Goudsche Courant, vrijdag 25 juli 1902

Geen beter adres voor alle soorten SCHOENWERK dan het Mbrdkntscli Ikhoen en Laarzeioiagazijo KLEIWEG E 30 tegenover de Kleiwegsteeg Zaterdag 36 Tiili 1003 41sle Jaar£ an £ No 8860 mimm coimmt I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aanbevelend G SMITS AUe reparatiën en aangemeten werk Teleroon i o At ADVERÏENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen ietlere regel meer 10 Centen Git ote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur de midd Iclerowu Ht De Uitgave dezer Courant g enchiedt dagelijK s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Kommers VTJF CElSTfi ï i WÏ 5 Echt Zeeiiwsch Tarwebrood ga eent de KlG A SLE T NIEUWE HAVEN 27 i i IN HET VerHcMingSTMagazión U Avondster DUBBELE BÜUHt zijn heden ontvangen een pracfitige collectie nieuwe C slmllous alsmede een mime sorteerin GASOBNAMENTEN GASKOOKPLATBN en GASFOKNÜIZEN tegen concurreerende prijzen Goedkoopste adres voor Winkel Etalages met snoces geplaatst bjj H H Winkeliers hier ter stede Denkt aan het groote gerot van een BADINRICHTING compleet vU af f 80 en hooger Minzaam aanbevelend M M VAN LOON TKtEP 117 loasatter Vraagt hij Vtven Boekhdndelaar een Proefnummer der Nederlanasche uitgave van l EVtRELl Tourist De booldtekst van dit halfmaande Iviksche tijdscbi itt boBtaat uit de Jte HCbrlJving cetier Ueiii o inde An rdr die de Heer E T Fbesst KuiPBH in opdracht der Ven nootschdp maakt Elk nummer is rijl l ell uatreerd naar eigen phutostg grapkfMche opnnmen Ieder inteekenaar ontvangt per jaar on geveer SO AnHiehtkaarten die hem aan eigen of een ander door hem o i te geven ndre door onze reizigers worden toegezonden Voor de eerste maal komen deze uit vorscb illende plaatsen in Arabië Perzië Vooren Acbter IndiëJ Birma Malacca enz Pr t per jaargang f 7 ®0 ind de Annkhtka rten De inteekening is te allen tSdd opengesteld Ook de Ansichtkaarten worden te allen t jde geleverd Bureau De Wereld Touriat Haarlem Ondergeteekende beveelt zicl beleefd dan voor de levering van DEJEUNERS DINERS SOUPERS voor Partijen Bruiloften enz Alsook afzonderiyke schotels n alles wat tot het koksvak behoort desVorlangd met bijlevering van servies zilver tafellinnen enx enz Aanbevelend erard Pinksen üuisinier Westhaven 128 Telephooimet Gèuda Abonnement f 40 per jaar voor per ceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleff en onderhoud jj rntis Het net is aangesloten aan he Rijks Intercommnnaalbnrean Op 1 Jttli 134 verkregen aanslnitingen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bnrean ACHTER I E VISCHMABKT m kistwiepi van de llaagsclie Pro Boer Verecnijiing ten bate der Weduwen Weezen en andere slachtofiers van den Zuid Afrikaanschen oorlog Deze LOTEN k f 1 per stak worden geheel belangeloos verkrijgbaar gesteld door de Frma SCHENK Z Deze advertentie i zonder kostenberekening door den uitgever geplaatst HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afdeeltng Moordrecht en Omstreken LandboTiw Tentoonstelling te Moordrecht op Woensdag 13 Augustus 1902 GROOTE VEllLOTING bij gelegenheid van bovengenoemde Landbonw Tentoonstelling HOOi DPRIJZEN in deze Verloting zullen ziJn 1 Prijs EeaRijtuigmetéenPalri 2 PrijsEenTilburymetéenPaard Voorts Paarden Vee Landbouw Artikelen onz welke prijzen zooveel mogeljjk aangekocht zullen worden op het Tentoonstellingsterrein jy 50 CE ITS PCH LOT Trekking ZtUerdag 30 Augiiatua a e Loten verkrijgbaar bij A BRINKMAN Zs Lange Tiendeweg Gouda loowcl bij kinderen ali volwassenen gebrek aan eetluit lechtc zoowel bij Itindercn ali volwassenen gebrek aan eetluati alechtc tpUflvertermg tenuwtioofdpHn ter versterking na lickte of kraambed koorti en hare gevolgeo QUINALAROCHE FEIZRUOINEUX in het bijionder tej en Bloedgsbrek Bltekzucbt kwalen Tan Krltlachen leeftyd ent Verkrijg baar in flacons 4 1 00 en 1 PRAEPARATEN VAN F I If f tlfl OSt f voedaaam verflterkend aangenaam van Bmaak vonrdacelljkichgeb nik j V vooral voor kinderen zwakken en klierachtlge geatellen leer aan te b © ook 60 Telen AU ganMikracbtlge drank bij atoornissen der ipijaverterlngaorganen en diarrhëe TOor impïllngen en kleine kinderen P j i per bui A j Kgr ƒ 1 70 Kgr O OQ M Kgr 0 in Melksuiker TK yTJ TKiTéM o 8o r Asthnifl C ICareHeri t rookeneenerhaWe cigarette U voldoende tetbettrlj ding van de btylgat aanvallen van Asthma etc In doosjes A 0 80 en O BO Tamarinde Bonbons p A f P E v V beien Migraine Congestiea etc vcwralookalriaxana voor kinderen bewijien de Tamarinde Bonbons van KRAEPEi IEN HOLM belangnikc diensten r daar de vorm voor het kind begeerl ijlt en de iiimnk aangenaam is Prijs per doo je O GO en O ÖO SlItnisilf I SICiniAC nk emeen erkend als het BESTE huismiddel r i Verkoudheid en Keelpyn het een alijmoplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uiuluitend in □ flesthjcs verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 20 per Heschje Jh IPraeparahn fOM XRAEPtLIEN k HOLM to Ztitt ifn ntHn fooraiei m tigiu tt H maatnp de naam h lumdleekmitiff en r rkrijgba€0 bij Oe meMte KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST De Stedelijke Hypolheekbaiik TE S6RAVENHA6E 3 303 SSO OO OOO 3 34 SO i§llaiid op 30 Jiiiil 1009 HYPOTHECAIRE GELDLEENINGEN DOOR AANDEELHOUDERS NOG TE STORTEN RESERVEFONDS PANDBRIKVEN IN OMLOOP D Buik geelt 4 panAbrteven uit tegen den koen van den dag en slnit eerste Hypotheken op Huijen en Landerijen Inlichtingen te bekomen te OOVDA bjj de Heeren M J UUiBH t C Directeuren Mr P DROOGLEEVER FORTUIN Mr C SCHUIT DiLrtSGHE Sla Qlie ADVEETENTlUïf in aUe Couranten worden aang enomen door het Adwerteutle Burean vao A BUii KMAN ZOON Thiirry i Wo dnbaliia i do geheele wereld bekend on geroemd OnovertroffeH middel tegen sUe Borst L O n f Lever HiiafZlflkten enx Inwendig zoowel als ook uitwendig in bijna alle ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden Pry per AaCOB 1 1 per post f 1 15 Thiirrj i Wo dintlf bezit eenaUnog oagekeade geaeetkraeh en heibsame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarrolle operatie geheet overbodig Met dozo alf werd een 14 jaar ood voor ongeneeslijk telionden lieengezwet en oidani s een bijna Se jaar kankeriydeu genezen Bren tt genezing en ▼ orzachting der pijnen bij wonden ontstekingen enz Tan allerlei aard PrtjB per pot f 150 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENKI SANUGU Kokin 8 Amstenkm Watr geta depot U bestelle men direct aan die Scliutzeiia iotJieVe du A THIKKKY in Pregrada bel KohitBck Oeaterreicb Gelieve proapectna te aatbiedeb b bet Centrul DepAt Sandn Kokin B Amaterdtm Wie zeker zijn wii d £ c it 1 Eikel Cacao te ontrangon teumeugeateld en na vela proefaemiogen in den handel gekomen onder des naam dea 1 uitvinders Dr Miohaell venraiFdigd op dt besU machine ia het iratddbeceeind étabbliaaement van Oebi StoUwarok t Keulen ischt J pT12ic aeH Eikcl Cacao In vierkantoa bnaaen De Eikei Cacao Ja met melk gekookt 1 eent aangename gezonde drank voor da1 lijksch gebruik een 4 2 theatapds vaa 1 pcoder voor een kop Chocolate JUa 1 geneeekracbtige drank by val van diarrhëe aletèta met water t gebrolken Verkrijgbaar by de voamaunili B 1 Apotheksn aa Prya Ka V K pweftn 1 f 1 80 c 90 Ctaiuraalvartegenwooniign rtat N d r aud Jullut Matttnklodt Amaterdam Ealveiutraat 103 EEMBB70TTANTEEE Wen wordt versocht op t HEltK te letten OIT HET MaOUUS VA I M KAVËNSWAAY ZONEN QORINCHEH a K Deze THEEËN flforden afgeleverd in verzegelde jukjes van ei twee en een lul eoie n Ned one met vermelding van Nommer et Pry voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepo neerd Zich tot de uitvoerin van geeerde orders aanbevelende J G BIJL voorheen J BREEBAART Lz Nieow onovertroften Trof Dr Liebers welbekend IIIVV UACSf ILIXiE Aileon wht met Ftbriebmeik tot Toortdarende radicale w cekere genozing vLa alle selfa de meest hardnekkige zenuwKiekten vooral ontstaan door afdwalingeo op jeugdigt n leeftyd ToGate enezÏDg van elke ewakte Bleel f ftdcbt BeDanwdfaeid Hootdpüa I Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spgsvertering Onrennogen Impotenz Pollatïone enz Uit voerige proBpec tossen Itijsrcr fewli fl 1 fl ï fl 8 dubbele flesoli iOenlninl Depöt Matth v d Vegtje Zaltboramel Dipdts M Clébsn Sc Co Eott rdam r Happel 8 Gni enhagi I Palmmans de Jong J Czn Rotterdam Wolff Ie OcOoada I on bil alle drogisten PUBLICATIE De BURGEMEESTER van Gouoa Brengt ter algemeene kennis dat de Kermis dit jaar begint Maandag 2 $ Juli en eindigt Zondag 3 Augustus 1902 dat de tenten kramen enz enr mogen geopend blijven op 18 29 30 fuU en 1 Augustus 1902 tot s nachts één uur CQ op de overige dagen dat is den 31 Juli 2 en 3 Augustus tol s nachts twee uur Gouda 25 Juli 1902 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS PUBLICATIE De BUEGEMEESTER van Gouda Gezien art 126 Afd III der Algemeenc Politie Verordening der gemeente Gouda Brengt ter algemeene kennis dat de tapperijen kolfie en bierbuizen gedurend de Kermis mogen geopend blijven op 28 a9 3 y Juli en 1 Augustus 902 tot s nachts één uur en op de overige dagen al is op 31 Juli 2 en 3 Augustus iqo2 tot 3 nachts twee uur Gouda 23 Jiüi 1902 ï e Burgemeester voornoemd R L MARTENS Bulleulandscli Uverzlcht Het bnlletin van bet koninklgk jacht laidt De Koning blijft onafgebroken vooruitgaan Hoewel Z M nog niet zjjn rustbank kan verlaten nemen zijn kracbten bevredigend toe De vacunte plaats van onderkoning van Ierland is nog niet bezet De Ieren hebben den koning doen weten dat de benoeming van den hertog van Connangbt die als commandant der troepenmacht in Ierland zich zeer populair heelt weten te maken met gejuich begroet zou worden De Koning zegt men beelt hier wel ooren naar doch zal voor den niqlwen titularis een extratoelage vragen aan liet parlement daar de lersche onderkoning driemaal zooveel moet uitgeven als zgn officieel inkomen 20 000 pond bedraagt Woensdagmiddag heelt het kabinet Ballour ign tweeden kabinetsraad gehouden Alle ministers waren tegenwoordig op één na De premier vertoelde geruimen tjjd in het FEVILLETOX DE TWEE üimSTEN De aandacht der arbeidende klasse werd nu voornamelijk door de leiders gevestigd op de tegenstelling tusschen de belangstelling betoond bij gelegenheid van de in gevaar verkeerende kon stitutie van Jamaica eene reinig beteekende en uitgeputte kolonie en die welke werd waargenomen bij het bespreken der eischen van de arbeictende millioenen in Engeland ter verkrijging van dezelide konütitutionee e rechten In het eerste geval was geen enkel lid afwezig enkelen werden zelts uit zeer verwijderde plaatsen gehaald om deel te nemen aan den strijd en dien te hel pen beslissen de debatten duurde dagen bijna weken lang geen enkel persoon van eenig aanzien in hel land ol hij sprak zijn meening aangaande het gewichtige onderwerp uit het lot van regeeringen hing er van af ministeries werden te midden dn bedreigingen en het rumoer van den strijd omvergeworpen en geformeerd en voor den eersten keer sedert langen tijd kwam het hoofd van den Staat persoonlijk tusschenbeide met zulk eene vastberadenheid dat de arbeidende klassen bijna begonnen te gelooven dat de bevoorrechten eindeUjk hun meester gevonden had den en de verdrukten hun natuurlijk hooid hadden ministerie van bnitenlandscbo zaken vóór hjj zich naar de vergadering begal Volgens de laatste geruchten zou Sir Michael HicksBeach er misschien nog toe te vinden ziJHi H kanselier der schatkist te blijven tot na do voorbereiding van de volgende begrooting Naar men zegt heeft de premier persoonlijke stappen gedaan bö deu kanselier der schatkist om hem tot blijven te bewegen Mocht HicksBeacb nog een jaar aanblijven dan zou het echter alleen uit vriendschap voor Balfour zijn Vermoedelijk zal lord Dudley onder koning van Ierland worden maar sommigen achten dat de hertog van Marlborough veel kans heeft De liiberté schrijft dat eergisteravond zeer ernstige ongeregeldheden zjjn voorgevallen te Quimper Boeren uit de omstreken dier plaats hebben zich naar Quimper begeven waar ziJ zich aan de prelcctuur aanmeldden om te protesteeren tegen de uitzetting der geestelijke zusters Na het verlaten van de prefectuur posteerden de boeren die de ruwe uitzetting der zusters wijten aan den afgevaardigde Lebail zich voor diens huis dat zij met steenen bombardeerden en waar zjj alle ruiten ingooiden De politie en de gendarmerie traden tusschen beide waarop een ernstij e bot8in plaats vond Verscheidene bladen hebben staande gebonden dat de Paus het plan zou koesteren om aan de Fransche regeering een protest te doen toekomen tegen de toepassing van de Wet op de vereenigingen Het is niet waarschijnip dat een dergelijk protest zal volgen of dat het zelfs maar zou worden aanvaard daar de Fransche regeering aan den Heiligen stoel heelt doen weten dat zij geen besprekingen over dat punt zou toelaten en ziilks op grond van het concordaat Te Times correspondent te Johannesburg herhaalt ziJn klacht dat de behoefte aan arbeiderskractaten in de gondmijnen aan den Rand zich hod langer hoe meer doet voelen En daar zwarte arbeiders niet te krjjgen zijn ziet men naar blanke om De vredesverklaring in Zuid Afrika kwam juist op een tgdstip dat geploegd en gezaaid moest worden en in die maanden zijn de inboorlingen gewoon naar hun woonplaatsen te trekken en daar bö oogst en nieuwen uitzaai behulpzaam te zijn Zoolang bet oorlog was werd bun geen vergunning gegeven Johannesburg te verlaten zoodat zü toen de teruggekregen De geringe plaats die d Saksische i menigte innam in tegenstelling met de planters van Jamaica werd diep door hen gevoeld Van dat oogenblik af verdween alle hoop op herstel van grieven door het toepassen van moreele mid delen bij de milioenen en door het bewaren der oide waardoor zij moesten aantoonen dat zij ge schikt en bekwaam waren om de publieke rechten te bezitten en uit te oefenen De party van het geweld eene kleine minderheid zooals gewoonlijk het geval is maar die bestond uit vastberaden mannen triumfeerde en de uitbarsting te Birmingham was het eerste uitvloeisel van toestanden waardoor in de eerste jaren nog zooveel lijden en zoovele rampen over de arbeidende klassen van dit land gebracht zou worden Het was omstreeks dezen tijd op een heerlijken Julimorgen dat Sybil door het zonnetje uitgelokt en er sterk naar verlangend bloemen en gras en een kronkelend water te zien haar somber verblijf verliet om naar die fraaie tuinen te gaan die de plaats vervangen v an eene vroeger moerassige streek toen alleen bekend om de Hollandsche gracht met de Chineesche brug er over en iju het koninlijke park niet onwaardig dat hen omgeeft Behalve dat men hier en daar een aardig kindermeisje ziet met haar interessanten last een ot ander soms op de zonderlingste wijze uitgedost kind waren de tuinen ledig Sybil wist dan ook reeds bij ervaring dat een vrouw zonder geleide het alleen in dit vroege uur kon wagen om in Londen uit te gaan Er is geen Ëuropeesche stad waar onze Bchoone zuateren xoo weinig onafhankelijk vrede in het land was dadelijk van de gelegenheid gebruik maakten om naar hun kralen terug te keeren Het resultaat is dat reeds weken lang groot gebrek aan arbeidskrachten in de mgneii heerscht terwjjl do daartoe ingestelde commissie niet meer dan 4 tot 6000 arbeiders maandelijks kan afleveren zjjn er 70 lot 80 000 man noodig Lord Kitchener deed aan de hand de na den oorlog ontslagen ongeregelde troepen bij den mjjuarbeid in dienst te nemen Het bezwaar bestond wel dat dan blanken naast zwarten zouden arbeiden waartegen juist in Zuid Afrika ernstige grieven zjjn maar de mijneigenaars hebben een oplossing gevonden door do blanke en zwarte ploegen geheel afzonderlijk van elkaar te laten werken De Johannesbarger Kamer van Mijnwerkeu hoeft daarop aan de ontslagen ongeregelde troepen een dagloon van sh aangeboden voor arbeid boven den grond later stijgt dit loon tot 9 sli per dag De blanke arbeider werkt natuurlijk duurder dan de zwarte die op i sh por dag komt te staan Doch het is voor do münen zeer noodig dat in den kortst inogelijken tjjd aan bet werk wordt gegaan Dil blijkt wel uit den herbïalden oproep van den Times correspondent die de toestanden ter plaatse kan beoordeelen en die het aantal benoodigde arbeidskrachten op 100 000 schat 2ooals hü aangeeft zou de Engelsche regeerinjde arbeiders kannen uitzenden met Jezelfde scliepen waarmeJè dó torngkeerende troepen worden tlmisgobracht Hy wil de oudmijnwerkers dus uit Engeland zelf aanwerven Waaruit wel biykt dat het succes in ZuidAfrika om blanke arbeiders voor den mijndienst aan te werven al heel geripgis ook onder de ontslagen vrijwilligers Ook Zoid Oostelijk Europa vraagt weer om aandacht Zooals reeds is meegedeeld heeft de ïurksche Porte op Ruslands eisch om 930 000 ïurksche ponden schadevergoeding te voldoen voor het te late betalen der oorlogschatting mot een besliste weigering geantwoord Qewoonlgk zün deze Russische maningsnota s zeer geschikte politieke hulpmiddelen fcls de regeering te Petersburg een druk wil oefenen op do Turksche regeering Men weet in Rusland dat de geldquaeslies steeds alleronaangenaamst op de Turksche verbeelding werken en gewoonlijk de Ottomaansche regeering zeer toegevend stemmen Nauwelijks heeft de Porte dan ook h t antwoord geweigerd op de Russische rekening of de officieuse Russische pers begint den aanval en ontbloot de batterijen De voorvallen aan de TnrkschMontenegrijnsche grens wadr zijn als in onze hoofdstad wat ons zeer tot schande strekt De dochter van Gerard gevoelde behoefde aan den vernieuwenden invloed eener schoone natuur Op dit oogenblik was zg angstig en ontmoedigd De uitbarsting te Birmingham de overtuiging dat zulke daden ten slotte noodlottig zouden blijken te zijn voor de zaak die zij was toegedaan ene onbestemde vrees dat haar vader op de eene of anöere wijze betrokken was in de beweging die met zooveel rampen was begonnen en die nog veel ernstiger gevolgen dreigde te hebben al die gel eurtenisen en die vrees en dat angstige voorgevoel oefenden een verbazenden invloed uit op iemand die hoewel een verbeven moed Iwriitcnde toch uiterst gevoelig was en voor indrukken vatbaar Sybils vlugge en vruchtbare verbeelding tooverde haar duizenderlei vreezen voor die in zekere mate onge jrond waren en in hooge mate overdreven maar dit is het geval bij ieder wiens scheppende geest zich be ig houdt met zaken waarvan hij niet genoeg at weet De schok was ook plotseling geweest De twoc maanden die nu verloopen waren sedert zij naar zij meende voor altijd van Egremont gescheiden was waren in zooverre vruchtbaar geweest dat zij haar in verschillende opzichten wat zachter gestemd hadden terwijl zij tevens even rijk waren als de voorafgaande raaan len aan die aangename drukfe en opgewondenheid die de bezigheden en de omgeving van haar vader medebrachten waarvoor zij nog evenveel eerbied ge voelde De bekendheid met Hatton dien zij zeer dikwijls zagen had er er toe bijgedragen oip haar nogal ernstig gevochten is bieden oen welkome aanleiding om de grieven als vurige kolen op het hoofd van den Sultan te stapelen Te Konstantinopel beweert inen wel dat de Moutenegrijnen begonnen zijn door in sterken getale de grenzen over te trekken en de Turksche militaire posten aan te vallen maar Rusland houdt zich aan de voorstelling die in Cettinje van het voorgevallene wordt gegeven dat de Turken aanvallers waren dat de Montenegrjjnsohe grensbewoners zich slechts verdedigden en dat de geboele verantwoordelijkheid van het gebeurde op Hamdi Pacha valt De klacht van den Montenegrijnschen gezant te Konstantinopel wordt gesteund door de Russische pors de Petersburgsche Beurscourant wil dat de mogendheden een coUectievo nota inzenden om Montenegro by te staan en het terugtrekken der Turksche troepen van de grenzen te eischen de Novoie Vremia beweren zells dat een en under de volkomen verwarring bewgst die in Ond Serviè en lbanie heerscht zoodat de vrede op het Balkan schier eiland gevaar loopt En te geiyk komt een nota van denBuasischei en Oostenryk Hongaarschen gezant te Konstantinopel de Forti herinneren aan haar belofte om hervormingen in Macedonië in te voeren De Sultan heeft dadelijk daarop een commissie ingesteld waarin de Üroot Viiior en de miniiters van binnen en buitenlandschë zaken zitting hebben en haar opgeilrageii een tnderzoek in te stellen naar de hervormingen die in Macedonié kunnen worJen ingevoerd ten einde do orde te herstellen en ngverhoid en landbouw te bevorderen Turkye geeft dus op dit punt aan Ruslands verlangen toe in de hoop het daarmee voorloopig weer tevreden te stellen En heel ernstig zal ook al het andere wel niet worden Maar het is teekenend genoeg om te doen zien aan welke zorgen de zieke man in Turkye voortdurend bloot staat Verspreide Berichten Fkahkhuk De oud premier Waldeck Rousseau is nu te Kopenhagen waar hg zyn kaartje heeft afgegeven aan het Fransche gezantschap doch overigens doet by precies als de meest gewone pleizierreizigers Hy wordt nu spoedig in Frankrgk terugverwacht Voor do slachtoffers van de ramp op Martinique is nu 5 323 513 20 fr büeen Door den minister van oorlog is nu leven te veraangenamen Hij was een zeer aangenaam onderhoudend en behulpzaam man die vooral de kunst scheen te bezitten om het leven aangenaam te maken door behendig gebruik te maken van allerlei schijnbaar onbïteekende dingen Hl leende Sybil boeken en alle die hij naar rierl te lezen kwamen overeen met haar gevoel en haar smaak Hij voorzag haar uit cijne bibliotheek van prachtige kunstwerken vol illuslrutien betrekking hebbende op de perioden onzer geschiedenis en de prachtige gebouwen die haar zoo dikwijls in gedacliten hadden bezig gehouden en w iarin zij zooveel belang stelde Hij bracht het beste van de periodieke literatuur van den dag op hare kamer wat voor haar een guheel nieuwe wereld was hij voorzag haar van couranten welker kolommen haar leerden dat de meeningen die zij was toegedaan niet ronder Eegenspr iak waren dacr zij nog nooit in haar luven een cou rant gezien had behalve een enkelen keer een nummer van de Phalanx van Mowbray of het blad dat thans in 4l £ hoofdstad werd uitgegeven en de zaak der Nationale Konventie was toegedaan en waarin verslag werd gegeven van de redevoeringen van haar vader kon het wel niet anders of deze lektuur moest haar op zijn zachtst uitgedrukt aan het denken bren ïen Menige morgen als Gerard vrij was stelde Hatton voor Sybil iets te laten zien van de rijkdommen of merkwaardigheden der stad WorM vtrvolgd