles te vertellen en alles te vragen Van dien tijd af heeft uw beeld mij geen oogenblik verlaten uwe goedkeuring is mij n spoorslag geweekt ten goede Verwerp mijne liefde niet ze is innig en vurig Verban die vooroordeelen die uw leven verbitterd hebben on die zoo gij er in volhardt het mijne kunnen vernietigen Verwaardig u deze hand te blijven behouden Al behoor ik tot den adel ik bezit verder Mtn adelijke kenmerken ik kan u geen rijkdom geen praal geen macht aanbieden maar ik kan u wel de toewijding aanbieden van iemand steminig in het oordeel dat Italië met meer prestige dan voorheen te voorschijn treedt zooals de Temps het uitdruk De practisehe resultaten die men uit hot beleefdlieidsbezoek voorziet maken dat in de hooge internationale politiek Italiö in niet onaardige beeldspraak vergeleken wordt mot het verbindingsteeken tusschen het Drievoudig Verbond en het Tweevoudig De wereldvrede is dus naar men verwachten mag door de reis van den Italiaanschen Koning al weer wat licchter geworden Over hetgeen wel besproken kan ziju tusschen beide vorsten en meer nog door hun beider minibters van buitenlandsche zaken valt nataurljk met zekerheid nog niets te zeggen Naar men wil zonden gedachtenwisseliiigen hebben plaats gebad over de Albaneesche quaestie waarover Italië en OostenrjjkHongarijo nog al eens overhoop liggen doch waarbij Rusland alle belang heeft eeu te haastige of te ruwe oplossing te voorkomen Van meer belang schijnt voor het oogenblik het blijkbaar verlangen zoowol van Italië a s van Rusland om de wedorzijdsche handelsbetrekkingen te vefboteren do ministers Wilte on Prinetti zonden op dit punt overeen zijn gekomen te wachten lot het Doitscbe tariefontwerp in zyn geheel tot stand zou zyn gekomen en daarna te onderhandelen om een overeenkomst te sluiten Ain n tm t B B B Hto ckt rt de italfaanathB bandelsbelangen zou vrijwaren Dit heeft das wel iets van oen bedreiging aan het adres van Duitschland en zijn toltarief plannen maar zoo heel ernstig neemt men dit nog niet te Berlijn op In zijn weekoverzicht in het Berl Tagebl schrijft Levysohn dan ook dat in weerwil van de voorspelde frontverandering van Italië naar het Tweevoudig verbond een en ander niet in staat is de Daitsche politici op het oogenblik ait hun zomersche rast te halen De met wat veel ophef aangekondigde conferentie der koloniale premiers te Londoa staat niet zoo goed als bij het begin der besprekingen zich liet aanzien Hoewel het verhandelde geheim wordt gehouden komen telkens gerachten in verschillende bladen bj het publiek de meening wekken en versterken dat de koloniale conferentie bij lange na niet het succes zal hebben dat men er zich van voorstelde Zoo is Seddon de eerste minister van NieuwZe eland die zich eerst bjj zjjn komst in Engeland had doen kennen als een warm voorstander van een ZoUverein wjj blijven den Duitschen naam maar gebruiken die geheel voor u leven zal die aspiraties heeft welke gij zult leiden en een eerzucht die gij zult beheerschen Deze woorden zijn geheimzinnig en otitstuimig zei Sybil nog steeds eenigszins ontsteld zij komen mij zoo plotseling zoo onverwacht overvallen En zij hield een poosje stil terwijl zij als het ware haar moed bijeenraapte met een uitdrukking bijna van smart op het gelaat Deze veranderingen in hel leven aijn zoo vreemd en volgen elkaar zoo snel op dat het mij toeschijnt alsof ik nauwelijks kracht heb ze te dragen Ge zijt de broeder van lord Marney gtstoren eerst gisleren vernam ik dat Toen dacht ik dat ik uwe vriendschap had verloren en nu spreekt gij van Helde Liefde voor mijl Uwe hand behouden en deelen in uw hven en uw geluk Gy vergeot wat ik ben Maar hoewei ik eerst gisteren vernam wat gij zijt wil ik n et zoo nalatig zijn Eens hebt gij op een bladzijde geschreven dat gij myn trouwe vriend waart eu ik heb die woorden dikwijls peinzend aangestaard Ik wil uwe trouwe vriendin zijn ik wil u tot ii zelven terugroepen Ik wil u ten minste geen schande en dneer op den hals helpen halen O t Sybil beminde schoone Sybil niet zulke bittere woorden neen neen Geen bitterheid tegen u dat zou werkelijk wreed zijn en zij bedekte haar vochtige oogen met de handen Wat is dit eigenlijk riep zij na eenige oogenblikken met inspanning uit Eene verbintenis tus chen het kind en den broeder van adelyke tusschen het Engelsche moederland on zijn koloniën en die den tiJd gekomen acbtt om afstand te doen van het vrijhandelstelsel gedurende de beraadslagingen in zijn schulp teruggetrokken en laat hjj zich mag men de bladen golooven pessimistisch uit over het resultaat der conferentie De Australische premier Barton noemde het kort en goed onmogelijk datdeAostralisohe Statenbond tot oen Zollverein kon toetreden omdat dit op het oogenblik de ondergang van Australië zou beteekenon Sir Wilfrid Laurier zou eindelijk namens Canada verklaard hebben dat dit land niet zou doen om den status quo te wijzigen Canada was zeer tevreden met den togenwoordigen stand van zaken en vergeet ook niet dat zjjn handel met de Ver Staten dikwijls belangrijker is dan met Engeland Ook hetgeen wjj Zaterdag reeds mcdedoolden over do uitlatingen der koloniale premiers aan het ter hunner eere gegeven feestmaal toonde duidelp aan dat r ni t al te veel terecht zal komen van het aangekondigde nauwer aaneensluiten van de Engelsche koloniën en het moederland En tusschen de regels doorlezend van de eerste rede die de Engelsche premier Arthur Balfour bij de opening der conservatieve club te Fnlham hield zou men tot dezelfde gevolgtrekking komen H j zeide Indien de kolonin e conferentie meerdere welvaart en grootere Sracht tan gevolge heeft zal dit eeq verblijdend iets zijn zelfs wanneer geen formeele resultaten tot stand kwamen De tot de Hamburg Aaerika lijn behoorende zeealeopboot Hansa stootte de pleizierboot Primus die naar men wil bij Blankenesse te vroeg uit het zuidelijke naar het noordelijke vaarwater overstak in dé machinekamer De Hansa trachtte Primus op het land te zetten doch geraakte zelf aan den grond Primus dreef van de Hansa af en zonk Met behulp van ladders en touwen waren inmiddels vjjftig der opvarenden op do Hansa gered zeventig anderen werden in booten van ie Hansa opgenomen eenigen zwommen naar den oaver torwjl ongeveer vijftig verdronken Dertien lijken ziJn teeds gevonden Verspreide Berichten 1 I Ïbaskbijk Het oad lid van den Algemeenen Raad van het kanton Anros burgemeester van Aillas Da Gasc is Zaterdag te Ija Reole personen en eene dochter van het volk I Kenft verwijdering tusschen u en uwe familie en nie j zonder reden daar hun Ijoop verwoest hun trots beleedigd is vervreemding van allen die tot uwen stand behooren en met recht daar hunne vooroordeelen met voeten getreden zijn Gij zult elke bron van wereldsche tevredenheid verbeuren n van maatschappelijk succes verwerpen üe maatschappij zal voor u één groote bond worden die u van de tevredenheid over u zelven zal berooven En met recht Want zult gij gean verradei worden van uw eigen zaak Neen neen goode vriend want zoo zal ik u noemen Uwe meening omtrent mi te goed en te gunstig trelt niij diep Ik ben zulke oogenblikken in het leven niet gewoon maar ik heb er wel over gelezen Vergeef mij als ik ze wat vreemd wat ontsteld heb aangehoord Ik heb zoo iets vi or het eerst gehoord en voor het laatst Misschien ware het beter jeweest indien mijn oor die klanken nooit had opgevangen Maar daar is nu niets aan te doen ik heb een leven van boete voor mij en ik vertrouw dat mij vergiffenis geschonken zal worden En zij weende Gij stratt mij zwaar voor het noodlottig toeval der f eboorte indien dit mij u ontrooft Dat is niet zoo voegde zij er weenend bij ik zal nooit eene aardsche bruid zijn en als ik het niet gelaten had om emand wiens a tnspraken ala zijn ze van wereldschen aard voor mij onweerstaanbaar zijn dan zou ik reeds lang mijne droetheid in het klooster begraven tibben fVffrdt v n 0igd