Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1902

41s e Jaargang Vrijdag S5 Juli 1902 o 8859 Telefoon o II ADVERTENTIEN worden geplaat st van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de inidd Telefoon u H9 De üitg ave dezer Courant geschiedt dagelijks niet uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 26 h anco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN AANBESTEDING Op MAANDAG i AUGUSTUS 1902 zal door onderi eteekende namens deh Weledelen Heer J BKEKBAAKT L te Goada in het Calé A DAM aan de Kleiweg te Oonda d s aTonds ten nor worden aanbesteed Het bouwen van een Heerenhuis in het Regen tesseplantsoen te Gouda Bestek en teekening zgn tegen betaling vag i 1 bij ondergeteekende verkrijgbaar door wien teven nadere inlichtingen worden verstrekt Aanwijzing op DONDERDAG 31 lüLI 1902 des morgens ten 10 nnr ter plaatse H J yEDBBUOBST Jr Architect Vraagt bij Uwen Boekhandelaar een J roefnummer der Kederlandaehe uitgave van Tourist De hooldtekstvao dit balfmaandelijksche tpsehriftbestaat uit de Benehrtjving eenerKeigom de Aarde die de Heer E T Feenstba Kuipbh inopdracht der Vennootschap maakt Kik nummer is rIJI gMlu 1reerd naar eigen phutu SOag grnphiKChe opnamen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar ongeveer 20 Jntiieht caarten dia hem aan eigen of een ander door hem op te geven lulrea door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze nit verschillende plaatsen in Arabie PerziS Vooren Achter IndiS Birma Malacca enz Prijt per jaargang f 7 90 incl de AnaichtiaarUn De inteekening is te allen tijde opengesteld Ook do Ansichtkaarten worden te allen tyde geleverd Bureau De Wereld Tourlst Haarlem wie zeker zün u d Eclit Eikel Cacao te antrugen teaameiigeateld en lu v l priBtbemlngen in den handel gekomen ondei des naam dra uitTinders Dr Mlohaelii vwTMrdigd p de best maohines in het wereldber Bffld tebblisaement van aebi StoUwarok t Keulen tlicha Cikel eacao In vierkanten bussen Deze Eikul Cacao Is m t melk gekookt een aangename gezonde drank voor dagelijkach gebruik een k 2 theelepels van t poeder voor een kop Ohooolata Als goneeskracbtige drank by geval van diarrbee aleciita met water t bniiken Terkiggbaar bi de voornaamit H 1 Apotheken ens Prik Vt Ko ♦ S pweftn e f 130 toó o a85 0 n raalvirt gBnwoordig voor Hadn and Julius MattenklMM Amnterdam KalvexBtrsat 103 Nieuw onovertroSen Trof I r Uebers welbekeud nXUW XHACBT ILIXia AÜMD eobt met Pabrielmaerk toi Toorid ureode radicale en m m tekere geneziug van sUe lelfa BfilSH de meest hardnekkige xenuw SuH nlekteiif vooral oDtstaao duor 2k9 atdwalingeo op jeugdigun leeftyd Totale eneziog van elke nwakte Blee Iriacbt BenaQwdheid Hootdpgn Ijl Migraine Hartklopping Maagpyn slechte spiJBvertering Onvermogen jlmpoienz Potlutione eni Ijit voerige prospeo taisen llrg jfor TeBoli fl 1 fl 0 8 dubbeli flewl j fl CV Cenfnnl Papdt Mattb v d VoKto Zaltbom mo Ü pöUi M OMban h Co Uotterdam V Happel a Gravenhago 1 I almmaDi du Juog J Ctn Rotterdam Wflff h Co fiouda on bii alle drofös n wm m emini van de llaagsche Pro Boer VereeDl lng ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtoffers van den Zuid AJrikaanschen oorlog Deze LOTEN k l t per stak worden geheel belangeloos verkrijgbaar gesteld door de Frma SCHENK Z Deze advertentie is zonder kostenberekening door den Uitgever geplaatst HÜLLA DSCIIE MAATSCHAPPIJ VA LA ÜBOL W Afdeeling Moordrecht en Omstreken LancLïoiLW Tentooiistelling te Hoordreclit op Woensdag II Augustus 1002 GHOOTE VERLOTING by gelegenheid van bovengenoemde Landboaw Tentoonstelling HOOFDPRIJZEN in deze Verloting zullen zijn 1 Prijs EenRijtuigmetéenPaard 2 PrijsEenTilburymetéenPaari Voorts Paarden Vee tandbouw Artikelen enz welke prijzen zooveel mogelijk aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein ay 50 CE ITS pen LOT Trekking Zaterdag 30 Augnëtua a e Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zn Lang e Tiendeweg Gouda DELFflGlélt Geen Kinkhoest Geen Influenza Om Kinkhoesl Influenza Borst en Keelaandoening binnen den kortst raogolijken tyd te doen genezen neemt onmiddellijk de toevlucht tot de van oads bekende bekroonde en wereldberoemde Superior DruivenBorst honig Extract Si E L I A W T H C uit de Koninklijke Stoomfabriek DE HONINGBLOEM van H N VAN SCHAIK C DEN HAAG Hofleveranciers Flacons 11 70 ets 40 et bij Firma WOLFF £ Co Westhaven 198 ourfa 4 X lTBiVSrBJjr Kleiweg K loO Gouda E n VAN MILU Veerstal U 12ü te Gmida A BOUMAN J oordm i HINKSB NieuaerktrkadlJtel A N viN ZESSEN Sc ioo iAoMn J Th TOltKKN Bo op B ï WIJK Oudeuiairr A 8CHEEK Uaatlmht P W v EDE Oadmater K ïandke HEIJDEN te Beeumijk P v o 8P K Moercapetle O d STAU Waddinamen Wed y HOLST Waddmgnveen M KOLKMAN Waddinmveen P A uu GttOüT OudewaUr A Dl JONÜH OudeaaUr 3 P KASTELBIN PoUroekerdam D BIKKER te Bemckop mifi ii i Miiiiffi q ffTnTTrt vr MMMB Ovar Geii Mli r Jgemeen snUvoIcn f Vf T M l Eer DIplom fn Qouü Bel r PRAEPARATEN VAN CïlttnaA a rnrVl a i niecukncbtl en viriterlcendaKINA WgNi e iiiwtktt tpHsTerterlng lenuwboofilplln ter versterking na dekte of kraambed koorta en hare gevolgen OUINA LAROCHE FERRUGINEUX m hel bijiondet tegen Bloedgebrek Bletkucbt kwalen van Krlllachen leeftijd cni VerltniBbatr ip acona t 1 80 en L FïlfPl C flCflO vo§d aam ver terkend aang na m iin Bmaalc voordagc iJlcscligeb niV vooral voor kinderen ïwalckcn en klierachtije geitellen i er aan te bovelen AU genatskracttttse drank h toorniMen tT apijaverteringaorganen en dlarrhée ook voor luigtlingen en kleine kinderen I ri t bui ft S Kgr f 1 10 A Kgr O OO ft K KgT 0 60 Chemlach MxkIL CIlilf Ar Speclwü voor Klnderyo ling in buam 4 Kgr OaOO Mf llfQlliWp r Speciaal voor Kindervoeding in l X Acfhmsi r ïcrnrpffpn Het rooken eener halve cigarette U toldoende ter bertrli 4 aiUlllCl K CHCII ding Tan de hcvlctti aanvaUni van Arthma etc fn doo jcs 4 0 80 en 7 50 lamarindeBonbonsSl voor kinderen l ewijitii de Tamailnile BonbODs van KRAErFJ IEN HOI M belangrijke diensten daar de vorm voor het kind bjfter UJk en de smaak aangenaam ii Pnjs per doosje ƒ 0 90 en O BO altnialr l flCilllAG i lgcmeen erkend ala het BESTE huismiddel Verkoudheid en Keelpijti het U een siymoploatend en versachtend middel b uitnemendheid ululnitend in W n flekchjes verkrijgbaar Pnj 0 20 per flesthjc ffMjwrtihm ran ERAEPELIKM ft BOLM te 2 tat athm t rrniM mm êtioMtltm wom op Ot naam em hattdiatkwi a nrtrvB aar ti Or mm m KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Echt Zeeiiwsch Tarwebrood tZ cent de K G bii A SLEGT NIEUWE HAVEN 27 EEHieBEFOTTAirTIEE Meu wonlt verzocUt op t MERK tel tt n ÜIT HBT MAOiïUJrN TAM M RAVENSWAiY ZONEN QORINCHGM Deze THEEËN worden afgelftrerd in verzegelde pakjes van v i twee en een half en een Ned on met vermelding van Nommer ec Pr s voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitToerin van geeerde orders aanbevelende 1 C BIJL voorheen J BEEEBAART L Geen beter adres voor alle soorten SCHOEN WEEK dan hel NoorJIiraliaiiteh Sclioea en Laanenraagaiiji KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Aanbevelend 1 SMITS Alle reparatiên en aangemeten werk Thierry s Wondsrbaliw in do güLeelo weruld bekend en geroomd Onovertroffen middel tegen Uo yorst tont lever naaKziekten enz Inwendig f zoowel aiB ook uitwendig in l ijna lUo zioktegovallen met good gevolg I Jiuin te wenden i r js perflacon l t 1 per post I 1 1 TUnty s Woadsnalf bezit een alsnog ongekende geneeskrnoh en heilzame werking Maakt meeatal elke pijniqke en gevaarvoile operatie geheel overbodig Met deze zalf word oen U aar oud voor ougeneeslljk lehoudeil lieengeZWel eu onlangs oen bijna gg aar kaokerlUden genezen Brengt genezing en VSrznckting dor pijnen bij wonden ontstokingen av van alterlei aard Prijs per pot f 1 60 por post f 1 60 Centraal Oepdt voor Nederland Jlpotbeker IIENKI StNUEHIt Bokin Amsterdam Wstr geen depot IR beetelle men direct ean die SehuUenapotheke dei A THItKRI io Pregndi bel Kobitabli UeBterieieb Oeliïve proepectm te ontbieden b bet Centrael Uepfit Sender Rokln 8 Amitetdun Ondergeteekende beveelt ch beleefd aan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOl PERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook alzonderiyke schotels en alles wat tot het koksvak behoort desvorlangd toet byievering van servies zilver talellinnea enz enz Aanbevelend Gerard Pinksen Cuisinier Westhaven 128 Telephooniiet Qouda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net ie aangesloten aan het Bgks Iuter i coramanaalburean Op 1 Jttli m rerkregeil aansluitingen Contracten en voorwaarden verfcrggbaM aan het Bnrean ACHTER DE VISCH MAEKT Druk van A BKINKMAN Aft flOBdt Builenlapilsch Overzicht Ook nit de provincie verneemt men hier eu daar van eenig verzet tegea het ontmimen en sluiten der ordeseholen in Frankrijk Te Eonbaix te Bonnes Orleans Brest in geheel Bretagne hadden betoogingen plaats die meestal bestonden nit het vormen van optochten die onder de kreten Leven de zusters leve de vrjheid I den geestelijken zusters uitgeleide deden Maar daar tegenover staan tallooze sympathiebetuigingen nit andere Frausche steden waarvan de gemeenteraden moties van hulde aan den minister president aannamen om den heer Combes en zjjn medewerkers geluk te wenschen met de behaalde overwinning van den verlichten geest over de bekrompenheid En zoo zvin er velen die juist den tact prezen waarmede de regeering de toepassing der congregatiewet ten uitvoer legt Zoo is geen enkel gcestelgk huis gesloten dat oen weldadig doel had en zelfs inrichtingen waar de grens tussclien weldadigheid en onderwijs niet zoo lieel scherp te trekken viel bleven geopend De congregaties die hun scholen moeten sluiten zyn zulke die geweigerd hebben de by de wet voorgeschreven vergunning aan te vragen en daardoor in op stund tegen de wet kwamen Nu waarschuwt de Figaro de belastingbetalers wel dat de 150 000 op het oogenblik van onderwgs verstoken kinderen in nieuwe scholen zullen moeten worden ondergebracht daar de meeste gemeentescholen geen plaats genoeg bieden maar de regooring kon daarop met verwijzing naar het buitenland antwoorden dat de schatkist tot bedeu dan blijkbaar te weinig betaalde voor het staatsonderwijs dat goed onderwijs nn eenmaal geld kost en dat de voordeden van het openbaar onderwijs opwegen tegen de hoogere uitgaven en moeielijkheid wacht de regeering zeker voor het onderdak brengi n van de kinderen der nn gesloten geestelijke scl olen bijv te Parijs waar in sommige dichtbevolkte wijken reeds 5 pCt der schoolplichtigen afgewezen moesten worden te meer omdat de clericaalnatioualltische gemeenteraad wel niet veel zal willen meehelpen Het zal nu moeten blgken of de regeering dezf moeielgkhedcn voorzien heeft bij haar ingrypende maatregelen Bg gelegenheid van het vertrek van de zusters van St Vincent word een betooging georganiseerd doordeafgevaardigdenPugliesi Conti en LeroUe met de gemeenteraadsleden FEViLLETOX BE TWEE DITESSTEN 134 Ik denk dat hij telt niet goed weet wat hijwil merkte de edelman uit Vurwickahire op Die speech van Egrcmont was de meest demokratiache die ik ooit geleien heb zei de grijzebeo Hoe werd ze aangehoord O uitstekend zei Egerton Hij heeft vroeger xeer zelden gesproken en hoewel hij goedsprakj was het nooit zeer belangrijk Men luisterdemet de meeste aandacht naar hem zelden is het6r too slil Ik zou zoo zeggen dat hij een gunstigen indruk maakte ofschoon niemand precieswist wat hij eigenlijk wilde Wat bedoek hij eï mee om de resultaten van het Charter te verkrijgen zonder tusschenkoinst vftn de partij tor matie r vroeg lord Loraine een zachtmoedig man van middelbaren leeftijd die zijn tijd doorbracht met van Brookes naar Boodle en van Bloodle naar Brookers over te steken nu hetgeen hij in d re beide beroemde inrichtingen hoorde met elkaar te vergelijken terwijl hij zeil begaatd was met buitengewone bekwaamheden die met buitengewoone zorg waren aangekweekt en ontwikkeld mur geheel en al het ilachtofier van Gaston Mery en Jousselin In een toespraak liet de afgevaardigde Pugliesi zich naar iet oordeel van den commissaris van politie Orsati beleedigend uit over de regeering hy werd iu hechtenis genomen en naar het politiebureau gebracht Heftige botsingen waren daarvan het gevolg vele agenten werden gewond met boksijzers en ploertendooders Verschillende rustverstoorders zijn in hechtenis genomen De eerste onlnsten vloeiden voort uit een poging van do botoogers om do afzetting in de Rue Oourion St Uyr te verbroken De agenten van politie chargeerden de republikeinsche garde kwam tnsschenbeiden en dreef den optocht uiteen de aanvoerders omsingelend Ten slotte liet men dezen vry De agenten van de reserve brigaden moesten stormloopen op de tribune waar Pugliesi sprak De betoogcrs verdedigden de afgevaardigden Er ontstond een verwoed gevecht eenige personen werden geslagen en vielen neer Pugliesi werd in hechtenis genomen terwijl de werklieden riepen Leve de sociale Weg met de ïezuïeten In de nabijheid van hot polit ebureau aan de Ruo Bayon hadden opnieuw betoogingen plaats De eommis iaris van politie sclieurde bij zijn poging om Pngltosie mede to krijgen dien jas in tweeën In de Roes Saus icr en Nemonr in de Avenue Mac Mahon kwam hot ook tot betoogingen en strnatgevechten F r word geslagen de politie deed inhechtenisnemingen De znsters nit de Rue St Maur besloten den uitersten termijn af te wachten on weigerden voor Vrpng te vertrekken De vrouwen van 8t Roch hebben haar voornemen te kennen gegeven om Zondag op do Place de la Concorde te bctoogen De afgevaardigde Pugliesi werd later los gelaten De socialistische groepen saamgekomen om te antwoorden op de betooging ten gunste van de zusters begaven zich naar de Ruo Danton wanr een vergadering was bozet door een sterke macht van politie en repnblikeinsche garde overal waren afzettingen geplaatst Enkelo grjjepen riepen € onspuez la Calotte 1 weg met do zusters Tot dusver is geen enkel ernstig incident voorgevallen Het hotel der Sociétès Savantes waar een katholieke moeting zal plaats hebben is door de politie omsingeld De meetings en de betoogingen veroorzaakten groote opgewondenheid welke herhaaldelijk de tnsschenkomst van de politie en de republikeinsche garde noodzakelijk maakten Er werden klappen uitgedeeld en er hadden aen paar botsingen plaats die echter tot geen enkel ernstig incident leidden nietsdoen en lanterfanten dat ijne lievelingsbezigheid was evenals dit het geval was volgens lord Haiitax met den tweeden Kaï el Stuart Ik getoo dat hij niet geheel zeker was vanzijn gehoor zei de grijze hoer maar ik heb vanhem begrepen en dit is de hoofdzaak vanzijn speech dat indien men eenigen tijd de politieke macht wilde behouden men dit doel nietanders kon bereiken dau door het volk grooteremaatschappelijke welvaart en daardoor meer gelukte verschaffen Dat is zuiver radikaliame zei de pair uit Warwickshire de bewering dat het volk beteraf kan zijn dan het is is radilcalisme en nietsanders Ik vreps als dat radikalisme is zei lord Loraine dat wij dan allen wel een blad uit hetzelf de boek mogtn nemen Straks zei Sloane no bij Boodle dat hij in zijne streken den winter met schrik tegemoet zag £ n daar zijn niet eens fabrieken zeiEgerton Sloane is altijd een ongeluksprofeet geweest zei de pair uit Warwickshire Hij heelt altijd gezegd dat de nieuwe armenwet niets zou helpen en er is geen deel van het land waar zij zoogoed werkt als bij hem Bij Boodio wordt verteld dat het leger vermeerderd zal worden zei lord Loraine onmiddellijk met tienduizend man om mee te beginnen het moet van middag in den miniitenaad besloten zijn Dit zou moeilijk thans reeds uitgelekt kunnen Het Engelscbe Parlement heeft zicb opnieuw beziggehoodeti met de quaestie van geuftlhal BaUora ontztstting nit het ambt van bevdbebber van bet legercorps te Aldershof en zyn gedrag gedurende de Natalsche camlagne vóór het ontzet van Ladysmitb HeU onderwerp werd Donderdag door Sir E rey op het tapyt gebracht die uitdrukkeiyk verklaarde in dezen niet op te treden uit aam van de liberale party in het algemlen Het lydt geen twyfel of generaal Bultèr door de regeeriug met ongeëvenaarde laaghcid on onrechtvaardigheid behandeld Zy dankte hem en konde hem onderscNdiiigen too vanwege zon diensten in den Z Afrikaansclien veldtocht bewezen en toen by duor de kapitalistische pers werd anngevallüi aangevallen omdat hy weigerde de ktiiö voor Rhodes te buigen zette 7 y hem af duartoo als voorwendsel gebrtlikend oen eoiiiKszinsonvoorzichtigeredo Nvaatiu hü getracht had zich togen de aanvallen r pers to verdedigen Do regeering heeft hom de vergunning geweigerd zyn depêches te ppbliceeroii zg onthield hem een offlcieele enquête zy zocht dio documouten uit welke ziJn reputatie zouden kunnen schaden en hield dezulke achter die te zynen voordeele zondeu kunnen getuigen Nooit zag men men cben met hooge ambten bekleed zoo in het Mgr loopend den teugel vieren aan hun wraakzuchtige gevoelens Sir E Grey die om de zaak behandeld te kunnen krygen oen vermindering van uitgaven o de begrooting van oorlog had voorgesteld slaagde er in een honderdtal loden aan zyn zyde te scharen De regeering echter behaalde de overwinning met een meerderheid van 138 stemmen Over het algemoi n ta men van oordeel dat het debat weinig goed heeft gedaan aan dengccn die er het meest by betrokken was Inderdaad schijnen de offlcieolo liberalen bovreesd te zyn om den elsch om recht van generaal Huiler te steunen omdat zy vreezen dat zulks han kansen by een volgende aigemeene verkiezing zon knnnen schaden hetgeen wel teekenend is voor de mate van laaghartigheid en lafheid welke door het party systeem worden aangemoedigd Desondanks staat het feit vast dat generaal Buller beide door het leger en door het publiek in het algemeen met vertrouwen en affectie wordt beschouwd Zaterdagavond bezocht ik een pnblieke vermikelykheid en het toeval wilde dat het programma de vertooning medebracht van de beeltenissen van bekende tydgenooten Het portret van generaal Buller werd met meer warmte toegejuicht dan eenig ander zijn zei de grijze heer Nog geen uur geleden duurde de zitting nog voort Kuim een uur geleden ia Ie zitting al opgeheven zei lord Loraine Ung genoeg om den uitslag in St jamesstraat bekend te maken In dengoeden ouden tijd was George Farnley altijd gewoon van Downingstraat dadelijk hierheen te komen zoodra dp zitting van den ministerraad wasafgploopen en ons alles te vertellen Ja dat was de goede oude nette tijd zeiBerners toen parlementbleden niemand naar deoogen te zien en ministers van staat niets te doenhadden De oproer ge bewegingen te Birmingham hadden twee maanden plaats na de gebeurtenissenwaarmede het vierde boek eindigt Voor zoover debezigheden der chartisten zichtbaar waren haddendeze gedurende dien tijd bestaan in verschillendetoebereidselen tot het aanbieden en besprekenvan de nationale petitie door de parlementaireoneenigheden in de lente van dat jaar uitgestelden verhinderd Eindelijk werd de petitie op eeniriumlwagen begeleid door alle gedelegeerden derkonventie in plcchtigen optocht naar Westminster gebracht Het was noodzakelijk om een werktuig te maken ten einde de onzaglijke massa perkament met de handteekeningen van anderhalfmillioen personen in de vergaderzaal van hetLagerhuis binnen te brengen en daar bleef diemassa gedurende de diskuisie op den vloer Naeen debat dat volgens het oordeel des volks nietin overeenstemming was met de belangrijkheid derzaak besloot het huis het vereock van de handte wijzen en van dat oogenblik af groeide de Graaf Posadowsky heeft eergisteren in de zitting der Duitsche tariefcommissie een ernstig woord gesproken waarvan do bedoeling niet te onderschatten valt De agrariërs waren er in geslaagd om weer een aantal verhoogde rechten die zy op menbelen van gebogen en gepolitoerd hout op cellulose en op straatsteenen badden voorgesteld door te dryven De National Zeitung had er reeds den draak mee gestoken en gesproken van bescherming der nationale schoenzolen omdat de meerderheid der commissie haar wachtwoord Duitsche straatsteenen voor Duitsche straten weer had laten hooren en er geen rekening moe had gehouden dat Duitsche schoenen door Duitsche modder zonden moeten baggeren als de invoer van Zweedschen steen geweerd zou zyn Graat Pasodowsky brandmerkte naar aanleiding hiervan de hecren reeds als vyanden der beschaving omdat zy het noorden en oosten van Duitschland wegens de hooldrechten de onontbeerlyke straten on wegen belemmerden De waarschuwing van hooger hand scheen echter zooals reeds ïoo vaak te voren geen indruk gemaakt te hebben Want toen daarop eergisteren de invoerrechten op bouwsteeaen door dg agrariörs ver boven hot regeeringsvoorstêl verhoogd dreigden te worden achtte graal Posadowsky het oogenblik gekomen zyn waarschuwend woord zóó te laten klinken dat het ook buiten de tariefcomniissie kan worden gehoord Kn hy zeide Ik geloof en vrees dat wanneer gy tegen het tarief ontwerp zulke verhoogingen van invoerrechten aanneemt als gebeurd is en heden weder zyn voorgesteld onze handelspolitieke wapenrnsling ons te zwaar zal worden om daarin met sacces te strydon Het is duidelyk dat deze woorden van verdere strekking zgn dan slechts als waarschuwing lot do overvragende leden dortariefcommissie en wel deze beteekcnis zonden kunnen hebben dat de rogeering liever haar tariefontwerp wenpcht in te trekken dan het aldus topzwaar voor den Ilyksdag te willen brengen En eigenaardig is dat joist eorgister het Bert Tagebl by een criliek op hot misbruik dat de commissie maakte om telkens plaatsvervangers natuariyk specialiteiten in de commissie op to nomen schreef Aldns komen besluiten tot stand die met elkaar in tegenspraak zyn en die het standbeeld van graaf Posadowsky nooit zullen maken tot het door hem gehoopte kunstwerk zelfs indien het blok dat hy ter bewerking uitgezocht had niet reeds zulke groote fouten in de grondstof had aangetoond Hoe meer de commissie met het Duitsche partij in ila konventie aan die het aanwenden van phyaieke kracht bepleitte ter bereiking van hun doel De nationale petitie en het geloof dat hoewel het doel thans wel niet bereikt zou worden ten minste een ernstig en langdurig debat over het gedane verzoek de hoop zou verlevendigen bij de arbeidende klassen dat van dien dag at hunne rechten gerekend konden worden te behooren tot de onderwerpen die eene parle mentaire bespreking wnard waren en ten slotte door kracht van overreding zouden erkend worden waren de middelen geweest waardoor de partij io de Konventie die bij alle gelegenheden aan de morecte kracht de voorkeur hadden gegeven in staat was geweest om de meer vurige en voortvarende minderheid in toom te houden die van den beginne at met alle andere middelen den spot had gedreven en vrees en geweld de eenige noemde waardoor zij hun doel konden bereiken De hoop van allen de ijdelheid van velen was nu t leiirgestetd en gekwetst toen men bemerkte dat de inspanning en de opoiteringen van lange maanden niet alleen vruchteloos waren maar niets eens eene even talrijk bezochte vergadering hadden ten gevolge gehad of evenveel belangstelling opgewekt als een gewone partijstrijd over een of ander onbeduidend punt van geen werkelijk belang en dat vergeten was zo idra de strijd erover was geloopen fV Jt v rvoigd