Goudsche Courant, woensdag 23 juli 1902

Donderdag 34 Juli 1903 41s e Jaargang Mo 8858 fiOÜDSCHE eOlMNT l ietiws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TclefcüB y ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 i egels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de iiiidil Telefuan u 89 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 25 fi anco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VI IF CENTEN UOPji p vxkm OU D h SCHIÊDAMMEK Verkrijgbwr bq i PËETEB8 Jz AU bewijs ran oebthoid ii iiichetVBD kurk itMdi tooi Kieo ran den naam der Firma P HOPPB Dmk van A BRINKMA t Zn Goud Telephoonnet Gouda Abonnement l 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het H jk8 Int rcommanaalbnrean Op l Juli ISi verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT Echt Zeeuwsch Tarwebrood ta cent de K G A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 Wie zeker zyo wu de Echtp Elkel CttCao te ontTangen teeameageateld en na vele prasfnomingen la den handel gekomen ondei den num dea nitrindera Dr Hiohaelis vernaidigd p de beate mechinea la bet irareldberaemde tabbliuMment vao Oeton BtoUwarok te Keulen l eh Cikel eacao In vierkanten bnuen Deze Xib l CKao la met rneDc gekookt eene langename gezande dnmk voor da r ijkach gebruik een t 2 theelt de vaa paxler voor een kop Ohooolet Ala geneeakncblige drank b geral van diarrhee tleoiiti met water t gebralken YerkrHgbeai bfj de voamaimM B 1 Apotneksrs en tvH Vt Ka V t froftu jee t £0 e 0 90 8S Oen iraalv rtegenwoord er voer NedciF land Julius attenklidl Amnterdam Kalveistraat 103 IN HET VerlicMings Magazyn Ue Avoiid§ter DUBBELE BUURT zijn heden ontvangen een prachtige collectie nieuwe Ga§liallou8 alsmede een ruime sorteering GA80RNAMENTEN GA8K00KPLATEN en ÖASFORNÜIZEN tegen concurreerende prijzen Ooedkoopste adres voor Winkel Etalages met succes geplaatst bij H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote genot van een BADINRICHTING compleet van af 1 80 en hooger Mineaam aanbevelend M n van loon TELKF m Gasfitter TUiny i Wottdnbalifm in do geheele wereld bekend en geroemd Onovertroffeu middel tegen alle Borst Long l erer I Maagziekten enz Inwendig f zoowel ale ook uitwendig in bijna I iilte aiektegevallon met goed sevolg I i aan te wenden l rlls er flacuii O t 1 per post 1 113 TUwty s Woftditiftlf bezit een alsnog ongekende geneesVraoU en heilzame werking Maakt meeatal elke püniijke en gevanrToUe operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 aar oud voor ougeueeslllk letaouden beengezwel en onlanni een büna au laar kankerlUden genezen Brengt genezing en verzachting der pijnen bij wonden oQtatekingen enz van allerlei aard FrUs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal DepSt voor NederUnd Apotheker UENKI S jllUERH Kokin 8 Amatordara Witr geen depot il b at lle men dirwt un die S hatiDii ltotli ke dh A TIIIKKRY in Pninda M Kohitnk OWemneh Gelieve proipeeiui te oQtliiedeD bg hit Oentraal DepAt Sioder Keki 11 IJ tl Lij van de Haagsche Pro Boer Vercenlglng ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid Afrikaanachen oorlogf Deze LOTEN k f t per stuk worden geheel belangeloos verkrijgbaar gesteld door de Fraia SCHENK et Zn Deze advertentie is zonder kostenberekening door den Uitgever geplaatst HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDUOL W Atdeellng Moordrecht en Omstreken Landljoiiw Teiitooiistelliiig te MoordrecM op Woensdag II Augustus 1002 GllOOTE VERLOTING bij gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zijn 1 Prijs EenRijtuigmetéenPaard 2 PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelijk aangekocht zullen worden op het rentoonstellingsterrein 50 € f iTI§i l Clt LOT Trekking Zaterdag UO AuguatuH a a Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Z Lang e Tiende weg Gouda Het groote aantal zenuwkwalen T n font rhoofd pijn r tot da vooraff andekeiiteekenen van apoplexie benen b8roerU tOB trotieer DOK ateedi alle middelen door de niedisebe retenschsp aanzun iid K rat aaD d ii niflnwen tlld komi de e r toe dat Bij door het februik maki u vau den ftenvondlurtin weg oamekljk lang de liald een pliyRlologiiObeoutdMklnzKe aaD beeft die na lionderde uroefii e mingen t ianBüve i du g beole vereld verbreid 11 en terwUl tlf m weteDKobapuellJke kringen d tioogate belangatelllug wekt teveaM eeue weldaad blijkt te iljn voer da aan leaowliwalen iijdsnde menacbbald De e goneeiwijze ia nltgevon don door den geweien Officier van Oenodbett Dr Roman WelHuu o te VUubofen en bernat op d on dervindlng opgedaan to mm BO J rl e praktijk Ilaor witsaclilnv v n tiet hoard eeumitnl prr ifnc worileu dnartoB gricfalklen effen r d bald nmMdc llUk in hel armiw Rcitel mcdeK d al l M t deu genewiwijsa werden werkeiijk aohltUrende reaniUtan reikrafaa en itl maakte loovee opnni dat van een door den uitvinder naolinvaQ warkJa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kare vonrkomlng n geneilng btnuea korten tijd reeda de Vle dmk vererhenPii ia Dit boi kje bpvat niet alleen rnr het grovu pTib ll ik vRi etaaubare verklaringen omtient bH wespn dm nieuwere tberapie en de daarmede relfi lil Hanhoplg gevallen verkregen nitweiking maai ook vHidl men daiirin wetenm huppelijke ver bundel Inge 11 nltde uifdlaelu ItlHdeii die nan deze gpnei xwijip gewilti Eijn roomede afar brin v L 1 aee kiiudigin onder welke P MBnièri i iMuDerend genutihe r san het krank linnlBin ceitloM de Charanlen SanitsUrath Or Cohn te Ste m Qroiimann med dr arroad arti laiohliogaH Or P roreillar geraeih er iHrio cur va liet hoipllaal Ie Agoi Qihelnratli Dr Schartng katteer Qutenfela Bad Emi Oartsa med dr oenMihBer dlreateur dor gaIv no t ierapDt tli hfl Inriclitine voor innuwtliden te Pari nt Bt Hsnofi 334 Coniul ven ichanliatih med dr Ie Corfu Or BuaBaah arroad arlt de ZIrknIli Ober lablLrit Jeohl med dr Ie Waenen Dr C Bongavel Ie La Tarrltre Eurs lid vaa daa Conmll Central d hyglini t de Sanlt In Franlrljk en vele anderen Aan allen wier nwwKerttal aiper nf luliidfir nnnv l n la afKnii Kn enatimdfrcniimaiektl ili ld lijden waarvan dakenteekeneniija atroniBohi hoofdpDn r sohels hoof lal van gëtni nchrifteu van boogKef atate geuei an i pplyklinieli la Parl rug RoHgeniont 0 sTeUgi tt fV V 2W ir ï V liöhameillka onru l en onbehtflBlIlk te tand verder allAffkan du daorbaroartontioff wei ian au Mg lijden a n de eavolgen daarvan looall verlanmlagea fleveraiaain tot aprekan t lra lengval eelelllk tllkkea atlinield der Bewnohten mM vnorl rBflde p In plaatiellike iwakte vet iwakklag van gaheugen ni en aU ile refida ondnr geuepaknodtg oeiiandeiing geweedt egn maar door dn bekende middelen aia ontboinhiiMen en koudwateikuur wrilveti eiprtriaeeren atooinlool of ceebaden geen geneiing of ienirlug hunner kwaal gevonden hebben en ten alotte ry dl vi a voelen veor brrorrte en daartoe reden hebben wegeni veraobyneBlen ala lioh aanhoudend angtti oalen vardooulng la hat lioefd hoofdpij met duliellgliald likker noen en donker wardan voor rt oogen drukkende pl n onder hel veorhoofd ialilng In de oorie bat vo d van kriebeling in en het ilaptn van handen ee voeten aan ai deae dria sategorién van EenuwIUderM all ook aan Jona Blajei lijdende aan blBekiaoM en kraohtstooeheld mE aa geaonde lelfi aan longe lersonen dli el t het haofd erk n en geeeteiljke reactie wUlen voorkoman wordt dringend aan geraden aich het bovea reniielde werkje aan te eehatTeii hetwelk op aanTraga koaUlaoi en aaoo v aendeii wordt door Auaeterdnw door W CI KIItW Co Hejijgeweg 41 Rotlerdam F E vnu HAWTRV HOI PF Apothakèr Korte Hoofiteeg LUtrecht LOIlllV A fOllTOK Ondegraolit hU de Oaardbrng V tL Op de loBMte hygienniaüh medlclual tentoonatelliog la de i i Wrtaamann acha GeiiMa wUm toor de ftedUolie JmU m t d Kllvi r Wdnlll h l ra nd g fA i JS Eciilge en iiltcr§t solide Kans KONINKLIJK GOEDÖEKEÜKDE DB © © 3SCL s t e r TT © r 1 01 i ari g SUeehts 25 000 Loten worden uitgegeven Hoofdprijs EEN BERLINER LANDAUER Compleet bespannen met ZES Paarden Voorts verscliillende EQUIPAGES n aantal fraaie PAARDEN RUNDVEE RIJTUIGEN TUISEN RIJWIELEN etc etc Trekking 6 Augustus a s te Mlddeiibeeoister Prijzen der Loten 1 Lot t 1 11 Loten f 10 LOTBN zoolang de voorraad strekt verkrögbaar bjj den Hoofdagent voor Qonda de Heer J T SWARTSENBURG de meeste solide Boek en Sigarenhandelaren in den lande en bj den Penningmeester den Heer J J ROGHAIR te Formerend De uitslag dexer Verloting staat geheel onder Controlevan Z Ex den CommUeariê der Koningin in de provincienoordHolland DE COMMISSIE 4lom g toUde Aepolhaniler geeraagO y siï s Patent H Stollen IMIKkUC inuitrm nillllel m uil rni Uitunriiiiti Fitniuti Warnung uftadce Fitt Ht H Stottert i trrungêtt hêt Mau lu wr MMMteWf w rtM aeen Kac uthmunont g Obm Uut kwfê tiêhw iiiuvt êtets charfen H SloUen aur iwt iM tUnot odtr In toleim EltanhêndlunSM k tfMM uitlêr Plêktt wit ntbmatthvHi tMiihSngt t SS JVtfMMdN ml Z ugnt$t f M i Vraagt hij Vwen Boekhandelaar een Proefnummer der Nederlandache uitgave van ToURiSr De hoofdtekst van dit balfmaandeIgksche tödschrift bestaat nit de JieHchrijelng eener Reis om de Aarde die de Heer E T Feenbtha Kuiper in opdracht der Vennootschap maakt Elk nummer is rtjl geïllustreerd naar eigen photographlsche opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 30 Ansichtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem op te geven adres door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit verschillende plaatsen in Arabift Perzië Vooren Acbter Indië Birma Malacca enz Prijs per jaargang f 7 20 ind de Annchtkaarten De inteekening is te allen tjjde opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen tjde geleverd Bureau De Wereld TouriBt Haarlem Ondergeteekende beveelt zich beleefd jan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOIPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderlijke schotels en alles liat tot het koksvak behoort desvcrlangd met byievering van servies zilver tafellinnen enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Kieuw onovertroAen i rof Dr Lieljera welbekeud SISDV KBACaT IUZIB Alleen ockt met Fabriekemeik fcot voortdurende radicale eu sekere genoziug van alle zelfa iJg de raeeat hardnekkige enuw R EAI itiekteaf vooral ontataan door JK9 afdwalingea op jeugdigen leeftijd lotale ifeneziog van elke zwakte Bleeh iucht Benauwdheid Hoofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apgavertering Onvermogen Impotenz PoHutione enz Uitvoerige proapectaaaen Uijiror fwU fl 1 fl 3 fl 3 ï dubbelyfloM i rBetroood op to TenioOBit1iUi c t ook i Hif itfé Pnni Schoeiupp etoor tewlti Glwf Sttia GUnicritne ni lliB ie beiw middeleo k h tioD Ur keorig poetwo van Mt iwarte CD geleurde H reD D niM n Kinderichoen ii Vmkn g b ar bl viDkelUri b Siio tiwetk G Uoteri n Drogerijen ent Ucm Utte io op Ux fkbrieta rk Gea A at W SwdwnWlH Arnhem GEÏÏEVEE Merki NL HTOAF V Htt beat onadiUalyksti en m makkelykata roHamlddel vmc Hecna en vooral damea n IQnderKhoeAWtfk la K ABprrtunr Tan 6 M NIHIV fc P iarlU BaalMlr 14 Men IrtU toai 1 1 la i AsïJI tunr w 6 H ÏTlHIar i P r la Be IMlr l4 Men mtiiv op naam en fabriekameric VMtnlIw t Hwa WLkdlm 1 itM la WM awynMi tii fl nrul D rttbv W aardMiaM Ar kw 3R il C Oenlrad Depot Mattk v d Vogto Zalthumrau ü pötT M Clóban t Co Rotterdam V Hflppel 8 Gra enliago almmaiis do JuD f J Cm UottonlaiQ Wdff t Co ftouda on bü alle dro isteii BuilenlüBdücli Uvurzicbt Da FnMclM uittister presideDt Combes heelt Zondag de gelegenheid te baat genomen dat by als eeregast aan een eestmaal te Pons aanzat om zyn stem te doen booren over de toepassing van de bepalingen der eongregatiewet Wat de beer Combes zeide was z eer beslist en moet den regeeringstegenstanders wel opnieuw overtuigd hebben dat zg ten minste op dit punt van bet regeeringsprogram met een onverzettelijke regeering te doen hebben üe minister president zette uiteen dat h i zgn hooge betrekking slechts had aangenomen met bet voornemen om de wet op de vereenigingen door kabnetWaldeck Ronssoau tot stand gebracht ten uitvoer te brengen De beschuldigingen waaraan deze regeering dus bloot stond dat zy zich te buiten ging aan vervolgingen kon zji van zich wijzen daar ziJ niets anders deed dan waken over de richtige uitvoering der wet en men kon toch niet verlangen dat zij de meening was toegedaan van zekere lieden als zouden i gaesteljke orden boven de wet staan 1 Trouwens zeide beer Combes de kalmte waarmee over het algemeen de wet ten uitvoer kan worden gelegd en het Jeit dat geen tegenstand wordt geboden gelden ala bewüs dat van vervolgiiis geen spmlsew De wet is een noodzakelykheid geweest betoogde de minister president nogmaals wegens de toeneming der congregaties die in de pilitiek en ten laatste ook bij de verkiezingen op de wetgevende macht een steeds merkbaren invloed hebben uitgeoelend De republtëk zou zonder deze wet langzamerhand door een monarchie ol theocratische instellingen vervangen geworden zijn De regeering zou niettegenstaande beleedigingen en bedreigingen haar plicht doen En dat zij daartoe in staat is weet men uit de groote meerderheid der regeeringspartö in de Kamers Een aardige illustratie hiervan is het volgende Alvorens zijn brief over de wreede vervolgingen waaraan de kloosterscholen bloot stonden aan president Lonbet te schrijven had de aartsbisschop van Parijs mgr Kichard een onderhoud met den minister president maar de heer Combes was voor geen der smeekbeden of argumenten van den bisschop gezwicht Eindelijk zeide mgr Richard Nu ja ik weet wel dat u alles kunt doen wat u wilt met uw meerderheid van honderd stemmen Pardon zeide de heer Combes leuk 160 stemmen FEVlLhBTOH BE TWEE üMSm 33 Gedurende al dien tijd had Ëgremont hare hand vastgehouden zonder dat eij eene poging had gedaan om ze terug te trekken Terwijl zij sprak had hij zijn hoofd er over heen gebogen ze was vochtig van zijne tranen Gedurende eenige oogenblikken heerschte er stilte toen keek Ëgremont op en deed hij met gesmoorde stem nog eene poging om bij Sybil erop aan te dringen dat zi tijn aanzoek in ov rweging zou nemen Hij bestreed haar meening ten opzicht vftfi typ beUngitelling in de sympathie zijner f4 müie en der maatschappij hij beschreef haar zijne verwachtingen en plannen met het oog op hun toekomstig geluk met hartstochtelijke welsprekendheid verklaarde hij haar zijne innige liefde maar met een zachten ernst en als het ware eene teedere onbuigzaamheid sloeg zij al zijne pogingen at terwijl de tranen langs haar schoone wangen bigg en en zij zijne hand in beide de hare drukte Geloof mij zeide zij de klove is ondempbaar Einde van het Vierde Bo e Do eerste groote redevoering door deu Engelschen premier Balfour in ziJn qualiteit van premier gehouden heeft hem niet den onverdeelden lof der pers bezorgd zelfs niet van de regeeringsgezinde De bladen van iedere richting vinden iets op zijn woorden aan te merken ten opzichte van wat hij over de onderwijsqnaestie of over Salisbury of over den oorlog gezegd heeft De Times zelf maakt een vrij vinnige aanmerking over de weinig serieuze epigrammatische wijze waarop de minister zich uitdrukt De ergste aanvallen heeft Balfour natuurlijk van de zijde der oppositiebladon te verduren Dezo wijzen er op hoe onverstandig het van den premier was om de herinneringen aan den oorlog aan zijn oorzaken aan de twisten met het buitenland over het gedrag der Britsche troepen enz weder op te halen Zoo lots had niet het minste nut en kon slechts tot nieuw twistgeschrijf tot nieuwe onaangenaamheden lolden De Daily Telegraph do Daily Mail en andere jingobladen constateeren met voldoening dat Balfour den lof van Chamberlain heeft gezongen en zg wijzen er op dat zijn woorden de praatjes te niet doen die in omloop waren betreffende moeilpheden die tnsschen den premier en den minister van koloniën gerezen zouden zijn ret is een feit dat Frankrijk zich aan dem oppervlakkigen beschouwer in veel opzichten als een land van tegenstrijdigheden vertoont Eerst bü nader onderzoek zoowel van den volksaard als van den socialen toestand der laatste eeuwen geraakt men tot de verklaring van die schijnbaar contradictoire verschijnselen De tegenspraak maakt dan plaats voor tegenstelling geboren uit de historische maar lang niet geleidelijke ontwikkeling der staatsinstellingen Een sprekend voorbeeld van een dergelijk antagonisme in het pnbiieke leven wordt ons op het oogenblik geboden De Fransche natie is ieder die haar in de steden en op hel land van nabij heeft gadeslagen doet biervan de overtuiging op gehecht aan de vormen en traditiën van den roomschkatholieken eeredienst Zelfs zjj die een levenslilosoSe aanhangen niet ver verwperd van onverschilligheid vrijzinnigheid of zelfs van atheïsme leveren bij belangrijke gebeurtenissen in hun maatschappelijk bestaan het bewijs hunner verknochtheid zoo niet aan de Kerk dan toch aan haar voorschriften of gewoonten Er bestaat feiteliik krachtens het concordaat een staatsgodsdienst en onder de meest getrouwe aanhangers van het regeeringsstelsel dat de TUFDfi BOBK HOOFDSTUK I Vreeselijk nieuws uit Birmingham zei Egerton bij Brookes Men heeft politieagenten vermoord de troepen teruggeslagen en de stad geplunderd Dat is het laatste nieuws Ik weet het al twee uren zei een grijze hserzonder zijn oogen van de courant op te sla n Er wordt op dit oogenblik ministerraad gehouden Ik heb het altijd wel gezegd zei Egerton de onzen hadden de Konventie het zwijgen moeten opleggen of uiteemagen Het is verduiveld gelukkig zei Berners datdie slaapkaraergeschiedenis voorbij en dat allesnu weer in orde is Indien deze zaak te middeo vande Jamaicakwestie had plaats gehad zou ze voorons noodlottige gevolgeisj gehad hebben Die chartisten handelen klaarblijkelijk naareen vastgesteld plan zei Egerton Zij hebben zichvolkomen bodaard gehouden tot de NationalePetitie was aangeboden en besproken en nu bijna te gelijk met onze weigering om ze in overweging te nemen verspreidt zich het nieuws vandeiC üitbarating Ik hoop dat het niet op andcje plaatsen zaloverslaan zei de gry e heer Er zijn geen troepengenoeg in het land als er eene algemeene beweging ontstaat Ik hoor dat de garde en eenhonderdtal politieagenten met een expres treinnaar Birmingham zijn gezonden In Londen is hetgamixoen toch al uo iterk niet vrucht is van het streven en werken der denkers die de groote revolutio voorbereid hebben worden er gevonden die niet over te halen zijn tot de erkenning van het nnt der algehoele scheiding van Kerk en Staat In bet land nu waar het godsdienstig leven bjgevolg ziJn stempel drukt op zoo menigemaatschappelijke functie der bewoners in datzelfde land voert op hot oogenblik de regeering gehandhaafd door do meerderheid der Volkvertegenwoordiging oen verdelgingsoorlog tegen bet katholiek beginsel en geraakt aldus in liJDrechten strijd met de denkwijze van het gros dor natie van welke zg volgens de republikeinsche constitutie de quintessence behoort te vormen Aldus redeneert menigeen die de gebeurtenissen van den dag volgt eu die zonder tot bet wezen der zaken door te dringen als slotsom twej tegenstrijdige verschijnselen qirtdekt De oplossing van dit raadsel is niet moeilijk Hetgeen zich uiterlijk als een strp tegen de religieuze principes voordoet is in waarheid niets anders dan het tegengaan der priesterheertichappij op wereldlijk terrein nlerts anders dan een poging tot breideling va de macht der Kerk in Frankrijk op staatkundig gebied Het anti clericalisrae is een politieke richting daar waar de clerus steeds zoo niot openlgk dan toch in het Il YlrtirtMll I J ti re nhlikainao h gezind WaS f Dal de fractie der uiterste linkerzijde in de Kamer d w z zjj die zich zelvon met voorliefde en niet zonder eenige snoeverij Bocialist revolutionnairen noemen zich in de vreugde der oogenblikkelijke zegepraal daarenboven de weelde van eenige persoonlijk tegen de geestelpheid als draagster van de religienze idee gerichte manifestaliën veroorlooft dat verandert niets aan het wezen van den strijd Deze blijft zuiver politiek al draagt een der partijen het priesterkleed Op die wijze beschouwd verandert de schijnbare anomalie tnsschen de gezindheid der natie en die barer regeering in een verband van oorzaken en gevolgen Of deze laatste evenwel in de toekomst misschien niet bet doel zullen voorbijstreven waarmede aan de zflde van d handhavers der Kepnbliek de wapens werden opgevat of de middelen door de regeering aangewend niet wellicht zullen werken als correctief tegen allen spiritueelen invloed ook waar deze op haar plaats is of met andere woorden d regeering indien ziJ althans vermag op den ingeslagen weg door te gaan met het antirepnblikeinsch element niet het godsdienstig gevoel van een deel der natie dreigt te verstikken dat is een vraagpunt dat jk geneigd zon zijn met een volmondig ja Te Birmingham is men altijd nogal gauwmet een opstandje zei een pair uit Warwickshire Het staat er heel slecht met den handel en er wordtveel geledenMaar ik geloof niet dat het zich verder zal uitbreiden Men heeft mij gezegd zei de grijze heer dathet in alle distrikten slecht gaat met de zaken Het zou beter kunnen zijn zei Egerton maarer is toch werk Nu traden er een aantal heeren binnen die vroegen of de avond editiei der couranten al waren aangekomen en welk nieuws er was uit Birmingham Ik heb gehoord zei oen hunner dat men depolitieagenten eenvoudig doodgeslagen heeft Is het waar dat de troepen werkelijk teruggeslagen zijn Er is niets van aan hel is een feit dat men geen goede voorzorgsmaatregelen had genomen de slad ia bij verrassing genomen de overheid wist niet wat te doen het volk was meester van de plaats en toen de politie handelend optrad werd zij door een zegevierende menigte ontvangen die twee uren vroeger op de vlucht zou zijn gegaan Men zegt dat er ongeveer veertig huizen in brand zijn gestoken Het is een beroerde geschiedenis datverslaan van de politie zei de gryze heer Maar hoe is de stand van zaken op ditoogenblik vroeg Beruers Zijn de oproerlingen alten onder gebracht Volstrekt niet zei Egerton naar ik hoor Zij hebben zich gekampeerd in den Buil Hing temidden ran rockende puinhoopen en denken te beantwoorden De protestbeweging tegen de uitzetting van onderwijzers behoorende tot congregatién breidt zich uit Na een prijsuitdoeling in de zusterscholen der St Maria orde te Parijs vonden manifestaties plaats Er werd geroepen Vrijheid Leve de zusters Op verschillende plaatsen ontstond opschudding waarbg de politie onder leiding van den prefect van politie moest tusschen beidon komen Francois Coppée bet lid van den gemeenteraad Gaston Méry de afgevaardigde Lerollo en de abt Paturot vicaris van de St Ambiw sius orde werden naar het bureau gebracht daarbij gevolgd door een rensachtige menigte De betooging dnurt voort Maandagmiddag wilden een honderdtal huismoeders vergezeld van hunne kinderen allen voorstandsters der handhaving van de religieuse congregaties een petitie overhandigen aan mevrouw Loubet Zj liepen in troepjes op weg naar de Elysée toen de voorsten mevrouw Loubet zagen in haar rjjtuig Hierop drongen zij om bet rjjtuig heen zoodat het stil hield Toen de woordvoerdsters van het verzoekschrift gesproken hadden zei mevrouw Loubet dat het beter zou zijn om aUH dingan to wwhandigm md den int nister van binnenlandsche zaken Tóch werd haar raad niet opgevolgd en kreeg de portier van het paleis het document in handen De Transvaalsche Gouvernementskrant bgvat een besluit betreffende de oprichting inrichting van een vrijwilligerskorps in Transvaal waarbij de verschillende vrijwilligerskorpsen te Jobannesbnrg na het sluiten vanden vrede gevormd uit de toen ontbondenongeregelde korpsen op vasten grondslagvereenigd worden Dit besluit bevat de bepalingen dat het korps dienst zal moetendoen gedurende onbepaalden tijd waar ookde belangen der koloniën het zullen vorderen hetzij binnen of buiten de grenzen derkolonie Deze aan niets anders dan aan plundering en verwoesting Nu ik heb er voor gestemd om de Nationale Petitie in overweging te nemen zei Berners Het kon ons volstrekt geen kwaad doen alles zourustig en kalm zijn gebleven Iedereen aan onzen kant heeft hetzelldc gedaan zei Egerton die niet het een of andere ambtbekleedde of binnenkort zou bekleeden HetCharter is misschien in deze klub den een of anderen dag even populair als de Itelorm wet Het dwaaste in het heele debat xei Bernerswas de redeneeniig van Ëgremont Ik ontmoette Marney gisterenavond bij Lady St Julians zei Egerton en feliciteerde hem metde speech van zijn broer Hij keek ol hij mij wildedoorboren en grijnsde ala een v impyr Het was een zeer merkwaardige speech die vaa Ëgremont zei de grijze heer Ik loii een willen weten wat hij wil Ik denk dat hij op punt staat radikaal teworden zei de pair uit Warwickstiire En de geheele speech was gericht tegen het radikalisme zei Egerton O dan zal hij naar de liberalen ovorgaan denk ik Hij is ultra anti liberaal zei Egerton Maar wat is hij dan voor den drommel zei Berners In geen geval konservatief want Lady St Julians doet niets anders dan hem uitmaken vooral wat leelijk is W orJt vervolgd