Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1902

1 De zeehondenvangers aan de monden der Schelde waarbg op de eerste plaatp da Oebr van Klooster te Burgh in aanmerking komen schgnen voornamelgk de gere dieren weg te vangen die niet schuw zyn zoodat eerst na verloop eenige jaren een merkbare verminderin zal knnnen vastgesteld worden l rnppsche fabrieken te Essen wordt voort j giOgaan Den scheepssmedoi wordt tien A twaalf procent gokort en in sommige vakken wordt zelfs tot veertig procent vermin ierd 1 Generaal Von HJlseler zal misschienvoor zijn leven kreupel blijven ingevolgeziJn ongeval te Hetz bjj eea val van zgnpaard i In verband met een reeks dnels dielp Mei te Dobeln plaats gevonden hebben hebben de luitenants Von der Decken Von$utbier en Losche en kapitein baros Kochner von Nnttebach hun ontslag nit den dienst genomen terwgl ook de commandant vanhet infantcriercgiraent no 139 kolonel Weigo zijn ontslag aanvraag heeft ingediend Volgens een formeele publicatie isaan den onderwijzer Ewers te Malehow in Mecklenburg door de regeoring verlof verleend voor onbepaalden tyd mede te werken aan het orgaan der conservatieven Mecklenb Nachrichten met de büzonderol epaling dat hg steeds weer bg t onderwgs kan komen on dat zgn redactenrsjaren zullen gerekend warden voor dienstfaren BINNENLAND De commissie van voorbereiding voor de Ongevallenwet heeft gisteren in het gebouw van de Tweede Kamer een onderhoud gehad pet de ministers van justitie en van binlïenlandsche zaken Daarna heeft zij baar Verslag vastgesteld De commissie is uitoengegaan in de verwachting dat do Kamer tegen 2 September zal worden bgeengeroepen ter behandeling van het wetsontwerp nog in dit zittingsjaar jonzoo van In de afgeloopen week werd onder Voo 1 Zitterschnp van F M Baron van Ljjndeu de I 2Ie jaarlgksche vergadering van den Raad l Van Bestunr van het Musenm van Kuns lijverheid te Haarlem in de Raadzaal aldaar gebonden I In deze vergadering werdeiP de reorgan 1 Satie der verzameling en do uitbreiding der middelen van het Museum alsook de ui I breiding van het praktisch onderwijs derèan het Museum verbonden School voor Kanstngverheid in htt knnstnaaldwerk en het I poekbinden ernstig besproken Eone missive der Commissio van het Mn1 seum aan Directeuren dor Nederl Maa 1 schappij ter bevordering van Nyverheid ii I Verband met het verdere beboet van Ue 1 Mnseum word goedgekeurd on zal dezer 1 dagen verzonden worden I Met belangstelling werden do nienwo a 1 deelingen van het Museum alsook het werk jdor leerlingen van de School in oogenschouw genomen I XXVIIo Nederlandsch Taal en Letterkundig Congres te Kortrijk 20 24 Aug 1902 De oproep tot toetreding tot het Congres trekt o ra de aandacht der belangstellenden op zekere punten van het programma zooals bgv een ontworpen uitstapje naar het in de nabgbeid liggend Harelbeke waar hulde zon gebracht worden aan den wereldberoemden Peter Benoit die er do wereld in trad Dit laatste ontwerp wordt goed verzorg Reeds heeft hot Gemeentebestuur van Harelbeke bericht gezonden aan de Reg lingscommissio dat het do Congresleden o flcieel zal ontvangen op het stadhuis den Zondag 24 Aug De hulde aan Benoit zal overigens indrukwekkend zijn en don groeten Meester waardig Een godenksteen zal geplaatst worden in den gevel van het nederig geboortehnisje van den beroemden Vlaming Eon muzikal I plechtigheid van hooge waarde wordt voorbereid en wat de innige gevoelens der I vereerders nog meer kracht moet bgzetten I de aloude Rederijkerskamer De Zonen der I Arendsbeek jvaar de zoo aangebeden moeder I van Peter Benoit deel van maakte eh de vrouwenrollen vervnldo bereidt den Con gresledon eene gezellige ontvangst in de I Schouwburgzaal waar Benoit baar eerelid I op hare vertooningen zich met den geest zgne moeder terug voorstelde toen zjj met haar groot talent het kjinötgevool opwekte 11 van hare toehoorders 11 Het uitstapje naar Harelbeke in den oproep 11 zoo nederig aangekondigd belooft dus een I levendige en hartroerende herinnering bij de deelnemers na te laten N B Ten einde aan het Bestuur toe te I laten de vertegenwoordigers djr pers naar I i bohooren te kunnen ontvangen en maatreI gelen te nemen voor het verzenden der hnn voorbehouden kaarten worden de HH BeI stnurders van nieuwsbladen zeer vriendelgk I verzocht te willen naar de secretarissen die I nummers sturen waar de berichten over het I Congres in verschonen zijn I Eene commissie uit den Geneeskundigen Raad voor Zuid Holland bestaande uit de heeren dr d va Tienhoven sedert over toltariel opschiet dea te slechter gaat het daarmee uitzien Een PeterburgBch blad beeft door een 1 harer redacteurs den heer Prinettl den Italiaanschen minister van buitenlandsche zaken gedurende zgn bezoek aan St Peter9burg doen intervienwen De minister heelt volgens het blad verklaard dat de Italianen zeer ingenomen zjjn 1 met de toenadering tusschen hun lahd en Rusland en dat zjj zeer getroffen zjjn door de hartelijke ontvangst die hnn Koning in de Eussische hoofdstad is ten deel geva len Ondervraagd omtrent de mogoiykheid vaneen toenadering tusschen beide landen ook op staathuishoudkundig gebied heeft de heerPrinetti geantwoord dat het hem op hetoogenbllk niet mogeiyk was eenige verklaring te dien opzichte af te leggen da hj nauwelijks in de gelegenheid is geweest denRussischen minister van financiën Witte te preken en met hom alleen over zaken diede politiek niet raakten van gedachten T eeft 1 gewisseld In elk geval hoopte hg wel nogvóór zijn vertrek nog gelegenheid te hebbenmet den heer Witte over handelstoesta dente spreken 1 Zeer zeker zou de heer Prinetti heb 1 ben gezegd moet men niet vergeten dat de sleutel van den toestand in handen van I Dnitschland is zoolang Duitschland nog 1 geen beslissing heelt genomen ten opzichte van do douanen quaestie is het zeer moeiijjk 1 voor de andere Staten een ontwerp voor een I onderlinge overeenkomst te maken I I WUlen kardinaal Ledochowski was met zijn 79 jaren do oudste kardinaal in jaren Toch was niet hj doch kardinaal Oreglio de San Stefano de deken van hot He lige College daar bedoelde waardigheid ten deel valt aan den kardinaal welke do meeste dienstjaren als kardinaal kan aanwgzen Kardinaal Oreglio de San Stefano werd benoemd in 1873 Ledochowski in 75 Rechtens komt hera de waardigheid toe van vice deken hjj wenschte echter daarvoor niet in aanmerking te komen Door den dood van Ledochowski is het getal kardinalen die nog door Plus IX benoemd werden tot twee teruggebracht Van dezen is kardinaal Parocchi levensgevaarlijk ziek Met het hfengaan van den prefect der Propaganda stierf de 141e kardinaal gedurende het Paus zijn van Leo XIII Ledochowski s werkzaambeden als prefect der Propaganda waren van ontzaglijk omvangrijken aard Zü omvatten de leiding van alles wat de katholieke kerk aangaat in alle staten der wereld behalve in die welke in Europa liggen en door tractaten of concordaten met de katholieke kerk de wederzijdsche betrekkingen hebben bepaald Verspreide Berichten Feaskruk Ras Mnkonnen is eergistermiddag weer eens naar de Nationale Bibliotheek getogen waar heel interessante Ethiopische maloscripten zgn Hij gaat over enkele dagen naar Zwitserland waar hij de gast zal wezen van den ingenieur lig om van daar door te reizen naar Londen ter bgwoning van de kroning Later komt hg nog eens weer naar Frankrijk terug ter kennismaking met de nationale industrie De oud minister van justitie onder WaldeckRoussoan de heer Monis heeft tegen den vroegeren minister van oorlog den beruchten genoraal Meroier een eisch tot schadevergoeding ingediend ten bedrage van honderd duizend francs wegens do door MTcior in den schouwburg te Versailles gebezigde woorden Monis do jeneververkooper van de Dnitsche flrma Buchholz welke uitlating goreproducoerd is door hot blad Le Rueillois Dun SOHLAND De redacteur Linnus Scheib der sociaaldemocratische arbtiderskrant te Dortmund is veroordeeld wogens beleediging door middel van do pers tot tweehonderd mark boete De redacteur had verteld dat een werkman in ëën der mjjnen onbehoorlijk behandeld was door de gendarmes en later bleek de betrokkene een zeer lastig perceel te wezen dat wogens daadwerkelijk verzet veertien dagen gevangenisstraf kreeg Door bemiddeling van den Dnitschen vertegenwoordiger te Konstantinopel heeftde sultan vnn Tnrkijo don keizer voor archeologische onderzoekingen in eigendom aangeboden den berg Kalatel Sc iirgal een waardevol wetenschappelijk cadean De keizer heeft te Drontheim Dinsdagden dom bezocht ontboet bij consul Jensen met zijn gevolg schonk duizend kronen voor het bouwfonds van den dom on bood Dinsdagavond in het sanatorium een dineraan Met de loonsverminderingen aan d leden prof W Nolen en dr W K M Gótte om na te gaan welke maatregelen behooren te worden genomen ten einde do tuberculose op de lagere school met vrucht te knnnen bestrgden is van meening dat ook voor do bestrgding van de tuberculose op do lagere school verschillende belangrgke maatregelen zgn te nemen maat bet schijnt haar toe dat dergeiyke maatregelen eerst van Regeeriogawoge zullen knnnen worden bevolen wanneer van haar een wet ter bestrijding van de tubercnlose binnen een niet al te langen tjjd wordt uitgevaardigd Hare conclusies luiden De aan open tuberculose lijdende onderwijzer en het aan open tuborcnlose Igdondekind moeten uit de school worden geweerd Het is wenschelijk dat van Staatswegede gelegenheid tot hot opnemen van tuberculouse onderwijzers en kinderen in sanatoriaworden bevorderd Elk schoollokaal moet dagelgks grondig worden gereinigd en zoo noodig ontsmet De aanstelling van schoolartsen belastmet een geregeld toezicht op onderwijzersen leerlingen en op alles wat met schoolhygiëne in verband staat is een gebiedende iemengde Berichten 1 Men seint uit Amsterdam I Het Leger des Heils heeft gisteren in den y tuin van het Tolhuis aan de overzijde van i het IJ oen velddag gehouden onder leiding g van generaal Booth zolven Ondanks b t I zeer ongunstige weder trof de meeting doe 1 De generaal hield blootshoofds een to I spraak in den hem eigen trant majoor i Govaerts belaste yich met de vertalingen I Enkele officierou bemoeiden zich in h t I byzonder met een groep kleine kindere 1 Er was muziek en in den tuin trof me I verspreid uitstallingen van de producten der 1 werkplaatsen en der landbouwkolonies van 1 het Leger aan Gisteravond had in denzelfden tuin wederom een meting plaats by electrisch licht I De Haarlemscbe correspondent van h t 1 Hbld schryft Gisteren zgn nog geen nieuwe getuigen 1 tegen Rosier gehoord en voor zoover bekend 1 is hebben de reeds afgelegde verklaringen I nog tot geen resultaat geleid evenmin a s I bet zoeken naar het by de familie Korsten 1 gestolen zilver in den omtrek van den Ae denhout Doch ook al wordt dit gevonden I I zal rechtens bet bowgs van Hosier s schuld I daaruit niet te bewezen zgn evenmin a s 1 uit de tegenstrydige getnigenverklaringen I van personen die hom omstreeks don datum I van den moord op de Eaamvest al of ni t 1 hebben gezien al is het verdacht dat 1 g I ontkent omstreeks dien tgd in Haarlem e 1 zyn geweest Waarscbyniyk zal de opsporing 1 van het bg moj van Weomen gestolen gou1 den horloge en het van een kerkboek afg I I rukt gouden slotje op het spo r van den dader moeten brengen Ook die voorwerpen zgn echter niet gevonden misschien omd t ze te ver weg zgn Er wordt nl vermoed I dat Rosier eenige maanden in Londen hee t doorgebracht alwaar hg bekend schgnt Hg kent in elk geval wat Engelscb hetgeen hg voor 5 jaar in de gevangenis moet geleerd I hebben I Eergistermiddag had te Emmerik de nit j levering aan de Dnitsche gendarmen plaa s I van Otto Bangerman bggenaamd do Slan I gengrgper die onlangs met zgn medeplich I tige Rnd Hennings gearresteerd werd in een I woning in de Bellevoystraat te Rotterdam I De Nederlandsche regeering had op advies I der rechtbank aldaar hunn uitlevörinst toegestaan aan do justitie te Hannover Olden I burg en Hildesheim wegens verschillende I feiten van braak en diefstal I De medeplichtige Adolf Hennings die te I Amsterdam werd gearresteerd is mede uit I geleverd I Als een bewys dat het publiek genoeg I krygt van verschillende poardenloteryen I diene lat de Winschoter landbouwloterg 1 in het begin van Juli moest trekken on van de 20 000 loten waren toen niet meer dan 4200 loten verkocht 1 I Iiit St Philipsland schrjjtt men aan het N V d D I De vorige weken heeft iemand zich bezig I gehouden met het vangen van zeehonden op de Grevelingen en het Krammer Het ge I lukte hem o a drie daarvan te doiden waarvoor hy nu de uitgeloofde premie kan ontvangen Naar verzekerd wordt heeft dit uitloven van premies wel eenige uitwerking en vooral in de Grevelingen schgnt het dat vermin lering van het getal zeehonden merkbaar is Het is te begrijpen dat de jacht welke op deze dieren gemaakt wordt hen schuwer doet worden en zg meer en meer naar de monden afzakken waar zg althans voor de botvisichers uiet loo scbadelgk itjn Men schrgft uit Rotterdam Op de tweede verdieping van het parapluiemagazgn der ürma Spiekerman op de H oogstraat geraakte gisteravond te 10 uur een kist met circa 50 parapinies in brand die door do verschrikte bewoners uit het raam werd geworpen en terechtkwam doori een glazen overkapping in de Franciscaner Brau temidden der verschrikte stamgasten Alarm werd gemaakt en weldra stond de brandweer met stoomon brandspuiten voor de bierknyp omringd door duizenden nienwsglerlgen Het brandje was spoedig gebluscht Een ernstig ongeluk heeft Dinsdagnamiddag plaats gehad aan het in aanbouw zgnde nieuwe goederenstation buiten de Boscbpoort te Maastricht Een tweetal metselaars stonden op een stelling toen de opperman met een diacht steenen naar boten kwam Eensklaps kantelde de plank met het ongelukkig geyolg dat de drie mannen naar beneden vielen De opperman B werd zoo ernstig aai den rug gewond dat hg naar Oalvariéuberg moest gebracht worden waar zgn opname noc dzakelgk bleek De metselaar M bezeerde zich aan de boenen zoodat men hem per r ituig naar zyn woning moest brengen De Metselaar B kreeg een plank tegen het hoofd waardoor zyn gezicht door een hevige wondo byna onkenbaar is geworden De politie stelt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval in Dinsdagmiddag zgn te Bajpteuth de Festspiele begonnen met de opvoering van Der Fliegende HoUSuder onder leiding van Mottl Evenals in het vorig jaar verliep de voorstelling z nder pauzes Het succes was groot en zoowel Mottl als Emmy Destinn Senta Bertram Hollander als BorgmannHamburg Erik werden luid toegejuicht Verschillende vorateiyko personen wonen de Festspiele bg o a de groothertogin van MecklenburgSchwerin groothertog Ernst van Hessen en de groothertogin van Oldenburg Do stoomboot Trier die bg Coruna schipbreuk had geledon werd bewaakt door Spaansche carabiniers om te beletten dat strandroovers de lading zouden stolen Do kapitein der boot noodigdo de soldaten aan boord daar de bewaking dan gemakkeiyker zou zgn Daags nadien deed de kapitein der carabiniers de nog te bergen koopwarefa aan land brengen Maar in den loop van den dag verdwenen èn de koopwaren èn de soldaten Het was enkel een troep roovers die zich in het qniform van earibiniers hadden gestoken im des te gemakkeiyker te kunnen stelen De kapitein der boot tot wanhoop gebracht moot reeds een poging gedaan hebben om zelfmoord te plegen Tgdens de behandeling van oen proces voor de rechtbank in de Italiaansche stad Casalmonferrato maakte de verdediger van den bekliiagde zich eergisteren zóó boos dat hg en revolver voor den dag haalde en er mee op den ofScior van justitie schoot De kogell veroorzaakte slechts een schampwond Bgzonderheden over dit vreemde incident ontbreken Aan de meedeelingen nopens den gezondheidstoestand de weersgesteldheid den landbouw enz in de gouvernementen Sumatra s Westkust en Celebes en Ouderhoorigheden zoomede in de residentie Bali en Lombok over Maart 1902 is het volgende ontleend In de Padangseho Benedenlanden kwamen in de onderafdeeling Loeboe Basong Priaman vele gevallen van koorts en buikziekte voor In de bovenlanden werden gevallen geconstateerd van koorts buikziekte waterpokken waarvan twee met doodelgket afloop en natnnrlgke pokken waaraan v f personen overleden In Celebes en Onderhoorigheden eischto de cholera wederom vele offers In de onderafdeelingen Macasser en TeUe Paranglo overleden respeotieveiyk 37 en 11 personen in de afdeeling Takalar 450 in do onderafdeelingen Binamoe Boeloekomba en Bonth in Zuiderdistricten respectieveIgk 66 55 en 5 In de onderafdeeling Balangnipa der afdeeling Oosterdistricten breidde de ziekte zich uit over alle regentschappen en eischte 269 slachtoffers Op Saleier bedroeg het getal sterfgevallen 218 Men meWt uit Deventer aan de N R Ct Voor do Geld Overgs Stoomtrammaat schappg was het eergisteren een ongelnks Ten eerste weigerde wegens een defect onderweg de machine van den trein die van hier ongeveer halfvgt naar Barchem vertrokken was Ton tweede haperde ook aan de machine van den trein die hier ongeveer vgf nor moest aankomen hg Laren plotseling wat Ook deze trein kon niet verder Het verkeer was hierdoor reeds geheel in de war tot groot ongerief van de bezoekers der schoone streek waardoor de tram rydt Tot overmaat van ramp echter derailleerde waarschyniyk door te snol ryden by het Roode Hert de machine van den trein die hier om halfacht was vertrokken De voorste personenwagen kantelde geheel Niemand kreeg gelukkig letsel De dienst was toen geheel gestremd Den geheelen nacht heeft men moeten arbeiden om de baan weer vry te krggen Het bootongeluk op do Elbe Hoe het ongeluk met de Primus is gebeurd wordt nader niteongezet door de Hamb BISraenhalle De Hansa verhaalt het blad had Zondag omstreeks middernacht de haven van Hamburg verlaten en stoomde naar BrunshauSen Do uitkyk was bezet kapitein en stuurman stonden op de burg Op de hoogte van de Elbschlosz bronwerij zag men twee roode lichten vooruit aan bakboordzgde van schepen die de Hansa tegemoet stoomden Het eerste licht was van een barkas het tweede van de Primus Alles zon goed gaan als de schepen denzelfden koers hielden De kapitein van de Hansa zag dan ook geen gevaar totdat plotseling een groen licht van do Primus verscheen Dit schip had waarom is nog niet opgehelderd plotseling een wending gemaakt De schepen waren op dat oogenblik dicht by elkander Onmiddellgk liet de kapitein van de Hansa 6èn stoot geven op de stoomfluit roer rechts en achteruit stoomen De Primas haalde uit naar bakboord en overvoer daarbg de barkas Op bet volgende oogenblik bevond zü zich vlak voor den steven van de Hansa die nog vaart voorwaarts had en had de aanvaring plaats Dit alles gebeurde in niet langer tyd dan een minuut De Primus zat op den voorsteven van de Hansa vast Dit schip trachtte de aangevaren boot nog op den wal te zetten doch raakte zelf op den grond waarop de Primus loskwam en tien minuten na de aanvaring zonk Het wrak van de Primus ligt geheel onder water Men is nu bezig het te lichten Aan boord van de Primus bevonden zich 183 personen Tot dusver zgn 42 Igken gevonden terwgl 98 porsonen als dood of vermist worden opgegeven Men vreest dat hot aantal slachtoffers moer dan 100 bedraagt Men schrgft nit Utrecht aan do N C Op den eersten dag der kermis Hovenierschen Maandag geheeten werd eergisteren op last der politie een tent staande op het Jankerkhof waarineen zoogenaamd rad van avontuur werd uitgeoefend gesloten Des middags kwam een marktmepster bevel geven tot sJuiting waaraan niet voldaan werd De eigenaar der tent beweerde n l recht te hebben tot den verkoop van Ansichtkaarten k 10 ets het stuk en gaf er gratis een lot bij Daarop werd des avonds door een 25 tal agenten onder leiding van twee inspectonrs de tent bezet en het groote rad mot bel onder hilariteit van het publiek als overwinningsteeken naar het politiebureau gebracht De huurder der kraam zekere M en diens helper werd eveneens medegenomen doch weder los gelaten Wy vernemen dat de kraam vergunning heeft als verkoopkraam Van de zgde van den ondernemer is reeds een consult bij een der advocaten hier ter stede ingewonnen De ondernemer heeft het plan niettegenstaande het verbod der politie toch weder het rad van avontnur te doen draaien zoodat het op relletjes beluste publiek zich reeds spitst op nienwe botsingen met de politie In den avonè van 18 op 19 Juli omstreeks 11 uur ter gelegenheid van het zomerfeest te Muntendam is volgens de Veend Ct oen moordaanslag gepleegd op den bekenden Heero Woldhnis bggenaamd Heero Hollo paardenslachter wonende op Ben Polder aldaar Door zekeren P B venter te Veendam werd Woldhuis die zich alleen hniswaarts begaf onverwacht aangevallen en hem met een mes of ander scherp voorwerp twee diepe en gevaarlgke wonden in het hoofd toegebracht De eene wonde is lang 8 c M en tot op den schedel doorgedrongen en de andere minder diep doch moeilgk geneesbaar omdat een gedeelte van de huid van het hoofd afgesneden is en er bghangt als een lap Bg beide wonden was een slagader getroffen zoodat het bloed er uitspoot wat een vreeseiyk gezicht opleverde Bovendien was de hoed van Woldhnis en de kraag van zijn jas dwars doorgesneden zoodat het mes vlijmscherp moet geweest zijn Na bti dokter Cohen verbonden te zgn waarmede 1 uur wegging is Woldhnis onder hevige pynen des nachts ruim één uur huiswaarts gegaan en is de dader door den wachtmeester Kolet en veldwachter Holle van zgn bed gelicht gearresteerd en voorloopig opgeborgen tot na hst eindigen van het onderzoek Een stryd op leven en dood is dezer dagen in de Amerikaanscbe badplaats Atlantic City gestreden door een badgast Speerman genaamd Speerman nnm een bad en was een halven kilometer ver in zoo gezwommen toon hg een donker voorwerp oogenschynlyk op de golven drijvend zag naderen De zwemmer dacht het lyk van een drenkeling voor zich to zien dook ouder en pakte tot zgn verbazing in plaats van het verwachte been den staart van een 8 voet langen haai beet Natuurlgk liet hy het dier onmiddellgk los en trachtte weg te komen De haai zette hem na en beet het volgende oogenblik naar Speerinan s been Door een vlugge Wending wist deze zich lan een onvrgwillige amputatie te onttrekken Inmiddels riep de aangevallene uit alle macht om hulp Op de pier had men den strgd reeds gezien en twee mannen snelden den badgast to hulp Voor zg hem echter konden bereiken was het den haai gelukt zgn spitse scherpe tanden vast in Speerman s arm te boren De gewonde gilde van pgn Juist wilde do baai zyn tanden in Speerman s heup zetten toen oen d r helpers hem met een boothaak harpoenoerde Speerman werd be usteloos in een boot getrokken en kwam spoedig bg Zyn wond is pgnlgk maar niet gevaarlgk In den morgen van Woensdag dor vorige week is te Bunder Abbas in Britsch Indië een hevige aardbeving waargenomen die B 4 4 minuton duurde De voornaamste gebouwen werden alle beschadigd Het paleis van den gouverneur isgedeeltelgkingestort het douanekantoor is vernield Een inboorling werd gedood In don loop van denzelfdon en den volgenden dag werden nog eenige schokken gevoeld In de omstreken van Bundor Abbas is de schade zeer groot Volledige bgzonheden ontbreken echter tot dusver De bevolking heeft del vlucht genomen naar de kust Een brand die voor meer dan een half millioen gulden schade heeft aangericht heelt te Sarrow aan du Tyno Dinsdag een groote meubelfabriek vernield Al bet houtwerk voor twee Engelhche oorlogsscbepcn on drie Dultsche vaartuigen is verbrand De bliksem is te Znpine een dorp nubüGiirz in Oostenrgk in den kerktoren geslagen waardoor döze mot groot lawaaiinstortte Verscheidene huizen zgn ernstigbeschadigd Stadsnieuws i GOUDA 4 Juli 1902 Gisteren slaagde voor het Eindexamen in Zuid Holland de heeren C A Muller M J J Nielsen J Kortenpever en 3 Wgnaendts alle leerlingen der h b s alhier Men schryft Uit Lekkerkerk aan de N R Ct Eergisteren is hier een gecombineerde vergadering gehouden der besturen van afdeelingen van hot Groeno Kruis nit den kring der Waarden Vertegenwoordigd waren Kinderdyk Alblasserdam Schoonhoven Lekkerkerk Krimpen a d Lek Krimpen a d IJsel Capelle a d IJsel en Nieuwerkerk Elk der afd gat een kort verslag harer oprichting en van haar toestand waarby 0 a bleek dat Krimpen aan den IJsel niet bogen mag op gewenschte medewerking in die gemeente Het doel der samenkomst was vooral om tegen de algemeene vergadering de punten van beschrgving onderling te bespreken die tot helderheid te brengen en te dien opzichte moor krachtig te kunnen optreden Een streek of districtsvereoniging werd niet opgericht oUeen wonscht men tot aaneensluiting en samenwerken een band te slaan om genoemde afdeelingen en mogeiyk andere in de omstreken Uit de besprekingen zg nog aangeteekend dat men het niet eens was over het wenschelgke om bondsgelden beschikbaar te stellen voor vacantiekolonies die meende men meer op den weg liggen van andere vereenigingen en van particulieren 370ste Staats loteriJ le Klasse Trekking van Donderdag 24 Juli No 14417 f 1000 6867 12288 en 20187 ieder f 100 Pryzen van f 20 119 3499 7108 10039 12146 15413 18436 277 3760 7264 10602 12421 15536 18687 10751 10812 10983 11060 11104 11254 11664 U635 98 11841 12058 72 19225 19300 19449 88 19630 19772 202 i4 20319 20717 96 20925 42 12557 12744 13234 51 13971 14020 14308 14847 15253 15310 15410 15729 10037 16281 16427 16923 17295 17428 17670 17894 18120 18208 UiOT sfe 7660 1532 94 8041 1615 4184 8451 1852 4218 8575 1961 4346 8788 2377 4632 8976 2495 4950 9231 2585 5255 9388 2905 94 9407 3369 5536 9507 3444 6745 9656 UAR TBISRICHTGN Qoada 24 Ju i 1901 Granen vaat onveranderd Tarwe Zeeuicsche 7 75 i 8 15 Mindere dito 7 50 it 7 70 Afwijkende k Poldfcr a Rogge Zeeuwsche 57 k 6 Polder jt Buitenlandsche per 70 ICilo k üerst Winter 4 dito Zomer k dito Chcvallier 5 50 k 5 7Si Haver per heet 4 3 i 4 75i per 100 Kito 9 50 i 9 75 Hennepz iad Inlandsche i Buitenlandsche i KananeziMid 8 50 k ƒ 9 Koolzaad 1 a Erwten Kookerwten k Niet koekende k Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k f Boonen Bruine boonen i Witte boonen 4 Paardeboonen 4 Dotveboonen 4 Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanscbe t Koxanian 6 4 6 30 Cmquantine 6 50 k f 7 Veemarkt Melicvee weinig aan v h inde matig prijzen blgven hooR Vette varktfns goede aanvoer handel vrijwel 33 4 34 ct per half KG Biggen voor Engeland redelijke aanvoer handel matig 30 4 31 ct per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel red 090 t i 30 per week Vette Schapen rede aanvoer handel matig 6 4 ƒ 24 Nuchtere Kalveren redel aanvoer handel vrijwel 7 4 10 Fokkalveren 8 k f 15 Lammeren geen aanvoer i Kaas aaiigevoerd 130 partijen handel vlug ie kwal j 26 4 ƒ 38 3ile kwal 33 4 25 Zwaardere honger in prija NoordHollandsrhe 4 Boter redel lanvoer h indel vrijwel Goeboter i 35 4 1 30 Weiboter i io 4 1 15 Alleen echt in onze IMileiitflaeons Ciceii pijnlijke voeten meer EKSTEEÜOGEIT EELTKITOBEELS LIKDOOMS in het vleescb gegroeide nagels kortom elke abnormale uitwas aan de voeten welke het gevolg is van te nauw en slecht schoeisel wordt in korten tijd loiaal en f oor allijd verwgderd door FRED U PLAGK CMr Pédl Manlcure Amérieain 99 Specialiteit op di gebied in Nederlaad Vl 36 Laan van Meuw liost lodlë 8 GRAVK HAGE Geheel pijoiooze en Aollsepllsche behandeling Dagelgks te consnlteeren en te ontbieden ook buiten de stad ZATBRDA08 te OOVpA te eonBuUeeren aan 1 3 uren Sdtel DKPAU ff viÊsCHEIDENHEID In November van het vorige jaar stelde de gemeenteraad van Hoogeveen een politieverordening vast waarby het verboden is gedurende de wintermaiuiden dea Zondigsnamiddags tnsschen drie en acht uur te vertoeven in voor het publiek openstaande lokalen waar sterke drank wgn bier en dergelgke worden geschonken Dat besluit lokte veel verzet uit doch de verordening bleef gehandhaafd Om nu een rechterlgke beslissing uit te lokken liet de herbergier T O proces verbaal tegen zich opmaken Hy werd door den kantonrechter veroordeeld ter zake dat hg in den namiddag van 23 Februari te half vgf bezoekers in zyn vergunning heeft gehad De zaak werd in hooger beroep behandeld voor de rechtbank te Assen waar het O M ontslag van rechtsvervolging vroeg op grond dat hetgeen in de dagvaarding is gesteld aan O niet als tapper is ten laste gelogd De verdediger mr M Oldenhuis Gratama betoogde in een uitvoerig pleidooi dat de verordening van Hoogeveen in strgd is met de Gemeentewet do Zondagswet en de Drankwet daar zg een onderwerp regelt waarin bg die wetten reeds is voorzien Daarom zou vryspraak moeten volgen De rechtbank vereenigde zich niet met de zionswyzo van het O M en overwoog ton aanzien van het door den verdediger aangevoerde dat het aan de administratieve macht is te beoordeelen of een verordening in strgd is met bestaande wetten Het vonnis van den kantonrechter word daarom bevestigd Groote prijsvermindering van PARASOLS VAN OS Md Tailleur Kleiweg E 73a GOUDA TeléfihooH 11 Beurs van iriislerdam S JULI Vikra Slotkri ÏIlDiauND Oorl N d W 9 l i sov 80V diio riiio illlc 8 Vi V dito dito dito S IJoKOjB ÜU Qoaill 1881 t84 TAl lR lii4ohr jViDg 1888 81 5 911 mm OoaTINn Obl In lapiur 1888 1 821 dito in ilvorl8 8 i 1 81 i PoETOOAL Olii mut coupon 8 dito ticket 8 ♦ KoxuKO Obl Binnenl 1894 é pll dilo Scccni 1880 4 l duo bij Kiithl 188 4 M l diUi liij Hup 1889 10 4 97 d tu lu goud Ifldn 1888 6 iit ano ilito 1884 M iPAMJi Pur j jli tcbulil 1881 ♦ 67 PuaKBiJ Gepr Ctmv loon 1890 4 36 m Ge Iceiiing lorie D M ïeo leeiiin aorisC 20 m uiu Afh Kp v ohlg 18916 1041 i Müxioo ob it Soh isao D SAM80M SPECIALITEIT IN NO U VE AUTÉ S I OIJUJ Bekroond Zilveren Medaille Teiitoonstelting Amsterdam Leeuwarden Voortdurend groote voorraad ITouveauté s in Mantels COSTUMES on JAPONSTOFFEN B 1 o u 8 e n en Costuumrokken van de goedkoopste tot de beste soorten Alleenverkoop van de uit echt in Oost Aziö tehuis behüorendc Netelvezel of zoogenaamde brandnetel Dames en Heeren ï W I U O TONDEKGÜEDEREN Burgerlljkestaud GEBOBEN ld Juli Jacobus Joannes ouders F J Bosch on C W B Tonino Cornelia ouders ü Merkostgn en J do Jong Leendert ouders H Everling en J Schoonderwoerd 22 Wilhelm Polra s onders J van Katwgk en M A van Doorn Leendert ouders L Schaap en D donOui n Christina ouders P A Jaspersen p C Dgkman Johannes Christianus oudÈrs I van der Sloot en A A vanKlaieren OVEELEDEN 20 Juli J J Bnsch 1 d 21 W den Boer 4 m H Brouwer 1 m 22 J P Smink 1 m 23 J C N G A Woerloe 3 m 0EHÜWD 23 Juli P Wiltenburg en H van Os T Goris en M J van Wyk Beenvijli GEBOREN Johanna Maria ouders W Kraan en G Hordjjk OVERLEDEN C D Graafland 1 j G Burger 37 j j u i Hrt t rte onachaMjrkite an f inakk lyktte poctamlddel voor Hceraa IvBI m vooral damM en Ktnderactioenwark HSL UdaAppratutuvanCM MUIIarfcCl VFj larlln BeuUi Sir 14 Menlettaiocl I naam en fabrlekamerk keleriea eai en eaeraBl laee Ir Sarlaaeaa ta